Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : :

2 OBSAH OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE SOUČÁSTI ŠKOLY PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŢKY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŢÁKŮ POČTY ŢÁKŮ ŠKOLY ŢÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŢÁCI PŘIJATI DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŢÁCI PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŢÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŢÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŢÁKŮ PROSPĚCH CELKOVÉ HODNOCENÍ ŢÁKŮ ZHORŠENÉ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ (KLASIFIKAČNÍM STUPNĚM, SLOVNĚ, KOMBINACÍ OBOU ZPŮSOBŮ) VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ A DŮTKY KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŢÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU POČET OMLUVENÝCH / NEOMLUVENÝCH HODIN HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŢINA A ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ DRUŢINA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŢÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŢÁCI ŢÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ AKCE ŠKOLY ( VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŢE, SBÍRKY, PROJEKTOVÉ DNY, PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI VE MĚSTĚ)

3 10. 1 PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ PROJEKTOVÉ DNY PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/ SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V SEMILECH MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY ŢÁKŮ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI FORMY SPOLUPRÁCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ STÍŢNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONTROLY PROVEDENÉ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/ PŘÍLOHA Č. 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/ PŘÍLOHA Č. 3 PLÁN ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍSPĚVKY SDRUŢENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Jizerská 564, Semily Adresa školy Jizerská 564, Semily IČ Bankovní spojení DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Semily Součásti školy Základní škola, školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Karel Strnad, ředitel školy Mgr. Hana Vavřenová, zástupce ředitele školy Iva Jandurová, ekonomka Vlasta Tomášová, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). Organizace sdružuje Základní školu, školní družinu, školní jídelnu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 675 Školní družina 96 Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 4

5 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem do 20 let let let let let a více let celkem % 18,2 81, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem

6 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ 11 0 učitel druhého stupně ZŠ 15 0 učitel náboženství 0 0 vychovatel 2 0 pedagog volného času 0 0 asistent pedagoga 2 0 trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 70 Matematika 100 Prvouka 83,3 Přírodověda 100 Vlastivěda 33,3 Hudební výchova 40 Výtvarná výchova 83,3 Praktické činnosti 50 Tělesná výchova 100 6

7 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 84,4 Chemie 75 Fyzika 83,3 Přírodopis 100 Zeměpis 71,4 Dějepis 100 Občanská a rodinná výchova 50 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 71,4 Praktické činnosti 50 Tělesná výchova 100 Člověk ve společnosti 0 Výchova ke zdraví 50 Informatika 100 Volitelné předměty 66, Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Irena Bartušková I. stupeň I. stupeň,aj Pavel Brauner M-F M,F Josef Brunclík I. stupeň I. stupeň, Tv, Spvý, Eva Buchtová I. stupeň I. stupeň Pavel Bureš F- Pči Aj, Pči Ivana Čapková informační managament Inf, ORv, Člsp, Aj, Přv Milan Čech Z- Pči Z, F, Ch, Miloslava Doleželová Čj- Hv Čj, Hv, Pspo Renáta Enklerová I. stupeň I. stupeň 7

8 Jana Fiedlerová I. stupeň I. stupeň Libor Hampl Z- Tv Z- Spvo Jana Hejduková Čj - D Čj Iva Koucká Př- Tv Př, Tv, Vv, M, ORv Hana Kulhánková I. stupeň I. stupeň Věra Machová Rj- Tv Tv, VNj, Pči, Vv, Člsp, VkZd Věra Machová ml. Čj- Tv Čj, Tv, Aj, Člsp, Stanislava Matěchová Rj- D D, Vl, ORv Oldřich Míča M- F M Dana Müllerová I. stupeň I. stupeň Petra Pekařová I. stupeň I. stupeň, Vv Hana Růžičková Nj - Vv Aj, Vv, Pči Iva Srbová Čj Hv Čj, Hv, Vv, Pči Karel Strnad Př- Ch Ch, Člsp Kateřina Švitorková MFF matematika M, Aj,Z, Pči Hana Vavřenová I. stupeň Aj Dana Vilímová I. stupeň I. stupeň Martina Rydvalová SPŠ vychovatelství vychovatel ŠD,AP Eva Šimková SPŠ vychovatelství vychovatel ŠD Ivana Hlavová SPŠ vychovatelství asistent pedagoga Lucie Macaková SPŠ vychovatelství AP pro integrovaného žáka 8

