ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p na pozemku parc. č. 5970, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul Exekutorský úřad Praha 9 Bryksova 763/46, Praha 9 Zjištění ceny obvyklé (tržní) jako podklad k prodeji nemovitých věcí povinného v rámci exekuce č.j. 098 EX 03512/11 Ing. Tomáš Hudec, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, kancelář Riegrova 44, Brno, tel.: Datum místního šetření: 9. června 2015 Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 9. června 2015 k datu místního šetření Datum vypracování: 30. června 2015 Zvláštní požadavky objednatele: Nejsou Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v pl. znění. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. Tento posudek obsahuje 20 stran včetně příloh a předává se ve 2 vyhotoveních

2 2 0. Úvod, použitá metodika ocenění Dle usnesení Exekutorského úřadu Praha 9 č.j. 098 EX 03512/ je třeba stanovit obvyklou cenu nemovitých věcí ve vlastnictví manželky povinného paní Marcely Matouškové Fricové. Obvyklá cena je stanovena k datu místního šetření, tj. k datu 9. června Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitosti obvyklou (= obecnou, tržní, obchodovatelnou) cenou. Pro její stanovení neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy, což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti je její obecná cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu. V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí.... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase. Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé (tržní) ceny použita následující metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI Obecné zásady oceňování majetku a Znaleckým standardem č. VII Oceňování nemovitostí ): 1. Ocenění zjištěnou cenou - ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. 2. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitých věcí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost. 3. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen.

3 3 1. Nález 1.1 Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny případně podepsaným znalcem opatřeny následující podklady: Výpisy z katastru nemovitostí - Výpis z katastru nemovitostí LV č vyhotovený dne pro k.ú. Líšeň: A: Vlastník: Matoušková Fricová Marcela, Horníkova 2059/2, Líšeň, Brno RČ /0666 B: Nemovitosti: Byt 2059/9 spoluvlastnický podíl na budově a pozemku 84/2212 budova Líšeň, č.p. 2059, byt. dům, LV 4808 na parcele 5970, LV 4808 C: Omezení vlastnického práva: Zástavní právo exekutorské Zástavní právo smluvní Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Podrobnosti viz příloha posudku Výřez z katastrální mapy Výřez z katastrální mapy pro k.ú. Líšeň z ze dne Prohlášení vlastníka Dodatek č. 1 k prohlášení vlastníka budovy č. pop ze dne , a Prohlášení vlastníka ze dne , s informací o počtu místností a ploše jednotky Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou a fotodokumentací nemovitosti bylo provedeno dne a Obhlídka nemovitosti byla provedena pouze zvenčí, protože povinný pan Vnislav Matoušek neumožnil přístup do jednotky povinný neumožnil přístup do jednotky, neboť si nepřevzal si doporučenou zásilku s oznámením o termínu provedení místního šetření, místní šetření odložil na 20.5., ale v bytě přítomen nebyl, telefonicky místní šetření odložil na a dále na 2.6., kdy také nebyl přítomen. Páté místní šetření bylo provedeno zvenčí , k tomuto datu je provedeno i ocenění nemovitosti Předpisy a metodiky pro ocenění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. Vyhláška č. 441/2013Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Znalecké standardy POSN, Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. - profesního oboru stavebnictví a nemovitosti Morava, (www.azoposn.cz) Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno.

4 Porovnávací databáze cen nemovitých věcí Pro cenové porovnání byly použity následující databáze: - Vlastní databáze znalce Databáze je uložena formou tabulek v textovém editoru, obsahuje informace o zrealizovaných cenách a popisy porovnávacích nemovitých věcí. 1.2 Situace oceňované nemovitosti Předmětem ocenění je nemovitá věc, obsahující následující objekty: byt č. 2059/9 v bytovém domě Líšeň, č. p. 2059, včetně podílu na společných částech domu a pozemku Nemovitá věc se nachází ve městě Brně, v katastrálním území Líšeň, v městské části Brno- Líšeň, na ulici Horníkova, č. orientační 2. Příjezd k nemovité věci je po zpevněné komunikaci. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně panelovými bytovými domy a občanskou vybaveností. V docházkové vzdálenosti se nachází MŠ, ZŠ a gymnázium. Parkovací možnosti v okolí domu jsou značně omezené. Vzdálenost k zastávce MHD je přibližně 100 metrů autobusová zastávka Horníkova Obec a okolí nemovitosti Druh obce: Statutární město Počet obyvatel: Městský úřad: Ano Poštovní úřad: Ano Školy: Všechny stupně Obchody a služby: Kompletní síť obchodů a služeb Poptávka nemovitostí: Poptávka je vyrovnaná s nabídkou Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD Brno-Židenice: Dopravní podmínky: Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Parkovací možnosti: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: Vlastní nemovitost Východně od centra města 5 km Při vedlejší komunikaci Terén mírně svažitý k jihozápadu Panelové bytové domy Omezené na veřejných parkovištích Elektro, vodovod, kanalizace, plynovod, telefon, kabelová televize Typ stavby: Dům vícebytový typový Dostupnost podlaží s oceňovaným bytem: Výtah, schodiště Možnost dalšího rozšíření: Není Technická hodnota: Podle posouzení objektu zvenčí je objekt v dobrém stavebně-technickém stavu, byla prováděna běžná údržba. Pozemky k objektu celkem: 346 m 2

