ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO Brandýs nad Labem, Palachova 337 telefon / fax: nebo VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Výroční zprávu vypracoval (období červen srpen 2011) a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků.

2

3 Výroční zpráva projednána v pedagogické radě dne 29. září 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče, členové školské rady, kolegyně a kolegové, žáci a další čtenáři naší výroční zprávy, školní rok 2010/2011 se do historie ZŠ Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337 nepochybně zapíše jako rok veskrze projektový. Vysvětlení je nasnadě i ve školním roce 2010/2011 jsme pokračovali v naplňování všech klíčových aktivit projektu Moduly pro jazyky s využitím moderních technologií (dále projekt Jazyky ), s finanční dotací Kč. Naše iniciativa tím ale nekončila. Zařadili jsme se mezi ty mimopražské základní školy v ČR, které se v první vlně přihlásili formou podání projektové žádosti na MŠMT - k účasti v projektu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (dále projekt EU peníze školám ). Od poloviny října 2010, bezprostředně poté, co jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsme započali, pa-ralelně s prvně uvedeným projektem, realizovat i tento druhý, a to s finanční dotací Kč. Podrobnější informace k oběma významným aktivitám školy jsou obsaženy v další části výroční zprávy. Zareagovali jsme na všeobecný trend posouvání hranice zahájení výuky cizího jazyka již do období předškolního vzdělávání. Stále více a více mateřských škol zařazuje do svého vzdělávacího programu výuku anglického jazyka, stále přibývá počet základních škol, které se rozhodly zařadit výuku anglického jazyka již od 1. ročníku. Abychom pro děti (a potažmo pro jejich rodiče), které k nám nastupují do 1. ročníku, zajistili kontinuitu mezi předškolním a školním vzděláváním, provedli jsme úpravu našeho vzdělávacího programu Škola pro život po-sunutím začátku povinné výuky anglického jazyka (tzv. první cizí jazyk), a to od 1. ročníku ZŠ. Nenásilným způsobem jsme započali vylepšovat věkovou strukturu pedagogů školy. Se změnami v personálním složení pedagogického sboru jsme se navíc museli vypořádat a to hned dvakrát i v průběhu školního roku (dlouhodobá pracovní neschopnost, rizikové těhotenství). K byla v rámci pokračujícího projektu VIP II - obnovena činnost školního psychologa a zřízeno školní poradenské pracoviště. I ve školním roce 2010/2011 patřil k mým prioritám s nejvyšší důležitostí monitoring kvality průběhu vzdělávání. 113 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti (cca 3 návštěvy u jednoho pedagoga) mi poskytlo dostatek poznatků o úrovni průběhu vzdělávání žáků, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. I když se jedná o značně časově náročnou aktivitu (příprava na hospitaci, rozbory hodin, celkové analýzy), její přínos pro postupné zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání (počínaje plánováním a přípravou výuky, jejím materiálním zabezpečením, přes motivaci a hodnocení žáků, řízení výuky, až po klima třídy, interakci a komunikaci na bázi učitel žák, žák učitel, žák žák) je nezastupitelný. Prostřednictvím účasti žáků 5. a 9. ročníků v tzv. srovnávacích testech jsme ověřovali výsledky vzdělávání a současně porovnávali úspěšnost našich žáků s výsledky jiných škol v rámci regionu i celé republiky. 3

4 Mezi specifika naší školy určitě patří zvýšená péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, podporovaná úzkou spoluprací školy (výchovný poradce, ZŘŠ, třídní učitelé, školní psycholog) s rodiči těchto žáků a se školním poradenským zařízením (PPP). Značná pozornost byla po celý školní rok 2010/2011 věnována pokračující kultivaci firemní kultury, zvyšování její úrovně, a to především v oblasti interpersonálních vztahů, se zaměřením na odstraňování nevhodných návyků, zvyklostí a stereotypů (princip setrvačnosti) ve vztazích mezi zaměstnanci či ve vztazích mezi školou a jejími klienty a partnery. Jaroslav Kindl, ředitel školy, srpen 2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Typ poskytovaného vzdělání Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing. Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Sítě škol Datum zápisu do rejstříku Spádový obvod školy (ZŠ) Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n.l.- Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součástí školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Věkové rozpětí žáků 6-15 let Stupeň vzdělání základní Počet ročníků 9 Specializace- zaměření --- Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Počet oddělení se spojenými ročníky 4 Školné Ne Celkový počet žáků školy Průměrný počet žáků ve třídě Celkový počet zaměstnanců školy ,04 66 Počet oddělení ŠD Celkový počet zapsaných žáků Z toho pedagogů 43 4