9 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 8 18,2 do 10 let 5 11,3 do 15 let 8 18,2 do 20 let 7 15,9 nad 20 let 16 36,4 celkem nástupy a odchody počet nástupy 15 odchody 8 9

10 Komentář ředitele: Pedagogický sbor je stabilizovaný. Ve sboru je mladší generace pedagogů, která získává zkušenosti od starší generace pedagogů. Výměny informací, názorů a zkušeností probíhají oboustranně. Mladší generace pedagogů se snaţí zapojovat své ţáky do různých aktivit, které jim smysluplně vyplňují volný čas. Pedagogové s delší praxí připravují své ţáky na různé soutěţe, olympiády a přijímací zkoušky v rámci cvičení z českého jazyka a matematiky. Převáţnou část pedagogického sboru tvoří ţeny. Muţů máme na škole pouze sedm. Jeden vyučuje na I. stupni základní školy a zbývající na II. stupni. Nejvíce zaměstnanců je ve věku mezi lety ( 2/3 z celkové počtu pedagogů). Pouze 11 zaměstnanců je ve skupině do 40 let. Tento počet by se mohl v blízké budoucnosti zvýšit, neboť se začnou vracet kolegyně z mateřské dovolené. Právě ony zastoupí kolegy a kolegyně odcházející do důchodu. Všichni vyučující na naší škole splňují odbornou kvalifikaci. Mají ukončené magisterské vysokoškolské studium. Dvě kolegyně se rozhodly pro rozšíření své aprobace o třetí předmět. Jedna kolegyně studuje na Západočeské univerzitě v Plzni anglický jazyk a druhá kolegyně na Technické univerzitě v Liberci výtvarnou výchovu. Aprobovanost na škole je dobrá. Na I. stupni je u hlavních předmětů stoprocentní aprobovanost. U předmětů s výchovným zaměřením je to zkreslené díky tomu, ţe některé hodiny zde vyučují učitelé z II. stupně. Na druhém stupni ZŠ je situace obdobná. Hlavní předměty a naukové předměty jsou vyučovány aprobovanými pedagogy. Menší problémy jsou u předmětů s výchovným zaměřením. S rozšířením ŠVP a zaváděním nových předmětů chybí na škole vyučující s příslušnou aprobací. Vzhledem k tomu, ţe nám neustále ubývá počet ţáků, je celkem nemoţné přijímat pedagogy aprobované s předměty výchovného zaměření, neboť jejich druhým předmětem zpravidla bývá předmět, který máme zcela vykrytý. Proto tyto předměty vyučují pedagogové, kteří mají s výukou těchto předmětů dlouholetou zkušenost. V předmětech se prolínají témata z občanské, rodinné výchovy, přírodopisu a dalších předmětů. Vyučující si doplňují své vzdělání absolvováním různých kurzů, seminářů. Do budoucna budeme muset přijmout pedagoga s aprobací M-Z-Tv-ORv, nebo přijmout někoho na částečný úvazek. V úvahu by připadala varianta, ţe některý ze současných kolegů pedagogů začne studovat další aprobační předmět. Během školního roku 2009/10 byla jedna kolegyně ze zdravotních důvodů dlouhou dobu v pracovní neschopnosti, kterou ukončila nástupem na mateřskou dovolenou.od ledna roku 2010 byl její úvazek Čj-Aj rozdělen mezi aprobované kolegy. Na výuku Aj jsme na částečné úvazky přijali dva nové pedagogy. Oba splňovali podmínky pro výuku jazyka. Mají certifikáty, které jim umoţňují, aby mohli jazyk vyučovat na základní škole ( alespoň do doby neţ nastoupí aprobovaný angličtinář) Za krátkodobě nepřítomné pedagogy nebo za nemocné pedagogy se nám daří najít adekvátní náhradu. Chodí nám vypomáhat bývalí kolegové, kteří jsou jiţ v důchodu, ale jsou stále srostlí s naší školou. Jsme za to velmi vděčni. Díky nim jsme schopni zajistit kvalitní výuku pro naše ţáky, a to na obou stupních základní školy. 10

