1. Základní údaje. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

2 Obsah str. 1. Základní údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Priority výchovy a vzdělávání Profilace školy Priority výchovně vzdělávacího procesu Vybavení školy 7 2. Vzdělávací program pro základní vzdělávání 8 3. Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení prospěchu a chování žáků Výsledky přijímání do středních škol Výsledky žáků v soutěžích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Dlouhodobé projekty Další akce školy Akce žáků a třídních kolektivů Spolupráce s rodiči Akce školní družiny Údaje o výsledcích inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Seznam kontrol provedených během roku 2011/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 15. V čem je naše škola jiná a lepší než ostatní Seznam příloh

3 1. Základní údaje Název školy: Základní škola Žižkov Adresa: Kremnická 98 Kutná Hora IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Ředitel: PaedDr. Alena Kotrbová Typ školy: úplná základní škola Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň základní školy a školní družinu Kontakty: telefon: fax: Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, PSČ Rada školy byla ustanovena dne Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky s kapacitou 756 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 210 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy podle stavu k : Ročník Počet tříd Počet žáků Z toho dívek Celkem Z tohoto počtu plní 3 žáci školní docházku v zahraničí dva v prvním a jeden v osmém ročníku. 3

4 Přehled o počtu oddělení a počtu žáků školní družiny k Počet oddělení Počet žáků Školní družina Žáci i pracovníci školy mají možnost se stravovat ve školní jídelně v areálu školy. Zřizovatelem jídelny je MÚ Kutná Hora. V budově školy je umístěn automat na prodej dotovaného mléka, děti I. stupně dostávají každý měsíc zdarma ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. Pitný režim je zajištěn prodejem nápojů ve školním občerstvení a v automatech. Budova základní školy je situována v okrajové čtvrti Kutné Hory Žižkov s dobrou dostupností autobusové dopravy. Vzdálenost od centra města je asi 10 minut pěší chůze. Jedná se o budovu s více než stoletou školní tradicí Priority výchovy a vzdělávání Cílem školy je vzdělávat a vychovávat žáky v podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb tak, aby byli motivování k celoživotnímu vzdělávání. Záměrem naší práce je vychovat zdravě sebevědomé žáky, kteří dokážou vyjádřit, zdůvodnit a obhájit svoje názory a tím se aktivně zapojovat do života společnosti Profilace školy Na základě dlouholetých zkušeností, vzdělávacích tradic školy, spolupráce s rodiči a vhodných personálních a materiálních podmínek pokračujeme v profilaci výuky se zaměřením na matematiku a informatiku. Třídy pro děti se zájmem o matematiku a informatiku jsou zřizovány od 6. ročníku Priority výchovně vzdělávacího procesu Mezi hlavní priority výchovně vzdělávacího procesu patří celková proměna sociálního klimatu školy Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. O její postupnou změnu usilujeme ve spolupráci s dětmi, rodiči i odborníky již řadu let. Naším cílem je proměnit školu tak, aby se stala místem, kde se všechny děti budou cítit spokojeně a bezpečně a do školy budou chodit rády. Velký důraz je proto kladen na osobnostní a sociální výchovu, která prolíná prací všech pedagogů při vyučování i mimo něj. K otevřené atmosféře přispívá i působení žákovského parlamentu. Naše společné úsilí již sklízí výsledky - můžeme konstatovat, že se snížil počet dětí, které jsou napomínány za porušování školního řádu a nedodržování stanovených pravidel. rozvoj dovedností v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou a tvořivé práce s informacemi, jejich využívání při dalším vzdělávání i v praktickém životě, považujeme tuto oblast za velmi důležitou. Rozvíjení požadovaných dovedností umožňuje zavedení předmětu informatika od pátého ročníku, aplikace výpočetní techniky v ostatních vyučovacích předmětech i vybavení výpočetní technikou ve třídách a počítačových učebnách. Děti pracují od prvního ročníku s výukovými programy. Při informatice, ale i ostatních předmětech, vyhledávají 4

5 informace na internetu, učí se je posuzovat, třídit a zpracovávat do podoby referátů nebo prezentací na daná témata. vytváření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa Osvojování cizích jazyků pomáhá odstraňovat jazykové bariéry, přispívá ke zvýšení mobility v osobním životě, v dalším vzdělávání i v budoucím profesním uplatnění. Výuka cizího jazyka se uskutečňuje od prvního ročníku, kde se děti hravou a nenásilnou formou začínají seznamovat s jazykem, který bude pro jejich další život a uplatnění naprosto nezbytný. Jazykové vzdělávání rozvíjí dále soustava volitelných předmětů žáci druhého stupně mají možnost studovat druhý cizí jazyk (německý a ruský), zdokonalovat se v konverzaci v anglickém jazyce. Jazykové dovednosti si žáci rozvíjejí i v dalších aktivitách školy, především při výměnných pobytech a poznávacích zájezdech. rozvoj osobnosti žáka V oblasti výchovy klademe hlavní důraz především na rozvoj osobnosti žáka, vytváření pozitivních hodnotových orientací, postojů a motivů jednání, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení i schopnost sebehodnocení. Těžiště je v práci třídního učitele. Aby měl prostor pracovat s třídním kolektivem i jednotlivci, byla posílena časová dotace předmětu výchova ke zdraví. Na toto působení třídních učitelů navazují i aktivity ostatních pedagogických pracovníků v rámci vyučování i v rámci dalších činností školy. Pro kvalitní plnění těchto úkolů škola rozšířila další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostní a sociální výchovy. inkluzivní vzdělávání Jednou z priorit je pokračování v proměně školy v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní vzdělávací péče. Snažíme se respektovat individuální potřeby dětí, vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život, vytvářet podmínky jak pro talentované, tak i pro zdravotně postižené a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s psychologem školy, speciálními pedagogy a rodiči. Péče o žáky se zdravotním postižením je poskytována podle závažnosti poruchy. U žáků s významnými obtížemi, ale dosud nediagnostikovanou poruchou, je uplatňován podpůrný výukový program s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při výuce. V tomto školním roce bylo v běžných třídách integrováno 13 žáků - jeden chlapec s těžkou vadou řeči, jeden mentálně postižený, jeden s vývojovou poruchou chování, jeden s autismem a 9 dětí s vývojovými poruchami učení. Jejich vzdělávání se realizuje podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve druhé, třetí a šesté třídě pomáhali se vzděláváním integrovaných žáků asistenti pedagoga. Dalším 45 žákům, kterým byla diagnostikována méně závažná porucha, je poskytována individuální péče, jsou uplatňovány kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod týkající se individuálního pracovního tempa, výuky i způsobu hodnocení a klasifikace. V rámci jazykového vzdělávání je na prvním stupni uskutečňována individuální i skupinová reedukace poruch. V předmětu český jazyk se pro žáky prvního až třetího ročníku uskutečňuje soustředěné vyučování navštěvují v rámci vyučování předmět speciálně pedagogické péče. Žáci čtvrtého a pátého ročníku mají možnost navštěvovat nepovinný předmět nápravné čtení. V tomto školním roce bylo diagnostikováno zdravotní postižení celkem u 58 žáků, to je 9,5 % z celkového počtu. 5

