A Konstrukce mapy 15, Mapová osnova ODPO CÍL OTÁZKA VÁHA SKÓRE VĚĎ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Konstrukce mapy 15,00. 1. Mapová osnova ODPO CÍL OTÁZKA VÁHA SKÓRE VĚĎ"

Transkript

1 A Konstrukce mapy P CÍL 1. Mapová osnova OTÁZKA VÁHA SKÓRE 15,00 1 G: Variabilnost tvorby mapové osnovy (max. 10 %) Q: Lze nastavit mapovou osnovu? 1 0,10 0,10 2 G: Kartografická mapová osnova (max. 80 %) M1: 0 - ne Q1: Lze nastavit mapovou osnovu v konkrétním kartografickém zobrazení? 1 0,16 0,16 M2: 1 - jen jedno Q2: Kolik kartografických zobrazení lze použít? 2 0,16 0, a více M3-4: 0 - ne Q3: Lze nastavit mezinárodní kartografické zobrazení? 1 0,16 0,16 Q4: Lze nastavit národní kartografické zobrazení? 1 0,16 0,16 Vztáhnout k zemi uživatele-hodnotitele. 3 G: Nekartografická mapová osnova (max. 10 %) Q: Lze nastavit mapovou osnovu ve formě anamorfní konstrukce (schématu) bodů, čar nebo areálů? 0 0,10 0,00 Celkem 2,70 2. Refereční systém mapového pole 4,00 1 G: Standardnost refrenčního systému (max. 10 %) Q: Lze nastavit referenční mezinárodní/národní systémy (DATUMS) mapového pole libovolně? 1 0,10 0,10 3,00 VYSVĚTLIVKY Mapová osnova - geometricko-grafický základ mapy, resp. systém pevných konštrukčných bodů nebo čar vymezujících mapové pole (souřadnicová síť, vnitřní rám mapy, několik opěrných bodů, hranice států). Poznámka: V programech jde obvykle o definovaní vlastností mapového okna. Kartografické zobrazení - matematicky definované vztahy mezi identickými body na dvou referenčních plochách nebo na referenční a zobrazovací ploše Souřadnice x,y konstrukčních prvků pole mapy nejsou funkcí zeměpisných souřadnic, ale jiné neprostorové funkce (např. plochy jsou přímo úměrné počtu obyvatelů, délky přepravním nákladům apod.) DATUM - specifická vlastnost referenčního systému (model geoidu včetně souřadnicového, výškového, tíhového/geodetického systému a dalších charakteristik) Parametr nebo sada parametrů, které slouží jako reference nebo základ pro výpočet jiných parametrů. 2 G: Souřadnicový systém (max. 40 %) M1: 0 - ne Q1: Lze nastavit referenční souřadnicový systém mapového pole různě? Geografický, pravoúhlý prostorový, kartografický souřad. systém 1 0,10 0,10 M2: 0-1 Q2: Kolik typů souřadnicových systémů lze nastavit? 1 0,10 0, a více systémů M3: 0 - ne Q3: Lze nastavit národní souřadnicový systém? 1 0,10 0,10 Vztáhnout k zemi uživatele-hodnotitele. 3 G: Souřadnicová síť (max. 20 %) Q1: Lze nastavit souřadnicová síť mapového pole různě? 1 0,10 0,10 Geografická, kartografická. Q2: Lze nastavit pomocná orientační síť mapového pole? 1 0,10 0,10 Pomocná (kilometrová,...). 4 G: Výškový systém (max. 20 %) Q1: Lze nastavit různý referenční výškový systém mapového pole? 0 0,10 0,00 Mezinárodní a národní. Q2: Lze nastavit národní výškový systém mapového pole? 0 0,10 0,00 5 G: Generování kladu listů - nomenklatury (max. 20 %) Q1: Lze generovat síť kladu mapových listů (nomenklaturní systém) mezinárodních map v mapové osnově? Nomenklatura - označení mapového listu/sekce v kladu mapových listů mapového díla. Klad listů - způsob rozdělení a uspořádání souvislého mapového díla na jednotlivé mapové 0 0,10 0,00 listy. Q2: Lze generovat síť kladu mapových listů (nomenklaturní systém) národních mapových děl v mapové osnově? 0 0,10 0,00 Mapové dílo - souhrn mapových listů souvisle pokrývající území (státu, Země), jehož zobrazení v daném měřítku není možné na jedné mapě (série map). Celkem 2,40

2 A Konstrukce mapy P CÍL OTÁZKA VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 3. Transformace mapové osnovy 4,00 1 G: Transformace kartografického zobrazení (max. 20 %) Q: Lze transformovat kartografická zobrazení navzájem? 1 0,20 0,20 2 G: Transformace souřadnicového systému (max. 20 %) Q: Lze transformovat souřadnicové systémy navzájem? 1 0,20 0,20 3 G: Transformace souřadnicové sítě (max. 10 %) Q: Lze transformovat geografické/kartografické/orientační pomocné sítě navzájem? 0 0,10 0,00 4 G: Analytické transformace (max. 20 %) Q: Lze použít přímé (analytické) transformace využívající kartografické zobrazovací rovnice? 1 0,20 0,20 Kartografické zobrazovací rovnice - matematický přepočet souřadnic bodů referenčních těles (elipsoid, koule) a ploch, resp. konstrukčních prvků mapové osnovy 5 G: Numerické transformace (max. 20 %) M1-4: 0 - ne Q1: Lze použít nepřímé numerické transformace? Nepřímé numerické transformace - podobnostní výpočet na základě souřadnic 1 0,05 0,05 referenčních (identických) bodů v zdrojové a cílové soustavě (ploše) Q2: Lze použít nepřímé numerické lineární transformace? 1 0,05 0,05 Q3: Lze použít afinní (podobnostní) polynomická tranformace prvního Např. Helmertova podobnostní konformní transformace řádu? 1 0,05 0,05 Q4: Lze použít polynomická transformace druhého a třetího řádu? 1 0,05 0,05 6 G: Rozsah transformace (max. 10 %) Q:Lze realizovat transformace i v části mapového pole? 0 0,10 0,00 Tzv. transfomace po částech (segmentech) mapového pole Celkem 3,20 4. Metadata o konstrukci mapy 2,00 1 G: Standardizace generování metadat (max. 100 %) Q: Lze generovat standardizované informace o postupech, metodách, zdrojích a jiných vlastnostech konstrukce mapy? Metainformace o: referenčním a souřadnicovém systému, referečním tělese (ploše), výškovém systému, časovém systému, rozsahu mapového pole, metodách sběru dat a o průběhu a chybách transformací, ,50 0,50 Q: Je použit metadatový standard (ISO/CEN/iný)? 0 0,50 0,00 ISO- celosvětový, CEN - evropský, jiný - open source, národní,... Celkem 1,00 5. Kartometrie 1 G: Zkreslení (max. 10 %) Q: Lze určit kartografické zkreslení v libovolném místě mapového pole? 0 0,10 0,00 2 G: Měřící a konstrukční nástroje (max. 40 %) Q1: Lze libovolně měřit polohu, délku, plochu a objem mapových objektů/znaků v mapovém poli? 1 0,20 0,20 Q2: Lze libovolně konstruovat polohu, délku, plochu a objem mapových objektů/znaků v mapovém poli? 1 0,20 0,20 3 G: Geodetické nástroje (max. 25 %) Q: Lze použít geodetické postupy/úlohy při konstrukci a editaci mapových objektů/znaků v mapovém poli? 0 0,25 0,00 4 G: Rámování mapového pole (max. 25 %) Q: Lze automaticky generovat rám mapového pole? 1 0,25 0,25 Celkem 1,30 CELKEM - A Konstrukce mapy 10,60 2,00 Nástroje pro měření na mapách Přes souřadnice, vzdálenosti, úhly, paralelní konstrukce... Polární metoda, protínaní vzad a vpřed, staničení, odměrky, vyrovnávání výměr,...

