Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Ondřej Stojaspal 2009 Prohlašuji, že jsem Diplomovou práci na téma: Princip zákazu diskriminace jeho aplikace v praxi zpracoval sám uvedl jsem všechny použité prameny.... Ondřej Stojaspal

2 Obsah: 1. ÚVOD DISKRIMINACE A JEJÍ DRUHY Pojem diskriminace Rovné vs. rozdílné zacházení, role komparátora Pozitivní (obrácená) diskriminace Formy diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Individuální a skupinová diskriminace Institucionální diskriminace Vědomá a nevědomá diskriminace Druhy diskriminace Obtěžování a sexuální obtěžování Pronásledování Navádění k diskriminaci a pokyn k diskriminaci Kvóty a preference Diskriminační důvody Pohlaví Rasa a etnicita Věk Zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav Sexuální orientace Náboženství, víra Další diskriminační důvody Další vlastnosti projevů diskriminace Dopady diskriminace Analýza diskriminační jednání PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁKAZU DISKRIMINACE Mezinárodní smlouvy MOP, OSN Evropské právní dokumenty přijaté v rámci Rady Evropy Právo EU 31 Primární prameny Sekundární prameny... 33

3 3.2. Vnitrostátní právní úprava zákazu diskriminace v České republice Ústavní zákony Oblast úpravy výkonu povolání (zaměstnání) 37 Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti Zákon o platu Služební zákon Zákon o vojácích z povolání Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Další úprava zákazu diskriminace 47 Zákon o přestupcích Soudní řád správní Školský zákon Knihovní zákon Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o regulaci reklamy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon o veřejných zakázkách Občanský soudní řád Občanský zákoník Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem Zákon o dobrovolnické službě Zhodnocení platné právní úpravy Jednotnost vymezení pojmu Úplnost úpravy napříč zákony Soulad s požadavky EU Navrhovaná podoba antidiskriminačního zákona TRH PRÁCE A DISKRIMINACE Trh práce jeho specifika Rovnost příležitostí na trhu práce Rozdíly mezi skupinami vstupujícími na trh práce Segregace pracovních sil Účastníci trhu práce a jejich postavení 65 Koncentrace zaměstnanců v určitých odvětvích Nedostatek diverzity ve vyšších úrovních profesní hierarchie Nezaměstnanost a podzaměstnanost skupin obyvatel Rozdíly ve výši příjmů Opatření k odstranění nerovnosti a diskriminace na trhu práce Úřady práce Organizace založené za účelem pomoci obětem diskriminace Soudy Uplatnění zákazu diskriminace v praxi Přiměřenost požadavků Ochrana těhotných žen Stejná odměna za stejnou práci Odmítnutí uchazeče zaměstnání z rasových důvodů Právo na vzdělání... 75

4 5. ZÁVĚR LITERATURA RESUMÉ... 83

5 1. Úvod Pojem diskriminace se stal v posledních letech častým námětem diskuse. Tato diskuse se neodehrává pouze v oblasti akademické či politické, ale i za účasti široké veřejnosti. Téma diskriminace není samo o sobě novým. V širším vymezení je lze spojit již se samotnou otázkou rovnosti lidí jako svébytných lidských bytostí a tak i s počátky prosazování základních lidských práv. 1 Za první novodobá opatření nastolující rovnost mezi lidmi je možno považovat zrušení otroctví ve druhé polovině 19. století, dále pak od konce 19. století dodnes probíhající boj žen za rovnoprávnost. 2 V souvislosti s ideovým kontextem a následky hrůz druhé světové války pak ve 2. polovině 20. století dochází k rozsáhlejší regulaci otázky rovnosti a lidských práv 3 obecně. Jsou přijímána opatření k zamezení opakování segregace lidských bytostí do kategorií (probíhající na základě jejich vnějších rozdílů). K této iniciativě nedochází ojediněle či spontánně, ale na poli nově vzniklé mezinárodní organizace 4, kdy jedním z deklarovaných cílů, odůvodňujících její vznik, je právě takovému jednání (porušujícím lidská práva) předcházet. Ustanovení o dodržování lidských práv se stávají součástí norem nejvyšší právní síly právních řádů jednotlivých států a jejich aplikace je stejně jako jejich zavedení vyžadována. Samotné nezakotvení ustanovení, jejichž cílem je ochrana základních práv člověka, či jejich nedodržování, se stává podnětem k zavádění sankcí (opatření) vůči takto jednajícím (či nejednajícím v případě nerespektování požadavku začlenění lidsko-právních ustanovení) státům. Z obecných proklamací na principy, které by byly z pohledu poškozeného jedince právně vynutitelné, dochází na Evropském kontinentu přijetím Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod roku Signatáři v této Úmluvě nejen deklarují nutnost začlenění ustanovení na ochranu lidských práv do vnitrostátních právních řádů, ale i nástroje na vynucení požadovaného jednání: jak na úrovni mezistátní, tak ve vztahu jednotlivec (adresát jednání, které bylo v rozporu s jeho 1 V 18. století nastal rozmach ucelené dokumenty zabývající se lidskými právy např. francouzská Deklarace práv člověka a občana. více in Filip Základy státovědy. 2 Kdy dnes více než rovnost před zákonem (která je zajištěna) jde o uznaní rovnosti v praxi každodenního života a to i takovou, která právem upravena není. 3 FILIP J., SVATOŇ J., ZIMEK J. Základy státovědy. 3. vydání. Brno : Doplněk Charta OSN z roku 1945 stanoví jako jeden ze základních cílů této organizace ochranu lidských práv.

