Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Ondřej Stojaspal 2009 Prohlašuji, že jsem Diplomovou práci na téma: Princip zákazu diskriminace jeho aplikace v praxi zpracoval sám uvedl jsem všechny použité prameny.... Ondřej Stojaspal

2 Obsah: 1. ÚVOD DISKRIMINACE A JEJÍ DRUHY Pojem diskriminace Rovné vs. rozdílné zacházení, role komparátora Pozitivní (obrácená) diskriminace Formy diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Individuální a skupinová diskriminace Institucionální diskriminace Vědomá a nevědomá diskriminace Druhy diskriminace Obtěžování a sexuální obtěžování Pronásledování Navádění k diskriminaci a pokyn k diskriminaci Kvóty a preference Diskriminační důvody Pohlaví Rasa a etnicita Věk Zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav Sexuální orientace Náboženství, víra Další diskriminační důvody Další vlastnosti projevů diskriminace Dopady diskriminace Analýza diskriminační jednání PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁKAZU DISKRIMINACE Mezinárodní smlouvy MOP, OSN Evropské právní dokumenty přijaté v rámci Rady Evropy Právo EU 31 Primární prameny Sekundární prameny... 33

3 3.2. Vnitrostátní právní úprava zákazu diskriminace v České republice Ústavní zákony Oblast úpravy výkonu povolání (zaměstnání) 37 Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti Zákon o platu Služební zákon Zákon o vojácích z povolání Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Další úprava zákazu diskriminace 47 Zákon o přestupcích Soudní řád správní Školský zákon Knihovní zákon Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o regulaci reklamy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon o veřejných zakázkách Občanský soudní řád Občanský zákoník Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem Zákon o dobrovolnické službě Zhodnocení platné právní úpravy Jednotnost vymezení pojmu Úplnost úpravy napříč zákony Soulad s požadavky EU Navrhovaná podoba antidiskriminačního zákona TRH PRÁCE A DISKRIMINACE Trh práce jeho specifika Rovnost příležitostí na trhu práce Rozdíly mezi skupinami vstupujícími na trh práce Segregace pracovních sil Účastníci trhu práce a jejich postavení 65 Koncentrace zaměstnanců v určitých odvětvích Nedostatek diverzity ve vyšších úrovních profesní hierarchie Nezaměstnanost a podzaměstnanost skupin obyvatel Rozdíly ve výši příjmů Opatření k odstranění nerovnosti a diskriminace na trhu práce Úřady práce Organizace založené za účelem pomoci obětem diskriminace Soudy Uplatnění zákazu diskriminace v praxi Přiměřenost požadavků Ochrana těhotných žen Stejná odměna za stejnou práci Odmítnutí uchazeče zaměstnání z rasových důvodů Právo na vzdělání... 75

4 5. ZÁVĚR LITERATURA RESUMÉ... 83

5 1. Úvod Pojem diskriminace se stal v posledních letech častým námětem diskuse. Tato diskuse se neodehrává pouze v oblasti akademické či politické, ale i za účasti široké veřejnosti. Téma diskriminace není samo o sobě novým. V širším vymezení je lze spojit již se samotnou otázkou rovnosti lidí jako svébytných lidských bytostí a tak i s počátky prosazování základních lidských práv. 1 Za první novodobá opatření nastolující rovnost mezi lidmi je možno považovat zrušení otroctví ve druhé polovině 19. století, dále pak od konce 19. století dodnes probíhající boj žen za rovnoprávnost. 2 V souvislosti s ideovým kontextem a následky hrůz druhé světové války pak ve 2. polovině 20. století dochází k rozsáhlejší regulaci otázky rovnosti a lidských práv 3 obecně. Jsou přijímána opatření k zamezení opakování segregace lidských bytostí do kategorií (probíhající na základě jejich vnějších rozdílů). K této iniciativě nedochází ojediněle či spontánně, ale na poli nově vzniklé mezinárodní organizace 4, kdy jedním z deklarovaných cílů, odůvodňujících její vznik, je právě takovému jednání (porušujícím lidská práva) předcházet. Ustanovení o dodržování lidských práv se stávají součástí norem nejvyšší právní síly právních řádů jednotlivých států a jejich aplikace je stejně jako jejich zavedení vyžadována. Samotné nezakotvení ustanovení, jejichž cílem je ochrana základních práv člověka, či jejich nedodržování, se stává podnětem k zavádění sankcí (opatření) vůči takto jednajícím (či nejednajícím v případě nerespektování požadavku začlenění lidsko-právních ustanovení) státům. Z obecných proklamací na principy, které by byly z pohledu poškozeného jedince právně vynutitelné, dochází na Evropském kontinentu přijetím Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod roku Signatáři v této Úmluvě nejen deklarují nutnost začlenění ustanovení na ochranu lidských práv do vnitrostátních právních řádů, ale i nástroje na vynucení požadovaného jednání: jak na úrovni mezistátní, tak ve vztahu jednotlivec (adresát jednání, které bylo v rozporu s jeho 1 V 18. století nastal rozmach ucelené dokumenty zabývající se lidskými právy např. francouzská Deklarace práv člověka a občana. více in Filip Základy státovědy. 2 Kdy dnes více než rovnost před zákonem (která je zajištěna) jde o uznaní rovnosti v praxi každodenního života a to i takovou, která právem upravena není. 3 FILIP J., SVATOŇ J., ZIMEK J. Základy státovědy. 3. vydání. Brno : Doplněk Charta OSN z roku 1945 stanoví jako jeden ze základních cílů této organizace ochranu lidských práv.

