SLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKY"

Transkript

1 2 SLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKY Majetek a jeho formy (hmotný majetek, nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, finanční majetek). Závazky. 2.1 Majetek a jeho formy Každý podnikatel potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby). Při výkonu podnikatelské činnosti fyzickými osobami je nutno pro daňové účely odlišovat majetek, který je součástí obchodního majetku podnikatele (dále jen obchodní majetek) a ten majetek, který součástí obchodního majetku není. Jedná se o velmi důležitou skutečnost, která má následný vliv na daňové posouzení využívání těchto věcí pro podnikatelské účely spojené s uplatněním nákladů. Vymezení obchodního majetku bylo uvedeno v kapitole Hmotný majetek Hmotný majetek je vymezen v ZDP ( 26) a jeho správné určení je základem pro zásadní rozhodnutí, zda bude pořízení daného majetku jednorázovým daňovým výdajem (nákladem) nebo zda bude snižovat základ daně postupně (každým rokem pouze poměrnou část, a to formou odpisů). Cílem podnikatelů bývá zpravidla to, aby cena pořízeného majetku byla do Kč a mohli tak nákup předmětu zaznamenat přímo do daňových výdajů (nákladů). Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. u staveb jde o jejich kolaudaci). Mezi hmotný majetek patří zejména samostatné movité věci, stavby, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory a jiný majetek Samostatné movité věci Jedná se o movité věci, které mají samostatné technicko-ekonomické určení, jejichž ocenění je vyšší než Kč a provozně technické funkce delší než 1 rok. Poznámky: 1. Samostatné movité věci ZDP blíže nevymezuje, proto lze předpokládat, že se jedná o věci, které nejsou příslušenstvím ani součástí věci jiné. 2. Movité věci, které nevyhovují limitu Kč, označujeme jako drobný majetek (dříve byly označované jako drobné a krátkodobé předměty). Nákladní automobil, pořizovací cena Kč Jedná se o hmotný majetek (pořizovací cena je vyšší než Kč a provozně technická funkce je delší než 1 rok). 20

2 Kopírovací stroj, pořizovací cena je Kč Nejedná se o hmotný majetek, ale o drobný majetek, neboť pořizovací cena není vyšší než čtyřicet tisíc Kč (musela by být alespoň Kč), i když provozně technická funkce je delší než 1 rok. Za samostatné movité věci se považují také některá výrobní zařízení, která s budovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny (tuto problematiku řeší pokyn GFŘ D-6). Jde zejména o stroje, přístroje a zařízení, konstrukce a technologické rozvody, např.: - informační, reklamní a propagační zařízení (světelná i nesvětelná), kromě trvale zabudovaných nosných konstrukcí a elektroinstalace, - antény, včetně satelitních - audiovizuální zařízení budov a staveb - přístroje pro klimatizaci a vzduchotechniku Stavby Stavbou se podle stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, na účel využití a dobu trvání. Nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl (tj. zahrnuje se jako součást stavby, nikoli jako samostatné movité věci). Zahrnují se sem například (ve smyslu pokynu GFŘ D-6): - vnitřní rozvody studené a teplé vody (včetně rozvodů pro ústřední vytápění) - vnitřní rozvody elektroinstalace - vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) - základní armatury a vybavení spojené se stavebním dílem (klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské sporáky, kuchyňské odsávače par, karmy, boilery, osušovače rukou) - okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy Budovy, domy a byty nebo nebytové prostory Jedná se o budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem. Družstevní byt není jednotkou, resp. ani hmotným majetkem, neboť člen bytového družstva má pouze podíl na majetku družstva Jiný majetek Jiným majetkem se rozumí zejména: a) technické zhodnocení, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku Podnikatel provedl v pronajaté budově přístavbu nových místností, a to za Kč. Přístavba nových místností nemůže zvyšovat vstupní cenu HM, neboť podnikatel jej nevlastní. Proto Kč je jiným majetkem, který bude nájemce odpisovat podle svého uvážení rovnoměrně nebo zrychleně po dobu 30, resp. 50 let. Nájemce musí mít od pronajímatele navíc písemné potvrzení, že si o tuto hodnotu nebude zvyšovat vstupní cenu pronajaté budovy. V případě předčasného ukončení nájmu bude daňová zůstatková cena technického zhodnocení u nájemce daňovým výdajem pouze do výše příjmů od pronajímatele, který by měl uvedené stavební úpravy od nájemce odkoupit. 21