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s PedF UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech, v čp. 337 (hlavní budova) s kmenovými učebnami 1. a 2. stupně a s odbornými pracovnami (mj. dvě počítačové učebny, dvě jazykové pracovny, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a hudební výchovy) a v čp. 263 (vedlejší školní budova) s pěti odděleními školní družiny (dále ŠD) a s výtvarným ateliérem a hernou, ve kterých probíhá výuka výtvarné výchovy žáků některých tříd 2. stupně resp. výuka tělesné výchovy žáků některých tříd 1. stupně. V areálu školy se nachází venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Již druhým rokem jsme úspěšně realizovali - s aktivním zapojením vyučujících Aj, Čj, Fj, Nj a Rj, členů realizačního a řídícího týmu - projekt Jazyky. Velmi rychle jsme vstoupili i do projektu EU peníze školám (údaje k oběma projektům viz kapitola M této VZ). Materiální zázemí školy je nadstandardní - dvě počítačové pracovny (2x 27 ks PC), ve většině učeben instalovaná a vyučujícími pravidelně využívaná prezentační technika (celkem 23 interaktiv-ních tabulí, včetně datových projektorů a řídících PC, dva vizualizéry, dvě sestavy hlasovacího zařízení SMART Response), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (nově instalovaných 16 ks PC včetně příslušenství, další didaktická technika, notebooky pro učitele, učební po-můcky aj.), několik tiskáren a kopírovacích zařízení (včetně multifunkčních). V rámci doplňkové činnosti využíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací služby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena i využíváním blízké sokolovny, a to za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a kroužky. Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Zvýšenou péči věnujeme žákům se sociálním či zdravotním znevýhodněním a žákům se specifickými poruchami učení, které integrujeme do běžných tříd 1. i 2. stupně; využíváme institutu asistenta pedagoga, pro žáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, školského poradenského zařízení a rodičů žáků - individuální vzdělávací plány. V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovanými projekty Jazyky a EU peníze školám se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné využívání prezentační techniky (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, vizualizér) a interaktivních učebnic ve výuce. Pestrou nabídkou zájmových útvarů, nepovinných předmětů a dalších volnočasových aktivit (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, keramické kroužky, počítačové kroužky, výtvarný kroužek, sportovní střelecký klub, kroužek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj žáků. 5

6 ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) V personálním složení ŠR došlo ke změně po komunálních volbách byl za zřizovatele jmenován do ŠR namísto p. Šnaiberka p. Javůrek. Své nové dva zástupce ve ŠR volili též pedagogové školy důvěru na další tříleté funkční období získaly opět A. Kubálková a J. Rychová. Ve školním roce 2010/2011 tak ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů žáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Helena Kosková Petr Jadrníček Za pedagogy školy: Alice Kubálková Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Bohumil Javůrek předseda ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy žáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zá-stupci jednotlivých tříd ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŽR se řídí statutem ŽR. Patronát nad ŽR držela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2010/2011 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, vyučující Aj + Hv Mgr. Zdeňka Pavelková zástupkyně ředitele školy, vyučující M + PP Mgr. Michaela Pavelková výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň ZŠ, vyučující 1. stupně Mgr. Alice Kubálková koordinátor tvorby ŠVP, vyučující 1. stupně Jaroslav Vobecký manažer školy Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Denisa Nedvědilová vedoucí vychovatelka ŠD Helena Růžičková vedoucí školní jídelny Marcela Hubačová hospodářka školy 6 PEDAGOGICKÝ SBOR Ing. Jindřiška Baumruková vyučující M-Inf, koordinátor ICT, interní správce sítě Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj-D Mgr. Tereza Beštová vyučující Nj- Aj (z důvodu dlouhodobé nemoci řešena výuka od dubna 2011 zástupem: Mgr. Olga Benešová Nj, Mgr. Hana Černá Aj) Barbora Bubelíny vyučující Aj Mgr. Petra Burešová vyučující na 1. stupni (z důvodu rizikového těhotenství řešena výuka

7 od poloviny listopadu 2010 zástupem: Mgr. Markéta Drobňáková) Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Lucie Dolníková vyučující F- Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv-Z-Dn (z důvodu přeřazení na 1. stupeň řešena výuka zástupem: Mgr. Alena Pytlounová Vv, Dn; Mgr. Marie Marková Z) Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj-VO Ivana Filová - vychovatelka ŠD Mgr. Lenka Hájková vyučující Fj-Nj Mgr. Martina Hliněnská vyučující Čj-VO Mgr. Jitka Hrdličková - asistent pedagoga Michal Hruška vyučující M-Tv-Pč Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková vyučující Čj-D, asistent pedagoga Renata Jonáková vychovatelka ŠD Lenka Konrádová vyučující Aj, školní metodik prevence Václav Kopejsko vyučující Hv Mgr. Petr Krejčík vyučující Př-Vv- Hv, koordinátor Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z-Tv Mgr. Veronika Křížková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vyučující Tv, vychovatelka ŠD Mgr. Marie Marková asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Bc. Jana Nepomucká vyučující M-F Bc. Ivana Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Daniela Reichertová vychovatelka ŠD Mgr. Larisa Rybářová vyučující Rj Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj-D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M-Ch Mgr. Věra Svobodová asistent pedagoga Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F-Př-Pč-PP Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni METODICKÉ ORGÁNY Ve školním roce 2010/2011 obnovil ředitel školy existenci a fungování metodických orgánů školy. 1. stupeň: Metodické sdružení (MS) vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. st. (doporučení i pro vedoucí vychovatelku ŠD) 2. stupeň: Předmětové komise (PK): 7