11 U provozních zaměstnanců nenastaly ţádné změny. Na poloviční úvazek uklizečky, volný od 1. července 2009, nastoupila paní Lenka Kahudová. Jinak za krátkodobé absence zastupují provozní zaměstnance jejich bývalí spolupracovníci, kteří jsou dnes v důchodu. Ve školní jídelně si vedoucí školní jídelny paní V. Tomášová najde za dlouhodobě nepřítomné nebo na krátké zástupy vţdy adekvátní náhrady. Je to plně v její kompetenci. Vypomáhat chodí bývalí zaměstnanci, kteří dlouhá léta pracovali v naší jídelně a dobře to prostředí znají. Podle jejich slov se do kolektivu kuchařek rádi vracejí. 11

12 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 11 12

13 3.2 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Biologie člověka Zeměpis Dějepis Občanská a rodinná výchova Člověk ve společnosti Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Informatika Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů

14 3.3 Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu název krouţku počet zařazených ţáků 0 0 počet zařazených ţáků Sportovní kroužek děti tříd 38 zájmový kroužek keramika třída 20 základy křesťanství 4 Keramika začátečníci ŠD 26 Zájmová tělesná výchova - volejbal 20 Angličtina pro 1. ročník 14 Angličtina pro 2. ročník 16 Vaření pro nejmenší třída Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 14

15 Komentář ředitele: Podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 se ve školním roce 2009/2010 vyučuje ve 4., 5., a 9. ročníku. V 1., 2.,3. a 6., 7., 8. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vlastní školní vzdělávací program se stále vyhodnocuje, doplňuje. V letošním školním roce si náš školní vzdělávací program vyţádala Česká školní inspekce a přes prázdniny do poloviny září ho kontrolovala a zjišťovala soulad s RVP. Ze závěru ČŠI vyplynulo, ţe náš školní vzdělávací program je s RVP v částečném souladu. Nedostatky a doporuční jsme vzali na zřetel a snaţili se je odstranit. V průběhu školního roku vyučující porovnávají své výstupy s výstupy v ŠVP a pokud zjistí, ţe nejsou splnitelné,tak se ŠVP upraví. Změny probíhají pod vedením koordinátora ŠVP, který se pravidelně zúčastňuje školení a setkání pořádaných NIDV a neustále sleduje a koordinuje činnosti související se vzdělávacím programem. Pro ţáky naší školy jsme otevřeli 7 krouţků, které navštěvovalo v průměru ţáků. Pro ţáky I. stupně Sportovní krouţek, Angličtina pro 1. ročník, Angličtina pro 2. ročník, Vaření pro nejmenší a Zájmový krouţek keramiky. Pro ţáky II. stupně Zájmový krouţek keramiky, Zájmovou tělesnou výchovu zaměřenou na volejbal. Krouţek vede pedagog, který dlouhou dobu trénoval mládeţ v odbíjené. Cílem krouţku je přivést děti zpátky do tělocvičny a k pohybu. Snaha pokusit se navázat na úspěchy z minulých let. O jiné krouţky ţáci II. stupně neprojevili zájem. V letošním roce jsme otevřeli krouţky pro děti navštěvující školní druţinu. Tyto krouţky vedly vychovatelky ŠD a byly hojně navštěvovány. Některé děti mohly strávit celé odpoledne ve škole a jejich vyplnění volného času bylo velmi různorodé. Navštěvovat mohly Krouţek keramiky, sportovní krouţek- Pohybové hry. Několik ţáků navštěvovalo krouţek Základy křesťanství, který vede na naší škole paní farářka Lada Kocourková. Přestoţe se jednalo pouze o čtyři děti, paní farářka za nimi docházela k nám do školy a věnovala jim svůj čas. Nepovinné předměty ve školním roce 2009/2010 nebyly otevřeny. 15

16 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu ţáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

