Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2011/12"

Transkript

1 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ , tel Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2011/12 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy

2 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 2 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa Základní škola, Školní 661, Kobylí, okres Břeclav Zřizovatel školy Obec Kobylí Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Vlastimil Janda Telefon , fax , web školní jídelna Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jde o školu úplnou, s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Sídlem školy je obec Kobylí, školu navštěvují také žáci z Brumovic a Vrbice. Škola má jednu budovu, skládající se z těchto částí: - hlavní budova s tělocvičnou z roku přístavba školní jídelny a školní družiny z roku Ke škole patří také školní hřiště a školní pozemek. Součástí školy je školní družina, žákovská knihovna, školní jídelna, školní klub. Školu navštěvovalo 197 žáků v 11 třídách (stav k ): Kobylí 147 Vrbice 34 Brumovice 16 Kapacita školní družiny je 75 žáků, navštěvovalo ji 66 žáků, 110 žáků se zapojilo do činnosti zájmových útvarů. Kapacita školní jídelny je 500 jídel, stravovalo se 279 strávníků, 95 žáků odebíralo svačinky. Školní klub využívají skoro všichni žáci 2. stupně (123 žáků). Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Třetí, tzv. velkou přestávku, tráví žáci za příznivého počasí na školním hřišti. b. Úplné školy Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,8 2.stupeň ,5 Celkem ,9 c. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 14 d. Rada školy, zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění Rada školy byla zřízena rozhodnutím Obecního zastupitelstva obce Kobylí dne e. Zvolený vzdělávací program ŠVP Základní škola (dle RVP). Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: není Volitelné předměty: Nepovinné předměty: jazyk německý společensko-vědní seminář nejsou

3 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 3 Ročník JČ JA Matematika Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 4 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská vých Rodinná vých Hudební vých Výtvarná vých Pracovní čin Tělesná vých Volitelné předm Informatika 1 1 SOUČET f. Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci* ostatní** 921 ŠJ - úplná *Důchodci bývalí zaměstnanci školy **Ostatní zaměstnanci OÚ, firem atd ŠJ připravuje pro 95 žáků dopolední svačinky. g. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,6 h. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 66 fyz. 3 / přepoč. 2,4 Akce a soutěže : Akce připravují většinou společně všechny tři vychovatelky ŠD. Kromě uvedených akcí družina pravidelně navštěvuje místní knihovnu a úspěšně soutěžila v soutěži Mlékonto Exkurze v Patrii a.s Ochutnávka ovoce a zeleniny Jarmark k oslavám 50.výročí založení školy Zápis do 1.třídy Turnaj ve florbalu Maškarní bál Turnaj ve stolních hrách Módní přehlídka Taneční odpoledne

4 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Den Země Pálení čarodějnic Hudební chvilka s J.Novákem Noc ve ŠD Účast na vzdělávacích akcích: viz strana 6 DVPP Úspěchy: Soutěže: Požární ochrana očima dětí Toulky naší přírodou viz strana 12 Úspěchy našich žáků i. Školní klub ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. /0,2 přepoč. Školní klub vyvíjí svoji činnost v těchto oblastech : - odpolední provoz je využíván žáky čekajícími na odpolední vyučování a na spoje do okolních obcí - žáci mají k dispozici internet - součástí klubu jsou také kroužky : Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Redakční rada (J. Borovičková) 1 7 Náboženství ( M. Kuchyňková) 1 24 Florbal (V. Damborský) 1 18 Dyslektický (A. Hochová) 1 12 Anglický jazyk (J. Tomková) 1 14 Mladý zdravotník (L. Petrlová) 1 13 Košíková (A. Sovadinová) 1 15 Kreativ (B. Vaculíková) 2 23 Logopedie (D. Kotková) 1 7 Plavání ( M. Horáková) 1 16 Vybíjená ( S. Tesáková) 1 12 Výtvarná dílna ( V. Otáhal) 1 10 Hudebně-pohybový (A. Rusňáková) 1 22 Pohybové hry (D. Kotková, A. Hochová) 1 16 Sportovní hry (M. Horáková) 1 18 CELKEM