8 Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty) Vedoucí PK Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mgr. Rychová Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Mgr. Rybářová Matematika a její aplikace+ict Matematika, Informatika Mgr. Matušincová Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství Mgr. Beránková Člověk a příroda Fy, Ch, Př, Ze Mgr. Sklenářová Umění a kultura+člověk a svět práce+člověk a zdraví Hv, Vv, Praktické činnosti, Tělesná výchova Mgr. Kreuterová PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach školník, topič Marie Tulachová asistentka (vedení prodejny papírnictví, skladu učebnic a UK, objednávky učebnic) Lenka Gruberová Dana Baršoňová Darina Baršoňová - péče o úklid a pořádek Eva Lučanová Lucie Szabová Blanka Tupá { Šárka Hrdličková - vedoucí kuchařka Dana Hrdličková - zást. vedoucí kuchařky Věra Uhlířová - pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Marcela Huříková Božena Fialová Božena Korousová David Němeček Marie Dlouhá Zdeňka Klímová Martina Rodová { - kuchařky + pomocný personál 8

9 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŮSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 9 4,5 SŠ ,86 SŠ ,37 VŠ 33 Celkem: 39,73 44 B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 6,00 OU 6 1 0,25 SŠ 1 3 1,37 OU 2 5 1,00 OU 1 5/DČ 0,13 OU 1 8 2,00 SŠ 2 8 0,20 VŠ 1 Celkem: 10,95 14 C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 5,00 OU 5 3 /DČ 1,00 OU 1 4 0,99 OU 2 5 2,52 OU 3 5/DČ 0,25 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 14 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 2,26 asistent SŚ a VŠ 5 školní psych. VŠ 1 smluvní smluvní externí správce sítě Bc 1 9

10 C. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis dětí do 1. ročníku Ve dnech 10. a 11. února 2010 proběhl Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 viz foto. Budoucím školákům dělali průvodce na pohádkové cestě žáci a žákyně 1. a 2. stupně převlečení za nejrůznější pohádkové postavy. Malí šikulové plnili úkoly na čtyřech stanovištích, na nichž pro ně měly paní učitelky připravené různé úkoly a malá překvapení. Děti z divadelního studia Větrník si připravily na jednom ze stanovišť pohádkové hádanky, které se budoucím školákům velmi líbily. Na hudebním stanovišti si mohli zazpívat a zatancovat s trpaslíky, jinde pomáhaly plnit úkoly společně s mravenečky z pohádky O Zlatovlásce. Některé děti zaujaly knížky, o kterých si mohly společně, pod vedením paní učitelky, popovídat. Každý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti, jehož součástí byla i malba postavy. D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) PŘEHLED Přehled o přijímacím řízení vycházejících žáků, kteří pokračují od ve vzdělávání na gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích. Celkový počet žáků 9. tříd: 64 Úspěšnost přijetí na školu: Třída IX. A Jméno 1. přihláška 2. přihláška 3. přihláška ŠVP Hotelnictví a turismus, Kalkušová Simona EUROŠKOLA Pha, Letňany SZŠ Brandýs n/l Č. Most Gymnázium Pha 9, Českolipská Kirnigová Kateřina Gymnázium J. S. Machara OA,Kollárova, Pha 8 Krpešová Veronika OA, Resslova Ekonom. lyceum OA, Dušní, Pha 1, Ekonom. lyceum OA, Vinohradská Němcová Tereza OA, Kollárova, Pha 8 OA, Dušní, Pha 1 OA, Resslova, Pha 2 Prosová Zuzana SOŠ cestovního ruchu, Klánovice OA Holešovice, Pha 7 Reichertová Dita Reischigová Natálie Hotelová škola, Pha10,Vršovická SPŠ, oděvní, Pha Holešovice 1. Soukr.hotelová škola, Pha 8 OA, Kolárova, Pha 8 Ryšavá Markéta Gymnázium J. S. Machara OA, Neratovice, Lobkovice OA Holešovice, Pha 7 10

