Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Školní řád základní školy a mateřské školy Lipoltice. část: 1. Školní řád ZŠ Lipoltice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Školní řád základní školy a mateřské školy Lipoltice. část: 1. Školní řád ZŠ Lipoltice"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Školní řád základní školy a mateřské školy Lipoltice Vypracoval: Schválil: část: 1. Školní řád ZŠ Lipoltice Mgr. Vlaďka Nalezinková Rada školy Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti ode dne: Nabývá účinnosti ode dne:

2 V souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků pedagogická rada aktualizuje školní řád o ustanovení: Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. V Lipolticích

3 Základní škola a mateřská škola LIPOLTICE, okres Pardubice Školní řád základní školy Kolektiv žáků, pedagogů a zákonných zástupců žáků, které tvoří školu se shoduje na tom, že základní podmínkou soužití a rozvíjení vzájemných kvalitních vztahů je smysluplný, srozumitelný a všemi dodržovaný školní řád. Společným cílem všech pedagogů, zaměstnanců školy i rodičů je napomáhat každému žákovi v jeho individuálním rozvoji. Umožnit žákům, aby do školy chodili rádi. Rodiče mají primární odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Společenská pravidla dodržovaná žáky a pracovníky školy Vstoupil jsi pozdrav. Odcházíš rozluč se. Chceš-li něco, řekni prosím. Dostaneš-li, řekni děkuji. Používej i ostatní hezká slova, která k sobě lidi přibližují. Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. Nenič každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým. Netrap se všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď podělit o každou bolest i radost. Mluv pravdu lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých v životě je důležité znát cenu svou i druhých Neboj se chyby a neúspěchu překážky se dají překonávat. Nedělej jiným to, co nechceš aby oni dělali tobě. Každý žák, jeho rodič (zákonný zástupce) a pracovník školy 1. Je rovnoprávným členem školního kolektivu. 2. Je svobodný do té míry, ve které svojí činností neomezuje práva ani odpovědnost ostatních. 3. Je odpovědný za své jednání, které se řídí zásadami slušného chování a ke všem členům kolektivu je tolerantní a naplněné vzájemnou úctou a respektem. 4. Je odpovědný za vytváření dobrého partnerského vztahu a za otevřenou vzájemnou komunikaci. Práva žáka naší školy 1. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce, na odpočinek a volný čas. 2. Žák má právo na demokratický, objektivní a tolerantní přístup všech dospělých. 3. Žák má právo na partnerskou spolupráci a komunikaci s učitelem ve formě dialogu (sám a nebo s pomocí svých bližních sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich). 4. Žák má právo získat informace, které potřebuje a od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz.

4 5. Žák má právo na pomoc učitele, má-li jakékoli problémy a na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, mimořádné schopnosti a talent). 6. Žák má právo odejít ze třídy se souhlasem učitele, když to neodkladně potřebuje. 7. Žák má právo na to, aby ho ostatní respektovali a chovali se k němu slušně a ohleduplně. 8. Žák má právo mít pocit jistoty, bezpeční, spokojenosti a radosti z pobytu ve škole. 9. Žák má právo jednat samostatně, překonávat překážky, mít otázky, získávat zkušenosti, které si ověřuje v životě. 10. Žák má právo dostávat úkoly přiměřeně náročné, rozvíjející a takové, kterým rozumí. 11. Žák má právo být hodnocen individuálně a objektivně tak, aby svému hodnocení dobře rozuměl. Přesný způsob hodnocení žáka vymezuje Vnitřní klasifikační řád školy. 12. Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. 13. Žák má právo v případě nezbytné potřeby zatelefonovat svým rodičům či lince důvěry z kanceláře školy. 14. Žák má právo odvolat se ke svému třídnímu učiteli a následně i k řediteli školy, jeli přesvědčen, že je jeho činnost či chování nespravedlivě hodnoceno kterýmkoli z pracovníků školy. Povinnosti žáka naší školy 1. Při vstupu do školy se v šatně přezout do vhodných přezůvek. 2. Nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. 3. Být přítomen ve třídě na začátku každé vyučovací hodiny, na vyučování být řádně připraven a vybaven. 4. Zacházet šetrně s učebnicemi a školním majetkem. Pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, dojde k jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem, kde se dohodne postup a způsob nápravy. 5. Pokud má ve škole svůj mobilní telefon, uvést jej v průběhu vyučování do tichého vyzvánění. 6. Ví, že ve škole jsou učebny a místnosti (tělocvična, ředitelna,), kam může vstoupit pouze s učitelem. Ví, že školu nemůže opustit bez doprovodu dospělé osoby. 7. V lidských vztazích je nutná důvěra, proto se snaží chovat a mluvit čestně a pravdivě. 8. Na TV používat doporučené oblečení a obuv. Tyto věci se mohou uschovávat na určeném místě v šatně. Povinností žáka je, odložit vše, co může při TV způsobit úraz (prstýnky, řetízky, apod.). 9. Spory a hádky se snažit řešit diskusí, ne rvačkou. 10. S ohledem na své zdraví respektovat zákaz kouření a užívání všech návykových látek ve škole i mimo ni. Je si vědom, že při porušení tohoto zákazu bude využito všech dostupných výchovných opatření. 11. V dopravních prostředcích při akcích školy dodržovat pravidla silničního provozu. 12. Dodržovat tento řád.

