MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Čistá řeka Bečva II", LIPTÁL - kanalizace rozšíření SO Kanalizace splašková - rozšíření SO Napojení pro domovní přípojky SO Čerpací stanice Liptál 2 SO Čerpací stanice Liptál 4 SO Výtlačné potrubí DSO Výtlačné potrubí SO Přeložky inženýrských sítí DSO Přeložky vodovodu DSO Přeložky kanalizace SO Přípojka NN k ČS 2 SO Přípojka NN k ČS 4 SO Přípojka NN pro měrný objekt Liptál na pozemcích parc. č v katastrálním území Lhota u Vsetína, st. p. č. 1, 3, 22/7, 27, 28, 37/2, 52/2, 54, 64, 72/2, 83, 86/1, 102, 104/1, 184/6, 198/3, 246, 249/1, 437, 448, 486, 502, 539, 542, 549, 568, 623, 650, 716, parc. č. 7, 17/1, 17/2, 24/3, 26/2, 60/2, 62/2, 69/3, 70, 77/1, 77/3, 96/6, 111/3, 113/2, 118/1, 120/6, 131/4, 134/3, 134/4, 135/2, 135/3, 139/1, 139/2, 149/1, 149/3, 153/3, 155/1, 175/5, 180/3, 183/3, 183/8, 186/4, 186/5, 186/6, 190, 192, 200, 226/1, 229/13, 243/6, 243/9, 282/1, 321/4, 334/2, 334/3, 368/1, 370/1, 370/5, 371, 381/1, 381/2, 392, 466/2, 468/1, 468/3, 468/4, 469/3, 474/2, 909/1, 910, 1007/3, 1017/2, 1236/11, 1238/10, 1833/3, 1935/6, 1939/2, 1942/2, 2009/1, 2015/12, 2015/20, 2018/1, 2068/1, 2095/8, 2379/1, 2450/4, 2555/8, 2606/2, 2608/23, 2608/26, 2608/32, 2608/33, 2608/34, 2608/35, 2608/36, 2683/3, 2691/10, 2691/25, 2696/1, 2696/3, 2696/6, 2696/8, 3360/1, 3360/3, 3360/4, 3363/4, 3363/6, 3363/7, 3363/17, 3363/18, 3365/1, 3365/5, 3365/6, 3365/7, 3365/8, 3366/1, 3366/2, 3368/2, 3369/2, 3371/3, 3635/11, 3639/3, 3639/12, 3654/1, 3655/12, 3655/15, 3684/1, 3686, 3690/1, 3690/5, 3690/6, 3690/15, 3690/16, 3690/17, 3690/19, 3690/21, 3690/23, 3690/26, 3695/2, 3695/3, 3699, 3700, 3717/1, 3718, 3722/1, 3722/2, 3769/5, 3794/3, 3794/4, 3794/5, 3794/6, 3794/18, 3794/19, 3794/20, 3794/22, 3794/23, 3794/24, 3794/25, 3794/27, 3794/36, 3794/40, 3794/42, 3794/43, 3794/46, 3794/51, 3794/57, 3794/61, 3794/62, 3794/63, 3794/64, 3794/65, 3794/66, 3794/67, 3794/76, 3794/78, 3794/80, 3794/82, 3794/85, 3794/87, 3794/89, 3794/91, 3794/95, 3794/101, 3794/105, 3794/107, 3794/108, 3794/110, 3794/111, 3794/113, 3794/114, 3794/115, 3794/123, 3794/125, 3794/126, 3794/127, 3868/1, 3868/2, 3868/5, 3869, 3872/2, 3872/3, 3873, 3874, 3898/1, 3899, 3900, 3904, 3905, 3908, 3910, 3929/2, 3929/5, 3929/6, 3929/7, 3936/1, 3939, 3952, 3954/1, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3956/1, 3956/7, 3958, 3959/1, 3960/2, 3960/3, 3962, 3964/2, 3965/4, 3965/5, 3966/1, 3968/1, 3968/3, 3968/7, 3969/1, 3969/2, 3970/2, 3971/1, 3972/1, 3975/1, 3976/1, 3978, 3980/1, 3980/4, 3980/6, 3980/7, 3980/8, 3983, 3985, 3986, 3987, 3993/1, 3993/2, 4002/2, 4002/3, 4003/2, 4003/3, 4003/4, 4008/2, 4034, p. p. k. 2553/1, 2695/1 v katastrálním území Liptál, kterou podala Obec Liptál, IČ , Liptál 331, Liptál, kterou zastupuje společnost CENTROPROJEKT a.s., IČ , Štefánikova 167, Zlín (dále jen "žadatel"). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