6 základními právy) stát. Tímto nástrojem se stal Evropský soud pro lidská práva. Dnes je důraz kladen především na aplikaci těchto lidsko-právních smluv v praxi a kontrolu plnění obsahu těchto smluv. Dle mého názoru lze říci, že od 50. let 20. století dodnes vzrůstá komplexita a unifikovanost úpravy lidských práv a mechanismů jejich kontroly. Lidská práva a svobody jsou svébytnou oblastí s vlastním vývojem, který reflektuje společenské požadavky jejich rozšiřování a konkretizace po obsahové stránce. Vzhledem k vývoji společnosti a současným možnostem přístupu k informacím, se pak diskuse a požadavky na úpravu požadovaného jednání ve společnosti rozšiřují, stejně jako se rozšiřuje základna diskutujících a dalších zainteresovaných osob. 5 Díky tomu se může zdát, že pojem diskriminace se nachází ve fázi rozmachu a problematika je dnes aktuální více než jindy. Tento výrok je zcela pravdivý, pokud se zaměříme na dostupnost publikací a množství osob, které se o tuto oblast zajímají. 6 Vysvětlení příčiny této situace bychom mohli nalézt obecně například v Inglehartově teorii postmateraliastických hodnot 7, či v Tofflerově teorii Třetí vlny 8. Důsledkem současného stavu společnosti tak jak je možno jej vysvětlit pomocí zmíněných teorií je vyšší společenský tlak na konkretizaci právní úpravy a zkvalitnění nástrojů ochrany lidských práv. 9 Téma diskriminace a snaha o zlepšení situace se tak stala celospolečenskou záležitostí. Tuto skutečnost reflektuje i vývoj právní úpravy. Vzhledem k členství ČR v Evropské unii je i náš stát vázán minimálními standardy, 5 Podle RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s Toffler poukazuje (teorie třetí vlny) na zvýšení váhy jedince v jeho postavení vůči státu díky rozvíjejícím se komunikačním technologiím a masmédiím. Dále pak in ČADOVÁ, Naděžda. Alvin a Heidi Tofflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, s Toffler upozorňuje na snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklony důvěry lidí v jimi volené zástupce. 6 Jedním ze zajímavých a přínosných projektů jsou dle mého názoru například webové stránky 7 Podle RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s Inglehart spatřuje postmaterialistické hodnoty v orientaci na :... svobodnou seberealizaci individua, v důrazu občanů na možnost více se podílet na důležitých vládních rozhodnutích..., ve snaze vytvářet méně impersonální a více humánní společnost, v níž myšlenky budou důležitější než peníze.... Děje se tak zejména v závislosti na Maslowově hierarchii potřeb. Po uspokojení základních fyziologických potřeb je dán prostor k uspokojování potřeb seberealizace a nárůstu komplexity hodnotového rámce. 8 Třetí vlna je pojem popisující změnu způsobu života celé společnosti, která v současnosti přechází z fáze druhé industriální do vlny třetí. více ČADOVÁ, Naděžda. Alvin a Heidi Tefflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, s s. 62. tamtéž pak - Toeffler hovoří o snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklonu důvěry lidí v jimi volené zástupce (viz výše). Tím je dána i jejich vyšší účast na dění, které společnost svými důsledky formuje. 9 Proto růst požadavků např. menšin ve společnosti na uplatňování a konkretizaci jejich základních práv.

7 které se zavázal jako člen plnit. Jednou z oblastí je i způsob úpravy zákazu diskriminace. V rámci ČR je v současnosti tato úprava roztříštěná a neúplná. Tento stav by měl být vyřešen komplexní úpravou tzv. antidiskriminačním zákonem, který do dnešního dne nebyl schválen. Cílem této práce je analýza principu zákazu diskriminace a současné platné legislativní úpravy tohoto zákazu, s přihlédnutím k existenci návrhu antidiskriminačního zákona a tak i možné situaci na poli ochrany před diskriminací do budoucna. Dále si tato práce klade za cíl posouzení zamýšleného účinku, úplnosti a efektivity současného legislativního stavu, jakož i situaci v případě přijetí antidiskriminačního zákona. Pozornost bude také zaměřena na trh práce a možné dopady antidiskriminační úpravy na účastníky pracovního trhu. Jako metoda bude použita analýza stávajících pramenů zabývajících se tématy diskriminace a rovnosti, analýza platných právních předpisů, stejně jako vybraných zákonných ustanovení, jejichž platnost skončila či dosud nenastala, pokud budou pro pochopení problematiky nezbytné. Následně bude pomocí syntézy takto nabytých informací vytvořen celek, jehož předpokládaným přínosem je seznámení nejen s platným legislativním stavem, ale i širším rámcem okolností a východisek, která se zákazem diskriminace souvisejí. Zvláště oblast pracovního trhu již je v současnosti protidiskriminačními opatřeními v první fázi jejich uplatňování zřetelně ovlivněna. Tato je zároveň i oblastí, v níž bude možno sledovat pokrok požadované kultivace společenských vztahů. V kontrastu se zákazem diskriminace bude zmíněn i možný zásah do svobod jednotlivce, či pracovního trhu. Jako první se budeme zabývat diskriminací obecně jejími druhy, projevy a možnými následky. Navážeme seznámením s dokumenty, které zákaz diskriminace upravují. Dále zhodnotíme prostředky ochrany před diskriminujícím jednáním, které jsou v současnosti dosažitelné. Poté si přiblížíme současnou podobu antidiskriminačního zákona a poukážeme na přínosy či obtíže, které by se v případě jeho schválení mohly objevit. Následovat bude aplikace principu zákazu diskriminace na trh práce, který je sám o sobě jednou z nejvýznamnějších oblastí aplikace antidiskriminačních opatření. Na závěr budou zmíněny některé další možnosti ochrany před diskriminací a způsoby dosažení žádoucího stavu.