6 základními právy) stát. Tímto nástrojem se stal Evropský soud pro lidská práva. Dnes je důraz kladen především na aplikaci těchto lidsko-právních smluv v praxi a kontrolu plnění obsahu těchto smluv. Dle mého názoru lze říci, že od 50. let 20. století dodnes vzrůstá komplexita a unifikovanost úpravy lidských práv a mechanismů jejich kontroly. Lidská práva a svobody jsou svébytnou oblastí s vlastním vývojem, který reflektuje společenské požadavky jejich rozšiřování a konkretizace po obsahové stránce. Vzhledem k vývoji společnosti a současným možnostem přístupu k informacím, se pak diskuse a požadavky na úpravu požadovaného jednání ve společnosti rozšiřují, stejně jako se rozšiřuje základna diskutujících a dalších zainteresovaných osob. 5 Díky tomu se může zdát, že pojem diskriminace se nachází ve fázi rozmachu a problematika je dnes aktuální více než jindy. Tento výrok je zcela pravdivý, pokud se zaměříme na dostupnost publikací a množství osob, které se o tuto oblast zajímají. 6 Vysvětlení příčiny této situace bychom mohli nalézt obecně například v Inglehartově teorii postmateraliastických hodnot 7, či v Tofflerově teorii Třetí vlny 8. Důsledkem současného stavu společnosti tak jak je možno jej vysvětlit pomocí zmíněných teorií je vyšší společenský tlak na konkretizaci právní úpravy a zkvalitnění nástrojů ochrany lidských práv. 9 Téma diskriminace a snaha o zlepšení situace se tak stala celospolečenskou záležitostí. Tuto skutečnost reflektuje i vývoj právní úpravy. Vzhledem k členství ČR v Evropské unii je i náš stát vázán minimálními standardy, 5 Podle RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s Toffler poukazuje (teorie třetí vlny) na zvýšení váhy jedince v jeho postavení vůči státu díky rozvíjejícím se komunikačním technologiím a masmédiím. Dále pak in ČADOVÁ, Naděžda. Alvin a Heidi Tofflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, s Toffler upozorňuje na snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklony důvěry lidí v jimi volené zástupce. 6 Jedním ze zajímavých a přínosných projektů jsou dle mého názoru například webové stránky 7 Podle RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s Inglehart spatřuje postmaterialistické hodnoty v orientaci na :... svobodnou seberealizaci individua, v důrazu občanů na možnost více se podílet na důležitých vládních rozhodnutích..., ve snaze vytvářet méně impersonální a více humánní společnost, v níž myšlenky budou důležitější než peníze.... Děje se tak zejména v závislosti na Maslowově hierarchii potřeb. Po uspokojení základních fyziologických potřeb je dán prostor k uspokojování potřeb seberealizace a nárůstu komplexity hodnotového rámce. 8 Třetí vlna je pojem popisující změnu způsobu života celé společnosti, která v současnosti přechází z fáze druhé industriální do vlny třetí. více ČADOVÁ, Naděžda. Alvin a Heidi Tefflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, s s. 62. tamtéž pak - Toeffler hovoří o snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklonu důvěry lidí v jimi volené zástupce (viz výše). Tím je dána i jejich vyšší účast na dění, které společnost svými důsledky formuje. 9 Proto růst požadavků např. menšin ve společnosti na uplatňování a konkretizaci jejich základních práv.