6 I když se škola dlouhodobě soustřeďuje především na vyhledávání žáků s matematickým nadáním, snaží se ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a školním psychologem identifikovat talentované a nadané žáky i v jiných oblastech. Péči o ně zajišťují vyučující prohlubováním vzdělávacího obsahu předmětu v oblasti žákova nadání nebo talentu, připravují specifické úkoly, které odpovídají úrovni jeho dovedností v oblasti jeho nadání a rozvíjejí je. Zapojují tyto žáky do rozsáhlejších prací a projektů. Nadané děti navštěvují vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. Všichni tito žáci mají možnost uplatnit své nadání a talent při reprezentaci školy. Velká pozornost je věnována přípravě na soutěže. Sociálně znevýhodnění žáci naší školy pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a mohou být častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Část žáků této skupiny pochází z jazykově odlišného prostředí. Na naši školu přicházejí v rámci migrace většinou z Vietnamu a Ukrajiny. Všem žákům se sociálním znevýhodněním je poskytována individuální péče zaměřená na odstraňování obtíží souvisejících s jazykovou odlišností a s odlišností českého prostředí. Žáky, kteří se integrují do základní školy s potížemi, se snažíme ovlivňovat v chování a jednání, nastavovat jim odlišnou hodnotovou stupnici, zapojovat je do běžného života školy, vést je k efektivnímu využívání volného času vhodnými metodami a formami práce i pomocí speciálních projektů. Na těchto činnostech se podílí i školní psycholog. V případě potřeby při řešení vážnějších problémů navazujeme kontakty se sociálními pracovníky. Snažíme se o navázání kontaktů s rodinou žáka i zajištění pravidelné komunikace a zpětné vazby. estetická výchova Úroveň estetické výchovy považujeme za velmi dobrou. Mimo povinné vyučovací předměty jsou žákům nabízeny volitelné a nepovinné předměty, kroužky v rámci činnosti školní družiny, projekty i dalších akce zaměřené na rozvoj estetického cítění. Žáci se aktivně podílejí na vytváření příjemného školního prostředí, připravují řadu výstav a vystoupení určených nejen pro spolužáky a rodiče, ale i pro kutnohorskou veřejnost. Na základě zkušeností přispívá rozvoj estetické výchovy i k předcházení sociálně patologickým jevům v chování žáků a pomáhá jim efektivně využívat volný čas. inovativní metody práce Škola motivuje a podporuje žáky k aktivnímu učení. Nezaměřuje se na encyklopedické vědomosti, ale především na vytváření dovedností pro praktický život. Proto zavádí do výuky inovativní metody a formy práce, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Současně se vyučování zkvalitňuje uplatňováním mezipředmětových vztahů, posilováním úlohy motivace, využíváním učebních pomůcek, didaktické i výpočetní techniky. Snažíme se rozvíjet samostatnost a tvořivost žáků volbou vhodných didaktických metod a forem práce s důrazem na samostatnost, aktivní spolupráci a využívání přirozené iniciativy žáků. Vedeme žáky k práci s různými informacemi, k vytváření nejen vědomostí, ale především dovedností a schopností aplikovat získané poznatky, diskutovat, rozvíjet schopnost vyjadřovat své názory. Jedním z důležitých východisek práce školy je i uplatňování programu protidrogové prevence, jehož realizace a hodnocení je uvedeno v příloze. Vzhledem k velikosti školy byl ustaven i metodik prevence z řad vyučujících prvního stupně, který se soustřeďuje pouze na práci s dětmi mladšího školního věku. Jeho působení se nám velmi osvědčilo. 6

