ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 -

2 Obsah Základní údaje o škole Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací programy školy 6. Školská rada 7. Počet tříd 8. Počet žáků 9. Zápis do prvního ročníku 10. Přeřazení do jiného vzdělávacího programu 11. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Organizace vzdělávání Organizace a řízení školy 2. Funkční (systémové) členění) - kompetence 3. Organizace školního roku 4. Organizace vzdělávání, učební plány 5. Plánování 6. Kontrolní systém Údaje o pracovnících školy.. 19 Výsledky vzdělávání Chování žáků 2. Prospěch žáků 3. Vyučovací předměty 4. Testování žáků 5. Volitelné předměty, nepovinné předměty 6. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 7. Oblast prevence 8. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Podmínky výuky.. 33 Školní družina.. 36 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 37 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní aktivity 2. Public relations Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 43 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech.. 43 Základní údaje o hospodaření školy

3 Hlavní údaje o škole 1. Název Na základě žádosti zřizovatele školy vydal dne Školský úřad Chrudim Rozhodnutí s účinností od , ve kterém se mění název školy na: Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim 2. Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Skuteč se sídlem Palackého náměstí 133, Skuteč. Poslední platné znění zřizovací listiny vydalo Město Skuteč a schválilo na 19. zasedání Zastupitelstvo Města Skuteč dne Platnost nabyla zřizovací listiny dnem schválení Zastupitelstvem města. 3. Základní údaje o škole Sídlo školy je na adrese: Smetanova 304, Skuteč. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne je škola s účinností od příspěvkovou organizací. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové byla zapsaná dne (den nabytí právní moci). Statutárním orgánem školy byl Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy, zástupcem statutárního orgánu byla Mgr. Hana Bezdíčková, zástupkyně ředitele školy. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 410 žáků 2. Školní družina kapacita: 75 žáků Prezentaci školy bylo možné nalézt na ová adresa byla škola vydávala vlastní časopis Smetanoviny. 4. Charakteristika školy Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim (dále jen škola ) poskytovala základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Škola byla organizována jako úplná škola a jejím posláním byla výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle vzdělávacího programu schváleného a vydaného MŠMT ČR. Vzdělávání bylo vedeno ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola se nachází v centru města blízko hlavního Palackého náměstí. Velikostí i kapacitou se řadila k největším školám v širokém regionu. Škola měla velkou spádovou oblast, kterou tvořily vedle rozsáhlých městských částí i všechny přidružené obce. Ve škole se však vzdělávali žáci i ze vzdálenějších a nespádových míst jako jsou Pokřikov, Oldřetice, Předhradí, Leštinka, Miřetice, Proseč, Luže, Hroubovice nebo Vrbatův Kostelec. Podmínky výuky byly ovlivněny provedenou rekonstrukcí školy v polovině roku 2013, která zahrnovala zateplení budovy a vytvoření nové barevné fasády, výměnu oken a dveří, výměnu střešní krytiny a úpravu některých vnitřních částí školy. Takto opravená škola se stala pro žáky přitažlivou. V průběhu školního roku byla snaha školy o provedení zatím - 3 -

4 neuskutečněných úprav ve třídách i na chodbách, toto se však z důvodu finančních neuskutečnilo. Materiální vybavení školy bylo v průběhu roku obnovováno. Nakoupeny byly nové učebnice, učební pomůcky do kabinetů, částečnou obnovou prošel také školní nábytek. Škola prostřednictvím svého vzdělávacího programu se snažila žáky učit nově. Toto novum zahrnovalo nové přístupy, metody a formy práce, nové učební pomůcky, důsledné respektování individuálních potřeb žáků, zdokonalování vlastní pedagogické práce formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Charakteristickým znakem školy bylo klidné pracovní prostředí založené na vzájemné důvěře a respektování se. Zároveň však bylo vyžadováno důsledné dodržování stanovených pravidel jak ze strany žáků a rodičů, tak ze strany pracovníků školy. Vedle výuky škola nabídla žákům řadu školních akcí, které se vždy setkaly s velkou pozitivní odezvou. Jednalo se o ozdravné, turistické či sportovní pobyty, krátkodobé výlety nebo exkurze, nebo různá kulturní představení. Žáci prezentovaly své vědomosti, dovednosti i talent na různých soutěžích. Počet získaných ocenění byl odměnou za vykonanou práci. Projektové aktivity byly soustředěny do udržitelnosti projektu z OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost), který byl ve škole ukončen v červnu 2012 s názvem Učíme se nově. Celým průběhem školního roku se prolínala účast školy a jejích žáků v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Pardubickém kraji. Stravování žáků bylo zajištěno prostřednictvím smlouvy u samostatného školského zařízení Školní jídelna, která se nachází v ulici Osady Ležáků. Zde se stravovali nejen žáci, ale i zaměstnanci naší školy. Partnerem školy bylo Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim. Školská rada byla ustanovena k Vzdělávací programy školy Škola pracovala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Oficiální název ŠVP zní Učíme se nově v ZŠ Smetanově školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ 249/07. Tento dokument byl vydán ředitelem školy dne s účinností od Poslední upravené vydání tohoto dokumentu bylo provedeno dne s účinností od Školská rada Školská rada vykonává činnost od Rada je tříčlenná jeden zástupce je z řady rodičů, jeden z města a jeden ze školy. Jednání školské rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen školské rady nejpozději 7 dní před dnem jednání. V případě, že školská rada přizve k jednání i ředitele školy, platí tato lhůta i pro jeho pozvání. Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat všichni její členové. Program jednání schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu svého jednání. Školská rada pracovala podle schváleného jednacího řádu a scházela se ke své práci každé pololetí. Plnila úkoly stanovené školským zákonem. V průběhu školního roku školská rada nevyzvala ředitele k mimořádnému jednání ani neřešila jakoukoli negativní situaci. Všechna jednání byla konstruktivní. Zápisy z jednání jsou uloženy u předsedy rady

