ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014"

Transkript

1 1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná půda s příslušenstvím na LV 1482 v k.ú. Rýmařov. Katastrální území : Rýmařov Obec : Rýmařov Okres : Bruntál Objednavatel posudku: Skopal Dalibor Ing., Červenská 1335/27, Litovel. Účel ocenění: Je stanovení ceny nemovitosti pro převod vlastnického práva k nemovitosti. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni (datum šetření) znalecký posudek vypracoval: Ing. Přemysl Klas, Tršice 270, Tršice Znalecký posudek obsahuje 21 stran textu a 3 strany příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Tršicích Přehledka

2 2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Ocenění nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni datum šetření. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná půda s příslušenstvím na LV 1482 v k.ú. Rýmařov Adresa předmětu ocenění: Rýmařov Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Okres: Bruntál Obec: Rýmařov Katastrální území: Rýmařov Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 510,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní města a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ O3. Poloha obce - Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Integrovaná doprava a železniční zastávka, nebo autobusová zastávka O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) III 0,85 IV 1,01 I 1,00 II 0,95 I 1,00 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 395,15 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce a objednavatele pana Ing. Skopala. Byly zaměřeny údaje a zjištěny skutečnosti pro ocenění nezbytné. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí z LV č v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov ze dne snímek katastrální mapy zájmového území - dokumentace výrobního areálu Rojana Rýmařov pro stavební řízení, z května 2001, projektant Ing. arch. K. Bařinka - stavebně technický posudek původního objektu Malá mlékárna Rýmařov s možností přestavby na výrobní objekt Výroba truhlářských prvků, zpracoval Ing. Petr Kalivoda v únoru mapa okresu Bruntál se správním rozdělením M 1: pro stanovení sousedních měst a obcí pro určení základní ceny stavebních pozemků - geometrický plán č /2001 z roku 2001 na zaměření výrobního objektu Rojana pro zápis do KN

3 3 - geometrický plán č /2002 z roku 2002 na oddělení pozemku p.č. 3445/4 - zaměření provedení přípojek inženýrských sítí a komunikací z roku dokumentace přípojky vodovodu z roku dokumentace přípojky kanalizace z roku platný územní plán obce Rýmařov - znalecký posudek číslo /2007 ze dne znalce Ing. Klase na ocenění nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje LIST VLASTNICTVÍ číslo 1482 pro obec Rýmařov a k.ú. Rýmařov Vlastnické právo 1/1 Skopal Dalibor Ing. RČ /5327 bytem Červenská 1335/27, Litovel Nemovitosti Pozemky Výměra (m 2 ) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 2161/ ostatní plocha manipulační plocha 2161/ ostatní plocha manipulační plocha 2161/ zast. plocha a nád. Součástí je stavba: Rýmařov, č.p. 1288, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 2161/5 2172/ ostatní plocha manipulační plocha 3445/ orná půda zem.půdní fond Pozemky jsou v užívání vlastníka nemovitosti. B1 - Jiná práva - Věcné břemeno vedení a umístění inženýrských sítí, oprávnění pro parcelu č. 2172/14 s povinností k parcele č. 2172/1 C - Omezení vlastnického práva - bez zápisu 6. Dokumentace a skutečnost Vlastnické a evidenční údaje odpovídají skutečnosti. Předmětem ocenění je podnik Lombart emotion, s.r.o. v k.ú. Rýmařov. Nemovitosti se nachází v jihovýchodní okrajové části města Rýmařov, v průmyslové zóně, na pravé straně příjezdové komunikace do Rýmařova od Uničova. Jedná se o samostatný areál s jednou hlavní budovou, která v sobě zahrnuje administrativní a výrobní část. K areálu je vybudované dobré komunikační napojení na silniční komunikaci z Rýmařova do Uničova. Původně zde byl v roce 1994 záhájen a v roce 1995 ponechán v rozestavěném stavu objekt Malá mlékárna Rýmařov. Tento objekt byl ponechán až do roku 2001 v rozestavěném nezabezpečeném stavu. Účinkem povětrnostních vlivů došlo v následujících letech k poškození částí konstrukcí, především provlhnutím a následným promrznutím výplňového zdiva a poškození některých částí dřevěného krovu. Na základě těchto skutečností bylo na podzim roku 2000 vedeno řízení o odstranění stavby, protože původní investor nebyl schopen zajistit realizaci ani řádné zabezpečení stavby. Investor Rojana s.r.o. provedl šetření skutečného stavu a posouzení možnost i přestavby objektu na výrobní objekt pro truhlářskou výrobu. Na základě stavebního povolení č.j. Výst.Žid5011/332/7/93 ze dne byl postaven nedokončený objekt Výstavba malé mlékárny Rýmařov. Pod č.j. Výst.West.4320/330/01 vydal rozhodnutí stavební úřad povolení změny nedokončené stavby na výrobní areál ROJANA s truhlářským provozem. Stavba byla zkolaudována pod č.j. Výst.West.3492/330/02 ze dne a dána do provozu. Stavba výrobního areálu ROJANA byla zaměřena geometrickým plánem číslo /2001 z roku Geometrickým plánem číslo /2002 byl oddělen oceňovaný pozemek p.č. 3445/4. Předložená stavební dokumentace odpovídá skutečnému stavu. Životnost stavby podniku je ovlivněna odlišným stavem nosných stavebních konstrukcí a opotřebení je pro různé stáří stanoveno analytickou metodou. Objekt podniku je v převážné části výrobní halou a v menší části s

