ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 -

2 Obsah Základní údaje o škole Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací programy školy 6. Školská rada 7. Počet tříd 8. Počet žáků 9. Zápis do prvního ročníku 10. Přeřazení do jiného vzdělávacího programu 11. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Organizace vzdělávání Organizace a řízení školy 2. Funkční (systémové) členění) - kompetence 3. Organizace školního roku 4. Organizace vzdělávání, učební plány 5. Plánování 6. Kontrolní systém Údaje o pracovnících školy.. 19 Výsledky vzdělávání Chování žáků 2. Prospěch žáků 3. Vyučovací předměty 4. Testování žáků 5. Volitelné předměty, nepovinné předměty 6. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 7. Oblast prevence 8. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Podmínky výuky.. 33 Školní družina.. 36 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 37 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní aktivity 2. Public relations Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 43 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech.. 43 Základní údaje o hospodaření školy

3 Hlavní údaje o škole 1. Název Na základě žádosti zřizovatele školy vydal dne Školský úřad Chrudim Rozhodnutí s účinností od , ve kterém se mění název školy na: Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim 2. Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Skuteč se sídlem Palackého náměstí 133, Skuteč. Poslední platné znění zřizovací listiny vydalo Město Skuteč a schválilo na 19. zasedání Zastupitelstvo Města Skuteč dne Platnost nabyla zřizovací listiny dnem schválení Zastupitelstvem města. 3. Základní údaje o škole Sídlo školy je na adrese: Smetanova 304, Skuteč. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne je škola s účinností od příspěvkovou organizací. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové byla zapsaná dne (den nabytí právní moci). Statutárním orgánem školy byl Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy, zástupcem statutárního orgánu byla Mgr. Hana Bezdíčková, zástupkyně ředitele školy. Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 410 žáků 2. Školní družina kapacita: 75 žáků Prezentaci školy bylo možné nalézt na ová adresa byla škola vydávala vlastní časopis Smetanoviny. 4. Charakteristika školy Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim (dále jen škola ) poskytovala základní vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Škola byla organizována jako úplná škola a jejím posláním byla výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle vzdělávacího programu schváleného a vydaného MŠMT ČR. Vzdělávání bylo vedeno ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola se nachází v centru města blízko hlavního Palackého náměstí. Velikostí i kapacitou se řadila k největším školám v širokém regionu. Škola měla velkou spádovou oblast, kterou tvořily vedle rozsáhlých městských částí i všechny přidružené obce. Ve škole se však vzdělávali žáci i ze vzdálenějších a nespádových míst jako jsou Pokřikov, Oldřetice, Předhradí, Leštinka, Miřetice, Proseč, Luže, Hroubovice nebo Vrbatův Kostelec. Podmínky výuky byly ovlivněny provedenou rekonstrukcí školy v polovině roku 2013, která zahrnovala zateplení budovy a vytvoření nové barevné fasády, výměnu oken a dveří, výměnu střešní krytiny a úpravu některých vnitřních částí školy. Takto opravená škola se stala pro žáky přitažlivou. V průběhu školního roku byla snaha školy o provedení zatím - 3 -

4 neuskutečněných úprav ve třídách i na chodbách, toto se však z důvodu finančních neuskutečnilo. Materiální vybavení školy bylo v průběhu roku obnovováno. Nakoupeny byly nové učebnice, učební pomůcky do kabinetů, částečnou obnovou prošel také školní nábytek. Škola prostřednictvím svého vzdělávacího programu se snažila žáky učit nově. Toto novum zahrnovalo nové přístupy, metody a formy práce, nové učební pomůcky, důsledné respektování individuálních potřeb žáků, zdokonalování vlastní pedagogické práce formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Charakteristickým znakem školy bylo klidné pracovní prostředí založené na vzájemné důvěře a respektování se. Zároveň však bylo vyžadováno důsledné dodržování stanovených pravidel jak ze strany žáků a rodičů, tak ze strany pracovníků školy. Vedle výuky škola nabídla žákům řadu školních akcí, které se vždy setkaly s velkou pozitivní odezvou. Jednalo se o ozdravné, turistické či sportovní pobyty, krátkodobé výlety nebo exkurze, nebo různá kulturní představení. Žáci prezentovaly své vědomosti, dovednosti i talent na různých soutěžích. Počet získaných ocenění byl odměnou za vykonanou práci. Projektové aktivity byly soustředěny do udržitelnosti projektu z OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost), který byl ve škole ukončen v červnu 2012 s názvem Učíme se nově. Celým průběhem školního roku se prolínala účast školy a jejích žáků v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Pardubickém kraji. Stravování žáků bylo zajištěno prostřednictvím smlouvy u samostatného školského zařízení Školní jídelna, která se nachází v ulici Osady Ležáků. Zde se stravovali nejen žáci, ale i zaměstnanci naší školy. Partnerem školy bylo Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim. Školská rada byla ustanovena k Vzdělávací programy školy Škola pracovala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Oficiální název ŠVP zní Učíme se nově v ZŠ Smetanově školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ 249/07. Tento dokument byl vydán ředitelem školy dne s účinností od Poslední upravené vydání tohoto dokumentu bylo provedeno dne s účinností od Školská rada Školská rada vykonává činnost od Rada je tříčlenná jeden zástupce je z řady rodičů, jeden z města a jeden ze školy. Jednání školské rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen školské rady nejpozději 7 dní před dnem jednání. V případě, že školská rada přizve k jednání i ředitele školy, platí tato lhůta i pro jeho pozvání. Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat všichni její členové. Program jednání schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu svého jednání. Školská rada pracovala podle schváleného jednacího řádu a scházela se ke své práci každé pololetí. Plnila úkoly stanovené školským zákonem. V průběhu školního roku školská rada nevyzvala ředitele k mimořádnému jednání ani neřešila jakoukoli negativní situaci. Všechna jednání byla konstruktivní. Zápisy z jednání jsou uloženy u předsedy rady

