ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014"

Transkript

1 1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná půda s příslušenstvím na LV 1482 v k.ú. Rýmařov. Katastrální území : Rýmařov Obec : Rýmařov Okres : Bruntál Objednavatel posudku: Skopal Dalibor Ing., Červenská 1335/27, Litovel. Účel ocenění: Je stanovení ceny nemovitosti pro převod vlastnického práva k nemovitosti. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni (datum šetření) znalecký posudek vypracoval: Ing. Přemysl Klas, Tršice 270, Tršice Znalecký posudek obsahuje 21 stran textu a 3 strany příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Tršicích Přehledka

2 2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Ocenění nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni datum šetření. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná půda s příslušenstvím na LV 1482 v k.ú. Rýmařov Adresa předmětu ocenění: Rýmařov Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Okres: Bruntál Obec: Rýmařov Katastrální území: Rýmařov Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 510,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní města a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ O3. Poloha obce - Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Integrovaná doprava a železniční zastávka, nebo autobusová zastávka O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) III 0,85 IV 1,01 I 1,00 II 0,95 I 1,00 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 395,15 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce a objednavatele pana Ing. Skopala. Byly zaměřeny údaje a zjištěny skutečnosti pro ocenění nezbytné. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí z LV č v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov ze dne snímek katastrální mapy zájmového území - dokumentace výrobního areálu Rojana Rýmařov pro stavební řízení, z května 2001, projektant Ing. arch. K. Bařinka - stavebně technický posudek původního objektu Malá mlékárna Rýmařov s možností přestavby na výrobní objekt Výroba truhlářských prvků, zpracoval Ing. Petr Kalivoda v únoru mapa okresu Bruntál se správním rozdělením M 1: pro stanovení sousedních měst a obcí pro určení základní ceny stavebních pozemků - geometrický plán č /2001 z roku 2001 na zaměření výrobního objektu Rojana pro zápis do KN

3 3 - geometrický plán č /2002 z roku 2002 na oddělení pozemku p.č. 3445/4 - zaměření provedení přípojek inženýrských sítí a komunikací z roku dokumentace přípojky vodovodu z roku dokumentace přípojky kanalizace z roku platný územní plán obce Rýmařov - znalecký posudek číslo /2007 ze dne znalce Ing. Klase na ocenění nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje LIST VLASTNICTVÍ číslo 1482 pro obec Rýmařov a k.ú. Rýmařov Vlastnické právo 1/1 Skopal Dalibor Ing. RČ /5327 bytem Červenská 1335/27, Litovel Nemovitosti Pozemky Výměra (m 2 ) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 2161/ ostatní plocha manipulační plocha 2161/ ostatní plocha manipulační plocha 2161/ zast. plocha a nád. Součástí je stavba: Rýmařov, č.p. 1288, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 2161/5 2172/ ostatní plocha manipulační plocha 3445/ orná půda zem.půdní fond Pozemky jsou v užívání vlastníka nemovitosti. B1 - Jiná práva - Věcné břemeno vedení a umístění inženýrských sítí, oprávnění pro parcelu č. 2172/14 s povinností k parcele č. 2172/1 C - Omezení vlastnického práva - bez zápisu 6. Dokumentace a skutečnost Vlastnické a evidenční údaje odpovídají skutečnosti. Předmětem ocenění je podnik Lombart emotion, s.r.o. v k.ú. Rýmařov. Nemovitosti se nachází v jihovýchodní okrajové části města Rýmařov, v průmyslové zóně, na pravé straně příjezdové komunikace do Rýmařova od Uničova. Jedná se o samostatný areál s jednou hlavní budovou, která v sobě zahrnuje administrativní a výrobní část. K areálu je vybudované dobré komunikační napojení na silniční komunikaci z Rýmařova do Uničova. Původně zde byl v roce 1994 záhájen a v roce 1995 ponechán v rozestavěném stavu objekt Malá mlékárna Rýmařov. Tento objekt byl ponechán až do roku 2001 v rozestavěném nezabezpečeném stavu. Účinkem povětrnostních vlivů došlo v následujících letech k poškození částí konstrukcí, především provlhnutím a následným promrznutím výplňového zdiva a poškození některých částí dřevěného krovu. Na základě těchto skutečností bylo na podzim roku 2000 vedeno řízení o odstranění stavby, protože původní investor nebyl schopen zajistit realizaci ani řádné zabezpečení stavby. Investor Rojana s.r.o. provedl šetření skutečného stavu a posouzení možnost i přestavby objektu na výrobní objekt pro truhlářskou výrobu. Na základě stavebního povolení č.j. Výst.Žid5011/332/7/93 ze dne byl postaven nedokončený objekt Výstavba malé mlékárny Rýmařov. Pod č.j. Výst.West.4320/330/01 vydal rozhodnutí stavební úřad povolení změny nedokončené stavby na výrobní areál ROJANA s truhlářským provozem. Stavba byla zkolaudována pod č.j. Výst.West.3492/330/02 ze dne a dána do provozu. Stavba výrobního areálu ROJANA byla zaměřena geometrickým plánem číslo /2001 z roku Geometrickým plánem číslo /2002 byl oddělen oceňovaný pozemek p.č. 3445/4. Předložená stavební dokumentace odpovídá skutečnému stavu. Životnost stavby podniku je ovlivněna odlišným stavem nosných stavebních konstrukcí a opotřebení je pro různé stáří stanoveno analytickou metodou. Objekt podniku je v převážné části výrobní halou a v menší části s