2 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 2 Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání, které se bude konat dne 30. srpna 2012 (čtvrtek) v 8:30 hodin v budově Obecního úřadu Liptál, Liptál 331, zasedací místnost. V souladu s ustanovením 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na pozemku parc. č v katastrálním území Lhota u Vsetína a parc. č. 3968/1 a st. p. č. 123/1 v katastrálním území Liptál, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Obsahové náležitosti informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou stanoveny v 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Podle ustanovení 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a), b) a d) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Alice Pačevová referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy

3 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 3 Toto oznámení o zahájení územního řízení se doručuje účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Liptál po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.... Sejmuto dne :... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. Obecní úřad Liptál, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. Účastníci řízení dle 85 odst.1 stavebního zákona: Obec Liptál, IDDS: ejfb2j3, kterou zastupuje CENTROPROJEKT a.s., IDDS: 36sddax Účastníci řízení dle 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: René Banot, Ke Studánce č.p. 1049, Lutyně, Orlová 4 Jan Běťák, Liptál č.p. 115, Liptál Jiřina Běťáková, Liptál č.p. 115, Liptál Marta Běťáková, Liptál č.p. 115, Liptál Jozef Blažo, Liptál č.p. 130, Liptál Petr Blažo, Liptál č.p. 130, Liptál Hana Blažová, Borovského č.p. 2338, Karviná-Mizerov, Karviná 4 Ivana Boevenová, Heinrichsalle 43, Iserlohn, Německo Karel Bořuta, Liptál č.p. 454, Liptál Jarmila Burjánová, Liptál č.p. 124, Liptál Petra Burjánová, Liptál č.p. 491, Vsetín 1 Josef Bzonek, Liptál č.p. 22, Liptál Jan Cedidla, Liptál č.p. 3, Liptál Petr Cedidla, Liptál č.p. 156, Liptál Jarmila Cedidlová, Liptál č.p. 416, Liptál Miroslava Cedidlová, Liptál č.p. 416, Liptál Zdeňka Cedidlová, Liptál č.p. 3, Liptál Helena Cibulková, Trnava u Zlína č.p. 225, Trnava u Zlína Patrik Cuha, Liptál č.p. 482, Liptál Jaroslav Čechák, Nový Hrozenkov č.p. 414, Nový Hrozenkov Ilona Čecháková, Nový Hrozenkov č.p. 414, Nový Hrozenkov Ing. Svatava Čurdová, Stará cesta č.p. 1090, Vsetín 1 Josef Daňa, Liptál č.p. 391, Liptál Josef Daňa, ml., Liptál č.p. 391, Liptál Ing. Milan Daňa, Liptál č.p. 444, Liptál Alice Daňová, Liptál č.p. 65, Liptál Leona Daňová, Liptál č.p. 512, Liptál František Davídek, Liptál č.p. 338, Vsetín 1 Anna Dědicová, Jasenická č.p. 1796, Vsetín 1 Eva Dědková, Halenkov č.p. 751, Halenkov

