ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková Exekutorský úřad Ostrava Slévárenská 410/14, Ostrava-Mariánské Hory Zjištění ceny obvyklé (tržní) jako podklad k prodeji nemovitostí povinného v rámci exekuce č.j. 024 EX 68/14 Ing. Tomáš Hudec, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, kancelář Riegrova 44, Brno, tel.: Datum místního šetření: 18. září 2014 Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 18. září 2014 k datu místního šetření Zvláštní požadavky objednatele: nejsou Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v pl. znění. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Tento posudek obsahuje 23 stran včetně příloh a předává se ve 2 vyhotoveních

2 2 0. Úvod, použitá metodika ocenění Dle usnesení Exekutorského úřadu Brno-město č.j. 024 EX 68/14-99 je třeba stanovit obvyklou cenu nemovitostí ve vlastnictví povinného pana Romana Kurtina. Obvyklá cena je stanovena k datu místního šetření, t.j. k datu 18. září Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitosti obvyklou (= obecnou, tržní, obchodovatelnou) cenou. Pro její stanovení neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy, což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti je její obecná cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu. V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí.... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase. Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé (tržní) ceny použita následující metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI Obecné zásady oceňování majetku a Znaleckým standardem č. VII Oceňování nemovitostí ): 1. Ocenění časovou cenou - zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni (snížené o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 441/2013 Sb. používá koeficienty změny cen staveb, jež přiměřeně upravují základní cenovou úroveň 1994 na úroveň současnou, použije se zpravidla cena zjištěná podle této vyhlášky, bez koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu. 2. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost. 3. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen.

3 3 1. Nález 1.1 Podklady pro vypracování posudku Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny případně podepsaným znalcem opatřeny následující podklady: Výpis z katastru nemovitostí Výpis z katastru nemovitostí LV č.798 vyhotovený dne pro k.ú.sedlec u Mikulova: A: Vlastník: Kurtin Roman, č.p. 80, Sedlec RČ /4056 B: Nemovitosti: Parcela: m 2 zastavěná plocha a nádvoří Stavba: Sedlec, č.p. 80, rod. dům, na pozemku parc.č. 8 C: Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní Zahájení exekuce Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Podrobnosti viz. příloha posudku Výřez z katastrální mapy Výřezy z katastrální mapy pro k.ú. Sedlec u Mikulova z Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou, měřením a fotodokumentací nemovitosti bylo provedeno dne Prohlídka nemovitosti byla provedena za účasti manželky povinného paní Hany Kurtinové Předpisy a metodiky pro ocenění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Znalecké standardy POSN, Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. - profesního oboru stavebnictví a nemovitosti Morava, (www.azoposn.cz) Výpočetní programy Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Porovnávací databáze cen nemovitostí Pro cenové porovnání byly použity následující databáze: - Vlastní databáze znalce: Databáze je uložena formou tabulek v textovém editoru, obsahuje informace o zrealizovaných cenách a popisy porovnávacích nemovitostí. - Realitní internetové stránky: Pro porovnání nemovitosti byly použity nabízené prodeje nemovitostí podobného typu na internetových stránkách

4 4 1.2 Situace oceňované nemovitosti Předmětem ocenění jsou nemovitosti, obsahující následující objekty: Rodinný dům č.p. 80 na pozemku parc. č. 8 Vedlejší stavba na pozemku parc.č. 8 Venkovní úpravy na pozemku parc.č. 8 Pozemek parc.č. 8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 866 m 2 Nemovitost se nachází v obci Sedlec, v k.ú. Sedlec u Mikulova, číslo popisné 80. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Ostatní zástavba v okolí je tvořena staršími rodinnými domy Obec a okolí nemovitosti Status obce: Obec Počet obyvatel: 492 Poloha obce: Obec se nachází 4 km jihovýchodně od Mikulova a 15 km severozápadně od Břeclavi. Nachází se v mírně zvlněné krajině, která je využívána převážně k zemědělství a vinařství. V těsné blízkosti se nachází CHKO Pálava a Lednicko-valtický areál. Obecní úřad: Ano Poštovní úřad: Ano Školy: ZŠ tř., MŠ, soukromá střední průmyslová škola Obchod potravinami a služby: Základní nabídka obchodů a služeb Občanská vybavenost: Knihovna, kulturní dům, restaurace, sportovní areál Poptávka nemovitostí: Poptávka je nižší než nabídka Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Dopravní podmínky: Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Parkovací možnosti: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: Vlastní nemovitost Ve středu obce Příjezd po zpevněné komunikaci Mírně zvlněný, vlastní pozemek rovinatý Starší rodinné domy Na komunikaci před domem Elektro, vodovod, kanalizace, zemní plyn, telefon Typ stavby Dům samostatně stojící Příslušenství Vedlejší stavba, venkovní úpravy Dostupnost jednotlivých podlaží 1.NP- z ulice a ze dvora Možnost dalšího rozšíření V půdním prostoru Technická hodnota Objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu, od r probíhá celková modernizace domu, malá část ale ještě není dokončena (pokoj, chodba, zateplení) Připojení objektu na inženýrské sítě Vodovod: Kanalizace: Elektrická síť: Veřejný vodovod Veřejná kanalizace 230/400 V