8 2. Diskriminace a její druhy 2.1. Pojem diskriminace Co se rozumí pojmem diskriminace? Můžeme ji chápat jako jednání jedince ovlivňující druhého, založené na předsudku (či předpokladu) vlastností, nebo schopností týkajících se rasy, pohlaví, věku a náboženství. Diskriminovat někoho pak znamená dělat, podporovat, vidět, nebo označovat rozdíly. 10 Diskriminovat znamená také upírat právo a příležitosti určité skupině. 11 Allport se vyjadřuje o diskriminaci jako o odpírání stejného zacházení jedincům, či celým skupinám, které o toto rovné zacházení stojí. 12 Na druhé straně zmiňuje, že separace, nebo opatření, kterými hájíme své postoje (a předsudky) nejsou diskriminací, pokud svým jednáním neomezujeme druhé, či neupíráme jejich právo. 13 Pod pojem diskriminace je možno zařadit i jakýkoliv postoj, který vychází z rozlišování na základě určitých kategorií, které nesouvisí s individuálními schopnostmi a chováním konkrétního jedince 14. V souvislosti s vymezením opačné hranice diskriminace a totiž co za diskriminaci již není možno považovat hovoří o ní Allport ve smyslu, že pokud se různé zacházení opírá o individuální vlastnosti jedince, nelze jej považovat za diskriminaci. Diskriminační jednání (chování) vzniká nejčastěji na základě předsudků. Tyto se tvoří zažitím stereotypních představ, ve kterých však rozhodně nehraje roli míra pravděpodobnosti další úspěšné aplikace této představy na konkrétní jedince. Představy a předsudky jsou spíše podpořeny splněním našeho očekávání o dispozicích a vlastnostech příslušníka určité skupiny a původní zprostředkovaný stereotyp, či představa se tímto stává empiricky potvrzenou skutečností. Naopak je tomu v případě chování jedince, které je odlišné od naší představy. Považujeme jej za určitou výjimku a rozhodně nás pár takových zkušeností nepřesvědčí o tom, že náš pohled, na určitou charakteristickými znaky spojenou skupinu, je mylný Srovnej: Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský výbor s. 11 GIDDENS, Anthony.Sociologie. Sociologie.1. vad. Praha : Argo s. str The main causes of discrimination, Unitet Nations publication, 1949, XIV, 3, str.2 in Allport Například to, že nechci bydlet vedle osob ze zemí bývalé SSSR není diskriminací, pokud se po jejich nastěhování sám odstěhuji, nicméně může být diskriminací, pokud bych jim bránil bydlet vedle sebe. 14 ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. 1. vyd. Český Těšín : Prostor, s. 15 Srovnej: Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský výbor s.

9 Pokud bychom to měli shrnout, tak diskriminace je jednání jedné osoby vůči druhé, nebo zacházení jedné osoby s druhou, které přináší znevýhodnění, nebo určitou újmu ve srovnání s jinou osobou. Toto znevýhodnění se děje na základě právem zakázaných kritérií (diskriminačních důvodů), je realizováno v právem stanovených oblastech, nebo situacích a není odůvodněno oprávněným účelem, či tento účel není dosahován za použití přiměřených a nezbytných prostředků. 16 Vedle pojmu diskriminace je dále častým užívaným termínem i rovné zacházení Rovné vs. rozdílné zacházení, role komparátora Rovným zacházením je myšleno stejné zacházení se dvěma (či mezi více) osobami. V případě rozdílného zacházení je pak třeba identifikovat, zda se jedná o diskriminaci, či nikoliv. Toto hodnocení stavu bude závislé na několika okolnostech, které se budou týkat vůbec možnosti srovnatelnosti. Je třeba posoudit, zda si dané situace skutečně odpovídají z hlediska cíle i užitých prostředků, a tak jsou tyto situace identické, či jde o situace nesrovnatelné. Dále bychom se měli zaměřit na osobu diskriminovanou v každém z takových případů a posoudit její srovnatelnost po stránce schopností a vlastností a na závěr také osobu diskriminujícího. Může se stát, že zdánlivě diskriminující jednání bude v širším kontextu a po bedlivém zkoumání zcela v pořádku tj. odpovídající a nezakládající nerovný přístup, zatímco jindy může být situace zdánlivě nezávadná po posouzení identifikována jako zcela neodůvodněné nerovné zacházení. 17 Aby bylo možné posoudit, zda došlo k diskriminačnímu jednání, je třeba mít srovnání. Bez něho totiž nemůžeme stanovit, jestli došlo k nerovnému zacházení, které má konkrétní následek. K takovému srovnání slouží tzv. referenční osoba, neboli komparátor. Tento protějšek je v každém z posuzovaných případů jiný stejně jako jsou individuálně rozdílní adresáti diskriminačního jednání. Je to osoba, se kterou by mohlo být pro její vnější znak (např. pohlaví) zacházeno v určené situaci rozdílně (lépe), než s potenciální obětí diskriminace. Jinak je tomu u vlastností a 16 volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. str Zde je rozhodující míra důvodnosti, přiměřenosti a také možnosti dosažení očekávaného výsledku. Požadavek konkrétní praxe na určitou pracovní pozici může být důvodný, stejně jako být pouze diskriminujícím kritériem, jehož záměrem je preferovat jinou skupinu.