5 Na volební období byli ve volbách v r zvoleni: - předseda Mgr. Radek Mihulka, zástupce pedagogických pracovníků - 2 člen Lenka Balounová, zástupce zřizovatele - 3 člen Petra Netolická, zástupce rodičů 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných nebo přípravných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků a) celkové počty I. stupeň II. stupeň celkem k k b) počty žáků v jednotlivých třídách 1.st. I.A I.B II.A II.B III. IV. V. k k c) počty žáků v jednotlivých třídách 2.st. VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B k k Průměrný počet žáků a) na třídu I. stupeň II. stupeň celkem k ,4 19,1 21,3 k ,1 18,9 21,0-5 -

6 b) na učitele (přepočteného) bez výuky náboženství a asistenta pedagoga I. stupeň II. stupeň celkem k ,2 10,9 14,55 k ,8 14,4 Počet integrovaných žáků (na základě doporučení PPP nebo SPC) zdravotní postižení zdravotní oslabení sociální znevýhodnění k k Zápis žáků do prvního ročníku Zápis do prvního ročníku byl proveden v čase od 13 do 18 hod. školy vydal 34 rozhodnutí o přijetí a 7 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Tabulka: přehled Počet žáků u zápisu počet dětí přijatých do prvního ročníku počet odkladů pro školní rok 2014/2015 Předpokládaný počet prvních tříd Poprvé u zápisu Po odkladu Po dodateč. odkl Celkem Přeřazení do jiného vzdělávacího programu ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků

7 Organizace vzdělávání ve školním roce 2013/ Organizace a řízení školy Organizace a řízení školy se provádělo podle vnitřního organizačního předpisu č.1 Organizační řád. Základními ustanoveními tohoto řádu byly: zaměstnavatelem byla právnická osoba Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim; v čele školy jako právního subjektu sál statutární orgán školy ředitel školy; škola se členila na tyto úseky: - 1.stupeň - 2.stupeň - školní družina - správní - ekonomický; v vedoucími zaměstnanci byli: - ředitel školy stupeň řízení III, - zástupkyně ředitele školy stupeň řízení II, - školník stupeň řízení I; zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (stupeň řízení 0 ) byli tito: - vedoucí vychovatelka školní družiny, - vedoucí metodického sdružení 1.st., - vedoucí metodického sdružení 2.st.; v organizačním řádu byli na další pozici tito zaměstnanci: - specializované činnosti - školní metodik prevence, školní koordinátor EVVO, koordinátor a metodik ICT, koordinátor při tvorbě ŠVP; funkci koordinátora a metodika ICT vykonává jedna osoba - výchovný poradce; dalšími obsazovanými pozicemi byly: - vedoucí metodických orgánů - třídní učitelé - vedoucí kabinetů a sbírek - vedoucí jednotlivých školních akcí a akcí souvisejících se vzděláváním žáků; ekonomický úsek spravovala formou služby samostatná právnická osoba; ředitel školy zřídil jako poradní orgány: - pedagogickou radu, - výchovnou komisi, - metodické sdružení 1. stupně a předmětové komise 2. stupně; všechny poradní orgány měly funkci poradní, nikoli rozhodovací; ředitel školy musí vždy rozhodnout; při svém rozhodnutí může vzít v úvahu doporučení poradního orgánu; ve škole byl zaveden systém vzájemné zastupitelnosti pracovníků; ve škole probíhalo metodické řízení: - ředitel, zástupkyně ředitele pedagogičtí pracovníci, - výchovný poradce pedagogičtí pracovníci, - vedoucí metodického sdružení 1. a 2.st. členové sdružení, - uvádějící učitel začínající učitel; vedoucí zaměstnanci ve své řídící činnosti využívali systém vnitřních organizačních a řídících norem a individuálních řídících aktů; ředitel školy vydává a schvaluje organizační a řídící normy vnitřní organizační předpisy; - 7 -