5 5 Plyn: Telefon: Zemní plyn Ano 2. Posudek I - ocenění časovou cenou (věcná hodnota) 2.1 Metodika stanovení časové ceny Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit (postavit) v cenové úrovni k datu ocenění (tzv. reprodukční výchozí cena), snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že je tato cena zjišťována pro následné stanovení ceny obvyklé, je u staveb použito cen z cenového předpisu, indexovaných k datu odhadu. Pro ocenění pozemků je použita porovnávací metoda. Pro porovnání byly použity ceny pozemků ve srovnatelných lokalitách z realitní inzerce. 2.2 Rodinný dům Popis celkový Rodinný dům se nachází v obci Sedlec, číslo pop. 80. Dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Objekt Půdorys Podsklepení Počet nadzemních podlaží Podkroví Základy Izolace Nosná konstrukce Střecha Krytina Klempířské konstrukce Fasádní omítky Vnější obklady Bleskosvod Rodinný dům samostatně stojící Přibližně obdélníkový Není 1 NP Není Základové pasy Není Zděná z cihel pálených a nepálených prům. tl. 45 cm Krov dřevěný, střecha sedlová a pultová Betonové tašky Pozinkovaný plech Zatepleno - do ulice, do dvora není zateplení dokončeno Chybí Není Popis objektu Dům je samostatně stojící, uliční fasáda je orientována k severu. Vstup do domu je z ulice do chodby, z ní do dalších místností. Dům obsahuje 1 bytovou jednotku 4+1 (z toho nejsou dokončené 1 pokoj a 1 chodba), skládá se z těchto částí: 1.NP obývací pokoj, kuchyň, 2 pokoje, koupelna s WC, spíž, 2 chodby nedokončeno: 1 pokoj, 1 chodba Jeden pokoj, kuchyň a koupelna mají okna orientovaná k severu do ulice, obývací pokoj a 2 ložnice mají okna orientovaná k jihu do zahrady. Z obývacího pokoje je vstup na zahradu, uprostřed ní se nachází polozapuštěný bazén, na konci stodola.

6 6 Dům je zděný, zdivo je smíšené z cihel pálených, malá část kámen, přístavba z plynosilikátových tvárnic. Krov je dřevěný, střecha je sedlová, nad přístavbou pultová, krytá betonovými taškami. Fasáda je zateplena s omítkou - do ulice, do dvora je provedeno zateplení jen částečně a bez omítky. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu jen do ulice. Okna jsou plastová, dveře dýhované. Stropy jsou rovné, vnitřní omítky vápenné hladké, obklady jsou v kuchyni a koupelně. Podlahy obytných místností tvoří lamino, na podlahách ostatních místností je lamino a keramická dlažba. Vnitřní vybavení tvoří el. vestavná deska a trouba, v koupelně vana plastová, umyvadlo a WC kombi. Ohřev vody a vytápění zajišťuje kotel na ZP, radiátory jsou deskové. V obývacím pokoji je krb. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a zemní plyn Stáří a technický stav objektu Užívání od roku Provedené úpravy Zjištěné závady Celkový technický stav Výpočet výměr pro ocenění 1930 (dle odborného odhadu, původní stáří objektu není známo) Od r probíhá celková modernizace domu: - provedena přístavba směrem do dvora (v ní se nachází 3 pokoje a chodba) - střešní krytina, zateplení fasády do ulice s omítkou, rozvody sítí a vytápění, vnitřní omítky, SDK podhledy, podlahy, okna, dveře, vnitřní vybavení v kuchyni a koupelně s WC. Nedokončené zateplení domu směrem do dvora. Nedokončená modernizace v 1 pokoji a v 1 chodbě: - v pokoji chybí dokončení omítek, SDK podhledů, podlah, vytápění - v chodbě chybí podlahy a malba Nedokončené terénní úpravy v zahradě. Objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu, od r probíhá celková modernizace domu, malá část ale ještě není dokončena. (pokoj, chodba, zateplení). 1.NP délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 základní část 13,00 6,65 2,90 86,45 250,71 přístavba 13,00 5,10 2,90 66,30 192,27 Celkem 1.NP 152,75 442,98 Zastřešení délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 1. část - zastavěná plocha (obdélník) 13,00 6,65 86,45 - výška půdní nadezdívky 0,00 0,00 - výška hřebene nad nadezdívkou 3,50 151,29 2. část - zastavěná plocha (obdélník) 13,00 5,10 66,30 - výška půdní nadezdívky 0,00 0,00 - výška hřebene nad nadezdívkou 1,00 33,15 Celkem zastřešení 184,44 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. nadzemní podlaží 152,75 442,98

