Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : :

2 OBSAH OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE SOUČÁSTI ŠKOLY PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŢKY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŢÁKŮ POČTY ŢÁKŮ ŠKOLY ŢÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŢÁCI PŘIJATI DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŢÁCI PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŢÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŢÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŢÁKŮ PROSPĚCH CELKOVÉ HODNOCENÍ ŢÁKŮ ZHORŠENÉ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ (KLASIFIKAČNÍM STUPNĚM, SLOVNĚ, KOMBINACÍ OBOU ZPŮSOBŮ) VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ A DŮTKY KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŢÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU POČET OMLUVENÝCH / NEOMLUVENÝCH HODIN HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŢINA A ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ DRUŢINA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŢÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŢÁCI ŢÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ AKCE ŠKOLY ( VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŢE, SBÍRKY, PROJEKTOVÉ DNY, PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI VE MĚSTĚ)

3 10. 1 PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ PROJEKTOVÉ DNY PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V SEMILECH MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY ŢÁKŮ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI FORMY SPOLUPRÁCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ STÍŢNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONTROLY PROVEDENÉ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/ PŘÍLOHA Č. 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/ PŘÍLOHA Č. 3 PLÁN ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍSPĚVKY SDRUŢENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Jizerská 564, Semily Adresa školy Jizerská 564, Semily IČ Bankovní spojení DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Semily Součásti školy Základní škola, školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Karel Strnad, ředitel školy Mgr. Hana Vavřenová, zástupce ředitele školy Iva Jandurová, ekonomka Vlasta Tomášová, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). Organizace sdružuje Základní školu, školní družinu, školní jídelnu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 675 Školní družina 96 Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 4

5 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem do 20 let let let let let a více let celkem % 18,2 81, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem

6 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ 11 0 učitel druhého stupně ZŠ 15 0 učitel náboženství 0 0 vychovatel 2 0 pedagog volného času 0 0 asistent pedagoga 2 0 trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 70 Matematika 100 Prvouka 83,3 Přírodověda 100 Vlastivěda 33,3 Hudební výchova 40 Výtvarná výchova 83,3 Praktické činnosti 50 Tělesná výchova 100 6

7 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 84,4 Chemie 75 Fyzika 83,3 Přírodopis 100 Zeměpis 71,4 Dějepis 100 Občanská a rodinná výchova 50 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 71,4 Praktické činnosti 50 Tělesná výchova 100 Člověk ve společnosti 0 Výchova ke zdraví 50 Informatika 100 Volitelné předměty 66, Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Irena Bartušková I. stupeň I. stupeň,aj Pavel Brauner M-F M,F Josef Brunclík I. stupeň I. stupeň, Tv, Spvý, Eva Buchtová I. stupeň I. stupeň Pavel Bureš F- Pči Aj, Pči Ivana Čapková informační managament Inf, ORv, Člsp, Aj, Přv Milan Čech Z- Pči Z, F, Ch, Miloslava Doleželová Čj- Hv Čj, Hv, Pspo Renáta Enklerová I. stupeň I. stupeň 7

8 Jana Fiedlerová I. stupeň I. stupeň Libor Hampl Z- Tv Z- Spvo Jana Hejduková Čj - D Čj Iva Koucká Př- Tv Př, Tv, Vv, M, ORv Hana Kulhánková I. stupeň I. stupeň Věra Machová Rj- Tv Tv, VNj, Pči, Vv, Člsp, VkZd Věra Machová ml. Čj- Tv Čj, Tv, Aj, Člsp, Stanislava Matěchová Rj- D D, Vl, ORv Oldřich Míča M- F M Dana Müllerová I. stupeň I. stupeň Petra Pekařová I. stupeň I. stupeň, Vv Hana Růžičková Nj - Vv Aj, Vv, Pči Iva Srbová Čj Hv Čj, Hv, Vv, Pči Karel Strnad Př- Ch Ch, Člsp Kateřina Švitorková MFF matematika M, Aj,Z, Pči Hana Vavřenová I. stupeň Aj Dana Vilímová I. stupeň I. stupeň Martina Rydvalová SPŠ vychovatelství vychovatel ŠD,AP Eva Šimková SPŠ vychovatelství vychovatel ŠD Ivana Hlavová SPŠ vychovatelství asistent pedagoga Lucie Macaková SPŠ vychovatelství AP pro integrovaného žáka 8

