Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace"

Transkript

1 Č.j. 465/2013 Školní řád Základní školy M. Kudeříkové Strážnice Účelem školního řádu je vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání žáků a stanovit pravidla chování žáků ve škole, které by žákům pomohly co nejlépe se připravit na další vzdělávání. Zákonní zástupci (rodiče) a žáci se dobrovolným rozhodnutím uskutečňovat základní vzdělávání na Základní škole M. Kudeříkové Strážnice zavázali řídit tímto školním řádem. Školní řád je vydán v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a souladu s metodickým pokynem MŠMT o uvolňování žáků a pokynem MŠMT o prevenci zneužívání návykových látek ve školách., s přihlédnutím k předpisům souvisejícím, zejména k Listině práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte. Při nakládání s osobními údaji žáka se škola řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1 Základní pravidla Školní řád platí pro všechny žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy. Jeho součástí jsou řády laboratoří, odborných učeben, tělocvičen, kluboven, vnitřních relaxačních prostor, venkovních hracích ploch a vnitřní řád školy. Ředitel školy může pro konkrétní školní akce vydat doplňující pokyny. Žáci a zaměstnanci jej dodržují ve škole a při akcích školy souvisejících s poskytováním základního vzdělávání i mimo školu. Čl. 2 Práva žáka a zákonného zástupce (rodiče) A. Žák má právo: 1. Na pobyt v budovách školy po dobu vyučování, 35 minut před začátkem ranní výuky, 15 minut po skončení poslední vyučovací hodiny a v případě zájmu o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Mimo tento čas může ve škole pobývat jen se souhlasem pedagogického pracovníka, popř. v rámci činnosti školního klubu nebo školní družiny. 2. Na volný pohyb o přestávkách v určených prostorách školy, v nichž jsou dohledy pedagogů. Při dodržení pravidel a pokynů na využívání vnitřních relaxačních prostor a venkovních hracích ploch. 3. Na ochranu před jakoukoliv formou násilí, diskriminace a šikany a před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho duševní nebo tělesný vývoj. 4. Na kvalitní vzdělávání a školské služby podle platných školních vzdělávacích programů a školského zákona. 5. Na důstojné zacházení a úctu ke své osobě. Domnívá-li se, že pokyny pedagoga jsou v rozporu se zásadami školního řádu, a nedokáže-li se s ním sám dohodnout, může požádat o zprostředkování vedení školy. 6. Obracet se s připomínkami, problémy a návrhy na třídního učitele, výchovnou poradkyni, školního speciálního pedagoga, vedení školy nebo ostatní pedagogické pracovníky a slušnou formou se svobodně vyjadřovat ke všem záležitostem, které se ho dotýkají (výuka, chování, ostatní osobní záležitosti atd.), a využít školní parlament a schránku důvěry. 7. Být omluven ze zkoušení první den po více než týdenní absenci. 8. Být seznámen na začátku školního roku, po přestupu z jiné školy, popř. na první třídnické hodině nebo ihned po schválení nového školního řádu svým třídním učitelem s platným školním a klasifikačním řádem. 9. Konzultovat po předchozí dohodě s vyučujícím záležitosti související s poskytováním základního vzdělávání (doplnění a rozšíření učiva, doporučení dalších zdrojů informací, přístup k pomůckám atd.). 10. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit, být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 11. Na informace a poradenskou pomoc školy týkajících se vzdělávání, včetně informací o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na vyjádření se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 12. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Dále mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou

