Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

2 ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/ ročník Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Základy informatiky Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace

3 ROZPRACOVÁNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU DO PODMÍNEK ŠKOLY Koncepční záměry pro další období: Motto: Nestačí vědět, vědění se musí použít v I. V. třídě realizovat Školní vzdělávací program Dobré základy úspěch v dalším životě vychovávat dětskou osobnost s důrazem na propojení v oblasti zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, zdravá výživa a vhodné pohybové aktivity) tak, aby cílem výchovně vzdělávacího působení bylo dítě, které je odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku poskytnout co nejkvalitnější výuku a výchovu, pracovat moderními metodami a formami práce, vhodnou evokací a motivací zapojovat žáky do maximální spoluúčasti na učení individuálně pečovat o žáky s výukovými problémy a s vývojovými poruchami učení a chování, spolupracovat s PPP a SPC rozvíjet talent nadaných a talentovaných žáků snažit se o vytvoření otevřené, sdílné a tvořivé atmosféry ve škole založené na toleranci, vzájemné úctě mezi pedagogy a žáky, snažit se o vytvoření otevřeného partnerství mezi rodinou a školou vytvářet pro žáky takové prostředí, aby školu dokázali maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj a naučili se dovednostem, které jim pomohou v životě postupně aplikovat základní prvky školního vzdělávacího programu, používat metody vedoucí k osvojení klíčových kompetencí působit proti negativním vlivům - realizovat: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zřízeních č.j / , Metodický pokyn MŠMT k prevenci a šikanování mezi žáky ve škole a škol. Zařízeních č.j / Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22 dát prostor environmentální výchově ( Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / ) vytvářet a stále rozšiřovat vhodnou nabídku volnočasových aktivit dětí, spolupracovat se zájmovými organizacemi regionu věnovat pozornost etické výchově zlepšovat estetiku a vybavenost školy a jejího okolí umožňovat pracovníkům školy další odborný růst a další vzdělávání zdokonalovat řídící práci - dosáhnout vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy sledovat a řešit případnou otázku zneužívání dítěte dodržovat Úmluvu o právech dítěte 3

4 prohlubovat spolupráci s mateřskými školami Blanická a Zahradní spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, snažit se o otevřené partnerství podporovat spolupráci se školskou radou programem školy obstát v široké konkurenci táborských škol spolupráce s pečovatelským domem v Čekanicích z programu školy dále vytvářet školní kurikulum pro postupnou realizaci vlastního školního vzdělávacího programu 1. VÝCHOVA Realizace: při všech vhodných příležitostech - ve vyučování, při činnostech školní družiny, při mimoškolních aktivitách, v zájmových organizacích, při kulturních akcích, atd. sjednotit požadavky všech pracovníků školy na chování a dodržování správných návyků (zdvořilost, zdravení, ohleduplnost, odpovědnost, plnění povinností, dodržování řádu školy, atd.) zodpovídají všichni pracovníci školy odstraňovat vulgarizmy, násilí, posilovat vzájemnou toleranci, snášenlivost i rasovou, prevence návykových látek, sledovat a řešit případy šikany (uplatňování všech Metodických pokynů uvedených v koncepčních záměrech) zodpovídají všichni pracovníci školy realizovat Minimální preventivní program a preventivní aktivity zodpovídají: ředitelka školy školní metodik prevence A. Martínková všichni pracovníci školy vychovávat k péči o životní prostředí, realizace Plánu ekologické výchovy Z. Pinkavová vychovávat ke kladnému vztahu k majetku veřejnému, osobnímu - zodpovídají všichni pracovníci školy vychovávat k úctě ke starším lidem, spolupracovat s Domem s pečovatelskou službou v Čekanicích (uspořádat program pro seniory v pečovatelském domě) zodpovídají A. Martínková, A. Sondová věnovat pozornost účelnému využití volného času žáků, podporovat zájmovou činnost ZŠ, ŠD a ostatních institucí Přehled nabízených kroužků a zájmových útvarů zodpovídá: počítačový kroužek Z.Pinkavová (ZŠ) E.Pěknicová (ZŠ) náprava poruch učení J. Švecová (ZŠ) hra na zobcovou flétnu A. Martínková (ZŠ) turisticko-přírodovědný A. Martínková (ZŠ) P. Nývltová (ZŠ) pěvecký sbor A. Sondová (ZŠ) 4