10 schopností např. kvalifikace, délka praxe a další dovednosti (v případě uchazečů o zaměstnání) zde je požadavek maximální podobnosti. I když takovou konkrétní osobu nelze najít, je možný určitý druh jednání označit za diskriminační. Stačí, pokud je zřejmé, že v okamžiku, kdyby se taková osoba v obdobné situaci nacházela, bylo by s ní pravděpodobně zacházeno rozdílně. Tento způsob posuzování v sobě skrývá riziko možnosti nařknout kohokoliv z diskriminačního jednání, i když pro to neexistuje žádný relevantní důkaz. Navíc při uplatnění obrácení důkazního břemene (v určitých případech 18 ) pak pro samotnou nejasnost okolností často napadený nemůže předložit dostatečné ospravedlňující důkazy. Uplatňuje se tak předpoklad, že každý je něčím vinen, dokud není prokázán opak. Tento příklad slouží jako jeden z argumentů odpůrců rozrůstající se ochrany před diskriminací (zvláště pak proti zastáncům rovnosti ve výsledku). Samotné členění způsobu diskriminace je možné podle mnoha kritérií. Pokud bychom jako kritérium zvolili samotnou formu diskriminace, budeme se v naší práci zabývat diskriminací přímou a nepřímou, pozitivní a negativní, okrajově pak vědomou a nevědomou či institucionální. Především poslední zmíněné jsou více než termíny právními, termíny sociologickými. Dále se budeme zabývat druhy diskriminačního jednání a chování jejich podob. Zmíněny budou i diskriminační důvody, které jsou předpokladem pro klasifikaci určitého jednání jako diskriminačního. Zmíněn bude také pojem pozitivní diskriminace a způsob, kterým je jednání jako diskriminační posuzováno Pozitivní (obrácená) diskriminace Korektním názvem tohoto jevu je pozitivní opatření neboť je zřejmý stále se zvyšující negativní kontext výrazu diskriminace. V této práci však budeme obě jazykové formy tohoto jevu používat jako rovnocenné a zaměnitelné. Příručka Diskriminace, svým určením zaměřená na pracovníky institucí, definuje pozitivní diskriminaci jako... opatření zvýhodňující ty, kteří jsou jinak ve společnosti 18 V Českém právním řádu jsou situace užití opačného důkazního břemene (podle 133a Občanského soudního řádu) následující:... ve věcech pracovních,... ve věcech poskytování zdravotní a sociální péče, přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb.

11 diskriminací postihováni, anebo ty, kteří nemají reálnou možnost požívat skutečně rovných práv (zejména tedy příslušníky diskriminovaných menšin). Vychází se přitom z toho, že pouze formální rovnost v určitých situacích nestačí a že některé znevýhodněné je zapotřebí aktivně preferovat, aby jejich rovnost s ostatní společností mohla být úplná. 20 V případě užití pozitivních opatření je nutné zvážit, zda je takové pozitivní opatření svým obsahem a rozsahem odůvodněné, přiměřené a požadovaného výsledku není možno dosáhnout jinak. Osoba, která je odpovědná za pozitivně diskriminující jednání, musí být připravena skutečnost odůvodněnosti a přiměřenosti prokázat, pokud by byla z diskriminace nařčena. Vždy, když zvýhodňuji jednoho, do určité míry znevýhodňuji druhého třeba již jen upřením zvýhodnění (jako nezamýšlený důsledek jednání). V tomto ohledu se pak pozitivní opatření nijak neliší od diskriminačního jednání, které je možné realizovat na základě zákona Formy diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Diskriminace přímá je situace, ve které je s osobou zacházeno hůře (či lépe) než s jinou, kvůli patrným vnějším znakům a předpokládaným vlastnostem, nebo schopnostem. Diskriminací nepřímou pak rozumíme skutečnost či jednání, ve které zákon, politika nebo praxe, jevící se jako neutrální, mají neadekvátně negativní (či pozitivní) vliv na příslušníky určité skupiny, přičemž tento rozdíl v konečném dopadu není možné vysvětlit objektivními faktory. 21 V případě rozdělování diskriminace na přímou a nepřímou, je dělícím faktorem skutečnost, zda je záměr diskriminovat explicitně vyjadřován (v případě diskriminace přímé), či nikoliv. Oba tyto typy diskriminace mají negativní (diskriminační) dopad na adresáta diskriminačního jednání (příslušníka skupiny, skupinu), nicméně rozdíl je v možnostech vypořádat se s následky takového stavu 19 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str Tamtéž. 21 Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1.vyd. Praha : Český Helsinský výbor s. 7.