4 4 využitím pro administrativu. Tyto části jsou oceněny samostatně dle skutečného využití. V roce 2006 přešel areál do vlastnictví nového majitele - Ing. Skopal Dalibor. K pozemku p.č. 2172/1 je zřízeno věcné břemeno oprávnění vedení inženýrských sítí přes tento pozemek ve prospěch podniku. Toto věcné břemeno se oceňuje samostatně. Ocenění je provedeno pro potřeby objednavatele. Bližší popis nemovitosti je uveden dále v části ocenění. Oceňované pozemky byly prověřeny s ohledem na skutečný stav užívání a na určení užití pozemků dle platného územního plánu města Rýmařova. Pozemek p.č. 3445/2 je situován v průmyslové zóně s určením pro zastavění výrobními objekty. Objekt nebyl k datu ocenění pronajímán. 7. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt - výrobní část Objekt - administrativa Zpevněná plocha komunikace 1.2. Příslušenství Přípojka vodovodu Vodoměrná šachta Kanalizace Obrubníky betonové Betonové opěrné zídky Vstupní schody 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno vedení inženýrských sítí B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka II -0,03 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož IV 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 5 * (1 + Σ P i) = 0,970 4 i = 1

5 5 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 0,40 celku 2. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které obec má - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 3. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku II 0,00 4. Parkovací možnosti - Dobré parkovací možnosti na veřejné II 0,00 komunikace 5. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Velmi I 0,00 výhodná 6. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,400 Koeficient pp = I T * I P = 0, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby 6 i = Objekt - výrobní část Objekt podniku Lombart emotion, s.r.o. s výrobou truhlářských výrobku je v převážné části průmyslovým výrobním objektem s typovým zařazením jako hala, protože jde o stavbu o více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m 3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby a zastavěná plocha haly činí více než 150 m 2. Oceňovaná stavba domu je situována jako stavba samostatně stojící v jihovýchodní okrajové části města Rýmařova. Stavba má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. První podzemní a první nadzemní podlaží jsou využity k výrobním účelům. Druhé nadzemní podlaží je využito jako administrativní objekt. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné a z keramických tvárnic POROTHERM, stavba je překryta sedlovou střechou s krytinou plechovou a nad 2.NP je provedeno atypické zastřešení ve tvaru půloblouku s profilovými hliníkovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, venkovní a vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody převážně kovové na ocelové konstrukci a u vstupu betonové s keramickým povrchem, dveře vstupní hliníkové prosklené a v části prosklené výkladce v hliníkovém rámu, ostatní dveře kovové a dřevěné rámové a plné a prosklené, vrata lamelová plastová, okna plastová a kovová, úprava povrchů keramická dlažba, beton + PVC a beton + koberce, beton, ústřední kotel na vytápění s centrálním ohřevem teplé vody, kotelna v 1.NP objektu, elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty, bleskosvod proveden, rozvod studené a teplé vody, odkanalizování všech hygienických zařízení a vpustí, vybaveny šatny se sociálním zařízením s WC, pisoáry a s umyvadly a sprchami. Další vybavenost žaluzie okenní, požární hydranty a zabezpečení alarmem. Funkčně je stavba výrobním objektem bez jeřábových drah s dalším příslušenstvím. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: přípojka vody z veřejného vodovodu, přípojka na veřejnou kanalizační síť splaškovou dešťovou, elektropřípojka. Technický stav objektu odpovídá celkovému stáří stavby. Životnost je stanovena dle skutečného stavu