3 B Mapové znaky VÁHA SKÓRE 1. Zásoba znaků - mapová signika 1,50 1 G: Disponibilita typů znaků (max. 30 %) M1-3 : 0 - ne Q1: Lze vkládat do mapy bodové znaky? 1 0,15 0,15 Q2: Lze vkládat do mapy liniové znaky? 1 0,15 0,15 Q3: Lze vkládat do mapy areálové znaky? 1 0,15 0,15 2 G: Komplexnost vzorníku znaků (max. 70 %) M1-5 : 0 - ne Q1: Lze vzorník znaků doplňovat uživatelem? 1 0,15 0,15 pattern book, sampler Q2: Je k dispozici rastrový editor znaků? 0 0,15 0,00 Q3: Je k dispozici vektorový editor znaků? 1 0,30 0,30 Q4: Lze editovat předdefinované znaky rastrovým editorem? 0 0,15 0,00 Q5: Lze editovat předdefinované znaky vektorovým editorem? 1 0,30 0,30 Celkem 1,20 2. Bodové znaky 8,00 1 G: Vzorník bodových znaků (max. 2,5 %) Q: Lze vybrat bodový znak libovolně z předdefinovaných vzorníků? 1 0,20 0,20 2 G: Asociativnost znaků (max. 35 %) M1-4: 0 - ne Q1: Obsahuje vzorník nemotivované bodové znaky - geometrické konvexní? 1 0,50 0,50 Q2: Obsahuje vzorník nemotivované bodové znaky - geometrické nekonvexní? 1 0,50 0,50 Q3: Obsahuje vzorník alfanumerické znaky (písmena, názvy, číslice)? 0 0,50 0,00 Q4: Obsahuje vzorník motivované bodové znaky (t.j. symbolické /piktogramové /ikonické /obrázkové)? 0 1,30 0,00 3 G: Grafická variantnost znaků (max. 25 %) M1-4: 0 - ne Q1: Lze změnit barvu bodových znaků? 1 0,50 0,50 Q2: Lze změnit velikost bodových znaků? 1 0,50 0,50 Q3: Lze změnit barevnou nebo rastrovou výplň bodových znaků? VYSVĚTLIVKY 35 Tvorba, použití a umísťování mapových znaků do mapového pole. Znaky s asociací tvaru, barvy a dalších vlastností, které symbolizují zobrazovaný jev nebo objekt. 1 0,50 0,50 Výplň (barva, struktura, textura, rastr) - grafické elementy různého tvaru, velikosti, barvy, uspořádání a orientace. Pozn.: Ukázka rastrů je u cíle 4. Areálové znaky. Q4: Lze změnit úhel natočení bodových znaků? 1 0,50 0,50 4 G: Atributová variantnost znaků (max. 20 %) Q1: Lze změnit parametry bodových znaků na základě hodnot atributů Parametry: velikost, orientace, výplň (barva, rastr), struktura. zobrazovaného jevu/objektu? 1 0,80 0,80 Q2: Lze stupňovitě (spojitě, intervalově) měnit (stupňovat) parametry znaku na základě statistického zpracování atributových hodnot zobrazovaného jevu? 1 0,80 0,80 5 G: Morfografie znaků (max. 12,5 %) Skládání a rozkládání znaku na jeho grafické komponenty a elementy. M1-4: 0 - ne Q1: Lze rozložit bodový znak na elementy? 0 0,25 0,00 Q2: Lze vytvořit složený znak z komponent/elementů jiných bodových znaků? 1 0,25 0,25 Q3: Lze měnit umístění vztažného bodu znaku? 1 0,25 0,25 Q4: Existuje editor tvorby nových bodových znaků? 1 0,25 0,25 Včetně editace výplně znaku a jeho ohraničení. 6 G: Dynamika znaků (max. 5 %) M 1-2: 0 - ne Q1: Lze bodové znaky animovat? 0 0,20 0,00 Q2: Lze bodové znaky animovat na základě atributových dat? 0 0,20 0,00 Celkem 5,55 Změna tvaru, barvy (tónu, jasu sytosti), velikosti, polohy, výplně, orientace, rozložení a složení znaku, kombinace více typů změn, jiné typy animací.

4 B Mapové znaky VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 3. Liniové (čárové) znaky 8,00 1 G: Vzorník liniových znaků (max. 25 %) M1-7: 0 - ne Q1: Lze vybrat liniové znaky z předdefinovaných vzorníků? Vzorníky: počet linií (jedno a víceliniové), barebnost - achromatické, chromatické, barevně kombinované; s výplní - (i prázdné, bez vyplnění prostoru mezi liniemi), s barevnou výplní, 0 0,10 0,00 vzorkem. Q2: Obsahuje vzorník jen jednoliniové znaky? 0 0,30 0,00 Souvislé i nesouvislé linie, včetně vzorkovaných. Q3: Obsahuje vzorník přerušované (nesouvislé) linie? Přerušované linie pravidelně a nepravidelně: tečkované, čárkované, tečko-čárkované 0 0,30 0,00 Q4: Obsahuje vzorník linie s různou tloušťkou? 0 0,40 0,00 Různé tloušťky - zesílení postupné nebo intervalové. Q5: Obsahuje vzorník vzorkované linie? Z geometrických aj. znaků, směrové, zvlněné linie. Q6: Obsahuje vzorník lemovky? Q7: Obsahuje vzorník dvou a víceliniové znaky a jejich varianty? 2 G: Asociativnost znaků (max. 10 %) Q: Obsahuje vzorník motivované liniové znaky? 0 0,30 0,00 0 0,30 0,00 0 0,30 0,00 0 0,80 0,00 Obrysové, plné, s různou (barevnou, vzorkovou) výplní, členěné, s ochranným okolím, s nastavením pozadí a popředí znaku, jiné. Znaky s asociací tvaru, barby a dalších vlastností, které symbolizují zobrazovaný jev nebo objekt. 3 G: Grafická variantnost znaků (max. 25%) M 1-4: 0 - ne Q1: Lze změnit tloušťku liniových znaků? 1 0,50 0,50 Q2: Lze změnit barva liniových znaků? 1 0,50 0,50 Q3: Lze změnit výplň liniových znaků? 0 0,50 0,00 Libovolně použít (konstruovat) barebný tón, jas, sytost nebo použít barvu z palety barev. Výplň (struktura, textura, rastr) - grafické elementy různého tvaru, velikosti, barvy, uspořádání a orientace. Q4: Lze změnit orientaci liniových znaků? 0 0,50 0,00 4 G: Atributová variantnost znaků (max. 20 %) Q1: Lze změnit parametry liniových znaků na základě hodnot atributů Parametry: tloušťka, orientace, výplň (barva, rastr), struktura, délka. 1- ano zobrazovaného jevu/objektu? 1 0,80 0,80 Q2: Lze stupňovitě (spojitě, intervalově) měnit (stupňovat) parametry znaku na základě statistického zpracování atributových hodnot zobrazovaného jevu? 1 0,80 0,80 5 G: Morfografie znaků (max. 15%) M1-5: 0 - ne Q1: Lze rozložit čárový znak na elementy? 0 0,20 0,00 Rozkládání mapového znaku na jeho grafické komponenty a elementy. Q2: Lze vytvořit složený znak z komponent/elementů jiných bodových a liniových znaků? 0 0,40 0,00 Q3: Existuje editor tvorby nových liniových znaků? 0 0,30 0,00 Q4: Lze nastavit odsazení liniového znaku? 1 0,20 0,20 Např. od středu linie, od počátku linie. Jak u jednoduchého znaku tak u složeného znaku odsazení např. druhé linie od první. Q5: Lze nastavit zakončení liniového znaku volitelně? 0 0,10 0,00 Šipkou, mezerou, zaoblením 6 G: Dynamika znaků (max. 5%) Q1: Lze liniové znaky animovat? 0 0,20 0,00 Q2: Lze liniové znaky animovat na základě atributových dat? 0 0,20 0,00 Celkem 2,80 Změna tvaru, barvy (tónu, jasu, sytosti), velikosti, polohy, výpně, orientace, rozložení znaku, složení znaku,... kombinace více typů změn.