12 a to zavedením nápravných opatření. Odlišnost je možno sledovat také v míře zásahu takové formy diskriminace do důstojnosti poškozeného (kdy důstojnost bývá na základě diskriminace přímé porušena obvykle více) Individuální a skupinová diskriminace Tento aspekt členění diskriminace je podstatný z hlediska rozsahu, závažnosti a především identifikace pachatele takového diskriminujícího jednání. Podle Vašečky je v případě individuální diskriminace diskriminujícím buď jednotlivec, nebo člen skupiny, kterou je možno identifikovat 22 a tak i určitým způsobem postihnout. Oproti tomu je podle téhož autora skupinová diskriminace charakteristická tím, že nemá jmenovitého adresáta diskriminujícího jednání, jako ani konkrétního pachatele. V takovém případě pak není koho postihnout. Diskriminujícím se pak stává systém obecně a není možné přisoudit konkrétní odpovědnost. V určitém okamžiku se však zvláště pokud se objeví konkrétní poškozený (adresát diskriminujícího jednání) stává z diskriminace skupinové diskriminace individuální Institucionální diskriminace V případě institucionální diskriminace je zřejmý její původ a dopad. Na základě příslušnosti jedince k určité skupině osob je takovému jedinci, v rámci vyloučení celé jeho skupiny, zamezen přístup k institucím systému vzdělání, či přímo plnohodnotnému přístupu na trh práce. Jde o systémové-společenské pochybení, jehož náprava spočívá v konkretizaci práv všech osob, deklaraci těchto práv a vymáhání jejich rovnosti bez ohledu na osobu dotčeného Vědomá a nevědomá diskriminace Vašečka považuje za vědomou diskriminací takové jednání, kdy osoba, či skupina osob jedná s vědomím poškození diskriminované osoby, či skupiny tímto jednáním. Bývá často ospravedlňováno předsudky a předpokládanými vlastnostmi poškozované skupiny, které domněle legitimizuje jednání diskriminující skupiny. 23 Naproti tomu nevědomá diskriminace je diskriminací na základě zvyku, či domnělého 22 Tak, že je možno říci, že toto je skupina, či hnutí, které je možno vymezit oproti zbytku společnosti; můžeme se tak pokusit konkretizovat pachatele takového jednání. 23 VAŠEČKA, Imrich. Sociálne potrební Rómovia a sociálna pomoc v Českej republike. [s.l.], s. FSS MU Brno. Vedoucí dizertační práce Doc. PhDr. Libor Musil, CSc.

13 přirozeného uspořádání. Daná skupina diskriminujících toto své jednání nepřičítá předsudkům, ani je nepovažuje za diskriminaci. 24 Toto rozdělení má jen malý význam pro adresáta diskriminujícího jednání, ale je značně důležité z hlediska postupu pro nápravu takového stavu. Nevědomě diskriminující člověk ve své podstatě neví, že jeho jednání je chybné, naopak vědomě diskriminující jedná od samého počátku s úmyslem poškodit. Význam identifikace těchto dvou typů jednání tedy roste pro volbu vhodné preventivního, či represivního opatření, majícího za cíl zamezit diskriminačnímu jednání Druhy diskriminace Druhy diskriminace jsou myšleny způsoby diskriminačního jednání, případně chování, které mohou za různých okolností nabývat určité podoby. Důležitá je zde skutečnost, že se tak děje na základě některého z diskriminačních důvodů (viz kapitola 2.6) Obtěžování a sexuální obtěžování Obtěžování je druhem chování... které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné či urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. 25 V případě sexuálního obtěžování je zde specifický prvek buď erotického motivu, či chování, které zasahuje do sexuálně intimní sféry oběti 26. Jako druh diskriminace je toto chování zařazeno především proto, že z důvodu určitého vnějšího znaku adresáta obtěžování (a jeho identifikace ze strany původce obtěžování) k takovému chování vůbec dochází. Takovými znaky mohou pak mohou být například příslušnost k určitému pohlaví, sexuální preference, či praxe příslušníka určité náboženské skupiny. 24 Tamtéž. 25 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str vtípky, narážky, zpochybňování sexuálních schopností, nařčení z možných neobvyklých zálib v oblasti sexuality apod.

14 Pronásledování Pronásledování je v tomto významu chápáno jako jednání, jemuž je vystavena osoba, která se dovolávala svého práva nebýt diskriminován. Je to druh msty, který je uplatňován se záměrem dalšího poškozování dřívější oběti diskriminačního jednání Navádění k diskriminaci a pokyn k diskriminaci Naváděním k diskriminaci je jednání jedné osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. 28 Zde je rozšířen okruh diskriminujících o nejen konkrétně jednající osobu, ale o kohokoliv, kdo tuto jednající osobu v diskriminujícím jednání podporuje a to bez ohledu na konečný výsledek. Pokyn k diskriminaci je podobný navádění, nicméně je zde prvek nerovnosti vztahů mezi tím, kdo k diskriminaci ponouká a tím, kdo má diskriminaci vykonat. Je mezi nimi vztah podřízenosti a nadřízenosti kdy pokyn vychází od nadřízeného. Opět je zde i vina toho, kdo pokyn vydal, bez ohledu na skutečnost realizace diskriminačního jednání Kvóty a preference Kvóta je stanovený minimální počet jedinců, kteří jsou z důvodu uplatňování pozitivně diskriminačních opatření (v rámci něhož dochází k preferenci jedince na základě jeho příslušnosti ke konkrétními znaky vymezené skupině) obsazováni do určité pozice. Předpokladem a legitimizací takového jednání je představa, že samotná rovnost nestačí a pro nápravu stavu je třeba upřednostnit jedince, kteří mají k určitým zdrojům ztížený přístup. V souvislosti s kvótami bývá často zdůrazňována nutnost užití kvót jako přísně omezeného dočasného řešení, v jehož rámci má dojít k vyrovnání situace, nikoliv nerovnováhy v opačném gardu. 27 S tímto je možné se setkat na pracovním trhu, kdy je např. uchazeč o zaměstnání z důvodu své předchozí iniciativy na obranu svých práv znevýhodněn pro tuto svou předešlou aktivitu a soustavně nedůvodně odmítán, či jinak poškozován. 28 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str. 19.