9 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 8 18,2 do 10 let 5 11,3 do 15 let 8 18,2 do 20 let 7 15,9 nad 20 let 16 36,4 celkem nástupy a odchody počet nástupy 15 odchody 8 9

10 Komentář ředitele: Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve sboru je mladší generace pedagogů, která získává zkušenosti od starší generace pedagogů. Výměny informací, názorů a zkušeností probíhají oboustranně. Mladší generace pedagogů se snaţí zapojovat své ţáky do různých aktivit, které jim smysluplně vyplňují volný čas. Pedagogové s delší praxí připravují své ţáky na různé soutěţe, olympiády a přijímací zkoušky v rámci cvičení z českého jazyka a matematiky. Převáţnou část pedagogického sboru tvoří ţeny. Muţů máme na škole pouze sedm. Jeden vyučuje na I. stupni základní školy a zbývající na II. stupni. Nejvíce zaměstnanců je ve věku mezi lety ( 2/3 z celkové počtu pedagogů). Pouze 11 zaměstnanců je ve skupině do 40 let. Tento počet by se mohl v blízké budoucnosti zvýšit, neboť se začnou vracet kolegyně z mateřské dovolené. Právě ony zastoupí kolegy a kolegyně odcházející do důchodu. Všichni vyučující na naší škole splňují odbornou kvalifikaci. Mají ukončené magisterské vysokoškolské studium. Dvě kolegyně se rozhodly pro rozšíření své aprobace o třetí předmět. Jedna kolegyně studuje na Západočeské univerzitě v Plzni anglický jazyk a druhá kolegyně na Technické univerzitě v Liberci výtvarnou výchovu. Aprobovanost na škole je dobrá. Na I. stupni je u hlavních předmětů stoprocentní aprobovanost. U předmětů s výchovným zaměřením je to zkreslené díky tomu, ţe některé hodiny zde vyučují učitelé z II. stupně. Na druhém stupni ZŠ je situace obdobná. Hlavní předměty a naukové předměty jsou vyučovány aprobovanými pedagogy. Menší problémy jsou u předmětů s výchovným zaměřením. S rozšířením ŠVP a zaváděním nových předmětů chybí na škole vyučující s příslušnou aprobací. Vzhledem k tomu, ţe nám neustále ubývá počet ţáků, je celkem nemoţné přijímat pedagogy aprobované s předměty výchovného zaměření, neboť jejich druhým předmětem zpravidla bývá předmět, který máme zcela vykrytý. Proto tyto předměty vyučují pedagogové, kteří mají s výukou těchto předmětů dlouholetou zkušenost. V předmětech se prolínají témata z občanské, rodinné výchovy, přírodopisu a dalších předmětů. Vyučující si doplňují své vzdělání absolvováním různých kurzů, seminářů. Do budoucna budeme muset přijmout pedagoga s aprobací M-Z-Tv-ORv, nebo přijmout někoho na částečný úvazek. V úvahu by připadala varianta, ţe některý ze současných kolegů pedagogů začne studovat další aprobační předmět. Během školního roku 2009/10 byla jedna kolegyně ze zdravotních důvodů dlouhou dobu v pracovní neschopnosti, kterou ukončila nástupem na mateřskou dovolenou.od ledna roku 2010 byl její úvazek Čj-Aj rozdělen mezi aprobované kolegy. Na výuku Aj jsme na částečné úvazky přijali dva nové pedagogy. Oba splňovali podmínky pro výuku jazyka. Mají certifikáty, které jim umoţňují, aby mohli jazyk vyučovat na základní škole ( alespoň do doby neţ nastoupí aprobovaný angličtinář) Za krátkodobě nepřítomné pedagogy nebo za nemocné pedagogy se nám daří najít adekvátní náhradu. Chodí nám vypomáhat bývalí kolegové, kteří jsou jiţ v důchodu, ale jsou stále srostlí s naší školou. Jsme za to velmi vděčni. Díky nim jsme schopni zajistit kvalitní výuku pro naše ţáky, a to na obou stupních základní školy. 10

