SLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKY"

Transkript

1 2 SLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKY Majetek a jeho formy (hmotný majetek, nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek). Závazky. 2.1 Majetek a jeho formy Každý podnikatel potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby). Při výkonu podnikatelské činnosti fyzickými osobami je nutno pro daňové účely odlišovat majetek, který je součástí obchodního majetku podnikatele (dále jen obchodní majetek) a ten majetek, který součástí obchodního majetku není. Jedná se o velmi důležitou skutečnost, která má následný vliv na daňové posouzení využívání těchto věcí pro podnikatelské účely spojené s uplatněním nákladů. Vymezení obchodního majetku bylo uvedeno v kapitole Hmotný majetek Hmotný majetek je vymezen v ZDP ( 26) a jeho správné určení je základem pro zásadní rozhodnutí, zda bude pořízení daného majetku jednorázovým daňovým výdajem (nákladem) nebo zda bude snižovat základ daně postupně (každým rokem pouze poměrnou část, a to formou odpisů). Cílem podnikatelů bývá zpravidla to, aby cena pořízeného majetku byla do Kč a mohli tak nákup předmětu zaznamenat přímo do daňových výdajů (nákladů). Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. u staveb jde o jejich kolaudaci). Mezi hmotný majetek patří zejména samostatné movité věci, stavby, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory a jiný majetek Samostatné movité věci Jedná se o movité věci, které mají samostatné technicko-ekonomické určení, jejichž ocenění je vyšší než Kč a provozně technické funkce delší než 1 rok. Poznámky: 1. Samostatné movité věci ZDP blíže nevymezuje, proto lze předpokládat, že se jedná o věci, které nejsou příslušenstvím ani součástí věci jiné. 2. Movité věci, které nevyhovují limitu Kč, označujeme jako drobný majetek (dříve byly označované jako drobné a krátkodobé předměty). Nákladní automobil, pořizovací cena Kč Jedná se o hmotný majetek (pořizovací cena je vyšší než Kč a provozně technická funkce je delší než 1 rok). 20

2 Kopírovací stroj, pořizovací cena je Kč Nejedná se o hmotný majetek, ale o drobný majetek, neboť pořizovací cena není vyšší než čtyřicet tisíc Kč (musela by být alespoň Kč), i když provozně technická funkce je delší než 1 rok. Za samostatné movité věci se považují také některá výrobní zařízení, která s budovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (tuto problematiku řeší pokyn GFŘ D-6). Jde zejména o stroje, přístroje a zařízení, konstrukce a technologické rozvody, např.: - informační, reklamní a propagační zařízení (světelná i nesvětelná), kromě trvale zabudovaných nosných konstrukcí a elektroinstalace, - antény, včetně satelitních - audiovizuální zařízení budov a staveb - přístroje pro klimatizaci a vzduchotechniku Stavby Stavbou se podle stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, na účel využití a dobu trvání. Nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl (tj. zahrnuje se jako součást stavby, nikoli jako samostatné movité věci). Zahrnují se sem například (ve smyslu pokynu GFŘ D-6): - vnitřní rozvody studené a teplé vody (včetně rozvodů pro ústřední vytápění) - vnitřní rozvody elektroinstalace - vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) - základní armatury a vybavení spojené se stavebním dílem (klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské sporáky, kuchyňské odsávače par, karmy, boilery, osušovače rukou) - okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory Jedná se o budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem. Družstevní byt není jednotkou, resp. ani hmotným majetkem, neboť člen bytového družstva má pouze podíl na majetku družstva Jiný majetek Jiným majetkem se rozumí zejména: a) technické zhodnocení, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku Podnikatel provedl v pronajaté budově přístavbu nových místností, a to za Kč. Přístavba nových místností nemůže zvyšovat vstupní cenu HM, neboť podnikatel jej nevlastní. Proto Kč je jiným majetkem, který bude nájemce odpisovat podle svého uvážení rovnoměrně nebo zrychleně po dobu 30, resp. 50 let. Nájemce musí mít od pronajímatele navíc písemné potvrzení, že si o tuto hodnotu nebude zvyšovat vstupní cenu pronajaté budovy. V případě předčasného ukončení nájmu bude daňová zůstatková cena technického zhodnocení u nájemce daňovým výdajem pouze do výše příjmů od pronajímatele, který by měl uvedené stavební úpravy od nájemce odkoupit. 21