5 Na volební období byli ve volbách v r zvoleni: - předseda Mgr. Radek Mihulka, zástupce pedagogických pracovníků - 2 člen Lenka Balounová, zástupce zřizovatele - 3 člen Petra Netolická, zástupce rodičů 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných nebo přípravných tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků a) celkové počty I. stupeň II. stupeň celkem k k b) počty žáků v jednotlivých třídách 1.st. I.A I.B II.A II.B III. IV. V. k k c) počty žáků v jednotlivých třídách 2.st. VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B k k Průměrný počet žáků a) na třídu I. stupeň II. stupeň celkem k ,4 19,1 21,3 k ,1 18,9 21,0-5 -

6 b) na učitele (přepočteného) bez výuky náboženství a asistenta pedagoga I. stupeň II. stupeň celkem k ,2 10,9 14,55 k ,8 14,4 Počet integrovaných žáků (na základě doporučení PPP nebo SPC) zdravotní postižení zdravotní oslabení sociální znevýhodnění k k Zápis žáků do prvního ročníku Zápis do prvního ročníku byl proveden v čase od 13 do 18 hod. školy vydal 34 rozhodnutí o přijetí a 7 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Tabulka: přehled Počet žáků u zápisu počet dětí přijatých do prvního ročníku počet odkladů pro školní rok 2014/2015 Předpokládaný počet prvních tříd Poprvé u zápisu Po odkladu Po dodateč. odkl Celkem Přeřazení do jiného vzdělávacího programu ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků

7 Organizace vzdělávání ve školním roce 2013/ Organizace a řízení školy Organizace a řízení školy se provádělo podle vnitřního organizačního předpisu č.1 Organizační řád. Základními ustanoveními tohoto řádu byly: zaměstnavatelem byla právnická osoba Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim; v čele školy jako právního subjektu sál statutární orgán školy ředitel školy; škola se členila na tyto úseky: - 1.stupeň - 2.stupeň - školní družina - správní - ekonomický; v vedoucími zaměstnanci byli: - ředitel školy stupeň řízení III, - zástupkyně ředitele školy stupeň řízení II, - školník stupeň řízení I; zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (stupeň řízení 0 ) byli tito: - vedoucí vychovatelka školní družiny, - vedoucí metodického sdružení 1.st., - vedoucí metodického sdružení 2.st.; v organizačním řádu byli na další pozici tito zaměstnanci: - specializované činnosti - školní metodik prevence, školní koordinátor EVVO, koordinátor a metodik ICT, koordinátor při tvorbě ŠVP; funkci koordinátora a metodika ICT vykonává jedna osoba - výchovný poradce; dalšími obsazovanými pozicemi byly: - vedoucí metodických orgánů - třídní učitelé - vedoucí kabinetů a sbírek - vedoucí jednotlivých školních akcí a akcí souvisejících se vzděláváním žáků; ekonomický úsek spravovala formou služby samostatná právnická osoba; ředitel školy zřídil jako poradní orgány: - pedagogickou radu, - výchovnou komisi, - metodické sdružení 1. stupně a předmětové komise 2. stupně; všechny poradní orgány měly funkci poradní, nikoli rozhodovací; ředitel školy musí vždy rozhodnout; při svém rozhodnutí může vzít v úvahu doporučení poradního orgánu; ve škole byl zaveden systém vzájemné zastupitelnosti pracovníků; ve škole probíhalo metodické řízení: - ředitel, zástupkyně ředitele pedagogičtí pracovníci, - výchovný poradce pedagogičtí pracovníci, - vedoucí metodického sdružení 1. a 2.st. členové sdružení, - uvádějící učitel začínající učitel; vedoucí zaměstnanci ve své řídící činnosti využívali systém vnitřních organizačních a řídících norem a individuálních řídících aktů; ředitel školy vydává a schvaluje organizační a řídící normy vnitřní organizační předpisy; - 7 -