11 U provozních zaměstnanců nenastaly ţádné změny. Na poloviční úvazek uklizečky, volný od 1. července 2009, nastoupila paní Lenka Kahudová. Jinak za krátkodobé absence zastupují provozní zaměstnance jejich bývalí spolupracovníci, kteří jsou dnes v důchodu. Ve školní jídelně si vedoucí školní jídelny paní V. Tomášová najde za dlouhodobě nepřítomné nebo na krátké zástupy vţdy adekvátní náhrady. Je to plně v její kompetenci. Vypomáhat chodí bývalí zaměstnanci, kteří dlouhá léta pracovali v naší jídelně a dobře to prostředí znají. Podle jejich slov se do kolektivu kuchařek rádi vracejí. 11

12 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 11 12

13 3.2 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka Zeměpis Dějepis Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Informatika Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů

14 3.3 Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu název krouţku počet zařazených ţáků 0 0 počet zařazených ţáků Sportovní kroužek děti tříd 38 zájmový kroužek keramika třída 20 základy křesťanství 4 Keramika začátečníci ŠD 26 Zájmová tělesná výchova - volejbal 20 Angličtina pro 1. ročník 14 Angličtina pro 2. ročník 16 Vaření pro nejmenší třída Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 14

15 Komentář ředitele: Podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 se ve školním roce 2009/2010 vyučuje ve 4., 5., a 9. ročníku. V 1., 2.,3. a 6., 7., 8. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vlastní školní vzdělávací program se stále vyhodnocuje, doplňuje. V letošním školním roce si náš školní vzdělávací program vyţádala Česká školní inspekce a přes prázdniny do poloviny září ho kontrolovala a zjišťovala soulad s RVP. Ze závěru ČŠI vyplynulo, ţe náš školní vzdělávací program je s RVP v částečném souladu. Nedostatky a doporuční jsme vzali na zřetel a snaţili se je odstranit. V průběhu školního roku vyučující porovnávají své výstupy s výstupy v ŠVP a pokud zjistí, ţe nejsou splnitelné,tak se ŠVP upraví. Změny probíhají pod vedením koordinátora ŠVP, který se pravidelně zúčastňuje školení a setkání pořádaných NIDV a neustále sleduje a koordinuje činnosti související se vzdělávacím programem. Pro ţáky naší školy jsme otevřeli 7 krouţků, které navštěvovalo v průměru ţáků. Pro ţáky I. stupně Sportovní krouţek, Angličtina pro 1. ročník, Angličtina pro 2. ročník, Vaření pro nejmenší a Zájmový krouţek keramiky. Pro ţáky II. stupně Zájmový krouţek keramiky, Zájmovou tělesnou výchovu zaměřenou na volejbal. Krouţek vede pedagog, který dlouhou dobu trénoval mládeţ v odbíjené. Cílem krouţku je přivést děti zpátky do tělocvičny a k pohybu. Snaha pokusit se navázat na úspěchy z minulých let. O jiné krouţky ţáci II. stupně neprojevili zájem. V letošním roce jsme otevřeli krouţky pro děti navštěvující školní druţinu. Tyto krouţky vedly vychovatelky ŠD a byly hojně navštěvovány. Některé děti mohly strávit celé odpoledne ve škole a jejich vyplnění volného času bylo velmi různorodé. Navštěvovat mohly Krouţek keramiky, sportovní krouţek- Pohybové hry. Několik ţáků navštěvovalo krouţek Základy křesťanství, který vede na naší škole paní farářka Lada Kocourková. Přestoţe se jednalo pouze o čtyři děti, paní farářka za nimi docházela k nám do školy a věnovala jim svůj čas. Nepovinné předměty ve školním roce 2009/2010 nebyly otevřeny. 15

16 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu ţáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