7 které se zavázal jako člen plnit. Jednou z oblastí je i způsob úpravy zákazu diskriminace. V rámci ČR je v současnosti tato úprava roztříštěná a neúplná. Tento stav by měl být vyřešen komplexní úpravou tzv. antidiskriminačním zákonem, který do dnešního dne nebyl schválen. Cílem této práce je analýza principu zákazu diskriminace a současné platné legislativní úpravy tohoto zákazu, s přihlédnutím k existenci návrhu antidiskriminačního zákona a tak i možné situaci na poli ochrany před diskriminací do budoucna. Dále si tato práce klade za cíl posouzení zamýšleného účinku, úplnosti a efektivity současného legislativního stavu, jakož i situaci v případě přijetí antidiskriminačního zákona. Pozornost bude také zaměřena na trh práce a možné dopady antidiskriminační úpravy na účastníky pracovního trhu. Jako metoda bude použita analýza stávajících pramenů zabývajících se tématy diskriminace a rovnosti, analýza platných právních předpisů, stejně jako vybraných zákonných ustanovení, jejichž platnost skončila či dosud nenastala, pokud budou pro pochopení problematiky nezbytné. Následně bude pomocí syntézy takto nabytých informací vytvořen celek, jehož předpokládaným přínosem je seznámení nejen s platným legislativním stavem, ale i širším rámcem okolností a východisek, která se zákazem diskriminace souvisejí. Zvláště oblast pracovního trhu již je v současnosti protidiskriminačními opatřeními v první fázi jejich uplatňování zřetelně ovlivněna. Tato je zároveň i oblastí, v níž bude možno sledovat pokrok požadované kultivace společenských vztahů. V kontrastu se zákazem diskriminace bude zmíněn i možný zásah do svobod jednotlivce, či pracovního trhu. Jako první se budeme zabývat diskriminací obecně jejími druhy, projevy a možnými následky. Navážeme seznámením s dokumenty, které zákaz diskriminace upravují. Dále zhodnotíme prostředky ochrany před diskriminujícím jednáním, které jsou v současnosti dosažitelné. Poté si přiblížíme současnou podobu antidiskriminačního zákona a poukážeme na přínosy či obtíže, které by se v případě jeho schválení mohly objevit. Následovat bude aplikace principu zákazu diskriminace na trh práce, který je sám o sobě jednou z nejvýznamnějších oblastí aplikace antidiskriminačních opatření. Na závěr budou zmíněny některé další možnosti ochrany před diskriminací a způsoby dosažení žádoucího stavu.

8 2. Diskriminace a její druhy 2.1. Pojem diskriminace Co se rozumí pojmem diskriminace? Můžeme ji chápat jako jednání jedince ovlivňující druhého, založené na předsudku (či předpokladu) vlastností, nebo schopností týkajících se rasy, pohlaví, věku a náboženství. Diskriminovat někoho pak znamená dělat, podporovat, vidět, nebo označovat rozdíly. 10 Diskriminovat znamená také upírat právo a příležitosti určité skupině. 11 Allport se vyjadřuje o diskriminaci jako o odpírání stejného zacházení jedincům, či celým skupinám, které o toto rovné zacházení stojí. 12 Na druhé straně zmiňuje, že separace, nebo opatření, kterými hájíme své postoje (a předsudky) nejsou diskriminací, pokud svým jednáním neomezujeme druhé, či neupíráme jejich právo. 13 Pod pojem diskriminace je možno zařadit i jakýkoliv postoj, který vychází z rozlišování na základě určitých kategorií, které nesouvisí s individuálními schopnostmi a chováním konkrétního jedince 14. V souvislosti s vymezením opačné hranice diskriminace a totiž co za diskriminaci již není možno považovat hovoří o ní Allport ve smyslu, že pokud se různé zacházení opírá o individuální vlastnosti jedince, nelze jej považovat za diskriminaci. Diskriminační jednání (chování) vzniká nejčastěji na základě předsudků. Tyto se tvoří zažitím stereotypních představ, ve kterých však rozhodně nehraje roli míra pravděpodobnosti další úspěšné aplikace této představy na konkrétní jedince. Představy a předsudky jsou spíše podpořeny splněním našeho očekávání o dispozicích a vlastnostech příslušníka určité skupiny a původní zprostředkovaný stereotyp, či představa se tímto stává empiricky potvrzenou skutečností. Naopak je tomu v případě chování jedince, které je odlišné od naší představy. Považujeme jej za určitou výjimku a rozhodně nás pár takových zkušeností nepřesvědčí o tom, že náš pohled, na určitou charakteristickými znaky spojenou skupinu, je mylný Srovnej: Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský výbor s. 11 GIDDENS, Anthony.Sociologie. Sociologie.1. vad. Praha : Argo s. str The main causes of discrimination, Unitet Nations publication, 1949, XIV, 3, str.2 in Allport Například to, že nechci bydlet vedle osob ze zemí bývalé SSSR není diskriminací, pokud se po jejich nastěhování sám odstěhuji, nicméně může být diskriminací, pokud bych jim bránil bydlet vedle sebe. 14 ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. 1. vyd. Český Těšín : Prostor, s. 15 Srovnej: Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský výbor s.

