Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011"

Transkript

1 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky, Konírna SC Sýpka, Kytnerova 1a Program: 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele (starostka) 2. Schválení programu zasedání (starostka) 3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) schválení zadání veřejné zakázky (starostka) Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky (dále jen jako ZMČ Brno-Medlánky ) bylo zahájeno v 18:00 hod. starostkou MČ Brno-Medlánky, Mgr. Alenou Valentovou (dále jako starostka ). Určení ověřovatelů a zapisovatele Starostka navrhla určit zapisovatelkou jednání Jitku Černákovou, DiS. Vyzvala členy ZMČ Brno-Medlánky k podání návrhu na určení ověřovatele zápisu. Bc. Teplan navrhl určit ověřovatelem zápisu JUDr. Michala Marka, Mgr. Baráková navrhla určit druhým ověřovatelem zápisu pana Augustina Dobeše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. ZMČ Brno-Medlánky určuje zapisovatelkou mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky Jitku Černákovou, DiS. ZMČ Brno-Medlánky určuje ověřovateli zápisu z mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky JUDr. Michala Marka a p. Augustina Dobeše. Usnesení č. 1/04 bylo schváleno. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům ZMČ Brno-Medlánky a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce ÚMČ Brno- Medlánky. Starostka vyzvala přítomné členy ZMČ Brno-Medlánky k návrhu na doplnění programu mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky.

2 Bc. Martin Teplan podal návrh na doplnění programu mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky (písemný návrh Bc. Teplana tvoří přílohu č. 2 zápisu) o následující body jednání: 2. Různé: a) elektronický přístup k informacím b) kritéria pro přijímání do mateřské školy Starostka navrhla, aby bod Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy byl zařazen na následující řádné zasedání ZMČ Brno-Medlánky, konané dne Starostka dala hlasovat o upraveném návrhu programu. ZMČ Brno-Medlánky schvaluje následující program mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky: 1. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) schválení zadání veřejné zakázky (starostka) 2. Různé a) elektronický přístup k informacím Hlasování: 8 přít. pro, 1 přít. proti, 4 přít. se zdrželi hlasování Usnesení č. 2/04 bylo schváleno. 1. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) schválení zadání veřejné zakázky Starostka seznámila přítomné s návrhem zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách a výzvy k podání nabídky uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, které byly konzultovány s projektovou manažerkou Státního fondu životního prostředí ČR. Starostka informovala o skutečnosti, že MČ Brno-Medlánky dosud neobdržela vyjádření projektové manažerky Státního fondu životního prostředí ČR k návrhu Smlouvy o dílo jako nedílné součástí Zadávací dokumentace akce a navrhla, aby ZMČ Brno-Medlánky na dnešním zasedání projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách vč. okruhu firem, kterým bude zaslána, jmenovalo komisi pro otevírání obálek pro uvedenou veřejnou zakázku a komisi pro posouzení nabídek. Starostka dále navrhla, aby Zadávací dokumentaci akce Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách ZMČ Brno-Medlánky schválilo po projednání s projektovou manažerkou SFŽP, tj. na 5. zasedání ZMČ Brno-Medlánky. Starostka otevřela rozpravu k projednávanému bodu programu. V rozpravě vystoupili: Bc. Teplan (požaduje zveřejnění Výzvy k podání nabídek v rámci VZ malého rozsahu nad rámec zákona na Úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky a na www stránkách MČ Brno- Medlánky); starostka (obec je povinna jako veřejný zadavatel zakázky v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP zveřejnit výzvu k podání nabídky na úřední desce, resp. na elektronické úřední desce); JUDr. Marek (dotaz, zda okruh firem,