8 vnitřními předpisy školy jsou řády, směrnice, pokyny a předpisy; individuálními řídícími akty jsou především příkazy, rozhodnutí a plány práce. Přehled vnitřních organizačních předpisů ve školním roce 2013/2014: Organizační řád Školní řád a Klasifikační řád Vnitřní řád školní družiny Provozní řád Směrnice k organizaci vzdělávání ve školním roce Spisový a skartační řád Směrnice k vedení správního řízení Pokyn k úpravě písemností, používání razítek, podpisový řád Pokyn k vyplňování povinné dokumentace Směrnice Svobodný přístup k informacím Směrnice Informační systém Směrnice k vedení zotavovacích akcí Pokyn k organizaci výuky plavání Pokyn ke konání lyžařského výcvikového zájezdu Pokyn ke konání školy v přírodě Pokyn ke konání výjezdu do zahraničí Pokyn ke konání školních výletů Pokyn ke konání dalších akcí Směrnice k zajištění BOZP a PO při výuce Směrnice Plán krizového řízení Směrnice k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků Vnitřní platový řád Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Směrnice k organizaci a stanovení způsobu úhrady nákladů na závodní stravování Směrnice k DVPP Směrnice - Vnitřní kontrolní systém Směrnice ke konání kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců Zásady hospodaření s FKSP 2. Funkční (systémové) členění - kompetence Strategie řízení - kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech byly stanoveny v pracovních náplních, - pracovní náplně jsou postaveny tak, aby z nich vyplývaly klíčové oblasti pracovníka, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu, o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti, - jednotlivé úseky pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru

9 Finanční řízení - úkoly spojené s finančním řízením školy zajišťoval ve spolupráci se zřizovatelem a příslušným odborem školství státní správy ředitel školy a v rámci přenesených pravomocí daných náplněmi práce také jeho zástupce, - účetní a mzdovou agendu vedla v plném rozsahu smluvně sjednaná firma. Personální řízení - personální agendu vedl v plném rozsahu ředitel školy, - podklady pro rozhodování ředitele byly zajišťovány i ostatními vedoucími pracovníky školy - noví zaměstnanci jsou vyhledáváni s využíváním všech zákonných možností a postupů, - přijímání nových zaměstnanců zajišťoval administrativně ředitel školy, - sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťoval ředitel školy společně s ekonomkou. Materiální vybavení - o nákupu materiálního vybavení rozhodoval ředitel školy na základě dodaných podkladů od zaměstnanců, - vstupní evidenci nově pořízeného majetku prováděla zástupkyně ředitele školy společně se školníkem, - za následnou evidenci a ochranu evidovaného majetku odpovídali správci sbírek a kabinetů, - odpisy majetku se řídily příslušnými právními předpisy o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. Řízení výchovy a vzdělávání - organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídily platnými školskými předpisy a školním řádem, - pro efektivní plnění výchovných a vzdělávacích cílů byla zřízena funkce výchovného poradce a metodické orgány, - řízení celého vzdělávacího procesu podléhalo řediteli školy, organizační zabezpečení prováděla po projednání s ředitelem zástupkyně ředitele školy Externí vztahy - ve styku s okolím reprezentují školu především její vedoucí pracovníci, tj. ředitel, zástupkyně ředitele, školník a výchovný poradce, - ve styku se zákonnými zástupci žáků jednají v rámci svých náplní práce jménem školy rovněž učitelé a vychovatelé školy. 3. Organizace školního roku Období školního vyučování začalo v pondělí 2. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo zahájeno v pondělí 3. února 2014, ukončeno v pátek 27. června Termíny školních prázdnin: a) podzimní úterý a středa b) vánoční sobota až neděle c) pololetní pátek d) jarní pondělí až neděle e) velikonoční čtvrtek a pátek d) hlavní sobota až neděle