8 vnitřními předpisy školy jsou řády, směrnice, pokyny a předpisy; individuálními řídícími akty jsou především příkazy, rozhodnutí a plány práce. Přehled vnitřních organizačních předpisů ve školním roce 2013/2014: Organizační řád Školní řád a Klasifikační řád Vnitřní řád školní družiny Provozní řád Směrnice k organizaci vzdělávání ve školním roce Spisový a skartační řád Směrnice k vedení správního řízení Pokyn k úpravě písemností, používání razítek, podpisový řád Pokyn k vyplňování povinné dokumentace Směrnice Svobodný přístup k informacím Směrnice Informační systém Směrnice k vedení zotavovacích akcí Pokyn k organizaci výuky plavání Pokyn ke konání lyžařského výcvikového zájezdu Pokyn ke konání školy v přírodě Pokyn ke konání výjezdu do zahraničí Pokyn ke konání školních výletů Pokyn ke konání dalších akcí Směrnice k zajištění BOZP a PO při výuce Směrnice Plán krizového řízení Směrnice k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků Vnitřní platový řád Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Směrnice k organizaci a stanovení způsobu úhrady nákladů na závodní stravování Směrnice k DVPP Směrnice - Vnitřní kontrolní systém Směrnice ke konání kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců Zásady hospodaření s FKSP 2. Funkční (systémové) členění - kompetence Strategie řízení - kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech byly stanoveny v pracovních náplních, - pracovní náplně jsou postaveny tak, aby z nich vyplývaly klíčové oblasti pracovníka, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu, o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti, - jednotlivé úseky pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru

9 Finanční řízení - úkoly spojené s finančním řízením školy zajišťoval ve spolupráci se zřizovatelem a příslušným odborem školství státní správy ředitel školy a v rámci přenesených pravomocí daných náplněmi práce také jeho zástupce, - účetní a mzdovou agendu vedla v plném rozsahu smluvně sjednaná firma. Personální řízení - personální agendu vedl v plném rozsahu ředitel školy, - podklady pro rozhodování ředitele byly zajišťovány i ostatními vedoucími pracovníky školy - noví zaměstnanci jsou vyhledáváni s využíváním všech zákonných možností a postupů, - přijímání nových zaměstnanců zajišťoval administrativně ředitel školy, - sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťoval ředitel školy společně s ekonomkou. Materiální vybavení - o nákupu materiálního vybavení rozhodoval ředitel školy na základě dodaných podkladů od zaměstnanců, - vstupní evidenci nově pořízeného majetku prováděla zástupkyně ředitele školy společně se školníkem, - za následnou evidenci a ochranu evidovaného majetku odpovídali správci sbírek a kabinetů, - odpisy majetku se řídily příslušnými právními předpisy o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. Řízení výchovy a vzdělávání - organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídily platnými školskými předpisy a školním řádem, - pro efektivní plnění výchovných a vzdělávacích cílů byla zřízena funkce výchovného poradce a metodické orgány, - řízení celého vzdělávacího procesu podléhalo řediteli školy, organizační zabezpečení prováděla po projednání s ředitelem zástupkyně ředitele školy Externí vztahy - ve styku s okolím reprezentují školu především její vedoucí pracovníci, tj. ředitel, zástupkyně ředitele, školník a výchovný poradce, - ve styku se zákonnými zástupci žáků jednají v rámci svých náplní práce jménem školy rovněž učitelé a vychovatelé školy. 3. Organizace školního roku Období školního vyučování začalo v pondělí 2. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo zahájeno v pondělí 3. února 2014, ukončeno v pátek 27. června Termíny školních prázdnin: a) podzimní úterý a středa b) vánoční sobota až neděle c) pololetní pátek d) jarní pondělí až neděle e) velikonoční čtvrtek a pátek d) hlavní sobota až neděle