17 4.3 Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 7 čtyřleté gymnázium 5 střední odborná škola 18 střední odborné učiliště 19 konzervatoř Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, ţadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 2 počet žáků ve ŠJ 8 počet žáků celkem 11 Komentář ředitele: Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo I. stupeň základní školy celkem 187 ţáků, coţ je zhruba 18,7 ţáka na třídu. Na II. stupni jsme měli celkem 135 ţáků, coţ je zhruba 19,28 ţáka na třídu. Ani v letošním roce se nám nepodařilo zastavit pozvolný úbytek ţáků. Hlavním důvodem je stěhování rodin z našeho města za prací do větších měst nebo k prarodičům. Dalším důvodem je větší procento dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, které navštěvují naší školu. Proto někteří rodiče, aniţ by vyuţili moţnosti seznámit se s chodem školy, navštívili akce školy apod. volí jinou základní školu, ať uţ ve městě nebo v blízkém okolí. Pro naše ţáky se snaţíme vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání a dále jim zajistit smysluplné vyuţití volného času nabídkou nejrůznějších krouţků. Dalším 17

18 důvodem je, ţe jsme sídlištní škola na okraji města a veškeré další aktivity ţáků jsou směrovány do centra města. Z tohoto důvodu řada rodičů volí základní školu, která je ve městě. Jiţ delší dobu se nedaří zastavit sniţující se počet dětí. Stále je více ţáků, kteří končí povinnou školní docházku neţ těch, co do školy nastupují. Několik ţáků po ukončení pátého ročníku postupuje na víceleté gymnázium. Většina ţáků 9. ročníků je bez problémů přijata na školu, kterou si vybrali. Jsou úspěšní i v přijímacím řízení a různých pohovorech. Menší zaváhání se dostavilo u ţáků, kteří se hlásili na gymnázium. Jejich vědomosti jsou dobré, ale některé postupy řešení nemají zautomatizované, a tak přicházejí o cenné minuty, které jim pak chybí jinde. V tomto případě je čas jejich hlavním nepřítelem. Úspěšné přijetí ţáků na střední školu je výsledkem dobré, dlouhodobé a systematicky propracované přípravy jejich učitelů, kteří ţáky vedou po celou dobu školní docházky a v posledním ročníku základní školy jim věnují velkou pozornost a maximální péči. Základní školu Dr. F. L. Riegra navštěvuje 11 cizinců, kteří prospívají velmi dobře. Nemají ţádné váţné prospěchové ani kázeňské problémy. Školu navštěvuje jedna Slovenka, tři kosovští Albánci, pět Ukrajinců, jeden Rus a jeden občan Nizozemska. Všichni jsou v kolektivu oblíbeni, mají mezi spoluţáky spoustu kamarádů. Nic nenasvědčuje tomu, ţe by byli ve škole nespokojeni. Zpětná vazba od rodičů je také pozitivní. Nemají vůči nám ţádné výtky nebo připomínky. 18

19 5. Hodnocení ţáků 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

20 5.2 Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B 2 1 celkem

21 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

22 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B 0 7 celkem

23 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

24 5.6 Komisionální přezkoušení ţáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B 0 0 celkem

25 5.7 Opakování ročníku třída ţák neprospěl ţák nemohl být hodnocen ţák měl váţné zdravotní důvody ţák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem

26 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.A B A B A B A B A B A A B A B A B celkem Komentář ředitele: Výsledky celkového hodnocení ţáků (prospěch, chování) jsou velmi dobré. Z celkového počtu 322 ţáků jich 146 prospělo s vyznamenáním, 147 ţáků prospělo a pouze 17 ţáků neprospělo z toho 5 ţáků bude konat opravné zkoušky. Dlouhodobě je větší procento ţáků s vyznamenáním na I. stupni základní školy ( 116 vyznamenání). Na II. stupni základní školy dosáhlo na vyznamenání 30 ţáků. Hlavním důvodem nízkého počtu vyznamenání na druhém stupni je celkový postoj ţáků ke vzdělání a jejich nesoutěţivost, nezájem vyniknout, být lepším, neţ jejich spoluţáci. Převaţují spokojení ţáci s představou - nějak to zvládnout. Ţáci na I. stupni jsou velmi zvídaví, aktivně se zapojují do činností v hodině a velkou pozornost věnují domácí přípravě. Ţáci na II. stupni jsou v hodinách pasivnější, hůře se podněcují k aktivitě ve výuce. Vyučující v průběhu vyučování střídají činnosti, připravují různé pracovní listy, doplňovačky, kříţovky, kvízy. Snaţí se ţáky vhodně motivovat a povzbudit je k podání maximálního výkonu. Většinou se setkávají s odezvou, zda je to na známky. Zadané úkoly si většina ţáků splní dle svých moţností a schopností. Škoda jen, ţe se vytrácí soutěţivost, touha po tom být dobrým a zúročit vše, co načerpali v průběhu školní 26