6 6 na 80 roků pro zhoršený stav stavebních konstrukcí původní stavby mlékárny. Tyto konstrukce vykazují větší opotřebení a drobné statické narušení s prasklinami. Popis stavebních prvků objektu a vybavenost je uvedena dále v ocenění. Opotřebení stavby je stanoveno analytickou metodou. Zatřídění pro potřeby ocenění Hala 12: E. průmysl (bez jeřábových drah) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 Přístavby, nástavby a vestavby Název Přístavba 2002 Popis K původnímu objektu mlékárny byla přistavěná část objektu u vstupu, zadní část a nadstavba 2.NP s využitím pro administrativu (tato je oceněna zvlášť). Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.PP - suterén 46,60*25,90 = 1 206,94 1.NP - přízemí 46,60*25,90 = 1 206,94 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Přístavby Součin plocha výška 1.PP - suterén Původní část 1 206,94 m 2 3,55 m 4 284,64 1.NP - přízemí Původní část 1 206,94 m 2 3,85 m 4 646,72 Součet 2 413,88 m ,36 Průměrná výška podlaží: PVP = 8 931,36 /2 413,88 = 3,70 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 2 413,88 / 2 = 1 206,94 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.PP - suterén (46,60*25,90)*(3,55) = 4 284,64 m 3 1.NP - přízemí (46,60*25,90)*(3,85) = 4 646,72 m 3 1.NP - přízemí část 1. (9,43*11,07)*(5,35) = 558,49 m 3 1.NP - přízemí část 2. (10,30*1,80)*(3,50) = 64,89 m 3 zastřešení 37,40*12,42*1,05+9,32*25,95*1,50 = 850,51 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Přístavba Typ Obest. prostor 1.PP - suterén Původní část PP 4 284,64 m 3 1.NP - přízemí Původní část NP 4 646,72 m 3 1.NP - přízemí část 1. Přístavba 2002 NP 558,49 m 3 1.NP - přízemí část 2. Přístavba 2002 NP 64,89 m 3 zastřešení Přístavba 2002 Z 850,51 m 3 Obestavěný prostor - celkem: ,25 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,

7 7 A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy včetně zemních prací: betonové pasy s narušenou izolací P Svislé nosné konstrukce: zděné z plných cihel tl. 45 cm a keramické tvárnice POROTHERM tl cm S Stropy: nespalné s upraveným podhledem, S 100 rovné 4. Krov, střecha: atypické zastřešení ve tvaru půloblouku, S 100 sedlová střecha 5. Krytiny střech: profilové hliníkové desky,plechová S Klempířské konstrukce: úplné z pozinkovaného plechu S Úprava vnitřních povrchů: dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky S Vnitřní obklady keramické: X Schody: kovové, keramické S Dveře: dřevěné plné, kovové a dřevěné rámové, S 100 prosklené 12. Vrata: lamelová S Okna: plastová, kovová S Povrchy podlah: běžná keramická dlažba, PVC, S 100 beton+koberec 15. Vytápění: ústřední kotel centrální S Elektroinstalace: světelná třífázová pojistkové automaty S Bleskosvod: bleskosvod S Vnitřní vodovod: rozvod studené a teplé vody S Vnitřní kanalizace: odkanalizování od hygienických S 100 zařízení a provozních vpustí 20. Vnitřní plynovod: X Ohřev vody: centrální ohřev teplé vody N Vybavení kuchyní: X Vnitřní hygienická vybavení: WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy (u více podlažních hal): X Ostatní: žaluzie, požární hydranty, alarm S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: P 9, ,46 4,32 2. Svislé nosné konstrukce: S 20, ,00 20,30 3. Stropy: S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha: S 10, ,00 10,20 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: S 3, ,00 3,90 9. Vnitřní obklady keramické: X 0, ,00 0, Schody: S 0, ,00 0, Dveře: S 3, ,00 3, Vrata: S 2, ,00 2,30