10 Dny volna státní svátky: a) 28. září Den české státnosti b) 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu c) 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii d) 1. leden Den obnovy samostatného českého státu e) 8. květen Den vítězství f) 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje g) 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa Dny volna - dny pracovního klidu: a) 24. prosinec Štědrý den b) 25. prosinec 1. svátek vánoční c) 26. prosinec 2. svátek vánoční d) 25. duben Pondělí velikonoční e) 1. květen Svátek práce ské volno V průběhu školního roku ředitel školy vyhlásil v souladu se školským zákonem ( 24 odst. 2 zákona a 2 odst. 5 vyhláška č. 16/2005, o organizaci školního roku) dva dny volna na čtvrtek a pátek a jeden den v pátek z důvodu organizace výuky. Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna byl přerušen zejména z důvodu malého počtu přihlášených žáků. Zápis do prvního ročníku se uskutečnil ve středu 15. ledna 2014 od 13 hodin do 18 hodin. Pedagogické rady Pedagogické rady se uskutečnily: a) pondělí 11. listopadu 2013 od 15 hodin /vždy 1.st. + 2.st./ b) pondělí 20. ledna 2014 od 15 hodin c) pondělí 14. dubna 2014 od 15 hodin d) pondělí 23. června 2014 od 15 hodin Pedagogická rada je poradní orgán ředitele školy. Členy rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci, účast na poradě je povinná. Každý zápis z pedagogické rady si zaměstnanec přečte a podepíše jej. Provozní porady, odborné schůzky Provozní porady a odborné schůzky se konaly podle potřeby v termínu stanoveném ředitelem školy, a to nejpozději 48 hodin před konáním porady. Předmětem těchto porad (schůzek) byly otázky zejména ekonomické, metodické a řídící. Čtvrtletní výpisy Rodiče byli informováni o prospěchu a chování žáků zasíláním čtvrtletního přehledu o prospěchu a chování žáků. Tyto přehledy byly provedeny v žákovských knížkách, u žáků prvního a druhého ročníku byly zaslány výpisy známek. Zápis a kontrolu známek provedli příslušní vyučující daného vyučujícího předmětu. Termíny pro zasílání čtvrtletních výpisů o prospěchu a chování žáků byly tyto: a) první výpis pátek 8. listopadu 2013 b) druhý výpis pátek 17. ledna 2014 c) třetí výpis pátek 11. dubna 2014 d) čtvrtý výpis pátek 20. června

11 Třídní schůzky Třídní schůzky probíhaly standardním způsobem v kmenových třídách. Třídní učitel rozmlouval a probíral třídní záležitosti s rodiči žáků. Jednotlivé schůzky se uskutečnily v těchto termínech: a) úvodní schůzky proběhly, každý třídní učitel si zvolil svůj termín, o konání schůzky bylo informováno vedení školy b) druhá schůzka se uskutečnila ve středu 14. a odděleně pro první a druhý stupeň v čase od 16 hodin c) další schůzka v průběhu druhého pololetí se konala podle požadavků jednotlivých třídních učitelů Konzultační den (den, kdy se může zákonný zástupce žáka informovat na prospěch a chování žáka) Tyto konzultační schůzky se konaly v těchto dnech: a) středa 27. listopadu 2013 od 14 do 18 hodin b) středa 22. ledna 2014 od 14 do 18 hodin Vedle těchto stanovených termínů existovala možnost dalších konzultací, a to po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka s požadovaným pedagogickým pracovníkem. Takto dojednaná schůzka byla možná jen v době mimo konání přímé vyučovací nebo přímé výchovné činnosti pedagogického pracovníka a mimo dobu konání dozoru nad žáky požadovaným učitelem. Schůzky metodických orgánů Ve školním roce 2013/2014 pracovaly ve škole dvě skupiny metodických orgánů - metodické sdružení 1.st. a metodické sdružení 2.st. Obě sdružení vedla zástupkyně ředitele školy. Oba metodické orgány pracovaly podle schváleného plánu činnosti a scházeli ke své činnosti dle potřeby. Z každého jednání byl proveden písemný zápis. Hlavní náplní byly metodické a didaktické postupy ve výuce, uplatňování moderních forem výuky, účast žáků na soutěžích, konání školních akcí, plnění učebních osnov. Výchovná komise Je to poradní orgán, jehož základ tvořil ředitel školy, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na některá jednání byla přizvána také zástupkyně ředitele školy. Komisi svolával ředitel školy nebo výchovný poradce na základě podnětů. Komise zasedala pravidelně každé pololetí před konáním pedagogické rady. Hlavní náplní bylo řešení výchovných problémů žáků. Záznamy z jednání komise i výsledky jednání jsou uloženy u výchovného poradce. 4. Organizace vzdělávání, učební plány Vzdělávání probíhalo podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. hodina přestávka 1. hodina 7,55 8,40 8,40 8,50 2. hodina 8,50 9,35 9,35 9,50 3. hodina 9,50 10,35 10,35 10,45 4. hodina 10,45 11,30 11,30 11,40 5. hodina 11,40 12,25 12,25 12,35 6. hodina 12,35 13,20 13,20 13,30 7. hodina 13,30 14,15 14,15 14,20 8. hodina 14,20 15,05 Vyučování probíhalo ve škole v učebnách a v místech určených pro pravidelnou výuku; při činnostech souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem i mimo uvedené prostory (škola v přírodě, lyžařský výcvikový zájezd, kulturní představení, exkurze aj.)