4 4 využitím pro administrativu. Tyto části jsou oceněny samostatně dle skutečného využití. V roce 2006 přešel areál do vlastnictví nového majitele - Ing. Skopal Dalibor. K pozemku p.č. 2172/1 je zřízeno věcné břemeno oprávnění vedení inženýrských sítí přes tento pozemek ve prospěch podniku. Toto věcné břemeno se oceňuje samostatně. Ocenění je provedeno pro potřeby objednavatele. Bližší popis nemovitosti je uveden dále v části ocenění. Oceňované pozemky byly prověřeny s ohledem na skutečný stav užívání a na určení užití pozemků dle platného územního plánu města Rýmařova. Pozemek p.č. 3445/2 je situován v průmyslové zóně s určením pro zastavění výrobními objekty. Objekt nebyl k datu ocenění pronajímán. 7. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt - výrobní část Objekt - administrativa Zpevněná plocha komunikace 1.2. Příslušenství Přípojka vodovodu Vodoměrná šachta Kanalizace Obrubníky betonové Betonové opěrné zídky Vstupní schody 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno vedení inženýrských sítí B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka II -0,03 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,970 4 i = 1

5 5 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 0,40 celku 2. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které obec má - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 3. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku II 0,00 4. Parkovací možnosti - Dobré parkovací možnosti na veřejné II 0,00 komunikace 5. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Velmi I 0,00 výhodná 6. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,400 Koeficient pp = I T * I P = 0, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby 6 i = Objekt - výrobní část Objekt podniku Lombart emotion, s.r.o. s výrobou truhlářských výrobku je v převážné části průmyslovým výrobním objektem s typovým zařazením jako hala, protože jde o stavbu o více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m 3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby a zastavěná plocha haly činí více než 150 m 2. Oceňovaná stavba domu je situována jako stavba samostatně stojící v jihovýchodní okrajové části města Rýmařova. Stavba má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. První podzemní a první nadzemní podlaží jsou využity k výrobním účelům. Druhé nadzemní podlaží je využito jako administrativní objekt. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné a z keramických tvárnic POROTHERM, stavba je překryta sedlovou střechou s krytinou plechovou a nad 2.NP je provedeno atypické zastřešení ve tvaru půloblouku s profilovými hliníkovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, venkovní a vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody převážně kovové na ocelové konstrukci a u vstupu betonové s keramickým povrchem, dveře vstupní hliníkové prosklené a v části prosklené výkladce v hliníkovém rámu, ostatní dveře kovové a dřevěné rámové a plné a prosklené, vrata lamelová plastová, okna plastová a kovová, úprava povrchů keramická dlažba, beton + PVC a beton + koberce, beton, ústřední kotel na vytápění s centrálním ohřevem teplé vody, kotelna v 1.NP objektu, elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty, bleskosvod proveden, rozvod studené a teplé vody, odkanalizování všech hygienických zařízení a vpustí, vybaveny šatny se sociálním zařízením s WC, pisoáry a s umyvadly a sprchami. Další vybavenost žaluzie okenní, požární hydranty a zabezpečení alarmem. Funkčně je stavba výrobním objektem bez jeřábových drah s dalším příslušenstvím. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: přípojka vody z veřejného vodovodu, přípojka na veřejnou kanalizační síť splaškovou dešťovou, elektropřípojka. Technický stav objektu odpovídá celkovému stáří stavby. Životnost je stanovena dle skutečného stavu