11 Sirotníková Anna Skálová Lucie SOŠ a SOU TOS Čelákovice,soc.sp Pedagogická škola,pha6 TOS Čelákovice operátorka Pedagogická škola, Litoměřice Pedagogická škola, Pha 6 -obor Soušková Kristýna OA, Vinohradská OA, Dušní, Pha 1 Stejskalová Veronika OA, Krupkovo nám., Pha OA, Kollárova, Pha 8 Veverka Ondřej SPŠE, Křižíkova, Pha 1 SPŠE Ječná, Pha 1 SPŠE, V Úžlabině, Pha 1 Vinický Petr Gymnázium J. S. Machara Gymnázium Českolipská,Ph 9 Gymnázium Čelákovice Pexová Marcela Bouchal Albert SZŠ Brandýs n.l Gymnázium J. S. Machara TOS Čelákovice, kosmetička Gymnázium Pha 9, Českolipská ISŠ Brandýs n/l, obchodník Gymnázium Čelákovice Bednář Radek Třída IX. B Jméno 1. přihláška 2. přihláška 3. přihláška SPŠ elektrotechnická, Pha 2 SPŠ elektrotechnická, Pha 2 Bendl David GymnáziumČelákovice Gymnázium J. S. Machara SSŠVT Pha 9- Prosek Bouřilová Hana SŠ oděv. a graf. designu, Lysá n/l Brožová Veronika Gymnázium J. S. Machara Gymnázium Čelákovice Černá Martina SOŠ pro EU, Pha 9, H. Počernice Jetel Michal SŠ ekonomická se sport. zaměř., Pha 2 SZŠ Brandýs nl Křivánek Pavel Gymnázium J. S. Machara Gymnázium Čelákovice Gymnázium Neratovice Kučerová Nikola SŠ hotelnictví a gastro, Praha 9 OA Praha 8, Kollarova 5 Labounková Kristýna SOS a SOU, Neratovice,kuchař,číš. Mikešová Nikola Nguyen Hoang Linh SŠ hotelnictví a gastro, Klánovice Anglicko-české G, Amazon, Pha 1 ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l OA Holešovice, Pha 7 SZŠ, Brandýs n/l OA Pha 2,Vinohradská Nováček Václav SŠ COP, Pha 9 SPŠE, Pha 2, Ječná OA, Pha 8, Kollárova Pixová Michaela Schick Adam Zhorná Daniela Živná Jana SOU a SOŠ Čelákovice, sociálněprávní SŠ COP TH, Pha 9, Poděbradská SZŠ Brandýs n/l SOŠ a SOU Čelákovice SOU a SOŠ Čelákovice,- kadeř. SŠSE Pha 9, Novovysočanská ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l SOŠ, Pha 10- Hostivař Živný Josef SOŠ stavební a zahradnická, Pha 9 Gruber Daniel SOŠ a SOU Neratovice, automech. Dauliatov Aziz Bankovní akademie, Pha 3 Bankovní akademie, Pha 2 OA Pha 2, Vinohradská 11

12 Šmejkal Martin Karabáčková Martina Burešová Barbora Nevrlý Martin SŠ letecké a výpoč. tech., Odolena Voda ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l SPŠ grafická, Pha 1, Hellichova Zdravotnická SŠ, Pha 10, Ruská SPŠ Pha 10, Na Třebešíně SOŠ a SOU TOS Čelákovice,soc.sp SZŠ Brandýs n/l Damianova Elisaveta SOŠ a SOU Čelákovice OA Lysá n/l SPŠ MB, Havlíčkova Gymnázium Čelákovice ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l Třída IX. C Jméno 1. přihláška 2. přihláška 3. přihláška Binderová Alena Marie SOŠ sociální, Pha 2 SOŠ a SOU, Pha Čakovice Čápová Lenka SOU gastro, Pha 9 SOŠ, Pha 9, logistika OA, Pha 7, Holešovice Čech Milan VOŠ a SPŠ dopravní, Pha 1 SOŠLS, Praha 9 Čerňanská Sára Dobroucký David Drozen Martin Dvořák Daniel Fischer Jakub Handl Hugo Gymnázium, Přípotoční, Pha 10 SOU Pha 9 elektrotechnik ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l SOU gastronomie a podnikání Pha 9 SOU gastronomie a podnikání, Pha 9 Gymnázium, Českolipská, Pha 9 Gymnázium, Českolipská, Pha 9 SZŠ, Brandýs n.l SOU Pha 9, Gymnázium J. S. Machara Gymnázium, Libeň, Pha 8 SOŠ pro admin. EU, Pha 9 elektrotechnická Holečková Petra SŠE, OA Pha 8 SOŠ pro admin. EU, Pha 9 Gymnázium, Špitálská, Pha 9 Chlustinová Markéta SOU gastronomie a podnikání, Pha 9 Českoslovanská OA, Pha 2 Král Jan SZŠ, Brandýs n.l Kuchař Tomáš SOU gastronomie a podnikání, Pha 9 SZŠ Brandýs n/l Ohlídal Pavel SZŠ, Pha 4, masér FTVS, Pha 4 masér Pilníková Nikola Gymnázium J. S. Machara SZŠ Brandýs n/l SOU, Pha 8 kadeřník Pschera Jiří Syrová Veronika SPŠ sdělovací techniky, Pha 1 SPS potr. technologií, Pha 2 Soukr. SŠ Pha 9, výpočet. tech. Šípková Nikola SOŠ pro admin. EU, Pha 9 SOŠ, právní admin., Pha 9 Tuháčková Hana SOU služeb a krásy, Pha 9 SOU Spolana Neratovice, kadeř Váchová Zuzana Gymnázium Nad Štolou, Pha 7 Gymnázium, Pha 9, Českolipská Vávrová Jana OA, Pha 8, Hovorčovická COP TH, Pha 9 SPŠE, Pha 2 OA, Pha 8, cestovní ruch Gymnázium, Pha 9, Litoměřická 12