9 Pokud bychom to měli shrnout, tak diskriminace je jednání jedné osoby vůči druhé, nebo zacházení jedné osoby s druhou, které přináší znevýhodnění, nebo určitou újmu ve srovnání s jinou osobou. Toto znevýhodnění se děje na základě právem zakázaných kritérií (diskriminačních důvodů), je realizováno v právem stanovených oblastech, nebo situacích a není odůvodněno oprávněným účelem, či tento účel není dosahován za použití přiměřených a nezbytných prostředků. 16 Vedle pojmu diskriminace je dále častým užívaným termínem i rovné zacházení Rovné vs. rozdílné zacházení, role komparátora Rovným zacházením je myšleno stejné zacházení se dvěma (či mezi více) osobami. V případě rozdílného zacházení je pak třeba identifikovat, zda se jedná o diskriminaci, či nikoliv. Toto hodnocení stavu bude závislé na několika okolnostech, které se budou týkat vůbec možnosti srovnatelnosti. Je třeba posoudit, zda si dané situace skutečně odpovídají z hlediska cíle i užitých prostředků, a tak jsou tyto situace identické, či jde o situace nesrovnatelné. Dále bychom se měli zaměřit na osobu diskriminovanou v každém z takových případů a posoudit její srovnatelnost po stránce schopností a vlastností a na závěr také osobu diskriminujícího. Může se stát, že zdánlivě diskriminující jednání bude v širším kontextu a po bedlivém zkoumání zcela v pořádku tj. odpovídající a nezakládající nerovný přístup, zatímco jindy může být situace zdánlivě nezávadná po posouzení identifikována jako zcela neodůvodněné nerovné zacházení. 17 Aby bylo možné posoudit, zda došlo k diskriminačnímu jednání, je třeba mít srovnání. Bez něho totiž nemůžeme stanovit, jestli došlo k nerovnému zacházení, které má konkrétní následek. K takovému srovnání slouží tzv. referenční osoba, neboli komparátor. Tento protějšek je v každém z posuzovaných případů jiný stejně jako jsou individuálně rozdílní adresáti diskriminačního jednání. Je to osoba, se kterou by mohlo být pro její vnější znak (např. pohlaví) zacházeno v určené situaci rozdílně (lépe), než s potenciální obětí diskriminace. Jinak je tomu u vlastností a 16 volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. str Zde je rozhodující míra důvodnosti, přiměřenosti a také možnosti dosažení očekávaného výsledku. Požadavek konkrétní praxe na určitou pracovní pozici může být důvodný, stejně jako být pouze diskriminujícím kritériem, jehož záměrem je preferovat jinou skupinu.

10 schopností např. kvalifikace, délka praxe a další dovednosti (v případě uchazečů o zaměstnání) zde je požadavek maximální podobnosti. I když takovou konkrétní osobu nelze najít, je možný určitý druh jednání označit za diskriminační. Stačí, pokud je zřejmé, že v okamžiku, kdyby se taková osoba v obdobné situaci nacházela, bylo by s ní pravděpodobně zacházeno rozdílně. Tento způsob posuzování v sobě skrývá riziko možnosti nařknout kohokoliv z diskriminačního jednání, i když pro to neexistuje žádný relevantní důkaz. Navíc při uplatnění obrácení důkazního břemene (v určitých případech 18 ) pak pro samotnou nejasnost okolností často napadený nemůže předložit dostatečné ospravedlňující důkazy. Uplatňuje se tak předpoklad, že každý je něčím vinen, dokud není prokázán opak. Tento příklad slouží jako jeden z argumentů odpůrců rozrůstající se ochrany před diskriminací (zvláště pak proti zastáncům rovnosti ve výsledku). Samotné členění způsobu diskriminace je možné podle mnoha kritérií. Pokud bychom jako kritérium zvolili samotnou formu diskriminace, budeme se v naší práci zabývat diskriminací přímou a nepřímou, pozitivní a negativní, okrajově pak vědomou a nevědomou či institucionální. Především poslední zmíněné jsou více než termíny právními, termíny sociologickými. Dále se budeme zabývat druhy diskriminačního jednání a chování jejich podob. Zmíněny budou i diskriminační důvody, které jsou předpokladem pro klasifikaci určitého jednání jako diskriminačního. Zmíněn bude také pojem pozitivní diskriminace a způsob, kterým je jednání jako diskriminační posuzováno Pozitivní (obrácená) diskriminace Korektním názvem tohoto jevu je pozitivní opatření neboť je zřejmý stále se zvyšující negativní kontext výrazu diskriminace. V této práci však budeme obě jazykové formy tohoto jevu používat jako rovnocenné a zaměnitelné. Příručka Diskriminace, svým určením zaměřená na pracovníky institucí, definuje pozitivní diskriminaci jako... opatření zvýhodňující ty, kteří jsou jinak ve společnosti 18 V Českém právním řádu jsou situace užití opačného důkazního břemene (podle 133a Občanského soudního řádu) následující:... ve věcech pracovních,... ve věcech poskytování zdravotní a sociální péče, přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb.