4 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 4 Josef Fendrych, Liptál č.p. 289, Liptál Jana Fendrychová, Liptál č.p. 289, Liptál Milan Filip, Liptál č.p. 87, Liptál Jiřina Filipová, Liptál č.p. 87, Liptál Josef Frýdl, Liptál č.p. 452, Liptál Josef Frýdl, Liptál č.p. 277, Liptál Marian Frýdl, Podřevnická č.p. 405, Zlín-Žlechovice nad Dřevnicí Božena Frýdlová, Liptál č.p. 277, Liptál Eva Frýdlová, Liptál č.p. 452, Liptál Milan Gavenda, Liptál č.p. 35, Liptál Jan Gerža, Liptál č.p. 325, Vsetín 1 Jaroslav Gerža, Matouše Václavka č.p. 1217, Vsetín 1 Karel Gerža, Liptál č.p. 12, Liptál Karel Gerža, Liptál č.p. 64, Liptál Ladislav Gerža, Liptál č.p. 134, Liptál Vladislav Gerža, Liptál č.p. 421, Liptál Zdenek Gerža, Liptál č.p. 134, Liptál Anna Geržová, Liptál č.p. 134, Liptál Marie Geržová, Liptál č.p. 421, Liptál Věra Geržová, Liptál č.p. 325, Liptál Mgr. Hana Horáková, Havlíčkova č.p. 1178, Valašské Meziříčí 1 Antonín Hromada, Bratří Hlaviců č.p. 81, Vsetín 1 Tomáš Hromada, Liptál č.p. 474, Liptál Dagmar Hromadová, Liptál č.p. 474, Vsetín 1 Jaroslav Hruška, Liptál č.p. 203, Liptál Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice-Praha 5 Jaroslav Chmelař, Liptál č.p. 284, Liptál Pavel Chmelař, Liptál č.p. 20, Liptál Ing. Radim Chmelař, Liptál č.p. 36, Liptál Anežka Chmelařová, Liptál č.p. 317, Liptál Marie Janečková, Lumírova č.p. 490/9, Výškovice, Ostrava 30 Emil Janíček, Liptál č.p. 77, Liptál Marie Janíčková, Liptál č.p. 77, Liptál Rudolf Jelínek, Liptál č.p. 434, Liptál Andrea Jelínková, Liptál č.p. 434, Liptál Antonín Juřička, ml., Liptál č.p. 379, Liptál Antonín Juřička, Liptál č.p. 379, Liptál Jiřina Juřičková, Liptál č.p. 379, Liptál Monika Kachtíková, Liptál č.p. 262, Liptál Vlasta Kantorková, adresa neznámá, adresa neznámá Jiří Kašpárek, Liptál č.p. 290, Liptál Anežka Kašpárková, Liptál č.p. 290, Liptál Jana Kirchnerová, Liptál č.p. 56, Vsetín 1 Jaroslav Klepáč, Liptál č.p. 381, Liptál Růžena Klepáčová, Liptál č.p. 381, Liptál František Kleska, Liptál č.p. 85, Liptál Zdeněk Kleska, Liptál č.p. 429, Liptál Radim Kögler, Liptál č.p. 445, Liptál Radka Köglerová, Liptál č.p. 445, Liptál Aleš Koutný, Liptál č.p. 275, Liptál Radomír Kovář, Liptál č.p. 242, Vsetín 1 Ing. Tomáš Kovář, Seifertova č.p. 703/3, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 1 Jan Kovařčík, Liptál č.p. 397, Liptál Josef Kovařčík, Liptál č.p. 234, Vsetín 1 Richard Kovařčík, Liptál č.p. 234, Liptál Ing. Marcela Kovářová, Luh č.p. 1784, Vsetín 1 Olga Kovářová, Nábřeží č.p. 1356, Napajedla Ing. Aleš Král, Janová č.p. 236, Vsetín 1