6 6 na 80 roků pro zhoršený stav stavebních konstrukcí původní stavby mlékárny. Tyto konstrukce vykazují větší opotřebení a drobné statické narušení s prasklinami. Popis stavebních prvků objektu a vybavenost je uvedena dále v ocenění. Opotřebení stavby je stanoveno analytickou metodou. Zatřídění pro potřeby ocenění Hala 12: E. průmysl (bez jeřábových drah) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 Přístavby, nástavby a vestavby Název Přístavba 2002 Popis K původnímu objektu mlékárny byla přistavěná část objektu u vstupu, zadní část a nadstavba 2.NP s využitím pro administrativu (tato je oceněna zvlášť). Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.PP - suterén 46,60*25,90 = 1 206,94 1.NP - přízemí 46,60*25,90 = 1 206,94 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Přístavby Součin plocha výška 1.PP - suterén Původní část 1 206,94 m 2 3,55 m 4 284,64 1.NP - přízemí Původní část 1 206,94 m 2 3,85 m 4 646,72 Součet 2 413,88 m ,36 Průměrná výška podlaží: PVP = 8 931,36 /2 413,88 = 3,70 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 2 413,88 / 2 = 1 206,94 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.PP - suterén (46,60*25,90)*(3,55) = 4 284,64 m 3 1.NP - přízemí (46,60*25,90)*(3,85) = 4 646,72 m 3 1.NP - přízemí část 1. (9,43*11,07)*(5,35) = 558,49 m 3 1.NP - přízemí část 2. (10,30*1,80)*(3,50) = 64,89 m 3 zastřešení 37,40*12,42*1,05+9,32*25,95*1,50 = 850,51 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Přístavba Typ Obest. prostor 1.PP - suterén Původní část PP 4 284,64 m 3 1.NP - přízemí Původní část NP 4 646,72 m 3 1.NP - přízemí část 1. Přístavba 2002 NP 558,49 m 3 1.NP - přízemí část 2. Přístavba 2002 NP 64,89 m 3 zastřešení Přístavba 2002 Z 850,51 m 3 Obestavěný prostor - celkem: ,25 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,

7 7 A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy včetně zemních prací: betonové pasy s narušenou izolací P Svislé nosné konstrukce: zděné z plných cihel tl. 45 cm a keramické tvárnice POROTHERM tl cm S Stropy: nespalné s upraveným podhledem, S 100 rovné 4. Krov, střecha: atypické zastřešení ve tvaru půloblouku, S 100 sedlová střecha 5. Krytiny střech: profilové hliníkové desky,plechová S Klempířské konstrukce: úplné z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů: dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky S Vnitřní obklady keramické: X Schody: kovové, keramické S Dveře: dřevěné plné, kovové a dřevěné rámové, S 100 prosklené 12. Vrata: lamelová S Okna: plastová, kovová S Povrchy podlah: běžná keramická dlažba, PVC, S 100 beton+koberec 15. Vytápění: ústřední kotel centrální S Elektroinstalace: světelná třífázová pojistkové automaty S Bleskosvod: bleskosvod S Vnitřní vodovod: rozvod studené a teplé vody S Vnitřní kanalizace: odkanalizování od hygienických S 100 zařízení a provozních vpustí 20. Vnitřní plynovod: X Ohřev vody: centrální ohřev teplé vody N Vybavení kuchyní: X Vnitřní hygienická vybavení: WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy (u více podlažních hal): X Ostatní: žaluzie, požární hydranty, alarm S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: P 9, ,46 4,32 2. Svislé nosné konstrukce: S 20, ,00 20,30 3. Stropy: S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha: S 10, ,00 10,20 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3, ,00 3,90 9. Vnitřní obklady keramické: X 0, ,00 0, Schody: S 0, ,00 0, Dveře: S 3, ,00 3, Vrata: S 2, ,00 2,30

8 8 13. Okna: S 5, ,00 5, Povrchy podlah: S 4, ,00 4, Vytápění: S 1, ,00 1, Elektroinstalace: S 8, ,00 8, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace: S 0, ,00 0, Vnitřní plynovod: X 0, ,00 0, Ohřev vody: N 0, ,54 0, Vybavení kuchyní: X 0, ,00 0, Vnitřní hygienická vybavení: S 2, ,00 2, Výtahy (u více podlažních hal): X 0, ,00 0, Ostatní: S 6, ,00 6,90 Součet upravených objemových podílů 95,14 Koeficient vybavení K 4 : 0,9514 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] K UP PP St. Živ. Opot. Opot. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy včetně zemních prací: P 9,40 100,00 0,46 4,32 4, ,52 0, Svislé nosné konstrukce: S 20,30 86,00 1,00 17,46 18, ,83 2, Svislé nosné konstrukce: S 20,30 14,00 1,00 2,84 2, ,17 0, Stropy: S 8,20 86,00 1,00 7,05 7, ,27 1, Stropy: S 8,20 14,00 1,00 1,15 1, ,57 0, Krov, střecha: S 10,20 100,00 1,00 10,20 10, ,22 1, Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 3, ,00 0, Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,43 0, Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 7, ,00 1, Úprava vnějších povrchů: S 3,90 100,00 1,00 3,90 4, ,50 1, Schody: S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,33 0, Vrata: S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,50 0, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,33 1, Povrchy podlah: S 4,80 100,00 1,00 4,80 5, ,67 1, Vytápění: S 1,30 100,00 1,00 1,30 1, ,67 0, Elektroinstalace: S 8,30 100,00 1,00 8,30 8, ,67 3, Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,50 0, Vnitřní vodovod: S 0,90 100,00 1,00 0,90 0, ,67 0, Vnitřní kanalizace: S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,50 0, Ohřev vody: N 0,40 100,00 1,54 0,62 0, ,00 0, Vnitřní hygienická vybavení: S 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,67 0, Ostatní: S 6,90 100,00 1,00 6,90 7, ,33 5,3164 Opotřebení: 25,0 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 9) [Kč/m 3 ]: = 1 620,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9255 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): * 1,0568