5 B Mapové znaky 4. Areálové znaky VÁHA SKÓRE 1 G: Vzorník areálových znaků (max. 10 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze vybrat areálové znaky z předdefinovaných vzorníků? 0 0,10 0,00 Q2: Obsahuje vzorník jen jednoduché areálové znaky? Q3: Obsahuje vzorník složené areálové znaky? 8,00 0 0,30 0,00 VYSVĚTLIVKY Jeden ze dvou typů: 1. zřetelně a jednoznačne vymezené areály (ohraničením, farbou, vzorkem, bodovým znakem) 2. nezřetelně vymezené, prázdné nebo vyplněné areály (barvou, vzorkem/strukturou, bodovým znakem). Obrysové, plné, s různou strukturou výplně, členěné, s ochranným okolím. Tj. zároveň první a druhý typ uvedený výše. 2 G: Asociativnost znaků (max. 7,5 %) Q: Obsahuje vzorník i motivované areálové znaky? 0 0,40 0,00 0 0,60 0,00 Znaky s asociací tvaru, barvy a dalších vlastností, které symbolizujú zobrazovaný jev nebo objekt. 3 G: Grafická variantnost znaků - ohraničení areálu (max. 20 %) M 1-4: 0 - ne Q1: Lze změnit tloušťku ohraničující linie areálového znaku? 1 0,40 0,40 Q2: Lze změnit barvu linie ohraničení areálového znaku? 1 0,40 0,40 Q3: Lze změnit strukturu linie ohraničení areálového znaku? 0 0,40 0,00 Struktura - přerušované linie, vzorkové linie, víceliniové linie, složené linie. Q4: Lze změnit orientaci linie ohraničení areálového znaku? 0 0,40 0,00 Lemovky, orientované znaky 4 G: Grafická variantnost znaků - výplně areálu (max. 30 %) M 1-6: 0 - ne Q1: Lze změnit barva výplně areálového znaku? 1 0,40 0,40 Q2: Lze nastavit liniovou strukturu rastové výplně areálového znaku? 0 0,40 0,00 Q3: Lze nastavit bodovou strukturu rastové výplně areálového znaku? 0 0,40 0,00 Q4: Lze nastavit hustotu rastrové výplně? Vzálenost linií nebo svislou a vodorovnou roztěč bodových znaků. 0 0,40 0,00 Q5: Lze nastavit velikost rastrové výplně? 0 0,40 0,00 Tloušťka linií nebo velikost u bodových znaků. Q6: Lze nastavit orientace rastrové výplně? 0 0,40 0,00 Směr linií nebo natočení bodových znaků. 5 G: Atributová variantnost znaků (max. 20 %) Q1: Lze změniť grafiku areálových znaků na základě hodnot atribútů zobrazovaného jevu/objektu? 1 0,80 0,80 Q2: Lze stupňovitě (spojitě, intervalově) měnit (stupňovat) parametry znaku na základě statistického zpracování atributových hodnot zobrazovaného jevu? 1 0,80 0,80 6 G: Morfografie znaků (max. 7,5 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze rozložit areálový znak na elementy? 0 0,20 0,00 Rozkládání mapového znaku na jeho grafické komponenty a elementy. Q2: Lze skládat (kombinovat) areálové znaky a jejich komponenty/elementy navzájem z více areálových znaků? 0 0,20 0,00 Q3: Existuje editor tvorby nových areálových znaků? 0 0,20 0,00 7 G: Dynamika znaků (max. 5 %) Q1: Lze areálové znaky animovat? 0 0,20 0,00 Q2: Lze areálové znaky animovat na základě atributových dat? 0 0,20 0,00 Celkem 2,80 Změna tvaru, barvy (tónu, jasu, sytosti), velikosti, polohy, výpně, orientace, rozložení znaku, složení znaku, kombinace více typů změn, jiné animace.

6 B Mapové znaky VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 5. Umístění mapových znaků 3,00 Skladba znaků v mapovém poli 1 G: Lokalizace znaků (max. 20%) M 1-2: 0 - ne Q1: Lze znak umístit topograficky? Absolutní topografická lokalizace znaku(ů) na základě geografických nebo kartografických souřadnic - její použití závisí na typu znaku (primárně možná lokalizace u bodových znaků). 2 G: Kolize znaků (max. 80%) M 1-9: 0 - ne Q2: Lze vybrat způsob umístění znaku podle vztažného bodu, resp. linie? Q1: Lze automaticky vyhledat kolize vzájemné polohy jednoho druhu znaku? 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 Schematické umístění - odsazení od bodu, linie. 0 0,30 0,00 Q2: Lze automaticky vyhledat kolize polohy znaků více druhů navzájem? 0 0,40 0,00 Bodových, liniových, plošných znaků. Q3: Lze automaticky řešit kolize vzájemné polohy různých bodových znaků? 0 0,40 0,00 Q4: Lze automaticky řešit kolize vzájemné polohy liniových znaků? 0 0,40 0,00 Q5: Lze automaticky řešit kolize vzájemné polohy plošných znaků? 0 0,30 0,00 Q6: Lze automaticky řešit kolize rastrové výplně překrývajících se areálových znaků? 0 0,20 0,00 Q7: Lze automaticky řešit kolize vzájemné polohy různých znaků 0 0,30 0,00 Q8: Dochází při změně měřítka k automatickému odsouvání znaků? 0 0,20 0,00 Q9: Dochází při změně měřítka k automatické redukci prvků výběrem? 0 0,20 0,00 Celkem 0,30 6. Nastavení barev 6,00 1 G: Paleta barev (max. 30%) M1-5: 0 - ne Q1: Jsou předefinované palety barev? 1 0,50 0,50 Q2: Lze vybrat barvu interaktivně ze souvislé barevné stupnice barev? 0 0,50 0,00 Q3: Lze do palety barev přidávat vlastní barvy k opakovanému použití? 1 0,50 0,50 Q4: Lze pojmenovávat vlastní barvy v paletě? 0 0,20 0,00 Q5: Jsou k dispozici předdefinované palety barev jiných výrobců? 0 0,10 0,00 PANTONE apod. 2 G: Barevné modely (max. 15%) M1-3: 0 - ne Q1: Lze nastavit barvu kódem v modelu RGB? 1 0,30 0,30 Červená, zelená, modrá. Q2: Lze nastavit barvu kódem v modelu HSV? 1 0,30 0,30 Tón, jas, sytost. Q3: Lze nastavit barvu kódem v modelu CMYK? 0 0,30 0,00 Azurová, purpurová, žlutá 3 Průhlednost (transparentnost) (max. 5%) Q1: Lze nastavit průhlednost barvy? 1 0,15 0,15 Q2: Lze nastavit průhlednost znaku nebo vrstvy? 1 0,15 0,15 4 Nastavení "Bez barvy" (max. 10%) Q: Lze nastavit volbu "bez barvy" pro znak, jeho výplň, ohraničení,...? 1 0,60 0,60 5 Barevné stupnice (max. 40%) M1-5: 0 - ne Q1: Je předefinovaná kvalitativní barevná stupnice (různé barvy)? 1 0,50 0,50 Q2: Je předefinovaná barevná tónová (gradační) stupnice? 0 0,50 0,00 Q3: Je předdefinovaná bipolární barevná stupnice? 1 0,50 0,50 Q4: Je předefinovaný barevná stupnice pro výškopis (hypsometrii)? 1 0,50 0,50 Q5: Lze vytvářet vlastní stupnice a ukládat k opakovanému použití? 1 0,40 0,40 Celkem 4,40

7 B Mapové znaky VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 7. Metadatová informace o konstrukci a skladbě mapových znaků 0,50 G: Metadata 1 Q1: Lze generovat standardizovaná informace o postupech, metodách, zdrojích a dalších vlastnostech konstrukce mapových znaků a jejich skladbě? 0 0,25 0,00 Q2: Jedná se o medzinárodní metadatový standard (ISO/CEN/jiný) 0 0,25 0,00 Jiný - národní, open source,... Celkem 0 0,50 0,00 CELKEM - B Mapové znaky 35,00 17,05 Např: typ mapového znaku, identifikátor znaku (způob generování jedinečného identifikačného označení na propojení s atributovou složkou znaku), charakteristika znaku (geometrická, grafická, topologická, atributová, časová), rozlišovací úrovoveň znaku (měřítko max. detailu), anotace/popis znaku, způsob a přesnost lokalizace znaku (polohová a výšková přesnost,...), digitalizační metoda a postup tvorby znaku, statika a dymanika znaku, kartografické metody zpracování znaku, atd.