13 Vrána Jakub SŠ elektronech. a strojní, Pha 10 SOU gastronomie a podnikání, Pha 9 Navrátilová Kristýna TRIVIS, Praha 8 SOŠ pro admin. EU, Pha 9 Ševčík Robert SOU gastronomie a podnikání, Pha 9 Administrativa EU, Pha 9 Odcházející žáci z 8. tříd: 3 Jméno 1. přihláška Jakub Heinz, VIII. A SOU Neratovice, Školní 664 Jakub Bogdan, VIII. A ISŠ F. Melichara, Brandýs n/l Helena Ježková, VIII. C Škola gastronomie a obchodu, Černý Most, Praha 9 - Kyje Víceletá gymnázia: Pavlína Pfafová, Michaela Svobodová, Anna Špitálská, Ondřej Korbel, Tomáš Kosek, Tomáš Krejcárek, David Kurucz a Filip Šnajdr to jsou jména 8 žáků 5. tříd, kteří byli úspěšní v přijímacím řízení na některé z osmiletých gymnázií (5x Brandýs n.l., 2x Neratovice, 1x Čelákovice). Statistické údaje viz následující tabulka: Třída Počet žáků Počet uchazečů Přijato Chlapců Dívek % úspěšnosti přijetí V.A ,00 V.B ,00 V.C , ,1 Vzdělávací zařízení Gymnázia 4letá Gymnázia 8letá Gymnázia 6letá Střední školy z toho: církevní soukromé Učební obory z toho: soukromé 4leté Přímý pracovní poměr Přehled o volbě povolání: Počet žáků celkem Chlapců Celkem Dívek 13

14 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Ve dnech 9. a 10. února 2011 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012. Budoucí prvňáčky provázeli po jednotlivých stanovištích žáci 1. a 2. stupně, kteří byli převlečeni za zvířátka. Na stanovištích předškoláci plnili různé úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Nedílnou součástí bylo i vyplnění testu školní zralosti. Odměnou budoucím prvňáčkům byly výrobky zhotovené žáky naší školy. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet žádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/ stupeň: Celkem: 13 tříd, 305 žáků, z toho 155 chlapců a 150 dívek Chování: a) pochvaly žáků: 105 x b) výchovná opatření: 5 x důtka TU, 2 x důtka ŘŠ c) snížený stupeň z chování: 3 x 2. stupeň Prospěch: a) s vyznamenáním : b) nedostatečný: 2 x (1 žákyně bude konat opravnou zkoušku) 2. stupeň: Celkem: 12 tříd, 263 žáci, z toho 133 chlapců a 130 dívek Chování: a) pochvaly žáků: 41 x b) výchovná opatření: 10 x důtka TU, 12 x důtka ŘŠ c) snížený stupeň z chování: 10 x 2. stupeň, 4 x 3. stupeň Prospěch: a) s vyznamenáním: 71 x b) nedostatečný: 9 x (6 žáků bude konat opravnou zkoušku) INTEGROVANÍ ŽÁCI Ve školním roce 2010/2011 bylo integrováno 35 žáků, z toho na 1. stupni 24, na 2. stupni 11. S asistentem pedagoga (A) pracovalo 11 žáků. 14