9 9 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9514 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0950 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 395,- Plná cena: ,25 m 3 * 3 395,- Kč/m 3 = ,75 Kč Koeficient opotřebení: (1-25,0 % /100) * 0,750 Nákladová cena stavby CS N = ,81 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,71 Kč Objekt - výrobní část - zjištěná cena = ,71 Kč Objekt - administrativa Objekt podniku Lombart emotion, s.r.o. s výrobou truhlářských výrobku je v převážné části průmyslovým výrobním objektem. Administrativní část objektu je samostatně provedena ve druhém nadzemním podlaží s typovým zařazením jako budova. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné a z keramických tvárnic POROTHERM, stavba je překryta sedlovou střechou s krytinou plechovou a nad 2.NP je provedeno atypické zastřešení ve tvaru půloblouku s profilovými hliníkovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, venkovní a vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody převážně kovové na ocelové konstrukci a u vstupu betonové s keramickým povrchem, dveře vstupní hliníkové prosklené a v části prosklené výkladce v hliníkovém rámu, ostatní dveře kovové a dřevěné rámové a plné a prosklené, vrata lamelová plastová, okna plastová a kovová, úprava povrchů keramická dlažba, beton + PVC a beton + koberce, beton, ústřední kotel na vytápění s centrálním ohřevem teplé vody, kotelna v 1.NP objektu, elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty, bleskosvod proveden, rozvod studené a teplé vody, odkanalizování všech hygienických zařízení a vpustí, vybaveny šatny se sociálním zařízením s WC, pisoáry a s umyvadly a sprchami. Další vybavenost žaluzie okenní, požární hydranty a zabezpečení alarmem. Funkční zařazení je administrativní objekt s dalším příslušenstvím. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: přípojka vody z veřejného vodovodu, přípojka na veřejnou kanalizační síť splaškovou dešťovou, elektropřípojka. Technický stav objektu odpovídá celkovému stáří stavby. Životnost je stanovena dle skutečného stavu na 80 roků pro zhoršený stav stavebních konstrukcí původní stavby mlékárny. Tyto konstrukce vykazují větší opotřebení a drobné statické narušení s prasklinami. Popis stavebních prvků objektu a vybavenost je uvedena dále v ocenění. Opotřebení stavby je stanoveno analytickou metodou. Ocenění staveb nákladovým způsobem Objekt - administrativa Objekt podniku s výrobou truhlářských výrobku je v převážné části průmyslovým výrobním objektem. Administrativní část objektu je samostatně provedena ve druhém nadzemním podlaží s typovým zařazením jako budova. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné a z keramických tvárnic POROTHERM, stavba je překryta sedlovou střechou s krytinou plechovou a nad 2.NP je provedeno atypické zastřešení ve tvaru půloblouku s profilovými hliníkovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, venkovní a vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody převážně kovové na ocelové konstrukci a u vstupu betonové s keramickým povrchem, dveře vstupní hliníkové prosklené a v části prosklené výkladce v hliníkovém rámu, ostatní dveře kovové a dřevěné rámové a plné a prosklené, vrata lamelová plastová, okna plastová a kovová, úprava povrchů keramická dlažba, beton + PVC a beton + koberce, beton, ústřední kotel na vytápění s centrálním ohřevem teplé vody, kotelna v 1.NP objektu, elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty, bleskosvod proveden, rozvod studené a teplé vody, odkanalizování všech hygienických zařízení a vpustí, vybaveny šatny se sociálním zařízením