3 b) výdaje hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění HM pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého majetku a jež v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu Kč Podnikatel si formou finančního leasingu pronajal výrobní stroj. Za montáž stroje zaplatil Kč, za dopravu Kč. Kupní cena po skončení finančního leasingu činí Kč. Výdaje spojené s dopravou a montáží spolu s kupní cenou jsou Kč, převyšují tedy zákonný limit Kč a do daňových výdajů je možné je uplatnit pouze formou odpisů dle ZDP. ÚLOHA 2. 1 Určete, zda se jedná o hmotný majetek Kč ANO / NE 1. Počítač ,- 2. Dovybavení auta (alarm, autoradio, klimatizace) ,- 3. Náhradní díly ,- 4. Osobní automobil ,- 5. Stodola ,- 6. Dataprojektor ,- 7. Družstevní byt ,- 8. Kancelářský nábytek (6 kancelářských stolů po Kč) , Technické zhodnocení Technické zhodnocení je vymezeno v 35 ZDP. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené: a) nástavby, přístavby a stavební úpravy b) rekonstrukce a modernizace majetku pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč. ad a) Nástavby, přístavby, stavební úpravy Tyto termíny jsou vymezeny stavebními předpisy. Nástavbou se rozumí takové změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují. Přístavbou jsou změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně spojeny s dosavadní stavbou. Stavební úpravy jsou takové změny staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního zařízení, podstatné změny vzhledu stavby). Důležitým aspektem je datum dokončení (uvedení do užívání) technického zhodnocení. To znamená, že například v případech nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, které se budou týkat staveb, mohou být zařazeny do hmotného majetku, až budou schopny plnit svoji funkci, a to nelze bez kolaudačního rozhodnutí. V ostatních případech, kdy stavby podléhají pouze ohlašovací povinnost, je dokončenost staveb dána pouze jejich faktickým stavem. ad b) Rekonstrukce a modernizace Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Obecně se vychází z toho, že jde o takovou změnu parametrů, která má vliv na funkci či vlastnosti majetku (například zlepšení izolačních vlastností střechy, přechod z napětí 220 V na 380 V apod.). 22

4 UPOZORNĚNÍ Dle pokynu GFŘ D-6 se za změnu technických parametrů nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu. PŘÍKLADY Opraví-li podnikatel střechu budovy tím způsobem, že místo tašek pokryje střechu plechem. Potom se jedná o opravu, která je daňovým výdaje, ale pouze za předpokladu, že nebylo zasahováno do konstrukce střechy, tzn. například nebyl měněn její sklon, nebyly posilovány nosné trámy, prováděna izolace podhledů apod. Za opravu lze také uznat výměnu oken (například dřevěných za plastová), pokud budou dodrženy stejné rozměry oken Na druhou stranu za opravy nelze považovat například přechod kotle na jiné palivo nebo jiné topné médium. Druhým typem rekonstrukce je změna účelu užívání majetku. Tím se má na mysli například změna kancelářské budovy na sklad apod. Z toho vyplývá, že technickým zhodnocením může být i prosté vymalování místnosti, pokud k němu dochází v souvislosti se změnou účelu užívání (tzn. pokud by nedocházelo k rekonstrukci, budou tyto výdaje považovány za výdaje na opravu). Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Rozšířením vybavenosti majetku může být například pořízení autorádia do osobního automobilu. Příkladem rozšíření použitelnosti majetku může být namontování tažného zařízení k automobilu. Malé technické zhodnocení Jestliže výdaje, které mají charakter technického zhodnocení, v úhrnu za zdaňovací období nepřesáhnou částku Kč, potom se jedná o tzv. malé technické zhodnocení, které lze zahrnout jednorázově jako daňový výdaj. Poplatník se může rozhodnout, že i malé technické zhodnocení neuplatní jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (dle 24/2/zb ZDP) a v takovém případě bude i toto technické zhodnocení zvyšovat vstupní cenu hmotného majetku.. Podnikatel vynaložil Kč na rekonstrukci hospodářské budovy zahrnuté v obchodním majetku. Podnikatel může částku Kč uplatnit jednorázově do daňových výdajů, neboť nepřesáhly částku Kč. V případě, že by se však rozhodl, že tyto výdaje neuplatní jednorázově, potom by o částku Kč zvýšil vstupní (příp. zůstatkovou) cenu budovy a do daňových výdajů by byla uplatněna prostřednictvím odpisů. Technické zhodnocení provedené po zaevidování hmotného majetku v obchodním majetku, nejpozději však v prvním roce odpisování, je součástí vstupní ceny hmotného majetku. Jedná se o technické zhodnocení nad Kč, neboť v případě, že se jedná o úpravy mající charakter technického zhodnocení do Kč, které byly provedeny po zaevidování do majetku, lze je zaznamenat jednorázově jako daňový výdaj. 23