3 b) výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění HM pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého majetku a jež v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu Kč Podnikatel si formou finančního leasingu pronajal výrobní stroj. Za montáž stroje zaplatil Kč, za dopravu Kč. Kupní cena po skončení finančního leasingu činí Kč. Výdaje spojené s dopravou a montáží spolu s kupní cenou jsou Kč, převyšují tedy zákonný limit Kč a do daňových výdajů je možné je uplatnit pouze formou odpisů dle ZDP. ÚLOHA 2. 1 Určete, zda se jedná o hmotný majetek Kč ANO / NE 1. Počítač ,- 2. Dovybavení auta (alarm, autoradio, klimatizace) ,- 3. Náhradní díly ,- 4. Osobní automobil ,- 5. Stodola ,- 6. Dataprojektor ,- 7. Družstevní byt ,- 8. Kancelářský nábytek (6 kancelářských stolů po Kč) , Technické zhodnocení Technické zhodnocení je vymezeno v 35 ZDP. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené: a) nástavby, přístavby a stavební úpravy b) rekonstrukce a modernizace majetku pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč. ad a) Nástavby, přístavby, stavební úpravy Tyto termíny jsou vymezeny stavebními předpisy. Nástavbou se rozumí takové změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují. Přístavbou jsou změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně spojeny s dosavadní stavbou. Stavební úpravy jsou takové změny staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení, podstatné změny vzhledu stavby). Důležitým aspektem je datum dokončení (uvedení do užívání) technického zhodnocení. To znamená, že například v případech nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, které se budou týkat staveb, mohou být zařazeny do hmotného majetku, až budou schopny plnit svoji funkci, a to nelze bez kolaudačního rozhodnutí. V ostatních případech, kdy stavby podléhají pouze ohlašovací povinnost, je dokončenost staveb dána pouze jejich faktickým stavem. ad b) Rekonstrukce a modernizace Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Obecně se vychází z toho, že jde o takovou změnu parametrů, která má vliv na funkci či vlastnosti majetku (například zlepšení izolačních vlastností střechy, přechod z napětí 220 V na 380 V apod.). 22

4 UPOZORNĚNÍ Dle pokynu GFŘ D-6 se za změnu technických parametrů nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu. PŘÍKLADY Opraví-li podnikatel střechu budovy tím způsobem, že místo tašek pokryje střechu plechem. Potom se jedná o opravu, která je daňovým výdaje, ale pouze za předpokladu, že nebylo zasahováno do konstrukce střechy, tzn. například nebyl měněn její sklon, nebyly posilovány nosné trámy, prováděna izolace podhledů apod. Za opravu lze také uznat výměnu oken (například dřevěných za plastová), pokud budou dodrženy stejné rozměry oken Na druhou stranu za opravy nelze považovat například přechod kotle na jiné palivo nebo jiné topné médium. Druhým typem rekonstrukce je změna účelu užívání majetku. Tím se má na mysli například změna kancelářské budovy na sklad apod. Z toho vyplývá, že technickým zhodnocením může být i prosté vymalování místnosti, pokud k němu dochází v souvislosti se změnou účelu užívání (tzn. pokud by nedocházelo k rekonstrukci, budou tyto výdaje považovány za výdaje na opravu). Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Rozšířením vybavenosti majetku může být například pořízení autorádia do osobního automobilu. Příkladem rozšíření použitelnosti majetku může být namontování tažného zařízení k automobilu. Malé technické zhodnocení Jestliže výdaje, které mají charakter technického zhodnocení, v úhrnu za zdaňovací období nepřesáhnou částku Kč, potom se jedná o tzv. malé technické zhodnocení, které lze zahrnout jednorázově jako daňový výdaj. Poplatník se může rozhodnout, že i malé technické zhodnocení neuplatní jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (dle 24/2/zb ZDP) a v takovém případě bude i toto technické zhodnocení zvyšovat vstupní cenu hmotného majetku.. Podnikatel vynaložil Kč na rekonstrukci hospodářské budovy zahrnuté v obchodním majetku. Podnikatel může částku Kč uplatnit jednorázově do daňových výdajů, neboť nepřesáhly částku Kč. V případě, že by se však rozhodl, že tyto výdaje neuplatní jednorázově, potom by o částku Kč zvýšil vstupní (příp. zůstatkovou) cenu budovy a do daňových výdajů by byla uplatněna prostřednictvím odpisů. Technické zhodnocení provedené po zaevidování hmotného majetku v obchodním majetku, nejpozději však v prvním roce odpisování, je součástí vstupní ceny hmotného majetku. Jedná se o technické zhodnocení nad Kč, neboť v případě, že se jedná o úpravy mající charakter technického zhodnocení do Kč, které byly provedeny po zaevidování do majetku, lze je zaznamenat jednorázově jako daňový výdaj. 23