8 C Kartografické vyjadřovací metody 1. Základní metody 1 G: Bodová kvalitativní (metoda bodových znaků) (max. 15 %) Q1: Lze použít metodu kvalitativních bodových znaků? Q2: Lze použít metodu umístující bodové znaky schematicky? VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 35 8,00 1 0,60 0,60 Tvorba a lokalizace bodových znaků na základě statistického zpracování kvalitativních atributových hodnot zobrazovaných objektů/jevů. Znaky nejsou umístěny topograficky, ale schematicky (usměrněně) 1 0,60 0,60 2 G: Metoda teček (max. 10 %) Označováná i jako metoda: bodová, bodková, hustotní, tečková. M1-5: 0 - ne Q1: Lze použít tečkovou metodu s topografickým umístěním teček? Tvorba a lokalizace jednoduchých geometrických znaků na základě statistického zpracování kvalitativně-kvantitativních atributových hodnot. Topografické umístění umisťuje 1 0,16 0,16 individuálně tečky přesně podle lokalizace objektu/jevu. Q2: Lze použít tečkovou metodu s rovnoměrným umístěním teček? Rovnoměrné (schematické) umístění teček v areálech spočítané automaticky podle hustoty jevu z hodnot atributů. 0 0,16 0,00 Q3: Lze použít různé geometrické znaky (kruh, čtverec, )? 1 0,16 0,16 Q4: Lze nastavit automaticky velikost (váhu) tečky podle hodnoty atributu? 1 0,16 0,16 Q5: Lze nastavit nepravidelný způsob rozmístění bodů v areálu? Velikost teček vyjadřuje kvantitu jevu. Nepravidelný způsob při schematickém umístění teček. 3 G: Liniová (čárová) kvalitativní (max. 15 %) Q1: Lze použít metodu kvalitativních topografických liniových znaků? 1 0,16 0,16 Tvorba a lokalizace liniových znaků v mapovém poli na základě kvalitativních atributových hodnot. Topografický průběh zahrnuje přirozený průběh objektu (řeky, silnice, hranic). 1 0,60 0,60 Q2: Lze použít metodu kvalitativních schematických liniových znaků? 1 0,60 0,60 Schématické čáry přímé, zaoblené, stupňovité. 4 G: Liniová směrová (vektorová) (max. 15 %) 0značovaná i jako metoda: pohybových čar, směrová (course). M1-8: 0 - ne Q1: Lze použít metodu kvalitativních směrových liniových znaků? 1 0,30 0,30 Jednoduchá, složená šipka, směrová růžice Q2: Lze použít metodu kvantitativních směrových liniových znaků? 1 0,30 0,30 Q3: Lze použít metodu směrovou migrační? Vyjadřuje úzké směry migrace, stěhování. Q4: Lze použít metodu směrovou proudovou? Q5: Je použít metodu směrové mobility? 0 0,10 0,00 1 0,10 0,10 Plošné směrové znaky, vyjadřující velkoplošnou pohyblivost. Q6: Lze automaticky nastavit kvantitu směrového znaku z hodnoty atributu? Q7: Lze gradovat směrový znak na základě hodnot atributů? 0 0,10 0,00 1 0,10 0,10 1 0,10 0,10 Automatický výpočet šířky, délky směrových a plošných čar.

9 C Kartografické vyjadřovací metody Q8: Je automaticky vytvářená legenda směrových znaků správná? VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 1 0,10 0,10 5 G: Areálová kvalitativní (diskrétní areály) (max. 15 %) Označovaná jako metoda: chorochromatická, barevných odstínů, barevného pozadí. M1-10: 0 - ne Q1: Lze použít metodu kvalitativních topografických areálových znaků? Tvorba nespojitých areálových znaků na základě kvalitativní atributových hodnot. 1 0,12 0,12 Q2: Lze použít metodu kvalitativních schematických areálových znaků? 1 0,12 0,12 Topografické hranice jsou schematizovány do přímých linií. Q3: Lze pracovat s areály, které plně vyplňují plochu mapy? 1 0,12 0,12 Q4: Lze pracovat s areály, které jsou navzájem izolované? 1 0,12 0,12 Q5: Lze pracovat s areály, které se překrývají navzájem? 1 0,12 0,12 Q6: Lze areály označit barvou? 1 0,12 0,12 Q7: Lze areály označit rastrem? 0 0,12 0,00 Q8: Lze areály označit popisem? 1 0,12 0,12 Q9: Lze areály označit bodovým znakem? 1 0,12 0,12 Q10: Lze areály označit lemovkou? 0 0,12 0,00 6 G: Areálová intenzitní (diskrétní areály) (max. 15 %) Označovaná aj ako metoda: kartogramová, choropletová M1-4: 0 - ne Q1: Lze použít metodu kvantitativních intenzitních diskrétních areálů? Tvorba nespojitých areálových znaků na základě statistického zpracování relativních 1 0,30 0,30 kvantitativních atributových hodnot (např. hustoty zalidnění/počet obyvatel na km2). Q2: Lze použít jednoduchou barevnou výplň areálu pro vyjádření kvantity? Intenzita vyjádřená intenzitou barvy. 1 0,30 0,30 Q3: Lze použít zdvojené intenzitní stupně výplně areálu? Intenzita vyjádřená např. intenzitou barvy a navíc hustotou šraf. 0 0,30 0,00 Q4: Lze vyjádřit intenzitu rastrem, jehož parametry jsou automaticky spočítané na základě relativní hodnoty z atributů? 0 0,30 0,00 7 G: Areálová izoliniová metoda (spojité areály) (max.15 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze použít izoliniovou metodu se znázorněním pouze izolinií? Označovaná též metoda izočárová, izogradační, izopletová (USA), vyjádření spojitého jevu. Q2: Lze použít izoliniovou metodu se znázorněním izovrstev? 1 0,40 0,40 1 0,40 0,40 Q3: Lze expertně generovat izolinie/izovrstvy z dat povrchu? 1 0,40 0,40 Automatická tvorba izolinií např. zdůrazněných (hlavních) a vedlejších vrstevnic. Celkem 6,80

10 C Kartografické vyjadřovací metody VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 2. Kartodiagramy 8,00 Diagramové metody 1 G: Bodový kartodiagram (max. 5 %) Zobrazování jen kvantitativních absolutních hodnot atributů bodových objektů/jevů. 1- ano 2 G: Plošný kartodiagram (max. 5 %) 1- ano Q: Lze vytvořit bodově lokalizovaný jednoduchý (jednoparametrový) kartodiagram z atributových hodnot bodového objektu/jevu? Q: Lze vytvořit plošně (areálově) lokalizovaný jednoduchý kartodiagram z atributových hodnot areálového objektu/jevu? 1 0,40 0,40 0 0,40 0,00 3 G: Stupňování jednoparametrových kartodiagramů (max. 5 %) Pro bodové a plošné kartodiagramy. Q1: Lze nastavit stupně velikosti jednoparametrového diagramu intervalově? 1 0,20 0,20 Q2: Lze nastavit stupně velikosti jednoparametrového diagramu spojitě/funkčně? 1 0,20 0,20 4 G: Druhy víceparametrových bodových a plošných kartodiagramů (max. 20 %) M1-7: 0 - ne Q1: Lze vytvořit složený kartodiagram? Q2: Lze vytvořit strukturní kartodiagram? Q3: Lze vytvořit součtový kartodiagram? Q4: Lze vytvořit srovnávací kartodiagram? Q5: Lze vytvořit dynamický kartodiagram? 0 0,23 0,00 0 0,23 0,00 0 0,23 0,00 0 0,23 0,00 Velikost (plocha) diagramu odpovídá určitému intevalu hodnot podle skokové stupnice. Velikost (plocha) každého diagramu odpovídá přesně velikosti hodnoty. Pro každý parametr je samostatný jednoduchý diagram vztažený k jednomu bodu, ploše. Zobrazení více parametrů diagramem stejné velikosti, vyjádření podílu v % (i jednoduché vydělení) Zobrazení více parametrů, velikost diagramu vyjadřuje absolutní velikost jevu Srovnávací velký čtverec představuje průměr (perspektivní hodnotu, apod.) jevu ve všech bodech/plochách. Vyjadřuje časový vývoj jednoho parametru. 0 0,23 0,00 Q6: Lze víceparametrový diagram lokalizovat k bodu? 0 0,23 0,00 Bodový kartodiagram. Q7: Lze víceparametrový diagram lokalizovat do plochy? 5 G: Geometrie a vlastnosti kartodiagramů (max. 15 %) M1-5: 0 - ne Q1: Lze vytvořit sloupcový kartodiagram? Q2: Je možné zobrazit v diagramu kladné a záporné hodnoty? Q3: Lze vytvořit figurální diagram? 0 0,23 0,00 1 0,24 0,24 1 0,24 0,24 Plošný kartodiagram. 1 0,24 0,24 Q4: Lze vytvořit diagram se směrovými znaky? 0 0,24 0,00 Q5: Lze v diagramu vyjádřit libovolný počet hodnot? 0 0,24 0,00 Např. omezení počtu výsečí pouze na 3.

