SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 Odloučené pracoviště MŠ Perknov telefon : webové stránky: SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ pro školní rok 2013/2014 PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ konzultační hodiny funkce Formanová Iva Kreuzová Vladimíra středa vedoucí uč Nováková Jaroslava Novotná Hana Se všemi zaměstnanci školy lze předem domluvit schůzku

2 TENTO LIST PO VYPLNĚNÍ VRAŤTE TŘÍDNÍMU UČITELI VAŠEHO DÍTĚTE POTVRZENÍ My, rodiče dítěte. ze třídy.zš a MŠ Wolkerova, svými podpisy potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s organizačními pokyny školy,švp a školním řádem pro školní rok 2013/2014 a že je bereme v plném rozsahu na vědomí. Dáváme souhlas mateřské škole k tomu,aby zpracovávala a evidovala osobní údaje našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000sb.o ochraně osobních údajů v platném znění.svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné školní dokumentace podle zákona č.561/2004sb.školského zákona v platném znění,vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazového pojištění žáků, zveřejňování údajů a fotografií našeho dítěte v propagačních materiálech školy,včetně internetových stránek školy.souhlas poskytujeme na celé období docházky našeho dítěte do této mateřské školy. Datum:.. podpisy rodičů nebo zákonných zástupců dítěte

3 PŘERUŠENÍ PROVOZU V PRŮBĚHU ROKU Provoz MŠ bývá zpravidla přerušen o těchto prázdninách.před uzavřením je vţdy zjišťován zájem rodičů o provoz MŠ v daném období.o hlavních prázdninách je rodičům umoţněno, přihlásit dítě na dobu určitou do náhradní MŠ v Havl. Brodě. Vánoční prázdniny Jarní prázdniny Hlavní prázdniny PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Písemné ţádosti přijímá vedoucí MŠ a ředitel školy,o přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy,děti jsou přijímány do kapacity 54 dětí. Podle zákona 561/2004Sbo předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání mají při přijímání přednost děti v posledním roce před zahájením školní docházky.dále se v případě velkého počtu přihlášených dětí postupuje podle předem stanovených kritérií. Zápis do MŠ Perknov na šk.rok 2014/15 proběhne začátkem dubna O přesném termínu, který stanoví ředitelství ZŠ a MŠ, budou rodiče včas vyrozuměni. Rodiče budoucích předškoláků budou v měsíci červnu 2014 sezváni k třídní schůzce. Na ní budou poskytnuty veškeré informace, týkající se nástupu dítěte do mateřské školy. Budou zodpovězeny případné dotazy. Třídy budou sestavovány v posledním týdnu měsíce srpna. Seznamy se jmény ţáků a třídních učitelů budou vyvěšeny u vchodů do budovy.

4 DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ Děti by měly přijít do MŠ do 8.00 hodin. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit téţ do 8.00 hodin. Rodiče nemusí dávat dítě do MŠ pravidelně a také si mohou s učitelkou domluvit odlišnou hodinu příchodu do MŠ ( do 8.30 hodin ).Ve dnech nepřítomnosti však děti nejsou osvobozeny od platby školného. Pokud dítě přivádí nebo odvádí jiná osoba neţ zákonný zástupce,je nutno předat učitelce zmocnění,které platí po celý školní rok. Pokud má dítě vyzvednout výjimečně učitelkám neznámá osoba,je třeba je předem upozornit. Dítě je možné vyzvedávat z MŠ od hodin Učitelka odpovídá za dítě aţ po jeho převzetí od rodičů Docházku dítěte do MŠ můţe ukončit ředitel školy,pokud: dítě nedochází do MS bez omluvy nejméně 14 dnů zástupce dítěte závaţným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ Tel. kontakty na omlouvání dětí: POJISTNÉ PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ ÚRAZU Všichni ţáci jsou pojištěni z hromadné pojistky uzavírané školou s příslušnou pojišťovnou. Škola ručí za děti od jejich převzetí aţ po jejich předání zákonnému zástupci,popř.pověřené osobě nezodpovídá za události vzniklé během cesty do MŠ nebo při návratu z ní. Pojistné plnění bude uskutečněno jen v případech, kdy úraz byl nahlášen v den svého vzniku. Všechny úrazy vzniklé na půdě MŠ během provozu jsou registrovány. Tuto evidenci provádí tř.učitelky, které na poţádání poskytnou veškerá potřebná vysvětlení Bodové hodnocení úrazu na formuláři pro pojišťovnu provádí ošetřující lékař na náklady rodičů (škola v ţádném případě nehradí)! Mají-li rodiče poškozeného dítěte uzavřenu vlastní zdravotní a úrazovou pojistku, mohou jako podklad pro plnění z této pojistky pouţít svou kopii formuláře Hlášení o úrazu, kterou jim vydá škola ( pozor i v ní musí být v příslušné rubrice zaznamenáno lékařem stanovené bodové hodnocení úrazu!)

5 VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE Provoz mateřské školy je od 6.15 do hodin Rodiče jsou v zájmu dítěte i vlastním povinni hlásit všechny změny týkající se dítěte bezprostředně poté, kdy k nim došlo ( tedy změny bydliště, rodinných poměrů, zdravotního stavu, apod.). Pokud rozvedení rodiče chtějí, aby dítě nebylo školou vydáváno ani podávány informace bývalému partnerovi, který nemá dítě ve své péči, musí o tomto poţadavku prokazatelnou formou ( tj. písemně) uvědomit vedení školy a přiloţit kopii soudního rozhodnutí Škola ručí ve smyslu zákona č. 278/92 Sb. za ochranu osobních dat žáků. Ţádný pracovník školy není oprávněn třetím osobám sdělovat údaje o dětech, s výjimkou případů vyplývajících ze zákona ( zdravotnickým zařízením, soudům, orgánům péče o mládeţ, apod.). Rodiče jsou povinni informovat o závaţných změnách zdravotního stavu ( alergie na některou z potravin, apod.) nejenom vedení školy, ale i školní jídelnu. V areálu školy je zakázáno pořizovat jakékoliv audio a video nahrávky, výjimku povoluje vedení školy. ŠKOLA RODIČŮM VŠEOBECNÉ INFORMACE Prosíme rodiče,aby dětem nedávali do MŠ cenné a nebezpečné předměty, řetízky a jiné šperky,peníze apod.za hračky,které si děti do MŠ přinesou neručíme! Postup při nevyzvednutí dítěte - rodiče jsou povinni vyzvednout dítě do konce provozu MŠ, tj. do hodin. Pokud tak neučiní, učitelka je informuje telefonicky.v případě selhání informuje ředitele školy, při opakovaných selháních MěÚ odbor soc. věcí-ospod/odbor soc.práv.ochrany dětí/.

6 Při opakovaném nevyzvedávání dítěte ve stanovené provozní době MŠ,může ředitel školy ukončit docházku dítěte do MŠ dle 35 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon. INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY Číslo telefonu na školní jídelnu : Provoz školní jídelny je od 6.50 hodin do hodin. Dopolední svačina Oběd Platba Děti do 6 let Děti nad 6 let 26,-Kč 28,-Kč Platba se provádí bezhotovostně z účtu, výjimečně sloţenkou na účet ZŠ. Číslo sběrného účtu: /0800 Česká spořitelna Úhrada stravy Výši stravného určuje příloha č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování dle věkových skupin.

7

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZŠMŠ/257/2013 V Praze dne 20. 8. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 Štěrboholy, je předškolním výchovně vzdělávacím zařízením

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1 Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8 Pracovní řád Č.j.: OUKR/1090/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Všichni zaměstnanci školy

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA (je vypracován v souladu se Zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více