5 Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap. Možnosti ohrožení stavby Sesuv: není Kritická poloha objektu u vozovky: není Jiné: nepřichází v úvahu Výskyt radonu Vlastník nemovitosti nesdělil zprávy o měření výskytu radonu v objektu. Imise, hluk aj. Zdroj znečištění a hluku v blízkém okolí: běžná automobilová doprava Připojení objektu na inženýrské sítě Vodovod: Kanalizace: Elektrická síť: Plyn: Kabelová televize: Telefonní přípojka: přípojka z veřejného vodovodu přípojka do veřejné kanalizační sítě 220/380 V zemní plyn zavedena zavedena 2. Posudek - ocenění zjištěnou cenou (administrativní cena) 2.1 Metodika stanovení časové ceny Byt je oceněný dle platné vyhl. MF č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, účinná od Byt ( 38) Popis celkový Byt se nachází v bytovém domě na ulici Horníkova č. orientační 2. Jedná se o bytový dům řadový koncový, nepravidelného půdorysu, s 1 vchodem. Obhlídka nemovitosti byla provedena pouze zvenčí, některé informace byly získány z Prohlášení vlastníka z r a jeho dodatku. Dům je podsklepený, má 8 nadzemních podlaží a je zastřešený plochou střechou. Sklepní kóje jsou umístěny v 1.PP. V domě je výtah. Výměry bytové jednotky, její dispozice a materiálové a konstrukční vybavení domu a jednotky byly částečně zjištěny z Prohlášení vlastníka a částečně při místním šetření nebo odborným odhadem. Dispozice domu: Vstup do domu je z východní strany z ulice Horníkova do chodby s výtahem a se schodištěm do všech podlaží domu. Nosná konstrukce: panelová Izolace: proti zemní vlhkosti Vnější povrchy: zatepleno polystyrenem Střecha: plochá Schodiště: betonové Střešní krytina: původní Oplechování: parapety, žlaby, svody z pozinkovaného plechu Bleskosvod: instalován Napojení na přípojky: elektro, voda, kanalizace, plyn, kabelová televize, telefon

6 6 Výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 84/2212, tj. 3,797 % Popis bytu Bytová jednotka č. 2059/9 Umístění: 3. nadzemní podlaží Dispozice bytu: 4+1 Počet místností a plocha jednotky (dle Prohlášení vlastníka): 3 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, lodžie a sklep 84 m 2 Plocha jednotky byla převzata z Prohlášení vlastníka, výměry nebylo možné ověřit v rámci místního šetření. Dle srovnatelných jednotek z vlastní databáze je výměra sklepní kóje u těchto bytů 2,40 m 2, výměra lodžie je odborným odhadem stanovena na 4,00 m 2. Podlahová plocha místností bytu bez lodžie a sklepa je uvažována 81,60 m 2. Popis konstrukcí - předpoklad: Obvodové zdivo: montované z panelů Vnitřní úprava stěn: předpokládají se původní vápenné omítky Stropy: panelové s rovnými podhledy Okna: plastová (dle obhlídky zvenčí) Dveře: předpokládají se původní dřevěné hladké plné nebo prosklené v ocelových zárubních Rozvod vody: rozvod studené a teplé vody Sanitární zařízení: WC, pravděpodobně vana, umyvadlo Podlahy: předpokládá se původní PVC a vlýsky v pokojích Vytápění: dálkové, 5 topných těles Kanalizace: původní, ze všech zařizovacích předmětů Zdroj teplé vody: dálkový Vybavení kuchyně: kuchyňská linka, plynový sporák, digestoř Ostatní: vestavěné skříně, ventilátory, domofon Bytové jádro: předpokládá se původní umakartové jádro Stáří a technický stav objektu a bytu Objekt: Stáří: = 33 roků Dům je užíván dle odborného odhadu od r V posledních letech byla provedena revitalizace domu - zateplena fasáda, osazena plastová okna. Prvky dlouhodobé životnosti nejeví známky poruch a jsou v dobrém stavebně-technickém stavu. Byt: Stáří: = 33 roků Obhlídka nemovitosti byla provedena pouze zvenčí, materiálové a konstrukční vybavení jednotky nebylo možné při místním šetření ověřit. Předpokládáme, že vnitřní vybavení bytu je převážně původní, je prováděna běžná údržba a celkový technický stav je průměrný Způsob ocenění Objekt, v němž je byt umístěn, nesplňuje podmínky rodinného domu dle 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