15 Integrace Celkem Celkem Celkem 1.ročník 5 (5 x A) 3 (3 x A) 2 (2 x A) 2.ročník ročník 5 (3 x A) 3 (3 x A) 2 4.ročník 5 (2 x A) 5 (2 x A) 0 5.ročník stupeň 24 (10 x A) 18 (8 x A) 6 (2 x A) 6.ročník ročník ročník ročník 4 (1 x A) 3 (1 x A) 1 2.stupeň 11 (1 x A) 10 (1 x A) 1 35 (11 x A) 28 (9 x A) 7 (2 x A) Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i čtyři asistenti pedagoga (Mgr. J. Hrdličková, Mgr. M. Janečková, Mgr. M. Marková a Mgr. V Svobodová), a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. Tato pomoc je velmi důležitá nejen ve vztahu k daným žákům, ale i jako pomoc vyučujícímu učiteli. SROVNÁVACÍ TESTY 5. A 9. ROČNÍK Žáci pátých a devátých tříd si ověřili své vědomosti prostřednictvím aktivní účasti v komerčních srovnávacích testech se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ. A nejen to škola získala velmi cenné informace o úrovni (výsledcích) vzdělávání žáků školy porovnáním s výsledky srovnatelných škol v rámci celé republiky. V 9. třídách jsme oproti loňskému roku (průměrné až mírně nadprůměrné výsledky) zaznamenali nevýrazné zhoršení (většinově průměrné, částečně mírně podprůměrné výsledky). Zato žáci 5. tříd si vedli velmi dobře a ve všech sledovaných oblastech dosáhli nadprůměrných až výrazně nadprůměrných výsledků. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PODMÍNKY A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ V třídách 1. stupně a ve všech ročnících (6. 9.) 2. stupně jsme učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ŠKOLA PRO ŽIVOT. Pro žáky 4. a 9. tříd i pro jejich vyučující to bylo premiérové setkání s naším ŠVP. Pouze v 5. třídách jsme aplikovali dobíhající vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA. 15

16 Nejvýraznější úpravou ŠVP ve školním roce 2010/2011 bylo posunutí zahájení povinné výuky předmětu anglický jazyk (1. cizí jazyk), a to ze třetího do prvního ročníku. Zareagovali jsme na vše-obecný trend ve výuce anglického jazyka a připravili předškolákům i jejich rodičům přirozenou návaznost na výuku angličtiny v mateřské škole. Časová dotace předmětu anglický jazyk činila v 1. i 2. ročníku jednu hodinu týdně. Na 1. i 2. stupni jsme využívali všechny tři formy hodnocení žáků (číselná klasifikace x slovní hodnocení x kombinace obou předchozích); důraz ze strany vedení školy byl kladen též na pravidelné poskytování prostoru k sebehodnocení žáků. Při hodnocení a klasifikaci žáků se vyučující řídí Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která dostávají též všichni rodiče (zákonní zástupci) žáků školy. Pravidla (celý školní řád) jsou rovněž dostupná na info desce pro žáky a rodiče v přízemí hlavní budovy i na internetových stránkách školy Do určité míry (ne za každou cenu) jsme pokračovali ve frausovském trendu v používání interaktivních učebnic, především z důvodu zachování kontinuity a dosažení ucelené řady učebnic na 1. i 2. stupni, a to i navzdory každoročně se opakujícím problémům v podobě nemalých časových pro-dlev u dodacích lhůt jednotlivých titulů. Souběžně s touto linií jsme dali prostor i jiným nakladatelstvím, přičemž jsme vycházeli zejména ze zkušeností pedagogů i z jimi prezentovaného a vedením školy respektovaného zájmu o možnost alternativy k výše uvedenému trendu. Pokračovali jsme ve zlepšování podmínek vzdělávání, a to nejen ve vztahu k žákům (modernizace učeben, nákupy a instalace techniky, výukového SW aj.), ale též ve vztahu k pedagogům školy vylepšováním jejich pracovního prostředí (např. úpravou kabinetů) více viz další části VZ. 16 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně nežádoucích jevů v ZŠ vycházela z Minimálního preventivního programu (MPP) platného pro školní rok 2010/2011. Cíle tohoto programu byly následující: zvýšení odolnosti žáků proti sociálně nežádoucím jevům vedení žáků ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení zvládání stresu a frustrací vyplývajících z různých životních situací výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Primární prevence probíhala ve spolupráci se školním psychologem, s výchovným poradcem, vedením školy, rodiči, zřizovatelem a s Policií ČR. Preventivní programy byly pro školní rok 2010/2011 zaměřeny na prevenci zneužívání návykových látek, zejména alkoholu a nikotinu. Ve spolupráci 1. a 2. stupně jsme odstartovali projekt Facebook? Ale bezpečně, který probíhá v rámci mezipředmětových vztahů jednotlivých ročníků. Ve 2. pololetí školního roku žáci absolvovali několik akcí pořádaných Policií České republiky: 1) Dopravní hřiště 1. až 3. ročníky 2) Akce s Poříční policií Labe 5. ročník 3) Interaktivní beseda Trestní odpovědnost, extremismus, soudnictví ve věcech mládeže, sexuální delikty 8. a 9. ročníky. Ve školním roce 2010/2011 jsme aktivně vstoupili do projektu EU peníze školám, který