10 10 s WC, pisoáry a s umyvadly a sprchami. Další vybavenost žaluzie okenní, požární hydranty a zabezpečení alarmem. Funkční zařazení je administrativní objekt s dalším příslušenstvím. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: přípojka vody z veřejného vodovodu, přípojka na veřejnou kanalizační síť splaškovou dešťovou, elektropřípojka. Technický stav objektu odpovídá celkovému stáří stavby. Životnost je stanovena dle skutečného stavu na 80 roků pro zhoršený stav stavebních konstrukcí původní stavby mlékárny. Tyto konstrukce vykazují větší opotřebení a drobné statické narušení s prasklinami. Popis stavebních prvků objektu a vybavenost je uvedena dále v ocenění. Opotřebení stavby je stanoveno analytickou metodou. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: F. budovy administrativní Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 122 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 2.NP-patro 37,40*13,48 = 504,15 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 2.NP-patro 504,15 m 2 4,50 m 2 268,67 Součet 504,15 m ,67 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 268,67 /504,15 = 4,50 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 504,15 / 1 = 504,15 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 2.NP-patro (37,40*13,48)*(4,50+3,20)/2 = 1 940,99 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 2.NP-patro NP 1 940,99 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 940,99 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy včetně zemních prací: betonové pasy s narušenou izolací P Svislé konstrukce: zděné z plných cihel tl. 45 cm S Stropy: rovné nespalné s upraveným podhledem S Krov, střecha: atypické zastřešení ve tvaru půloblouku, S 100 sedlová střecha 5. Krytiny střech: profilové hliníkové desky, plechová S Klempířské konstrukce: úplné z pozinkovaného plechu S 100 Část [%]

11 11 7. Úprava vnitřních povrchů: dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky N Vnitřní obklady keramické: běžné obklady keramické hygienických S 100 zařízení 10. Schody: kovové, keramické S Dveře: kovové,hladké plné dveře, vstupní S 100 kovové prosklené 12. Vrata: X Okna: plastová, kovová S Povrchy podlah: keramické dlažby, PVC, koberce, beton S Vytápění: ústřední S Elektroinstalace: světelná a třífázová, pojistkové S 100 automaty 17. Bleskosvod: bleskosvod S Vnitřní vodovod: rozvod studené a teplé vody S Vnitřní kanalizace: odkanalizování všech hygienických S 100 zařízení 20. Vnitřní plynovod: chybí C Ohřev vody: centrální ohřev teplé vody S Vybavení kuchyní: X Vnitřní hygienické vybavení: WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy: nákladní výtah S Ostatní: žaluzie, požární hydranty, alarm S Instalační prefabrikovaná jádra: X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: P 8, ,46 3,77 2. Svislé konstrukce: S 17, ,00 17,40 3. Stropy: S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha: S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: N 3, ,54 5,08 9. Vnitřní obklady keramické: S 1, ,00 1, Schody: S 2, ,00 2, Dveře: S 3, ,00 3, Vrata: X 0, ,00 0, Okna: S 5, ,00 5, Povrchy podlah: S 3, ,00 3, Vytápění: S 4, ,00 4, Elektroinstalace: S 5, ,00 5, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod: C 0, ,00 0, Ohřev vody: S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní: X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení: S 3, ,00 3,00

12 Výtahy: S 1, ,00 1, Ostatní: S 5, ,00 5, Instalační prefabrikovaná jádra: X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 97,15 Koeficient vybavení K 4 : 0,9715 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] K UP PP St. Živ. Opot. Opot. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy včetně zemních prací: P 8,20 100,00 0,46 3,77 3, ,86 0, Svislé konstrukce: S 17,40 86,00 1,00 14,96 15, ,57 2, Svislé konstrukce: S 17,40 14,00 1,00 2,44 2, ,86 0, Stropy: S 9,30 86,00 1,00 8,00 8, ,57 1, Stropy: S 9,30 14,00 1,00 1,30 1, ,86 0, Krov, střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 7, ,00 0, Krytiny střech: S 2,10 100,00 1,00 2,10 2, ,33 0, Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 7, ,92 1, Úprava vnějších povrchů: N 3,30 100,00 1,54 5,08 5, ,44 1, Vnitřní obklady keramické: S 1,80 100,00 1,00 1,80 1, ,50 0, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2,90 2, ,86 0, Dveře: S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,92 0, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,92 0, Povrchy podlah: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,40 0, Vytápění: S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,43 1, Elektroinstalace: S 5,70 100,00 1,00 5,70 5, ,73 1, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,50 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,43 1, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,44 0, Ohřev vody: S 1,70 100,00 1,00 1,70 1, ,67 0, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,44 0, Výtahy: S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,50 0, Ostatní: S 5,90 100,00 1,00 5,90 6, ,00 1,2140 Opotřebení: 18,7 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 807,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9331 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,7667 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9715 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1030 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 852,51 Plná cena: 1 940,99 m 3 * 3 852,51 Kč/m 3 = ,38 Kč Koeficient opotřebení: (1-18,7 % /100) * 0,813 Rojana objekt - administrativa - zjištěná cena = ,59 Kč

