- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č / 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11"

Transkript

1 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním území a obci R A D O N I C E U K A D A N Ě, okres C H O M U T O V, kraj Ú S T E C K Ý. Objednatel posudku: Účel posudku: soudní exekutor JUDr. Jan G R O S A M Exekutorský úřad Praha Ex 14305/09 Bělohorská 270/ P R A H A 6 - B Ř E V N O V Zjištění obecné ceny nemovitostí pro potřebu exekučního řízení. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: Jan Valentík Ţiţkova Trmice Posudek obsahuje včetně titulního listu 11 stran textu a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Trmicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Zjistit obvyklou cenu bytové jednotky č. 208/7 a podíl na ceně stavební parcely č. 47/2 a 47/3 a pozemkové parcely č. 45 ve výši 673/11637 Obvyklou cenou je dle zák. 151/97 Sb. cena, která by byla dosaţena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v ČR ke dni ocenění. Zvaţují se všechny okolnosti mající vliv na výši ceny, mimo vlivů mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, vliv zvláštní obliby. Mimořádné okolnosti trhu je např. stav tísně prodávajícího, důsledky přírodních a jiných kalamit a pod. Osobní poměry jsou zejména majetkové vztahy, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláští oblibou je osobní vztah k věci. Metodika ocenění: Pro výpočet administrativní ceny je pouţita vyhl. Ministerstva financí č. 364/10 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 151/97 Sb. Pro výpočet obvyklé ceny vycházím ze základní cenové úrovně podle uskutečněných prodejů. Tato cena zohledňuje administrativní cenu, věcnou hodnotu dle THU a srovnávací metodu. Je upravena koeficienty které zohledňují další okolnosti mající vliv na obvyklou cenu. (ţivotní prostředí, skladba obyvatel, poloha, pracovní příleţitosti, infrastruktura atd.) Obvyklou, obecnou cenou se rozumí cena, které by bylo moţné dosáhnou v den ocenění mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími osobami. Hodnota nemovitosti je stanovena k datu uvedenému na titulní straně posudku. Hodnota, její platnost, je omezena okolnostmi, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obecnou cenu. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: bytová jednotka č. 208/7 Adresa nemovitosti: Radonice Radonice Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Radonice Katastrální území: Radonice u Kadaně Počet obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 36,5273 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; pouţije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 36,53 Kč/m 2

3 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti p. Maškové Marie. 4. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí LV č. 521 a LV č. 618 pro KÚ Radonice u Kadaně Snímek Katastrální mapy Skutečnosti a výměry zjištěné na místě Zjištění stáří nemovitosti od správce nemovitosti Kupní smlouva ze dne , právní účinky ke dni 09.02, Vlastnické a evidenční údaje Okres: CZ0422 CHOMUTOV Obec: RADONICE Katastrální území: RADONICE U KADANĚ list vlastnictví: 618 MAŠKOVÁ Marie, Radonice 208, Radonice u Kadaně r.č /2732 Jednotky č.jed. způsob využití podíl na společných částech domu a pozemku 208/7 byt 673/11637 budova: Radonice, č.p. 208, 209, LV 521, bytový dům na parcele: 47/2 47/3 parcely: 47/2 172 m 2 č.p. 208 zastavěná plocha a nádvoří 47/3 166 m 2 č.p. 209 zastavěná plocha a nádvoří m 2 ostatní plocha, jiná plocha 6. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nebyla předloţena, posudek vychází ze skutečností zjištěných na místě.

4 Celkový popis nemovitosti Bytová jednotka č. 208/7 se nachází ve vícebytovém domě situovaného v souvisle zastavěném území. Dům je postaven v zástavbě dalších domů určených k bydlení. Je situován v Radonicích v sídlištní zástavbě. Pozemek je rovinatý. Jedná se o část obce v přiměřeném dosahu obchodního a správního centra. Z inţenýrských sítí je dům napojen na veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a plynu. Dále je zde dálková dodávka tepla a TUV. 8. Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Bytová jednotka č. 208/7 b) Pozemky b 1 ) Stavební parcela č. 981/19