5 Podnikatel si zakoupil v únoru 2012 automobil za Kč. Ve stejném roce dokoupil do auta ještě klimatizaci, která stojí: a) Kč b) Kč Klimatizace rozšiřuje vybavenost automobilu, tzn. jedná se o úpravy mající charakter technického zhodnocení. ad a) Pořízení klimatizace za Kč je malým technickým zhodnocením, neboť nepřesahuje částku Kč a podnikatel ji může zahrnout jednorázově do daňových výdajů. ad b) Pořízení klimatizace za Kč je dle ZDP velkým technickým zhodnocením a pokud bude pořízena ve stejném roce jako automobil, zvýší se vstupní cena na Kč. Pro rozhodnutí zda se jedná o velké nebo malé technické zhodnocení je podstatné, že se neposuzuje samostatně každý dílčí výdaj na jednotlivém majetku, zda přesahuje hranici Kč, ale až jejich celkový součet za příslušné zdaňovací období (u fyzických osob za kalendářní rok). PŘÍKLAD Podnikatel koupil v roce 2010 automobil, který zařadil do obchodního majetku. V březnu 2011 vybavil automobil autoradio za Kč, v červnu stejného roku klimatizaci za Kč a v prosinci ještě tažné zařízení, za které zaplatil Kč. Pro posouzení je rozhodný celkový příjem, tj Kč, proto budou všechny výdaje daňově neuznatelné a do daňových nákladů je podnikatel uplatní až prostřednictvím odpisů. V případě, že by s montáží tažného zařízení počkal do ledna 2012, potom by částka Kč nebyla překročena a mohl by výdaje na autoradio i klimatizaci uplatnit do daňových výdajů přímo. Opravy a údržba hmotného majetku V praxi často dochází k záměně pojmů technické zhodnocení, oprava a údržba. Důsledek takové záměny je daňový. Zatímco výdaje na technické zhodnocení se dostávají do nákladů postupně prostřednictvím odpisů, tak opravy a udržování se zachycují do daňových výdajů jednorázově. Podnikatel pořídil budovu ve špatném technickém stavu, kterou se rozhodl opravit. Od stavební firmy obdržel na tyto práce fakturu v hodnotě Kč. V rámci stavebních prací byly zavedeny i nové technologické prvky, díky kterým získala stavba širší použitelnost. Podnikatel zahrnul částku za stavební opravy jednorázově do nákladů. V důsledku širší použitelnosti stavby se jedná o technické zhodnocení a nikoliv o opravy majetku. Při případné kontrole správcem daně by částka Kč byla vyloučena z daňových nákladů a podnikateli by byla doměřena daň (vč. penále). 24