2 B. Zákonný zástupce (rodič) žáka má právo: Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, 1. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí vzdělávání žáků. 2. Na poradenskou pomoc školy a na informace týkající se vzdělávání, včetně informací o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a o jeho chování na třídních schůzkách a kdykoliv v během doby vzdělávání ve škole. 3. Volit a být zvolen do školské rady. 4. Na důstojné zacházení a úctu ke své osobě. Domnívá-li se, že jednání zaměstnance školy je v rozporu se zásadami školního řádu, a nedokáže-li se s ním sám dohodnout, může se obrátit na vedení školy. 5. Být seznámen s platným školním a klasifikačním řádem. Čl. 3 Povinnosti žáka a zákonného zástupce (rodiče) A. Žák má tyto povinnosti: 1. Do školy přicházet pravidelně, minimálně 10 minut před začátkem výuky. Při příchodu do areálu a budov, popř. při odchodu z nich používat jen k tomu určené vchody a vstupy. Samostatně se zdržovat jen v budově svého stupně a v bufetu nebo v jídelně. 2. Dodržovat obecně uznávané zásady kulturního a slušného chování vůči dospělým i dětem (pokud vstoupí do místnosti, pozdraví; při odchodu se rozloučí; pokud něco chce, slušně požádá; pokud něco dostane, poděkuje; zdrží se křiku a používání vulgarismů). Ve svém chování se vyvarovat jak projevů agresivity, tak přehnané náklonnosti. Hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy i ostatním žákům se považují za velmi závažné porušení školního řádu. 3. Zúčastňovat se podle rozvrhu výuky povinných předmětů i všech volitelných a nepovinných předmětů, do kterých je přihlášen, a všech akcí vyplývajících z učebního plánu školy (v případě přihlášení se do volitelného a nepovinného předmětu, dodržuje stejná pravidla docházky, jako by se jednalo o předmět povinný). 4. Do školy každodenně nosit věci potřebné k vyučování (učebnice, sešity, pomůcky, žákovskou knížku atd.) a chystat se na výuku podle pokynů vyučujících. Na hodiny tělesné výchovy a praktických činností nosit předepsaný úbor. Nemohl-li se žák ze závažných důvodů připravit či zapomněl-li učební pomůcky, omluví se na začátku hodiny. Omluva pro nepřítomnost se týká pouze na prověřování učiva probíraného v době poslední nepřítomnosti. 5. V době vyučování opouštět školu pouze v doprovodu pedagoga školy, svého zákonného zástupce (rodiče), jen výjimečně sám se souhlasem pedagogického pracovníka pouze na základě písemné žádosti (propustky, omluvenky) podepsané zákonným zástupcem. 6. Přicházet do školy a na školní akce vhodně, čistě a přiměřeně oblečen a upraven, aby svým vzezřením neurážel a neobtěžoval ostatní osoby, s nimiž je v kontaktu. 7. Přezout se po příchodu do budovy v šatnách do domácí obuvi (větratelné nejlépe s pevnou patou, ne botasek) a odložit si zde svůj oděv, pokrývku hlavy a obuv. V šatně si ve svých věcech udržovat pořádek, při odchodu ze své šatny zajistit její uzamčení. 8. Nejpozději se zvoněním jít na své místo a připravovat se na výuku, v ní se věnovat činnostem, které jsou předmětem vyučování, nebo se stěhovat k odborným učebnám, v případě, že je to dáno rozvrhem hodin. Po skončení poslední hodiny výuky ve třídě nebo odborné učebně uložit židličku na určené místo a udělat si pořádek okolo svého místa, na lavici i pod lavicí. 9. Po škole se pohybovat klidnou chůzí, neběhat a plnit pokyny pedagogů. K sezení používat žákovské židle, popř. lavičky a židle rozmístěné po chodbách a vzadu ve třídách. 10. Dodržovat pravidla pro omlouvání stanovená školním řádem. 11. Vypnout hned po příchodu do školy mobilní telefon a mít jej vypnutý po celou dobu vyučování včetně přestávek. Zvonění mobilního telefonu nebo jeho provoz během vyučování či přestávek (telefonování, prohlížení, focení, textové zprávy atd.) se bez souhlasu pedagoga považuje za porušení školního řádu. Mobilní telefon si žák může zapnout bez souhlasu pedagoga teprve po opuštění školy. 12. Přinášet do školy záznamovou informační a komunikační techniku do školy (např. notebooky, tablety) a používat ji ve škole jen se souhlasem pedagoga. Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Zákaz platí i pro zapojování nabíječek mobilních telefonů žáků. Pokud provoz této techniky narušuje proces vzdělávání a ohrožuje bezpečnost žáků, je pedagog oprávněn ji odebrat a vrátit ji žákovi nebo jeho zákonnému zástupci až po skončení vyučování. 13. Ve školním bufetu, školní jídelně, družině nebo klubu se chovat v souladu s provozní řády těchto zařízení. 14. Dodržovat další ustanovení školního řádu, řády odborných učeben, tělocvičen a hřišť, vnitřních relaxačních prostor a venkovních hracích ploch, pokyny školy a školského zařízení k ochraně a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen a plnit pokyny pedagogických pracovníků školy