5 Podnikatel si zakoupil v únoru 2012 automobil za Kč. Ve stejném roce dokoupil do auta ještě klimatizaci, která stojí: a) Kč b) Kč Klimatizace rozšiřuje vybavenost automobilu, tzn. jedná se o úpravy mající charakter technického zhodnocení. ad a) Pořízení klimatizace za Kč je malým technickým zhodnocením, neboť nepřesahuje částku Kč a podnikatel ji může zahrnout jednorázově do daňových výdajů. ad b) Pořízení klimatizace za Kč je dle ZDP velkým technickým zhodnocením a pokud bude pořízena ve stejném roce jako automobil, zvýší se vstupní cena na Kč. Pro rozhodnutí zda se jedná o velké nebo malé technické zhodnocení je podstatné, že se neposuzuje samostatně každý dílčí výdaj na jednotlivém majetku, zda přesahuje hranici Kč, ale až jejich celkový součet za příslušné zdaňovací období (u fyzických osob za kalendářní rok). PŘÍKLAD Podnikatel koupil v roce 2010 automobil, který zařadil do obchodního majetku. V březnu 2011 vybavil automobil autoradio za Kč, v červnu stejného roku klimatizaci za Kč a v prosinci ještě tažné zařízení, za které zaplatil Kč. Pro posouzení je rozhodný celkový příjem, tj Kč, proto budou všechny výdaje daňově neuznatelné a do daňových nákladů je podnikatel uplatní až prostřednictvím odpisů. V případě, že by s montáží tažného zařízení počkal do ledna 2012, potom by částka Kč nebyla překročena a mohl by výdaje na autoradio i klimatizaci uplatnit do daňových výdajů přímo. Opravy a údržba hmotného majetku V praxi často dochází k záměně pojmů technické zhodnocení, oprava a údržba. Důsledek takové záměny je daňový. Zatímco výdaje na technické zhodnocení se dostávají do nákladů postupně prostřednictvím odpisů, tak opravy a udržování se zachycují do daňových výdajů jednorázově. Podnikatel pořídil budovu ve špatném technickém stavu, kterou se rozhodl opravit. Od stavební firmy obdržel na tyto práce fakturu v hodnotě Kč. V rámci stavebních prací byly zavedeny i nové technologické prvky, díky kterým získala stavba širší použitelnost. Podnikatel zahrnul částku za stavební opravy jednorázově do nákladů. V důsledku širší použitelnosti stavby se jedná o technické zhodnocení a nikoliv o opravy majetku. Při případné kontrole správcem daně by částka Kč byla vyloučena z daňových nákladů a podnikateli by byla doměřena daň (vč. penále). 24