6 UPOZORNĚNÍ Aby se podnikatelé co nejvíce vyhnuli případným sporům se správcem daně, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení, je vhodné využít všech možností sběru důkazních prostředků k doložení toho, že provedená změna nevykazuje znaky technického zhodnocení. V souvislosti s prováděním oprav budov, které jsou velmi časté, lze doporučit poplatníkům, aby v dokladu od dodavatelské organizace, která opravu provedla (např. na dodacím listu) vždy požadovali podrobný popis, čeho se oprava týkala. Doložit skutečnost, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení, lze také například technickou dokumentací hmotného majetku, odborným posudkem, fotodokumentací, čestným prohlášením svědků apod. Rozhodující pro správné rozlišení opravou a udržováním na jedné straně a technickým zhodnocením na straně druhé, není cena, ale podstata změny. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují se drobnější závady. Daňově není důležité rozlišovat mezi opravami a udržováním, neboť v obou případech se jedná o daňový výdaj. Y výdajů na opravy a udržování budov Opravy fasády, vnitřních omítek, obkladů, stěn, podlah a dlažeb, opravy střechy, výměna, opravy a nátěry žlabů, opravy oken, dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken bez ohledu na změnu materiálu, opravy zařízení ústředního vytápění včetně výměn těles topení, výměna elektrického rozvodu bez změny technických parametrů, výměna kuchyňských linek, van a jiného běžného vybavení staveb. Podnikatel zaplatil v roce 2012 za tyto služby: - výměna oleje v motoru a pravidelná prohlídka automobilu Kč - generální oprava motoru osobního automobilu Kč - modernizace počítače (výkonnější procesor, rozšíření operační paměti) Kč Hodnota výměny oleje v motoru se zaznamená jako jednorázově uznatelný daňový výdaj. Generální oprava motoru osobního automobilu se považuje za opravu, a to za předpokladu, že došlo pouze k výměně motoru stejných parametrů (tzn. nový motor není výkonnější). Hodnota této opravy je potom jednorázově daňově uznatelným výdajem (bez ohledu na částku za opravu). Pokud by v rámci generální opravy byl vyměněn motor za výkonnější, potom by se jednalo o technické zhodnocení automobilu, které by se odpisovalo. Modernizaci počítače může podnikatel zaznamenat jako jednorázově uznatelný daňový výdaj, neboť částka nepřesáhla Kč. 25

7 Posuzování oprav a technického zhodnocení Mnohé případy posuzování oprav a technického zhodnocení vycházejí ze zaběhnuté praxe. V další části jsou uvedeny některé případy takových posuzování v členění na stavby a automobily. Pro zjednodušení se vychází z toho, že jde o úpravy v ceně vyšší než Kč. Stavby a) výměna střešní krytiny za střešní krytinu z jiného materiálu - jedná se o opravu, pokud nedochází k extrémním změnám technických parametrů (pokynem ministerstva financí záměna materiálu neznamená ještě technické zhodnocení) b) záměna dřevěných okenních rámů za plastové - jedná se o opravu (záměna materiálu) c) záměna všech oken v nemovitosti okny většími okny s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi - jedná se o technické zhodnocení (změna technických parametrů) d) záměna elektrického vedení 120 V za elektrické vedení o napětí 220 V - jedná se o technické zhodnocení (= změna technických parametrů a rozšíření použitelnosti) e) osvětlení - nová svítidla pevně spojená se stavbou (např. hmoždinky). Jedná se o technické zhodnocení. f) osvětlení - stropní svítidla volně zavěšená na hácích a spojená elektrickým rozvodem svorkovnicí - samostatná světla g) drobná sanita (háčky na ručníky a osušky, držáky toaletního papíru) - nejsou součástí stavby, považují se za daňově uznatelný výdaj (= spotřební materiál) h) lepená podlahová krytina (PVC a obdobně) - pokud dojde k odstranění původní krytiny a její náhradě krytinou z jiného materiálu, jedná se o opravu. V případě, že půjde o novou podlahovou krytinu, potom se jedná o technické zhodnocení i) koberce - lepené jsou součástí stavby (pokud nejde o výměnu stávajících lepených koberců), volně ložené koberce jsou samostatný majetek a záleží na ceně, zda se jedná o drobný majetek nebo dlouhodobý hmotný majetek U automobilů většina úprav je v ceně do Kč, ale je třeba sledovat, zda součet za jedno zdaňovací období nepřesáhne limit Kč. Mezi úpravy, které mají charakter technického zhodnocení patří například autorádio, střešní okno, závěsné zařízení (jedná se o rozšíření vybavenosti), katalyzátor (jedná se o změnu technických parametrů). Naopak mezi technické zhodnocení nepatří: a) zimní pneumatiky - náhradní díly, daňově uznatelný náklad b) potahy na sedadla - samostatný spotřební materiál, daňově uznatelný náklad c) zimní řetězy - samostatný spotřební materiál, daňově uznatelný náklad ÚLOHA 2. 2 Určete, zda se jedná o technické zhodnocení Kč ANO / NE 1. Vymalování kancelářských prostor ,- 2. Klimatizace do auta ,- 3. Stavební práce, které souvisí s nástavbou dalšího podlaží budovy ,- 4. Žaluzie do oken budovy ,- 5. Výměna elektroinstalace, vodoinstalace (nešlo o změnu parametrů) ,- 6. Závěsné zařízení k automobilu (jiné doplňky v daném roce nebyly) 6 000,- 7. Lepené koberce (nejde o výměnu stávajících koberců, ale nahrazení původního PVC) ,- 8. Výměna dřevěných oken za plastová ,- 26