5 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 5 Josef Král, Janová č.p. 236, Vsetín 1 Dana Králová, Janová č.p. 236, Vsetín 1 Zdenka Křupalová, Liptál č.p. 346, Liptál Dana Kubošová, Na Vyhlídce č.p. 1526, Vsetín 1 Jan Kuropata, Liptál č.p. 249, Vsetín 1 Lydie Kuropatová, Liptál č.p. 249, Vsetín 1 Karel Laštovica, Liptál č.p. 89, Liptál Martin Laštovica, Liptál č.p. 198, Liptál Milan Laštovica, Těšíkov č.p. 1172, Vsetín 1 Alena Laštovicová, Liptál č.p. 198, Liptál Jana Laštovicová, Těšíkov č.p. 1172, Vsetín 1 Vlasta Laštovicová, Liptál č.p. 89, Liptál Jaroslav Londa, Liptál č.p. 11, Liptál Josef Londa, Liptál č.p. 345, Liptál Josef Londa, Benešovo nábřeží č.p. 3828, Zlín 1 Alena Londová, Liptál č.p. 345, Liptál Věra Londová, Benešovo nábřeží č.p. 3828, Zlín 1 Miroslav Macík, Liptál č.p. 330, Liptál Ing. Monika Macíková, Liptál č.p. 330, Vsetín 1 Josef Maliňák, Zábraní č.p. 1375, Napajedla Petr Marek, Na Kopečku č.p. 6, Vsetín 1 Lenka Marková, Na Kopečku č.p. 6, Vsetín 1 Alena Matějů, Liptál č.p. 463, Liptál Dagmar Matějů, Liptál č.p. 118, Liptál Josef Matějů, Liptál č.p. 118, Liptál Karel Matoška, Liptál č.p. 143, Liptál Bc. Miroslav Mičkal, Rokytnice č.p. 416, Vsetín 1 Radovan Michálek, Liptál č.p. 241, Liptál Jan Mikšík, Liptál č.p. 108, Vsetín 1 Libor Mikšík, Družstevní č.p. 434, Slušovice Emílie Mikulcová, Liptál č.p. 116, Liptál Miroslava Mikulcová, Liptál č.p. 116, Liptál Vlastimil Motloch, Liptál č.p. 318, Liptál Alena Motlochová, Liptál č.p. 318, Liptál Josef Mrlina, Liptál č.p. 329, Liptál Tomáš Mrlina, Liptál č.p. 57, Liptál Zdeněk Mrlina, Liptál č.p. 57, Liptál Zdeněk Mrlina, Liptál č.p. 402, Liptál Petra Mrlinová, Liptál č.p. 57, Liptál Šárka Mrlinová, Liptál č.p. 93, Liptál Ivo Mrnuštík, Liptál č.p. 423, Liptál Jan Mrnuštík, ml., Liptál č.p. 110, Vsetín 1 Jan Mrnuštík, Liptál č.p. 110, Liptál Jiří Mrnůštík, Liptál č.p. 437, Liptál Miloslav Mrnuštík, Liptál č.p. 113, Liptál Pavel Mrnuštík, Liptál č.p. 196, Liptál Zdeněk Mrnuštík, Liptál č.p. 508, Liptál Drahomíra Mrnuštíková, Liptál č.p. 47, Liptál Ing. Ivana Mrnuštíková, Liptál č.p. 110, Liptál Ludmila Mrnuštíková, Liptál č.p. 113, Liptál Marcela Mrnuštíková, Liptál č.p. 508, Liptál Růžena Mrnuštíková, Liptál č.p. 110, Liptál Zuzana Mrnuštíková, Liptál č.p. 456, Liptál Ing. Jiří Nezval, Vinařská č.p. 783/23, Rohatec Petr Nohavica, Liptál č.p. 491, Vsetín 1 Josef Novosad, Slovenská č.p. 2018, Vsetín 1 Daniel Obadal, Liptál č.p. 388, Vsetín 1 Jaroslav Obadal, Liptál č.p. 138, Liptál