7 7 zastřešení 184,44 Celkem 152,75 627,42 Užitná plocha domu 1. NP výměra (m 2 ) pokoj 25,50 pokoj 10,70 pokoj 19,90 pokoj (nedokončeno) 18,80 kuchyň 15,25 spíž 2,27 koupelna s WC 10,45 chodba u pokojů (nedokončeno) 3,70 chodba u koupelny 7,00 chodba vstupní 4,25 Celkem 117, Zjištění typu objektu a způsobu ocenění Dům splňuje podmínky 13 odst. 2 vyhlášky č. 441/2013 Sb.: nadpoloviční část ploch odpovídá požadavkům na trvalé bydlení, objekt nemá více než tři samostatné byty, objekt nemá více než dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví, jedná se tedy o rodinný dům. Konstrukce objektu je zděná, jedná se o rodinný dům typu A Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet ceny - rodinný dům zděný nepodsklepený nebo podsklepený do 1/2, s 1 NP Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - program ABN14 Rodinný dům podle 13 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. typ A nepodsklepený Střecha sklonitá bez podkroví Základní cena dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví ppod 1,000 Základní cena po 1. úpravě = ZC/ x ppod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 627,42 Koeficient polohový ( příloha č. 20 vyhlášky ) K 5-0,80 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 41 vyhlášky, dle CZ-CC ) K i - CZ-CC: 111 2,126 Koeficient vybavení stavby Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy betonové pasy s izolací S 0, , ,00 0, Zdivo cihly pálené, kámen, plynosilikát. tvárnice S 0, , ,00 0, Stropy s rovným podhledem S 0, , ,00 0, Střecha krov dřev., střecha sedlová a pultová S 0, , ,00 0, Krytina betonové tašky S 0, , ,00 0, úplné z pozinkovaného plechu vč. Klempířské konstrukce parapetů S 0, , ,00 0, Vnitřní omítky vápenné hladké S 0, , ,00 0, Fasádní omítky zatepleno, s omítkou - do ulice N 0, , ,54 0,02156

8 8 8 Fasádní omítky zatepleno z části, bez omítky P 0, , ,46 0, Vnější obklady chybí C 0, , ,00 0, Vnitřní obklady kuchyně, koupelna S 0, , ,00 0, Schody chybí C 0, , ,00 0, Dveře dýhované S 0, , ,00 0, Okna plastová S 0, , ,00 0, Podlahy obytných místn. lamino S 0, , ,00 0, Podlahy ostatních místn. lamino, keramická dlažba S 0, , ,00 0, Vytápění ústřední - kotel na ZP S 0, , ,00 0, Elektroinstalace 230/400 V S 0, , ,00 0, Bleskosvod chybí C 0, , ,00 0, Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0, , ,00 0, Zdroj teplé vody kotel na ZP S 0, , ,00 0, Instalace plynu zemní plyn S 0, , ,00 0, Kanalizace z kuchyně, koupelny, WC S 0, , ,00 0, Vybavení kuchyní el. vestavěná deska a trouba S 0, , ,00 0, Vnitřní vybavení umyvadlo, vana plastová S 0, , ,00 0, Záchod WC kombi S 0, , ,00 0, Ostatní krb, STA S 0, , ,00 0, Konstrukce neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,97900 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,97900 Zákl. cena upravená ZC K4 K5 Ki Kč/m ,04 Rok odhadu 2014 Rok pořízení 1930 Stáří S roků 84 Opotřebení - odborným odhadem O % 30,00 Výchozí cena CN Kč ,56 Stupeň dokončení stavby D % 95,77 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,99 Odpočet na opotřebení 30,00 % O Kč ,00 Cena po odpočtu opotřebení Kč ,99 Cena ke dni odhadu CS Kč ,99 Výpočet stupně dokončení Pol. Stupeň dokončení Konstrukce a vybavení Přepočt. podíl č. (%) Dokončení z celku (1) (2) (10) (11) (12) 1 Základy 0, , Zdivo 0, , Stropy 0, , Střecha 0, , Krytina 0, , Klempířské konstrukce 0, , Vnitřní omítky 0, , Fasádní omítky 0, , Fasádní omítky 0, , Vnější obklady 0, , Vnitřní obklady 0, , Schody 0, , Dveře 0, ,03269