8 Oceňování hmotného majetku Hmotný majetek se oceňuje v souladu s 29 ZDP. Vstupní cenou se rozumí: Pořizovací cena u majetku pořízeného koupí. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích výdajů (tj. ze všech dalších výdajů, které s pořízením souvisí). Za takové výdaje se považují výdaje zejména na: dopravné, montáž, clo průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), která tvoří součást stavebních objektů náklady související s uvedením předmětu do užívání (tj. i případné nutné úpravy a opravy před zařazením do užívání, kolaudační poplatky apod.) výdaje na přípravu a zabezpečení investic do doby uvedení pořizované investice do užívání vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby Úroky z úvěru na pořízení hmotného majetku lze zaznamenat přímo do daňových nákladů nebo zahrnout do pořizovací ceny, a to dle rozhodnutí podnikatele. Podnikatel zakoupil v roce 2012 sedací soupravu do kanceláře. Její cena činila Kč, za montáž dopravu sedačky zaplatil Kč. Pořizovací cena sedací soupravy činí Kč ( ) a z této ceny bude počínaje rokem 2012 prováděno odpisování. Naopak do pořizovací ceny se nezahrnují například výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování hmotného majetku. SHRNUTÍ Podstatné je, že pokud výdaje vstupují do pořizovací ceny, nelze je jednorázově uplatnit do nákladů, ale v daňových výdajích budou zahrnuty až ve formě odpisů. Proto je důležité u hmotného majetku správně stanovit, zda příslušný výdaj je součástí pořizovací ceny či nikoliv. Pomůckou pro určení, zda musí podnikatel zahrnout výdaje do pořizovací ceny, je kriterium, zda bez výše uvedené částky by mohl pořídit hmotný majetek. Bez stavebního projektu, poplatku za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, poplatku za stavební povolení atd. by nemohla být realizována stavba provozovny, proto tyto výdaje musí být součástí pořizovací ceny stavby (budovy). 27