17 4.3 Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 7 čtyřleté gymnázium 5 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 19 konzervatoř Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, ţadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 2 počet žáků ve ŠJ 8 počet žáků celkem 11 Komentář ředitele: Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo I. stupeň základní školy celkem 187 ţáků, coţ je zhruba 18,7 ţáka na třídu. Na II. stupni jsme měli celkem 135 ţáků, coţ je zhruba 19,28 ţáka na třídu. Ani v letošním roce se nám nepodařilo zastavit pozvolný úbytek ţáků. Hlavním důvodem je stěhování rodin z našeho města za prací do větších měst nebo k prarodičům. Dalším důvodem je větší procento dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, které navštěvují naší školu. Proto někteří rodiče, aniţ by vyuţili moţnosti seznámit se s chodem školy, navštívili akce školy apod. volí jinou základní školu, ať uţ ve městě nebo v blízkém okolí. Pro naše ţáky se snaţíme vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání a dále jim zajistit smysluplné vyuţití volného času nabídkou nejrůznějších krouţků. Dalším 17

18 důvodem je, ţe jsme sídlištní škola na okraji města a veškeré další aktivity ţáků jsou směrovány do centra města. Z tohoto důvodu řada rodičů volí základní školu, která je ve městě. Jiţ delší dobu se nedaří zastavit sniţující se počet dětí. Stále je více ţáků, kteří končí povinnou školní docházku neţ těch, co do školy nastupují. Několik ţáků po ukončení pátého ročníku postupuje na víceleté gymnázium. Většina ţáků 9. ročníků je bez problémů přijata na školu, kterou si vybrali. Jsou úspěšní i v přijímacím řízení a různých pohovorech. Menší zaváhání se dostavilo u ţáků, kteří se hlásili na gymnázium. Jejich vědomosti jsou dobré, ale některé postupy řešení nemají zautomatizované, a tak přicházejí o cenné minuty, které jim pak chybí jinde. V tomto případě je čas jejich hlavním nepřítelem. Úspěšné přijetí ţáků na střední školu je výsledkem dobré, dlouhodobé a systematicky propracované přípravy jejich učitelů, kteří ţáky vedou po celou dobu školní docházky a v posledním ročníku základní školy jim věnují velkou pozornost a maximální péči. Základní školu Dr. F. L. Riegra navštěvuje 11 cizinců, kteří prospívají velmi dobře. Nemají ţádné váţné prospěchové ani kázeňské problémy. Školu navštěvuje jedna Slovenka, tři kosovští Albánci, pět Ukrajinců, jeden Rus a jeden občan Nizozemska. Všichni jsou v kolektivu oblíbeni, mají mezi spoluţáky spoustu kamarádů. Nic nenasvědčuje tomu, ţe by byli ve škole nespokojeni. Zpětná vazba od rodičů je také pozitivní. Nemají vůči nám ţádné výtky nebo připomínky. 18

19 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

20 5.2 Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B 2 1 celkem

21 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

22 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B 0 7 celkem

23 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

24 5.6 Komisionální přezkoušení ţáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B 0 0 celkem

25 5.7 Opakování ročníku třída ţák neprospěl ţák nemohl být hodnocen ţák měl váţné zdravotní důvody ţák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

26 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem Komentář ředitele: Výsledky celkového hodnocení ţáků (prospěch, chování) jsou velmi dobré. Z celkového počtu 322 ţáků jich 146 prospělo s vyznamenáním, 147 ţáků prospělo a pouze 17 ţáků neprospělo z toho 5 ţáků bude konat opravné zkoušky. Dlouhodobě je větší procento ţáků s vyznamenáním na I. stupni základní školy ( 116 vyznamenání). Na II. stupni základní školy dosáhlo na vyznamenání 30 ţáků. Hlavním důvodem nízkého počtu vyznamenání na druhém stupni je celkový postoj ţáků ke vzdělání a jejich nesoutěţivost, nezájem vyniknout, být lepším, neţ jejich spoluţáci. Převaţují spokojení ţáci s představou - nějak to zvládnout. Ţáci na I. stupni jsou velmi zvídaví, aktivně se zapojují do činností v hodině a velkou pozornost věnují domácí přípravě. Ţáci na II. stupni jsou v hodinách pasivnější, hůře se podněcují k aktivitě ve výuce. Vyučující v průběhu vyučování střídají činnosti, připravují různé pracovní listy, doplňovačky, kříţovky, kvízy. Snaţí se ţáky vhodně motivovat a povzbudit je k podání maximálního výkonu. Většinou se setkávají s odezvou, zda je to na známky. Zadané úkoly si většina ţáků splní dle svých moţností a schopností. Škoda jen, ţe se vytrácí soutěţivost, touha po tom být dobrým a zúročit vše, co načerpali v průběhu školní 26