8 8 13. Okna: S 5, ,00 5, Povrchy podlah: S 4, ,00 4, Vytápění: S 1, ,00 1, Elektroinstalace: S 8, ,00 8, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace: S 0, ,00 0, Vnitřní plynovod: X 0, ,00 0, Ohřev vody: N 0, ,54 0, Vybavení kuchyní: X 0, ,00 0, Vnitřní hygienická vybavení: S 2, ,00 2, Výtahy (u více podlažních hal): X 0, ,00 0, Ostatní: S 6, ,00 6,90 Součet upravených objemových podílů 95,14 Koeficient vybavení K 4 : 0,9514 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] K UP PP St. Živ. Opot. Opot. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy včetně zemních prací: P 9,40 100,00 0,46 4,32 4, ,52 0, Svislé nosné konstrukce: S 20,30 86,00 1,00 17,46 18, ,83 2, Svislé nosné konstrukce: S 20,30 14,00 1,00 2,84 2, ,17 0, Stropy: S 8,20 86,00 1,00 7,05 7, ,27 1, Stropy: S 8,20 14,00 1,00 1,15 1, ,57 0, Krov, střecha: S 10,20 100,00 1,00 10,20 10, ,22 1, Krytiny střech: S 2,90 100,00 1,00 2,90 3, ,00 0, Klempířské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,43 0, Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 7, ,00 1, Úprava vnějších povrchů: S 3,90 100,00 1,00 3,90 4, ,50 1, Schody: S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,33 0, Vrata: S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,50 0, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,33 1, Povrchy podlah: S 4,80 100,00 1,00 4,80 5, ,67 1, Vytápění: S 1,30 100,00 1,00 1,30 1, ,67 0, Elektroinstalace: S 8,30 100,00 1,00 8,30 8, ,67 3, Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,50 0, Vnitřní vodovod: S 0,90 100,00 1,00 0,90 0, ,67 0, Vnitřní kanalizace: S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,50 0, Ohřev vody: N 0,40 100,00 1,54 0,62 0, ,00 0, Vnitřní hygienická vybavení: S 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,67 0, Ostatní: S 6,90 100,00 1,00 6,90 7, ,33 5,3164 Opotřebení: 25,0 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 9) [Kč/m 3 ]: = 1 620,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9255 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): * 1,0568

9 9 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9514 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0950 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 395,- Plná cena: ,25 m 3 * 3 395,- Kč/m 3 = ,75 Kč Koeficient opotřebení: (1-25,0 % /100) * 0,750 Nákladová cena stavby CS N = ,81 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,71 Kč Objekt - výrobní část - zjištěná cena = ,71 Kč Objekt - administrativa Objekt podniku Lombart emotion, s.r.o. s výrobou truhlářských výrobku je v převážné části průmyslovým výrobním objektem. Administrativní část objektu je samostatně provedena ve druhém nadzemním podlaží s typovým zařazením jako budova. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné a z keramických tvárnic POROTHERM, stavba je překryta sedlovou střechou s krytinou plechovou a nad 2.NP je provedeno atypické zastřešení ve tvaru půloblouku s profilovými hliníkovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, venkovní a vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody převážně kovové na ocelové konstrukci a u vstupu betonové s keramickým povrchem, dveře vstupní hliníkové prosklené a v části prosklené výkladce v hliníkovém rámu, ostatní dveře kovové a dřevěné rámové a plné a prosklené, vrata lamelová plastová, okna plastová a kovová, úprava povrchů keramická dlažba, beton + PVC a beton + koberce, beton, ústřední kotel na vytápění s centrálním ohřevem teplé vody, kotelna v 1.NP objektu, elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty, bleskosvod proveden, rozvod studené a teplé vody, odkanalizování všech hygienických zařízení a vpustí, vybaveny šatny se sociálním zařízením s WC, pisoáry a s umyvadly a sprchami. Další vybavenost žaluzie okenní, požární hydranty a zabezpečení alarmem. Funkční zařazení je administrativní objekt s dalším příslušenstvím. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: přípojka vody z veřejného vodovodu, přípojka na veřejnou kanalizační síť splaškovou dešťovou, elektropřípojka. Technický stav objektu odpovídá celkovému stáří stavby. Životnost je stanovena dle skutečného stavu na 80 roků pro zhoršený stav stavebních konstrukcí původní stavby mlékárny. Tyto konstrukce vykazují větší opotřebení a drobné statické narušení s prasklinami. Popis stavebních prvků objektu a vybavenost je uvedena dále v ocenění. Opotřebení stavby je stanoveno analytickou metodou. Ocenění staveb nákladovým způsobem Objekt - administrativa Objekt podniku s výrobou truhlářských výrobku je v převážné části průmyslovým výrobním objektem. Administrativní část objektu je samostatně provedena ve druhém nadzemním podlaží s typovým zařazením jako budova. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné a z keramických tvárnic POROTHERM, stavba je překryta sedlovou střechou s krytinou plechovou a nad 2.NP je provedeno atypické zastřešení ve tvaru půloblouku s profilovými hliníkovými šablonami. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, venkovní a vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody převážně kovové na ocelové konstrukci a u vstupu betonové s keramickým povrchem, dveře vstupní hliníkové prosklené a v části prosklené výkladce v hliníkovém rámu, ostatní dveře kovové a dřevěné rámové a plné a prosklené, vrata lamelová plastová, okna plastová a kovová, úprava povrchů keramická dlažba, beton + PVC a beton + koberce, beton, ústřední kotel na vytápění s centrálním ohřevem teplé vody, kotelna v 1.NP objektu, elektroinstalace světelná a motorová s pojistkovými automaty, bleskosvod proveden, rozvod studené a teplé vody, odkanalizování všech hygienických zařízení a vpustí, vybaveny šatny se sociálním zařízením