7 Ve výchově žáků v rámci všech vyučovacích předmětů je akcentována prevence směřující k jejich tolerantní a bezkonfliktní komunikaci v rámci multikulturní výchovy. Kromě jiných akcí na děti velmi pozitivně působily exkurze do Židovského města v Praze. Tělesnou zdatnost žáků se snažíme zvyšovat zavedením třetí hodiny tělesné výchovy v prvních třech ročnících školní docházky, účastí na mnoha sportovních soutěžích a dále již několik let organizací plaveckých a lyžařských kurzů, prostřednictvím projektů Učíme se v přírodě a pravidelným zajišťováním pobytu dětí o přestávkách na školních dvorech. Velkou pozornost věnujeme i environmentálnímu vzdělávání, které se uskutečňuje podle vypracovaného plánu Vybavení školy Po materiálně-technické stránce je škola dobře zajištěna. Žáci mají k dispozici odborné učebny pro výuku pracovních činností (školní dílna, kuchyňka, keramická dílna a školní pozemek), přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, fyziky a chemie. Z důvodů nedostatečných prostorových podmínek je bohužel většina odborných pracoven využívána i jako kmenové třídy. Žákům slouží informační centrum (dvě počítačové pracovny a školní knihovna) s kvalitním připojením Internetu. Lokální síť instalovaná do všech učeben ve škole umožňuje žákům přístup na internet ve třídách, navíc se nám v tomto školním roce podařilo zajistit pokrytí všech prostor školy WIFI, takže se žáci mohou připojit k internetu kdekoliv. Pro rodiče a žáky jsou důležitým zdrojem informací pravidelně aktualizované webové stránky školy, ke komunikaci mohou kromě jiného využívat funkce webové aplikace i-škola. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, protože však kapacitně nedostačuje, probíhá výuka i v aule školy. Pro rozvoj pohybových dovedností slouží i prostory malého tanečního sálu. Hřiště s umělou trávou bylo bohužel po prudkých lijácích znečištěno bahnem tak silně, že je již nebylo možné uvést do původního stavu a bylo nahrazeno dlážděným povrchem. Hned jak finanční prostředky školy dovolí, bude na dlažbu položen vhodnější povrch pro sportovní aktivity dětí. Pro výuku je dále využíváno hřiště ve správě školy Sokolák, nacházející se v docházkové vzdálenosti. Pro divadelní vystoupení, shromáždění dětí i rodičů jsou využívány prostory historické auly. Suterén školy je upravený na prostorné a kvalitně vybavené šatny. V přízemí je žákům k dispozici školní bufet. Do druhého patra byl instalován automat na dotované mléko a mléčné výrobky a do přízemí další nápojový automat. Pitný režim zabezpečují i automaty v prvním a druhém patře. Stravování zajišťuje školní jídelna, která se nachází v areálu školy, ale není její součástí. Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou, učebními pomůckami a učebnicemi je neustále modernizováno a obměňováno v závislosti na finančních prostředcích. V poslední době přecházíme v řadě předmětů na učebnice z vydavatelství Fraus, které odpovídají moderním požadavkům na vzdělávání dětí a mají interaktivní podporu. Cíl, vybavení většiny učeben prezentační technikou, se daří naplňovat i díky zapojení školy do projektu EU Peníze školám. V tomto školním roce jsou již všechny učebny vybaveny dataprojektorem a připojením na internet, 23 učeben má interaktivní tabuli, kompletně jsme modernizovali vybavení velké počítačové pracovny. Probíhá úprava okolí stávající školní družiny, potřeby stále rostoucího zájmu o umístění dětí do školní družiny jsme vyřešili úpravou bývalého bytu školníka na další dvě oddělení. 7

8 2. Vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, podle kterého byl vypracovaný školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program je pravidelně vyhodnocován a zároveň inovován v souladu s platnou legislativou. Vzdělávací oblast Předmět Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a kom. technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Český jazyk 8, Cizí jazyk 0, Matematika Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem

9 Volitelné předměty: Předmět Počet skupin v ročníku 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova Domácnost 1 1 Konverzace AJ Výtvarné činnosti 1 Německý jazyk 1 Ruský jazyk Redakční seminář 1 1 Rozumíme penězům 1 1 Seminář z českého jazyka 1 Český jazyk prakticky 3 Seminář z matematiky 2 Matematika prakticky 2 Nepovinné předměty: Předmět Ročník Počet skupin Nápravné čtení Cvičení z matematiky VI. C VII. C VIII. C IX. C Dramatická výchova Košíková Atletika Florbal Výuka náboženství probíhá v budově Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře. Zájmové činnosti: Kroužek Mladý zdravotník pracuje ve třech věkově odlišných skupinách. V rámci školní družiny se mohou děti zapojit do činnosti kroužku výtvarného, keramického, sportovního, turistického a aerobicu. 9

10 3. Personální zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnává celkem 54 pracovníků 39 vyučujících včetně vedení školy, 7 vychovatelek a 8 zaměstnanců na technickohospodářském úseku. V pedagogickém sboru nastávají každoročně drobné obměny, které si vyžaduje postupná generační výměna a také fakt, že někteří vyučující se nedokážou plně ztotožnit s vizemi školy. Ve sboru převažují mladší pedagogové ženy středního věku. V současné době čerpá mateřskou dovolenou pět kolegyň. Věkový průměr pedagogického sboru je 44 let. Vzhledem ke společenskému postavení učitele se nedaří při přijímání nových pracovníků ovlivnit silnou feminizaci sboru. Ve sboru jednoznačně převládají ženy (87 %). Počet nekvalifikovaných pedagogů se ve srovnání s předchozím rokem snížil na čtyři. Počítáme, že v příštím školním roce budou na škole působit již pouze dva, kteří si zároveň kvalifikaci doplňují studiem. Z hlediska odborné kvalifikovanosti sboru školy je její činnost velmi dobře zajištěna, sbor považujeme za velmi kvalitní, ochotný dále se vzdělávat a hledat cesty k modernímu vyučování. Domníváme se, že škola má v personální oblasti velmi dobré předpoklady k naplňování svého školního vzdělávacího programu. V úseku technickohospodářských pracovníků pracují čtyři uklízečky, školník, administrativní pracovnice, hospodářka a ekonomka. Škola uzavřela v roce 2012 dvacet tři dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti (zdravotníci a vychovatelé pro lyžařský výcvik žáků, vedení kroužku Mladý zdravotník, výuka náboženství, vedení účetnictví, úklid pro doplňkovou činnost, topič a správa hřiště). Analýza personálního obsazení školy vzhledem k délce praxe pedagogických pracovníků do a více počet let praxe 10