6 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 6 Josef Obadal, Liptál č.p. 129, Liptál Karel Obadal, Liptál č.p. 265, Liptál Alois Ondrašík, tř.svobody č.p. 775, Zlín-Malenovice, Zlín 4 Štěpánka Ondrašíková, Třída Svobody č.p. 775, Zlín-Malenovice Hana Ondruchová, 5.Května č.p. 1352, Rožnov pod Radhoštěm 1 Hana Orságová, Sušilova č.p. 1329, Vsetín 1 Hana Ostrušková, Liptál č.p. 134, Liptál Ing. Libor Pečenka, Liptál č.p. 237, Liptál Ivana Pečenková, Liptál č.p. 237, Liptál Josef Pilíšek, ml., Liptál č.p. 387, Liptál Josef Pilíšek, Liptál č.p. 387, Liptál Ludmila Pilíšková, Liptál č.p. 387, Liptál Anna Pivodová, V bytovkách č.p. 1030/72, Praha 22-Uhříněves, Praha 114 Ing. Jiřina Pivodová, V bytovkách č.p. 1030/72, Uhříněves, Praha 114 Ing. Petra Pohanková, Liptál č.p. 119, Liptál Dana Polaštíková, Krátká č.p. 492, Slušovice RNDr. Miroslava Pospíšilíková, Liptál č.p. 263, Liptál Jana Potěšilová, Liptál č.p. 256, Liptál Daniel Řádek, Liptál č.p. 129, Liptál Karel Řezníček, Liptál č.p. 136, Liptál Josef Řezník, Liptál č.p. 197, Liptál Miroslav Řezník, Liptál č.p. 342, Liptál Stanislav Řezník, Liptál č.p. 427, Liptál Stanislav Řezník, Lhota č.p. 217, Vsetín 1 Eva Řezníková, Liptál č.p. 148, Liptál Ivana Řezníková, Liptál č.p. 148, Liptál Jana Řezníková, Liptál č.p. 427, Liptál Vlasta Řezníková, Lhota č.p. 217, Vsetín 1 JUDr. Jiří Sachr, Liptál č.p. 458, Liptál Radka Sachrová, Mládí č.p. 1563, Vsetín 1 Patrik Skalický, Liptál č.p. 442, Liptál Tomáš Skandera, Stará Cesta č.p. 1684, Vsetín 1 Ing. Libor Smilek, Štěpnická č.p. 1166, Uherské Hradiště 6 Milan Smilek, Liptál č.p. 267, Liptál Petr Smilek, Liptál č.p. 384, Liptál Stanislav Smilek, Družstevní č.p. 433, Slušovice Zdenek Smilek, Liptál č.p. 31, Liptál Ivana Smilková, Štěpnická č.p. 1166, Uherské Hradiště 6 Ludmila Smilková, Nad Výmolem č.p. 747, Vizovice Stanislava Smilková, Liptál č.p. 31, Liptál Marian Staroň, 1. mája č.p. 1961/25, Liptovský Mikuláš, Slovensko Ctirad Sušeň, Liptál č.p. 347, Vsetín 1 Karel Sušeň, Liptál č.p. 130, Liptál Anežka Sušňová, Liptál č.p. 347, Vsetín 1 Vlasta Sušňová, Liptál č.p. 130, Liptál Vladislava Šerá, Jiráskova č.p. 1812, Vsetín 1 Alan Šerý, Liptál č.p. 499, Vsetín 1 Jan Šimara, Liptál č.p. 109, Vsetín 1 Eva Šimarová, Liptál č.p. 109, Vsetín 1 Iva Šimečková, Liptál č.p. 501, Vsetín 1 Josef Šimek, Liptál č.p. 268, Liptál Petra Škodíková, Nadhumení č.p. 45, Prštné, Zlín 1 Jiří Škrabánek, Bratří Hlaviců č.p. 71, Vsetín 1 Karel Škrabánek, Jiráskova č.p. 1817, Vsetín 1 Martin Škrabánek, Liptál č.p. 507, Liptál Iveta Škrabánková, Liptál č.p. 507, Liptál Michael Švach, Liptál č.p. 111, Liptál Renata Švachová, Liptál č.p. 111, Liptál