12 Časová dotace Učební plán 1.st. podle školního vzdělávacího programu Vzdělávací oblasti a vzdělávací obory podle RVP ZV Vyučovací předměty podle ŠVP ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní dotace Časová dotace Poznámka: červeně vyznačeno rozdělení disponibilní časové dotace

13 Časová dotace Učební plán 2.st. podle školního vzdělávacího programu Vzdělávací oblasti a vzdělávací obory podle RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Vyučovací předměty podle ŠVP Matematika a její Matematika a její Matematika aplikace aplikace Informační a komunikační technologie kační technologie Informační a komuni- Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace 1 v anglickém jazyce Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 0,5 1 10,5 Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Přírodovědný 1 seminář Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Sportovní hry 1 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezové téma Mediální výchova Mediální výchova Disponibilní dotace Časová dotace 1 1 0,5 1 3, Poznámka: a) červeně vyznačeno rozdělení disponibilní časové dotace b) časová dotace 0,5 bude realizována výukou daného předmětu 1krát za 14 dní

14 5. Plánování Škola při realizaci svých činností vycházela ze zpracovaných plánů, které obsahovaly základní cíle a úkoly, kterých chce a má škola dosáhnout. Tyto cíle byly koncipovány tak, aby byly v souladu se školním vzdělávacím programem a dlouhodobou strategií vývoje školy. Důležité bylo také posouzení jejich reálnosti. Plány byly zpracované z hlediska dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého. Pro uplynulý školní rok bylo důležité plnění střednědobého plánu. Tento plán nebyl v průběhu roku upravován. Dlouhodobým plánem práce byla schválená Koncepce dalšího rozvoje Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim na období školních let 2012/2013 až 2017/2018. Zpracování této koncepce rozvoje školy bylo prokonzultováno se zřizovatelem školy a proto stanovené úkoly a postupy by měly být realistické a ve stanovených letech uskutečněné. Tento plán popisuje hlavní priority a vize rozvoje školy. Střednědobým plánem byl roční plán práce zpracovaný na jeden školní rok. Plán vychází z dlouhodobé koncepce, z připomínek kontrolních orgánů i z aktuálních podmínek a možností. Tento plán obsahuje základní cíle a úkoly platné pro daný školní rok. Roční plán práce byl sestaven jako jeden komplexní dokument koncipovaný jako přehled hlavních úkolů školy rozdělených do těchto oblastí: a) evaluace školního roku 2012/2013 b) oblast výchovy a vzdělávání žáků c) oblast personální d) oblast materiálně technická a ekonomická e) oblast public relations Z důvodu co nejlepšího plnění ročního plánu byl zpracován krátkodobý plán, který stanovoval konkrétní úkoly pro každý měsíc, šlo o tzv. měsíční plány. Měsíční plány reagovaly na aktuální situaci ve škole, byly upravovány podle potřeb tak, aby byly splněny úkoly a cíle ročního plánu školy. Úkoly stanovené v plánu práce na školní rok 2013/2014 byly splněny. Bližší rozbor plnění stanovených úkolů obsahuje evaluační zpráva za školní rok 2013/2014, která je východiskem pro tvorbu nového plánu práce pro další školní rok a je jeho součástí. 6. Kontrolní systém Kontrolní činnost byla prováděna po dvou liniích a byla vykonávána vedoucími zaměstnanci školy. První linií je vnitřní kontrolní systém finanční kontroly. Řídící kontrolu prováděl příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Příkazcem operace byl ředitel školy. Správce rozpočtu a hlavního účetního určil ředitel školy podle vnitřní směrnice. Provádění řídící kontroly upravoval vnitřní organizační předpis Směrnice Vnitřní kontrolní systém. Druhou linií byla kontrola výchovně vzdělávacího procesu včetně podmínek pro jeho realizaci. Tuto prováděl ředitel školy a jeho zástupkyně a v souladu s Plánem kontrolní činnosti také někteří další zaměstnanci. Tato oblast kontroly byla zpracovaná ve vnitřním organizačním předpisu Směrnice ke kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců. Kontrolní činnost byla vykonávána podle Plánu kontrolní činnosti. Z každé provedené kontroly byl proveden zápis do záznamové archu. Zjištěné nedostatky byly s příslušným zaměstnancem řešeny