10 10 s WC, pisoáry a s umyvadly a sprchami. Další vybavenost žaluzie okenní, požární hydranty a zabezpečení alarmem. Funkční zařazení je administrativní objekt s dalším příslušenstvím. Dům je napojen na tyto inženýrské sítě: přípojka vody z veřejného vodovodu, přípojka na veřejnou kanalizační síť splaškovou dešťovou, elektropřípojka. Technický stav objektu odpovídá celkovému stáří stavby. Životnost je stanovena dle skutečného stavu na 80 roků pro zhoršený stav stavebních konstrukcí původní stavby mlékárny. Tyto konstrukce vykazují větší opotřebení a drobné statické narušení s prasklinami. Popis stavebních prvků objektu a vybavenost je uvedena dále v ocenění. Opotřebení stavby je stanoveno analytickou metodou. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: F. budovy administrativní Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 122 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 2.NP-patro 37,40*13,48 = 504,15 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 2.NP-patro 504,15 m 2 4,50 m 2 268,67 Součet 504,15 m ,67 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 268,67 /504,15 = 4,50 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 504,15 / 1 = 504,15 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 2.NP-patro (37,40*13,48)*(4,50+3,20)/2 = 1 940,99 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 2.NP-patro NP 1 940,99 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 940,99 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy včetně zemních prací: betonové pasy s narušenou izolací P Svislé konstrukce: zděné z plných cihel tl. 45 cm S Stropy: rovné nespalné s upraveným podhledem S Krov, střecha: atypické zastřešení ve tvaru půloblouku, S 100 sedlová střecha 5. Krytiny střech: profilové hliníkové desky, plechová S Klempířské konstrukce: úplné z pozinkovaného plechu S 100 Část [%]

11 11 7. Úprava vnitřních povrchů: dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky N Vnitřní obklady keramické: běžné obklady keramické hygienických S 100 zařízení 10. Schody: kovové, keramické S Dveře: kovové,hladké plné dveře, vstupní S 100 kovové prosklené 12. Vrata: X Okna: plastová, kovová S Povrchy podlah: keramické dlažby, PVC, koberce, beton S Vytápění: ústřední S Elektroinstalace: světelná a třífázová, pojistkové S 100 automaty 17. Bleskosvod: bleskosvod S Vnitřní vodovod: rozvod studené a teplé vody S Vnitřní kanalizace: odkanalizování všech hygienických S 100 zařízení 20. Vnitřní plynovod: chybí C Ohřev vody: centrální ohřev teplé vody S Vybavení kuchyní: X Vnitřní hygienické vybavení: WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy: nákladní výtah S Ostatní: žaluzie, požární hydranty, alarm S Instalační prefabrikovaná jádra: X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy včetně zemních prací: P 8, ,46 3,77 2. Svislé konstrukce: S 17, ,00 17,40 3. Stropy: S 9, ,00 9,30 4. Krov, střecha: S 7, ,00 7,30 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,10 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů: S 6, ,00 6,90 8. Úprava vnějších povrchů: N 3, ,54 5,08 9. Vnitřní obklady keramické: S 1, ,00 1, Schody: S 2, ,00 2, Dveře: S 3, ,00 3, Vrata: X 0, ,00 0, Okna: S 5, ,00 5, Povrchy podlah: S 3, ,00 3, Vytápění: S 4, ,00 4, Elektroinstalace: S 5, ,00 5, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace: S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod: C 0, ,00 0, Ohřev vody: S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní: X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vybavení: S 3, ,00 3,00