13 13 Rekapitulace nákladové ceny staveb: Rojana objekt - administrativa = ,59 Kč ,59 Kč Nákladové ceny - celkem = ,59 Kč Ocenění výnosovým způsobem Zatřídění pro potřeby ocenění Druh objektu: Nemovitosti pro administrativu Úprava kapitalizace pro stavby oceněné dle 31 odst. 2: 0,0 % Míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 6,50 % Výnosy z nepronajatých částí Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Nájemné Výnos [Kč] [Kč/měsíc] Kancelář ,50 800, , ,- Kancelář ,70 800, , ,- Kancelář ,00 800, , ,- Kancelář ,00 800, , ,- Kancelář ,00 800, , ,- Kancelář ,10 800, , ,- Kancelář ,80 800, , ,- Kancelář ,20 800, , ,- Kancelář ,30 800,- 953, ,- Výnosy celkem ,- Ocenění Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = ,- Kč Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: - cena stavebního pozemku: ,56 Kč - výměra stavebního pozemku: ,00 m 2 - skutečně zastavěná plocha: 504,15 m 2 - cena skutečně zastavěné plochy: ,28 Kč Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: ,81 Kč Odpočet nákladů procentem ze zjištěného nájemného: ,00 * 40 % ,- Kč Roční nájemné upravené dle 32 odst. 5: = ,19 Kč Míra kapitalizace 6,50 % / 6,50 % Cena stanovená výnosovým způsobem = ,80 Kč Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování Skupina: C) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti Ocenění nákladovým způsobem CN = ,59 Kč Ocenění výnosovým způsobem CV = ,80 Kč

14 14 Rozdíl R = ,79 Kč Ocenění dle přílohy č. 23 tab. 2, skupiny C): CV R = ,76 Kč Ocenění staveb kombinací výnosového a nákladového způsobu = ,76 Kč Zpevněná plocha komunikace Na příjezdu a vedle objektu podniku Rojana jsou provedeny zpevněné plochy z asfaltového krytu z kameniva prolévaného živicí. Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: 17 Typ stavby: 5. Komunikace pozemní Objekt Plochy charakteru pozemních komunikací Konstrukční charakteristika (materiálová z kameniva prolévaný živicí konstrukce krytu): Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 211 Množství: 1 870,00 m 2 plochy komunikace Ocenění Základní cena dle přílohy č. 15: = 796,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2350 Základní cena upravená cena Kč/m 2 = 1 779,06 Plná cena: 1 870,00 m 2 * 1 779,06 Kč/m 2 = ,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 28 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 40 = 30,0 % Koeficient opotřebení: (1-30,0 % / 100) * 0,700 Nákladová cena stavby CS N = ,54 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,34 Kč Zpevněná plocha komunikace - zjištěná cena = ,34 Kč 1.2. Příslušenství Přípojka vodovodu Vodovodní přípojka je k objektu je přivedena od veřejné vodovodní sítě. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Přípojka vody DN 50 mm Délka: = 113,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Délka: = 113,00 m

15 15 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 465,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3020 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 1 070,43 Plná cena: 113,00 m * 1 070,43 Kč/m = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 13 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 13 / 50 = 26,0 % Koeficient opotřebení: (1-26,0 % / 100) * 0,740 Nákladová cena stavby CS N = ,36 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,63 Kč Přípojka vodovodu - zjištěná cena = ,63Kč Vodoměrná šachta Vodoměrná šachta je betonová s litinovým poklopem umístěná mimo vlastní pozemky. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 1.2. Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopem Výměra: 1,80*1,00*2,00 = 3,60 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Výměra: 1,80*1,00*2,00 = 3,60 m 3 obestavěného prostoru Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 3 500,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3020 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = 8 057,- Plná cena: 3,60 m 3 * 8 057,- Kč/m 3 = ,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,95 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = 8 553,05 Kč Vodoměrná šachta - zjištěná cena = 8 553,05Kč Kanalizace Kanalizační přípojka je k objektu přivedena od veřejné kanalizační sítě.

16 16 Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Přípojka kanalizace DN 200 mm Délka: 73,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Délka: 73,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 450,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2960 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 3 329,20 Plná cena: 73,00 m * 3 329,20 Kč/m = ,60 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 68 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 80 = 15,0 % Koeficient opotřebení: (1-15,0 % / 100) * 0,850 Nákladová cena stavby CS N = ,86 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,82 Kč Kanalizace - zjištěná cena = ,82Kč Obrubníky betonové Vedle zpevněných ploch asfaltových jsou osazeny betonové obrubníky silniční. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 9.9. Krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivo Délka: = 309,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Délka: = 309,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 100,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2350 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 223,50 Plná cena: 309,00 m * 223,50 Kč/m = ,50 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,74 Kč Koeficient pp * 0,388

17 17 Cena stavby CS = ,86 Kč Obrubníky betonové - zjištěná cena = ,86Kč Betonové opěrné zídky Těsně vedle objektu podniku jsou provedeny opěrné betonové zídky vedle vjezdů do 1.PP a 1. NP. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: 24,40 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 Výměra: 24,40 m 3 obestavěného prostoru Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 2 100,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2910 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = 4 811,10 Plná cena: 24,40 m 3 * 4 811,10 Kč/m 3 = ,84 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,04 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,21 Kč Betonové opěrné zídky - zjištěná cena = ,21Kč Vstupní schody U hlavního vstupu do objektu je provedeno schodiště z teracových desek na ocelové konstrukci. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Schodiště betonové s teracem na terén Délka: 6,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 Délka: 6,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 295,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2910 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 675,85 Plná cena: 6,00 m * 675,85 Kč/m = 4 055,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 11 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků

18 18 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 11 / 50 = 22,0 % Koeficient opotřebení: (1-22,0 % / 100) * 0,780 Nákladová cena stavby CS N = 3 162,98 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = 1 227,24 Kč Vstupní schody - zjištěná cena = 1 227,24Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky Oceňovaný pozemek parcelní číslo 2161/5 v kultuře zastavěná plocha je pozemek pod stavbou objektu č.p.1288 v jihovýchodní okrajové části území města Rýmařova. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, mírně svažitého charakteru. Oceňované pozemky p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 v kultuře ostatní plocha jsou pozemky vedle stavby výrobního objektu č.p.1288 a tvoří s ním jednotný funkční celek. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, mírně svažitého charakteru. Pozemek p.č. 3445/2 je situován v průmyslové zóně s určením pro zastavění výrobními objekty dle platného územního plánu města Rýmařova. Cena pozemků je stanovena dle počtu obyvatel města Rýmařova s uvážením všech cenových srážek a přirážek. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Bez vlivů. II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + Σ P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,970 Index polohy pozemku I P = 0,400 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,970 * 1,000 * 0,400 = 0,388 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,15 0, ,32 9 odst. 3 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění 9 odst. 3 ( 4 odst. 1) 395,15 0,388 0,300 46,00

19 19 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha 2161/ ,00 153, ,20 4 odst. 1 ostatní plocha 2161/ ,00 153, ,88 4 odst. 1 ostatní plocha 2161/ ,00 153, ,80 4 odst. 1 ostatní plocha 2172/14 799,00 153, ,68 9 odst. 3 ( 4 orná půda 3445/ ,00 46, ,- odst. 1) Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,56 Pozemky - zjištěná cena = ,56 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty Dřeviny běžných kvalitativních odrůd, stanovištní podmínky průměrné, ošetřování žádné, stav zhoršený, porosty v částečném zápoji. Okrasné rostliny: příloha č. 39. Název Stáří Počet / Výměra Typ Jedn. cena [Kč / jedn.] Úpravy [%] Upr. cena [Kč / jedn.] Cena [Kč] javor klen 17 roků 5,00 ks Listnaté stromy II , % 5 640, ,- Součet: ,- Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): * 0,450 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 20) * 1,000 Celkem - okrasné rostliny = ,- Kč Trvalé porosty - zjištěná cena = ,- Kč Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno vedení inženýrských sítí Pro vedení inženýrských sítí pro podnik přes pozemek p.č. 2172/1 v majetku Města Rýmařov je zřízeno právo věcného břemene s oprávněním pro parcelu p.č. 2172/14. Cena věcného břemene je zjištěna pomocí ceny pozemku. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemeno počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny Obvyklé nájemné: vedení inženýrských sítí: Výměra: 100,00 m 2 Jednotková cena: 416,19 Kč/m 2 Procentní sazba pro stanovení nájemného: 4,50 % Obvyklé nájemné: 100,00 m 2 * 416,19 Kč/m 2 * 4,50 % = 1 872,86 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 1 872,86 Kč/rok * 100 % = 1 872,86 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 1 872,86 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 1 872,86 Kč * 5 let = 9 364,30 Kč Ocenění věcného břemene činí = 9 364,30 Kč

20 20 C. REKAPITULACE VÝSLEDNÝCH CEN 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt - výrobní část ,70 Kč Objekt - administrativa ,80 Kč Zpevněná plocha komunikace ,30 Kč 1.2. Příslušenství Přípojka vodovodu ,60 Kč Vodoměrná šachta 8 553,- Kč Kanalizace ,80 Kč Obrubníky betonové ,90 Kč Betonové opěrné zídky ,20 Kč Vstupní schody 1 227,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty ,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem ,- Kč Celkem ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,10 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Patnáctmilionůosmsetdvacetosmtisícjednostošedesát Kč Rekapitulace věcných břemen oceňovaných samostatně 1. Věcné břemeno vedení inženýrských sítí 9 364,30 Kč Hodnota věcných břemen činí hodnota věcného břemene slovy: Devěttisíctřistašedesátčtyři Kč 9 364,- Kč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4578-377/2015 O ceně pozemku p.č.st.2/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1932 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.58 a pozemku p.č.st.3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 A / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 A / 2015 o ceně nemovitosti - st.p.č.617 včetně stavebního objektu, p.p.č.705/5 a č.705/6 v k.ú. Machnín, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 729-8 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov 249/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2113-16 O ceně nemovitosti - zemědělské stavení bez.č.p. v Obci Nemotice, okres Vyškov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO, soudní