15 Plán kontrolní činnosti 1. Oblast výchovy a vzdělávání Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Výchovně vzdělávací činnost; soulad se školním vzdělávacím programem (hospitace) 2. Písemné projevy žáků (sešity) 3. Povinná dokumentace 4. Tematické plány 5. Činnost metodických orgánů Zástupkyně ředitele školy (zejména 1.st.) Výchovný poradce, jiný pověřený zaměstnanec Zástupkyně ředitele školy Každé pololetí individuálně; případně podle potřeb a ji-ných zjištění Příležitostně podle pokynů ředitele školy Individuálně dle potřeb a ji-ných zjištění říjen, leden, duben říjen, prosinec, březen není dán listopad, květen listopad, únor, květen 1x za pololetí říjen, červen Zástupkyně ředitele školy 1x za pololetí a dle potřeb září, červen Zástupkyně ředitele školy Zástupkyně ředitele školy 1x za rok; při hospitační činnosti Vždy při hospitační činnosti Pololetně; případně podle potřeb a jiných zjištění 6. Výchovné poradenství Čtvrtletně, namátkově 7. Prevence rizikového chování žáků Čtvrtletně, namátkově 8. Plnění EVVO Čtvrtletně, namátkově 9. Plnění úkolů vyplývajících z plánů, porad, ŠVP 10. Činnost zájmových útvarů školní kluby 11. Činnost školní družiny (vzdělávací činnost, dokumentace, naplněnost oddělení, vybavenost, ekonomika) 1x za pololetí; případně podle potřeb a jiných zjištění Alespoň jedenkrát za pololetí; případně podle Zástupkyně ředitele školy potřeb a jiných zjištění 1x za pololetí; případně podle potřeb a jiných zjištění září září Zástupkyně ředitele školy Namátkově leden Vedoucí vychovatelka školní družiny 1x za pololetí leden, květen říjen, březen říjen, leden, duben, červen říjen, leden, duben, červen říjen, leden, duben, červen leden, červen prosinec, květen leden, duben listopad, duben prosinec, květen 2. Oblast personální Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Kvalifikovanost a aprobační skladba 1x za rok; případně podle potřeb a jiných zjištění 2. Přehled úvazků Průběžně září, únor září 3. Osobní údaje zaměstnanců - spis 1x za pololetí a dle potřeb září, květen Zástupkyně ředitele školy Namátkově říjen

16 4. Evidence pracovní doby 5. Plnění plánu DVPP Namátkově září, leden, červen Zástupkyně ředitele školy Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění listopad, květen červen 3. Oblast materiálně technická a psychohygienická Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. BOZP; kvalita budovy a učeben; technické podmínky výuky 2. Hygienické podmínky výuky 3. Kontrola pořádku a čistoty (všechny školní prostory) 1x za pololetí; případně podle potřeb a jiných zjištění září, březen Školník Namátkově není dán Zástupkyně ředitele školy Jiný pověřený zaměstnanec Zástupkyně ředitele školy Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění Kontrola v rámci hospitací Příležitostně Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění listopad, únor, červen říjen, březen není dán listopad, březen není dán Školník Měsíčně měsíčně 4. Dohled nad žáky Zástupkyně ředitele školy Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění říjen, březen není dán 5. Vhodné a odpovídající vybavení pro výuku (učební pomůcky, ICT) Průběžně není dán Jiný pověřený zaměstnanec Průběžně není dán 4. Oblast ekonomická Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Čerpání rozpočtů, účelnost 2. Odměňování zaměstnanců (platové tarify, zápočet praxe, nárokové a nenáro-kové složky platu) Čtvrtletně září, březen 1x za pololetí a dle potřeb září, leden 5. Oblast Public releations Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Prezentace školy na internetu, v novinách; další formy prezentace Průběžně září, květen Zástupkyně ředitele školy Pololetně, namátkově prosinec, červen 2. Webové stránky školy Zástupkyně ředitele školy Průběžně měsíčně