10 Dny volna státní svátky: a) 28. září Den české státnosti b) 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu c) 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii d) 1. leden Den obnovy samostatného českého státu e) 8. květen Den vítězství f) 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje g) 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa Dny volna - dny pracovního klidu: a) 24. prosinec Štědrý den b) 25. prosinec 1. svátek vánoční c) 26. prosinec 2. svátek vánoční d) 25. duben Pondělí velikonoční e) 1. květen Svátek práce ské volno V průběhu školního roku ředitel školy vyhlásil v souladu se školským zákonem ( 24 odst. 2 zákona a 2 odst. 5 vyhláška č. 16/2005, o organizaci školního roku) dva dny volna na čtvrtek a pátek a jeden den v pátek z důvodu organizace výuky. Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna byl přerušen zejména z důvodu malého počtu přihlášených žáků. Zápis do prvního ročníku se uskutečnil ve středu 15. ledna 2014 od 13 hodin do 18 hodin. Pedagogické rady Pedagogické rady se uskutečnily: a) pondělí 11. listopadu 2013 od 15 hodin /vždy 1.st. + 2.st./ b) pondělí 20. ledna 2014 od 15 hodin c) pondělí 14. dubna 2014 od 15 hodin d) pondělí 23. června 2014 od 15 hodin Pedagogická rada je poradní orgán ředitele školy. Členy rady jsou všichni pedagogičtí pracovníci, účast na poradě je povinná. Každý zápis z pedagogické rady si zaměstnanec přečte a podepíše jej. Provozní porady, odborné schůzky Provozní porady a odborné schůzky se konaly podle potřeby v termínu stanoveném ředitelem školy, a to nejpozději 48 hodin před konáním porady. Předmětem těchto porad (schůzek) byly otázky zejména ekonomické, metodické a řídící. Čtvrtletní výpisy Rodiče byli informováni o prospěchu a chování žáků zasíláním čtvrtletního přehledu o prospěchu a chování žáků. Tyto přehledy byly provedeny v žákovských knížkách, u žáků prvního a druhého ročníku byly zaslány výpisy známek. Zápis a kontrolu známek provedli příslušní vyučující daného vyučujícího předmětu. Termíny pro zasílání čtvrtletních výpisů o prospěchu a chování žáků byly tyto: a) první výpis pátek 8. listopadu 2013 b) druhý výpis pátek 17. ledna 2014 c) třetí výpis pátek 11. dubna 2014 d) čtvrtý výpis pátek 20. června

11 Třídní schůzky Třídní schůzky probíhaly standardním způsobem v kmenových třídách. Třídní učitel rozmlouval a probíral třídní záležitosti s rodiči žáků. Jednotlivé schůzky se uskutečnily v těchto termínech: a) úvodní schůzky proběhly, každý třídní učitel si zvolil svůj termín, o konání schůzky bylo informováno vedení školy b) druhá schůzka se uskutečnila ve středu 14. a odděleně pro první a druhý stupeň v čase od 16 hodin c) další schůzka v průběhu druhého pololetí se konala podle požadavků jednotlivých třídních učitelů Konzultační den (den, kdy se může zákonný zástupce žáka informovat na prospěch a chování žáka) Tyto konzultační schůzky se konaly v těchto dnech: a) středa 27. listopadu 2013 od 14 do 18 hodin b) středa 22. ledna 2014 od 14 do 18 hodin Vedle těchto stanovených termínů existovala možnost dalších konzultací, a to po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka s požadovaným pedagogickým pracovníkem. Takto dojednaná schůzka byla možná jen v době mimo konání přímé vyučovací nebo přímé výchovné činnosti pedagogického pracovníka a mimo dobu konání dozoru nad žáky požadovaným učitelem. Schůzky metodických orgánů Ve školním roce 2013/2014 pracovaly ve škole dvě skupiny metodických orgánů - metodické sdružení 1.st. a metodické sdružení 2.st. Obě sdružení vedla zástupkyně ředitele školy. Oba metodické orgány pracovaly podle schváleného plánu činnosti a scházeli ke své činnosti dle potřeby. Z každého jednání byl proveden písemný zápis. Hlavní náplní byly metodické a didaktické postupy ve výuce, uplatňování moderních forem výuky, účast žáků na soutěžích, konání školních akcí, plnění učebních osnov. Výchovná komise Je to poradní orgán, jehož základ tvořil ředitel školy, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na některá jednání byla přizvána také zástupkyně ředitele školy. Komisi svolával ředitel školy nebo výchovný poradce na základě podnětů. Komise zasedala pravidelně každé pololetí před konáním pedagogické rady. Hlavní náplní bylo řešení výchovných problémů žáků. Záznamy z jednání komise i výsledky jednání jsou uloženy u výchovného poradce. 4. Organizace vzdělávání, učební plány Vzdělávání probíhalo podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. hodina přestávka 1. hodina 7,55 8,40 8,40 8,50 2. hodina 8,50 9,35 9,35 9,50 3. hodina 9,50 10,35 10,35 10,45 4. hodina 10,45 11,30 11,30 11,40 5. hodina 11,40 12,25 12,25 12,35 6. hodina 12,35 13,20 13,20 13,30 7. hodina 13,30 14,15 14,15 14,20 8. hodina 14,20 15,05 Vyučování probíhalo ve škole v učebnách a v místech určených pro pravidelnou výuku; při činnostech souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem i mimo uvedené prostory (škola v přírodě, lyžařský výcvikový zájezd, kulturní představení, exkurze aj.)