7 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 7 Pavel Švec, Liptál č.p. 386, Liptál Jaroslava Švecová, Liptál č.p. 386, Liptál Jan Talaš, Liptál č.p. 122, Liptál Josef Tkadlec, Liptál č.p. 434, Vsetín 1 Karel Tomana, Liptál č.p. 336, Liptál Irena Tomanová, Liptál č.p. 13, Liptál Dušan Tomeček, Liptál č.p. 320, Liptál Ing. Michal Trochta, Liptál č.p. 433, Liptál Jana Trochtová, Liptál č.p. 433, Liptál PhDr. Martina Trojanová, Pod Václavem č.p. 950/2, Praha-Dolní Chabry, Praha 84 Jana Václavíková, Ohrada č.p. 1853, Vsetín 1 Miroslav Vaculík, Liptál č.p. 361, Liptál Miroslav Vaculík, Liptál č.p. 25, Liptál Ondřej Vaculík, Liptál č.p. 351, Liptál Ing. Roman Vaculík, Liptál č.p. 498, Liptál Ing. Roman Vaculík, Liptál č.p. 381, Liptál Vladimír Vaculík, Liptál č.p. 17, Liptál Vladimír Vaculík, Podlesí č.p. 342, Valašské Meziříčí 1 Eva Vaculíková, Liptál č.p. 445, Liptál Jana Vaculíková, Liptál č.p. 25, Liptál Lydie Vaculíková, Liptál č.p. 51, Liptál Soňa Vaculíková, Liptál č.p. 498, Vsetín 1 Josef Valchář, Liptál č.p. 34, Vsetín 1 Jitka Valchářová, Liptál č.p. 403, Liptál Iva Vavřínová, Liptál č.p. 180, Liptál Petr Vodák, Liptál č.p. 28, Liptál Iveta Vodáková, Liptál č.p. 28, Liptál Josef Vráblík, Liptál č.p. 461, Vsetín 1 Jana Vráblíková, Liptál č.p. 461, Liptál František Vrlíček, Liptál č.p. 258, Liptál Ludmila Vrlíčková, Liptál č.p. 258, Liptál Ing. Eva Vrlová, Liptál č.p. 164, Liptál Jaroslava Petra Zbožínková, Liptál č.p. 479, Liptál Rostislav Zgarba, Liptál č.p. 126, Liptál Vladislav Zgarba, Liptál č.p. 126, Liptál Stanislav Zíval, Liptál č.p. 378, Liptál Jiřina Zívalová, Liptál č.p. 378, Liptál Ludmila Zrníková, Jasenná č.p. 270, Vizovice Marie Zrníková, Liptál č.p. 132, Liptál Jiří Žaludek, Liptál č.p. 261, Liptál Dagmar Žaludková, Liptál č.p. 261, Liptál Hana Žemlová, Na Honech III č.p. 4932, Zlín 5 Ladislav Žůrek, Liptál č.p. 377, Liptál Marie Žůrková, Liptál č.p. 377, Vsetín 1 BEECH, s. r. o., IDDS: 578q3xn Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif Českomoravská stavební spořitelna, IDDS: ukmjjq2 ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy Dětský domov a Základní škola Liptál, Liptál č.p. 91, Liptál Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Liptál č.p. 8, Liptál FORP Finance s.r.o., IDDS: 3cp6vj2 GE Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk IP Exit, a.s., IDDS: 7zya87f JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, IDDS: scsbwku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vsetín, IDDS: e8jcfsn Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn

8 Č.j. MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa str. 8 Modrá pyramida stavební spořitelna, IDDS: vf4e8u8 Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Zlín, IDDS: mrbaiz9 Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IDDS: x3cv8at Raiffeisen stavební spořitelna, IDDS: f6qr5pb Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u ROFIM, spol. s r.o., IDDS: ic7xywp RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc S.V.I.S. Trade a.s., IDDS: f45ghzj Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále, obecní úřad Liptál, Liptál č.p. 331, Liptál SMP Net, s.r.o., IDDS: xe922jj Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h TEX GROUP, s.r.o., IDDS: 65863qb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Vsetín, IDDS: c4nfs5n Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IDDS: hcxgx4k Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb Pavel Hruška, Liptál č.p. 21, Liptál Jaroslav Chmelař, Štěpská č.p. 946, Vizovice Dotčené orgány: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, IDDS: xwsai7r Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Městský úřad Vsetín, odbor ÚP, SŘ a dopravy, oddělení dopravy, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Městský úřad Vsetín, odbor ÚP, SŘ a dopravy, státní památková péče, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Obecní úřad Liptál, IDDS: ejfb2j3

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 612/2014/OÚPSŘ-330/Ša-12 03.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor výstavby a územního plánování Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218 Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 09371/2010 Litomyšl, dne 3.6.2010 Č.j.:

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00dy8eh* MESTX00DY8EH Č. j.: MEST 8373/2015 Sp. zn.: OS 226/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 95 Teplice OZNÁMENÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 95 Teplice OZNÁMENÍ Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ÚP/102397/2014/Pa MgMT/105365/2014 oprávněná úřední osoba: Pažoutová 417 510 332 pazoutova@teplice.cz M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 368/2014/OÚPSŘ-330/Ša-11 10.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR Č.j.: 2494/20 1O/StO Spis. Zll.: 2158/20101Urb Vyřizuje: Urbánková, tel. 377970248 E-mail: pavla.urbankova@tremosna.cz Obec Bučí, 331 52 Bučí 57 v "V v v, MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice odbor stavebního úřadu DLE ROZDĚLOVNÍKU Naše číslo jednací : Naše číslo spisu / značka : Oprávněná úřední osoba / linka :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Tel.: 517324445 Fax: 517 324 431 Email: gazda@bucovice.cz Městský úřad Bučovice ", Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Vyřizuje: V áš dopis

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 18.05.2016 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001sirx MUVRX001SIRX Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 430/2009 Sp.Zn.: SPIS 147/2009/VAŽP42 3 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 126752/2011 ST2/Več MMHK/130326/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 1.8.2011

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město MUORX00AYLKX VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2011-05-31 NAŠE ZN.: MUOR 71536/2011 SPIS ZN.:

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: Číslo jednací: OVUP/09/0002269 Vaše číslo jednací: 712/004445/2009/ZVy

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2.

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2. MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sídlo: Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ:00259322, DIČ:CZ00259322 Tel.: 352 350 666, http://www.hornislavkov.cz, email:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou Č.j.: 730/2015/MěR/Stú/1 Vyřizuje: Sýkorová Tel/Mob: 469 690 144 / 608 725 144

Více

Ni;' Šnajdr; vá IP II).~.) MAGISTRÁT OBEC 2ERMANICE. ~sta frýdku-, rstku

Ni;' Šnajdr; vá IP II).~.) MAGISTRÁT OBEC 2ERMANICE. ~sta frýdku-, rstku Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního *MMFMX0049TKC* Sp. zn.: MMFM_S 15416/2010/0ÚRaSŘlŠna Č.j.:

Více

S00BX00QIF5M. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

S00BX00QIF5M. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 30817/2014/Pa Č.j.: MmP 39287/2014 Pardubice, dne 1.7.2014 Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179 oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 18.02.2015 Č.J..: SU/5502-15/1140-2015/SV VYŘIZUJE: Dagmar Svobodová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 2.12.2014 Naše zn.: MěÚ-R/St.3351/2014-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/245/2012/Če ČEZ Distribuce, a.s. SÚ/330/246/2012/Če Teplická 874/8 vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková 405 02 Děčín IV - Podmokly

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 4573/2012 Sp.zn.: OS 25/2012 zat Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D stavební úřad nám. Na podkově 2, 56992 Bystré B Y S T R É VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.8.2015 SPIS.ZN.: SÚ/2470/2015/P Č.J.: 2470-2 VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: DAT. SCHRÁNKA Ing. Pruška

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/89221/Lp/2013 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/89221/2013-4 POČET LISTŮ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

Obdrží dle rozdělovníku

Obdrží dle rozdělovníku Spisová značka: 1795/2012/OV Číslo jednací: 1795/2012/OV-4 V Lokti dne: 26.02.2013 Oprávněná úřední osoba: Milan Hroníček telefon: 352 359 729 e-mail: m.hronicek@loket.cz Obdrží dle rozdělovníku O Z N

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/27692-12/zeml /4075-2012 Rumburk, 4. září 2012 Oprávněná úřední osoba: Žemlová Lenka E-mail: zemlova.stavu@rumburk.cz

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:6 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Mgr. Petr Topič Lešná 170 756 41 Lešná zastupuje Ing. Arch, Jaromír Zavadil Lešná 78 756

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.0409/2013- St Č.J.: MuVP - 0581/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 6.3.2013