7 7 Vzhledem k tomu, že plochy pro bydlení převažují nad jednotkami provozními (nebytovými prostory), jedná se o dům vícebytový typu J (typový). Byt se ocení nákladovým způsobem podle 21 vyhlášky, výsledkem je cena bytu včetně ceny společných částí domu. Pozemky se ocení samostatně Ocenění bytu porovnávacím způsobem Ocenění bytu J, K porovnávacím způsobem podle 38 a příloh č. 3 a 27 vyhlášky č. 441/2013 Sb. Vypočteno programem MS Excel, oceňovací systém ABN14b Obec Brno Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR Okres Brno-město Kraj Jihomoravský Katastrální území Líšeň Pokud je obec rozdělena, oblast příloha č. 2 Položka z přílohy č. 27, tabulka 1 Brno 7 Základní cena příloha č. 27, tab. 1 ZC Kč / m ,00 Výpočet základní ceny upravené podle 35 odst. 2 Index konstrukce a vybavení I V - příloha č. 24, tabulka č. 2 Iv 0,793 Základní cena upravená = ZC Iv ZCU Kč / m ,38 Index trhu - příloha č. 3, tabulka č. 1 I T 1,000 Index polohy - příloha č. 3, tabulka č. 3 Ip 0,990 Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP Kč / m ,13 Výměra bytu Délka Šířka Koef. PP po krácení (m 2 ) Byt 81,60 1,00 1,00 81,60 Sklepní kóje ( 0,10) 2,40 1,00 0,10 0,24 Nezasklená lodžie (x 0,20) 4,00 1,00 0,20 0,80 Výměra celkem m 2 82,64 Cena bytu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč ,95 Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 Znak č. 1 Výpočet indexu trhu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., tabulka č. 1 Název znaku Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy 3 Změny v okolí Popis kvalitativního pásma Nabídka odpovídá poptávce Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku Bez vlivu nebo stabilizovaná území Číslo kval. pásma Doporučená hodnota II. 0 0,00 Použitá hodnota IV. 0,00 0,00 II. 0,00 0,00

8 8 4 5 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 Povodňové riziko Bez vlivu II. 0,00 Bez dalších vlivů II. 0 Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 0,00 0,00 IV. 1,00 1,000 Součet znaků č. 1 až 4 = 0,000 Index I T = 1,000 Znak č. Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční Rezidenční stavby (bytové a rodinné domy) v obcích nad 2000 obyvatel Výpočet indexu polohy podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., tabulka č. 3 Název znaku 1 Druh a účel užití stavby 2 Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Popis kvalitativního pásma Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Číslo kval. pásma Doporučená hodnota Použitá hodnota I 1,00 1,00 Rezidenční zástavba I. 0,04 0,04 3 Poloha pozemku v obci Okrajové části obce III. -0,05-0,05 4 Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obci Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí I. 0,00 0, Občanská vybavenost v okolí pozemku Dopravní dostupnost k pozemku Osobní hromadná doprava,* Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku Zastávka do 200 m včetně, MHD - dobrá dostupnost centra obce, Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku II. -0,01-0,01 V. 0,00 0,00 III. 0 až 0,02 0,00 II. 0,00 0,000 9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0, Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 0, Vlivy ostatní neuvedené** Bez dalších vlivů II. 0 0,000 Součet znaků č. 2 až 11-0,010 Povolené maximum srážek (příloha č. 3, text za tab. č. 3) -0,800 Použitá hodnota -0,010 Index polohy I P 0,990