3 kterým bude odeslána výzva k podání nabídky je výstupem pracovní skupiny pro přípravu zadávací dokumentace uvedené veřejné zakázky malého rozsahu); starostka (na jednání pracovní skupiny předložil její člen p. Kutálek seznam 7 firem jako vhodných zájemců o uvedenou zakázku, sídlo jedné z těchto společností je v Litoměřicích, další tři společnosti byly navrženy uvolněnými členy ZMČ Brno-Medlánky); starostka (informace o změně zadávacích podmínek splnění technických kvalifikačních předpokladů, po projednání s projektovou manažerkou SFŽP ČR); JUDr. Marek (dotaz k zajištění přístupu do parku po dobu provádění prací); starostka (případné znepřístupnění části parku po dobu nezbytně nutnou bude ošetřeno ve Smlouvě o dílo); p. Matějka (navrhuje, aby ve smlouvě o dílo bylo uvedeno, že případné znepřístupnění parku po dobu nezbytně nutnou bude oznámeno a projednáno se zadavatelem min. 2 pracovní dny před plánovanou uzavírkou části parku, tato skutečnost bude vyznačena a potvrzena zadavatelem v pracovním deníku akce); Ing. Šachl (dotaz k tomu, kdo bude vykonávat stavební dozor akce); starostka (autorský dozor bude vykonávat projektantka akce, Ing. E. W., stavební dozor akce bude vykonávat místostarosta MČ Brno- Medlánky); Ing. Šachl (navrhuje, aby lhůta pro oznámení a projednání případného znepřístupnění části parku se zadavatelem byla stanovena na 5 pracovních dnů, znepřístupnění části parku je nutno oznámit na úřední desce ev. způsobem v místě obvyklým); Mgr. P (dotaz k tomu, zda bude prováděno pouze kácení nebo bude probíhat i dosadba vegetace); starostka (jde o úpravu a dosadbu vegetace, v průběhu akce bude vykáceno 25 vzrostlých stromů vč. frézování pařezů a frézování pařezů, které vznikly při kácení stromů v předchozích letech, bude provedena výsadba 76 ks vzrostlých alejových stromů a 546 ks ostatních dřevin stromů, keřů a půdopokryvných dřevin, bude založeno cca 0,012 ha trávníku a osazeny cibuloviny, do budoucna je zvažována možnost náhrady stávající sítě cest v parku náhrada stávajících asfaltových cest cestami mlatovými); p. Matějka (obnova sítě cest bude řešena samostatně je nutno zvážit budoucí povrch cest, a to i s ohledem na zajištění údržby vč. zimní údržby cest); Mgr. P (jde tedy o částečnou úpravu parku); starostka (odstraněny budou zejména náletové dřeviny a neperspektivní stromy, koncepce dosadby je koncipována z dlouhodobého hlediska perspektivní náhrada stávajících dominantních stromů v parku ve střednědobém časovém horizontu); Mgr. P (dotaz, zda je možno seznámit se s projektovou dokumentací ev. bude zveřejněna na www stránkách MČ Brno-Medlánky); starostka (kompletní projektová dokumentace akce je k nahlédnutí v kanceláři místostarosty, projektová dokumentace ve formátu PDF bude zveřejněna na www stránkách MČ Brno-Medlánky); Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení. K přednesenému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrh na doplnění. ZMČ Brno-Medlánky schvaluje Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (Výzva k podání nabídky tvoří přílohu č. 3 zápisu). Usnesení č. 3/04 bylo schváleno. Starostka navrhla schválit okruh firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách : HORTISCENTRUM s. r. o., se sídlem v Židlochovicích, Komenského 220 ZAHRADA Olomouc s. r. o., se sídlem v Olomouci, Železniční 469/4 Ing. Jiří Vrbas, Blažovice, Nádražní 155 Ing. Leo Střelec, Brno, Tůmova 2235/1 Čtyřlístek Zahradní služby s. r. o., se sídlem v Brně, Bystrcká 40a