12 Časová dotace Učební plán 1.st. podle školního vzdělávacího programu Vzdělávací oblasti a vzdělávací obory podle RVP ZV Vyučovací předměty podle ŠVP ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní dotace Časová dotace Poznámka: červeně vyznačeno rozdělení disponibilní časové dotace

13 Časová dotace Učební plán 2.st. podle školního vzdělávacího programu Vzdělávací oblasti a vzdělávací obory podle RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Vyučovací předměty podle ŠVP Matematika a její Matematika a její Matematika aplikace aplikace Informační a komunikační technologie kační technologie Informační a komuni- Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace 1 v anglickém jazyce Německý jazyk Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 0,5 1 10,5 Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Přírodovědný 1 seminář Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Sportovní hry 1 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezové téma Mediální výchova Mediální výchova Disponibilní dotace Časová dotace 1 1 0,5 1 3, Poznámka: a) červeně vyznačeno rozdělení disponibilní časové dotace b) časová dotace 0,5 bude realizována výukou daného předmětu 1krát za 14 dní

14 5. Plánování Škola při realizaci svých činností vycházela ze zpracovaných plánů, které obsahovaly základní cíle a úkoly, kterých chce a má škola dosáhnout. Tyto cíle byly koncipovány tak, aby byly v souladu se školním vzdělávacím programem a dlouhodobou strategií vývoje školy. Důležité bylo také posouzení jejich reálnosti. Plány byly zpracované z hlediska dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého. Pro uplynulý školní rok bylo důležité plnění střednědobého plánu. Tento plán nebyl v průběhu roku upravován. Dlouhodobým plánem práce byla schválená Koncepce dalšího rozvoje Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim na období školních let 2012/2013 až 2017/2018. Zpracování této koncepce rozvoje školy bylo prokonzultováno se zřizovatelem školy a proto stanovené úkoly a postupy by měly být realistické a ve stanovených letech uskutečněné. Tento plán popisuje hlavní priority a vize rozvoje školy. Střednědobým plánem byl roční plán práce zpracovaný na jeden školní rok. Plán vychází z dlouhodobé koncepce, z připomínek kontrolních orgánů i z aktuálních podmínek a možností. Tento plán obsahuje základní cíle a úkoly platné pro daný školní rok. Roční plán práce byl sestaven jako jeden komplexní dokument koncipovaný jako přehled hlavních úkolů školy rozdělených do těchto oblastí: a) evaluace školního roku 2012/2013 b) oblast výchovy a vzdělávání žáků c) oblast personální d) oblast materiálně technická a ekonomická e) oblast public relations Z důvodu co nejlepšího plnění ročního plánu byl zpracován krátkodobý plán, který stanovoval konkrétní úkoly pro každý měsíc, šlo o tzv. měsíční plány. Měsíční plány reagovaly na aktuální situaci ve škole, byly upravovány podle potřeb tak, aby byly splněny úkoly a cíle ročního plánu školy. Úkoly stanovené v plánu práce na školní rok 2013/2014 byly splněny. Bližší rozbor plnění stanovených úkolů obsahuje evaluační zpráva za školní rok 2013/2014, která je východiskem pro tvorbu nového plánu práce pro další školní rok a je jeho součástí. 6. Kontrolní systém Kontrolní činnost byla prováděna po dvou liniích a byla vykonávána vedoucími zaměstnanci školy. První linií je vnitřní kontrolní systém finanční kontroly. Řídící kontrolu prováděl příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Příkazcem operace byl ředitel školy. Správce rozpočtu a hlavního účetního určil ředitel školy podle vnitřní směrnice. Provádění řídící kontroly upravoval vnitřní organizační předpis Směrnice Vnitřní kontrolní systém. Druhou linií byla kontrola výchovně vzdělávacího procesu včetně podmínek pro jeho realizaci. Tuto prováděl ředitel školy a jeho zástupkyně a v souladu s Plánem kontrolní činnosti také někteří další zaměstnanci. Tato oblast kontroly byla zpracovaná ve vnitřním organizačním předpisu Směrnice ke kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců. Kontrolní činnost byla vykonávána podle Plánu kontrolní činnosti. Z každé provedené kontroly byl proveden zápis do záznamové archu. Zjištěné nedostatky byly s příslušným zaměstnancem řešeny