3 B. Zákonný zástupce (rodič) žáka má tyto povinnosti: 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. 2. Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání (prospěchu i chování) dítěte nebo žáka ve škole. 3. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Sdělení je písemné, ředitel školy o něm a o příslušných opatřeních informuje pedagogickou radu. 4. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona (tzn. jméno, příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, popř. sociálně znevýhodněn, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 5. Uvolňovat žáka z vyučování, omlouvat jeho nepřítomnost a dokládat její důvody v souladu se školním řádem. Čl. 4 Omlouvání (uvolňování) žáků 1. Nepřítomnost žáka ve vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc, vážné rodinné důvody, dopravní problémy atd.). Odůvodnění omluvy musí být specifikováno. 2. Jakýkoliv pozdní příchod musí být řádně omluven. Za pozdní příchod žáka je považován příchod žáka po zahájení kterékoli vyučovací hodiny. Opakované pozdní příchody bez vážných důvodů nemusí být třídním učitelem omluveny a jsou hodnoceny jako porušení školního řádu. 3. V průběhu vyučování může být z něj žák uvolněn pouze po předchozím předložení písemné žádosti zákonných zástupců (propustky). Žádost se předkládá třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti prvnímu vyučujícímu, v jehož hodině nebude přítomen. 4. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit do vyučování a k akcím pořádaným školou, omlouvá jej jeho zákonný zástupce takto: a) Předem známá absence se omlouvá předem třídnímu učiteli (při jedné vyučovací hodině vyučujícímu). b) Z důvodů, které nešlo předem předvídat, je třeba omluvu doručit nejpozději do tří dnů (písemně, telefonem, em, SMS) od počátku absence třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy. c) Uvolnění žáka z vyučování při předem známé absenci: - Z jedné vyučovací hodiny může omluvit vyučující, pokud s tím souhlasí třídní učitel. - Maximálně na dva dny může omluvit třídní učitel, (na základě předchozí žádosti zákonného zástupce). - Na více než dva dny může na základě písemné žádosti zákonného zástupce uvolnit pouze ředitel školy. 5. Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce u předem známé absence nepožádal o uvolnění před jejím uskutečněním, klasifikuje se tento postup jako porušení školního řádu. 6. Absence žáků, u kterých vzniká odůvodněné podezření, že se vyhýbají vyučování, budou po předchozím oznámení zákonnému zástupci omlouvány jen na základě lékařského potvrzení, které bude součásti omluvenky zákonného zástupce. 7. V mimořádných případech (náhlá nevolnost, úraz) uvolní vyučující dané hodiny žáka z vyučování, musí však zajistit doprovod nebo telefonicky kontaktovat zákonného zástupce žáka a bezodkladně informovat vedení školy. Každé uvolnění musí být okamžitě zapsáno v třídní knize. 8. Veškerá nepřítomnost žáka při výuce a akcích školy se zaznamenává do třídní knihy. Zaznamenaná neúčast se počítá jako zameškané hodiny žáka kromě případů, kdy je žák vyslán školou, aby ji reprezentoval. 9. Sporné případy absence řeší vedení školy s třídním učitelem. 10. Omluvu v písemné podobě v žákovské knížce předkládá žák třídnímu učiteli po skončení absence nejpozději do dvou vyučovacích dnů s uvedením důvodu nepřítomnosti a s podpisem zákonného zástupce. 11. Nedoloží-li žák v předepsaném termínu zdůvodnění nepřítomnosti, nebo bude-li zdůvodnění nepřítomnosti třídním učitelem posouzeno jako nedostačující, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. 12. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, oznámí to třídní učitel vedení školy. Ředitel školy nebo jím pověřený třídní učitel vyzve zákonného zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. 13. Vyučováním se rozumí kromě vlastní výuky žáka podle stanoveného rozvrhu hodin také účast žáka na akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy ve škole i mimo školu (odborné exkurze, adaptační pobyty, lyžařský sportovní kurz, orientační dny, výuka plavání atd.). 14. Uvolnění z výuky tělesné výchovy povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Písemná žádost musí být doplněna doporučením lékaře. Žádost o uvolnění z výuky Tv nebo úlevy z Tv se podávají na předepsaném tiskopise řediteli školy do za 1. pololetí a do za 2. pololetí. V případě, že dojde ke změně zdravotního stavu žáka během klasifikačního období, podává se žádost nejpozději do tří dnů od - 3 -

