Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PERSONÁLNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŽE) SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ V BEZDĚKOVĚ NAD METUJÍ ŠKOLNÍ ROK V MŠ VE VELKÝCH PETROVICÍCH ŠKOLNÍ ROK V MŠ V ČESKÉ METUJI ŠKOLNÍ ROK V MŠ POLICE NAD METUJÍ, JIRÁSKOVA ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLE SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

3 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, je školou, která sdružuje více druhů škol a zařízení. Vzhledem k legislativním změnám se postupně součástí našeho subjektu stala Základní škola Bezděkov nad Metují, mateřské školy Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Žďár nad Metují a v roce 2010 byla přestavěna část polytechnického pavilonu, kde vznikla jedna třída mateřské školy. Ke škole byla ještě připojena školní jídelna v Bezděkově nad Metují a výdejny ve Velkých Petrovicích a České Metuji. Jako další zařízení byla připojena školní družina v Bezděkově nad Metují. Počet zařízení, které náš subjekt sdružuje, není zrovna typický a možná se tak vymyká běžným zvyklostem, jelikož máme zařízení celkem ve čtyřech obcích. Díky vstřícnosti jednotlivých obecních úřadů je chod sloučených zařízení po provozní stránce financován vždy obcí, ve které zařízení je. Náklady na mzdy jsou hrazeny z našich prostředků, které obdržíme z KÚ Královéhradeckého kraje. Všechny obce se snaží zajistit dle svých možností kvalitní zázemí pro provoz svých budov. V roce 2013 a 2014 došlo k dlouho očekávané investici na budovách naší školy v Polici nad Metují, kdy bylo provedeno kompletní zateplení budov staré školy, nové školy a tělocvičny. V rámci zateplování byla provedena i kompletní výměna oken a zateplení střech. Škola také dostala novou barevnou podobu. Stejně tak došlo ke změnám všech chodeb staré i nové školy. Všechny architektonické změny, které byly provedeny uvnitř i vně školy, navrhl pan ing. arch. Jiří Dařbuján. Během letních prázdnin došlo také k zateplení budovy základní školy a mateřské školy v Bezděkově nad Metují, kterou financovala obec Bezděkov nad Metují. Chtěl bych na tomto místě vyjádřit poděkování Městu Police nad Metují, které do dlouho očekávaného zateplení školy investovala nemalé prostředky za podpory MPMR. Celkové náklady této akce byly Věříme, že i v dalších letech budou moci probíhat práce na postupné rekonstrukci školy, jako je regulace a rekonstrukce topení v návaznosti na zateplení budov, rekonstrukce WC na 2. stupni apod. Prostředí naší školy doznalo v posledních letech výrazných pozitivních změn, které mají zajisté pozitivní vliv na vzdělávací proces ve škole. Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Na Babí 190, Police nad Metují IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Police nad Metují Součásti školy Základní škola, Mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní jídelna - výdejna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Karel Nývlt ředitel Mgr. Jana Šulcová, Zdeněk Teichman zástupci ředitele Mgr. Marie Vaisarová vedoucí učitelka pracoviště Bezděkov nad Metují Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka pro MŠ Renata Jehličková mzdová účetní Jiřina Maryšková - účetní Přehled hlavní činnosti školy a) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s (podle zřizovací listiny) cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). b) Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). c) Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. d) Školské zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 4

5 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 88 Základní škola 710 Školní družina 135 Školní jídelna MŠ - výdejna 39 Školní jídelna ZŠ a MŠ Jednotlivá pracoviště školy Základní škola, Na Babí 190, Police nad Metují Základní škola, Bezděkov nad Metují 69 Mateřská škola, Jiráskova 227, Police nad Metují Mateřská škola, Bezděkov nad Metují 69 Mateřská škola, Velké Petrovice 80 Mateřská škola, Česká Metuje Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,81 61 a více let ,56 celkem ,00 % 10,94 89, x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,13 vyučen ,63 střední odborné ,00 úplné střední ,13 úplné střední odborné ,56 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,56 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje Celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka mateřské školy ,39 5