15 Plán kontrolní činnosti 1. Oblast výchovy a vzdělávání Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Výchovně vzdělávací činnost; soulad se školním vzdělávacím programem (hospitace) 2. Písemné projevy žáků (sešity) 3. Povinná dokumentace 4. Tematické plány 5. Činnost metodických orgánů Zástupkyně ředitele školy (zejména 1.st.) Výchovný poradce, jiný pověřený zaměstnanec Zástupkyně ředitele školy Každé pololetí individuálně; případně podle potřeb a ji-ných zjištění Příležitostně podle pokynů ředitele školy Individuálně dle potřeb a ji-ných zjištění říjen, leden, duben říjen, prosinec, březen není dán listopad, květen listopad, únor, květen 1x za pololetí říjen, červen Zástupkyně ředitele školy 1x za pololetí a dle potřeb září, červen Zástupkyně ředitele školy Zástupkyně ředitele školy 1x za rok; při hospitační činnosti Vždy při hospitační činnosti Pololetně; případně podle potřeb a jiných zjištění 6. Výchovné poradenství Čtvrtletně, namátkově 7. Prevence rizikového chování žáků Čtvrtletně, namátkově 8. Plnění EVVO Čtvrtletně, namátkově 9. Plnění úkolů vyplývajících z plánů, porad, ŠVP 10. Činnost zájmových útvarů školní kluby 11. Činnost školní družiny (vzdělávací činnost, dokumentace, naplněnost oddělení, vybavenost, ekonomika) 1x za pololetí; případně podle potřeb a jiných zjištění Alespoň jedenkrát za pololetí; případně podle Zástupkyně ředitele školy potřeb a jiných zjištění 1x za pololetí; případně podle potřeb a jiných zjištění září září Zástupkyně ředitele školy Namátkově leden Vedoucí vychovatelka školní družiny 1x za pololetí leden, květen říjen, březen říjen, leden, duben, červen říjen, leden, duben, červen říjen, leden, duben, červen leden, červen prosinec, květen leden, duben listopad, duben prosinec, květen 2. Oblast personální Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Kvalifikovanost a aprobační skladba 1x za rok; případně podle potřeb a jiných zjištění 2. Přehled úvazků Průběžně září, únor září 3. Osobní údaje zaměstnanců - spis 1x za pololetí a dle potřeb září, květen Zástupkyně ředitele školy Namátkově říjen

16 4. Evidence pracovní doby 5. Plnění plánu DVPP Namátkově září, leden, červen Zástupkyně ředitele školy Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění listopad, květen červen 3. Oblast materiálně technická a psychohygienická Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. BOZP; kvalita budovy a učeben; technické podmínky výuky 2. Hygienické podmínky výuky 3. Kontrola pořádku a čistoty (všechny školní prostory) 1x za pololetí; případně podle potřeb a jiných zjištění září, březen Školník Namátkově není dán Zástupkyně ředitele školy Jiný pověřený zaměstnanec Zástupkyně ředitele školy Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění Kontrola v rámci hospitací Příležitostně Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění listopad, únor, červen říjen, březen není dán listopad, březen není dán Školník Měsíčně měsíčně 4. Dohled nad žáky Zástupkyně ředitele školy Průběžně; případně podle potřeb a jiných zjištění říjen, březen není dán 5. Vhodné a odpovídající vybavení pro výuku (učební pomůcky, ICT) Průběžně není dán Jiný pověřený zaměstnanec Průběžně není dán 4. Oblast ekonomická Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Čerpání rozpočtů, účelnost 2. Odměňování zaměstnanců (platové tarify, zápočet praxe, nárokové a nenáro-kové složky platu) Čtvrtletně září, březen 1x za pololetí a dle potřeb září, leden 5. Oblast Public releations Předmět kontroly Kdo provádí Četnost Termín (doporučeno) 1. Prezentace školy na internetu, v novinách; další formy prezentace Průběžně září, květen Zástupkyně ředitele školy Pololetně, namátkově prosinec, červen 2. Webové stránky školy Zástupkyně ředitele školy Průběžně měsíčně