5 - 5 - B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Porovnávací hodnota 1) Bytová jednotka č. 208/7-25 Oceňovaná bytovka se nachází v typovém vícebytovém domě. Svislé konstrukce jsou plošné betonové na betonových základových pasech izolovaných proti zemní vlhkosti. Stropy jsou s vodorovným podhledem prefabrikované. Střecha je rovná s ţivičnou svařovanou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné. Vnější omítky tvoří nástřik na zateplovacím systému. Vnitřní obklad zde není. Dveře jsou plné a prosklené, okna dřevěná, zdvojená. Podlahy tvoří vlysy, plovoucí podlaha a keramická dlaţba. Schody jsou standardní, dvouramenné s povrchem teraso. Vytápění je ústřední dálkové včetně dodávky TUV. Elektroinstalace je zde světelná i motorová, bleskosvod je osazen. Vnitřní instalace jsou úplné v plastu a odpovídají standardu. Kuchyně je bez vybavení, v koupelně je vana a umyvadlo. Koupelna a záchod jsou osazeny v instalačním PREFA jádru. Záchod je splachovací. V individuálním vybavení je zvonkový rozvod a rozvod STA. Dům byl uveden do provozu v r. 1970, stavebně - technický stav je průměrný. Byt vyţaduje údrţbu - min. rekonstrukce koupelny. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Ústecký kraj - do obyvatel Stáří stavby: 41 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: kuchyně: = 8,30 m 2 předsíň: = 8,30 m 2 koupelna: = 2,60 m 2 WC: = 0,90 m 2 pokoj 1: = 12,20 m 2 pokoj 2: = 16,30 m 2 pokoj 3: = 16,10 m 2 Podlahová plocha bytu: = 64,70 m 2

6 - 6 - Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklep: = 2,60 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 2,60 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 64,70 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 2,60 m 2 * 0,10 = 0,26 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 64,96 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - 1.PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu I -0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - II 0,00 částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt II -0,10 nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory uţívané spolu s bytem - Standardní I -0,03 vybavení, bez dalších prostor 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etáţové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údrţbou (předpoklad III 0,85 provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 41 let: 0,80 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,80 = 0,558 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - centrální území obce III 0,01 3. Okolní zástavba a ţivotní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, sluţby, kultura v obci - více obchodů nebo sluţeb, pohostinské a III 0,03 kulturní zařízení 5. Školství a sport v obci - základní škola a sportovní zařízení III 0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - pouze ordinace praktického lékaře II 0,00 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší neţ je průměr v kraji I -0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy sniţující cenu - Obec Radonice je poslední obcí před vojenským újezdem I -0,10 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,910 i = 1 11

7 - 7 - Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je niţší neţ II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - je nařízeno exekuční řízení I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,558 * 0,910 * 0,900 = 0,457 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 0,457 = 4 965,31 Kč/m 2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * PP = 4 965,31 Kč/m 2 * 64,96 m 2 = ,54 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,54 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,28 Kč Spoluvlastnický podíl: 673 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,28 Kč * 673 / = ,35 Kč Bytová jednotka č. 208/7 - zjištěná cena = ,89 Kč b) Pozemky b 1 ) Stavební parcela č. 981/ Oceňována je stavební parcela č. 47/2, 47/3 s domem č.p. 208, 207 a p.p.č ostatní plocha. Pozemky vytvářejí jednotný funkční celek a jsou ve vlastnictví stejného subjektu. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha 47/2 172,00 36, ,16 zastavěná plocha 47/3 166,00 36, ,98 Součet ,14 Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu uţití stavby 50 % Úprava ceny celkem 50 % ,57 Mezisoučet ,71 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu uţití): * 0,7000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,53

8 - 8 - Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 36,53 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] ostatní plocha ,00 36, ,62 Součet ,62 Úprava ceny - příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu uţití stavby 50 % Úprava ceny celkem 50 % ,81 Mezisoučet ,43 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu uţití): * 0,7000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,75 Stavební parcela č. 981/19 - zjištěná cena = ,28 Kč

9 - 9 - C. Rekapitulace cen nemovitosti Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Bytová jednotka č. 208/7 = ,89 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle 46 činí ,89 Kč ,--- Kč Výsledné ceny: a) Bytová jednotka č. 208/7 = ,89 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,89 Kč ,--- Kč slovy: Třistadvacetpěttisícdevětsetosmdesát Kč Porovnávací metoda: V Ý P O Č E T O B E C N É C E N Y: 1) popis porovnatelných bytových jednotek Jedná se o srovnání bytové jednotky č. 208/7 v katastrálním území Radonice u Kadaně. Bytovka je ve standardním provedení, plocha bytovky je 67 m 2. Jedná se o bytovku v nejvyšším, 5-tém podlaţí panelového domu. Dům je zateplen, okna jsou ještě původní dřevěná zdvojená. Sociální vybavení v původním PREFA jádru, koupelna podstandard, kuchyně standard. Konstrukce panel, vlastnictví osobní. 1. Bytová jednotka Maštov, okr. CV. - Bytovka o výměře 63 m 2. Příjezd po místní komunikaci. Jedná se o bytovku v sídlištní zástavbě. Konstrukce shodná - panel. Vlastnictví osobní. Dům je zateplen, okna plastová, sociální vybavení v původním PREFA jádru. Lokalita srovnatelná. IS shodné. Pracovní příleţitosti, dopravní obsluţnost, infrastruktura, ţivotní prostředí, skladba obyvatel - vše srovnatelné. Kupní cena (prodej uskutečněn 07/2011) je ,-- Kč tj. cena 1 m 2 = ,-- Kč: 63 m 2 = 6.032,-- Kč. Srovnatelná nemovitost. 2. Bytová jednotka Miřetice u Klášterce, okr. CV. - Bytovka o výměře 62 m 2. Přístup je po zpevněné cestě, jedná se o bytovku v sídlištní zástavbě. Konstrukce shodná - panel. Vlastnictví osobní. Dům je zateplen, okna plastová, sociální vybavení v původním PREFA jádru. Lokalita srovnatelná, inţenýrské sítě shodné, pracovní příleţitosti mírně výhodnější, dopravní obsluţnost a infrastruktura mírně výhodnější, ţivotní prostředí a skladba obyvatel - horší. Nabídková cena