27 docházky. O získané vědomosti a poznatky z jiných dostupných zdrojů se neradi dělí se svými spoluţáky, mnohdy nevidí důvod, proč by to dělali. Na druhé straně se mezi nimi najdou ţáci, kteří rádi na sebe upozorní, ţe se o něco zajímají, ţe jsou schopni si vědomosti doplňovat čtením různých materiálů, knih, encyklopedií. Tito ţáci se rádi zapojují do soutěţí a olympiád, které na škole probíhají. Řada z nich postupuje do okresních kol a dokonce i krajských kol. Na konci II. pololetí školního roku neprospělo 17 ţáků. Neprospěl pouze 1 ţák na prvním stupni. Tento ţák jiţ na prvním stupni opakoval. Zákonní zástupci ţáka navštívili po dohodě s třídním učitelem Pedagogicko-psychologickou poradnu v Semilech, aby se ze závěrečné zprávy z vyšetření zjistila příčina neúspěchu jejich dítěte. Z vyšetření vyplynulo, ţe dítě by na druhém stupni neuspělo, a proto po vzájemné dohodě nastoupí do Základní školy praktické. Ze 16 ţáků druhého stupně jich konalo opravnou zkoušku pouze 5. Ostatní měli nedostatečných více neţ dvě a školský zákon neumoţňuje konat v takovém případě opravnou zkoušku, anebo jiţ na druhém stupni opakovali ročník a tudíţ postupují do vyšší ročníku. Ţákům, kteří konali opravnou zkoušku, byly dány od vyučujících poţadavky k opravné zkoušce. Tyto poţadavky přinesli zpět podepsané zákonnými zástupci. S vyučujícími předmětu se dohodli na konzultacích. V posledním srpnovém týdnu ( ) vykonali 4 ţáci úspěšně opravnou zkoušku a postupují tak do vyššího ročníku. Jeden ţák nebyl úspěšný a tak si sedmý ročník zopakuje. Jedna ţákyně, která opakuje 8. ročník, vyuţila moţnosti odloţené klasifikace v náhradním termínu. Důvodem byly zdravotní důvody ( rizikové těhotenství, kdy dětský lékař nedoporučil docházku do školy ve 2. pololetí). Po úspěšném zvládnutí testů, ústního zkoušení bude mít uzavřenou klasifikaci za 8. ročník. Vzhledem k tomu, ţe má splněno devět let povinné školní docházky, vyuţila moţnosti a odchází ze školy. Nechce pokračovat do 9. ročníku. Dalších 10 ţáků nemohlo být na konci druhého pololetí školního roku hodnoceno. Jedná se o ţáky, kteří přestali docházet do školy a neplní povinnou školní docházku ani na naší škole, ani na jiné. Po několikerém upozornění zákonných zástupců, aby doloţili důvody jejich nepřítomnosti ve škole, se nepodařilo, aby ţáci do konce června nastoupili. Ve většině případů se doporučené dopisy vrátily zpět. Nevyuţili ani moţnosti dokončit si hodnocení v náhradním termínu, která jim byla ředitelstvím školy nabídnuta a na kterou podle školského zákona mají právo. Ţáci tady nemohli být hodnoceni a neprospěli a do vyššího ročníku nepostupují. Celkové hodnocení chování ţáků lze povaţovat za velmi dobré. V letošním školním roce bylo šestnáctkrát uděleno uspokojivé chování a sedmkrát neuspokojivé chování. Společným jmenovatelem sníţeného stupně z chování bylo opakované porušení školního řádu, jeho nerespektování, drzost, vulgární vyjadřování, špatná pracovní morálka a neomluvená absence. Přibliţně jedna pětina ţáků základní školy dostala nějaké kázeňské opatření ( NTU, DTU, DŘŠ) za občasné nerespektování a porušení školního řádu, nevhodné chování. Velkým překvapením bylo, ţe zhruba polovina udělených kázeňských opatření byla udělena ţákům I. stupně. Větší kázeňské problémy mají ţáci na II. stupni. S nimi je velmi často veden pohovor za přítomnosti výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. V několika případech byli přizváni i zákonní zástupci ţáka. Na druhé straně jedna pětina ţáků získala od svých třídních učitelů pochvalu za vzorné chování a plnění školních povinností. Dále za vzornou a svědomitou přípravu na vyučování, reprezentaci školy v nejrůznějších soutěţích ( sportovní, recitační, olympiádách) a příkladnou pomoc svému spoluţákovi. Je dobré, ţe pedagogové dokáţí své ţáky pochválit a ocenit jejich činy. Vytváří tak dobré klima a podmínky pro jejich seberealizaci a dávají jim moţnost vyniknout v tom, co umí, v čem jsou lepší neţ ostatní. 27