5 Část II. Údaje o pracovnících školy pracovníci osob/žen úvazků kvalifikovaní učitelé 17/15 16,4 15,9 97 vychovatelé 4/4 2,6 2,6 100 provozní 6/5 5,6 X X školní jídelna 5/5 4,6 X X Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 5 CELKEM 30/27 29,2 X X Pozn. Celkový součet je nižší, protože 2 ped. pracovnice jsou ve dvou částech. 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Jméno, příjmení Aprobace kvalifikace Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy M F Ano PhDr. Marta Pešová, ZŘŠ, výchovná poradkyně JN JR psychologie Ano Mgr. Alena Hochová 1. stupeň Ano Mgr. Zdeňka Pálenská (od na MD) 1. stupeň Ano Mgr. Dana Kotková 1. stupeň Ano Mgr. Světlana Tesáková 1. stupeň Ano Mgr. Markéta Kaňová Meluzínová (od na MD) zastupuje Mgr. Josef Pavlík (skončil ) 1. stupeň Mgr. Ivana Jehličková JČ Rv Ano Mgr. Milena Horáková Ov Tv Ano Mgr. Vít Damborský Př Tv Ano Mgr. Markéta Otáhalová JA Př Ano Mgr. Alena Sovadinová M Bv Ano Mgr. Marie Jandová M F Ano Mgr. Eliška Šnajdrová (červen 2012 odchod do starobního důchodu) Rv Tv JR Ano PhDr. Jarmila Borovičková JA JČ Ano Bc. Jarmila Tomková JA Ne Mgr. Iveta Martincová Z Ov Ano Stanislava Lovečková Vychovatelství Ano Andrea Rusňáková Vychovatelství Ano Blanka Vaculíková Vychovatelství Ano 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 1 s odbornou kvalifikací 1 3. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 1 s odbornou kvalifikací 1 4. Počet pedagogů, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy: 4 s odbornou kvalifikací 4 5. Ostatní pracovníci školy Jméno, příjmení profese Ilona Vykydalová hospodářka Stanislava Lovečková admin. pracovnice Ladislav Otáhal školník od Kateřina Černá uklízečka Jarmila Oborná uklízečka Věra Vykydalová uklízečka Renata Ostřížková vedoucí ŠJ Naďa Dobrovolná kuchařka Libuše Mikulíková kuchařka Ivana Otáhalová kuchařka Alena Pavlů kuchařka Ano

6 6. Věkové složení učitelů (k ) Věk Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 6 Učitelé Muži Ženy do 35 let let 1 5 nad 50 let 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem 2 15 Rodičovská dovolená 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Zúčastnění pracovníci Seminář pro práci s Evropským jazykovým portfoliem Povinnosti vyplývající z chem. legislativy ve školství Krajská odborová konference o podpoře inter. výuky Pracovní schůzka metodiků prevence Odměny a tresty Seminář o drogách Konference k ekologii Setkání školních metodiků prevence Sekty a nová náboženství Hospitační činnost v systému ped. řízení Jak podpořit tělesnou výchovu Platové předpisy v roce 2012 Aktiv výchovných poradců Interaktivní učebnice pro všechny Burza nápadů využití interaktivní tabule ve výuce Doškolovací instruktorský kurz pro školní lyžování Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Zvládání konfliktů Aktivity a metody pro rozvoj jazyk. dovedností Aktuální otázky v regionálním školství Testovací nástroje a jejich využití ve výuce CJ Čtenářská gramotnost Příprava projektů na ZŠ, využití ICT ve výuce EU peníze školám Efektivní metody a formy práce Neefektivní přístup učitele Svět energie Fotoškola M. Pešová V. Janda M. Pešová I. Jehličková E. Šnajdrová V. Damborský E. Šnajdrová M. Pešová M. Horáková V. Janda M. Pešová V. Damborský V. Damborský A. Sovadinová I. Martincová V. Janda I. Martincová M. Pešová V. Janda M. Pešová J. Borovičková, I. Jehličková V. Janda, M. Pešová A. Sovadinová I. Martincová M. Jandová A. Hochová, I. Jehličková Celkem 26 akcí 29 zúčastněných 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE

7 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 7 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. st A B A B Celkem za II. st Celkem za školu Údaje jsou za obě pololetí. Rozdíl mezi touto tabulkou a tabulkou b). na straně 1 je způsoben stěhováním žáků v průběhu školního roku. 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin ve škole za školní rok 2011/2012: 8 průměr na jednoho žáka: 0,04 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 0 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2011/12 Gymnázi 4 leté studium 6 leté studium a 8 leté studium Počty přijatých žáků z 9. tř Počty přijatých žáků z 8. tř. 1 Počty přijatých žáků z 5. tř. 6. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 25 nižší ročník 1 Celkem 26 Pozn. žák odcházející na víceleté gymnázium není absolventem ZŠ SOŠ SOU Konzervatoř

8 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 8 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Inspekce se v tomto školním roce nekonala Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k, l 18 (0, 18, 0, 0,0,0) 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/ Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/ Část VI. Další údaje o škole mimoškolní aktivity adaptační kurz 6. tříd (A. Sovadinová, I. Jehličková) sběr šípků (M. Kaňová, S. Tesáková, Z. Pálenská) Muzeum ropy v Hodoníně 9. tř. (V. Janda, M. Horáková) návštěva knihovny (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová, Z. Pálenská, A. Hochová) přednáška masérky v 6. tř. (I. Jehličková) zájezdy do brněnských divadel + kulturní pořady ve škole všechny ročníky (J. Borovičková) 9. ročník návštěva Úřadu práce v Břeclavi (M. Otáhalová) oslavy výročí školy (všichni) sportovní den 2. stupně (vyučující 2. stupně) beseda s výtvarnicí S. Pazderkovou (E. Šnajdrová) Vánoční tvoření ve 4. třídě s rodiči (S. Tesáková) Mikuláš ve škole a ve školce (M. Otáhalová) Zpívání pod věží (D. Kotková, S. Tesáková, M. Kaňová, Z. Pálenská, A. Hochová, V. Janda, J. Borovičková, V. Damborský, M. Otáhalová, S. Lovečková, A. Rusňáková, B. Vaculíková) Schodokoledování společné předvánoční zpívání žáků (1. stupeň a J. Borovičková) protikuřácký řetěz (E. Šnajdrová) dopravní výchova ve 4. a 5. třídě (M. Kaňová, S. Tesáková, J. Pavlík) lyžařský kurz 1. stupně (S. Tesáková) pohádková hodina ve 2. tř. - (D. Kotková, I. Jehličková) Večer s pokusy z fyziky a chemie (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) přehlídka fyz. a chem. pokusů ve školách v Brumovicích a Vrbici a pro ZŠ Bořetice (žáci 8. a 9. třídy, M. Jandová, V. Janda) lyžařský kurz 2. stupně (V. Damborský, S. Šenkyříková, A. Sovadinová, M. Horáková, L. Janda) Vítání jara ve 3. tř. (D. Kotková) Čas proměn přednáška o dospívání (E. Šnajdrová) Den Země úklid okolí školy, poznávací akce v přírodě, výsadba dubů ve Studýnkách (V. Damborský, celá škola)