17 v šabloně VII/1 umožňuje mnoho variabilních preventivních programů. K realizaci některých z nich jsme přijali nabídku sdružení Semiramis pro realizaci Dlouhodobého projektu primární prevence pro 6. a 7. ročníky. Na 1. stupni jsme zahájili - ve spolupráci se Zdravotním ústavem Praha a Hygienickou stanicí Pardu-bice - přípravu projektu Normální je nekouřit. Prevence v rámci podpory zdravého životního stylu a zdraví měla za cíl: zvyšování sociálních kompetencí rozvíjení sociálních dovedností ( orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků vlastního jednání) posilování komunikačních dovedností schopnost řešit problémy a konflikty, vhodně reagovat na stresové situace, neúspěch a kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocit důvěry, zařazení do skupiny, vytvoření pocitu pohody a jistoty, eliminace strachu Část cílů byla naplňována především v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména ve vlastivědě, prvouce, přírodovědě a výtvarné výchově, na 2. stupni v předmětech výchova k občanství, přírodopis a rovněž v třídnických hodinách. MPP byl také realizován volnočasovými aktivitami v zájmových útvarech. Rodiče i veřejnost jsou seznamováni s MPP prostřednictvím nástěnek a www stránek školy. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Bc. Ivana Nováková úspěšně ukončila (06/2011) studium oboru speciální pedagogika v magisterském studijním programu; Denisa Nedvědilová úspěšně ukončila (06/2011) studium vzdělávacího programu předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ pedagogické a sociální a současně zdárně absolvovala přijímací řízení ke studiu oboru učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Barbora Bubelíny byla přijatá ke studiu oboru učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Daniela Reichertová byla přijatá ke studiu vychovatelství. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: Mgr. Alice Kubálková studium k výkonu specializovaných činností (tvorba a následná koordinace ŠVP) a současně přijetí ke studiu pro výchovné poradce; ředitel školy studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II) a zároveň přijetí k bakalářskému studiu oboru školský management. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (DVPP - kurzy, semináře): Prioritu mezi škálou vzdělávacích akcí měly ve školním roce 2010/2011 kurzy a semináře ab-solvované pedagogy v rámci realizovaného projektu EU peníze školám. Dalších vzdělávacích aktivit se (skupinově či individuálně) učitelé účastnili dle svých specializací či dle potřeb školy. Ředitel školy se opětovně snažil jít ostatním příkladem. Využili jsme i vysokou úroveň technické vybavenosti školy a některé vzdělávací akce jsme zorganizovali přímo ve škole (např. kurz zdravotníka). Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP využili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. 17

18 1. OBDOBÍ 09 12/2010 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 1 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5850,- Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na ZŠ 1/ Beránková Kateřina 600,- 2 Celodenní školení SMART Notebook 2/ Nováková Iveta, Matušincová Viera 0,- 3 Chci se naučit pracovat s IT 2/ Nepomucká Jana, Matušincová Viera 1896,- 4 Games in English Lessons 2/ Dolníková Lucie, Jakubová Veronika 1896,- 5 Tvorba a koordinace ŠVP 1/ Kubálková Alice 10000,- 6 MS EXCEL a jeho využití v práci učitele matematiky 1/ Baumruková Jindřiška 1188,- 7 Instruktor lyžování 2/ Křížková Veronika, Vávrová Iveta 5780,- 2. OBDOBÍ 01 06/2011 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 9 Respektovat a být respektován 2/ Jonáková Renata, Lukášová Anita 3000,- 10 Profesní průprava zást. řed. 1/ Pavelková Michaela 2210, Konference MŠMT Smlouvy s rodiči Individ. vých. plán Národní konference BOZ ve školství v ČR aktuální témata 1/ Kindl Jaroslav 0,- 1/ Kindl Jaroslav 0,- 13 Mediální výchova 1/ Rychová Jaroslava 800,- 14 Celtic Kaleidoscope 2/ Jakubová Veronika, Dolníková L. 5490,- 15 Matematika v běžném životě 1/ Nepomucká Jana 600,- 16 Kompetence VP 1/ Kubálková Alice 2300,- 17 Konference Potřebnost mediální výchovy v ČR 1/ Kindl Jaroslav 18 Konference ICT ve školství 1/ Baumruková Jindřiška 480,- 19 Hrajeme si v M na 1. st. ZŠ 1/ Egerová Zuzana 672,- 20 Zdravotník zotavovacích akcí 21 Kraj. konference k podpoře interaktivní výuky-smart Klub 10/ Bubelíny Barbora, Burešová Petra, Filová Ivana, Hliněnská Martina, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Marková Marie, Reichertová Daniela, Šplíchalová Miroslava, Dlouhá Martina 39000,- 1/ Kindl Jaroslav 0,- 22 Hrajeme si v M na 1. st. ZŠ 1/ Egerová Zuzana 672,- 23 Otevřená hodina M na 1. st. 2/ Pavelková Michaela, Volfová Věra 0,- 18