9 9 13 Okna 0, , Podlahy obytných místn. 0, , Podlahy ostatních místn. 0, , Vytápění 0, , Elektroinstalace 0, , Bleskosvod 0, , Rozvod vody 0, , Zdroj teplé vody 0, , Instalace plynu 0, , Kanalizace 0, , Vybavení kuchyní 0, , Vnitřní vybavení 0, , Záchod 0, , Ostatní 0, , Konstrukce neuvedené 0, ,00000 Celk. 1,00 0,95773 Stupeň dokončení stavby 95,77 % 2.3 Vedlejší stavba - stodola Objekt se nachází na konci zahrady, je přístupný i z jižní strany z ulice. Je zděný z cihel pálených i nepálených, nepodsklepený, přízemní, se sedlovou střechou, pálené tašky jsou na několika místech poškozené. Není zde zavedena elektřina. Technický stav je podprůměrný. Výpočet výměr 1.NP délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 11,40 8,70 3,10 99,18 307,46 Celkem 1.NP 99,18 307,46 Zastřešení délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 1. část - zastavěná plocha (obdélník) 11,40 8,70 99,18 - výška půdní nadezdívky 0,00 0,00 - výška hřebene nad nadezdívkou 3,70 183,48 Celkem zastřešení 183,48 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. nadzemní podlaží 99,18 307,46 zastřešení 183,48 Celkem 99,18 490, Charakter objektu a způsob ocenění Objekt má stejného vlastníka jako stavba hlavní, je jejím příslušenstvím, zastavěná plocha objektu nepřesahuje 100 m 2, nejedná se o garáž ani zahrádkářskou chatu; podle 2 písm. (b) vyhlášky č. 3/2008 Sb. se tedy jedná o vedlejší stavbu.

10 Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet ceny Vedlejší stavba - stodola Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN14 Vedlejší stavba podle 16 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 441/2013 Sb. typ A zděná nepodsklepená Střecha sklonitá podkroví nezřízeno Rok odhadu 2014 Rok pořízení resp. kolaudace 1930 Stáří S roků 84 Základní cena dle typu z příl. č. 14 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví ppod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC/ x ppod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 490,94 Koeficient polohový ( příloha č. 20 vyhlášky ) K 5-0,80 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 41, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC ,075 Koeficient vybavení stavby Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand Podíl (př.21) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy S 0, , ,00 0, Obvodové stěny zděné z cihel pálených a nepálených S 0, , ,00 0, Stropy chybí C 0, , ,00 0, Krov střecha sedlová S 0, , ,00 0, Krytina pálené tašky S 0, , ,00 0, Klempířské práce žlaby, svody z pozink. plechu S 0, , ,00 0, Úprava povrchů vápenné omítky S 0, , ,00 0, Schodiště chybí C 0, , ,00 0, Dveře vrata dřevěná svlaková P 0, , ,46 0, Okna chybí C 0, , ,00 0, Podlahy chybí C 0, , ,00 0, Elektroinstalace chybí C 0, , ,00 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,62526 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,62526 Zákl. cena upravená ZC K4 K5 Ki Kč/m ,41 Rok odhadu 2014 Rok pořízení 1930 Stáří S roků 84 Opotřebení - odborným odhadem O % 80,00 Výchozí cena CN Kč ,47 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,47 Odpočet na opotřebení 80,00 % O Kč ,38 Cena po odpočtu opotřebení Kč ,09 Cena ke dni odhadu CS Kč ,09

11 Venkovní úpravy Venkovní úpravy jsou oceněny zjednodušeným způsobem (plot zděný, plot prkenný s vrátky, bazén plastový polozapuštěný, přípojky inženýrských sítí). Hlavní objekt Cena Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem podle 18 odst. 2 oceňovací vyhlášky Rodinný dům Hlavní stavba Kč ,99 Vedlejší stavby tvořící příslušenství Kč ,09 Garáže tvořící příslušenství Kč 0,00 Hlavní stavby + stavby příslušenství celkem Kč ,08 Spodní hranice podílu, vyjadřujícího cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov, dle 10 odst. 2 pro daný typ objektu 3,5 % Horní hranice podílu, vyjadřujícího cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov, dle 10 odst. 2 pro daný typ objektu 5,0 % Zvolené procento, vyjadřující cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov 3,5 % až 5 % 3,5 % Cena venkovních úprav zjednodušeným způsobem Kč , Pozemky stavební Pozemky jsou oceněny porovnávacím způsobem. Cenové porovnání je provedeno s cenami obdobných pozemků ve srovnatelných lokalitách z vlastní databáze realizovaných prodejů nemovitostí a z realitní inzerce na říjen Porovnávané nemovitosti stavební pozemky: Lokalita Popis lokality Základní popis Druh pozemku KN Stupeň dokument. Inženýrské sítě Omezení (rizika) Kupní cena (Kč) Poznámka okres Břeclav, obec Březí Nemovitost se nachází v jižní části obce Březí při místní komunikaci v lokalitě s budoucí novou zástavbou rodinnými domy. Rovinatý pozemek pro výstavbu RD. Orná půda Územní plán Bydlení Žádost o SP Záplavová oblast Ne vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, zpevněná komunikace Na oceňované nemovitosti vázne předkupní právo ve prospěch Obce Březí, které bude zrušeno, pokud do 01/2014 bude stavba povolena a do 01/2018 zkolaudována Výměra (m 2 ) 913 Datum 01/2013 Prodávající Právnická osoba Cena za (Kč/m 2 ) 390 prodeje Zdroj KC KS-PU