9 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 9 zájezd 7. až 9. tříd do Vídně (M. Pešová, V. Janda, J. Borovičková) návštěva 4. třídy u p. starostky (S. Tesáková) Nebezpečí AIDS přednáška pro 9. třídu (I. Martincová) noc ve škole (děti navštěvující družinu) družina (B. Vaculíková, A. Rusňáková, S. Lovečková) společně s 1. stupněm (D. Kotková, A. Hochová) i s 2. stupněm (M. Pešová, A. Sovadinová) vlastivědné zájezdy pro třídy sběr pomerančové kůry (M. Jandová) výuka plavání - 2. a 3. třída (D. Kotková, A. Hochová) škola je zapojena do projektu Klub mladých čtenářů (M. Kaňová, S. Tesáková) zábavné dny patronů 9. a 1. třída (M. Otáhalová), 8. tř. a předškoláci (E. Šnajdrová) 2 brigády na školní zahradě o prázdninách (všichni vyučující) aktualizace galerie školy (E. Šnajdrová) požární ochrana evakuace školy + ukázka požární a policejní techniky (V. Janda a SDH Kobylí) návštěva 5. třídy v hodině F 6. třídy (M. Jandová, J. Pavlík) svátek slabikáře - 1. třída (Z. Pálenská) spaní ve škole 7.B (M. Jandová) divadelní představení v něm. jazyce v Brně (M. Pešová) návštěva Ekologického centra Hodonín 5. třída (J. Pavlík) školní soutěže školní kolo Dějepisné olympiády (M. Horáková) školní kolo Matematické olympiády (M. Jandová, A. Sovadinová) školní kolo Chemické olympiády (V. Janda) školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 5. třída (M. Kaňová), 6. až 8. tříd (M. Jandová a A. Sovadinová) školní kolo Olympiády jazyka anglického (J. Borovičková, M. Otáhalová, J. Tomková) školní kolo Bible a my (M. Otáhalová) školní kolo Zeměpisné olympiády (I. Martincová) školní kolo zeměpisné soutěže Eurorébus (M. Pešová) školní kolo recitační soutěže (1. stupeň) Přírodovědný klokan (M. Jandová) Matematický klokan (M. Jandová a 1. stupeň) zájmová, občanská sdružení Hasiči - naši žáci jsou členy místního SDH spolu s vyučujícími organizují Pálení čarodějnic (A. Hochová,S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková) každoročně provádějí evakuaci školy národopis naši žáci i vyučující se aktivně účastní všech národopisných akcí v obci jako členové pěveckých souborů i účinkující v kulturních pořadech (např. Zarážení hory - Z. Pálenská, A. Hochová, S. Tesáková, M. Kaňová, V. Damborský, J. Borovičková, D. Kotková, A. Rusňáková; Dětské hodečky A. Hochová) Orel především školní družina a 1. stupeň navštěvují kuželnu. Tělovýchovná jednota Sokol - naši žáci jsou členy této organizace a podílejí se tak na její činnosti; V. Damborský působí ve výboru, A. Sovadinová pracuje jako trenérka oddílu košíkové žáků. Český myslivecký svaz pravidelné dny pro nejmladší žáky u chaty MS Český červený kříž každoroční spolupráce, finanční prostředky na činnost zdravotnického kroužku spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy) s Mateřskou školou Kobylí - řada společných akcí vzájemné návštěvy, zápis žáků do 1. třídy, víkendové i odpolední akce pro žáky obou škol i veřejnost, spolupráce při přípravě předškoláků na vstup do školy, realizujeme nápravu řeči u předškoláků (D. Kotková). Tradičně společnou úspěšnou akcí je Country bál (L. Petrlová, A. Rusňáková, S. Lovečková). s neúplnými školami z Brumovic a Vrbice konzultace vedení školy i jednotlivých vyučujících pro snazší přechod jejich žáků k nám, návaznost na práci s integrovanými žáky, společné sportovní akce (2x za rok) - Sportovní den 1. stupně se ZŠ Vrbice a ZŠ Brumovice (S. Tesáková) a Olympijský den 1. stupně se ZŠ Brumovice a ZŠ Vrbice (J. Pavlík, S. Tesáková, D. Kotková, M. Horáková) s obecním muzeem návštěvy jednotlivých tříd s výkladem vedoucí muzea - aktuální výstavy s místní knihovnou návštěvy jednotlivých tříd a ŠD nejen v rámci Týdne knihoven, Slavnost slabikáře, Pasování na čtenáře

10 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 10 sdružení rodičů zajišťuje našim žákům finančně cesty do divadel a na lyžařský výcvikový kurz EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) probíhá v rámci výuky přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, rodinné a občanské výchovy, chemie. V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školní zahrady a její přeměna na EVVO přírodní učebnu, pokračuje třídění odpadků (plasty, tetrapak, papír). dopravní výchova - spolu s Autoškolou Lednice a BESIPem - pravidelná výuka ve 4. a 5. třídě, včetně praktické lekce na dopravním hřišti školní sportovní klub - škola je členem AŠSK Adopce na dálku - naši žáci pod vedením p. uč. M. Otáhalové pomáhají finančně zajistit školní výuku žáka Sunila z Indie. Část peněz byla získána z prodeje výrobků školní družiny a pracovních činností, např. na jarmarku při Zpívání pod věží. Klub přátel historie a kulturní komise obecního úřadu - A. Hochová, A. Rusňáková, Z. Pálenská se podílejí na organizování Dětského maškarního plesu. A. Hochová se také podílí na organizování lampionového průvodu, Dětských hodečků Charita Břeclav - zajištění Tříkrálové sbírky v Kobylí (M. Otáhalová, S. Lovečková) Farnost Kobylí - spolupráce při akci na podporu sbírky na místní kostel HepiDej (V. Janda, E. Šnajdrová, A. Rusňáková, B. Vaculíková, S. Lovečková), M. Otáhalová vede společenství dětí na faře Farníček, který naplňuje výchovně-vzdělávací funkci