5 německý jazyk V.Mrázková (ŠD) tělovýchovný kroužek M.Svobodová (ŠD) výtvarný kroužek pro M. Truhlářová (ŠD) keramika J. Pospíšilová pohybová a rytmická výchova ATAKÁČEK JUNÁK-pronajaté prostory šk. zahrady E.Turecká, M.Petrová Jóga D. Koubová Šachy ŠACHklub Tábor Průběžně realizovat a podporovat: zdravý životní styl při všech vhodných příležitostech zařadit do výchovy prvky chování za mimořádných okolností (průmyslová havárie, přírodní katastrofa, ohrožení života td.)-pokyn MŠMT č.j / , Ochrana člověka za mimořádných událostí-dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ, SŠ, speciální školy a vyšší odborné školy, č.j / všichni ped. pracovníci návštěva Hasičského záchranného sboru všichni ped. pracovníci pečovat o čistotu ve škole a v jejím okolí R. Vaňková zorganizovat sběr kaštanů a žaludů, pomerančové kůry P. Nývltová realizovat environmentální výchovu Z. Pinkavová-ZŠ (Plán env. výchovy je samost. příloha plánu školy), M. Svobodová-ŠD spolupráce CASSIOPEIA (Centrum ekologické výchovy) realizovat dopravní výchovu, zvyšovat úroveň dopravní výchovy-výcvik na DDH všichni prac. školy zodpovědně využívat nabídky kulturních programů podle nabídky vedení školy 2krát ročně-návštěva Divadla O. Nedbala v Táboře návštěva Muzea v Táboře (4. a 5. ročník) učitelé vlastivědy zúčastnit se vybraných výtvarných soutěží M. Truhlářová soustavně zvyšovat tělesnou zdatnost a vytrvalost, rozvíjet soutěživost a schopnost překonávat překážky uč. Tv, ŠD sezónní tělovýchovné aktivity (bruslení, sáňkování, bobování) uč. Tv, ŠD zúčastnit se vybraných soutěží pořádaných AŠSK J. Švecová zúčastnit se okresního atletického přeboru Táborska V. Mrázková ŠD zúčastnit se soutěže Nebojte se silnice M. Truhlářová zúčastnit se soutěže Mladý strážník J. Švecová M. Svobodová realizovat pitný režim-školní mléko Z. Pinkavová A. Sondová realizovat projekt Ovoce do škol P. Nývltová realizovat prvky programu Zdravá škola všichni prac. školy ŠD-realizovat hry a soutěže v přírodě, utvářet dětský kol. vychovatelky ŠD spolupracovat se všemi institucemi, které mají vztah ke škole zúčastnit se zdravotnické soutěže A. Martínková Zorganizovat: měsíc: zodpovídá: 5

6 Drakiáda září, říjen vychovatelky ŠD Čertovské sněmování prosinec pracovníci školy Představení pro rodiče a školu -flétny prosinec, červen A. Martínková A. Sondová Program pro klienty květen A. Martínková Domu s pečovatelskou službou, A. Sondová pro školu Den otevřených dveří-program pro budoucí žáky I. tříd leden všichni pracovníci školy Masopustní karneval únor vychovatelky ŠD Moje hobby (V. třída) červen Z. Pinkavová Den čarodějnic a čarodějů duben vychovatelky ŠD Dětský den-hry v přírodě červen všichni pracovníci školy 2. VZDĚLÁNÍ Realizace:Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Dobré základy-úspěch v dalším životě dodržovat učební osnovy důsledně naplňovat učební a tématické plány rozvoj evaluačních metod aplikace prvků Školního vzdělávacího programu Dobré základy úspěch v dalším životě prohlubovat a stále zkvalitňovat: -techniku čtení s porozuměním -úroveň jazykového vyučování -rozvíjet řečové schopnosti -klást důraz na estetický grafický projev -zvyšovat hbitost numerického počítání -posilovat samostatnou tvořivou práci rozvíjet výuku cizích jazyků - Aj klást základy společensko vědním předmětům ve výuce plně využívat počítačovou učebnu s využitím vzdělávacích programů využívat interaktivní tabule rozvíjet estetické cítění vést žáky k samostatnému vyhledávání potřebných informací využíváním atlasů, encyklopedií, médií, Internetu klást důraz na účinnou motivaci učiva - získat žáky, zaujmout je pro práci, využít ped. taktu zařazovat relaxační prvky do vyučování používání metod vedoucích k osvojení klíčových kompetencí realizovat projektové vyučování do výuky zařazovat prvky, které souvisejí se zdravým životním stylem, projekt Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce do škol 6