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/58664/2015/MAKR 67956/2015/OSÚP/MAKR 77075

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47716/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47798/2014/OŽPaKS/Fi

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod IDDS: gmtbqhx tel. 491 405 111 www.mestonachod.cz odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště: Palachova 1303, Náchod Spisová značka:

Více

Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739 Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739 Č.j.: 1667/328/07/OV/Fr Nové Strašecí, dne 4. 9. 2007 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/105860/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/105854/2012 ST2/Vos MMHK/178510/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.8.2012 NAŠE ZN.: SZ MMHK/139160/2012ŽP1/Pot MMHK/151540/2012 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 9.3.2016 Sp. zn.: ZP-25762016-hajk Č. j.: KRNOZP-16607/2016 hajk Vyřizuje: Ing. Pavla Hájková, sl.č. 210

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1058/16/VYS/Ko V Sušici dne: 20.5.2016

Více

Městský úřad Vrchlabí Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499405325 Vyřizuje: Ing. Zdeněk Martin Fax: 499405310 Spis.zn.: výst. 12042/2015/Mar Č.j.: SÚ/12042/2015-6 E-mail: martinzdenek@muvrchlabi.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.2.2011 NAŠE ZN.: SZ MMHK/029455/2011ŢP1/TLJ MMHK/040483/2011 VYŘIZUJE: Jiří Tluka TEL.: 495 707 650 FAX: 495 707 642 E-MAIL: jiri.tluka@mmhk.cz DATUM:

Více

I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ. Veřejná vyhláška

I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemys la Otakara II, č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 3 8 8 9 1-2 0 1 6 / n y j 1 5 9 1 0-2 0 1 6 / n y j S p

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1561/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 26.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/473/08/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 16.11.2012 Naše zn.: MěÚ-R/St.3606/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:epodatelna@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP 46/2016/5 Č.J.: MUNO 2553/2016 VYŘIZUJE:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/223525/2012 ST2/Več MMHK/120930/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1412/2014/Če Marie Moravcová SÚ/328/2321/2015/Če Veselá 325 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, kl. 143 e-mail

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./0044/2013/3 Č.j. :

Více

DO~lO DNE:,fq00-h~ fj ~~9/~/V

DO~lO DNE:,fq00-h~ fj ~~9/~/V MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše I, 46059 Liberec I tel. 485 243 II I, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/072346/12-Ma CJ MML 084359/12 Vyřizuje: František Marek ČEZ Distribuce,

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje oddělení stavebního úřadu Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje oddělení stavebního úřadu Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje oddělení stavebního úřadu Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov NAŠE ZN.: Mukrn/201216817/RR/SU/Vo VYŘIZUJE: Jakub Volek TEL.: 554 697 703 E-MAIL: jvolek@mukrnov.cz

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: Spis. a skart. znak: Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané OU/469/2011 OU/469/2011/SU/76/Šl oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00DX12D* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 26630/2013 SP. ZN. MMFM_S 3470/2013/OŽPaZ/KliR

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d. Oznámení zahájení územního řízení

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d. Oznámení zahájení územního řízení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Vyřizuje : Brezar Telefon : 483 369825 Oznámení zahájení územního řízení Žadatel ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, Karolínská

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 9.10.2009 VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Stavební úřad. U Spoňtelny 2. 361 20 Karlovy Vary. OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí

Stavební úřad. U Spoňtelny 2. 361 20 Karlovy Vary. OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí KARLOVY (:ARY Ma~lstrat rrésta Kaf10vy Vary M>skevská 21 361 20 Kar10vy Vary Telefon. 353 118111 Stavební úřad. U Spoňtelny 2. 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/2558/11 /PI-231.2 Vyřizuje: Plachá Ladislava,

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 2326/2012/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavební úřad, B.Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 32 č.j.: spis. znak 44850/2010/OSÚ/PM-8 330 vyřizuje: Petr Machata tel: 465 466 167 Vysoké Mýto, dne 14.12.2011 Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 7241/2011/ 158 Ba Č.j.:SÚ48829/11/7241/2011 158 Kyjov, dne 16.12.2011 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail:

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více