11 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 11 Úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/ okres Přespolní běh Nikol Musilová, 8. tř. 4. okres Přespolní běh Kateřina Mikulicová, 9. tř. p. uč. M. Horáková 2. okres Přespolní běh družstvo starších žáků (Kamil Rusňák, Vítek Osička, Vlastimil Klíš, Viktor Otřísal a Marek Láska, 8. tř.) p. uč. V. Damborský 3. okres Přespolní běh Michal Hanák, 6.B p. uč. V. Damborský 1. okres Běh na 800 metrů Nikol Musilová, 8. tř. 1. okres Běh na 300 metrů Nikol Musilová, 8. tř. 1. okres Běh na 60 metrů Terezie Blanářová, 7.A p. uč. M. Horáková 2. okres Skok daleký Terezie Blanářová, 7.A 1. okres Štafeta 4x60 m Nikol Musilová, Kateřina Kovářová z 8. tř., Kateřina Mikulicová z 9. tř., Terezie Blanářová ze 7. A 1. okres Běh na 800 metrů Michal Hanák, 6.B 3. okres Skok vysoký Michal Hanák, 6.B p. uč. V. Damborský 2. okres Běh na 300 metrů Kryštof Řačák, 7.B 1. okres Mladý zdravotník 1. okres Stolní tenis mladších žáků 3. okres Stolní tenis starších žáků 2. okres Pohár rozhlasu v atletice 2. okres Florbal dívky mladší 2. okres Florbal dívky starší Eliška Vykydalová, Matěj Průdek, Kateřina Janošková - 4. tř., Aneta p. vych. L. Petrlová Martinková, Tereza Jislová - 5. tř. družstvo (Josef Kubík - 7.B, Miroslav p. uč. V. Damborský Tlach - 7. A, Vítek Hoch - 6.A) družstvo (Jan Poulík - 7.B, Jiří Soukal - p. uč. V. Damborský 9. tř., Vítek Osička - 8. tř.) Terezie Blanářová - 7.A, Kateřina Mikulicová, Kateřina Topínková - 9. tř., p. uč. M. Horáková Kateřina Kovářová, Nikol Musilová a Nikol Varmužová z 8. třídy Terezie Blanářová, Sabina Damborská, Terezie Kovářová, Žaneta Barvíková ze 7.A, Magda Mikulicová ze 7.B, Bára p. uč. M. Horáková Šíblová, Sára Wunschová, Lada Gulišová a Nela Fridrichová ze 6.A Kateřina Mikulicová, Mirka Kubíková, Michaela Černá, Michaela Hamanová, Kateřina Topínková, Dominika Křivková, Linda Rozsypalová, Pavlína Skácelová, p. uč. M. Horáková Aneta Mazánková z 9. třídy, Kateřina Kovářová, Nikol Musilová a Lenka Horáková z 8. třídy 4. okres Olympiáda JA Petr Otáhal, 7.B p. uč. J. Tomková 5. okres Matematická olympiáda Vítek Hoch, 6.A p. uč. A. Sovadinová 3. okres Pythagoriáda Vítek Hoch, 6.A p. uč. A. Sovadinová 5. okres Bible a my Pavel Blažej, 7.A p. uč. M. Otáhalová 4. okres Pythagoriáda 5. tříd Jakub Švehla, 5. tř. p. uč. M. Kaňová