9 ÚLOHA 2. 3 Určete, zda níže uvedený výdaj vstupuje do pořizovací ceny hmotného majetku Popis hospodářské operace Kč ANO / NE 1. Poplatek za stavební povolení 2 500,- 2. Projekt na výstavbu nových učeben školy ,- 3. Vybavení učeben školy lavicemi a židlemi ,- 4. Přeprava pořizovaného stroje ,- 5. Montáž stroje ,- 6. Oprava stroje, který již byl zařazen v obchodním majetku ,- 7. Úroky z úvěru na výstavbu nemovitosti ,- 8. Kurzová ztráta při úhradě zahraničnímu dodavateli za nákup auta 8 000,- Vlastní náklady - u hmotného majetku pořízeného nebo vyrobeného vlastní činností. Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením hmotného majetku vlastní činností (tzv. výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru. PŘÍKLAD Poplatník se rozhodl postavit si garáž, kterou zahrne do obchodního majetku. Náklady související s výstavbou garáže byly: spotřeba materiálu Kč, mzdy najatým pracovníkům (včetně sociálního a zdravotního pojištění) Kč, za projekt zaplatil Kč. Při stavbě garáže pomáhal i osobně, svoji práci na stavbě ocenil částkou Kč. Garáž bude oceněna na úrovni vlastních nákladů. Cenu vlastní práce fyzické osoby nelze do ceny uznat., a proto ocenění bude ve výši Kč (a to i v případě, kdyby podnikatel měl odhad soudním znalcem, který by stanovil cenu jinou). Reprodukční pořizovací cena tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm eviduje v daňové evidenci. Reprodukční pořizovací cenu je nutné stanovit na základě zákona o oceňování majetku. Ke stanovení reprodukční pořizovací ceny není nutné vždy mít posudek znalce, protože ocenění, které odpovídá aktuální tržní ceně daného majetku lze zjistit i nepřímo, například u prodejců použitého zboží. V případě hodnotově významnějšího majetku se však doporučuje přizvat k ocenění znalce, a to z důvodu průkaznosti,která je vždy na straně poplatníka. V případě nemovitosti se však posudek znalce doporučuje, neboť reprodukční ocenění je díky prováděcí vyhlášce k ZOM značně složitou záležitostí. 28

10 Reprodukční pořizovací cena se používá zejména v těchto případech: u nemovitého majetku, který fyzická osoba pořídila nebo vyrobila ve vlastní režii v rámci nepodnikatelské činnosti v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku Nemovitý majetek, který fyzická osoba pořídila nebo vyrobila ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku, se ocení vlastními náklady, které se zvýší o náklady prokazatelně vynaložené na jeho opravy a technické zhodnocení. u movitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době delší než jeden rok před jeho vložením od obchodního majetku U movitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, se použije skutečná pořizovací cena. u majetku nově zjištěného a v daňové evidenci dosud nezachyceného (např. inventarizační přebytek) u majetku nabytého darováním nebo zděděním, je-li doba od nabytí delší než 5 let Pokud neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, použije se jako vstupní cena hmotného majetku cena stanovená pro účely daně dědické nebo darovací. Pan Šťastný pořídil v rámci nepodnikatelské činnosti v roce 2008 nemovitost za Kč a osobní automobil za Kč. V roce 2012 nemovitost i auto vložil do obchodního majetku své firmy. Znalecké ocenění je na nemovitost Kč a na osobní automobil Kč. Nemovitost bude evidována v obchodním majetku pana Šťastného za skutečnou pořizovací cenu, tj Kč (neboť doba mezi nabytím a vkladem je kratší než 5 let). Osobní automobil bude vložen do obchodního majetku v reprodukční pořizovací ceně, tj Kč (doba mezi nabytím a vložením delší než 1 rok). ÚLOHA 2. 4 Určete vstupní cenu hmotného majetku Kč 1. Podnikatel přijal fakturu od dodavatele za výrobní stroj Kč. Za montáž stroje zaplatil hotově Kč. Podle výpisu z BÚ byla zaplacena první splátka faktury za stroj ve výši Kč 2. Poplatník fyzická osoba koupil budovu v roce 2011 za Kč. V roce 2012 byla budova zařazena do obchodního majetku. Odhad soudním znalcem na budovu činí Kč. 3. Podnikatel zakoupil v Německu stroj v přepočtu za Kč, přičemž za zprostředkování koupě zaplatil českému podnikateli Kč, za přepravu zaplatil spediterské firmě Kč. Na pořízení investice si vzal úvěr, přičemž do doby uvedení stroje do užívání zaplatil bance úroky ve výši Kč. 29