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec:

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec: Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1529-029/2014 o ceně nebytového objektu, budovy velkoskladu květin s příslušenstvím, stavební plocha p.č.188 v k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří, obci Orlické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

Odhad tržní hodnoty č

Odhad tržní hodnoty č Odhad tržní hodnoty č. 3820-58-16 řadové garáže na stavebním pozemku č. 2020 v katastrálním území Neratovice,okres Mělník Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Litoměřice Masarykova 679/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

Znalecký posudek. č /2015

Znalecký posudek. č /2015 Znalecký posudek č. 2238-772/2015 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny skladového areálu, k. ú. Libáň, pro účely dražby. Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3228-11a/2016 O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.Praha Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Büssmark

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6919/109/06/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6919/109/06/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6919/109/06/13 o ceně nemovitosti č.p. 144 na st.p.č. 284, st.p.č. 827 a p.p.č. 420/11 v katastrálním území Meziměstí, obec Meziměstí, okres Náchod. Objednatel znaleckého posudku: Insolvenční

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2383-29/2016 spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4582. Objednavatel znaleckého posudku: BOMET provozy, s r.o. Horní 100/9 60200 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4582. Objednavatel znaleckého posudku: BOMET provozy, s r.o. Horní 100/9 60200 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 4582 Objednavatel znaleckého posudku: BOMET provozy, s r.o. Horní 100/9 60200 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny dle platného cenového předpisu. Dle zákona č. 151/1997 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3019-139/12 O ceně objektu občanské vybavenosti č.p. 877 na stavebním pozemku č. 846 zastavěná plocha a nádvoří, stavebního pozemku č. 846 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku č. 848

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 102-4103 - 2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 102-4103 - 2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 102-4103 - 2008 Jedná se o stanovení administrativní ceny nemovitostí - bývalého areálu SOU a SOŠ na pozemcích p.č. 44/5, 44/6 a 44/9 v k.ú. Tavíkovice, obec Tavíkovice, okres Znojmo

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3858-187/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3858-187/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3858-187/14 O ceně stavebního pozemku č. 161 zastavěná plocha a nádvoří s rodinným domem č.p.388 a dalším příslušenstvím, vše v k.ú. Dolní Křečany, obci Rumburk, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03305-0154 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03305-0154 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03305-0154 / 2014 o ceně nemovitostí - penzionu Svornost č.p.17 v k.ú. Seč u Jeseníka, obec Jeseník, kraj Olomoucký, včetně příslušenství a pozemku. Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6597-302/2015 NEMOVITÁ VĚC: Nebytové jednotky č. 2855/725 a 2855/726 s příslušenstvím a příslušným podílem na společných částech bytového domu čp. 2855 a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2254-122/2014 pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 4969/13 Petra Bezruče

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5815/64/14 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2448/8 s podílem na společných částech domu č.p. 2447, 2448 a st.p.č. 2584 k.ú. Aš o velikosti podílu 5633/144457 v obci Aš, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 616-11/2015. O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-11/2015 O obvyklé ceně bytu v Praze, Záběhlicích, ul. Mikanova 3260/1. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

Horní 24, Staré Hodějovice, České Budějovice Mobil , ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

Horní 24, Staré Hodějovice, České Budějovice Mobil ,   ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 Horní 24, Staré Hodějovice, 370 08 České Budějovice Mobil 775 260 150, e-mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-220/15 o ceně v místě a čase obvyklé spoluvlastnického podílu 9/10 skladového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č O obvyklé ceně nemovitosti čp. 19 v Čisté u Rakovníka-aktualizace. Lidečská 158/ Praha-Zličín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č O obvyklé ceně nemovitosti čp. 19 v Čisté u Rakovníka-aktualizace. Lidečská 158/ Praha-Zličín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 7579-31-2016 O obvyklé ceně nemovitosti čp. 19 v Čisté u Rakovníka-aktualizace Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: pan Ing.Bc. Bohumil Ježek Lidečská 158/15 15521

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2267/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2267/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2267/2014 O ceně obvyklé podílu 1/2 na rodinném domu č.p. 109 s pozemkem č.par. 122 zastavěná plocha a nádvoří v obci Líbeznice, okres Praha - Východ, kat. území Líbeznice a kraj Středočeský.

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3154/41/2015 6 NEMOVITOST: Pozemky z LV č. 336 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Jevišovice, k.ú. Jevišovice, kód k.ú. 659355, LV 336 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 608-213/16 o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní soud v Teplicích U soudu 1450/1 416 64 Teplice

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2864/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2864/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2864/2014 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 163/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2093, vymezená v budově č.p. 163, zapsané na LV č. 2087, stojící na st. parcele č. 153, zapsané na

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více