12 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace okres Chemická olympiáda Lenka Rusňáková p. uč. V. Janda 1. Zdeněk Otáhal, 3. tř. běh na 50 m 1. Zdeněk Otáhal, 3. tř. skok z místa p. uč. D. Kotková 1. Zdeněk Otáhal, 3. tř. hod míčkem 2. okrsek Atletická olympiáda Zdeněk Otáhal, 3. tř. vytrvalostní běh 3. Natálie Kotíková, 2. tř. vytrvalostní běh p. uč. A. Hochová 3. Sabina Šoršová, 3. tř. běh na 60 m p. uč. S. Tesáková 2. okrsek Vybíjená chlapci Žáci tříd p. uč. S. Tesáková 1. okrsek Vybíjená dívky Kateřina Mikulicová, Mirka Kubíková, Michaela Černá, Michaela Hamanová, Kateřina Topínková, Dominika Křivková, p. uč. M. Horáková Pavlína Skácelová, Aneta Mazánková z 9. třídy, Nikol Musilová z 8. třídy 1. Eliška Vykydalová, 4. tř. p. vych. B. Vaculíková okres Požární ochrana očima dětí 3. Petr Bureš, 2. tř. p. vych. A. Rusňáková Vítězové školních soutěží Kristýna Ševcová, 8. tř. a Michaela a 9. třídy Přírodovědný klokan Černá, 9. tř. p. uč. M. Jandová třídy Vítek Hoch, 6.A p. uč. A. Sovadinová třída Petr Otáhal, 7.B p. uč. M. Jandová Matematická olympiáda třída Karolína Damborská, Adéla Křivková p. uč. M. Jandová třída Pavlína Skácelová, Kateřina Mikulicová p. uč. A. Sovadinová a 3. třídy Vladimír Čejka 3. tř. p. uč. D. Kotková a 5. třídy Petr Tesák, 5. tř. p. uč. J. Pavlík Matematický klokan a 7. třídy Vítek Hoch 6.A p. uč. A. Sovadinová a 9. třídy Karolína Damborská, 8. tř. Michaela Černá, 9. tř. p. uč. M. Jandová p. uč. A. Sovadinová třída Jakub Švehla p. uč. M. Kaňová třída Vítek Hoch 6.A p. uč. A. Sovadinová Matematická Pythagoriáda třída Kryštof Řačák, 6.B p. uč. M. Jandová třída Nikol Varmužová p. uč. M. Jandová a 9. třídy Renata Dřímalová, 9. tř p. uč. M. Otáhalová Olympiáda angl. jazyka a 7. třídy Petr Otáhal, 7.B p. uč. J. Tomková třída Štěpán Křivka, 6.A Zeměpisná olympiáda třída Kryštof Řačák, 7.B p. uč. I. Martincová

13 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace třída Štěpán Gala třídy Dějepisná olympiáda Viktor Otřísal, 8. tř. p. uč. M. Horáková třída Chemická olympiáda Lenka Rusňáková p. uč. V. Janda třídy Petr Otáhal, 7.B a Pavel Blažej, 7.A třídy Bible a my Michaela Hamanová a Kateřina Topínková, 9. tř. p. uč. M. Otáhalová stupeň Jindřich Hajda, 4. tř třída Zdeněk Otáhal, 3. tř. p. uč. D. Kotková Recitační soutěž třída Eliška Vykydalová, 5. tř. p. uč. S. Tesáková třída Kateřina Janošková, 4. tř. p. uč. M. Jandová Sběr pomerančové kůry třída 4. třída (soutěž tříd) p. uč. S. Tesáková 1. celá škola Sběr šípků Klára Otáhalová, 2. tř. p. uč. A. Hochová účast žáků a pedagogů školy na životě v obci žáci naší školy jsou zapojeni do činnosti všech zájmových útvarů pracujících v obci V. Janda pracuje v tomto volebním období jako zastupitel a člen obecní rady, je předsedou školské komise OÚ, členem finančního výboru, Z. Pálenská a A. Hochová, A. Rusňáková jsou členkami kulturní komise škola vydává školní zpravodaj jako přílohu obecního zpravodaje Kobylí dědina (I. Jehličková, J. Borovičková a její redakční rada složená z žáků školy); Markéta Otáhalová připravuje přílohu Farníček tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách využívána kobylskou veřejností sběr papíru spolu s Technickými službami obce podvečerní zpívání u vánočního stromu celý 1. stupeň, školní družina, J. Borovičková, M. Otáhalová, S. Lovečková - vánoční jarmark J. Borovičková řídí smíšený pěvecký sbor, mezi jehož členy patří D. Kotková, M. Kaňová, A. Hochová, S. Tesáková, Z. Pálenská, A. Rusňáková a V. Damborský; sbor vystupuje na akcích v obci i v rámci jižní Moravy J. Borovičková, Z. Pálenská, M. Kaňová, S. Tesáková účinkují při obřadech na obecním úřadě M. Otáhalová vede smíšený chrámový sbor, spolupořádá (se S. Lovečkovou) akce kobylské farnosti družina v místním penzionu naši nejmenší pravidelně navštěvují naše seniory exkurze v místních firmách rozloučení s deváťáky na radnici důstojné rozloučení p. starostky s deváťáky za účasti ředitele školy, třídní učitelky a rodičů žáků A. Hochová je členkou výboru Klubu přátel historie A. Rusňáková je aktivní cvičitelkou místní pobočky taneční školy Yamaha spolupráce školy s Pedagogickým centrem M. Jandová organizovala okresní část mezinárodních soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan a podílela se také na organizování okresních kol matematických soutěží (Matematická olympiáda) zapojení školy do projektů škola je zapojena v projektu Dotované školní mléko a Ovoce do škol (S. Lovečková) péče o talentované žáky viz tabulka výše nadaným žákům je věnována náležitá pozornost v hodinách, v zájmových útvarech i individuálně po vyučování