6 UPOZORNĚNÍ Aby se podnikatelé co nejvíce vyhnuli případným sporům se správcem daně, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení, je vhodné využít všech možností sběru důkazních prostředků k doložení toho, že provedená změna nevykazuje znaky technického zhodnocení. V souvislosti s prováděním oprav budov, které jsou velmi časté, lze doporučit poplatníkům, aby v dokladu od dodavatelské organizace, která opravu provedla (např. na dodacím listu) vždy požadovali podrobný popis, čeho se oprava týkala. Doložit skutečnost, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení, lze také například technickou dokumentací hmotného majetku, odborným posudkem, fotodokumentací, čestným prohlášením svědků apod. Rozhodující pro správné rozlišení opravou a udržováním na jedné straně a technickým zhodnocením na straně druhé, není cena, ale podstata změny. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují se drobnější závady. Daňově není důležité rozlišovat mezi opravami a udržováním, neboť v obou případech se jedná o daňový výdaj. Y výdajů na opravy a udržování budov Opravy fasády, vnitřních omítek, obkladů, stěn, podlah a dlažeb, opravy střechy, výměna, opravy a nátěry žlabů, opravy oken, dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken bez ohledu na změnu materiálu, opravy zařízení ústředního vytápění včetně výměn těles topení, výměna elektrického rozvodu bez změny technických parametrů, výměna kuchyňských linek, van a jiného běžného vybavení staveb. Podnikatel zaplatil v roce 2012 za tyto služby: - výměna oleje v motoru a pravidelná prohlídka automobilu Kč - generální oprava motoru osobního automobilu Kč - modernizace počítače (výkonnější procesor, rozšíření operační paměti) Kč Hodnota výměny oleje v motoru se zaznamená jako jednorázově uznatelný daňový výdaj. Generální oprava motoru osobního automobilu se považuje za opravu, a to za předpokladu, že došlo pouze k výměně motoru stejných parametrů (tzn. nový motor není výkonnější). Hodnota této opravy je potom jednorázově daňově uznatelným výdajem (bez ohledu na částku za opravu). Pokud by v rámci generální opravy byl vyměněn motor za výkonnější, potom by se jednalo o technické zhodnocení automobilu, které by se odpisovalo. Modernizaci počítače může podnikatel zaznamenat jako jednorázově uznatelný daňový výdaj, neboť částka nepřesáhla Kč. 25