9 9 Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 27, tabulka č. 2 1 Typ stavby Budova - panelová, zateplená III. 0,00 0,00 2 Společné části domu Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, II. 0,00 0,00 sušárna, sklad 3 Příslušenství domu Bez dopadu na cenu bytu II. 0,00 0,00 4 Umístění bytu v domě NP s výtahem III. 0,05 0,05 5 Orientace obyt. místností ke Ostatní světové strany světovým stranám - částečný výhled II. 0,00 0,00 6 Základní příslušenství bytu. Příslušenství částečné kterým se rozumí koupelna nebo úplné mimo byt nebo koupelnový, popřípadě nebo umakartové sprchový kout a splachovací bytové jádro záchod. II. -0,10-0,10 7 Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem 8 Vytápění bytu Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) Dálkové, ústřední, etážové III. 0,00 0,00 III. 0,00 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu III. 0,00 0,00 Součet znaků 1 až 9-0,05 10 Stavebně- technický stav Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II. 1,00 1,00 Stáří stavby (roků) 33 Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % objemových podílů konstrukcí a vybavení)? ne Jen do 50 let Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků) 0 Použitá hodnota stáří pro koeficient -s- y = 33 Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % 0,84 Zvýšení koeficientu -s- u velkých stavebních úprav podle poznámky níže o hodnotu 0,01 až 0,1 - nastavit 0,00 s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,835 Kval. pásmo s 0,835 Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 27, tabulka č. 2 0,793

10 Pozemky ( 2) V obci byla vydána cenová mapa stavebních pozemků, pozemky se proto ocení cenou podle platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10. Pozemky se nachází v oblasti, pro niž je stanovena cena 2 500,- Kč/m 2. Ocenění stavebních pozemků podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. a 2 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.- cenová mapa Cenová mapa obce č. 10 platná od: Parcela číslo 5970 Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří Umístění plocha pod bytovým domem Výměra m 2 ZC Kč/m 2 Cena Kč , ,00 Celkem parcely , Rekapitulace ocenění podle cenového předpisu (zjištěná cena) Rekapitulace ocenění bytu porovnávacím způsobem Cena vlastní jednotky s podílem na společných částech a společném příslušenství podle 38 (cena bez pozemků) Pozemky (ocenění podle 4): Kč ,95 Pozemek p.č Kč ,00 Pozemky celkem Kč ,00 Trvalé porosty celkem Kč 0,00 Celkem pozemky + porosty Kč ,00 Pozemky ve spoluvlastnictví Kč ,00 Spoluvlastnický podíl na pozemcích vč. porostů - 84/2212 Cena spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č Kč ,10 Cena pozemků a spoluvlastnického podílu vč. porostů Kč ,10 Cena vlastní jednotky s podílem na příslušenství, bez pozemku Kč ,95 Celkem Kč ,05 Celkem po zaokrouhlení Kč ,00 3. Posudek - ocenění cenovým porovnáním Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové srovnávací ceny. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání podle Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp.

11 11 inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl oproti oceňovanému objektu. Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je zjištěna cena průměrná. Je provedeno porovnání s podobnými objekty v obdobných lokalitách ve městě Brně z vlastní databáze realizovaných prodejů nemovitostí. 3.1 Cenové porovnání Porovnávané objekty realizované prodeje: Lokalita Brno město, k.ú. Líšeň, ulice Bednaříkova Typ Konstrukce Panelová zteplená Podlaží 7.NP/8.NP Výtah ano Tech. stav Panelový bytový dům, zateplený. Dům je řadový vnitřní, postavený v roce 1983 V roce 2008 byly v domě provedeny svislé rozvody instalací, rekonstrukce balkónů, osazena plastová okna, provedena rekonstrukce střechy, zateplení domu. V roce 2010 byl osazen nový výtah. Vybavení Vnitřní vybavení bytové jednotky bylo původní bez rekonstrukce s montovaným bytovým jádrem, zastaralé. Technický stav dobrý, byt byl udržovaný. Podl. plocha (m 2 ) Byt 70,92 sklep 2,23 Pl.B/L/T B- 4,77 Kupní cena (Kč) cena za m 2 podl. pl. bytu (Kč) Datum prodeje 04/2015 Poznámka Zdroj KC KS -PU Lokalita Brno, Líšeň, Kubíkova Typ 4+1 Konstrukce panelová Podlaží 4/4 NP Výtah ne Tech. stav r. 1983, KZS, nová dřevěná okna s dvojskly, umakartové hyg. jádro. Vybavení Původní vybavení (vana, umývadlo, WC, ÚT) Podl. plocha (m 2 ) Byt 81,70 sklep 2,53 Pl.B/L/T L 4,77 Kupní cena (Kč) cena za m 2 podl. pl. bytu (Kč) Datum prodeje 3/2015 Poznámka Převod asi v březnu po vyřízení úvěru. K dispozici jsem měl pouze elektron. koncept KS. Zdroj KC KS