15 Tvrdé užití kvót není možno běžně realizovat v oblasti přístupu k zaměstnání. Zde se nabízí použití kvót jen v případě vyrovnanosti všech ostatních kvalitativních znaků uchazečů 29, za předpokladu opodstatněnosti jejich užití. Pokud by k takovému jednání došlo, aniž by byla splněna podmínka kvalitativní rovnosti ve schopnostech, nebylo by možné takové jednání ospravedlnit jako přiměřené a užité pro nedostupnost jiných prostředků Diskriminační důvody Škála diskriminačních důvodů je značně široká. Rozlišujeme základní diskriminační důvodu a to: - pohlaví, - rasa a etnický původ, - věk, - zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav, - sexuální orientace, - náboženství, víra nebo skutečnost, že osoba je bez vyznání. Dalšími diskriminačními důvody pak jsou jazyk, politické a jiné smýšlení, sociální původ, majetek, rodová příslušnost, členství v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo v jiných sdruženích, stav manželský nebo rodinný a povinnosti k rodině, státní občanství a další. Rozdíl je především v přísnosti postihu, či stupni ochrany, která je zaručována. Diskriminace realizovaná ze základních diskriminačních důvodů je v rámci EU postihována přísněji, než je tomu u důvodů ostatních 30. Vzhledem k tomu, že oblast diskriminačních důvodů není uzavřena 31, nabízí se tak prostor, aby se diskriminací stalo jakéhokoliv racionálně nedůvodné rozdílné 29 Viz dále Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 30 Například rozlišování mezi zákazníky podle toho, zda platí platební kartou, či hotově diskriminace platících kartou je postihována méně přísně, než rozlišování z důvodů rasy; 31 Což ve svém rozhodnutí zmiňuje již Evropský soud pro lidská práva v případu Belgian Linguistics z roku (tzv. Belgický jazykový případ, 1969), kde definoval diskriminaci jako rozlišování, které nemá objektivní a racionální zdůvodnění anebo neexistuje vztah proporcionality mezi užitými prostředky a sledovaným cílem. Štrasburský soud dokonce za diskriminaci považuje i situaci, kdy stát opomněl zacházet s osobami rozdílně, přičemž tyto osoby se nacházely v podstatně rozdílných situacích (viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne ). volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. str. 12.

16 zacházení, v kterékoliv z oblastí života člověka a hodnocení diskriminace se tak stalo pouze... otázkou obecné důvodnosti a přiměřenosti právního chování a jednání Proto je nezbytné pevně vytyčit hranice diskriminace s úvahou potenciálního dopadu na adresáta diskriminačního jednání a omezit označení diskriminačního jednání z hlediska následku pouze na pro život jedince důležité oblasti, jako je například pracovní trh, přístup ke zdravotní péči, vzdělání apod Pohlaví Příslušnost k určitému pohlaví je v současnosti jedním z nejrozšířenějších důvodů pro diskriminaci. Svou roli na tom pochopitelně mají fyziologické dispozice a rozdíly, které v kontextu zevšeobecnění a předsudků o schopnostech, možnostech a výkonnosti mají za následek podvědomé přisuzování těchto schopností a vlastností, stejně jako projekci těchto představ do konkrétních jedinců. Na základě zjevného rozdílu (vnější rekognice) mezi muži a ženami pak může docházet k realizaci rozdílného přístupu. Za diskriminaci z důvodu pohlaví je třeba považováno negativní přihlížení k mateřství (protože toto je vyhrazeno pouze ženě). Skupinou, která je častěji postižena nerovným přístupem na základě příslušnosti k určitému pohlaví, jsou ženy. Oblastí, v níž jsou ženy nejčastěji znevýhodněny, je trh práce. Za počátek tvorby rozdílů je považován již nestejný způsob výchovy chlapců a děvčat. 33 Vlivem socializace pak dochází k rozdělení tzv. genderových rolí. Toto rozdělení je samo o sobě významným původcem budoucí diskriminace, neboť vytváří představy o charakteristikách a vlastnostech jedince na základě vnějšího znaku. Tyto představy obsahují např. určení, mužské a jaké ženské, co je povinností muže a co zase ženy. jaké jednání je Diskriminace na základě pohlaví může být racionální i iracionální. Racionální je tam, kde většinou (nikoliv absolutně) muž a žena podávají rozdílné výkony (práce s ohledem na fyzickou sílu, oblast pečovatelských služeb) a iracionální v případě, kdy je bez ohledu na podávané výkony některé z pohlaví považováno za méně schopné (prodavačka konfekce, prodavač automobilů). Zákon stanovením zákazu činění rozdílů na základě příslušnosti k určitému pohlaví tak formuje společenský postoj k chápání pozice ženy a muže především 32 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str Více CURRAN, D. J. RENZETTI, C. M. Ženy, muži a společnost. Praha : Karolinum