12 12 Lokalita Popis lokality Základní popis Druh pozemku KN Stupeň dokument. Inženýrské sítě Omezení (rizika) Kupní cena (Kč) Poznámka okres Břeclav, obec Velké Němčice Nemovitost je situována při severním okraji obce Velké Němčice, v lokalitě s novou budoucí zástavbou rodinnými domy, po levé straně ulice Brněnské při výjezdu z obce směrem na Nosislav. Rovinatý pozemek pro výstavbu RD. Orná půda Územní plán Bydlení Žádost o SP Záplavová oblast Ne vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, zpevněná komunikace Výměra (m 2 ) 677 Cena za (Kč/m 2 ) 660 Datum prodeje 05/2013 Prodávající Právnická osoba Zdroj KC KS-PU Lokalita Popis lokality Základní popis Druh pozemku KN Stupeň dokument. Inženýrské sítě Omezení (rizika) Kupní cena (Kč) Poznámka Okres Břeclav, město Valtice, ulice Sadová Jedná se o dva pozemky situované na okraji uliční městské zástavby. Okolní zástavba je tvořena převážně novými rodinnými domy, příp. penziony. Jeden pozemek určen územním plánem k zastavění RD, druhý není určen pro bydlení, ale může být využit jako zahrada k RD. vinice Územní plán Nová zástavba-objekty k bydlení Schválené územní rozhodnutí Voda, kanalizace, plyn, elektro Ne Výměra (m 2 ) Cena za (Kč/m 2 ) Záplavová oblast Datum prodeje 09/2013 Prodávající soukr.osoba Zdroj KC BKS

13 13 Prodej stavebního pozemku 792 m², Sportovní, Přítluky Přítluky okr. Břeclav, prodej zatravněný pozemek 792 m2. Všechny IS v dosahu. Pozemek se nachází v klidné části obce. V obci je dostupná občanská vybavenost, obchody, restaurace, MŠ, pošta, sportovní komplex, knihovna, vinařství. Celková cena: Kč za nemovitost Cena: 500 Kč/m 2 Aktualizace: Plocha pozemku:792 m 2 Na základě nabídek stavebních pozemků pro bydlení ve srovnatelných lokalitách, které se pohybují v rozmezí Kč/m 2, s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a kvalitě okolí, stanovuji cenu stavebního pozemku na 500 Kč/m 2. Ocenění stavebních pozemků Parcela Druh pozemku číslo zastavěná plocha 8 a nádvoří Umístění plocha pod domem a zahradou Výměra m 2 ZC Kč/m 2 Cena Kč , ,00 Celkem parcely , Rekapitulace ocenění časovou cenou Současný stav Po odpočtu opotřebení Objekt Cena současný stav (Kč) Rodinný dům č.p ,99 Vedlejší stavba - stodola ,09 Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem ,56 Stavby celkem ,64 Pozemky : ,00 Pozemky celkem ,00 Celkem ,64 Celkem po zaokrouhlení ,00

14 14 3. Posudek II - ocenění cenovým porovnáním Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové srovnávací ceny. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání podle Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl oproti oceňovanému objektu. Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je zjištěna cena průměrná. Je provedeno porovnání s podobnými (dokončenými) objekty v obdobných lokalitách z vlastní databáze realizovaných prodejů nemovitostí. Výsledná porovnávací cena je stanovena z ceny stavby dokončené, násobené koeficientem rozestavěnosti, tj. 0, Cenové porovnání Porovnávané objekty realizovaný prodej: Lokalita Okres Břeclav, obec Němčičky Podlaží 1.NP Typ 3+1 Tech. stav Dům postaven před cca 80 lety. V roce 2009 provedena částečná rekonstrukce domu (nový krov, střešní krytina, klempířské prvky, část povrchu podlah, část vnitrních omítek, výměna okna v kuchyni za plastové). Před 25 lety byla provedena modernizace (oprava jedné obytné místnosti - podlahy, omítky, krb). Nová koupelna a kuchyně byla provedena v 90. letech. Údržba běžná. Vybavení Vytápění lokální elektrickými přímotopy, v jedné místnosti krbová kamna, okna plastová, ze dvora hrubé omítky na zateplení. Zastav. pl. RD 113 Podl. plocha celková (m 2 ) 87 Obest. prostor (m 3 ) 544 (m 2 ) Z celkové p.p. pl.sklepa (m 2 ) z celkové p.p. pl. garáže (m 2 ) z celkové p.p. plocha průjezdu (m 2 ) Navíc podl.pl. (m 2 ) Pozemek (m 2 ) 331 Napojení na sítě Elektřina, voda, kanalizace. Napojení na plyn v obci schází. Příslušenství Klenutý zemní sklep před domem, studna s ručním čerpadlem. Kupní cena cena za m 2 podl. plochy (Kč) Datum prodeje 06/2014 (Kč) Poznámka Pozemky jsou části zastavěny domem a z části tvoří předzahrádku - stavba nemá vlastní zahradu. Zdroj KS