17 1. Oblast výchovy a vzdělávání Výsledky rozboru kontrolní činnosti Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Výchovně vzdělávací činnost; soulad se školním vzdělávacím programem (hospitace) 2. Písemné projevy žáků (sešity) 3. Povinná dokumentace 4. Tematické plány Zástupkyně ředitele školy (zejména 1.st.) Výchovný poradce, jiný pověřený zaměstnanec Zástupkyně ředitele školy Bez větších nedostatků, individuální vedení začínajích ped. prac., většina hodin velmi dobrých Rozdíly ve vedení sešitů, zbytečně dlouhé zápisy, občasné nedostatky u integrovaných žáků, úprava celkem dobrá Bez zjištěných závažných nedostatků, průběžné doplňování dokumentace, Zástupkyně ředitele školy ujednocení zápisů do třídních knih Zástupkyně ředitele školy Vyhotoveny, plněny 5. Činnost metodických orgánů Zástupkyně ředitele školy Prováděna, zápisy doloženy 6. Výchovné poradenství Bez podstatných nedostatků 7. Prevence rizikového chování žáků Velmi dobrá práce, zápisy vedeny 8. Plnění EVVO Úkoly plněny podle plánu 9. Plnění úkolů vyplývajících z plánů, porad, ŠVP 10. Činnost zájmových útvarů školní kluby Zástupkyně ředitele školy Občasné zpoždění s plněním zadaných úkolů bylo řešeno individuálně; zásadní problémy nebyly zjištěny Pracovaly velmi dobře, zájem žáků o činnost v nich je dostačující 11. Činnost školní družiny (vzdělávací činnost, dokumentace, naplněnost oddělení, vybavenost, ekonomika) Zástupkyně ředitele školy Vedoucí vychovatelka školní družiny Na základě drobných připomínek ze strany rodičů byly vykonány namátkové kontroly, vychovatelky byly upozorněny na určité nedostatky. Celkově činnost ŠD byla dobrá. 2. Oblast personální Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Kvalifikovanost a aprobační skladba 2. Přehled úvazků Bez nedostatků Účelné působení na prohlubování i zvyšování kvalifikace, úkoly a cíle plněny 3. Osobní údaje zaměstnanců - spis 4. Evidence pracovní doby 5. Plnění plánu DVPP Zástupkyně ředitele školy Zástupkyně ředitele školy Osobní spisy v případě neúplnosti byly doplněny. Bez závažných nedostatků, evidence vedena, doba dodržována Plán plněn

18 3. Oblast materiálně technická a psychohygienická Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. BOZP; kvalita budovy a učeben; technické podmínky výuky 2. Hygienické podmínky výuky Kontrola prováděna odbornou firmou, nedostatky řešeny a odstraňovány; závažné Školník problémy nebyly Zástupkyně ředitele školy Jiný pověřený zaměstnanec Dodržovány hygienické normy, provedena kontrola Krajské hygienické stanice bez nedostatků 3. Kontrola pořádku a čistoty (všechny školní prostory) 4. Dohled nad žáky 5. Vhodné a odpovídající vybavení pro výuku (učební pomůcky, ICT) Zástupkyně ředitele školy Školník Zástupkyně ředitele školy Jiný pověřený zaměstnanec Kontrola prováděna měsíčně i namátkově, drobné nedostatky byly ihned odstraněny Kontrolou byly zjištěny jisté nedostatky, po rozboru došlo k nápravě Odpovídá potřebám školy a výuky, možnost zlepšení stavu 4. Oblast ekonomická Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Čerpání rozpočtů, účelnost 2. Odměňování zaměstnanců (platové tarify, zápočet praxe, nárokové a nenárokové složky platu) Nebyly zjištěny nesrovnalosti, rozpočty čerpány rovnoměrně a v souladu s účelem Bez zjištěných nedostatků 5. Oblast Public releations Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Prezentace školy na internetu, v novinách; další formy prezentace Zástupkyně ředitele školy Prezentace prováděna, odezva pozitivní 2. Webové stránky školy Zástupkyně ředitele školy Aktualizované, doplňované Opatření k nápravě zjištěných nedostatků vydával ředitel školy. Přijatá opatření zabezpečovala zjednání nápravy a zamezení opakování zjištěných nedostatků. K případné sankci vůči odpovědným osobám nebylo přikročeno. Na vyžádání ředitele školy kontrolovaná osoba předkládala ve stanovených lhůtách zprávy o stavu nápravy zjištěných nedostatků, pokud to bylo považováno za účelné. Kontrola vzdělávání byla prováděna nejčastěji formou hospitace. Hospitace byly prováděny namátkově a měly krátkodobou formu. Hlavním cílem bylo zjistit aktuální dění ve výuce. Klasické hospitace byly vykonány po předchozím oznámení a byly provedeny zejména u začínajících učitelů. Žádná z hospitací nebyla provedena z důvodu stížnosti. Výsledky kontrolní činnosti za uplynulý školní rok nezjistily žádné závažné porušení stanovených pravidel. Zjištěné nedostatky byly drobného rázu a jejich náprava byla prováděna jednoduše