6 učitel prvního stupně základní školy ,26 učitel druhého stupně základní školy ,13 učitel náboženství ,17 vychovatel ,69 asistent pedagoga ,34 celkem Zařazení pracovníků do platových tříd 2.5 Trvání pracovního poměru platová třída počet zařazených pracovníků doba trvání počet % do 5 let 18 28,13 do 10 let 9 14,06 do 15 let 10 15,63 do 20 let 10 15,63 nad 20 let 17 26,56 celkem , Přehled evidenčního počtu zaměstnanců Ukazatel Evidenční počet Evidenční počet přepočtený Fyzické stavy celkem 64 58,397 - z toho ženy 57 51,897 - z toho mladiství do 18 let z toho osoby OZP 1 0,5 - z toho osoby OTZP z toho pracující důchodci z toho zdravotníci z toho pedagogové 43 40, z toho dělníci 11 8, z toho THP z toho cizinci 1 1 Mimoevidenční stav celkem 3 2,2694 6

7 - z toho MD a DMD 3 2, ostatní Přehled evidenčního počtu zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. č.j. MSMT-2647/ upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od ) zařazené třídy Všechny třídy mimo 9. ročník. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 Člověk a společnost Dějepis 11 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DUHA čj. 360/2007 dle změn RVP ZV k

8 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník časová dotace včetně DH Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 2 Estetika 12 Člověk a jeho svět 14 Člověk a společnost Dějepis 8 Výchova k občanství 4 Člověk a příroda Fyzika 8 Chemie 4 Přírodopis 7 Zeměpis 7 Umění a kultura Hudební výchova 5 4 Výtvarná výchova 6 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3 Tělesná výchova 10 8 Člověk a svět práce 3 Volitelné předměty 10 Celková povinná časová dotace Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství a křesťanská výchova 15 název kroužku počet zařazených žáků Sportovní hry - basketbal 10 Sportovní hry - florbal 16 Sportovní hry stolní tenis 16 Počítačový - Bezděkov 5 Sportovní - Bezděkov 9 Sportovní - Police 24 Kroužek vaření 3 skupiny 30 Kroužek ručních prací 8 Zdravotnický kroužek 20 Chovatelský Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

9 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy a) Stav k b) Stav k Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B C ročník A B C ročník A B C D ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník Celkem stupeň stupeň ZŠ Bezděkov nad Metují 1.C, 2.C, 3.D Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B C ročník

10 2.A B C ročník A B C D ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník Celkem stupeň stupeň ZŠ Bezděkov nad Metují 1.C, 2.C, 3.D 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 9.A 9.B 9.C SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,33% 52,38% 14,29% 0,00% 33,33% 27,78% 33,33% 5,56% 31,58% 10,53% 31,58% 26,32% Celkem: SOU SOŠ SOU SOŠ Chlapci dívky Chlapci dívky žáků žáků ,86% 10,34% 32,76% 31,03% 36% 64% 10

11 5. Hodnocení žáků Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2013/14 třída celkem snížená Průměrná absence z toho hodnocení průměrný známka z na žáka prospěch V P 5 N chování omluv. neomluv. třídní učitel 1.A Mgr. Kolářová Andrea 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Taucová Marie 2.B Mgr. Kouglová Rita 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Matysková Věra 3.B (2+1) Mgr. Švábová Michaela 3.C Mgr. Marelová Radana 3.D Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (2+1) A Mgr. Nádvorníková Irena 4.B Pešinová Jitka 4. ročník A Mgr. Meierová Lenka 5.B Vlčková Jiřina 5. ročník A ing. Michálková Jitka 6.B (0+2) Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník (0+2) A (0+1) Scholzová Vilma 7.B (2+0) Mgr. Nekvindová Kateřina 7. ročník (2+1) A Křišťálová Hana 8.B (2+0) Mgr. Chládková Zita 8. ročník (2+0) A Seidlová Miroslava 9.B Mgr. Šimek Karel 9.C Mgr. Stejskalová Hana 9. ročník C E L K E M (6+4) V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován 11