12 12 Lokalita Brno, Líšeň - Bednaříkova Typ 3+1 Konstrukce Panel Podlaží 6/8 Výtah Ano Tech. stav 1983, 2006 plast. okna, fasáda se zateplením, stoupačky, výtahy Vybavení Standard BJ umakartové, okna plastová, PVC Podl. plocha (m 2 ) Byt 71,28 sklep 2,23 Pl.B/L/T 0 Kupní cena (Kč) cena za m 2 podl. pl. bytu (Kč) Datum prodeje 11/2014 Poznámka Zdroj KC KS Lokalita Brno, k.ú. Líšeň, ulice Molákova Typ Konstrukce panelová Podlaží 8/8 NP Výtah ano Tech. stav Dům i BJ z roku 1981, v roce 2006 provedena revitalizace (oprava balkonů, tepelná izolace obvodových stěn bytového domu, tepelná izolace střechy, nová střešní krytina, plastová okna, úprava vstupu do domu, stoupačky ), v roce 2007 nový výtah, stav doby byl dobrý. Stav BJ byl průměrný s poněkud zanedbanou údržbou. Vybavení Standardní (převážně původní vybavení) - dálkové vytápění, dálkový ohřev TUV, okna plastová, vnitřní dveře hladké, povrchy podlah: PVC, betonová mazanina (sklepní kóje); zařizovací předměty: umyvadlo, smaltovaná vana, kombi WC; vybavení kuchyně: plynový sporák, kuchyňská linka, digestoř. Podl. plocha (m 2 ) Byt 63,14 sklep 1,86 B/L/T B: 4,26 Kupní cena (Kč) cena za m 2 podl. pl. bytu (Kč) Datum prodeje 04/2014 Poznámka Předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Dohodnutá kupní cena je podle mého názoru poněkud vyšší. Orientace oken: Z, S. Prodej prostřednictvím realitní kanceláře. Zdroj KC návrh BKS Lokalita Brno, Líšeň, Kosíkova Typ 4+1 Konstrukce Panel zatepleno Podlaží 1/4NP Výtah ne Tech. stav 1985, cca v roce 2004 byl dům zateplen a byla vyměněna okna za plastová Vybavení Dálkové vytápění, podlahy PVC/dlažba, plastová okna, alarm. V roce 2009 bylo provedeno nové zděné jádro a vyměněny zařizovací předměty. V roce 2012 byly vyměněny interiérové dveře. Kuchyňská linka je standardní z roku Podl. plocha (m 2 ) Byt 77,72 sklep 2,53 Pl.B/L/T B 4,77 Kupní cena (Kč) cena za m 2 podl. pl. bytu (Kč) Datum prodeje Poznámka Zdroj KC