10 ,-- Kč. Srovnatelná nemovitost. Jedná se o nabídkovou cenu která při prodeji nemusí být dosaţena. Na tuto skutečnost uvaţuji se sníţením ceny o 10 % na cenu ,-- Kč tj. cena 1 m ,-- Kč : 62 m 2 = 5.661,-- Kč/m Bytová jednotka Klášterec n. Ohří, okr. CV. - Bytovka o výměře 70 m 2, příjezd po zpevněné komunikaci, jedná se o bytovku v sídlištní zástavbě. Konstrukce shodná - panel, vlastnictví osobní. Dům je zateplen, okna původní dřevěná zdvojená, sociální vybavení v původním PREFA jádru. Lokalita mírně výhodnější, inţenýrské sítě shodné, pracovní příleţitosti mírně výhodnější, dopravní obsluţnost a infrastruktura výhodnější, ţivotní prostředí a skladba obyvatel horší. Nabídková cena (rezervace) ,-- Kč. Mírně lepší nemovitost. Jedná se o nabídkovou cenu, ale jiţ rezervovanou a zde uvaţuji se sníţením pouze o 5 % na moţný neuskutečněný prodej. Tj. cena po sníţení ,-- Kč, cena 1 m 2 je ,-- Kč: 70 = 5.157,-- Kč. 4. Bytová jednotka Chomutov - sídliště Kamenná. - Bytovka o výměře 59 m 2, příjezd po zpevněné komunikaci. Konstrukce shodná - panel, vlastnictví osobní. Dům je zateplen veškeré ostatní konstrukce (okna, bytové PREFA jádro, podlahy, kuchyně, sociální vybavení) původní. Lokalita mírně výhodnější, inţenýrské sítě shodné, pracovní příleţitosti mírně výhodnější, dopravní obsluţnost a infrastruktura výhodnější, ţivotní prostředí a skladba obyvatel horší. Nabídková cena (rezervace) ,-- Kč. Mírně lepší aţ lepší nemovitost. Jedná se o nabídkovou cenu, ale jiţ rezervovanou a zde uvaţuji se sníţením ceny pouze o 5 % na moţný neuskutečněný prodej. Tj. cena po sníţení ,-- Kč, cena 1 m 2 je ,-- Kč : 59 m 2 = 4.831,-- Kč. úprava ceny váženým průměrem název nemovitosti nabídková cena vážený průměr výsledná cena 1. Byt Maštov 6 032,-- Kč/m Kč 2. Byt Miřetice 5 661,-- Kč/m ,30 Kč 3. Byt Klášterec n.o ,-- Kč/m ,25 Kč 4. Byt Chomutov 4 831,-- Kč/m ,65 Kč upravená porovnávací hodnota (součet výsledných cen) Kč výsledná cena 67 m 2 * 5 518,80 = ,60 Kč c e l k e m: ,60 Kč Nákladová metoda dle SKP: SKP (cenová úroveň 1994) úprava na cenovou úroveň 2011 * = cena 1 m 2 = 2 150,-- Kč = 4.631,-- Kč výsledná cena 67 m 2 * 4 631,10 = ,70 Kč C e l k e m: ,70 Kč

11 Vyhlášková cena: výsledná cena C e l k e m: ,90 Kč Kč Z Á V Ě R: Obecnou cenu nemovitosti, bytu č. 208/7 s příslušenstvím stanovím jako váţený průměr vypočtených cen podle jednotlivých metodik. Nejvyšší váhu uvaţuji u porovnávací metody, která má nejvyšší vypovídající schopnost o ceně. metodika ocenění dosažená cena váha cena po úpravě porovnávací metoda ,60 Kč * 0.40 = ,84 Kč cena dle vyhl. č. 364/10 Sb ,90 Kč * 0.30 = ,47 Kč nákladová cena dle SKP ,70 Kč * 0.30 = ,11 Kč obecná cena (součet jednotlivých cen) = ,42 Kč obecná cena: zaokrouhleno: ,42 Kč ,--- Kč slovy: třistačtyřiettisíckorun českých V Trmicích, Jan Valentík Ţiţkova Trmice D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný dekretem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne pod č. j. Sprv. 2911/80 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č / 11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 060 / 11.

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3155/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1411/69 v objektu čp. 1411/4, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více