4 vydání lékařského doporučení. Žáci uvolnění z Tv jsou v hodinách přítomni. Pouze v okrajových hodinách na základě rozhodnutí ředitele školy se nemusí výuky zúčastnit. 15. Nedodržování pravidel uvolňování z vyučování a omlouvání nepřítomnosti jsou porušením školního řádu a budou postiženy i v případě, že nepřítomnost bude dodatečně doložena. Čl. 5 Povinnosti třídní služby 1. Ve službě se po týdnu střídají dvojice žáků jmenované třídním učitelem. Při dělení žáků na skupiny jmenuje službu vyučující. Jména žáků vykonávající povinnosti služby se zapisují do třídní knihy a na nástěnku. 2. Nedostaví-li se vyučující do pěti minut po začátku hodiny do třídy, vyhledá jej služba v kabinetu nebo ve sborovně. Není-li k zastižení, nahlásí obratem jeho nepřítomnost řediteli nebo zástupkyni ředitele školy. 3. Dohlíží na pořádek ve třídě, přináší a odnáší pomůcky, připravuje tabuli a psací potřeby na výuku. Podle pokynů učitele služba větrá ventilačními okny, případně upravuje okenní žaluzie a kontroluje uzamčení šaten. 4. Ihned po zjištění hlásí závady a škody ve třídě vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 5. Zajišťuje, aby byla třídní kniha na začátku hodiny k dispozici, vyučujícímu hlásí všechny chybějící žáky. 6. Po skončení vyučování opouští jako poslední třídu a zajistí pořádek (na lavicích i pod lavicemi, zvednutí židliček, základní úklid). 7. Neplní-li služba řádně své povinnosti, může jí být vyučujícím nebo třídním učitelem uloženo opakování služby, případně trest. Čl. 6 Provoz a vnitřní režim školy 1. Školní budovy se žákům otevírají nejdříve v 7:25 hod. Od 7:25 se žáci zdržují v určených šatnách prvního a druhého stupně, kde si odkládají obuv, svrchní oděv a pokrývku hlavy. Šatny neslouží k ukládání cenností nebo učebnic. Do 7:40 na žáky dohlíží ustanovení provozní zaměstnanci. Od 7:40 začínají dozory pedagogických pracovníků a žáci mohou odcházet ze šaten do tříd na své místo stanovené zasedacím pořádkem. První vyučovací hodina začíná v 8:00 hodin a poslední končí nejpozději v 14:45 hodin. Žáci, kteří konzultace nebo doučování, se mohou zdržovat ve škole před otevřením školy a po skončení výuky a dozorů pouze za osobní přítomnosti zaměstnanců školy nebo jiných pověřených a dospělých osob. 2. Na 1. i na 2. stupni je po 6. vyučovací hodině polední přestávka. Dohled nad žáky přítomnými v době polední přestávky ve škole vykonávají určení pedagogové. 3. Žáci přihlášení na oběd si ukládají osobní věci na určeném místě a za doprovodu vyučujících jsou odváděni vnitřními prostorami školy do školní jídelny. Dohled u oběda zabezpečují pedagogové na základě dohody mezi základní školou a školní jídelnou. Žáci, kteří nenavštěvují školní jídelnu, školní družinu nebo školní klub, odchází po skončení vyučování samostatně domů. Výdej obědů probíhá podle stanoveného rozpisu stravování. 4. Provoz školní družiny a školního klubu se řídí vlastním řádem. Učitel odvádí žáky 1. stupně přihlášené do školní družiny osobně do budovy mimoškolní výuky a předává je vychovatelkám na určeném místě. Žáci přihlášení do školního klubu čekají na jeho činnost na určeném místě a v určeném čase v budově 2. stupně. 5. Rozvrh hodin je závazný pro žáky i učitele ve všech složkách, včetně přidělených učeben. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování a přestávky jsou stanoveny takto: I. stupeň II. stupeň 1. hodina 8:00 až 8:45 taktéž 2. hodina 8:50 až 9:35 taktéž 3. hodina 9:55 až 10:40 taktéž 4. hodina 10:50 až 11:35 taktéž 5. hodina 11:50 až 12:35 taktéž 6. hodina 13:00 až 13:45 12:45 až 13: hodina (neučí se) 14:00 až 14:45 Pzn. Žáci 1. a 2. tříd se stravují ve dnech, kdy mají v rozvrhu čtyři vyučovací hodiny, ihned po jejich skončení. 6. Učitelé, kteří vyučují ve třídě stejný předmět dvě hodiny po sobě, si mohou hodiny spojit. Při dřívějším ukončení výuky, než stanoví rozvrh hodin, musí nad žáky držet dozor do začátku další přestávky, pokud se nejedná v tom dni o poslední hodiny v rozvrhu vyučování žáků. 7. Žáci sedí ve vyučování podle zasedacího pořádku, svévolně nemění místa. Zasedací pořádek určuje třídní učitel. Je v pravomoci každého vyučujícího provést jakoukoliv změnu v zasedacím pořádku pro výuku svého předmětu