11 diskriminací postihováni, anebo ty, kteří nemají reálnou možnost požívat skutečně rovných práv (zejména tedy příslušníky diskriminovaných menšin). Vychází se přitom z toho, že pouze formální rovnost v určitých situacích nestačí a že některé znevýhodněné je zapotřebí aktivně preferovat, aby jejich rovnost s ostatní společností mohla být úplná. 20 V případě užití pozitivních opatření je nutné zvážit, zda je takové pozitivní opatření svým obsahem a rozsahem odůvodněné, přiměřené a požadovaného výsledku není možno dosáhnout jinak. Osoba, která je odpovědná za pozitivně diskriminující jednání, musí být připravena skutečnost odůvodněnosti a přiměřenosti prokázat, pokud by byla z diskriminace nařčena. Vždy, když zvýhodňuji jednoho, do určité míry znevýhodňuji druhého třeba již jen upřením zvýhodnění (jako nezamýšlený důsledek jednání). V tomto ohledu se pak pozitivní opatření nijak neliší od diskriminačního jednání, které je možné realizovat na základě zákona Formy diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Diskriminace přímá je situace, ve které je s osobou zacházeno hůře (či lépe) než s jinou, kvůli patrným vnějším znakům a předpokládaným vlastnostem, nebo schopnostem. Diskriminací nepřímou pak rozumíme skutečnost či jednání, ve které zákon, politika nebo praxe, jevící se jako neutrální, mají neadekvátně negativní (či pozitivní) vliv na příslušníky určité skupiny, přičemž tento rozdíl v konečném dopadu není možné vysvětlit objektivními faktory. 21 V případě rozdělování diskriminace na přímou a nepřímou, je dělícím faktorem skutečnost, zda je záměr diskriminovat explicitně vyjadřován (v případě diskriminace přímé), či nikoliv. Oba tyto typy diskriminace mají negativní (diskriminační) dopad na adresáta diskriminačního jednání (příslušníka skupiny, skupinu), nicméně rozdíl je v možnostech vypořádat se s následky takového stavu 19 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str Tamtéž. 21 Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1.vyd. Praha : Český Helsinský výbor s. 7.

12 a to zavedením nápravných opatření. Odlišnost je možno sledovat také v míře zásahu takové formy diskriminace do důstojnosti poškozeného (kdy důstojnost bývá na základě diskriminace přímé porušena obvykle více) Individuální a skupinová diskriminace Tento aspekt členění diskriminace je podstatný z hlediska rozsahu, závažnosti a především identifikace pachatele takového diskriminujícího jednání. Podle Vašečky je v případě individuální diskriminace diskriminujícím buď jednotlivec, nebo člen skupiny, kterou je možno identifikovat 22 a tak i určitým způsobem postihnout. Oproti tomu je podle téhož autora skupinová diskriminace charakteristická tím, že nemá jmenovitého adresáta diskriminujícího jednání, jako ani konkrétního pachatele. V takovém případě pak není koho postihnout. Diskriminujícím se pak stává systém obecně a není možné přisoudit konkrétní odpovědnost. V určitém okamžiku se však zvláště pokud se objeví konkrétní poškozený (adresát diskriminujícího jednání) stává z diskriminace skupinové diskriminace individuální Institucionální diskriminace V případě institucionální diskriminace je zřejmý její původ a dopad. Na základě příslušnosti jedince k určité skupině osob je takovému jedinci, v rámci vyloučení celé jeho skupiny, zamezen přístup k institucím systému vzdělání, či přímo plnohodnotnému přístupu na trh práce. Jde o systémové-společenské pochybení, jehož náprava spočívá v konkretizaci práv všech osob, deklaraci těchto práv a vymáhání jejich rovnosti bez ohledu na osobu dotčeného Vědomá a nevědomá diskriminace Vašečka považuje za vědomou diskriminací takové jednání, kdy osoba, či skupina osob jedná s vědomím poškození diskriminované osoby, či skupiny tímto jednáním. Bývá často ospravedlňováno předsudky a předpokládanými vlastnostmi poškozované skupiny, které domněle legitimizuje jednání diskriminující skupiny. 23 Naproti tomu nevědomá diskriminace je diskriminací na základě zvyku, či domnělého 22 Tak, že je možno říci, že toto je skupina, či hnutí, které je možno vymezit oproti zbytku společnosti; můžeme se tak pokusit konkretizovat pachatele takového jednání. 23 VAŠEČKA, Imrich. Sociálne potrební Rómovia a sociálna pomoc v Českej republike. [s.l.], s. FSS MU Brno. Vedoucí dizertační práce Doc. PhDr. Libor Musil, CSc.