4 PARK v. o. s., se sídlem v Brně, Košínova 1414/103 Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101 ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Herčíkova 17 SADOVNICTVÍ spol. s r. o., se sídlem v Brně, Šámalova 735/93 Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení. K přednesenému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrh na doplnění. ZMČ Brno-Medlánky schvaluje okruh firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách, termín pro předložení nabídky do : HORTISCENTRUM s. r. o., se sídlem v Židlochovicích, Komenského 220 ZAHRADA Olomouc s. r. o., se sídlem v Olomouci, Železniční 469/4 Ing. Jiří Vrbas, Blažovice, Nádražní 155 Ing. Leo Střelec, Brno, Tůmova 2235/1 ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ CENTRUM s. r. o., se sídlem v Brně, Bystrcká 40 PARK v. o. s., se sídlem v Brně, Košínova 1414/103 Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101 ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Herčíkova 17 SADOVNICTVÍ spol. s r. o., se sídlem v Brně, Šámalova 735/93 Usnesení č. 4/04 bylo schváleno. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení. K přednesenému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrh na doplnění. ZMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku odesláním Výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách schválenému okruhu firem (viz. bod č. 4/04 usnesení). Termín: ZMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku zveřejněním Výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách na Úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky, na elektronické úřední desce a na www stránkách MČ Brno-Medlánky. Termín: Usnesení č. 5/04 bylo schváleno. Starostka vyzvala členy ZMČ Brno-Medlánky k předložení návrhů na členy Komise pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (předpoklad jednání komise: , 14:00 hod.). JUDr. Marek navrhl jmenovat Bc. Martina Teplana členem Komise pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách. JUDr. Marek následně vzal svůj návrh na jmenování Bc. Teplana členem Komise pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách zpět. Z důvodu nedostatku jiných návrhů členů ZMČ Brno-Medlánky na jmenování členem Komise pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách starostka navrhla jmenovat členy Komise pro otevírání obálek ve

5 složení: Bc. Jarmila Olejníková, tajemnice ÚMČ Brno-Medlánky, Jitka Černáková, DiS., p. Ivana Kokrdová. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení. K přednesenému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrh na doplnění. ZMČ Brno-Medlánky jmenuje členy Komise pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách ve složení: Bc. Jarmila Olejníková, tajemnice ÚMČ Brno-Medlánky, Jitka Černáková, DiS., p. Ivana Kokrdová. Usnesení č. 6/04 bylo schváleno. Starostka vyzvala členy ZMČ Brno-Medlánky k předložení návrhů na členy Komise pro posouzení nabídek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (předpoklad jednání komise: , 18:00 hod.). Starostka navrhla jmenovat Ing. Milenu Leichmannovou členkou Komise pro posouzení nabídek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách. PhDr. Žuja navrhl jmenovat p. Marcela Kutálka členem komise pro posouzení nabídek. p. Matějka navrhl jmenovat Ing. Libora Šachla členem komise pro posouzení nabídek. Ing. Šachl navrhl jmenovat Ing. Martina Mohapla, PhD. členem komise pro posouzení nabídek. Místostarosta a Mgr. Baráková navrhli jmenovat Mgr. Alenu Valentovou členkou komise pro posouzení nabídek. Ing. Šachl navrhl jmenovat Doc. Ing. Jiřího Sedláka, CSc. členem komise pro posouzení nabídek. JUDr. Marek navrhl jmenovat PhDr. Ladislava Žuju členem komise pro posouzení nabídek. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení. K přednesenému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrh na doplnění. ZMČ Brno-Medlánky jmenuje členy Komise pro posouzení nabídek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách ve složení: Ing. Milena Leichmannová, Marcel Kutálek, Ing. Libor Šachl, Ing. Martin Mohapl, PhD., Mgr. Alena Valentová, Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., PhDr. Ladislav Žuja. Usnesení č. 7/04 bylo schváleno. 2. Různé a) elektronický přístup k informacím Bc. Teplan upozornil na skutečnost, že na www stránkách MČ Brno-Medlánky jsou uvedeny dvě adresy elektronické pošty (poštu lze odeslat, ale nikdo si ji nevyzvedne) a (adresa není funkční). MČ Brno-Medlánky je tak