11 10 Analýza personálního obsazení školy vzhledem k věkové skladbě pedagogických pracovníků do 25 let a více věk pedagogických pracovníků Odborný pedagogicko psychologický servis zajišťují výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence. Výchovná poradkyně zaměřuje svou činnost na budoucí profesní orientaci žáků, sleduje, kontroluje a doporučuje metody práce s problémovými a zdravotně postiženými žáky, podílí se na dalším vzdělávání především začínajících a nových učitelů, spolupracuje se školním psychologem a metodikem školní prevence. Již několik let využíváme služeb školního psychologa. Těžiště jeho práce spočívá v poradenské a konzultační činnosti pro učitele a rodiče, v přímé práci s problémovými dětmi, v působení na žákovské kolektivy a v poskytování krizové intervence dětem. Tato spolupráce je velmi kladně hodnocena vyučujícími, rodiči i žáky. Jako poradní orgán ředitele školy je ustanovena pedagogická rada, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Za spolupráci mezi vyučujícími stejného ročníku a předmětu zodpovídají určení garanti. Za vyhodnocování zkušeností a inovaci školního vzdělávacího programu, motivaci pedagogů pro inovativní metody práce apod. odpovídají koordinátoři školního vzdělávacího programu a vedoucí týmů. Každý měsíc probíhají porady širšího vedení školy. Spolupráce na všech úrovních je kvalitní a přínosná. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno do prvního ročníku 85 dětí. Realizovalo se 16 odkladů povinné školní docházky a do prvního ročníku nakonec po některých změnách nastoupilo 67 dětí. Nebyl proveden žádný dodatečný odklad, nedošlo ani k osvobození od povinnosti docházet do školy. Pro školní rok 2013/2014 se dostavilo k zápisu do prvního ročníku celkem 106 dětí. Rodiče devatenácti dětí požádali o odklad školní docházky, všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Běhen jara se dodatečně přihlásila k nástupu do 1. ročníku řada dětí, takže od září 2013 navštěvuje první ročník ve čtyřech třídách 95 žáků. 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Hodnocení celkového prospěchu a chování žáků v členění podle ročníků za II. pololetí I. stupeň Celkem žáků: 367 Ročník Prospěch Chování Prospělo Vyznamenání Neprospělo Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem % 10,1 89,9 100 II. stupeň Celkem žáků: 243 Ročník Prospěch Chování Prospělo Vyznamenání Neprospělo Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem % 58,0 41,2 0,8 99,2 0,8 Celkem na škole neprospěli dva žáci jeden v sedmém a jeden v osmém ročníku. V druhém pololetí byly uděleny dva snížené stupně z chování. Za celý školní rok bylo zjištěno 66 neomluvených hodin. Většina z nich 59 - byla zapříčiněna opakovanou neomluvenou absencí téhož žáka pocházejícího ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tato situace byla opakovaně řešena s pracovníky OSPOD MÚ Kutná Hora, hlášena na Policii ČR, ale zlepšení situace se nepodařilo dosáhnout. Chlapec byl v průběhu druhého pololetí na přání rodičů a doporučení PPP přeřazen do Základní školy praktické v Kutné Hoře. Do druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol se zapojily všechny třídy pátého a devátého ročníku. Přestože cílem tohoto projektu není srovnávat žáky, třídy nebo školy, ale poskytnout informaci o tom, nakolik každý žák plní požadavky minimálního standardu, můžeme konstatovat, že nejlépe se našim žákům již tradičně dařilo plnit úlohy z matematiky, mezi většinu škol v republice se úspěšností zařadili v anglickém a českém jazyce. V tomto školním roce v devátých ročnících probíhaly už potřetí obhajoby závěrečných prací. Téma si žáci volí sami toto považujeme za velmi pozitivní, děti zpracovávají témata, která jsou jim blízká, jsou pro ně zajímavá a poutavá, nevzniká práce pouze z povinnosti, ale většinou z hlubokého zájmu. Systém tvorby a obhajoby byl stejný jako v předchozích letech pod vedením garanta z řad učitelů práce vzniká, obhajoba probíhá 12

13 před komisí a spolužáky, je hodnocena, žáci obdrží osvědčení. Pouze jedna práce byla nedostatečně připravená a byla vrácená k dopracování, ostatní byly úspěšně obhájeny. Mnohé prezentace úrovní překročily rámec povinného učiva na základní škole a budou využívány při výuce. Zkušenosti, které si žáci si odnášejí ze zpracování díla většího rozsahu i s jeho ústní interpretací, jistě využijí ve svém dalším studiu. ˇ Žáci ročníku se zúčastnili dotazníkového šetření s názvem Pohoda (poskytuje společnost SCIO) zaměřeného na průzkum klimatu školy. Výsledky jednotlivých tříd dostali k dispozici vyučující a budou na ně při své práci reagovat a vycházet z nich Výsledky přijímání žáků do středních škol 5. ročník Víceletá gymnázia Počet žáků celkem: 70 Střední škola počet přihlášených počet přijatých Počet přijatých (%) gymnázium ,8 9. ročník Ostatní střední školy Počet žáků celkem: 60 Střední škola počet přihlášených počet přijatých počet přijatých (%) gymnázium % odborná s maturitou % učební obory % 5.3. Výsledky žáků v soutěžích Jako každý rok i letos se naši žáci účastnili mnoha soutěží a olympiád. Naši zástupci nás velmi úspěšně reprezentovali. Zvítězili jsme v 18 okresních kolech, v devíti případech jsme postoupili do kol krajských, Mladí zdravotníci budou bojovat v kole republikovém. Na tyto úspěchy jsme velmi hrdi jsou důkazem toho, že práce našich vyučujících je na vysoké úrovni, že naši žáci jsou velmi šikovní a potvrzují dobré jméno naší školy v regionu. Přehled výsledků a umístění je zpracován v následující tabulce: Název soutěže MO 5.ročník 1. MO 7.ročník 5. MO 8.ročník 3. Dosažené místo v kole okresním krajském celostátním 13

14 Pythagoriáda 6 2.,4.,5. Pythagoriáda 7 4.,5. Pythagoriáda 8 1.,3.,6. Klokan Klokánek 1.,2.,3. Klokan Benjamin 1. OČJ 1. OAJ 7.ročník 1. OAJ 9.ročník ONJ 9.ročník BiO 9.ročník 5. OD 9.ročník 5. Archimediáda 7.ročník 4.,6. Mladý recitátor I.kategorie Mladý recitátor IV.kategorie Mladý zdravotník mladší žáci Mladý zdravotník starší žáci KH liga v miniházené KH liga házená Liga kutnohorských škol 2. Atletický čtyřboj mladší chlapci Atletický čtyřboj starší chlapci Atletický čtyřboj starší dívky Pohár rozhlasu mladší chlapci Pohár rozhlasu mladší dívky Pohár rozhlasu starší chlapci Pohár rozhlasu starší dívky Atletická olympiáda starší žáci Basketbal mladší chlapci 3. Basketbal starší chlapci 1. O pohár hejtmana florbal 3.-5.ročník 2. Florbal starší hoši 1. Florbal starší dívky 4. Mc Donald cup 1. Novinářský kalamář házená Novinářský kalamář házená dívky