13 přirozeného uspořádání. Daná skupina diskriminujících toto své jednání nepřičítá předsudkům, ani je nepovažuje za diskriminaci. 24 Toto rozdělení má jen malý význam pro adresáta diskriminujícího jednání, ale je značně důležité z hlediska postupu pro nápravu takového stavu. Nevědomě diskriminující člověk ve své podstatě neví, že jeho jednání je chybné, naopak vědomě diskriminující jedná od samého počátku s úmyslem poškodit. Význam identifikace těchto dvou typů jednání tedy roste pro volbu vhodné preventivního, či represivního opatření, majícího za cíl zamezit diskriminačnímu jednání Druhy diskriminace Druhy diskriminace jsou myšleny způsoby diskriminačního jednání, případně chování, které mohou za různých okolností nabývat určité podoby. Důležitá je zde skutečnost, že se tak děje na základě některého z diskriminačních důvodů (viz kapitola 2.6) Obtěžování a sexuální obtěžování Obtěžování je druhem chování... které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné či urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. 25 V případě sexuálního obtěžování je zde specifický prvek buď erotického motivu, či chování, které zasahuje do sexuálně intimní sféry oběti 26. Jako druh diskriminace je toto chování zařazeno především proto, že z důvodu určitého vnějšího znaku adresáta obtěžování (a jeho identifikace ze strany původce obtěžování) k takovému chování vůbec dochází. Takovými znaky mohou pak mohou být například příslušnost k určitému pohlaví, sexuální preference, či praxe příslušníka určité náboženské skupiny. 24 Tamtéž. 25 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str vtípky, narážky, zpochybňování sexuálních schopností, nařčení z možných neobvyklých zálib v oblasti sexuality apod.

14 Pronásledování Pronásledování je v tomto významu chápáno jako jednání, jemuž je vystavena osoba, která se dovolávala svého práva nebýt diskriminován. Je to druh msty, který je uplatňován se záměrem dalšího poškozování dřívější oběti diskriminačního jednání Navádění k diskriminaci a pokyn k diskriminaci Naváděním k diskriminaci je jednání jedné osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. 28 Zde je rozšířen okruh diskriminujících o nejen konkrétně jednající osobu, ale o kohokoliv, kdo tuto jednající osobu v diskriminujícím jednání podporuje a to bez ohledu na konečný výsledek. Pokyn k diskriminaci je podobný navádění, nicméně je zde prvek nerovnosti vztahů mezi tím, kdo k diskriminaci ponouká a tím, kdo má diskriminaci vykonat. Je mezi nimi vztah podřízenosti a nadřízenosti kdy pokyn vychází od nadřízeného. Opět je zde i vina toho, kdo pokyn vydal, bez ohledu na skutečnost realizace diskriminačního jednání Kvóty a preference Kvóta je stanovený minimální počet jedinců, kteří jsou z důvodu uplatňování pozitivně diskriminačních opatření (v rámci něhož dochází k preferenci jedince na základě jeho příslušnosti ke konkrétními znaky vymezené skupině) obsazováni do určité pozice. Předpokladem a legitimizací takového jednání je představa, že samotná rovnost nestačí a pro nápravu stavu je třeba upřednostnit jedince, kteří mají k určitým zdrojům ztížený přístup. V souvislosti s kvótami bývá často zdůrazňována nutnost užití kvót jako přísně omezeného dočasného řešení, v jehož rámci má dojít k vyrovnání situace, nikoliv nerovnováhy v opačném gardu. 27 S tímto je možné se setkat na pracovním trhu, kdy je např. uchazeč o zaměstnání z důvodu své předchozí iniciativy na obranu svých práv znevýhodněn pro tuto svou předešlou aktivitu a soustavně nedůvodně odmítán, či jinak poškozován. 28 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str. 19.