12 Výtahy: S 1, ,00 1, Ostatní: S 5, ,00 5, Instalační prefabrikovaná jádra: X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 97,15 Koeficient vybavení K 4 : 0,9715 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] K UP PP St. Živ. Opot. Opot. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy včetně zemních prací: P 8,20 100,00 0,46 3,77 3, ,86 0, Svislé konstrukce: S 17,40 86,00 1,00 14,96 15, ,57 2, Svislé konstrukce: S 17,40 14,00 1,00 2,44 2, ,86 0, Stropy: S 9,30 86,00 1,00 8,00 8, ,57 1, Stropy: S 9,30 14,00 1,00 1,30 1, ,86 0, Krov, střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 7, ,00 0, Krytiny střech: S 2,10 100,00 1,00 2,10 2, ,33 0, Klempířské konstrukce: S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 6,90 100,00 1,00 6,90 7, ,92 1, Úprava vnějších povrchů: N 3,30 100,00 1,54 5,08 5, ,44 1, Vnitřní obklady keramické: S 1,80 100,00 1,00 1,80 1, ,50 0, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2,90 2, ,86 0, Dveře: S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,92 0, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,92 0, Povrchy podlah: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,40 0, Vytápění: S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,43 1, Elektroinstalace: S 5,70 100,00 1,00 5,70 5, ,73 1, Bleskosvod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,50 0, Vnitřní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,43 1, Vnitřní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,44 0, Ohřev vody: S 1,70 100,00 1,00 1,70 1, ,67 0, Vnitřní hygienické vybavení: S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,44 0, Výtahy: S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,50 0, Ostatní: S 5,90 100,00 1,00 5,90 6, ,00 1,2140 Opotřebení: 18,7 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 807,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9331 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,7667 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9715 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1030 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 852,51 Plná cena: 1 940,99 m 3 * 3 852,51 Kč/m 3 = ,38 Kč Koeficient opotřebení: (1-18,7 % /100) * 0,813 Rojana objekt - administrativa - zjištěná cena = ,59 Kč

13 13 Rekapitulace nákladové ceny staveb: Rojana objekt - administrativa = ,59 Kč ,59 Kč Nákladové ceny - celkem = ,59 Kč Ocenění výnosovým způsobem Zatřídění pro potřeby ocenění Druh objektu: Nemovitosti pro administrativu Úprava kapitalizace pro stavby oceněné dle 31 odst. 2: 0,0 % Míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 6,50 % Výnosy z nepronajatých částí Název Plocha [m 2 ] Nájemné [Kč/m 2 ] Nájemné Výnos [Kč] [Kč/měsíc] Kancelář ,50 800, , ,- Kancelář ,70 800, , ,- Kancelář ,00 800, , ,- Kancelář ,00 800, , ,- Kancelář ,00 800, , ,- Kancelář ,10 800, , ,- Kancelář ,80 800, , ,- Kancelář ,20 800, , ,- Kancelář ,30 800,- 953, ,- Výnosy celkem ,- Ocenění Celkové výnosy z pronajímaných prostor: = ,- Kč Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: - cena stavebního pozemku: ,56 Kč - výměra stavebního pozemku: ,00 m 2 - skutečně zastavěná plocha: 504,15 m 2 - cena skutečně zastavěné plochy: ,28 Kč Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: ,81 Kč Odpočet nákladů procentem ze zjištěného nájemného: ,00 * 40 % ,- Kč Roční nájemné upravené dle 32 odst. 5: = ,19 Kč Míra kapitalizace 6,50 % / 6,50 % Cena stanovená výnosovým způsobem = ,80 Kč Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování Skupina: C) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti Ocenění nákladovým způsobem CN = ,59 Kč Ocenění výnosovým způsobem CV = ,80 Kč

14 14 Rozdíl R = ,79 Kč Ocenění dle přílohy č. 23 tab. 2, skupiny C): CV R = ,76 Kč Ocenění staveb kombinací výnosového a nákladového způsobu = ,76 Kč Zpevněná plocha komunikace Na příjezdu a vedle objektu podniku Rojana jsou provedeny zpevněné plochy z asfaltového krytu z kameniva prolévaného živicí. Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: 17 Typ stavby: 5. Komunikace pozemní Objekt Plochy charakteru pozemních komunikací Konstrukční charakteristika (materiálová z kameniva prolévaný živicí konstrukce krytu): Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 211 Množství: 1 870,00 m 2 plochy komunikace Ocenění Základní cena dle přílohy č. 15: = 796,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2350 Základní cena upravená cena Kč/m 2 = 1 779,06 Plná cena: 1 870,00 m 2 * 1 779,06 Kč/m 2 = ,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 28 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 40 = 30,0 % Koeficient opotřebení: (1-30,0 % / 100) * 0,700 Nákladová cena stavby CS N = ,54 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,34 Kč Zpevněná plocha komunikace - zjištěná cena = ,34 Kč 1.2. Příslušenství Přípojka vodovodu Vodovodní přípojka je k objektu je přivedena od veřejné vodovodní sítě. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Přípojka vody DN 50 mm Délka: = 113,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Délka: = 113,00 m