15 Preventan cup vybíjená mladší chlapci Preventan cup vybíjená mladší dívky Zátopkův maraton 2. Zátopkovy štafety starší žáci Zátopkovy štafety mladší žáci Liga kutnohorských škol 2. Vánoční laťka Plavecko běžecký pohár 3 krát zlato, 1 stříbro, 1 bronz 4 krát zlato, 2 krát stříbro, 2 krát bronz 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů je v dnešní době velmi důležitá a její důležitost stoupá. Ohrožení dětí negativními jevy okolního světa je velmi vysoké a od raného věku je nutné na děti systematicky preventivně působit. Proto na naší škole pracují dva metodici, jeden na druhém a jeden na prvním stupni. Práce školy v oblasti prevence se řídí Minimálním preventivním programem, který je pravidelně inovován a vyhodnocován. Jeho hlavním cílem je dlouhodobé systematické působení na děti v oblasti prevence sociálně patologických jevů - využíván je obsah jednotlivých vyučovacích předmětů i krátkodobé preventivní programy a jednorázové akce vždy s ohledem k věku dětí. Prevence je zaměřena především na - výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu - vytváření pozitivního sociálního klimatu, pocitu důvěry bez nadměrného tlaku na výkon, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - rozvoj osobnosti dítěte, výchovu dětí ke zdravému sebevědomí - osvojení pozitivního sociálního chování - rozvíjení schopnosti komunikace, samostatného rozhodování, řešení problémů a sebehodnocení - vedení žáků k efektivnímu využívání volného času - rozvoj dovednosti odmítání všech forem sebedestrukce, agresivity a porušování zákona - zvyšování právního vědomí Preventivní ochranné kompetence dětí a mládeže jsou vytvářeny nejen konkrétními informacemi, ale jsou využívány i techniky vlastního prožívání, metody osobnostní a sociální výchovy žáků a nácvik praktických dovedností. Ve škole pracuje pod vedením metodika prevence skupina PEER aktivistů. Realizace minimálního programu školy s podrobným výčtem akcí je uvedena v příloze číslo Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání celého pedagogického sboru proběhlo v rámci projektu Profesní vzdělávání Škola 21, které bylo zakončeno tématem Motivace a komunikace ve vzdělávání. Účast v projektu hodnotíme jako velmi přínosnou a využitelnou pro naši každodenní praxi. Individuální vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno především na oblast rozvoje čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, cizího jazyka a ICT. Tyto semináře byly hrazeny převážně z projektu EU Peníze školám. 15

16 10 vyučujících se zúčastnilo kurzu Moderní internetové technologie. Průběžně ve škole probíhá školení pro práci s interaktivní tabulí, které pro kolegy zajišťuje koordinátor ICT. V rámci projektu ELIO se účastnily čtyři třídní učitelky vzdělávání směřujícího do oblasti osobnostní a sociální výchovy. Od společnosti SCIO jsme využili nabídku projektu Nautilus a Pohoda ve škole. Všechny tyto kurzy byly pro vyučující zdarma, byly hrazeny z prostředků ESF. Z prostředků krajského úřadu byly hrazeny semináře pro vedení školy z oblasti nové legislativy a nových trendů ve vzdělávání, kurz pro vyučující prvního ročníku genetická metoda čtení, seminář k tvorbě výukových materiálů v rámci projektu EU Peníze školám a vzdělávání koordinátora ICT. Semináře hrazené z prostředků zřizovatele byly zaměřeny na didaktiku, jazykové vzdělávání, primární protidrogovou prevenci a rovněž novou školskou legislativu. Za velmi důležité považujeme vzdělávání školního metodika prevence účastnil se několika seminářů a své zkušenosti z nich předává na pedagogických radách celému pedagogickému sboru. Vychovatelky školní družiny se zúčastnily tvořivých dílen podle svého zájmu zaměřených především na výtvarnou výchovu dětí. Na vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v roce 2012 věnováno celkem Kč z toho Kč z prostředků krajského úřadu, Kč z projektu EU Peníze školám, dále Kč z prostředků zřizovatele a 252 Kč z finančních prostředků vybraných od rodičů na provoz školní družiny. Podrobný výčet všech akcí roku 2012 je uveden v příloze. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola organizuje rozsáhlou mimoškolní činnost, která přispívá k efektivnímu využívání volného času žáků, napomáhá předcházení sociálně patologických jevů v chování dětí a ovlivňuje jejich pozitivní hodnotovou orientaci. Žákům nabízíme celou řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů, bohatá je činnost divadelního souboru, organizujeme pěvecká vystoupení dětí, třídní učitelé tráví se svými třídami čas mimo vyučování. Škola se snaží přiblížit svoji práci kutnohorské veřejnosti a zapojovat se do života ve městě. Žáci školy vystupují na Svatováclavských slavnostech, které pořádá Město Kutná Hora. V předvánočním čase organizujeme již tradičně vánoční besídku pro žáky a rodiče spojenou s prodejní výstavou vánočních výrobků. Před Velikonocemi žáci pod vedením svých učitelů a vychovatelek školní družiny vyrábějí velikonoční dekorace a prodávají je na Palackého náměstí koná se již tradiční Žižkovský jarmark. Při příležitosti Dne dětí pořádáme Pohádkovou Barboru opět pro kutnohorskou veřejnost v údolí pod Barborou děti hrají pohádky pro své menší i větší kamarády a jejich rodiče. Pohádková trasa je zakončena v parku pod Vlašským dvorem, kde jsou připravena pěvecká a taneční vystoupení žáků školy. Tento projekt se koná za finanční podpory Města Kutná Hora. V závěru školního roku se v Tylově divadle uskutečnila tradiční školní akademie s názvem shodným s tématem celoročního projektu Cesta kolem světa. Na dopoledním představení jsme ocenili 73 žáků školy za vzornou reprezentaci na veřejnosti, na odpoledním jsme se rozloučili s našimi absolventy deváťáky. Naši žáci vystoupili během doprovodného programu na Veteran rallye Kutná Hora 2013, která proběhla v srpnu. Domníváme se, že tyto akce, na kterých se podílejí všichni žáci školy, jsou již hluboko zakořeněné v podvědomí kutnohorské veřejnosti a dokazují začlenění naší školy do místní komunity. Velmi nás těší, že se při nich často potkáváme s našimi bývalými absolventy, kteří se vracejí a mnohdy se účastní nejen jako diváci, ale i aktivně pomáhají. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří věnují mnoho svého volného času této mimoškolní činnosti dětí a také rodičům, kteří děti na akce doprovázejí. 16