7 zařazovat prvky jednání při mimořádných situacích podle schopnosti žáků rozlišovat učivo základní a rozšiřující individuální péči věnovat žákům s výukovými problémy, spolupracovat s PPP, SPC a dětskými lékaři rozvíjet schopnosti talentovaných a nadaných žáků efektivně využívat každé časové jednotky i v suplovaných hodinách pracovat s integrovanými žáky podle individuálních vzdělávacích plánů učivo procvičovat a doplňovat v ŠD formou didaktických her realizovat logopedický výcvik Nepovinné předměty: Náboženství - podle zájmu výuka se v plném rozsahu řídí ustanovením 15 školského zákona. 3.MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA ŠKOLY Realizace: Prostřednictvím účelového a racionálního hospodaření se svěřenými finančními prostředky (rozpočet od zřizovatele +státní finance) Oblast správy a ochrany majetku věnovat pozornost správné evidenci, využívání a údržbě majetku dodržovat platné zákonné normy o hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem Plán oprav a ozdravných opatření (podle finančních možností zřizovatele) celková oprava oplocení areálu školy nátěr podlahy v tělocvičně 7

8 Účast v soutěžích pořádaných jinými organizacemi Sportovní Plavání IV. V. tř. Mc Donald s Cup - I.-III. tř. IV. V. tř. Okresní atletický přebor Táborska Výtvarné Vybrané podle aktuálních nabídek Matematické Cvrček, Klokánek Dopravní Nebojte se silnice Mladý strážník Zdravotní Zdravotnická soutěž Helpík Přírodovědná Den Země Akce pořádané školou: Drakiáda ŠD Karneval ŠD Vybíjená ZŠ Košíková ZŠ Kopaná ZŠ, ŠD Lehká atletika ZŠ Projekty: Vnímáme přírodu všemi smysly ICT nás baví 72 hodin Ruku na to 8

9 Návštěvy: výtvarných a jiných výstav podle nabídky divadelních představení podle nabídky Divadla O. Nedbala divadelních, hudebních a jiných představení ve škole-podle aktuální nabídky Exkurze a výlety Exkurze: říjen muzeum, Kotnov červen HZS květen knihovna červen botanická zahrada Výlety-závěr roku pěší do okolí Tábora, případně autobusem podle aktuální nabídky Planetárium v Českých Budějovicích Plavecký výcvik 1. ročník 10 vyučovacích hodin 2. ročník 20 vyučovacích hodin 3. ročník - 10 vyučovacích hodin Plán schůzek s rodiči Třídní schůzky budou probíhat po dohodě třídních učitelek s rodiči buď hromadně nebo formou individuálních konzultací. Září - třídní schůzky, volby do ŠR Leden -třídní schůzky, hodnocení I.pololetí Květen -třídní schůzky, hodnocení školního roku Školní rok 2014/2015 Zahájení vyučování pondělí 1. září 2014 I. pololetí ukončeno čtvrtek 29. ledna 2015 II. pololetí ukončeno úterý 30. června 2015 Prázdniny Podzimní - pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční - pondělí 22. prosince 2014 až neděle 4. ledna

10 Pololetní - pátek 30. ledna 2015 Jarní - pondělí 9. února až 15. února 2015 Velikonoční - čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 Hlavní - středa 1. července do pondělí 31. srpna 2015 Státní svátky České republiky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen, Den vítězství 5. červenec, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec, Den upálení Mistra Jana Husa. 28. září, Den české státnosti 28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden - Nový rok Velikonoční pondělí 1. květen - Svátek práce 24. prosinec - Štědrý den 25. prosinec - 1. svátek vánoční 26. prosinec - 2. svátek vánoční Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu. Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen- Mezinárodní den žen 12. březen - Den přístupu České republika k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben - Den vzdělanosti 5. květen - Květnové povstání českého lidu 15. květen - Den rodin 10. červen - Vyhlazení obce Lidice 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad - Den válečných veteránů Významné dny jsou dny pracovními. 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

P r o v á d ě c í p l á n

P r o v á d ě c í p l á n Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 P r o v á d ě c í p l á n 2015/2016 ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Míkova 64 391 56 Tábor-Měšice Tel.: 381 253 340, 774 741 187 e-mail: zs.mesice@volny.cz

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 526 /13 V V Kačici dne 26. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více