28 V letošním roce se téměř vyrovnal poměr mezi pochvalami a opatřeními k posílení kázně ( 78:70). Ve školním roce 2009/2010 ţádný ze zákonných zástupců ţáků s diagnostikovaným zdravotním postiţením nepoţádal ředitelství školy o slovní hodnocení jeho dítěte. Z toho tedy vyplývá, ţe všichni ţáci byli na konci druhého pololetí školního roku hodnoceni klasifikačním stupněm. Celkový počet omluvené absence je vysoký. Na II. stupni neklesl počet zameškaných hodin pod tisíc hodin v ţádné třídě. Jednou hlavních příčin je vysoká nemocnost, dále časté uvolňování dětí z vyučování z rodinných důvodů.. V letošním roce vzrostl počet neomluvených hodin. Důvodů je několik. V první řadě se jednalo o záškoláctví. Tento přestupek byl v rámci školy řešený výchovnou komisí, která ve škole pracuje ve sloţení ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a zákonný zástupce ţáka. Zákonní zástupci ţáka se aţ na výjimky vţdy dostavili. Ze setkání byly pořízeny zápisy i s návrhy na opatření vedoucí k posílení kázně. V řadě případů jsme museli o pomoc poţádat Městský úřad v Semilech, odbor péče o dítě, aby se vzniklou situací zabýval. V druhé řadě se na neomluvené absenci podíleli ţáci, kteří nechodili do školy a nepodařilo se nám získat ţádnou informaci o tom, kde plní povinnou školní docházku. Věc byla předána Městský úřad Semily odboru sociálních věcí, péče o dítě. Ani škole, ani pracovnicím sociálního odboru se nepodařilo zajistit, aby děti docházely do školy. Na adrese trvalého pobytu se zákonní zástupci ţáků se svými dětmi nezdrţovali a adresu přechodného pobytu nikomu nesdělili. Dopisy zaslané zákonným zástupcům se vrátily zpět škole. Do budoucna chceme potlačit vzrůstající počet neomluvených hodin. Ke spolupráci budeme zvát sociální pracovnice a pracovnice Pedagogicko psychologické poradny. Budeme se snaţit společnými silami dosáhnout lepší komunikace s rodiči a společně se dohodnout na postupech, které by zabránily záškoláctví. S třídními kolektivy pracovat individuálně, domluvit se s rodiči, aby lépe dohlíţeli na docházku dětí do školy. V případě potřeby jsme rozhodnuti o pomoc poţádat i Policii ČR. Jeden z kroků vedoucích k eliminaci záškoláctví jsme jiţ podnikli. Pod záštitou PPP Semily jsme umoţnili osloveným dětem se zúčastnit třídenního výjezdu mimo školu, kde pracovali ve skupinách pod dohledem odborných pracovníků. Hlavním cílem bylo vyvarovat se sociálně patologickým jevům dnešní společnosti a uvědomit si svou vlastní osobnost. Pokusit se pracovat sám se sebou a nést následky za své činy. 28

29 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Pracovník počet hospitací Ředitel školy 7 Zástupce ředitele školy 6 Ostatní pracovníci 0 Celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti + (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání + (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů + výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, + didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora + výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost + relaxace žáků vhodná forma kladení otázek + Motivace ţáků + - (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) 29

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více