5 8. Při vstupu dospělé osoby a na začátku vyučovací hodiny žáci zdraví povstáním v lavicích. Nevstávají pouze v případě, pracují-li písemně na testu, kontrolní práci, prověrce nebo grafické práci, případně v předmětech, kde výuka neprobíhá vsedě. 9. Žákům je zakázáno ve vyučování mimo přestávky jíst, pít, žvýkat, rušit zbytečným mluvením nebo jiným způsobem spolužáky a vyučujícího. V odůvodněných případech lze ze zdravotních důvodů povolit výjimku ze zákazu pití, případně jídla. 10. Všechny akce v budovách či areálu školy je možné provádět jen se souhlasem ředitele školy po projednání s třídním učitelem a zajištění pedagogického dozoru. 11. Do budov a areálu školy mají přístup pouze osoby přicházející v souvislosti s činností školy (nebo školní jídelny). Po příchodu se hlásí u příslušného zaměstnance nebo v kanceláři školy. Pracovníci kanceláře jsou přítomni zpravidla od 7 do hod., vedení školy do a provozní zaměstnanci do 18 hod. Žádosti a potvrzení vyřizují žáci v kanceláři v době úředních hodin. 12. Je zakázáno vyvolávat žáky z vyučovací hodiny, nejedná-li se o případ ohrožení života, zdraví či majetku. 13. Nalezené věci se odevzdávají do administrativy školy. 14. Žáci jsou povinni sledovat ve vývěsce u sborovny 2. stupně změny v pravidelné výuce suplování a aktuální studijní informace a hlášení školního rozhlasu. Čl. 7 Bezpečnost a ochrana zdraví 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby chránili a neohrožovali zdraví své ani zdraví svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění, nehodu nebo zdravotní problém (třída, chodba, hřiště) jsou povinni ihned nahlásit třídnímu učiteli, vyučujícímu nebo zaměstnanci školy, který jej ošetří a zapíše úraz do knihy žákovských úrazů ve sborovně. Úrazem žáka je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školních služeb. 2. Do školy žáci do školy nenosí cennosti, věci nebo látky, které by jim mohly způsobit úraz, nepříznivě ovlivnit činnost nebo pozornost, ohrozit zdraví nebo mravní výchovu (nože, výbušniny i jiné nebezpečné předměty nebo látky). Toto ustanovení se vztahuje taktéž na všechny akce pořádané školou nebo ve spolupráci s ní. 3. Žáci mají možnost zatelefonovat svým rodičům, promluvit s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence nebo ředitelem školy, cítí-li se ohroženi či omezováni ve svých právech, mají-li zdravotní problémy. 4. Nedovoluje-li aktuální zdravotní stav žákovi pokračovat ve výuce, zajistí škola odbornou lékařskou pomoc a informuje rodiče. Ti mohou žáka vyzvednout v kanceláři školy. Odchod žáka bez doprovodu rodičů nebo jimi pověřené osoby není školou v těchto případech umožněn. 5. Žáci (ani zaměstnanci) nesmí ve všech prostorách školy (a při školních akcích i mimo školu) nosit, držet, distribuovat nebo zneužívat návykové látky (hlavně tabákové výrobky, alkohol, drogy). Alkohol, drogy a jiné zdraví škodlivé látky, stejně jako hazardní hry v budově a areálu školy a při akcích organizovaných školou jsou zakázány. 6. Fotografovat nebo natáčet, popř. pořizovat, rozšiřovat nebo uchovávat jakékoliv obrazové, zvukové či pohybové záznamy v areálu školy je možné jen se souhlasem ředitele školy. 7. Žákům není povoleno používat mobilní telefony během vyučování ani k fonickému provozu či posílání SMS zpráv. 8. Při akcích konaných mimo místo školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku může povolit pouze ředitel školy. 9. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně dva dny před konáním akce zákonným zástupcům žáka. Čl. 8 Ochrana majetku 1. Žáci chrání vnitřní vybavení školy a také věci, které jim byly svěřeny do osobního užívání nebo které patří spolužákům. 2. Učebnice a pomůcky hrazené státem pro žáky zabezpečuje škola. Všichni žáci si samostatně zajistí další pomůcky požadované vyučujícími. 3. Škody, které byly způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí žáka (školní učební pomůcky, žákovské knížky nebo učebnice, zařízení školy), uhradí zákonní zástupci žáka nebo věci uvedou do původního stavu. 4. Ztráta věcí či nalezení věci se okamžitě ohlašuje nejbližšímu pedagogovi. 5. Každý žák zodpovídá za pořádek na svém místě. Udržuje čistotu a pořádek ve všech prostorách školy. Udržuje a chrání majetek školy ve třídě (lavice, židle, výmalbu), školní zařízení a ostatní majetek. Šetří vodou a elektrickou energií. Dodržuje hygienická pravidla a pravidla pro zacházení s odpady