5 Práva pracovníků školy 1. Na partnerskou spolupráci se žáky i zákonnými zástupci. 2. Právo pozvat k návštěvě zákonného zástupce a jednat s ním o záležitostech souvisejících se vzděláním a výchovou jeho dítěte. 3. Právo vyjadřovat se otevřeně k chodu školy, navrhovat případné změny a řešit problémy s vedením školy. Povinnosti pracovníka školy 1. Poskytovat žákům pozitivní atmosféru, úctu a pocit významnosti. 2. Povzbuzovat žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole. 3. Pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoli žáka, vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovat důvěrnost informací. 4. Připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k porozumění, toleranci a respektu k rovnoprávnosti, umožňovat jim volbu v rozhodnutích a hledání vhodného řešení vzniklých situací a problémů, povzbuzovat žáky k aktivní spoluúčasti na dění na škole a umožnit ji i žákům se specifickými potřebami. 5. Objektivně hodnotit chování jednotlivých žáků a průběh a výsledky jejich školní činnosti. 6. Ve škole se přezouvat. 7. Odpovědět na pozdrav žáka. 8. Na požádání projednat s rodičem jakoukoli záležitost týkající se jeho dítěte. 9. Pokud má ve škole svůj mobilní telefon, uvést jej v průběhu vyučování a v průběhu služebních jednání do tichého provozu. 10. Dodržovat tento řád školy. Práva rodičů žáka naší školy 1. Po domluvě s učitelem, popř. s vedením školy vstoupit do školy a být přítomen vyučování i ostatním činnostem žáka ve škole. 2. Dostat na škole potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se s výročními zprávami i další dokumentací školy. 3. Jednat s kterýmkoli kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte. 4. Předkládat a obhajovat potřeby své vlastní i ostatních zákonných zástupců žáků. Povinnosti rodičů žáka naší školy 1. Vhodně reagovat na zápisy obsažené v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu stvrzovat podpisem. 2. Omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování třídnímu učiteli písemným či telefonickým vyjádřením do tří dnů od doby počátku nepřítomnosti žáka. V případě nepřítomnosti známé předem požádat o uvolnění z vyučování třídního učitele (má-li být nepřítomnost delší než tři vyučovací dny), požádat ředitele školy.při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. 3. Na požádání pedagogického pracovníka školy se dostavit do školy k projednání jakékoliv záležitosti týkající se jeho dítěte.

6 4. Při nepřítomnosti delší než tři dny se včas informovat u třídního učitele o probíraném učivu. 5. Svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře zde vytvářené. 6. Dohodnout se, jakým způsobem dojde k nápravě, jestliže jeho dítě prokazatelně zavinilo škodu na školním majetku. 7. Zajistit, aby infikované a nemocné děti nenavštěvovaly školu ani další aktivity v kolektivu dětí. 8. Dodržovat tento řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A Stupně hodnocení a klasifikace Prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni : 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Chování Chování žáka je klasifikováno těmito stupni : 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Celkový prospěch Celkový prospěch žáka je hodnocen : V 1. v 5. ročníku těmito stupni : prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Hodnocení žáka Žák je hodnocen stupněm : * prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré * prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný * neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

7 Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni pracoval/a úspěšně pracoval/a B Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka 2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 5. analýzou výsledků činnosti žáka 6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko psychologických poraden a zdravotnických služeb 7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka b) Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně nejméně dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů výkonů a výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. d) Kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. C Klasifikace žáka a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného roku. Minimální počet známek zapsaných v ŽK za pololetí : Čj, M Cizí jazyk Předměty s dvouhodinovou dotací Předměty s jednohodinovou dotací + výchovy 10 známek 10 známek 5 známek 2 známky b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. c) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. d) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

8 e) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně; nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. f) Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě. g) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách. h) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. Závěrečné ustanovení: Tento řád je závazný pro všechny žáky a pracovníky školy. Každý třídní učitel zajistí jeho vhodné umístění ve třídě. Změnu řádu školy může navrhnout každý člen kolektivu. V Lipolticích Mgr. Vlaďka Nalezinková ředitelka ZŠ a MŠ

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáka

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáka Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva a povinnosti žáka 1) Žák má právo na vzdělávání, na informace o jeho průběhu a výsledcích, na použití materiálně

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Verze: 1 Vypracoval: Schválil: Spisový znak : Skartační znak : Školská rada schválila dne : Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309. srpen 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Horská 309 srpen 2014 Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více