15 15 Lokalita okres Břeclav, město Podivín, ulice Zborovská Podlaží 1NP Typ 3+kk Tech. stav Objekt postaven v roce 1920, v roce 1970 přístavba do dvora, zřízení koupelny a WC, opravy v roce 2011 (rekonstrukce kuchyně a pokoje, výměna oken, plovoucí podlahy, oprava fasády, nové dlažby). Vybavení Objekt je řadový, střední, zděný, přízemní, nepodsklepený, s půdorysem tvaru písmene L s prodloužením při pravé hranici pozemku, se střechou sedlovou bez využití podkroví k bydlení. Objekt je napojen na vodovod i vlastní studnu, NN, plyn a kanalizaci. Vybavení: umyvadlo, vana, WC, kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče. Vytápění plynové lokální WAW. Zastav. pl. RD 102 Podl. plocha celková (m 2 ) 72,62 Obest. prostor (m 3 ) 387 (m 2 ) Z celkové p.p. 0,00 z celkové p.p. pl. 0,00 z celkové p.p. plocha 0,00 Navíc podl.pl. 0,00 pl.sklepa (m 2 ) garáže (m 2 ) průjezdu (m 2 ) B/L/T (m 2 ) Pozemek (m 2 ) 636 Napojení na sítě Voda z řadu, elektro, plyn, kanalizace. Příslušenství Vedlejší skladový objekt v nádvoří. Kupní cena cena za m 2 podl. plochy (Kč) Datum prodeje 10/2013 (Kč) Poznámka Není možnost garážování ani parkování na vlastním pozemku. Zdroj KC RS Lokalita okres Břeclav, obec Hlohovec, ulice Hlavní Podlaží 1PP/1NP Typ 3+1 Tech. stav Objekt postaven v roce V roce 2009 výměna oken a dveří, nové ÚT, kotel plyn, rekonstrukce koupelny a kuchyně, nové dlažby a plovoucí podlahy. V roce 2013 zateplená fasáda. Vybavení Objekt je řadový, koncový, zděný, přízemní, podsklepený, s půdorysem tvaru písmene L, se střechou sedlovou bez využití podkroví k bydlení. Objekt je napojen na vodovod, NN, plyn a kanalizaci. Vybavení: umyvadlo, sprchový kout, WC, kuchyňská linka, kombinovaný sporák. Zastav. pl. RD 98 Podl. plocha celková (m 2 ) 87,93 Obest. prostor (m 3 ) 535 (m 2 ) Z celkové p.p. 14,1 z celkové p.p. pl. 0,00 z celkové p.p. plocha 0,00 Navíc podl.pl. 0,00 pl.sklepa (m 2 ) garáže (m 2 ) průjezdu (m 2 ) B/L/T (m 2 ) Pozemek (m 2 ) 542 Napojení na sítě Voda z řadu, elektro, plyn, kanalizace. Příslušenství Samostatná garáž na pozemku za domem. Kupní cena cena za m 2 podl. plochy (Kč) Datum prodeje 01/2014 (Kč) Poznámka Možnost parkování na vlastním pozemku. Velmi dobrý stav. Zdroj KC RS

16 16 Lokalita Okres Břeclav, Dolní Dunajovice Podlaží 0.PP/1.NP Typ 3+1 Tech. stav Cca 90 let, Před 7 lety přístavba do dvora a celková rekonstrukce. Vybavení Standardní plyn. kotel, okna plastová, lamináty Zastav. pl. RD 153 Podl. plocha celková (m 2 ) 119,00 Obest. prostor (m 3 ) 713,00 (m 2 ) Z celkové p.p. 0,00 z celkové p.p. pl. 0,00 z celkové p.p. plocha 0,00 Navíc podl.pl. 0,00 pl.sklepa (m 2 ) garáže (m 2 ) průjezdu (m 2 ) B/L/T (m 2 ) Pozemek (m 2 ) 2184 Napojení na sítě Elektřina, voda, plyn, kanalizace Příslušenství Hosp. objekt 1.NP, zděný, zast. pl. 27 m2, 40 let, po část. rek. - dobrý tech stav, pergola s krbem Kupní cena cena za m 2 podl. plochy (Kč) Datum prodeje 09/2013 (Kč) Poznámka Zdroj KC KS Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku tab. 1 Č. Lokalita Oceň. objekt Počet místností (pokoje+ kuchyně) Garáž Pozemek m 2 Sedlec 4+1 stodola 866 Jiné RD 1NP, asi 1930, od r celková modernizace, st. dokončení 96%. Krytina beton., okna plast, lamino, keram. dlažba, ÚT - kotel ZP, krb, zatepleno- do ulice. Stodola, zahrada. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Němčičky 3+1 není Podivín 3+kk není Hlohovec 3+1 ano Dolní Dunajovice 3+1 není 746 RD 1NP částečná rekonstrukce- nový krov, krytina, část podlah, část vnitrních omítek, okno v kuchyni plast nová koupelna a kuchyně modernizace (oprava 1 obytné místnosti - podlahy, omítky, krb). El. přímotopy, okna plast. Do dvora nedokonč. zateplení. Zemní sklep, jen předzahrádka. RD 1NP. 1920, 1970 přístavba do dvora, zřízení koupelny a WC, modernizace kuchyně a pokoje, výměna oken, plovoucí podlahy, oprava fasády, dlažby. KL, vestav. spotřeb., WAW. Sklad, zahrada. RD 1PP+1NP výměna oken a dveří, ÚT- kotel plyn, rekonstrukce koupelny a kuchyně, dlažby a plovoucí podlahy zateplená fasáda. Garáž za domem, zahrada. RD 1NP. 1925, přístavba do dvora a celk. rekonstrukce. ÚT- plyn. kotel, okna plastová, lamináty. Sklad, pergola s krbem, velká zahrada.