12 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 třída celkem V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován z toho hodnocení V P 5 N snížená známka z chování průměrný prospěch Průměrná absence na žáka omluv. neomluv. 1.A Mgr. Kolářová Andrea 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Taucová Marie 2.B Mgr. Kouglová Rita 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Matysková Věra 3.B (0+1) Mgr. Švábová Michaela 3.C (1+0) Mgr. Marelová Radana 3.D Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+1) A Mgr. Nádvorníková Irena 4.B Pešinová Jitka 4. ročník A Mgr. Meierová Lenka 5.B Vlčková Jiřina 5. ročník A ing. Michálková Jitka 6.B (0+2) Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník (0+2) A Scholzová Vilma 7.B (2+0) Mgr. Nekvindová Kateřina 7. ročník (2+0) A (1+0) Křišťálová Hana 8.B Mgr. Chládková Zita 8. ročník (1+0) A Seidlová Miroslava 9.B (2+0) Mgr. Šimek Karel 9.C (1+0) Mgr. Stejskalová Hana 9. ročník (3+0) C E L K E M ** (7+3) třídní učitel 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu V současnosti jsou všichni učitelé, kromě jedné vyučující, absolventy VŠ pedagogické směru, jedna vyučující má VŠ jiného zaměření, ale doplněné pedagogickým vzděláním. Vzdělávání probíhá hlavně v oblasti prohlubování odborné kvalifikace. 12

13 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace + školení ostatních zaměstnanců Jansa Petr Jehličková Renata Jehličková Renata Jehličková Renata Jehličková Renata Kozlovskij Pavlo Krejsarová Petra Nádvorníková Irena Nývlt Karel Nývlt Karel Nývlt Karel Šulcová Jana Teichman Zdeněk Teichmanová Renata Teichmanová Renata Teichmanová Renata Teichmanová Renata Teichmanová Renata referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve školství Comenius Agency Holubice PARIS vzděl. agentura - Janoušek referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve školství Comenius Agency Holubice referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Tradiční podzimní gelog. exkurze - Teplic. skály ŠZ pro DVPP KK Mgr. Marcela Nováková ředitelka ŠZ pro DVPP HK ŠZ pro DVPP HK 13

14 Vaisarová Marie Voláková Kateřina Nekvindová Kateřina Nekvindová Kateřina Kolářová Andrea Kolářová Andrea Maryšková Jiřina Gennertová Stanislava Král Roman Vítová Simona Mohelníková Jana Řeháková Eva Pešoutová Iva Kaufmanová Iveta Wernerová Jitka Hrušková Šárka referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Metoda Instrument. obohacení Reuvena Feuersteina II / 80 hodin Školní nekázeň - výcvik referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal PROJEKT - ŽIVOT UČITELE V ZAHRANIČÍ 30HODIN referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Mgr. Marcela Nováková ředitelka referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal ŠKOLENÍ svhp 60 MINUT, PRINCIPY haccp, VLIV MIKROORGANISMŮ ŠZ pro DVPP Celostátní konference pracovníků ŠD/12 hod ŠZ pro DVPP Celostátní konference pracovníků ŠD/12 hod Dětská kresba I ŠZ pro DVPP KK Mgr. Nováková referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal 6.5 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 6 4 Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 0 Celkem Zájmové vzdělávání: školní družina 7.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná Počet žáků Počet vychovatelek docházka nepravidelná docházka Bezděkov celkem Bezděkov Bezděkov 7.2 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny vyhovující vyhovující 14