11 C Kartografické vyjadřovací metody VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 6 G: Stupňování víceparametrových kartodiagramů (max. 5%) Q1: Lze nastavit stupně velikosti víceparametrového diagramu Velikost (plocha) diagramu odpovídá určitému intevalu hodnot podle skokové stupnice. intervalově? 1 0,20 0,20 Q2: Lze nastavit stupně velikosti víceparametrového diagramu Velikost (plocha) každého diagramu odpovídá přesně velikosti hodnoty. spojitě/funkčně? 1 0,20 0,20 7 G: Lokalizace a vlastnosti bodového a plošného kartodiagramu (max. 5 %) M1-4: 0 - ne Q1: Lze automaticky zamezit překrývání plošných kartodiagramů? 0 0,10 0,00 Q2: Je automaticky vytvořena vodící linka mezi kartodiagramem a Pokud se např. plošný kartodiagram nevejde do plochy,které přísluší. plochou/bodem, ke které se vztahuje? 0 0,10 0,00 Q3: Překreslí se automaticky kartodiagram při změně hodnot atributů? 0 0,10 0,00 Q4: Jsou dostupné stejné stejné typy diagramů pro bodové i plošné kartodiagramy? 0 0,10 0,00 8 G: Liniový kartodiagram (stuhový) (max. 30 %) M1-4: 0 - ne Q1: Lze vytvořit jednoduchý liniový kartodiagram z atributových hodnot? Q2: Lze vytvořit složený liniový součtový kartodiagram z více atributů? Q3: Lze vytvořit složený liniový strukturní kartodiagram z více atributů? Q4: Lze vytvořit liniový součtový výsečový kartodiagram? 0 0,60 0,00 Vyjádření kvantity tloušťkou linie. Stuhový součtový kartodiagram 0 0,60 0,00 0 0,60 0,00 0 0,60 0,00 9 G: Kartodiagramové měřítko v legendě (max. 10 %) M1: 0 - ne Q1: Lze vytvořit hodnotové měřítko v legendě pro sloupcový diagram? 1 - jen diagram 2 0,16 0, diagram a popis M2-4: 0 - ne Q2: Lze vytvořit hodnotové měřítko v legendě pro plynule stupňovaný kruhový kartodiagram? 0 0,16 0,00 Q3: Lze vytvořit hodnotové měřítko v legendě pro intervalově stupňovaný kruhový kartodiagram? 0 0,16 0,00 Šířka stuhy je stejná podél linie a tvoří 100 %. Q4: Jsou hodnotová měřítka úplná? 0 0,16 0,00 Úplnost hodnotového měřítka: popis os, popis stupnice hodnot, atd. Celkem 2,24

12 C Kartografické vyjadřovací metody VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 3. Stupnice Tvorba různých stupnic pro kvantitivní hodnoty, podle kterých se určí parametry bodových, 3,00 liniových, areálových znaků (velikost, barva, výplň..). 1 G: Intervalové stupnice (max. 65 %) M1-7: 0 - ne Q1: Lze nadefinovat meze intervalů stupnice ručně? 1 0,28 0,28 Libovolné určení mezí intervalů dle rozhodnutí uživatele. Q2: Lze automaticky vytvořit stupnici, která je tvořena z konstatních 0,28 0,28 Konstantní (stejné) souvislé intervaly intervalů hodnot? 1 Q3: Lze vytvořit stupnici metodou přirozených zlomů? 0 0,28 0,00 Nepravidelná stupnice - Natural breaks - Jenks. Seskupení blízkých hodnot do jednoho intervalu. Q4: Lze vytvořit stupnici metodou kvantilu? 0 0,28 0,00 Každý interval obsahuje stejný počet prvků. Metoda je vhodná pro lineárně distribuovaná data. Q5: Lze vytvořit stupnici intervalů podle geometrické posloupnosti? 0,28 0,00 Meze intervalů tvoří geometrickou posloupnost. 0 Q6: Lze vytvořit stupnici metodou podle standardní odchylky? 0 0,28 0,00 Vhodné pro normální rozdělení dat. Q7: Lze definovat nespojitou intervalovou stupnici, která obsahuje skok mezi hodnotami? 1 0,28 0,28 Skoková stupnice - s hiátem. 2 G: Funkční stupnice (max. 25 %) 1,80 výpočet intervalů M1-3: 0 - ne 1- ano 1 0,25 0,25 Funkční stupnice - spojitá. Graf závislosti parametru znaku na atributu: Q1: Lze definovat funkční spojitou stupnici pro určení parametrů znaku? Q2: Lze definovat funkční nespojitou stupnici pro určení parametrů znaku se skokovou změnou? 1 0,25 0,25 Funkční stupnice - nespojitá s hiátem. 0,84 Q3: Lze definovat funkční nespojitou stupnici pro určení parametrů znaku se změnou funkce? 1 0,25 0,25 Funkční stupnice - nespojitá se změnou funkce. 3 G: Společné charakteristiky tvorby stupnic (max. 10 %) 1- ano Q: Je k dispozici zobrazení grafu četnosti hodnot? 1 0,15 0,15 Graf (histogram) uživateli znázorňuje rozložení hodnot a umožňuje zvolit nejvhodnější počet intervalů a metodu. Q2: Má každá kartogramová vrstva vysvětlivky / legendu? 0,15 0,15 1 Celkem 2,72

13 C Kartografické vyjadřovací metody VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 4. Popis 10,00 1 G: Manuální tvorba popisu (max. 5 %) Q: Lze vytvářet manuálně jednotlivé popisy prvků? 1 0,50 0,50 Pomocí ukazovátka (myši). 2 G: Automatická tvorba popisů (max. 10 %) Q: Lze vytvořit popisy prvků automaticky z atributových dat? 1 1,00 1,00 3 G: Propojení popisu s atributem (max. 2 %) Q:Je automaticky aktualizován obsah popisu při změně hodnoty atributu? 1 0,20 0,20 4 G: Popis z více atributů (max. 2 %) Q: Lze vytvořit popis z více atributů? 1 0,20 0,20 5 G: Podmíněný výběr prvků pro popis (max. 1 %) Q: Lze sestavit podmínku pro popis jen vybraných prvků podle hodnoty atributu? 1 0,10 0,10 6 G: Parametry popisu automaticky vytvářeného (max. 30 %) M1-9: 0 - ne Q1: Lze nastavit rod (typ) písma? 1 0,33 0,33 Q2: Lze nastavit řez písma? 1 0,33 0,33 Q3: Lze nastavit velikost písma? 1 0,33 0,33 Q4: Lze nastavit barvu písma? 1 0,33 0,33 Q5: Lze nastavit proložení písmen (mezery mezi písmeny)? 0 0,33 0,00 Q6: Lze nastavit libovolný sklon písma? 0 0,33 0,00 Q7: Lze nastavit zakřivení písma podle libovolné křivky? 0 0,33 0,00 Q8: Lze nastavit další parametry písma (podtržení, kapitálky)? 1 0,33 0,33 Q9: Lze otočit popis o určitý úhel podle hodnoty atributu? 0 0,33 0,00 7 G: Parametry popisu manuálně vytvořeného (max. 14 %) M1-9: 0 - ne Q1: Lze nastavit rod (typ) písma? 1 0,16 0,16 Q2: Lze nastavit řez písma? 1 0,16 0,16 Q3: Lze nastavit velikost písma? 1 0,16 0,16 Q4: Lze nastavit barvu písma? 1 0,16 0,16 Q5: Lze nastavit proložení písmen (mezery mezi písmeny)? 0 0,16 0,00 Q6: Lze nastavit libovolný sklon písma? 0 0,16 0,00 Q7: Lze nastavit zakřivení písma podle libovolné křivky? 0 0,16 0,00 Q8: Lze nastavit další parametry písma (podtržení, kapitálky)? 1 0,16 0,16 Q9: Lze otočit popis o určitý úhel individuálně? 1 0,16 0,16 8 G: Znaková funkce popisu (max. 4 %) Q: Lze nastavit parametry popisu v závislosti na hodnotě atributu (např. velikost písma)? 0 0,40 0,00 9 G: Popis bodového prvku (max. 5 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze nastavit volitelně umístění popisu vzhledem k bodovému prvku? 1 0,10 0,10 Q2: Lze umístit popis přímo na bod? 1 0,10 0,10 Q3: Jsou předefinovaná umístění popisu? 1 0,10 0,10 M4: 0 - jen 1 umístění Q4: Kolik je předefinovaných umístění popisu? 1 0,10 0, až 4 umístění 2-5 a více umístění