17 1. Oblast výchovy a vzdělávání Výsledky rozboru kontrolní činnosti Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Výchovně vzdělávací činnost; soulad se školním vzdělávacím programem (hospitace) 2. Písemné projevy žáků (sešity) 3. Povinná dokumentace 4. Tematické plány Zástupkyně ředitele školy (zejména 1.st.) Výchovný poradce, jiný pověřený zaměstnanec Zástupkyně ředitele školy Bez větších nedostatků, individuální vedení začínajích ped. prac., většina hodin velmi dobrých Rozdíly ve vedení sešitů, zbytečně dlouhé zápisy, občasné nedostatky u integrovaných žáků, úprava celkem dobrá Bez zjištěných závažných nedostatků, průběžné doplňování dokumentace, Zástupkyně ředitele školy ujednocení zápisů do třídních knih Zástupkyně ředitele školy Vyhotoveny, plněny 5. Činnost metodických orgánů Zástupkyně ředitele školy Prováděna, zápisy doloženy 6. Výchovné poradenství Bez podstatných nedostatků 7. Prevence rizikového chování žáků Velmi dobrá práce, zápisy vedeny 8. Plnění EVVO Úkoly plněny podle plánu 9. Plnění úkolů vyplývajících z plánů, porad, ŠVP 10. Činnost zájmových útvarů školní kluby Zástupkyně ředitele školy Občasné zpoždění s plněním zadaných úkolů bylo řešeno individuálně; zásadní problémy nebyly zjištěny Pracovaly velmi dobře, zájem žáků o činnost v nich je dostačující 11. Činnost školní družiny (vzdělávací činnost, dokumentace, naplněnost oddělení, vybavenost, ekonomika) Zástupkyně ředitele školy Vedoucí vychovatelka školní družiny Na základě drobných připomínek ze strany rodičů byly vykonány namátkové kontroly, vychovatelky byly upozorněny na určité nedostatky. Celkově činnost ŠD byla dobrá. 2. Oblast personální Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Kvalifikovanost a aprobační skladba 2. Přehled úvazků Bez nedostatků Účelné působení na prohlubování i zvyšování kvalifikace, úkoly a cíle plněny 3. Osobní údaje zaměstnanců - spis 4. Evidence pracovní doby 5. Plnění plánu DVPP Zástupkyně ředitele školy Zástupkyně ředitele školy Osobní spisy v případě neúplnosti byly doplněny. Bez závažných nedostatků, evidence vedena, doba dodržována Plán plněn

18 3. Oblast materiálně technická a psychohygienická Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. BOZP; kvalita budovy a učeben; technické podmínky výuky 2. Hygienické podmínky výuky Kontrola prováděna odbornou firmou, nedostatky řešeny a odstraňovány; závažné Školník problémy nebyly Zástupkyně ředitele školy Jiný pověřený zaměstnanec Dodržovány hygienické normy, provedena kontrola Krajské hygienické stanice bez nedostatků 3. Kontrola pořádku a čistoty (všechny školní prostory) 4. Dohled nad žáky 5. Vhodné a odpovídající vybavení pro výuku (učební pomůcky, ICT) Zástupkyně ředitele školy Školník Zástupkyně ředitele školy Jiný pověřený zaměstnanec Kontrola prováděna měsíčně i namátkově, drobné nedostatky byly ihned odstraněny Kontrolou byly zjištěny jisté nedostatky, po rozboru došlo k nápravě Odpovídá potřebám školy a výuky, možnost zlepšení stavu 4. Oblast ekonomická Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Čerpání rozpočtů, účelnost 2. Odměňování zaměstnanců (platové tarify, zápočet praxe, nárokové a nenárokové složky platu) Nebyly zjištěny nesrovnalosti, rozpočty čerpány rovnoměrně a v souladu s účelem Bez zjištěných nedostatků 5. Oblast Public releations Předmět kontroly Kdo provádí Rozbor činnosti 1. Prezentace školy na internetu, v novinách; další formy prezentace Zástupkyně ředitele školy Prezentace prováděna, odezva pozitivní 2. Webové stránky školy Zástupkyně ředitele školy Aktualizované, doplňované Opatření k nápravě zjištěných nedostatků vydával ředitel školy. Přijatá opatření zabezpečovala zjednání nápravy a zamezení opakování zjištěných nedostatků. K případné sankci vůči odpovědným osobám nebylo přikročeno. Na vyžádání ředitele školy kontrolovaná osoba předkládala ve stanovených lhůtách zprávy o stavu nápravy zjištěných nedostatků, pokud to bylo považováno za účelné. Kontrola vzdělávání byla prováděna nejčastěji formou hospitace. Hospitace byly prováděny namátkově a měly krátkodobou formu. Hlavním cílem bylo zjistit aktuální dění ve výuce. Klasické hospitace byly vykonány po předchozím oznámení a byly provedeny zejména u začínajících učitelů. Žádná z hospitací nebyla provedena z důvodu stížnosti. Výsledky kontrolní činnosti za uplynulý školní rok nezjistily žádné závažné porušení stanovených pravidel. Zjištěné nedostatky byly drobného rázu a jejich náprava byla prováděna jednoduše