15 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 8.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení - celkem 62 skupinová ano zdravotní postižení 1. tř. 2 skupinová ano zdravotní postižení 2. tř. 0 skupinová ano zdravotní postižení 3. tř. 7 skupinová ano zdravotní postižení 4. tř. 4 skupinová ano zdravotní postižení 5. tř. 8 skupinová ano zdravotní postižení 6. tř. 17 skupinová ano zdravotní postižení 7. tř. 8 skupinová ano zdravotní postižení 8. tř. 8 skupinová ano zdravotní postižení 9. tř. 9 skupinová ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků Celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano částečně ne ne ano ano ano ano částečně 15

16 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano ano ano ano 9. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 9.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd (dny) Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, termín, výsledek) Výuka plavání MŠ MŠ Náchod 9 lekcí Listopad 2013 duben 2014 Lyžařský výcvik 2 (7.tř.) 0 Orlické Záhoří 7 dní Neuskutečnil se Březen 2014 nedostatek sněhu Cyklistický kurz 3 (8.tř.) 38 Božanov 3 dny Září 2013 Turistický kurz 2 (6.tř.) 56 Vysoká Srbská 3 dny Červen 2013 Dopravní výchova 2 4.tř. 46 Náchod Běloves Září 2013, květen 2014 Školní výlety Dle jednotlivých tříd Květen, červen Příhody včelích medvídků - divadlo - 1.st hudební pořad pan Hrabě aula 1.st hudební pořad pan Hrabě aula 2.st Hej Mistře divadlo Drak 1.st Šermíři První Přemyslovci - tělocvična, 1.+2.st Jeden svět - dok. filmy + beseda 1.st.,aula Nikolas Winton Síla lidskosti + 5.tř. + 2.st. - kino Jeden svět - dok. filmy + beseda 2.st.,aula Ctibor Košťál - divadlo ročník Testování SCIO 9 elektronické testování žáků 9.tříd z čj, mat, aj a obecných studijních předpokladů listopadu 2013 Přehled přednášek škol. rok V rámci školní prevence byl pro jednotlivé ročníky připravován celoroční program přednášek: Třída Datum Přednášející Organizace Téma Čas. dotace 1.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 1.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 2.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 2.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 16

17 2.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 2.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 3.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 3.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 3.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 3.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 3.C EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 3.C Marian Lewicky Příběh vánoc 1 4.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 4.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 4.A Helena Kudelová PPP Náchod Výchova ke zdraví 1 4.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 4.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 4.B Helena Kudelová PPP Náchod Výchova ke zdraví 1 5.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 5.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 5.A Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 5.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 5.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 5.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 5.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 5.B Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 5.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 6.A Adame Petr ACET Rodina 2 6.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 6.A Adame Petr ACET Kouření 2 6.A Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 6.A Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 6.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 6.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 6.A Adame Petr ACET Image 2 6.B Adame Petr ACET Rodina 2 6.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 6.B Adame Petr ACET Kouření 2 6.B Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 6.B Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 6.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 6.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 6.B Adame Petr ACET Image 2 7.A Adame Petr ACET Člověk v mediální džungli 2 7.A Adame Petr ACET Peníze 2 7.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 17

18 7.A Michaela Zdravá pětka Párty se Zdravou pětkou 2 Ječmínková 7.A Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 1 7.A Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 7.A Adame Petr ACET Přátelé 2 7.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 7.A Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 7.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 7.B Adame Petr ACET Člověk v mediální džungli 2 7.B Adame Petr ACET Peníze 2 7.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 7.B Michaela Zdravá pětka Párty se Zdravou pětkou 2 Ječmínková 7.B Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 1 7.B Integ. záchr. Ukázka techniky 2 systém 7.B Adame Petr ACET Bible Kralická 2 7.B Adame Petr ACET Přátelé 2 7.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 7.B Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 7.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 8.A Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 8.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 8.A Adame Petr ACET Kdo jsem 2 8.A Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 8.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 8.A Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 8.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 8.A Adame Petr ACET Alkohol, anorexie 2 8.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 8.B Adame Petr ACET Kdo jsem 2 8.B Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 8.B Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 8.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 8.B Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 8.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 8.B Adame Petr ACET Alkohol, anorexie 2 9.A Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 9.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 9.A Adame Petr ACET Sex, AIDS 2 9.A Vyučující Ov Film Mezi nimi 1 9.A Adame Petr ACET Bible Kralická 2 9.A Integ. záchr. systém Ukázka techniky 1 18