19 3. OBDOBÍ 11/ /2011: PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 24 Didaktické pomůcky pro výuku Nj 1/ Beštová Tereza 792,- 25 Naskoľko legko učiť russkij jazyk 1/ Rybářová Larisa 948,- 26 Ready, Steady, Speak 2/ Dolníková Lucie, Jakubová Veronika 1896,- 27 IT v hodinách M a F na ZŠ 28 Trnitá cesta malého čtenáře I. 29 Trnitá cesta malého čtenáře II. 6/ Pavelková Michaela, Šplíchalová Miroslava, Nováková Ivana, Nováková Iveta, Egerová Zuzana, Medová Olga 5/ Křížková Veronika, Vávrová Iveta, Kváčová Olga, Dlouhá Martina, Šplíchalová Miroslava 5/ Křížková Veronika, Vávrová Iveta, Kváčová Olga, Dlouhá Martina, Šplíchalová Miroslava 3960,- 2400,- 2400, Moderní didaktika matematiky, od modelování k počítači Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. st. ZŠ 3/ Baumruková Jindřiška, Sklenářová Marie, Matušincová Viera 30 Prožitková angličtina 1/ Kindl Jaroslav 540,- 1800,- 2/ Hliněnská Martina, Rychová Jaroslava 960,- 33 Jak lépe myslet v Aj 1/ Černá Hana 550, Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech Intenzivní 3 týdenní zahraniční kurz pro učitele Aj (Londýn) 3/ Krejčík Petr, Nepomucká Jana, Vitvar Jaroslav 1320,- 1/ Bubelíny Barbora 46283,- H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prostřednictvím masivního zapojení moderních prezentačních technologií vyučujícími do vzdělávacího procesu jsme (nejen v rámci realizovaných projektů Jazyky a EU peníze školám ) výrazným způsobem rozšířili škálu aktivizujících forem a metod výuky. Jednotliví vyučující, členové předmětových komisí i metodického sdružení, mají volný prostor pro širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy a také je mohli využívat podle vlastního profesionálního výběru i osobnostních dispozic. Spolupráce s nezávislým školním psychologem v rámci Školního poradenského pracoviště. I v uplynulém školním roce se dále rozvíjela, v rámci pokračujícího projektu RŠPP-VIP II, spolupráce školy (žáků, učitelů) i rodičů se školní psycholožkou, Mgr. Lenkou Tichotovou. Více informací o činnosti školní psycholožky viz příloha č. 2 této výroční zprávy. Už tradičně jsme vydali především pro rodiče našich žáků, ale i pro širší veřejnost - aktuální barevný letáček pro daný školní rok, s uvedením nejdůležitějších informací o škole, o možných aktivitách žáků ve výuce i mimo ni, o zaměstnancích školy či např. informace o sociálním programu a dalších nabídkách školy. Výrazným způsobem jsme zvýšili úroveň vnějšího komunikačního systému využíváním 19

20 tzv. E desky (součást webových stránek školy). Nejvíce o sobě dával vědět 1. stupeň, a to např. pravidelným zveřejňováním týdenních plánů učiva dané třídy či prezentacemi z nejrůznějších školních i mi-moškolních akcí a aktivit. MOŽNOST PŮSOBENÍ DĚTÍ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH A V DALŠÍCH MIMOVÝUKOVÝCH AKTIVITÁCH 1. V DĚTSKÉM PĚVECKÉM SBORU (DPS) 1. STUPNĚ KLÍČEK Zkoušky v DPS Klíček, v němž Dětský pěvecký sbor Klíček pracují žákyně ročníku naší školy pod vedením Mgr. Věry Volfové, probíhaly ve školním roce 2010/2011 pravidelně 2x týdně. Děti se učily pracovat s hlasem, správně dýchat, frázovat a rozšiřovat si svůj hlasový rozsah. Během celého roku se naučily mnoho lidových či umělých písní s pohybovým i tanečním doprovodem. DPS Klíček se tradičně zúčastnil školního projektu Putování k Betlému. Děti zpívaly vánoční písně a koledy v sále školní jídelny svým spolužákům i rodičům. 23. června 2011 se na brandýském zámku pořádal letní koncert. Zazněly české národní písně, písničky z dílny J. Šlitra a J. Suchého a písničky z filmových pohádek. V letošním roce jsme mezi hosty přivítali bývalé členky sboru K. Jadrníčkovou, která nás doprovodila na flétnu, Víta Morávka, který doprovázel na housle, K. Kalinovou, která zpestřila koncert hrou na klavír, a také vítězky soutěže Macharův Brandýs D. Herynkovou a A. Čečrdlovou. Všichni naši hosté svým vystoupením přispěli k pěkné atmosféře koncertu. Děti po celý rok pracovaly s chutí a se zájmem. Jejich velice dobrá pěvecká práce byla vždy veřejností kladně ohodnocena. K úspěšným vystoupením přispívá i profesionální klavírní doprovod Mgr. Petra Krejčíka a PaedDr. Aleny Morávkové. 20

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŢENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. A Kříţková Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. B Kváčová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. C Vávrová

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více