6 v situaci, kdy nelze hodnověrně odeslat a doručit na adresu elektronické podatelny. V souladu se zákonem je nutno zprovoznit elektronickou podatelnu. Starostka otevřela rozpravu k projednávanému bodu jednání. V rozpravě vystoupili: Slanina (elektronická podatelna by měla být řešena v rámci nového řešení www stránek MČ Brno-Medlánky jako komplexní řešení, v současné době se jedná o změně domény na starostka (adresa bude zprovozněna v co nejkratším termínu bude směřována k pracovnici sekretariátu, adresa byla původně jedinou adresou elektronické pošty na ÚMČ Brno- Medlánky, z tohoto důvodu byla směřována k rukou tajemníka a starosty, v současné době není využívána z důvodu velkého množství nevyžádané pošty toto by mělo být na nových www stránkách řešeno změnou formátu adres elektronické pošty, která je na tuto adresu adresována, údaje o adresách elektronické pošty budou v co nejkratším termínu opravy na www stránkách MČ Brno-Medlánky); p. Matějka (doporučuje, aby byla používána jediná adresa pro elektronickou podatelnu); JUDr. Marek (dotaz, kdo v současné době používá doménu medlánky.cz, dotaz k ceně pořízení této domény); místostarosta (doména byla dosud užívána Medláneckou krojovanou chasou, která již neprojevuje zájem o její využití, za užívání domény budou účtovány standardní udržovací poplatky); Ing. Šachl (je přesvědčen, že změna formátu zveřejnění adresy elektronické pošty neomezí množství nevyžádané elektronické pošty); starostka (není schopna rozlišit, zda stávající řešení www stránek umožňuje automatickou odpověď systému v rámci elektronické podatelny); Bc. Teplan (odpověď nemusí být odesílána automaticky); p. Matějka (automatická odpověď je řešena poštovním serverem); Ing. Šachl (možnost využití datové schránky); starostka (datové schránky zřizují ze zákona pouze právnické osoby, ze strany fyzických osob nemusí být tato možnost využita). Starostka doporučila ukončení rozpravy k projednávanému bodu. Bc. Teplan předložil písemný návrh usnesení (písemný návrh Bc. Teplana tvoří přílohu č. 4 zápisu). Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy doplnění usnesení. ZMČ Brno-Medlánky požaduje, aby ÚMČ Brno-Medlánky zprovoznil elektronickou podatelnu, a to nejpozději v termínu do Hlasování: 11 přít. pro, 0 přít. proti, 2 přít. se zdrželi hlasování Usnesení č. 8/04 bylo schváleno. Bc. Teplan předložil písemný návrh usnesení (písemný návrh Bc. Teplana tvoří přílohu č. 5 zápisu). Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy doplnění usnesení. ZMČ Brno-Medlánky požaduje, aby ÚMČ Brno-Medlánky zveřejňoval v souladu se zákonem všechny dokumenty zveřejňované na Úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky rovněž i na Elektronické úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky. Termín: nejpozději do Usnesení č. 9/04 bylo schváleno.

7 V následující neformální diskusi vznesl Bc. Teplan dotaz ke Kritériím pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2011/12 pro MŠ Brno, Hudcova 435/47 vč. odloučeného pracoviště MŠ Brno, V Újezdech 5, která vzala na vědomí RMČ Brno-Medlánky na své 4. schůzi, konané dne (kritérium č. 1 - Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) dotaz, zda nemohou být při přijímání dětí do MŠ Brno, Hudcova 435/47, zvýhodňovány děti z jiných městských částí města Brna. Mgr. Baráková: kritérium je stanoveno v souladu s 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kdy k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pokud nelze dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy obcí se v tomto smyslu myslí statutárního města Brna). Starostka: kritérium bylo konzultováno s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jehož právní názor je takový, že toto kritérium vyplývá ze zákona, nemusí být tedy v kritériích pro přijímání dětí výslovně uvedeno. Ing. Šachl: dotaz k počtu dětí, přijatých do prvních tříd v ZŠ Brno, Hudcova 35. Starostka: počet dětí přijatých do prvních tříd v ZŠ Brno, Hudcova 35, upřesní na následujícím řádném zasedání ZMČ Brno-Medlánky. Mgr. Baráková: základní škola nemůže odmítat přijetí dítěte ze spádové oblasti školy, v případě nedostatečné kapacity školy musí být toto příp. ošetřeno smlouvou s jinou městskou částí. Ing. Fuka: dotaz k termínu opravy herního prvku na dětském hřišti za rybníkem. Starostka: termín opravy herního prvku na dětském hřišti za rybníkem bude upřesněn s dodavatelem práce byly objednány. Nová plachta na pískoviště na ulici Hrázka byla dodána dne instalována bude spolu s výměnou písku v pískovišti. Starostka ukončila jednání mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky v 18:50 hod. Přílohy zápisu: č. 1 prezenční listina mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ze dne č. 2 písemný návrh Bc. Teplana doplnění návrhu programu 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky č. 3 výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách č. 4 písemný návrh Bc. Teplana k bodu č. 2 a) jednání Různé elektronický přístup k informacím č. 5 písemný návrh Bc. Teplana k bodu č. 2 a) jednání Různé elektronický přístup k informacím č. 6 záznam o jmenovitém hlasování jednotlivých členů ZMČ Brno-Medlánky