17 17 Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - tab. 2 Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Koef. redukce na Cena po redukci na pramen ceny K1 K2 K3 K4 K5 K6 I Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího přís- stav a pozemek pramen polo úvaha K1 Kč/m2 Kč lušen- ství vení Kč garáž vyba- ceny -ha znalce K6 (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) , ,00 0,97 0,99 0,95 0,95 0,95 0, , ,02 1,00 0,99 0,98 0,98 0,98 0, , ,00 0,97 1,01 1,04 0,97 1,02 1, , ,00 1,00 0,99 1,04 0,99 1,02 1, Jednotková porovnávací cena Kč/m Užitná plocha m Porovnávací cena Kč Z toho cena RD bez pozemku Rozestavěnost RD 96 % (x koef. 0,96) Rozestavěný RD včetně pozemku Porovnávací cena - zaokrouhleno Kč Práva a závady Podle sdělení manželky povinného při místním šetření není nemovitost zatížena nájemním vztahem. Na výpisu z katastru nemovitostí LV 798 v části B1 není uvedeno žádné právo vztahující se k nemovitostem, v části C není uvedeno žádné věcné břemeno. Na nemovitosti tedy neváznou závady, které by měly být oceněny ve smyslu ustanovení 336a Občanského soudního řádu. Při místním šetření bylo zjištěno, že přes pozemek parc.č. 8 prochází v zahradě v blízkosti stodoly větev veřejné kanalizace. Tato skutečnost není zapsána jako omezení vlastnického práva v části C listu vlastnictví č Toto faktické omezení vlastnického práva neovlivňuje výslednou cenu nemovitosti, jeho cena je tedy nulová.

18 18 5. REKAPITULACE OCENĚNÍ Způsob ocenění Věcná hodnota (časová cena) Cena zjištěná porovnávacím způsobem Obvyklá (tržní) cena podle odborného odhadu znalce Slovy: dvamilionytřistatisíckorunčeských Cena ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V Brně dne 2. října 2014 Ing. Tomáš Hudec Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , čj. Spr. 3138/96 pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby obytné). Znalecký posudek je zapsán pod č. 3218/2014 znaleckého deníku. Znalečné účtuji podle připojené likvidace. V Brně dne 2. října 2014 Ing. Tomáš Hudec Seznam příloh: Fotodokumentace nemovitosti Výpis z katastru nemovitostí LV 798 Výřez z katastrální mapy Výřez - Územní plán Sedlec hlavní výkres, vodní hospodářství Mapa oblasti

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Trboušany, obec Trboušany, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 387/31, 387/32, 454/107, 454/110 Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3411/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3411/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3411/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Syrovice, obec Syrovice, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 4980, 4981 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3419/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3419/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3419/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Unín, obec Unín, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 537, 538/4 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3394/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3394/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3394/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Kněždub, obec Kněždub, okres Hodonín: pozemků parc. č. 1168/128, 1168/131, 1300/221, 1608/126, 2000/225, 2939/184, 6359/15, 6380/22,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3354/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3354/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3354/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Černovice, obec Brno, okres Brno-město: pozemku parc. č. 2580/1, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3113/2013 o ceně nemovitostí v katastrálním území Hvozdec u Veverské Bítýšky, obec Hvozdec, okres Brno-venkov: rozestavěného rodinného domu na pozemku parc. č. 69/1 a 69/2, s pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3351/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Beroun, obec Beroun, okres Beroun, na ulici Košťálkova č. or. 11: bytu č. 1356/8 v bytovém domě č.p. 1356, 1357 na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3259/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3259/2015 o ceně nemovitostí v katastrálním území Malhostovice, obec Malhostovice, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 1085, 2710, 3246, 3394, 3395, 3494 Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3324/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3324/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3324/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Horní Heřmanice v Čechách, obec Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí: pozemků parc. č. 370/1, 382, 394/1, 396, 398, 403, 506/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3382/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3382/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3382/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Židlochovice, obec Židlochovice, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 1829, 1830 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3213/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3213/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3213/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Starovičky, obec Starovičky, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 96 na pozemku parc. č. 478/1, s pozemky parc. č. 478/1, 478/2, 479/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3240/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3240/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3240/2014 o ceně nemovitosti v katastrálním území Němčany, obec Němčany, okres Vyškov: pozemků parc. č. 4104, 4145, 4191 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 NEMOVITOST s.r.o. - ZNALECKÝ ÚSTAV ZNALECKÝ POSUDEK č. 01-01/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Šaratice, obec Šaratice, okres Vyškov: pozemků parc. č. 950/1, 950/5, 951/2, 4326, 4327, 4328,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Tyršova 3 741 01 Nový Jičín