13 13 Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 Č. Lokalita Velikost (m2) Podlaží Jiné Oceň. objekt Líšeň, Horníkova 81,60 3 BD cca z r. 1982, zateplený, plastová okna. Jednotka 4+1 s předpokládaným původním vybavením, umakartové jádro. Lodžie, sklep. (1) (2) (3) (4) (5) 1 Líšeň, Bednaříkova 70,92 7 BD z r. 1983, revitalizovaný, nová střecha, zateplení, nový výtah, stoupačky. Jednotka 3+1, původní vybavení, montované jádro. Balkon, sklep. 2 Líšeň, Kubíkova 81,70 4 BD z r po revitalizaci. Jednotka 4+1, umakartové jádro, nová dřevěná okna s dvojskly. Lodžie, sklep. 3 Líšeň, Bednaříkova 71,28 6 BD z r po revitalizaci. Jednotka 3+1, umakartové jádro, plastová okna. Pouze sklep. 4 Líšeň, Molákova 63,14 8 BD z r po revitalizaci. Jednotka 3+1, umakartové jádro, plastová okna. Bakon, sklep. 5 Líšeň, Kosíkova 77,72 1 BD z r po revitalizaci. Jednotka 4+1, nové zděné jádro vč. zařizovacích předmětů, plastová okna, nové dveře. Balkon, sklep. Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Koef. redukce na Cena po redukci na pramen ceny K1 K2 K3 K4 K5 K6* I Cena oceňovaného objektu odvozená Kč pramen ceny Kč poloha velikost balkón, sklep vybavení bytu stav domu úvaha znalce K1 K6 Kč (1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) , ,00 0,87 1,00 1,00 1,00 1,02 0, , ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1, , ,00 0,87 0,98 1,00 1,00 1,02 0, , ,00 0,77 1,00 1,00 1,00 1,02 0, , ,00 0,95 1,00 1,05 1,00 1,02 1, Celkem průměr Kč * Koeficient K6 Úvaha znalce zohledňuje fakt, že oceňovaná bytová jednotka nebyla zpřístupněna.

14 14 4. Práva a závady Povinný pan Vnislav Matoušek byl obeslán znaleckou kanceláří s požadavkem, aby sdělil, zda je oceňovaný byt pronajímaný a pokud ano, aby předložil kopie nájemních smluv. Dopis si povinný nepřevzal, prohlídku při místním šetření několikrát odmítl. Pro účely ocenění je tedy na byt pohlíženo tak, jako by nebyl zatížen nájemním vztahem. Na výpisu z katastru nemovitostí LV v části B1 není uvedeno žádné právo vztahující se k nemovitostem, v části C není uvedeno žádné věcné břemeno. Na nemovitosti tedy neváznou závady, které by měly být oceněny ve smyslu ustanovení 336a Občanského soudního řádu. 5. REKAPITULACE OCENĚNÍ Způsob ocenění Časová cena dle předpisu v platném znění (zjištěná cena) Cena zjištěná porovnávacím způsobem Obvyklá (tržní) cena podle odborného odhadu znalce Slovy: dvamilionytřistatisíckorunčeských Cena ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V Brně dne 30. června 2015 Ing. Tomáš Hudec Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , čj. Spr. 3138/96 pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby obytné). Znalecký posudek je zapsán pod č. 3297/2015 znaleckého deníku. Znalečné účtuji podle připojené likvidace. V Brně dne 30. června 2015 Ing. Tomáš Hudec Seznam příloh: Fotodokumentace nemovitosti Výpis z katastru nemovitostí LV Výřez z katastrální mapy Výřez z cenové mapy Mapa oblasti

15 15 Fotodokumentace nemovitosti

16 16

17 17

18 18 Výřez z katastrální mapy pro k.ú. Líšeň

19 19 Výřez z cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna

20 20 Mapa oblasti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 4293/2015

Znalecký posudek č. 4293/2015 Znalecký posudek č. 4293/2015 O ceně nemovitosti - byt č. 4 v čp.80, Český Dub stanovení obvyklé ceny (Říhová Ilona) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk ml. - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014 Znalecký posudek č. 1007-279 /2014 Objednatel: Ing. Eva Jeřábková PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v kat. území Praha

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13780-220/13 o ceně byt.jednotky č.1728/1 umístěné v domě čp.1727, 1728, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 352/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-533/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny panelové bytové jednotky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4921-36/14 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: bytová jednotka v osobním vlastnictví č.1957/49(7) v bytovém domě čp.1957 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446-45/13 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.510/2 v obytném domě č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč s pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3155/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1411/69 v objektu čp. 1411/4, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1411-13/14 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k bytu č. 508/2, v budově čp. 508, v obci Vestec, k.ú. Vestec u Prahy, okres Praha - západ, zapsané na LV

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1245-85/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 966/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 613/32856 na budovách č.p. 965 a 966 a pozemkách p.č. st. 4974 a st. 4975, které jsou zapsány

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 418-7/2012 o ceně bytové jednotky číslo 2389/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 7872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3020/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 960/8 v objektu čp. 960/35, ulice Starostrašnická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3113/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3113/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 422/17 v objektu čp. 422/6, ulice Jakutská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4563/324/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 370/6 umístěné v bytovém domě čp. 370, který je součástí komplexu budov č.p. 370 a 371 postavených na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více