7 Posuzování oprav a technického zhodnocení Mnohé případy posuzování oprav a technického zhodnocení vycházejí ze zaběhnuté praxe. V další části jsou uvedeny některé případy takových posuzování v členění na stavby a automobily. Pro zjednodušení se vychází z toho, že jde o úpravy v ceně vyšší než Kč. Stavby a) výměna střešní krytiny za střešní krytinu z jiného materiálu - jedná se o opravu, pokud nedochází k extrémním změnám technických parametrů (pokynem ministerstva financí záměna materiálu neznamená ještě technické zhodnocení) b) záměna dřevěných okenních rámů za plastové - jedná se o opravu (záměna materiálu) c) záměna všech oken v nemovitosti okny většími okny s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi - jedná se o technické zhodnocení (změna technických parametrů) d) záměna elektrického vedení 120 V za elektrické vedení o napětí 220 V - jedná se o technické zhodnocení (= změna technických parametrů a rozšíření použitelnosti) e) osvětlení - nová svítidla pevně spojená se stavbou (např. hmoždinky). Jedná se o technické zhodnocení. f) osvětlení - stropní svítidla volně zavěšená na hácích a spojená elektrickým rozvodem svorkovnicí - samostatná světla g) drobná sanita (háčky na ručníky a osušky, držáky toaletního papíru) - nejsou součástí stavby, považují se za daňově uznatelný výdaj (= spotřební materiál) h) lepená podlahová krytina (PVC a obdobně) - pokud dojde k odstranění původní krytiny a její náhradě krytinou z jiného materiálu, jedná se o opravu. V případě, že půjde o novou podlahovou krytinu, potom se jedná o technické zhodnocení i) koberce - lepené jsou součástí stavby (pokud nejde o výměnu stávajících lepených koberců), volně ložené koberce jsou samostatný majetek a záleží na ceně, zda se jedná o drobný majetek nebo dlouhodobý hmotný majetek U automobilů většina úprav je v ceně do Kč, ale je třeba sledovat, zda součet za jedno zdaňovací období nepřesáhne limit Kč. Mezi úpravy, které mají charakter technického zhodnocení patří například autorádio, střešní okno, závěsné zařízení (jedná se o rozšíření vybavenosti), katalyzátor (jedná se o změnu technických parametrů). Naopak mezi technické zhodnocení nepatří: a) zimní pneumatiky - náhradní díly, daňově uznatelný náklad b) potahy na sedadla - samostatný spotřební materiál, daňově uznatelný náklad c) zimní řetězy - samostatný spotřební materiál, daňově uznatelný náklad ÚLOHA 2. 2 Určete, zda se jedná o technické zhodnocení Kč ANO / NE 1. Vymalování kancelářských prostor ,- 2. Klimatizace do auta ,- 3. Stavební práce, které souvisí s nástavbou dalšího podlaží budovy ,- 4. Žaluzie do oken budovy ,- 5. Výměna elektroinstalace, vodoinstalace (nešlo o změnu parametrů) ,- 6. Závěsné zařízení k automobilu (jiné doplňky v daném roce nebyly) 6 000,- 7. Lepené koberce (nejde o výměnu stávajících koberců, ale nahrazení původního PVC) ,- 8. Výměna dřevěných oken za plastová ,- 26

8 Oceňování hmotného majetku Hmotný majetek se oceňuje v souladu s 29 ZDP. Vstupní cenou se rozumí: Pořizovací cena u majetku pořízeného koupí. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích výdajů (tj. ze všech dalších výdajů, které s pořízením souvisí). Za takové výdaje se považují výdaje zejména na: dopravné, montáž, clo průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), která tvoří součást stavebních objektů náklady související s uvedením předmětu do užívání (tj. i případné nutné úpravy a opravy před zařazením do užívání, kolaudační poplatky apod.) výdaje na přípravu a zabezpečení investic do doby uvedení pořizované investice do užívání vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby Úroky z úvěru na pořízení hmotného majetku lze zaznamenat přímo do daňových nákladů nebo zahrnout do pořizovací ceny, a to dle rozhodnutí podnikatele. Podnikatel zakoupil v roce 2012 sedací soupravu do kanceláře. Její cena činila Kč, za montáž dopravu sedačky zaplatil Kč. Pořizovací cena sedací soupravy činí Kč ( ) a z této ceny bude počínaje rokem 2012 prováděno odpisování. Naopak do pořizovací ceny se nezahrnují například výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování hmotného majetku. SHRNUTÍ Podstatné je, že pokud výdaje vstupují do pořizovací ceny, nelze je jednorázově uplatnit do nákladů, ale v daňových výdajích budou zahrnuty až ve formě odpisů. Proto je důležité u hmotného majetku správně stanovit, zda příslušný výdaj je součástí pořizovací ceny či nikoliv. Pomůckou pro určení, zda musí podnikatel zahrnout výdaje do pořizovací ceny, je kriterium, zda bez výše uvedené částky by mohl pořídit hmotný majetek. Bez stavebního projektu, poplatku za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, poplatku za stavební povolení atd. by nemohla být realizována stavba provozovny, proto tyto výdaje musí být součástí pořizovací ceny stavby (budovy). 27