19 Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k k k k fyzické osoby úvazky fyzické osoby úvazky pedagogičtí 25 23, ,053 nepedagogičtí 4 4,25 4 4,25 celkem 29 28, ,303 Pedagogičtí pracovníci k fyzické osoby k úvazky k fyzické osoby k úvazky učitelé 23 20, ,818 vychovatelé 3 2, ,344 asistent ped. 2 0, ,800 DPP 1) 1 0, ,091 celkem 29 23, ,053 1) Poznámka: DPP na výuku náboženství a výuka na druhém stupni Pedagogičtí pracovníci započítáni tolikrát, kolik druhů pedagogické práce vykonávají. Učitelé k k k k fyzické osoby úvazky fyzické osoby úvazky učitelé 1.st. 9 8, ,136 učitelé 2.st , ,682 celkem 23 20, ,818 Učitelé, kteří učili na obou stupních byli zařazeni do 1. nebo 2.st. podle toho, kde měli větší pracovní úvazek. Nepedagogičtí pracovníci k fyzické osoby k úvazky k fyzické osoby k úvazky školník 1 1, ,000 uklízečky 3 3, ,000 topič 1 0, ,250 celkem 5 4, ,250 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let z toho let let let nad 60 let včetně důchodci počet z toho žen Poznámka: Každý pedagogický pracovník je započítán jednou, i když může mít dvě pracovní smlouvy (např. jako učitel a vychovatel)

20 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (odborná kvalifikovanost podle zákona č.563/2004 Sb.) k v úvazcích kvalifikovaní pracovníci převedeno na % nekvalifikovaní pracovníci převedeno na % učitelé 18,0 87,4 2,591 12,6 vychovatelé 1,63 69,6 0,714 30,4 asistent ped. 0, celkem 20,43 86,1 3,305 13,9 d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (odborná kvalifikovanost podle zákona č.563/2004 Sb.) k v úvazcích kvalifikovaní pracovníci převedeno na % nekvalifikovaní pracovníci převedeno na % učitelé 18,227 87,5 2,591 12,5 vychovatelé 1,63 69,6 0,714 30,4 asistent ped. 0, celkem 20,657 86,2 3,305 13,8 e) přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci stav k Jméno a příjmení Pracovní zařazení Aprobace Mgr. Leoš Lukaštík ředitel 1.st. Mgr. Hana Bezdíčková zástupkyně ředitele 1.st. Jana Boušková vychovatelka, učitelka --- Soňa Čápová učitelka (studuje uč. 1.st.) Mgr. Bronislava Čermáková učitelka anglický jazyk Mgr. Štěpán Doležal učitel český jazyk, výt. výchova Mgr. Ludmila Drobná učitelka matematika, rodinná vých. Mgr. Helena Flídrová učitelka český jazyk, občanská vých. Mgr. Jaroslav Jelínek učitel tělesná výchova, zákl. tech. Mgr. Gabriela Knedlíková učitelka 1.st. Mgr. Věra Kopišťová učitelka český jazyk, výt. výchova Mgr. Ivana Kosařová učitelka 1.st. Mgr. Eliška Leopoldová učitelka matematika, chemie Mgr. Radek Mihulka výchovný poradce, učitel český jazyk, občanská vých. Alena Netolická vychovatelka, asist. pedag. --- Mgr. Markéta Novotná učitelka přírodopis, občanská vých. Mgr. Jana Peřinová učitelka 1.st. Mgr. Renáta Petrová učitelka 1.st. Mgr. Renata Pitrová učitelka německý jazyk Marcela Plíšková učitelka nekvalif. Mgr. Petr Salát učitel zeměpis, tělesná výchova Zdeňka Sochorová učitelka 1.st. Mgr. Zdeňka Štěrbová učitelka 1.st. Astrid Veselá vychovatelka, asist. pedag. --- Ing.Mgr. Arnošt Vidourek, Dr. učitel náboženství

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009-1 - Obsah Hlavní údaje o škole 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011-1 - Obsah Hlavní údaje o škole.. 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Organizace školního roku 2011/ Základní škola Pečky, okres Kolín

Organizace školního roku 2011/ Základní škola Pečky, okres Kolín Organizace školního roku 2011/ 2012 Základní škola Pečky, okres Kolín ČASOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Začátek vyučování ve čtvrtek 1. září 2011 Ukončení 1. pololetí v úterý 31. ledna 2012 Ukončení 2. pololetí

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Habry, okres Havlíčkův Brod V Zahradách 18, 582 81 Habry Identifikátor školy: 600 086 640 Zřizovatel: Město Habry, Žižkovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice ze dne 26. 8. 2016 (1) Ředitelka školy vydává toto opatření

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PLÁN PRÁCE pro školní rok 2016/2017, Č. j. CES/ 0461/2016 s účinností od , projednán na pedagogické radě dne

PLÁN PRÁCE pro školní rok 2016/2017, Č. j. CES/ 0461/2016 s účinností od , projednán na pedagogické radě dne Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 3 0 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 PLÁN

Více