17 se snahou o vymýcení stereotypizace probíhající bez ohledu na přání a postoje jedince Rasa a etnicita Diskriminace na základě rasy, či etnické příslušnosti je diskriminací na základě vnějších fyziognomických znaků, podle kterých lze určitého jedince (ne bez možnosti omylu záměny) identifikovat. V případě takového jednání jsme se v minulosti mohli setkat s diskriminací bez ohledu na její možný přínos pro diskriminujícího jednotlivce. Jednalo se tak o čistou formu diskriminace, která byla motivována pouze některou z forem rasové nesnášenlivosti. Dnes se jedná spíše o obavu z následků jednání osob určité etnické příslušnosti (rasy) a dopad takto předjímaného jednání na osobu diskriminujícího. Ukazuje se zde posun z diskriminace na základě samotné rasové příslušnosti (iracionální diskriminační jednání) k předsudkům o tom, jakými vlastnostmi a schopnostmi diskriminovaný jedinec disponuje na základě jeho rasové, či etnické příslušnosti (racionální diskriminace). Skupina odlišná na základě snadno rozpoznatelných vnějších znaků je vystavena zobecňování zkušeností hodnotitele, ať již osobních, či zprostředkovaných. Toto zobecňování a projekce je pak důvodem pro neobjektivní rozhodování, jehož je na základě rasy (či příslušnosti k etnické skupině) diskriminovaná osoba předmětem. V případě podezření z diskriminace na základě rasy nebo příslušnosti k etnické skupině je dnes postupováno velmi tvrdě a takovéto obvinění vzbuzuje velký zájem sdružení na ochranu rovnosti, stejně jako především v případě medializace široké veřejnosti. Paradoxem zůstává, že v rámci snahy o řešení komplikovaných otázek v souvislosti s multikulturalismem a snahou o integraci specifických etnických skupin, často dochází k jejich pozitivní diskriminaci, jež následně vyvolává růst nelibosti většinové společnosti, a tak se stávají některá z pozitivních opatření kontraproduktivními. Určitá část ozývajících se hlasů tvrdí, že zvláštní zacházení je samo o sobě projevem nerovnosti neboť argumentace pro zvýhodňování na základě rasové či etnické příslušnosti často vyznívá ve smyslu neschopnosti jednání členů menšiny o začlenění do většinové společnosti. Jednotlivce takové skupiny

18 zbavuje části jejich individuality tím, že jim bez ohledu na jejich osobní kvality přičítá pro skupinu charakteristické schopnosti či vlastnosti. 34 Diskriminace pak probíhá často na trhu práce, či v případě hledání a opatřování si ubytování Věk Věk jako diskriminační důvod vychází ponejvíce ze stereotypního vnímání výkonnosti, schopností a vlastností, vyplývajících z různých životních období člověka, reprezentovanými buď jeho věkem, nebo příslušností k určité generaci. 36 Takovéto hodnocení člověka dle věku se nazývá ageismus. Vzhledem k postupně se zvyšujícímu průměrnému věku populace (nárůst počtu obyvatel v poproduktivním věku), je téma stává stále více aktuálním. Nejde již pouze o uplatnění na pracovním trhu, kdy jsou starší lidé pro svůj věk (ať již z důvodu předpokládané snížené výkonnosti, obavy z vyšší absence, či předpokladu brzkého odchodu do důchodu - a tak neperspektivnosti) znevýhodněni, ale i o sektor veřejných služeb, reflektující jejich důchodový (respektive příjmový) propad (zahrnující zajištění bydlení, hromadné dopravy, zdravotní péče a dalších potřeb) Zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav Lidé se zdravotním postižením mají pro svůj handicap obecně sníženou šanci na uplatnění (a to nejen na trhu práce, ale ve všech oblastech života). Tento handicap, stejně jako jeho dopady, bývá mnohdy uvažován rozdílně od skutečného stavu možností takto znevýhodněného jedince. Tito lidé jsou pak často diskriminování na trhu práce, či při poskytování veřejných služeb. Jsou činnosti, které mohou lidé určitého postižení vykonávat takřka bez omezení, či kvalitativního dopadu na samotný výstup takové činnosti. Překážkou pak v mnoha případech bývají okolnosti související s vykonávanou prací. Příkladem těchto překážek jsou zajištění dopravy na místo 34 Například lehce kontroverzní nesouhlasné stanovisko soudce Borrega Borrega k rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci stížnosti č /00, D. H. a ostatní vs. Česká republika. 35 Více v ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. 36 Volně podle VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ageismus.cz/index.php?m=2 =cz>. 37 Skutečností v tomto případě zůstává, že je v zájmu každého z nás tuto situaci řešit, protože jen velmi malé části z nás se někdy v budoucnu tato problematika nedotkne. Solidarita a snaha řešit tuto situaci je tak racionální investicí (nejen morální povinností).