9 ÚLOHA 2. 3 Určete, zda níže uvedený výdaj vstupuje do pořizovací ceny hmotného majetku Popis hospodářské operace Kč ANO / NE 1. Poplatek za stavební povolení 2 500,- 2. Projekt na výstavbu nových učeben školy ,- 3. Vybavení učeben školy lavicemi a židlemi ,- 4. Přeprava pořizovaného stroje ,- 5. Montáž stroje ,- 6. Oprava stroje, který již byl zařazen v obchodním majetku ,- 7. Úroky z úvěru na výstavbu nemovitosti ,- 8. Kurzová ztráta při úhradě zahraničnímu dodavateli za nákup auta 8 000,- Vlastní náklady - u hmotného majetku pořízeného nebo vyrobeného vlastní činností. Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením hmotného majetku vlastní činností (tzv. výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru. PŘÍKLAD Poplatník se rozhodl postavit si garáž, kterou zahrne do obchodního majetku. Náklady související s výstavbou garáže byly: spotřeba materiálu Kč, mzdy najatým pracovníkům (včetně sociálního a zdravotního pojištění) Kč, za projekt zaplatil Kč. Při stavbě garáže pomáhal i osobně, svoji práci na stavbě ocenil částkou Kč. Garáž bude oceněna na úrovni vlastních nákladů. Cenu vlastní práce fyzické osoby nelze do ceny uznat., a proto ocenění bude ve výši Kč (a to i v případě, kdyby podnikatel měl odhad soudním znalcem, který by stanovil cenu jinou). Reprodukční pořizovací cena tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm eviduje v daňové evidenci. Reprodukční pořizovací cenu je nutné stanovit na základě zákona o oceňování majetku. Ke stanovení reprodukční pořizovací ceny není nutné vždy mít posudek znalce, protože ocenění, které odpovídá aktuální tržní ceně daného majetku lze zjistit i nepřímo, například u prodejců použitého zboží. V případě hodnotově významnějšího majetku se však doporučuje přizvat k ocenění znalce, a to z důvodu průkaznosti,která je vždy na straně poplatníka. V případě nemovitosti se však posudek znalce doporučuje, neboť reprodukční ocenění je díky prováděcí vyhlášce k ZOM značně složitou záležitostí. 28

10 Reprodukční pořizovací cena se používá zejména v těchto případech: u nemovitého majetku, který fyzická osoba pořídila nebo vyrobila ve vlastní režii v rámci nepodnikatelské činnosti v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku Nemovitý majetek, který fyzická osoba pořídila nebo vyrobila ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku, se ocení vlastními náklady, které se zvýší o náklady prokazatelně vynaložené na jeho opravy a technické zhodnocení. u movitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době delší než jeden rok před jeho vložením od obchodního majetku U movitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, se použije skutečná pořizovací cena. u majetku nově zjištěného a v daňové evidenci dosud nezachyceného (např. inventarizační přebytek) u majetku nabytého darováním nebo zděděním, je-li doba od nabytí delší než 5 let Pokud neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, použije se jako vstupní cena hmotného majetku cena stanovená pro účely daně dědické nebo darovací. Pan Šťastný pořídil v rámci nepodnikatelské činnosti v roce 2008 nemovitost za Kč a osobní automobil za Kč. V roce 2012 nemovitost i auto vložil do obchodního majetku své firmy. Znalecké ocenění je na nemovitost Kč a na osobní automobil Kč. Nemovitost bude evidována v obchodním majetku pana Šťastného za skutečnou pořizovací cenu, tj Kč (neboť doba mezi nabytím a vkladem je kratší než 5 let). Osobní automobil bude vložen do obchodního majetku v reprodukční pořizovací ceně, tj Kč (doba mezi nabytím a vložením delší než 1 rok). ÚLOHA 2. 4 Určete vstupní cenu hmotného majetku Kč 1. Podnikatel přijal fakturu od dodavatele za výrobní stroj Kč. Za montáž stroje zaplatil hotově Kč. Podle výpisu z BÚ byla zaplacena první splátka faktury za stroj ve výši Kč 2. Poplatník fyzická osoba koupil budovu v roce 2011 za Kč. V roce 2012 byla budova zařazena do obchodního majetku. Odhad soudním znalcem na budovu činí Kč. 3. Podnikatel zakoupil v Německu stroj v přepočtu za Kč, přičemž za zprostředkování koupě zaplatil českému podnikateli Kč, za přepravu zaplatil spediterské firmě Kč. Na pořízení investice si vzal úvěr, přičemž do doby uvedení stroje do užívání zaplatil bance úroky ve výši Kč. 29