17 8.1. Dlouhodobé projekty Běžnou a důležitou součástí naší vzdělávací práce se v posledních letech let stala projektová metoda výuky. Uskutečňují se projekty třídní, předmětové, ročníkové a celoškolní krátkodobé i celoroční. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Celoškolní téma pro rok 2012/2013 Cesta kolem světa prolínalo prací na prvním i druhé stupni během celého školního roku, bylo námětem pro dva celoškolní projektové dny, pod stejným názvem byla nainstalovaná výstava výtvarných prací žáků v prvním patře budovy školy. Mezi dlouhodobé projekty patří projekt určený žákům pátého ročníku, jehož součástí je víkend O škole bez školy. Děti vyjíždějí se svými novými třídními učiteli do rekreačního střediska U Starého rybníka ve Zbraslavicích, kde prožijí víkend plný her založených na prožitkové pedagogice a metodách osobnostní a sociální výchovy. Cílem je vytváření partnerských vztahů mezi novými třídními učiteli a žáky, rozvíjení klidné a otevřené atmosféry školy, bližší poznání žáků mimo školní lavice a role žáků. Na tento projekt pravidelně čerpáme finanční prostředky z grantu Města Kutné Hory nebo ho dotujeme z rezervního fondu školy, aby se ho mohly účastnit všechny děti. Navazující celoroční projekt Objevujeme nové světy pro děti šestých tříd je zaměřený na stmelení třídních kolektivů, na prevenci sociálně patologických jevů v chování dětí, vedení žáků k obraně proti šikaně a vhodnému využívání volného času. Projektu se účastní třídní učitelé, školní metodik prevence a školní psycholog. Součástí tradic se stal projekt směřující k prevenci sociálně patologických jevů Po indiánské stezce aneb zakopeme válečné sekery. Účastní se ho vždy vybraná třída, ve které je třeba posílit uvědomělé dodržování pravidel ze strany žáků, podpořit přátelské vazby v třídním kolektivu apod. V tomto školním roce jsme vybrali pro tento outdoorový pobyt jednu osmou třídu. Trvale se snažíme v dětech posilovat pocit hrdosti na svoji školu. K tomuto cíli směřuje řada našich aktivit, jednou z nich je projekt Odměna pro mě. Je určen pro děti, které nemají problémy s porušování školního řádu, jsou ochotné pomáhat ostatním, zapojují se, reprezentují školu. Děti za odměnu jedou v zimě na hory, škola jim přispívá na lyžařské permanentky. Do projektu Příběhy bezpráví jsou pod vedením vyučující dějepisu zapojeni vždy žáci 9. ročníku. Organizuje ho o.p.s. Člověk v tísni a cílem je přiblížit mladým lidem moderní dějiny naší země. Tentokrát zhlédli naši nejstarší žáci film České děti, který jim přiblížil bouřlivé události roku Jako vždy po filmu následovala diskuse a zpracování získaných informací. Na závěr školního roku byl pro deváťáky připravený projekt Učíme se i bez školy. Měsíční projekt se realizoval po přijímacím řízení na střední školy. Byl zaměřený na podporu zdravého životního stylu, na efektivní využívání volného času a motivaci k dalšímu vzdělávání. Zahrnoval besedy, exkurze a outdoorový pobyt. Všechny dlouhodobé projekty byly kvalitně zpracované a připravené, jejich cíle byly splněny. Tento nadstandardní způsob práce je velmi pozitivně přijímán nejen žáky, ale i rodiči. Projekty jsou pevnou součástí koncepce školy, byly zapracovány do školního vzdělávacího programu. V dubnu se konal tradiční Den Země. Na školní pozemek nám přibyl nový strom - již popáté ho sázeli naši nejstarší s našimi nejmladšími, deváťáci s prvňáčky. Předávají si tak symbolickou štafetu. Environmentální výchova prolínala výukou všech předmětů. Pokračovali jsme v ekologizaci provozu školy tříděním odpadů i šetřením energií, žáci pečovali o zeleň v okolí školy, vysadili rostliny u školní družiny, uspořádali sběr kaštanů pro lesní zvěř, učili se využívat přírodní materiály ve výtvarném projevu. Sběr papíru a hliníku jsme v tomto roce poprvé zorganizovali jako soutěž, a to velmi úspěšnou. Celkem jsme nasbírali přes 25 tun starého papíru. Nejpilnější sběrači byli ocenění na školní akademii. 17