14 C Kartografické vyjadřovací metody 10 G: Popis liniového prvku (max. 5 %) Q1: Lze nastavit volitelně umístění vzhledem k liniovému prvku? 1 0,10 0,10 Q2: Lze umístit popis na linii? 1 0,10 0,10 Q3: Lze umístit popis nad linii? 1 0,10 0,10 Q4: Lze umístit popis pod linii? 1 0,10 0,10 Q5: Lze popsat linii tak, že popis kopíruje tvar linie? 0 0,10 0,00 11 G: Popis areálového prvku (max. 5 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze nastavit volitelně umístění vzhledem k areálovému prvku? 1 0,10 0,10 Q2: Lze vložit popis tak, aby byl celý uvnitř areálu? 1 0,10 0,10 Q3: Lze vytvořit automaticky popis v hlavní ose polygonu? 0 0,10 0,00 M4: 0 - jen 1 umístění Q4: Kolik je předefinovaných umístění popisu? 1 0,10 0, až 4 umístění 2-5 a více umístění 12 G: Odsazení od prvku (max. 2 %) Q1: Lze nastavit číselnou hodnotou odsazení popisu od bodového prvku? 1 0,10 0,10 Q2: Lze nastavit číselnou hodnotou odsazení popisu od liniového prvku? 1 0,10 0,10 13 G: Maskování pozadí pod popisem (max. 4 %) Q1: Lze kolem textu vytvořit masku pozadí typu halo? 0 0,20 0,00 Q2: Lze kolem textu vytvořit masku pozadí ve tvaru n-úhelníku? 0 0,20 0,00 14 G: Vodící linky (max. 1 %) VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY (manuální zákres Q: vodící Lze vytvořit linky) vodicí linky k popisům? 0 0,10 0,00 (automatické vytvoření) 15 G: Váha popisu (max. 2 %) Q: Lze nastavit váhu popisu vzhledem k ostatním prvkům mapy? 0 0,20 0, mezi různými popisy navzájem 2 - mezi popisem a geometrií 16 G: Překrývání popisů (max. 2 %) Q: Lze automaticky zamezit překrývání popisů? 0 0,20 0,00 17 G: Převod popisu na text (max. 2 %) Q: Lze převést popisy na samostatný text? 1 0,20 0,20 Text je potom nezávislý na atributech. 18 G: Zobrazení popisu v závislosti na měřítku (max. 2 %) Q: Lze nastavit, aby se popis zobrazoval pouze v určitých měřítcích? 0 0,20 0,00 19 G: Popis s hypertextem (max. 1 %) Q: Lze k popisu vložit hypertextový odkaz? 0 0,10 0,00 20 G: Více řádkový popis (max. 1 %) Q: Lze vytvořit více řádkový popis? 0 0,10 0,00 Celkem 6,10

15 C Kartografické vyjadřovací metody VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 5. Specifické metody 6,00 1 G: Anamorfozní (max. 20 %) Označovaná i jako: geografická anamorfóza, kartografická anamorfóza, cartograms methods M1-7: 0 - ne Q1:Lze vytvořit různé anamorfní (specifické logicko-formální) schéma v mapovém poli? Q2: Lze použít automatickou radiální (kruhovou) anamorfózu geografickou? 0 0,15 0,00 0 0,15 0,00 Q3: Lze použít automatickou radiální (kruhovou) anamorfózu matematickou? 0 0,15 0,00 Q4: Lze použít automatickou obecnou (neradiální) anamorfózu souvislou? Automatická abstraktní změna polohově přesné půdorysné složky podle matematických vztahů za účelem zvýraznění kvantitativního jevu. Kvantita je vyjádřena vzdáleností od centra formou soustředných kružnic (ekvidistant) se zachováním směru. Geografická radiální anamorfóza vyjadřuje např. časovou vzdálenost do centra. Přepočet vzdálenosti podle matematického vzorce, např. logaritmická stupnice pro silně koncentrické jevy. Kvantita jevu je vyjádřena změnou plochy území. Např. počet obyvatel vyjádřený plochou je demovatelná anamorfóza. U souvislé anamorfózy (contiguous cartograms) je zachována topologie a sousednost ploch a dochází ke změně plochy a tvaru hranic. Q5: Lze použít automatickou obecnou (neradiální) anamorfózu nesouvislou? Q6: Lze vytvořit ekvivalentní plošnou anamorfózu? 0 0,15 0,00 0 0,15 0,00 U nesouvislé neradiální anamorfózy je zachován tvar hranic regionů, ale není zachována topologie a konektivita sousedních ploch (dochází buď k překryvům nebo rozestupům). Ekvivalentní plošná anamorfóza zachovává plochu a mění hranice na jednoduché geometrické obrazce. Q7: Lze vytvořit Dorlingův kartogram? 0 0,15 0,00 Dorlingův kartogram je případ ekvivalentní plošné anamorfózy. Q8: Lze vytvořit osovou anamorfózu? 0 0,15 0,00 Často použité pro dopravní linky autobusů, tramvají, metra. 0 0,15 0,00

16 C Kartografické vyjadřovací metody 2 G: Georeliéfní (max. 40 %) M1-6: 0 - ne Q1: Lze znázornit georeliéf pomocí výškových kót? Q2: Lze znázornit georeliéf pomocí vrtevnic (izohyps) v mapovém poli? Q3: Lze znázornit georeliéf pomocí linií kostry (skeletu) georeliéfu? VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 1 0,40 0,40 1 0,40 0,40 0 0,40 0,00 Q4: Lze znázornit georeliéf barevnou hypsometrií? 1 0,40 0,40 Q5: Lze znázornit georeliéf stínováním? Q6: Lze znázornit georeliéf šrafováním? 1 0,40 0,40 0 0,40 0,00 3 G: Satelitní (max. 10 %) Q: Lze vložit do mapového pole obrazové záznamy (letecké a družicové snímky) dálkového průkumu Země? 1 0,60 0,60 4 G: 3D trojdimenzionální (max. 10 %) Označované jako metoda: blokdiagramová, příčného profilu M1-3: 0 - ne Q1: Lze zobrazit trojdimenzionální znaky v mapém poli? Topografické nebo schematické zobrazení. Q2: Lze generovat 3D izočáry a blokdiagramy? 1 0,20 0,20 Q3: Lze generovat 3D příčné řezy (profily)? 1 0,20 0,20 Zobrazení 3D do 2D 1 0,20 0,20 5 G: Dynamická / animační (max. 20 %) Q: Lze vytvořit dynamické/animované mapy? 1 1,20 1,20 Existují nástroje na animáci, resp. dynamickou změnu mapového pole/mapové vrstvy? Celkem 4,00 CELKEM - C Kartografické vyjadřovací metody 35,00 21,86

17 D Mapová syntaxe: stratigrafická, komponentní a kompoziční VÁHA SKÓRE 15 VYSVĚTLIVKY 1. Intrakompozice - celkové uspořádání a rozmístění znaků v mapovém poli 1,5 1 G: Editor mapového pole (max. 100 %) M1-7: 0 - ne Q1: Existují nástroje na editaci/správu mapového pole a jeho obsahu nebo vrstev? 1 0,15 0,15 Q2: Lze vytvořit kopie/klon/repliku mapového pole? 1 0,30 0,30 Q3: Lze "ukotvit" polohu mapového pole? 1 0,15 0,15 Q4: Lze "ukotvit" velikost mapového pole? 1 0,15 0,15 Nastavení rozměrů mapového pole. Q5: Lze "ukotvit"měřítko mapového pole? 1 0,15 0,15 Q6: Lze vytvořit výřez pole, "nadokno" nebo "podokno" pole? 1 0,30 0,30 Vedlejší přehledová nebo detailní mapa Q7: Lze změnit dimenze mapového pole (z 2D na 2,5D, 3D, 4D)? 0 0,30 0,00 Celkem 1,20 2. Mapové vrstvy 3,0 1 G: Komponentnost mapy (max. 20 %) Syntaxe mapy: horizontální a vertikální uspořádání obsahu mapového pole Q: Lze různě měnit obsah (syntaktické komponenty a elementy) mapového pole? Syntaktický element - množina objektů/jevů nebo jejich atributů v poli mapy označené jediným mapovým znakem v legendě mapy. Syntaktická komponenta - seskupení 1 0,60 0,60 syntaktických elementů mapy 2 G: Verikální stratigrafie vrstev (max. 40 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze různě měnit vertikální uspořádaní (vrstev) mapového pole? 1 0,40 0,40 Q2: Lze libovolně zapínat nebo vypínat zobrazení vrstev mapového pole? 1 0,40 0,40 Q3: Lze změnit obsah/prvky jednotlivých vrstev mapového pole v závislosti na jejich vertikálním uspořádání? 1 0,40 0,40 Možnost změny vlastností znaků (skupin znaků, vybraných znaků) v jedné vrstvě v závisloti na vertikálním uspořádání vrstev. 3 G: Komponentnost vrstvy (max. 40 %) Syntaxe mapy, uspořádání obsahu mapového pole. M1-3: 0 - ne Q1: Lze různě měnit obsah (komponenty a elementy) jedné mapové Výběr jen některých elementů vrstvy do zobrazení v mapovém poli. vrstvy? 1 0,40 0,40 Q2: Lze různě měnit pořadí znaků ve vrstvě? 1 0,40 0,40 Q3: Lze měnit parametry vybraných znaků a skupin znaků ve vrstvě? 1 0,40 0,40 Více různých znaků v rámci jedné vrstvy. Celkem 3,00 3. Extrakompozice - celková grafická úprava mapy 2,0 1 G: Možnosti kompozice (max. 100%) lze vytvořit Q1: Kolik typů grafických kompozicí mapy sa dá použít? kompozici 1 0,40 0, jedna kompozice 2-2 a více Vertikální naložení jednotlivých složek obsahu mapy - popředí a pozadí mapy, pořadí vrstev, vrstvení obsahu mapového pole. Samostatná (jednomapová), vícelistová (list z mapového kladu), atlasová, ediční, jiná. M2-3: 0 - ne Q2: Lze použít standardizovanou kompozici? 0 0,40 0,00 Q3: Lze vytvořit a uložit k opakovanému použití šablonu kompozice? 1 0,40 0,40 M4: 0 - ne Q4: Lze použít kartografické expertní postupy (výpočty) tvorby kompozice? 0 0,40 0,00 Celkem 0,80 Topografická (základní topografická mapa), resp. tematický obsah (silniční, geologická, půdní mapa). Jako je optimalizace rozmístění prvků kompozice, pomocné informace/výpočty na zaplněnost mapy (grafickou/znakovou/informační).