14 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 14 péče o zaostávající, problémové žáky s žáky se pracuje jednak v hodinách, jednak individuálně po vyučování péče o žáky s výukovými problémy - Mgr. A. Hochová absolvovala školení, aby mohla vést dyslektický kroužek a pomáhala odstraňovat problémy, které dysfunkce našim žákům způsobují. Kroužek navštěvovalo 14 žáků, práce s nimi probíhala podle doporučení PPP a SPC. Logopedickou poradnu pro žáky naší i mateřské školy a jejich rodiče vede Mgr. D. Kotková. lyžařský výchovně vzdělávací zájezd - každoročně se účastní žáci tříd s vyučujícími V. Damborským, M. Horákovou, A. Sovadinovou, zdravotnicí S. Šenkyříkovou. Žáci absolvovali kurz snowboardingu, který vedl L. Janda. spolupráce nejmladších a nejstarších žáků školy - pro bezproblémové zahájení života ve škole měl každý prvňáček svého patrona z deváté třídy. Tato spolupráce se velice osvědčila a pokračujeme v ní i nadále. mezinárodní spolupráce v tomto školním roce neprobíhala Školní zpravodaj 3x ročně vychází jako příloha obecního časopisu Kobylí, dědina. Žáci, rodiče i veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole, žáci zde publikují svá literární díla. Část VII. Zhodnocení a závěr Z předešlých částí vyplývá, že práce v naší škole se daří, úspěchy jednoznačně převažují. Žáci dosahují pěkných výsledků v nejrůznějších soutěžích, jsou bez problémů přijímáni na střední školy. Škola není nijak jednostranně zaměřená, žáci mají širokou nabídku zájmových kroužků i možností účasti v soutěžích. Učitelský kádr je stabilizovaný, chybí aprobovaní učitelé dějepisu, výtvarné výchovy, chemie a hudební výchovy. V plánu zůstává vyměnit podlahové krytiny. Škola realizuje kvalitní projekt na využití školní zahrady. Projekt byl financován z prostředků MŠMT (dotační titul na podporu EVVO), pomocí sponzorského daru firmy Lentus a z vlastních prostředků školy.

15 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 15 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 1. počty Část VIII. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 spec. stud. VP VŠ učitelství školní metodik prevence 1 různé kurzy VŠ učitelství úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci výchovný poradce 1/- školní metodik prevence 1/- školní psycholog --- školní speciální pedagog další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: - Aktiv výchovných poradců školní metodik prevence: - Pracovní schůzka metodiků prevence Odměny a tresty - Seminář o drogách - Setkání školních metodiků prevence Sekty a nová náboženství vedoucí dyslektického kroužku - nebylo Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 0 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Specifické poruchy učení 2. 1 CELKEM 1 Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem 0