18 Od roku 2002 pokračuje spolupráce se základní školou v maďarském Egeru, partnerském městě Kutné Hory. Projekt je výstižně nazvaný Odstraňujeme jazykové bariéry. Hlavní těžiště této spolupráce je ve výměnných pobytech žáků obou základních škol. Děti si tak mají možnost v cizojazyčném prostředí vyzkoušet prakticky své jazykové dovednosti, poznat kulturu, zvyky a obyčeje Maďarska. Výměnných pobytů se účastní především žáci osmého ročníku, kteří již mají dostatek jazykových znalostí a vědomostí, aby obstáli v cizojazyčném prostředí naprosto odlišném od našeho. Naše děti se seznamují s kulturními a historickými památkami Egeru a přírodními krásami v jeho okolí, naši maďarští přátelé, které jsme přivítali na podzim, zase s historickou Kutnou Horou. Děti společně besedují, sportují, tráví veškerý čas spolu. Tyto výměnné pobyty hodnotíme jako velmi přínosné. V letošním roce jsme pro tuto akci získali i finanční prostředky z grantu Města Kutná Hora. Kromě výměnných pobytů jsme s dětmi absolvovali poznávací zájezd do Německa do Mnichova Další akce školy I v letošním roce jsme vyhlašovali Tváře měsíce a pokračovali jsme s pravidelnými shromážděními žáků, která jsme posunuli do 6. ročníku. Mezi tradiční akce školy patří vánoční besídka pro děti a rodiče spojená s prodejní vánoční výstavou v prostorách školy a velikonoční jarmark na Palackého náměstí. Na obě výstavy připravuje vlastními silami výrobky většina žáků školy pod vedením zkušených výtvarníků, významně se na nich podílejí i děti ze školní družiny. Výtěžek z akcí byl použit na nákup učebních pomůcek. Velký dík patří všem, kteří přišli, strávili s námi příjemné odpoledne a přispěli finančním obnosem i svojí účastí k vytvoření sváteční atmosféry. Velmi si ceníme práce divadelního souboru školy. Jeho působení na Žižkově patří již mezi tradice. Každoročně pro nás i rodiče připraví nádherné vánoční představení, které velmi příjemně doplňuje předvánoční atmosféru, program pro realizaci Pohádkové Barbory, věnované dětem jako dárek ke Dni dětí a představení školní akademie na závěr školního roku. Poprvé jsme na Den solidarity mezi generacemi pozvali do tříd seniory, kteří s dětmi hovořili o svých životních zkušenostech, o životě v našem regionu v dobách jejich mládí, o své profesi. Besedy se nesly ve velmi příjemném duchu možná i proto, že většina našich hostů měla ve třídách svá vnoučata, pravnoučata. V dubnu jsme uspořádali další ročník pěvecké soutěže Žižkovský slavík. Soutěž pořádá školní parlament. Výkony soutěžících hodnotila porota z řad parlamentářů. Velmi kladně hodnotíme spolupráci s GASK veliká výhoda je jeho poloha přímo naproti naší škole. Vyučující využívají nabízené programy pro žáky, jejich kvalita je velmi vysoká, na žáky působí i krásné prostředí galerie. Vybraní žáci školy se zúčastnili výtvarného sympozia ve Zbraslavicích tato akce se dětem líbí hlavně proto, že si na místě mohou samy vyzkoušet různé výtvarné techniky. Výběr kulturních pořadů pro žáky mají na starosti určení vyučující. Nabídka je velmi pestrá, výběr je třeba provádět velmi pečlivě. Žáci se každoročně účastní divadelních představení i výchovných koncertů v Tylově divadle i aule školy, navštíví filmová představení, aktuálně podle nabídky zhlédnou výstavy v expozicích města, zapojí se do řady besed. V letošním roce děti prvního stupně zhlédly v aule školy a Tylově divadle pořady Dobrá zpráva letí světem, Princezna na hrášku, O zatoulaném psaníčku, Povídejme si děti. Pro starší žáky jsme vybrali představení Bílá nemoc a Průřez světovými muzikály. Děti se již poněkolikáté zúčastnily multimediálního pořadu Planeta Země, tentokrát s názvem Madagaskar příběh dávné Lemurie, jako velmi působivý hodnotily film Nicholas Winton síla lidskosti. 18

19 K prezentaci školy na veřejnosti přispívali i žáci pod vedením učitelů výtvarné výchovy, informatiky, praktických činností a vychovatelek školní družiny. Svými pracemi opět přispěli k výzdobě školy, která je na nadstandardní úrovni a je vždy s obdivem hodnocena všemi, kdo naši školu navštíví. V období adventu jsme vystoupili s pásmem koled v Ústavu sociální péče Barbora. Snažili jsme se, aby děti nezůstávaly nečinné k dění ve svém okolí. V zimě chodí děti krmit zvířátka, navštívili kutnohorský psí útulek. Učitelský sbor se finančně podílí na vzdělávání indické dívky. Další indickou dívku adoptoval žákovský parlament. Sbírkou jsme přispěli občanskému sdružení Život dětem. V rámci tělesné výchovy organizovala škola pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou, pro žáky 7. ročníku lyžařské kurzy. V rámci tělesné výchovy využíváme pro výcvik bruslení zimní stadion. Finanční příspěvek byl poskytován žákům druhého a třetího ročníku, při hrazení dopravy na LVZ pomáhá škole SRPDŠ. Pro žáky I. stupně není určeno tolik soutěží jako pro jejich starší kamarády, proto pro ně organizujeme alespoň v rámci školy atletickou olympiádu, turnaj ve florbalu a vybíjené. Možnost vycestovat na pět dní v rámci projektu Učíme se v přírodě využilo 10 tříd se svými třídními učiteli žáci pobývali v rekreačním středisku Šarz Vršov, ve Štědroníně v jižních Čechách a outdoorovém středisku Křižanov. Pro žáky, kteří se učí německý jazyk, byl uspořádán dvoudenní zájezd do Mnichova a Legolandu. Pro zaměstnance školy jsme uspořádali vánoční besídku, setkání při příležitosti Dne učitelů a na závěr školního roku. Na těchto akcích se velmi rádi setkáváme s kolegy, kteří již odešli do důchodu Akce žáků a třídních kolektivů Třídní učitelé tráví mnoho času mimo vyučování se svými třídami, zde je výčet nejzajímavějších akcí, které společně připravili a prožili se svými žáky. Velkou událostí je pro nás každý rok zápis do prvního ročníku. Na jeho přípravě se podílejí žáci napříč ročníky prvního i druhého stupně. Prvňáčci donesli svým bývalým kamarádům do mateřské školy Pohádka pozvánky k zápisu a přitom jim předvedli, jak krásně se již naučili číst, psát a počítat. Žáci školy v kostýmech Šmoulů pomáhali při organizaci zápisu, prováděli své budoucí spolužáky a jejich rodiče po škole a seznamovali je tak nenásilně s prostředím, ve kterém budou v příštích letech trávit spoustu času. V červnu zveme budoucí školáky z MŠ Pohádka a Dačického k nám do školy, kde se účastní výuky. Pochvalu si zaslouží děti, které pracují ve školním parlamentu. Nelitují volného času schůzky se konají zásadně mimo vyučování a přicházejí s nápady, jak vylepšit chod školy, zajišťují adopci na dálku, organizují akce pro ostatní. Mezi nejúspěšnější letos patřila určitě pěvecká soutěž a Den naruby. Na žádost nejen parlamentářů byl v areálu školy umístěn stojan na jízdní kola. Za odměnu za svou celoroční práci se členové parlamentu zúčastnili výletu do Prachovských skal. Žáci se velmi rádi zapojovali do prospěšné činnosti zhotovovali výrobky z keramiky, textilu, kovu, papíru a dalších materiálů pekli vánoční cukroví a velikonoční mazance. Starší děti pravidelně připravovaly vysílání školního rozhlasu. Před školní budovou ozdobila školní družina vánoční strom, mladší děti přichystaly vánoční stromečky pro zvířátka v lese. Tradicí se staly i dny třídního učitele, vánoční besídky jednotlivých tříd, oslavy Dne dětí i rozloučení se školním rokem. Prvňáci byli v kostele svatého Jana Nepomuckého slavnostně pasováni na čtenáře. V rámci redakčního semináře opět vycházel školní časopis MišMaš aneb Žižkonoviny. 19