11 Evidence hmotného majetku Evidence jednotlivých složek hmotného majetku se sleduje na kartách hmotného majetku. Minimální obsah karty HM: a) název nebo popis složky majetku, popř. číselné označení b) ocenění (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady) c) datum a způsob pořízení (nabytí vlastnického práva), příp. datum uvedení do užívání d) údaje o zvoleném způsobu odpisování (rovnoměrný nebo zrychlený) e) částky odpisů za zdaňovací období f) zůstatková cena (vstupní cena snížená o uplatněné odpisy) g) datum a způsob vyřazení (prodej, opotřebení, zničení apod.) Obsah karty HM je vhodné doplnit o údaje: odpisová skupina (podle přílohy zákona o daních z příjmů, odpisová skupina 1-6) roční odpisová sazba, resp. koeficient - podle zvoleného způsobu odpisování oprávky (souhrn odpisů za celou dobu používání) kód SKP (Standardní klasifikace produkce) typ a číslo dokladu, kterým prokazujeme vstupní cenu výrobní číslo, inventární číslo, u automobilů státní poznávací značku, popřípadě další popis údaje o technickém zhodnocení místo, kde je dlouhodobý majetek umístěn PŘÍKLAD karty hmotného majetku Karta hmotného majetku - číslo 1 Název hmotného majetku: Kopírovací stroj Vstupní cena: Kč Datum uvedení do užívání: Způsob odpisování: Rovnoměrný Odpisová skupina: 1 Datum Text Sazba Odpis Zůstatková cena Odpisy , , , Odpisy , , , Odpisy , ,- 0,- Vyřazení: Datum vyřazení: 30

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

3.6 Nemovitosti příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice

3.6 Nemovitosti příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice 3.6 Nemovitosti příslušenství, odpisy a technické zhodnocení, směna, nájem, vyvolané investice Stavby jsou v ZDP zařazeny do hmotného majetku bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. ZDP v příloze

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Komerční nájmy v praxi

Komerční nájmy v praxi Komerční nájmy v praxi Mgr. Ondřej Spáčil Mgr. Michaela Křížková Ing. Ondřej Havle 25. února 2015 Obsah I. Právní úprava komerčních nájmů 1. Právní úprava komerčních nájmů 2. Prostory sloužící podnikání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Hmotný majetek a odpisy

Hmotný majetek a odpisy 17 Hmotný majetek a odpisy Podle 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů nejsou daňově účinné výdaje na pořízení hmotného majetku. Důvodem je, že jde o velké, drahé a jednorázově pořizované majetkové

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Téma: Uplatňování DPH ve výstavbě po 1.4.2011 Základní principy zdaňování ve výstavbě: A. Změny na stávajících

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

Opatření děkana č.23/2009

Opatření děkana č.23/2009 Opatření děkana č.23/2009 Opatření děkana č.23/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č.23/2009 Název: Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem Účinnost:

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

Datum: 18. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 18. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 18. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_174 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Prosperita OPPP. Pozn.: Znalecký posudek, který nebude starší než 12 měsíců, potvrdí, že kupní cena nepřesahuje tržní hodnotu.

Prosperita OPPP. Pozn.: Znalecký posudek, který nebude starší než 12 měsíců, potvrdí, že kupní cena nepřesahuje tržní hodnotu. Uznatelné náklady projektu jsou: Prosperita OPPP a) Kupní cena nemovitostí a pozemků pro související dopravní či technickou infrastrukturu, v přímé souvislosti s realizací cíle tohoto opatření. Kupní cena

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu Školicí střediska Příručka způsobilých výdajů pro žadatele Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci OPPI (číslo I.),

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více