27 docházky. O získané vědomosti a poznatky z jiných dostupných zdrojů se neradi dělí se svými spoluţáky, mnohdy nevidí důvod, proč by to dělali. Na druhé straně se mezi nimi najdou ţáci, kteří rádi na sebe upozorní, ţe se o něco zajímají, ţe jsou schopni si vědomosti doplňovat čtením různých materiálů, knih, encyklopedií. Tito ţáci se rádi zapojují do soutěţí a olympiád, které na škole probíhají. Řada z nich postupuje do okresních kol a dokonce i krajských kol. Na konci II. pololetí školního roku neprospělo 17 ţáků. Neprospěl pouze 1 ţák na prvním stupni. Tento ţák jiţ na prvním stupni opakoval. Zákonní zástupci ţáka navštívili po dohodě s třídním učitelem Pedagogicko-psychologickou poradnu v Semilech, aby se ze závěrečné zprávy z vyšetření zjistila příčina neúspěchu jejich dítěte. Z vyšetření vyplynulo, ţe dítě by na druhém stupni neuspělo, a proto po vzájemné dohodě nastoupí do Základní školy praktické. Ze 16 ţáků druhého stupně jich konalo opravnou zkoušku pouze 5. Ostatní měli nedostatečných více neţ dvě a školský zákon neumoţňuje konat v takovém případě opravnou zkoušku, anebo jiţ na druhém stupni opakovali ročník a tudíţ postupují do vyšší ročníku. Ţákům, kteří konali opravnou zkoušku, byly dány od vyučujících poţadavky k opravné zkoušce. Tyto poţadavky přinesli zpět podepsané zákonnými zástupci. S vyučujícími předmětu se dohodli na konzultacích. V posledním srpnovém týdnu ( ) vykonali 4 ţáci úspěšně opravnou zkoušku a postupují tak do vyššího ročníku. Jeden ţák nebyl úspěšný a tak si sedmý ročník zopakuje. Jedna ţákyně, která opakuje 8. ročník, vyuţila moţnosti odloţené klasifikace v náhradním termínu. Důvodem byly zdravotní důvody ( rizikové těhotenství, kdy dětský lékař nedoporučil docházku do školy ve 2. pololetí). Po úspěšném zvládnutí testů, ústního zkoušení bude mít uzavřenou klasifikaci za 8. ročník. Vzhledem k tomu, ţe má splněno devět let povinné školní docházky, vyuţila moţnosti a odchází ze školy. Nechce pokračovat do 9. ročníku. Dalších 10 ţáků nemohlo být na konci druhého pololetí školního roku hodnoceno. Jedná se o ţáky, kteří přestali docházet do školy a neplní povinnou školní docházku ani na naší škole, ani na jiné. Po několikerém upozornění zákonných zástupců, aby doloţili důvody jejich nepřítomnosti ve škole, se nepodařilo, aby ţáci do konce června nastoupili. Ve většině případů se doporučené dopisy vrátily zpět. Nevyuţili ani moţnosti dokončit si hodnocení v náhradním termínu, která jim byla ředitelstvím školy nabídnuta a na kterou podle školského zákona mají právo. Ţáci tady nemohli být hodnoceni a neprospěli a do vyššího ročníku nepostupují. Celkové hodnocení chování ţáků lze povaţovat za velmi dobré. V letošním školním roce bylo šestnáctkrát uděleno uspokojivé chování a sedmkrát neuspokojivé chování. Společným jmenovatelem sníţeného stupně z chování bylo opakované porušení školního řádu, jeho nerespektování, drzost, vulgární vyjadřování, špatná pracovní morálka a neomluvená absence. Přibliţně jedna pětina ţáků základní školy dostala nějaké kázeňské opatření ( NTU, DTU, DŘŠ) za občasné nerespektování a porušení školního řádu, nevhodné chování. Velkým překvapením bylo, ţe zhruba polovina udělených kázeňských opatření byla udělena ţákům I. stupně. Větší kázeňské problémy mají ţáci na II. stupni. S nimi je velmi často veden pohovor za přítomnosti výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. V několika případech byli přizváni i zákonní zástupci ţáka. Na druhé straně jedna pětina ţáků získala od svých třídních učitelů pochvalu za vzorné chování a plnění školních povinností. Dále za vzornou a svědomitou přípravu na vyučování, reprezentaci školy v nejrůznějších soutěţích ( sportovní, recitační, olympiádách) a příkladnou pomoc svému spoluţákovi. Je dobré, ţe pedagogové dokáţí své ţáky pochválit a ocenit jejich činy. Vytváří tak dobré klima a podmínky pro jejich seberealizaci a dávají jim moţnost vyniknout v tom, co umí, v čem jsou lepší neţ ostatní. 27