6 5. Pokud mají žáci ve škole mobilní telefony, peněženky nebo jiné hodnotnější věci, nosí je při sobě; v hodinách tělesné výchovy a předmětů, kdy je nemohou mít u sebe, se ukládají u vyučujícího do jeho kabinetu nebo k zástupkyni ředitele. 6. Šatny na obuv a oděv žáků jsou neustále uzamčeny. Kontrolu uzamčení provádějí uklizečky v 8:30 a po vyučování, průběžně pedagogický dohled a žákovská služba. Čl. 9 Práva a povinnosti zaměstnance školy 1. Zaměstnanec školy má práva a povinnosti stanoveny zákoníkem práce, pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, pracovními náplněmi a smlouvami, školním a provozním řádem a ostatními platnými vnitřními řády školy a také zákony, nařízeními vlády a vyhláškami platnými pro oblast školství. 2. Ve vztahu k žákům je zaměstnanec školy spravedlivý a tolerantní, respektuje osobnost žáka a jeho možnosti. 3. V případě potřeby poskytne přítomný zaměstnanec školy žákům první pomoc, zapíše školní úrazy do knihy úrazů, řeší úrazy a výchovné problémy, které se staly v čase a místě určeného dohledu. Informace o nich předává třídnímu učiteli nebo vedení školy. 4. Všem dětem i dospělým osobám je ve škole a školském zařízení zakázáno užívat návykové látky (omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky, alkohol s výjimkou léčebného procesu stanoveného zdravotnickým zařízením), manipulovat s nimi (přinášet, odnášet, nabízet, zprostředkovat, prodávat, opatřovat a přechovávat) a šířit je. Přestoupení zákazu je považováno za velmi závažné porušení školního řádu. 5. Při zjištění jakýchkoliv sociálně patologických jevů u žáků (alkohol, kouření, omamné a psychotropní látky, šikana, krádeže, vandalismus atd.) zaměstnanec postupuje podle pokynů a informuje vedení školy. 6. Pedagogičtí (nebo pověření provozní) pracovníci drží ve škole dozory dle rozpisu před nebo po vyučování, o přestávkách, na chodbách, ve třídách, v šatnách nebo ve školní jídelně. Po skončení 6. vyučovací hodiny na prvním stupni a po skončení 7. vyučovací hodiny na druhém stupni, odvádí učitel žáky přímo do šaten. Současně také odpovídá za odchod všech žáků ze školy a uzamčení šaten. Stejné povinnosti plní také pedagog, který vede zájmový útvar, doučování nebo učí nepovinný předmět. 7. Na začátku roku seznámí prokazatelně třídní učitel všechny žáky své třídy s evakuačním plánem školy, školní poplachovou směrnicí, s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví (BOZ) žáků a s pravidly školního řádu. Seznámí žáky rovněž s náplní a obsahem práce školního speciálního pedagoga, výchovného poradce a školního metodika prevence, s umístěním jejich kabinetů a schránky důvěry. 8. Vyučující tělesné výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, přírodopisu, chemie, informatiky a pracovních činností seznámí žáky v první vyučovací hodině s pravidly bezpečnosti práce ve svých předmětech. Poučení bude zapsáno v třídní knize. 9. Učitel pověřený organizací akce prokazatelně poučí o BOZ všechny žáky před akcemi konanými školou (exkurze, výlety, adaptační pobyt, orientační dny, lyžařský výcvikový kurz, plavecký výcvik)