8 Zápis z mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky byl vyhotoven dne: Zapisovatel:... dne: Jitka Černáková, Dis. Ověřovatelé:... dne:... JUDr. Michal Marek... dne:... Augustin Dobeš Starostka:... dne:... Mgr. Alena Valentová Razítko MČ Brno-Medlánky:

9 USNESENÍ mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky konaného dne 7. února /04 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ZMČ Brno-Medlánky určilo zapisovatelkou mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky Jitku Černákovou, DiS. ZMČ Brno-Medlánky určilo ověřovateli zápisu z mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky JUDr. Michala Marka a p. Augustina Dobeše. 2/04 Schválení programu mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky ZMČ Brno-Medlánky schválilo program mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno- Medlánky: 1. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) schválení zadání veřejné zakázky (starostka) 2. Různé a) elektronický přístup k informacím Hlasování: 8 přít. pro, 1 přít. proti, 4 přít. se zdrželi hlasování 3/04 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) schválení výzvy k podání nabídky ZMČ Brno-Medlánky schválilo Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (Výzva k podání nabídky tvoří přílohu č. 3 zápisu). 4/04 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) schválení okruhu firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky ZMČ Brno-Medlánky schválilo okruh firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách, termín pro předložení nabídky do : HORTISCENTRUM s. r. o., se sídlem v Židlochovicích, Komenského 220 ZAHRADA Olomouc s. r. o., se sídlem v Olomouci, Železniční 469/4 Ing. Jiří Vrbas, Blažovice, Nádražní 155 Ing. Leo Střelec, Brno, Tůmova 2235/1 ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ CENTRUM s. r. o., se sídlem v Brně, Bystrcká 40 PARK v. o. s., se sídlem v Brně, Košínova 1414/103 Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101

10 ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Herčíkova 17 SADOVNICTVÍ spol. s r. o., se sídlem v Brně, Šámalova 735/93 5/04 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) zveřejnění výzvy k podání nabídky nad rámec zákona ZMČ Brno-Medlánky pověřilo starostku odesláním Výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách schválenému okruhu firem (viz. bod č. 4/04 usnesení). Termín: ZMČ Brno-Medlánky pověřilo starostku zveřejněním Výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách na Úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky, na elektronické úřední desce a na www stránkách MČ Brno-Medlánky. Termín: /04 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) jmenování Komise pro otevírání obálek ZMČ Brno-Medlánky jmenovalo členy Komise pro otevírání obálek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách ve složení: Bc. Jarmila Olejníková, tajemnice ÚMČ Brno-Medlánky, Jitka Černáková, DiS., p. Ivana Kokrdová. 7/04 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách (akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí) jmenování Komise pro posouzení nabídek ZMČ Brno-Medlánky jmenovalo členy Komise pro posouzení nabídek veřejná zakázka malého rozsahu na služby Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně- Medlánkách ve složení: Ing. Milena Leichmannová, Marcel Kutálek, Ing. Libor Šachl, Ing. Martin Mohapl, PhD., Mgr. Alena Valentová, Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., PhDr. Ladislav Žuja. 8/04 Elektronický přístup k informacím ÚMČ Brno-Medlánky ZMČ Brno-Medlánky požaduje, aby ÚMČ Brno-Medlánky zprovoznil elektronickou podatelnu, a to nejpozději v termínu do Hlasování: 11 přít. pro, 0 přít. proti, 2 přít. se zdrželi hlasování