28 V letošním roce se téměř vyrovnal poměr mezi pochvalami a opatřeními k posílení kázně ( 78:70). Ve školním roce 2009/2010 ţádný ze zákonných zástupců ţáků s diagnostikovaným zdravotním postiţením nepoţádal ředitelství školy o slovní hodnocení jeho dítěte. Z toho tedy vyplývá, ţe všichni ţáci byli na konci druhého pololetí školního roku hodnoceni klasifikačním stupněm. Celkový počet omluvené absence je vysoký. Na II. stupni neklesl počet zameškaných hodin pod tisíc hodin v ţádné třídě. Jednou hlavních příčin je vysoká nemocnost, dále časté uvolňování dětí z vyučování z rodinných důvodů.. V letošním roce vzrostl počet neomluvených hodin. Důvodů je několik. V první řadě se jednalo o záškoláctví. Tento přestupek byl v rámci školy řešený výchovnou komisí, která ve škole pracuje ve sloţení ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a zákonný zástupce ţáka. Zákonní zástupci ţáka se aţ na výjimky vţdy dostavili. Ze setkání byly pořízeny zápisy i s návrhy na opatření vedoucí k posílení kázně. V řadě případů jsme museli o pomoc poţádat Městský úřad v Semilech, odbor péče o dítě, aby se vzniklou situací zabýval. V druhé řadě se na neomluvené absenci podíleli ţáci, kteří nechodili do školy a nepodařilo se nám získat ţádnou informaci o tom, kde plní povinnou školní docházku. Věc byla předána Městský úřad Semily odboru sociálních věcí, péče o dítě. Ani škole, ani pracovnicím sociálního odboru se nepodařilo zajistit, aby děti docházely do školy. Na adrese trvalého pobytu se zákonní zástupci ţáků se svými dětmi nezdrţovali a adresu přechodného pobytu nikomu nesdělili. Dopisy zaslané zákonným zástupcům se vrátily zpět škole. Do budoucna chceme potlačit vzrůstající počet neomluvených hodin. Ke spolupráci budeme zvát sociální pracovnice a pracovnice Pedagogicko psychologické poradny. Budeme se snaţit společnými silami dosáhnout lepší komunikace s rodiči a společně se dohodnout na postupech, které by zabránily záškoláctví. S třídními kolektivy pracovat individuálně, domluvit se s rodiči, aby lépe dohlíţeli na docházku dětí do školy. V případě potřeby jsme rozhodnuti o pomoc poţádat i Policii ČR. Jeden z kroků vedoucích k eliminaci záškoláctví jsme jiţ podnikli. Pod záštitou PPP Semily jsme umoţnili osloveným dětem se zúčastnit třídenního výjezdu mimo školu, kde pracovali ve skupinách pod dohledem odborných pracovníků. Hlavním cílem bylo vyvarovat se sociálně patologickým jevům dnešní společnosti a uvědomit si svou vlastní osobnost. Pokusit se pracovat sám se sebou a nést následky za své činy. 28

29 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Pracovník počet hospitací Ředitel školy 7 Zástupce ředitele školy 6 Ostatní pracovníci 0 Celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, + didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost + relaxace žáků vhodná forma kladení otázek + Motivace ţáků + - (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) 29

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více