19 výkonu práce, pořízení zvláštních pracovních (znevýhodnění kompenzujících) pomůcek, nebo zázemí pracoviště (bezbariérová přístupnost pro výkon práce potřebných prostor). Mnohdy je pro potencionálního zaměstnavatele (podle jeho názoru) snazší tyto změny (zajištění dopravy, úprava pracoviště) neprovádět a zdravotně znevýhodněné nezaměstnávat. Je pro ně zdánlivě ekonomicky výhodnější danou pozici obsadit zdravým člověkem, přičemž již dále není bráno v potaz, který z uchazečů je vhodnější, či schopnější vytvářet vyšší přidanou hodnotu. V okamžiku, kdy je rozhodujícím kritériem zdravotní stav, jedná se o diskriminační důvod Sexuální orientace Přihlížet k sexuální orientaci jako rozhodujícímu faktoru při rozhodování je považováno za diskriminaci, ať již se jedná o preferenci určité sexuální orientace, či odmítání určitého sexuálně-alternativního chování. Stejně jako v případě pohlaví, i zde je přihlížení k biologické zvláštnosti či rozdílnosti zakázáno, není-li možné výběr na základě tohoto kritéria zdůvodnit nutností a aplikovat jej v mezích přiměřenosti. Vývoj posledních let v této oblasti však razantně podporuje nečinění rozdílů a tvrdě potlačuje jednání opačné. Argumentaci, že např. sociální zařízení, které je využíváno společně osobami téhož pohlaví rozdílné sexuální orientace neplní účel soukromí a určitého stupně zachování důstojnosti, nebývá brán v potaz, neboť nebylo potvrzeno, že by tato skutečnost činila takové obtíže, jaké jí bývají teoreticky přikládány. Obecně bývá v této oblasti více než kde jinde hlavním motivem diskriminace nepřijetí osob s alternativní sexuální orientací z důvodu předsudků a neopodstatněného strachu, nebo pocitu odporu vůči těmto jedincům. Často se projevuje v případě poskytování služeb či hledání ubytování, v menší míře i na trhu práce Náboženství, víra Příslušnost k určitému náboženství, víra (a její konkrétní projevy), či skutečnost, že jsou osoby bez vyznání, jsou evergreenem lokálních diskriminací inkriminovaných osob po celém světě. Skutečnost, že je někdo muslimem, 38 Více na ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>.

20 křesťanem, anebo bez vyznání, je v různých světových lokacích různě přijímáno často podle většinového zastoupení určitého náboženství. V muslimských zemích jsou tvrdě diskriminováni všichni ne-muslimové, v západních zemích jsou po 11. září 2001 v některých situacích diskriminováni muslimové, obecně negativní postoje k sobě na celém světě přitahují např. Svědkové Jehovovi či Židé (a další náboženské skupiny žijící v uzavřených komunitách). V České republice nelze v současnosti hovořit o náboženství jako o jednom z nejvýznamnějších důvodů pro diskriminaci. 39 Okrajově se lze s přímou diskriminací setkat v případech rozhodování o svěření dítěte do péče, přístupu k obřadům či požadavku výkonu (dodržování) náboženských rituálů osobami ve výkonu trestu. Oblastí znevýhodnění, kterou lze v krajním případě označit za diskriminaci, bývá s náboženstvím související vyšší počet členů rodiny (respektive více dětí). Tyto rodiny jsou znevýhodněny ekonomicky zbývá jim méně času na práci (což má často dopad na výši příjmů) a zároveň mají větší náklady Další diskriminační důvody Mezi další diskriminační důvody (vedlejší) pak patří diskriminace z těchto důvodů: Jazyk buď pro jeho neznalost, či jen rozdílný přízvuk. Bývá to jeden z projevů, který vyčleňuje adresáta diskriminačního jednání z většinového okolí a tak zakládá důvod k rozdílnému zacházení. Možná diskriminace se projevuje ve všech oblastech života na pracovním trhu, při opatřování bydlení, v přístupu ke vzdělání, službám apod. Důvodem k diskriminaci je často snížené porozumění, či obava z jinakosti. Národnost... je záležitostí pocitu sounáležitosti (politické, historické, kulturní) s určitým národním společenstvím, tedy kým se dotyčný cítí být, ke komu se 39 Volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. 40 Zde se pouze v poznámce zmíním o dvou rovinách jedné skutečnosti. První je ta, že i ze strany požadavků státu dochází ke zvyšování nákladů těchto rodin především povinností užití např. autosedaček, což klade značné nároky na pořizovací cenu nového prostorného vozu. Druhou stranou téže mince je pak skutečnost, že rodiny s více dětmi vychovávají více budoucích daňových poplatníků, za což by měly být odměňovány. Současný systém podpory rodin neumožňuje skutečnou kompenzaci nákladů v řádu statisíců, nicméně příspěvkem k symetrii a spravedlnosti by bylo uzákonění přímého příspěvku dětí k důchodu rodičů, místo odvedení části daní (respektive pojistného). Tato skutečnost by stimulovala i řádnou výchovu. obdobně na: HAVLÍČKOVÁ, Kateřina. Chceme svým rodičům přispívat na důchod přímo? Mensa [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/casopis/ekonomika/penzijni-09.html>.

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Bakalářský Studijní obor (kombinace): Specializace v pedagogice ( český jazyk a literatura

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením METODIKA TVORBY Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2002, Obsah: 1. Úvod 3 2. Metodologická východiska

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více