Tyršova 3 741 01 Nový Jičín Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo : 6-860/2015 o ceně nemovité věci rodinného domu č.p. 322, na parcele č. 322, k.ú. Ostrov u Macochy, obec Ostrov u Macochy, okres Blansko s vedlejší stavbou a venkovními

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3339/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3339/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3339/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Klobouky u Brna, obec Klobouky u Brna, okres Břeclav, na ulici Kašnická č. or. 10: rodinného domu č.p. 587 na pozemku parc. č.

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 06 2017 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 388 - součástí je stavba č.p. 255, rodinný dům - pozemku č.parc. 389 zahrada zapsané na LV č. 1466

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3361/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3361/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3361/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Lomnička u Tišnova, obec Lomnička, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 667/5, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36

031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ. číslo 1442/36 031 EX 2197/14-55 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1442/36 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 3987/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Chomutov, k.ú. Chomutov II Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3441/2017

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3441/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3441/2017 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Ostopovice, obec Ostopovice, okres Brno-venkov: pozemků parc.č. 944/14, 973/1, 974/2, 975/1, 977/1, 1382/7 Objednatel posudku:

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3293/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3293/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3293/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Robeč, obec Úštěk, okres Litoměřice: rodinného domu č.p. 21 na pozemku parc. č. st. 9 s pozemky parc. č. st. 9, 31/2, 31/3, 31/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1297/28 160 EX 6123/12-44 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2805/5 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Slovany 2805/8, 276

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku: stavba pro rodinnou rekreaci če. 31, Jickovice), st. 159 zastavěná

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek 3408-106/12

Znalecký posudek 3408-106/12 Znalecký posudek 3408-106/12 jehož předmětem je určení obvyklé ceny (tržní hodnoty) rodinného domu č.p.837 s pozemky parc.č.: 251/6, 251/3, 251/4, 251/6 vše situováno v k.ú. Chropyně, obci Chropyně, a

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č 1 Znalecký posudek č. 01 2016 O obvyklé ceně nemovitostí ve výši ½ vlastnického podílu povinného a ½ oprávněné : - pozemku - č.parc. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku - č.parc. 903/2, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3304/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, obec Pohořelice, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 3186 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3350/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3350/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3350/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemků v okrese Blansko: - v katastrálním území Bačov, obec Boskovice, LV 61 - pozemek parc. č. 154/2 - v katastrálním území Vísky u Letovic, obec

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1104/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1104/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1104/45/16 O ceně podílu ve výši 1/2 objektu rodinného domu č.p. 1784 vč. příslušenství a pozemků č. 1996/20, č. 1996/22, který se nachází na ulici Kolejní v katastrálním území Hlučín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3138/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3138/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3138/2013 o ceně nemovitosti v katastrálním území Rajhrad, obec Rajhrad, okres Brno-venkov, při ulici Tovární, garáž č.e. 80 na parc.č. 1157/42, s pozemkem parc.č. 115/42 Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3253/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3253/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3253/2015 o ceně nemovitosti v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle, obec Trstěnice, okres Svitavy: pozemku parc. č. 737 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 1263/52

Znalecký posudek č. 1263/52 160 EX 3097/12-38 Znalecký posudek č. 1263/52 o obvyklé ceně rodinného domu čp. 117 a příslušných nemovitostí v k.ú. Přívory, obec Všetaty, kraj Středočeský. Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3217/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3217/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3217/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Kravsko, obec Kravsko, okres Znojmo: rodinného domu č.p. 114 na pozemku parc. č. St. 117, s pozemky parc. č. St. 117, 554/31, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2014 o ceně nemovité věci v katastrálním území Přízřenice, obec Brno, okres Brno-město: pozemku parc. č. 483/77 Objednatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: Soudní exekutor

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Víceměřice, obec Víceměřice, okres Prostějov: rodinného domu č.p. 41 na pozemku parc. č. St. 45, s pozemky parc. č. St. 45, 66/1, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více