20 V letošním školním roce naplánovali pedagogičtí pracovníci širokou nabídku exkurzí a vycházek v rámci výuky jednotlivých předmětů i v rámci školních výletů. K doplnění učiva vlastivědy i dějepisu jsme uskutečnili celou řadu historických vycházek za účelem poznání a ochrany kulturních památek Kutné Hory a okolí a seznámení se slavnými rodáky. Žáci navštívili Okresní archiv, České muzeum stříbra a muzeum Hrádek. Vyučující dějepisu připravili dále exkurzi na Veselý kopec a do Kouřimi, kde děti poznávaly lidové tradice a zvyky. Děti z I. B se vydaly se svojí paní učitelkou a rodiči na Pražský hrad, I. C zase vyrazila na cyklistický výlet k Velkému rybníku opět za doprovodu rodičů. Výuka přírodopisu byla obohacována návštěvami botanických a zoologických zahrad. Přírodopisné vycházky v rámci výuky prvouky a přírodovědy byly zaměřeny na pozorování přírody a změn v různých ročních obdobích, poznávání rostlin a živočichů i vytváření správných návyků chování v přírodě. V rámci regionálního poznávání se žáci seznamovali s péčí o životní prostředí, učili se pracovat s buzolou a mapou. Zeměpisné učivo bylo zpestřeno návštěvami planetária. Při vycházkách byla věnována pozornost i dopravní výchově, a tak měly děti dostatek příležitostí lépe se seznámit s pravidly silničního provozu. Žáci prvního stupně navštívili záchranný hasičský sbor a exkurze do svíčkárny v Šestajovicích. V rámci multikulturní výchovy poznali žáci Židovské město, kde se zúčastnili výchovného pořadu o obětech holocaustu. V rámci výtvarné výchovy se velmi intenzivně rozvíjí spolupráce s GASK, děti navštěvují i další vhodné výstavy a stálé expozice v Kutné Hoře. V rámci přípravy na volbu povolání navštívili žáci devátých tříd Úřad práce Spolupráce s rodiči Trvale se snažíme o zkvalitnění spolupráce s rodiči, především přiblížení rodičů k životu školy, jejich aktivní zapojení do našich programů. Rodiče jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím elektronické aplikace i-škola, ti, kteří nemají přístup na internet, dostávají informace prostřednictvím výpisů. Změnili jsme systém třídních schůzek. Koncem měsíce září se koná zahajovací schůzka, na které se rodiče mohou seznámit s vyučujícími, dostanou informace o průběhu celého školního roku, vyjasňují se představy rodiny a školy. Další třídní schůzky byly nahrazeny konzultačními hodinami v listopadu a dubnu, kde rodiče jednají individuálně s jednotlivými vyučujícími. Kromě těchto pevně stanovených konzultací je samozřejmě možné po domluvě sjednat schůzku kdykoliv. Zásadně jsou upřednostňovány individuální pohovory. První stupeň má organizaci schůzek částečně odlišnou. První ročník organizuje setkání s rodiči již v červnu před nástupem budoucích školáčků, neboť důležitých informací pro rodiče je hned na počátku školní docházky velmi mnoho. Dále jsou v rámci prvního stupně realizovány netradiční individuální třídní schůzky učitel rodič žák. Rodiče se seznamují se způsobem práce s jejich dětmi, spolu s dítětem si prohlížejí portfolia, vidí, jaké pokroky jejich dítě již dosáhlo. Tyto schůzky jsou velmi efektivní a neformální, i když jejich organizace je pro vyučující časově velmi náročná. Rodiče mají možnost získávat informace o dění ve škole i na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány. Nejdůležitější údaje a plánované akce na další školní rok jim předkládá v září školní zpravodaj. Velmi cenné jsou ukázkové hodiny pro rodiče žáků I. stupně rodiče mají možnost vidět své dítě přímo při vyučování, poznat metody práce vyučujících. Tyto hodiny jsou hojně navštěvovány rodiči i prarodiči. Dlouhodobě se snažíme o zapojení rodičů do procesu vzdělávání dětí a do života školy. Kromě ukázkových hodin je vítaná i jejich účast při výuce jako asistentů. Škola pořádá rovněž společné akce pro děti i rodiče, například společné víkendy, divadelní představení, výstavy, jarmark, akce tříd. Úroveň spolupráce s rodiči nás řadí mezi školy, které obdržely certifikát Rodiče vítáni. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více