19 Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k k k k fyzické osoby úvazky fyzické osoby úvazky pedagogičtí 25 23, ,053 nepedagogičtí 4 4,25 4 4,25 celkem 29 28, ,303 Pedagogičtí pracovníci k fyzické osoby k úvazky k fyzické osoby k úvazky učitelé 23 20, ,818 vychovatelé 3 2, ,344 asistent ped. 2 0, ,800 DPP 1) 1 0, ,091 celkem 29 23, ,053 1) Poznámka: DPP na výuku náboženství a výuka na druhém stupni Pedagogičtí pracovníci započítáni tolikrát, kolik druhů pedagogické práce vykonávají. Učitelé k k k k fyzické osoby úvazky fyzické osoby úvazky učitelé 1.st. 9 8, ,136 učitelé 2.st , ,682 celkem 23 20, ,818 Učitelé, kteří učili na obou stupních byli zařazeni do 1. nebo 2.st. podle toho, kde měli větší pracovní úvazek. Nepedagogičtí pracovníci k fyzické osoby k úvazky k fyzické osoby k úvazky školník 1 1, ,000 uklízečky 3 3, ,000 topič 1 0, ,250 celkem 5 4, ,250 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let z toho let let let nad 60 let včetně důchodci počet z toho žen Poznámka: Každý pedagogický pracovník je započítán jednou, i když může mít dvě pracovní smlouvy (např. jako učitel a vychovatel)

20 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (odborná kvalifikovanost podle zákona č.563/2004 Sb.) k v úvazcích kvalifikovaní pracovníci převedeno na % nekvalifikovaní pracovníci převedeno na % učitelé 18,0 87,4 2,591 12,6 vychovatelé 1,63 69,6 0,714 30,4 asistent ped. 0, celkem 20,43 86,1 3,305 13,9 d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (odborná kvalifikovanost podle zákona č.563/2004 Sb.) k v úvazcích kvalifikovaní pracovníci převedeno na % nekvalifikovaní pracovníci převedeno na % učitelé 18,227 87,5 2,591 12,5 vychovatelé 1,63 69,6 0,714 30,4 asistent ped. 0, celkem 20,657 86,2 3,305 13,8 e) přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci stav k Jméno a příjmení Pracovní zařazení Aprobace Mgr. Leoš Lukaštík ředitel 1.st. Mgr. Hana Bezdíčková zástupkyně ředitele 1.st. Jana Boušková vychovatelka, učitelka --- Soňa Čápová učitelka (studuje uč. 1.st.) Mgr. Bronislava Čermáková učitelka anglický jazyk Mgr. Štěpán Doležal učitel český jazyk, výt. výchova Mgr. Ludmila Drobná učitelka matematika, rodinná vých. Mgr. Helena Flídrová učitelka český jazyk, občanská vých. Mgr. Jaroslav Jelínek učitel tělesná výchova, zákl. tech. Mgr. Gabriela Knedlíková učitelka 1.st. Mgr. Věra Kopišťová učitelka český jazyk, výt. výchova Mgr. Ivana Kosařová učitelka 1.st. Mgr. Eliška Leopoldová učitelka matematika, chemie Mgr. Radek Mihulka výchovný poradce, učitel český jazyk, občanská vých. Alena Netolická vychovatelka, asist. pedag. --- Mgr. Markéta Novotná učitelka přírodopis, občanská vých. Mgr. Jana Peřinová učitelka 1.st. Mgr. Renáta Petrová učitelka 1.st. Mgr. Renata Pitrová učitelka německý jazyk Marcela Plíšková učitelka nekvalif. Mgr. Petr Salát učitel zeměpis, tělesná výchova Zdeňka Sochorová učitelka 1.st. Mgr. Zdeňka Štěrbová učitelka 1.st. Astrid Veselá vychovatelka, asist. pedag. --- Ing.Mgr. Arnošt Vidourek, Dr. učitel náboženství

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více