15 Tvrdé užití kvót není možno běžně realizovat v oblasti přístupu k zaměstnání. Zde se nabízí použití kvót jen v případě vyrovnanosti všech ostatních kvalitativních znaků uchazečů 29, za předpokladu opodstatněnosti jejich užití. Pokud by k takovému jednání došlo, aniž by byla splněna podmínka kvalitativní rovnosti ve schopnostech, nebylo by možné takové jednání ospravedlnit jako přiměřené a užité pro nedostupnost jiných prostředků Diskriminační důvody Škála diskriminačních důvodů je značně široká. Rozlišujeme základní diskriminační důvodu a to: - pohlaví, - rasa a etnický původ, - věk, - zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav, - sexuální orientace, - náboženství, víra nebo skutečnost, že osoba je bez vyznání. Dalšími diskriminačními důvody pak jsou jazyk, politické a jiné smýšlení, sociální původ, majetek, rodová příslušnost, členství v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo v jiných sdruženích, stav manželský nebo rodinný a povinnosti k rodině, státní občanství a další. Rozdíl je především v přísnosti postihu, či stupni ochrany, která je zaručována. Diskriminace realizovaná ze základních diskriminačních důvodů je v rámci EU postihována přísněji, než je tomu u důvodů ostatních 30. Vzhledem k tomu, že oblast diskriminačních důvodů není uzavřena 31, nabízí se tak prostor, aby se diskriminací stalo jakéhokoliv racionálně nedůvodné rozdílné 29 Viz dále Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 30 Například rozlišování mezi zákazníky podle toho, zda platí platební kartou, či hotově diskriminace platících kartou je postihována méně přísně, než rozlišování z důvodů rasy; 31 Což ve svém rozhodnutí zmiňuje již Evropský soud pro lidská práva v případu Belgian Linguistics z roku (tzv. Belgický jazykový případ, 1969), kde definoval diskriminaci jako rozlišování, které nemá objektivní a racionální zdůvodnění anebo neexistuje vztah proporcionality mezi užitými prostředky a sledovaným cílem. Štrasburský soud dokonce za diskriminaci považuje i situaci, kdy stát opomněl zacházet s osobami rozdílně, přičemž tyto osoby se nacházely v podstatně rozdílných situacích (viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne ). volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. str. 12.

16 zacházení, v kterékoliv z oblastí života člověka a hodnocení diskriminace se tak stalo pouze... otázkou obecné důvodnosti a přiměřenosti právního chování a jednání Proto je nezbytné pevně vytyčit hranice diskriminace s úvahou potenciálního dopadu na adresáta diskriminačního jednání a omezit označení diskriminačního jednání z hlediska následku pouze na pro život jedince důležité oblasti, jako je například pracovní trh, přístup ke zdravotní péči, vzdělání apod Pohlaví Příslušnost k určitému pohlaví je v současnosti jedním z nejrozšířenějších důvodů pro diskriminaci. Svou roli na tom pochopitelně mají fyziologické dispozice a rozdíly, které v kontextu zevšeobecnění a předsudků o schopnostech, možnostech a výkonnosti mají za následek podvědomé přisuzování těchto schopností a vlastností, stejně jako projekci těchto představ do konkrétních jedinců. Na základě zjevného rozdílu (vnější rekognice) mezi muži a ženami pak může docházet k realizaci rozdílného přístupu. Za diskriminaci z důvodu pohlaví je třeba považováno negativní přihlížení k mateřství (protože toto je vyhrazeno pouze ženě). Skupinou, která je častěji postižena nerovným přístupem na základě příslušnosti k určitému pohlaví, jsou ženy. Oblastí, v níž jsou ženy nejčastěji znevýhodněny, je trh práce. Za počátek tvorby rozdílů je považován již nestejný způsob výchovy chlapců a děvčat. 33 Vlivem socializace pak dochází k rozdělení tzv. genderových rolí. Toto rozdělení je samo o sobě významným původcem budoucí diskriminace, neboť vytváří představy o charakteristikách a vlastnostech jedince na základě vnějšího znaku. Tyto představy obsahují např. určení, mužské a jaké ženské, co je povinností muže a co zase ženy. jaké jednání je Diskriminace na základě pohlaví může být racionální i iracionální. Racionální je tam, kde většinou (nikoliv absolutně) muž a žena podávají rozdílné výkony (práce s ohledem na fyzickou sílu, oblast pečovatelských služeb) a iracionální v případě, kdy je bez ohledu na podávané výkony některé z pohlaví považováno za méně schopné (prodavačka konfekce, prodavač automobilů). Zákon stanovením zákazu činění rozdílů na základě příslušnosti k určitému pohlaví tak formuje společenský postoj k chápání pozice ženy a muže především 32 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str Více CURRAN, D. J. RENZETTI, C. M. Ženy, muži a společnost. Praha : Karolinum