18 D Mapová syntaxe: stratigrafická, komponentní a kompoziční VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 4. Základní kompoziční prvky - nadpis a tiráž 0,5 1 G: Písmo nadpisu a tiráže Q1: Lze vytvořit nadpis a podnadpis mapy? 1 0,25 0,25 Q2: Lze vytvořit tiráž mapy? 1 0,25 0,25 V tiráži se uvádí autor mapy, rok vydání, místo vydání,... Celkem 0,50 5. Základní kompoziční prvek - legenda 5,0 1 G: Automatizace tvorby legendy (max. 40 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze automaticky generovat legenda mapového pole (vrstvy mapy)? 1 0,67 0,67 Q2: Lze členit legendu podle vertikálni, resp. horizontální kompozice (vrstev) mapy? 0 0,67 0,00 Q3: Změní se automaticky obsah legendy při změně obsahu mapy a při Vše co je v mape (mapovém poli/výřezu) je i v legendě? změně znaků? 0 0,67 0,00 2 G: Kartografické zásady legendy (max. 60 %) M1-6: 0 - ne Q1: Lze uspořádat znaky v legendě podle významu a logických souvislostí Požadavek na uspořádanost legendy. nezávisle na uspořádání vrstev v mapovém poli? 1 0,50 0,50 Q2: Lze legendu členit / hierarchizovat? 1 0,50 0,50 Q3: Je generovaná legenda úplná? 1 0,50 0,50 Q4: Odpovídají znaky v mapě znakům v legendě (velikostí, tvarem,...)? 1 0,50 0,50 Q5: Lze vytvořit v legendě souvislou kartogramovou stupnici areálových intenzitních znaků? 1 0,50 0,50 Q6: Lze nastavit parametry písma legendy? 1 0,50 0,50 Celkem 3,67 6. Základní kompoziční prvek - měřítko 1,0 1 G: Grafické měřítko (max. 70 %) M1: 0 - ne (ruční tvorba Q1: Lze automaticky generovat a vložit do mapy grafické měřítko? měřítka) 1 0,10 0,10 M2: 0-1 tvar Q2: Jaký je počet tvarů grafického měřítka? 1 0,10 0, a více tvarů M3: 0 - ne Q3: Lze nastavit délkovou jednotku grafického měřítka? 1 0,10 0,10 M4: 0 - ne Q4: Lze nastavit detailní dělení první části měřítka? 0 0,10 0,00 M5-6: 0 - ne Q5: Lze nastavit umístění popisu grafického měřítka (pod nebo nad měřítko)? 0 0,10 0,00 Q6: Je měřítko automaticky umístěné mimo mapové pole? 0 0,10 0,00 Q7: Dochází k automatické změně grafického měřítka při změně měřítka mapového pole (výřezu, okna)? 1 0,10 0,10 2 G: Číselné měřítko (max. 30 %) Q1: Lze automaticky generovat a vložit do mapy číselné měřítko? 0 0,10 0,00 Q2: Lze nastavit parametry (velikost,...) písma měřítka? 0 0,10 0,00 M3: 0 - ne Q3: Dochází k automatické změně číselného měřítka při změně měřítka mapového pole (výřezu, okna)? 0 0,10 0,00 Celkem 0,4 Expertní umístění je mimo mapové pole (nikoliv např. doprostřed), jinak ve standardních extrakompozicích se umísťuje standardizovaně.

19 D Mapová syntaxe: stratigrafická, komponentní a kompoziční VÁHA SKÓRE VYSVĚTLIVKY 7. Nadstavbové kompoziční prvky 2,0 1 G: Směrovka (max. 20 %) M1-3: 0 - ne Q1: Lze vložit do mapy znak směrovky? 1 0,10 0,10 Q2: Lze natočit znak směrovky? 1 0,10 0,10 Q3: Lze změnit velikost znaku směrovky? 1 0,10 0,10 M4: 0 - jeden Q4: Kolik je k dispozici různých znaků směrovky? 0 0,10 0, dva a více 2 G: Další nadstavbové prvky (max. 80 %) M 1-6: 0 - ne Q1: Lze vytvořit text jako nadstavbový prvek? 1 0,27 0,27 Q2: Lze vytvořit tabulku jako nadstavbový prvek? 1 0,27 0,27 Q3: Lze vložit obrázek, fotografii, logo jako nadstavbový prvek? 1 0,27 0,27 Q4: Lze vytvořit graf nebo diagram, profil jako nadstavbový prvek? 1 0,27 0,27 Q5: Lze vložit vedlejší mapu? 1 0,27 0,27 Q6: Lze vložit multimediální prvky? 0 0,27 0,00 Celkem 1,63 CELKEM - D Mapová syntaxe 15,00 11,20 Orientační šipka/směrovka/zeměpisná střelka je grafické vyjádření orientace mapy ke světovým stranám.

20 Celkové hodnocení Kritérium % Skóre A Konstrukce mapy 15 10,60 B Tvorba a použití znaků 35 17,05 C Kartografické vyjadřovací metody 35 21,86 D Mapová syntaxe (stratigrafická, komponentní a kompoziční) 15 11,20 Celkem ,71

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

7. Tematická kartografie

7. Tematická kartografie 7. Tematická kartografie Zabývá se tvorbou tematických map, které na topografickém podkladě přebíraném z vhodné podkladové mapy podrobně zobrazují zájmové přírodní, socioekonomické a technické objekty

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1

TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 TVORBA MAPY 4. přednáška z GIS1 převzato z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Cesta ke správné mapě Náhlé osvícení Mapa Kartograf Cesta ke správné mapě Design

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické stupnice Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2012 Stupnice

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy

GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy Mgr. Luděk Krtička Ostravská univerzita v Ostravě Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Inovace

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy

Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy Gymnázium Přírodní škola Mapa výjezdů Přírodní školy Autor: Šárka Vohralíková; Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Velmi bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce a konzultantovi panu učiteli Štěpánovi

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD LT V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách strojírenské nadstavby TDS- TECHNIK pro AutoCAD LT. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka:

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy ČR Uživatelský manuál Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy byly vypracovány s podporou projektu č. 682 Mapy koroze programu ICT a strategické

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

Text úlohy. Kolik je automaticky generovaných barev ve standardní paletě 3-3-2?