15 15 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 465,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3020 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 1 070,43 Plná cena: 113,00 m * 1 070,43 Kč/m = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 13 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 13 / 50 = 26,0 % Koeficient opotřebení: (1-26,0 % / 100) * 0,740 Nákladová cena stavby CS N = ,36 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,63 Kč Přípojka vodovodu - zjištěná cena = ,63Kč Vodoměrná šachta Vodoměrná šachta je betonová s litinovým poklopem umístěná mimo vlastní pozemky. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 1.2. Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopem Výměra: 1,80*1,00*2,00 = 3,60 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Výměra: 1,80*1,00*2,00 = 3,60 m 3 obestavěného prostoru Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 3 500,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3020 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = 8 057,- Plná cena: 3,60 m 3 * 8 057,- Kč/m 3 = ,20 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,95 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = 8 553,05 Kč Vodoměrná šachta - zjištěná cena = 8 553,05Kč Kanalizace Kanalizační přípojka je k objektu přivedena od veřejné kanalizační sítě.

16 16 Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Přípojka kanalizace DN 200 mm Délka: 73,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Délka: 73,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 450,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2960 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 3 329,20 Plná cena: 73,00 m * 3 329,20 Kč/m = ,60 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 68 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 80 = 15,0 % Koeficient opotřebení: (1-15,0 % / 100) * 0,850 Nákladová cena stavby CS N = ,86 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,82 Kč Kanalizace - zjištěná cena = ,82Kč Obrubníky betonové Vedle zpevněných ploch asfaltových jsou osazeny betonové obrubníky silniční. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 9.9. Krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivo Délka: = 309,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Délka: = 309,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 100,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2350 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 223,50 Plná cena: 309,00 m * 223,50 Kč/m = ,50 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,74 Kč Koeficient pp * 0,388

17 17 Cena stavby CS = ,86 Kč Obrubníky betonové - zjištěná cena = ,86Kč Betonové opěrné zídky Těsně vedle objektu podniku jsou provedeny opěrné betonové zídky vedle vjezdů do 1.PP a 1. NP. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Opěrné zdi monolitické z prostého betonu Výměra: 24,40 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 Výměra: 24,40 m 3 obestavěného prostoru Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 2 100,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2910 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = 4 811,10 Plná cena: 24,40 m 3 * 4 811,10 Kč/m 3 = ,84 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 12 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 12 / 50 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,04 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = ,21 Kč Betonové opěrné zídky - zjištěná cena = ,21Kč Vstupní schody U hlavního vstupu do objektu je provedeno schodiště z teracových desek na ocelové konstrukci. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Schodiště betonové s teracem na terén Délka: 6,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 Délka: 6,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 295,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2910 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 675,85 Plná cena: 6,00 m * 675,85 Kč/m = 4 055,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 11 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků

18 18 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 11 / 50 = 22,0 % Koeficient opotřebení: (1-22,0 % / 100) * 0,780 Nákladová cena stavby CS N = 3 162,98 Kč Koeficient pp * 0,388 Cena stavby CS = 1 227,24 Kč Vstupní schody - zjištěná cena = 1 227,24Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky Oceňovaný pozemek parcelní číslo 2161/5 v kultuře zastavěná plocha je pozemek pod stavbou objektu č.p.1288 v jihovýchodní okrajové části území města Rýmařova. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, mírně svažitého charakteru. Oceňované pozemky p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 v kultuře ostatní plocha jsou pozemky vedle stavby výrobního objektu č.p.1288 a tvoří s ním jednotný funkční celek. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, mírně svažitého charakteru. Pozemek p.č. 3445/2 je situován v průmyslové zóně s určením pro zastavění výrobními objekty dle platného územního plánu města Rýmařova. Cena pozemků je stanovena dle počtu obyvatel města Rýmařova s uvážením všech cenových srážek a přirážek. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Bez vlivů. II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + Σ P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,970 Index polohy pozemku I P = 0,400 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,970 * 1,000 * 0,400 = 0,388 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,15 0, ,32 9 odst. 3 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění 9 odst. 3 ( 4 odst. 1) 395,15 0,388 0,300 46,00