16 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 16 Část IX. Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Zpracovatel: Eliška Šnajdrová školní metodik prevence sociálně patologických jevů Realizátor: pedagogický sbor ZŠ Kobylí, přizvaní odborníci Garant: školní metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy, pedagogický sbor Obsah: 1. Úvod 2. Cíle 3. Vlastní program: A) Aktivity pro žáky B) Úlohy a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků C) Aktivity pro rodiče a veřejnost 4. Metody práce 5. Řešení přestupků 1.Úvod: I v letošním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Minimální preventivní program respektuje zásady obsažené v metodickém pokynu MŠMT a vychází z materiálu Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT ČR. 2.Cíl: - Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby žáci a vyučující dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i ve škole. - Zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům. - Vychovávat ke zdravému způsobu života, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy. - Podat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí, týkající se užívání drog. - Systematicky vzdělávat metodika prevence, výchovného poradce a další pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy a v technikách preventivní práce s dětmi. - Koordinovat všechny školní i mimoškolní akce v oblasti prevence. 3.Vlastní program A) Aktivity pro žáky: - Výchovné působení třídních učitelů na žáky na třídních schůzkách. - Oblast preventivní výchovy je aplikována do výuky jednotlivých předmětů (RV, OV, Z, D, CH, PŘ, TV..) v souladu s požadavky rámcového programu na základě her, zábavných testů, besed, soutěží, videokazet, četby literatury - Možnost využití školního klubu v době, kdy mají žáci volno. - Zapojení do široké škály zájmových útvarů a činností. - Možnost svěřit se preventistovi kdykoliv, pokud se vyskytne nějaký problém. - Využívání propagačního materiálu pro potřebu školy, literatury, publikací, časopisů, příruček a kazet s problematikou všech nežádoucích jevů, jejich řešením a předcházením. Jsou uloženy u preventisty. - Využívání kazet s touto problematikou (uloženy u preventisty). - Využívání časopisu Prevence, který naše škola odebírá a využívá ve výuce. - Zařazování metodických postupů a testů manželů Janíkových na téma: Úvod do sexuality, Výživa a naše zdraví, Alkohol a jiné drogy, Prevence kouření, Aids a jiné pohlavní choroby. - Zveřejnění kontaktních adres, kde je možné najít pomocnou ruku při různých problémech. Na nástěnce v učebně RV. - Spolupráce s firmami Johnson+ Johnson a Always, které nám zasílají propagační materiál, programy k výuce a dárečky pro žáky, sloužící zároveň jako reklama.

17 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Organizování spousty akcí naší školou: kulturní, sportovní, zábavné akce, do kterých se zapojují všichni naši žáci. Většina z nich je zapojena i do soutěží okresního, regionálního, okrskového i celorepublikového kola. - Zprostředkování přednášek a besed pro žáky na různá témata. - Školení metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků napomáhá ke zkvalitnění procesu působení na žáky. B) Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků: - Posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení, zejména spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli. - Věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, všímání si a odhalování projevů asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany. - Zajištění důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, užívání alkoholických a návykových látek v celém areálu školy. - Sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech konzultace s dětským lékařem. - Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu. - Shromažďování a používání různých propagačních materiálů. - Zapojení všech pracovníků školy do tohoto programu. C) Aktivity pro rodiče a veřejnost - Seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek - Nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence. - Seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami. - Nabídka propagačních materiálů o drogách. - Na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog, zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách. 4. Metody práce Výchova ke zdravému životnímu stylu prolíná všemi předměty. Používané metody práce: - výklad, informace - slohové a výtvarné práce, projekty - sociální hry - skupinové práce ve třídě, při pobytech v přírodě - besedy s učiteli - práce s různými materiály k této problematice - videoprogramy, literatura, časopisy - přednášky a besedy s odborníky - práce s internetem informace o organizacích poskytujících pomoc: Řešení přestupků A) V případě podezření : - provést pohovor se žákem a diskrétní řešení problému B) Při důvodném podezření: - okamžité kontaktování rodičů (zákonných zástupců) žáka - při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor C) Při průkazném zjištění postupovat dle pokynu ministra: - postupovat ve spolupráci s oddělením péče o dítě D) V případě dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče: - uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru MěÚ Hustopeče - oznámí věc policii.

18 Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace - 18 Část X. Další údaje Škola má také poměrně rozsáhlou doplňkovou činnost (pronájem místností, nákup a prodej zboží, školní kuchyně vaří i pro veřejnost ), prostředky získané z této činnosti jsou věnovány na další zkvalitnění vybavení školy tak, aby sloužilo jak ve vyučování, tak i k dalšímu rozvoji této činnosti. Tato výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy (www.zskobyli.cz), byla předána Školské radě a následně zřizovateli. V Kobylí, dne Mgr. Vlastimil Janda podpis a razítko ředitele školy Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jejím jednání dne 27. listopadu 2012,

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více