19 9.A R. Hejret, M. Vidláková ICEJ Holocaust 3 9.A Vyučující Ov Film Vůle žít 1 9.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 9.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 9.A Helena Kudelová PPP Náchod Vztahy, sex 1 9.A Adame Petr ACET Láska, přátelství 2 9.B Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 9.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 9.B Adame Petr ACET Sex, AIDS 2 9.B Vyučující Ov Film Mezi nimi 1 9.B Adame Petr ACET Bible Kralická 2 9.B Integ. záchr. Ukázka techniky 1 9.B R. Hejret, M. Vidláková systém ICEJ Holocaust 3 9.B Vyučující Ov Film Vůle žít 1 9.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 9.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 9.B Helena Kudelová PPP Náchod Vztahy, sex 1 9.B Adame Petr ACET Láska, přátelství 2 9.C Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 9.C EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 9.C Adame Petr ACET Sex, AIDS 2 9.C Vyučující Ov Film Mezi nimi 1 9.C Adame Petr ACET Bible Kralická 2 9.C Integ. záchr. Ukázka techniky 1 9.C R. Hejret, M. Vidláková systém ICEJ Holocaust 3 9.C Vyučující Ov Film Vůle žít 1 9.C Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 9.C Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 9.C Helena Kudelová PPP Náchod Vztahy, sex 1 9.C Adame Petr ACET Láska, přátelství 2 Přehled exkurzí ve školním roce Třída Datum Místo Účel akce 7.B Česká Metuje Robotická farma 7.B Broumov Play Broumovsko 7.B Police n. Met. ČOV 9.A Broumov Gymnázium 9.B Broumov Gymnázium 9.C Broumov Gymnázium 8.A Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební celkový počet hodin

20 8.B Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 9.A Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 9.B Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 9.C Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 8.A Hronov SPŠ 8.B Hronov SPŠ 9.A Velké Poříčí SŠ prop. tvorby a polygrafie 9.B Velké Poříčí SŠ prop. tvorby a polygrafie 9.C Velké Poříčí SŠ prop. tvorby a polygrafie 9.A Praha Parlament, Památník heydrichiády 9.B Praha Parlament, Památník heydrichiády 9.C Praha Parlament, Památník heydrichiády 7.A Police n. Met. ČOV, Muzeum papírových modelů 7.A Broumov Play Broumovsko 7.A Česká Metuje Robotická farma 8.A Broumov Play Broumovsko 6.B Česká Metuje Robotická farma 6.B Police nad Metují Muzeum papírových modelů 8.B Broumov Play Broumovsko tř Police nad metují Ctibor Košťál ČR 6.A Nízká Srbská Adaptační kurz 6.B Nízká Srbská Turistický kurz 6.A Nízká Srbská Turistický kurz 6.B Nízká Srbská Adaptační kurz 4.A Praha Kulturní památky 4.B Praha Kulturní památky 2.A Ratibořice Adventní program 2.B Ratibořice Adventní program 4.A Ratibořice Adventní program 4.B Broumov Play Broumovsko 3.B Hlavňov Farma 3.B Hradec Králové Vodní elektrárna Hučín, Hvězdárna 3.C Hradec Králové Vodní elektrárna Hučín 3.A Velké Poříčí Integrovaný systém 5.A Praha Vyšehrad 5.B Hronov Domek a muzeum A. Jiráska 6.A Police n. Met. Dřevěnka 6.B Police n. Met. Dřevěnka 7.A Police n. Met. Dřevěnka 7.B Police n. Met. Dřevěnka 8.A Police n. Met. Dřevěnka 8.B Police n. Met. Dřevěnka 9.A Police n. Met. Dřevěnka 9.B Police n. Met. Dřevěnka 9.C Police n. Met. Dřevěnka 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více