11 Evidence hmotného majetku Evidence jednotlivých složek hmotného majetku se sleduje na kartách hmotného majetku. Minimální obsah karty HM: a) název nebo popis složky majetku, popř. číselné označení b) ocenění (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady) c) datum a způsob pořízení (nabytí vlastnického práva), příp. datum uvedení do užívání d) údaje o zvoleném způsobu odpisování (rovnoměrný nebo zrychlený) e) částky odpisů za zdaňovací období f) zůstatková cena (vstupní cena snížená o uplatněné odpisy) g) datum a způsob vyřazení (prodej, opotřebení, zničení apod.) Obsah karty HM je vhodné doplnit o údaje: odpisová skupina (podle přílohy zákona o daních z příjmů, odpisová skupina 1-6) roční odpisová sazba, resp. koeficient - podle zvoleného způsobu odpisování oprávky (souhrn odpisů za celou dobu používání) kód SKP (Standardní klasifikace produkce) typ a číslo dokladu, kterým prokazujeme vstupní cenu výrobní číslo, inventární číslo, u automobilů státní poznávací značku, popřípadě další popis údaje o technickém zhodnocení místo, kde je dlouhodobý majetek umístěn PŘÍKLAD karty hmotného majetku Karta hmotného majetku - číslo 1 Název hmotného majetku: Kopírovací stroj Vstupní cena: Kč Datum uvedení do užívání: Způsob odpisování: Rovnoměrný Odpisová skupina: 1 Datum Text Sazba Odpis Zůstatková cena Odpisy , , , Odpisy , , , Odpisy , ,- 0,- Vyřazení: Datum vyřazení: 30

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Datum: 18. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 18. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 18. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_173 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OCENĚNÍ DM POŘIZOVACÍ CENOU

OCENĚNÍ DM POŘIZOVACÍ CENOU OCENĚNÍ DM POŘIZOVACÍ CENOU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1301 Autor Ing. Marcela Zlatníková

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Směrnice o evidenci majetku č.3/2011

Směrnice o evidenci majetku č.3/2011 Obec Nová Ves u Bakova Směrnice o evidenci majetku č.3/2011 Nabývá účinnosti: 7.12.2011 Obsah: 1. Členění dlouhodobého majetku 2. Ostatní dlouhodobý majetek 3. Pořízení dlouhodobého majetku a) pořízení

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III

Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III Příloha č. 4 Specifikace způsobilých výdajů - ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Výzva III 1. Zkratky Příjemce dotace: MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program příjemce si sám vybere

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Pokyn D-298 FZ č. 3/2006

Pokyn D-298 FZ č. 3/2006 Pokyn D-298 FZ č. 3/2006 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové odpisování majetku Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doplnění příkladů Ing. Yvona Legierská Obsah předmětu 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Metodický list k základnám

Metodický list k základnám Metodický list k základnám Úvod Tento metodický list je věnován problematice základen. Toto téma je nanejvýš aktuální, neboť velká část skautských středisek, někdy i vyšších organizačních jednotek, má

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

3.6 Nemovitosti příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice

3.6 Nemovitosti příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice 3.6 Nemovitosti příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice Stavby jsou v ZDP zařazeny do hmotného majetku bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. ZDP v příloze

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Komerční nájmy v praxi

Komerční nájmy v praxi Komerční nájmy v praxi Mgr. Ondřej Spáčil Mgr. Michaela Křížková Ing. Ondřej Havle 25. února 2015 Obsah I. Právní úprava komerčních nájmů 1. Právní úprava komerčních nájmů 2. Prostory sloužící podnikání

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE K EVIDENCI MAJETKU VE VLASTVICTVÍ OBCE BRAŇANY ZÁKON O ÚČETNICTVÍ - ZÁK. Č. 563/1991 SB., DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO SMĚRNICE S 2/2013 PLATNOST

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Daňové

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

bezpečnost v elektrotechnice

bezpečnost v elektrotechnice 4. bezpečnost v elektrotechnice 4. bezpečnost v elektrotechnice 143 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., organizační složka

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více