Text úlohy. Kolik je automaticky generovaných barev ve standardní paletě 3-3-2? Úloha 1 Kolik je automaticky generovaných barev ve standardní paletě 3-3-2? a. 256 b. 128 c. 216 d. cca 16,7 milionu Úloha 2 Jaká je výhoda adaptivní palety oproti standardní? a. Menší velikost adaptivní

Více

Výhody programu OCAD

Výhody programu OCAD Program OCAD vektorový program pro počítačovou tvorbu map původně - mapy pro orientační běh (začátek 90. let), později zobecněn pro tvorbu různých druhů map autorem Hans Steinegger (+2004) firma OCAD AG,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení Teorie barev 1. Barvený model Barevný model představuje metodu (obvykle číselnou) popisu barev. Různé barevné modely popisují barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních obrazech a při jejich

Více

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2007 Osnova výuky I. Aplikace MS Word 2007 Nový koncept formátu docx. Zabezpečení Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Orientace v menu Styl / šablona Užitečná nastavení prostředí

Více

Kartografické vyjadřovací

Kartografické vyjadřovací KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZACE Kartografické vyjadřovací prostředky - Kvantitativní údaje 2 Dr. Lucie Friedmannová 2012 Obrázky s popisy typu: Obr. 6.2. Viz Kaňok (1999): Tématická kartografie Znázorňování

Více

Vizuální programovací jazyk

Vizuální programovací jazyk Vizuální programovací jazyk Adam Zmrzlý Seminář LaSArIS, 24. 04. 2013 Obsah Motivace Vizuální programování Jazyk Shades Jazyk Tints Interpret a běhové prostředí Shader Vývojové prostředí CodePainter Ukázky

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů...

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů... CORELDRAW 12 5 Úvod... 15 1. Spuštění programu... 17 1.1 Obnovení výchozích hodnot...17 2. Pracovní prostředí... 19 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21 3.1 Vytvoření nového dokumentu...21 3.2 Otevření

Více

OBSAH 1. ÚVOD...9 2. ÚČELOVÉ MAPY...10 2.1 TVORBA A VZHLED ÚČELOVÝCH MAP...10 2.2 DĚLENÍ ÚČELOVÝCH MAP...12 2.2.1 Základní účelové mapy...12 2.2.2 Mapy podzemních prostor...19 2.2.3 Ostatní účelové mapy...21

Více

Definice měřítka. Měřítka mapy, velikostní stupnice. Typy měřítka. Grafické měřítko Tvorba tematických map podzim 2010

Definice měřítka. Měřítka mapy, velikostní stupnice. Typy měřítka. Grafické měřítko Tvorba tematických map podzim 2010 Definice měřítka Měřítka mapy, velikostní stupnice Tvorba tematických map podzim 2010 Lauermann 1975: Měřítko mapy udává poměr zmenšení délky měřené na mapě k délce ve skutečnosti (na elipsoidu). d : D

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

Znázornění Země. Mapy, glóby, zobrazení

Znázornění Země. Mapy, glóby, zobrazení Znázornění Země Mapy, glóby, zobrazení Glóbus Proč znát mapy? nepostradatelná pomůcka pro všechny lidské činnosti zabývající se prostorem geografie, geologie, geomorfologie, meteorologie, historie, cestování

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

Microsoft Word 2007 Pokročilí

Microsoft Word 2007 Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft Word 2007

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Transformace dat mezi různými datovými zdroji Transformace dat mezi různými datovými zdroji Zpracovali: Datum prezentace: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 MINÁŘ Lukáš, MIN075 09. 04. 2008 Obsah Základní pojmy Souřadnicové systémy Co to jsou transformace Transformace

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word

Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Aplikace Repaint Magic pro úpravu obrázků v MS Word Tato aplikace poskytuje nástrojový panel Repaint Magic s příkazy pro hromadný výběr grafických elementů obrázku se shodnou barvou výplně či čáry a umožňuje

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod 13. 1.1 Spuštění a ukončení programu 17. 1.2 Popis okna programu 19

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod 13. 1.1 Spuštění a ukončení programu 17. 1.2 Popis okna programu 19 Obsah Úvod 13 1. 2. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5 1.1 Spuštění a ukončení programu 17 1.1.1 Spuštění programu 17 1.1.2 Ukončení programu 18 1.2 Popis okna programu 19 1.2.1 Okno programu 19

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Druhy masek 1 tvary ohraničené vyhlazené bez stínování

Druhy masek 1 tvary ohraničené vyhlazené bez stínování Maska slouží 1 - k vytvoření atmosféry, třeba mlha 2 k ozdobení fotografie přímou aplikací masky v barevné škále 3 k tvorbě rámečků pro následnou aplikaci obrázku. Druhy masek 1 tvary ohraničené vyhlazené

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci. Jan Kufner, Eva Mulíčková

Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci. Jan Kufner, Eva Mulíčková Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci Jan Kufner, Eva Mulíčková Konference GIS ESRI v ČR 4. 5. 11. 2015 StreetNet Úvod Motivace StreetNet nadstavby rozšiřování

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vyučovací předmět Matematika je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová 1. HDR ANOTACE: Výuka tématu grafika, rastrová grafika, práce s programem Zoner Photo Studio KLÍČOVÁ SLOVA: HDR, Zoner Photo Studio, efekty, ořez, rastrová grafika 2. Test Práce ve Windows ANOTACE: Test

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Projekt Pospolu Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. Tutorial 4 Zpracování tachymetrie

Více

Vítězslav Bártl. září 2012

Vítězslav Bártl. září 2012 VY_32_INOVACE_VB01_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Tvorba povrchů pomocí interpolací

Tvorba povrchů pomocí interpolací Tvorba povrchů pomocí interpolací Rastrová data, která souvisle zobrazují průběh hodnot nějakého měřitelného fenoménu, jsou zpravidla vypočítávána pomocí interpolací naměřených hodnot vztažených k bodům

Více

Grafické znázorňování

Grafické znázorňování Grafické znázorňování Grafy a grafická znázorňování umožňují přehlednou orientaci a větší názornost. Nevýhodou je určité zjednodušení a menší přesnost, zároveň i obtížnost zpracování. Grafické prostředky

Více

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Metoda teček. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Metoda teček. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Metoda teček Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vznik dokumentu: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 14. 11. 2011 Tečkové mapy (hustotné figurálné znaky,

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_16 Sada: Digitální fotografie Téma: Základní barevné úpravy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

TDS-TECHNIK 15 pro Solid Edge

TDS-TECHNIK 15 pro Solid Edge TDS-TECHNIK 15 pro Solid Edge V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro Solid Edge. Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení K nadstavbě

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks

TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks TDS-TECHNIK 15 pro SolidWorks V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro SolidWorks. Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení K nadstavbě

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Tvorba map

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Tvorba map Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Tvorba map Obecné kartografické zásady a zásady Kapitola 1: Kartografie strana 2 Kartografie Definice dle ČSN: Kartografie je vědní obor zabývající se znázorňováním zemského povrchu

Více

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Petr Pala Copyright 2008 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. Systémové požadavky 2. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Tools 1.3. Hlavní lišta 2. Editor

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA Přednáška č.8 Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo Mapa výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo zmenšený generalizovaný

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

Geografické informační systémy 11. přednáška

Geografické informační systémy 11. přednáška Geografické informační systémy 11. přednáška Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) Koncepce tematických map Vědecká a aplikovaná kartografie

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Studijní program: B8206 Výtvarná umění Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN VALENTA Vedoucí bakalářské práce: Doc. Stanislav Zippe

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Anamorfované mapy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Anamorfované mapy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Anamorfované mapy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření prezentace: 2. 12. 2007 Poslední aktualizace: 15. 11. 2011 Definice Slovo anamorfóza

Více

Software FluidDraw přehled dodávek

Software FluidDraw přehled dodávek Software FluidDraw Software FluidDraw přehled dodávek Vlastnosti výrobku konstrukce verze FluidDraw 4 1) S5 P5 všeobecné údaje CD ROM vč. jedné licence USB licenční klíč s 2 GB RAM lze propojit do sítě

Více

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Michal Glöckner, Filip Antoš, Milan Talich, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup, Jan Havrlant, Miroslava Závrská, Jakub Šolc Obsah 1. Návrh měřícího postupu...

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 Opakování -desítková soustava - početní výkony - dělitelnost - úhel - osová souměrnost -

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

Tvorba mapy mapové značky (1)

Tvorba mapy mapové značky (1) Tvorba mapy mapové značky (1) OCAD 11 Tvorba mapy - mapové značky Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro Logo Imagine Základní příkazy První informací by mělo být, že nejdůležitějším objektem a tím, od kterého se vše odvíjí dál je želva. Při prvním spuštění programu je to to první, co můžete uprostřed bianco

Více