7 Čl. 10 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Cíl hodnocení Hodnocení vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupu pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální potřeby žáků a doporučení školního poradenského zařízení. Součástí hodnocení je i sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. K záznamu hodnocení a sebehodnocení se používají žákovské knížky, sešity, písemky, žákovská portfolia a další vhodné pomůcky. B. Obecná pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků 1. Být otevřený v přístupu k dětem a rodičům, stanovit a vysvětlit všechna kritéria před hodnocením. 2. Umožnit žákům co největší účast na hodnotícím procesu. 3. Snažit se hodnotit individuální pokrok žáka bez srovnání s ostatními žáky ve stejné třídě či skupině. 4. Brát chybu jako součástí procesu vzdělávání. Uvědomit si, že žáci mají právo dělat chyby, které jsou pro ně příležitostí naučit se to lépe. 5. Hodnotit prospěch a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání a chování žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným školním výstupům formulovaným v ŠVP a vzhledem k těmto Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 6. Uplatňovat pedagogický takt, zejména: neklasifikovat žáky ihned po jejich návratu do školy po vícedenní nepřítomnosti, nedávat žákům dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, ve zkoušení hodnotit u žáka hlavně to, co umí, klasifikovat jen probrané, dostatečně procvičené a zažité učivo. 7. Získávat podklady pro hodnocení prospěchu a chování žáka různými metodami, formami a prostředky: např. soustavným diagnostickým pozorováním a sledováním výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, včetně testů vytvořených jiným subjektem na zakázku škole (Kalibro testy), analýzou různých činností žáka, konzultacemi s ostatními učiteli, popř. s dalšími odborníky, rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka atd. 8. Ve způsobu hodnocení žáka se specifickými vzdělávacími potřebami vycházet ze znalosti příznaků postižení a doporučení školního speciálního pedagoga, PPP a SPC, zvýraznit při něm motivační složku hodnocení a jevy, které žák zvládl. Respektovat podstatu individuálního přístupu ve způsobu hodnocení žáka. 9. Hodnotit jednoznačně, srozumitelně, srovnatelně s předem stanovenými kritérii, věcně a všestranně. 10. Při hodnocení vycházet z textu platné verze školního vzdělávacího programu: Škola pro zdravý život. C. Pravidla pro použití hodnocení prospěchu klasifikací (známkou) 1. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 2. Klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky. 3. Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 4. Při klasifikaci známkou používá učitel pěti klasifikačních stupňů. 5. Všechny písemné práce jsou předem oznámeny, aby žáci měli dostatek času se připravit. 6. Větší písemnou práci (trvající více než 20 minut) mohou žáci psát v jednom dni jen jednu. 7. Klasifikace se dělí na průběžnou a celkovou. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí. 8. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci pololetí se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnocené období. 9. Při určování stupně prospěchu přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, ohodnocuje jeho píli a přístup k vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon a i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům, souhrnná klasifikace není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 11. Hodnocení výkonu žáka klasifikačním stupněm musí být objektivní, přiměřeně náročné, průkazné a jednotné. 12. Žák všech ročníků základní školy musí být z každého povinného i povinně volitelného předmětu hodnocen známkou alespoň čtyřikrát za každé pololetí s výjimkou tělesné výchovy a předmětu s dotací jedna hodina týdně, v nichž stačí hodnocení alespoň třemi známkami za pololetí. Známky získávají vyučující průběžně - 7 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1 Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1 netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1A /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk V souladu s Organizačním řádem a ostatními předpisy, týkajícími se vnitřní organizace středních škol, vydávám Školní řád, který

Více

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků A. Obecná ustanovení Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014 Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání žáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Školní řád Gymnázia Otrokovice

Školní řád Gymnázia Otrokovice Školní řád Gymnázia Otrokovice Ředitel Gymnázia Otrokovice vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Školský zákon) Školní řád Gymnázia Otrokovice (dále jen Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více