11 9/04 Elektronická úřední deska ÚMČ Brno-Medlánky ZMČ Brno-Medlánky požaduje, aby ÚMČ Brno-Medlánky zveřejňoval v souladu se zákonem všechny dokumenty zveřejňované na Úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky rovněž i na Elektronické úřední desce ÚMČ Brno-Medlánky. Termín: nejpozději do Usnesení z mimořádného 4. zasedání ZMČ Brno-Medlánky bylo vyhotoveno dne: Zapisovatel:... dne: Jitka Černáková, DiS. Ověřovatelé:... dne:... JUDr. Michal Marek... dne:... Augustin Dobeš Starostka:... dne:... Mgr. Alena Valentová Razítko MČ Brno-Medlánky:

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 9. prosince 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 9. prosince 2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 41/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 9. prosince 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 17.12. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17.09

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení

Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení Zápis č. 28-05/2013 a přijatá usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro rozvoj a obnovu obce Výrava konaného v pondělí, dne 27.5.2013, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0 Zápis číslo: 7/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 5.12. 2014, 19:00 až 21:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková, P. Hryzák,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 27.5. 2014, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod

Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Obec Černíč Zastupitelstvo obce Černíč Zápis z 2 zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konaného dne 8. 12. 2014 od 19,00 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Černíč (dále též

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 30. září 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 30. září 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 30. září 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Petrem

Více

OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost

OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2015 Č.j.: OuKn 527/2015 Přítomni : Jitka Bartošová; Hana Bejrová; Ivana Cenefelsová;

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná

Zápis č.5/2013. konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Zápis č.5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 12.6.2013 v 18.00 hod. OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny p. Jelínek, p. Bauer Alena Dalecká Starosta zahájil jednání:

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 29. října 2018, od 18.00 hodin Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, ing. Macek Jan, ing. Pacal Jiří, ing. Samek Ivan, Mgr.

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Koukal Antonín, Vrbka Roman, Ing. Mastný Martin od 19.15 hod., Škorpík

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 1/2015 ze dne 28. 1. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 23. února 2019 od 17 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 23. února 2019 od 17 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 23. února 2019 od 17 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček, Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček, Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 16. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 11. 12. 2013 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.4/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.ledna 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod.

Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod. Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod. 1 / 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 14

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 13-01 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 4.2.2013 v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č. 18/2016, konaného dne 26. 4. 2016 od 18.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Srubec (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19,00 hod.

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

v tomto znění: Zastupitelstvo MČ po projednání jmenuje paní Markétu Köhlerovou zapisovatelem zápisu ZMČ.

v tomto znění: Zastupitelstvo MČ po projednání jmenuje paní Markétu Köhlerovou zapisovatelem zápisu ZMČ. Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 5.11.2018 od 18.05 hod v budově Obecního domu, Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice Přítomni:Ing. Miloš

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod.

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Obec Miroslavské Knínice Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice ZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 29. září 2015 v 18.00hod. Přítomni : Pozdnější příchod: Omluveni

Více

Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172

Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března 2017 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Hodina zahájení: 17:05 hodin Hodina ukončení:

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 30.10.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 1. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 1. 12. 2014 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 1. 12. 2014 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:15 hodin přítomni:

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Zápis č. 29. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti

Zápis č. 29. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti Zápis č. 29 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne 15. května 2013 v zasedací místnosti Přítomni : 8 členů dle prezenční listiny Omluven: František Strýček Program:1) Zahájení 2) Kontrola

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Zápis č. 30/2013 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 20. 9. 2013

Zápis č. 30/2013 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 20. 9. 2013 Zápis č. 30/2013 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 20. 9. 2013 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 16. září 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 16. září 2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 38/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 16. září 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

ZÁPIS z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010.

ZÁPIS z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014

ZÁPIS. z 2. schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 ZÁPIS z schůze Rady města Přerova konané dne 20. listopadu 2014 PROGRAM: --------------- 4. 5. 6. 7. Zahájení Volba ověřovatele zápisu Plán pro Přerov 2014 2018 Manažer prevence kriminality Zřízení Hlavní

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 12. 06. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 18:52 hodin přítomni:

Více

Zápis z 24. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 24. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 24. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 5. 10. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod v 16:00), zástupce starosty Martin Lonek (odchod v 18:25), radní

Více