19 19 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha 2161/ ,00 153, ,20 4 odst. 1 ostatní plocha 2161/ ,00 153, ,88 4 odst. 1 ostatní plocha 2161/ ,00 153, ,80 4 odst. 1 ostatní plocha 2172/14 799,00 153, ,68 9 odst. 3 ( 4 orná půda 3445/ ,00 46, ,- odst. 1) Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,56 Pozemky - zjištěná cena = ,56 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty Dřeviny běžných kvalitativních odrůd, stanovištní podmínky průměrné, ošetřování žádné, stav zhoršený, porosty v částečném zápoji. Okrasné rostliny: příloha č. 39. Název Stáří Počet / Výměra Typ Jedn. cena [Kč / jedn.] Úpravy [%] Upr. cena [Kč / jedn.] Cena [Kč] javor klen 17 roků 5,00 ks Listnaté stromy II , % 5 640, ,- Součet: ,- Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): * 0,450 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 20) * 1,000 Celkem - okrasné rostliny = ,- Kč Trvalé porosty - zjištěná cena = ,- Kč Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno vedení inženýrských sítí Pro vedení inženýrských sítí pro podnik přes pozemek p.č. 2172/1 v majetku Města Rýmařov je zřízeno právo věcného břemene s oprávněním pro parcelu p.č. 2172/14. Cena věcného břemene je zjištěna pomocí ceny pozemku. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemeno počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny Obvyklé nájemné: vedení inženýrských sítí: Výměra: 100,00 m 2 Jednotková cena: 416,19 Kč/m 2 Procentní sazba pro stanovení nájemného: 4,50 % Obvyklé nájemné: 100,00 m 2 * 416,19 Kč/m 2 * 4,50 % = 1 872,86 Kč/rok Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 1 872,86 Kč/rok * 100 % = 1 872,86 Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 1 872,86 Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 1 872,86 Kč * 5 let = 9 364,30 Kč Ocenění věcného břemene činí = 9 364,30 Kč

20 20 C. REKAPITULACE VÝSLEDNÝCH CEN 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt - výrobní část ,70 Kč Objekt - administrativa ,80 Kč Zpevněná plocha komunikace ,30 Kč 1.2. Příslušenství Přípojka vodovodu ,60 Kč Vodoměrná šachta 8 553,- Kč Kanalizace ,80 Kč Obrubníky betonové ,90 Kč Betonové opěrné zídky ,20 Kč Vstupní schody 1 227,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč 3. Ocenění trvalých porostů 3.1. Trvalé porosty ,- Kč 3. Ocenění trvalých porostů celkem ,- Kč Celkem ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,10 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Patnáctmilionůosmsetdvacetosmtisícjednostošedesát Kč Rekapitulace věcných břemen oceňovaných samostatně 1. Věcné břemeno vedení inženýrských sítí 9 364,30 Kč Hodnota věcných břemen činí hodnota věcného břemene slovy: Devěttisíctřistašedesátčtyři Kč 9 364,- Kč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 780-14 / 2014 O ceně nemovitých věcí : stavební parcely č.201 jejíž součástí je stavba č.p.195, stavební parcely č.202, stavební parcely č.203, stavební parcely č.205, pozemku - parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 O ceně pozemku p.č.3494, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 128 m 2, jehož součástí je bytový dům č.p.2703 v ulici Na Stráni, obec Kladno, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014

ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014 ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014 O ceně prodejního a skladovacího areálu v Konici č.p.12, včetně příslušenství a pozemků p.č.39, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 2924 m 2, p.č.40, ostatní plocha,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský ZNALECKÝ POSUDEK č. 0180-020/2011 o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský Objednatel posudku: Účel posudku: Eurodražby cz, a.s. U

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2300/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2300/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 969/3 orná půda v obci Vranovice, okres Příbram, kat. území Vranovice pod Třemšínem, kraj Středočeský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4902-17/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4902-17/14 NEMOVITOST: ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4902-17/14 výrobní areál, rozestavěné řadové domky OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 3, Mgr. Jan Vedral-soudní exekutor Adresa objednatele: Senovážné náměstí 977/24,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 O ceně pozemku p.č.st.134, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 925 m 2, jehož součástí je rodinný dům ul.nová č.p.116 v obci Tři Dvory, včetně příslušenství a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-42/2014 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3993-293/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rodinného domu v obci Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky č.p.79, vč.příslušenství a pozemku p.č.st.178, zastavěná plocha a nádvoří, o

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více