17 se snahou o vymýcení stereotypizace probíhající bez ohledu na přání a postoje jedince Rasa a etnicita Diskriminace na základě rasy, či etnické příslušnosti je diskriminací na základě vnějších fyziognomických znaků, podle kterých lze určitého jedince (ne bez možnosti omylu záměny) identifikovat. V případě takového jednání jsme se v minulosti mohli setkat s diskriminací bez ohledu na její možný přínos pro diskriminujícího jednotlivce. Jednalo se tak o čistou formu diskriminace, která byla motivována pouze některou z forem rasové nesnášenlivosti. Dnes se jedná spíše o obavu z následků jednání osob určité etnické příslušnosti (rasy) a dopad takto předjímaného jednání na osobu diskriminujícího. Ukazuje se zde posun z diskriminace na základě samotné rasové příslušnosti (iracionální diskriminační jednání) k předsudkům o tom, jakými vlastnostmi a schopnostmi diskriminovaný jedinec disponuje na základě jeho rasové, či etnické příslušnosti (racionální diskriminace). Skupina odlišná na základě snadno rozpoznatelných vnějších znaků je vystavena zobecňování zkušeností hodnotitele, ať již osobních, či zprostředkovaných. Toto zobecňování a projekce je pak důvodem pro neobjektivní rozhodování, jehož je na základě rasy (či příslušnosti k etnické skupině) diskriminovaná osoba předmětem. V případě podezření z diskriminace na základě rasy nebo příslušnosti k etnické skupině je dnes postupováno velmi tvrdě a takovéto obvinění vzbuzuje velký zájem sdružení na ochranu rovnosti, stejně jako především v případě medializace široké veřejnosti. Paradoxem zůstává, že v rámci snahy o řešení komplikovaných otázek v souvislosti s multikulturalismem a snahou o integraci specifických etnických skupin, často dochází k jejich pozitivní diskriminaci, jež následně vyvolává růst nelibosti většinové společnosti, a tak se stávají některá z pozitivních opatření kontraproduktivními. Určitá část ozývajících se hlasů tvrdí, že zvláštní zacházení je samo o sobě projevem nerovnosti neboť argumentace pro zvýhodňování na základě rasové či etnické příslušnosti často vyznívá ve smyslu neschopnosti jednání členů menšiny o začlenění do většinové společnosti. Jednotlivce takové skupiny

18 zbavuje části jejich individuality tím, že jim bez ohledu na jejich osobní kvality přičítá pro skupinu charakteristické schopnosti či vlastnosti. 34 Diskriminace pak probíhá často na trhu práce, či v případě hledání a opatřování si ubytování Věk Věk jako diskriminační důvod vychází ponejvíce ze stereotypního vnímání výkonnosti, schopností a vlastností, vyplývajících z různých životních období člověka, reprezentovanými buď jeho věkem, nebo příslušností k určité generaci. 36 Takovéto hodnocení člověka dle věku se nazývá ageismus. Vzhledem k postupně se zvyšujícímu průměrnému věku populace (nárůst počtu obyvatel v poproduktivním věku), je téma stává stále více aktuálním. Nejde již pouze o uplatnění na pracovním trhu, kdy jsou starší lidé pro svůj věk (ať již z důvodu předpokládané snížené výkonnosti, obavy z vyšší absence, či předpokladu brzkého odchodu do důchodu - a tak neperspektivnosti) znevýhodněni, ale i o sektor veřejných služeb, reflektující jejich důchodový (respektive příjmový) propad (zahrnující zajištění bydlení, hromadné dopravy, zdravotní péče a dalších potřeb) Zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav Lidé se zdravotním postižením mají pro svůj handicap obecně sníženou šanci na uplatnění (a to nejen na trhu práce, ale ve všech oblastech života). Tento handicap, stejně jako jeho dopady, bývá mnohdy uvažován rozdílně od skutečného stavu možností takto znevýhodněného jedince. Tito lidé jsou pak často diskriminování na trhu práce, či při poskytování veřejných služeb. Jsou činnosti, které mohou lidé určitého postižení vykonávat takřka bez omezení, či kvalitativního dopadu na samotný výstup takové činnosti. Překážkou pak v mnoha případech bývají okolnosti související s vykonávanou prací. Příkladem těchto překážek jsou zajištění dopravy na místo 34 Například lehce kontroverzní nesouhlasné stanovisko soudce Borrega Borrega k rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci stížnosti č /00, D. H. a ostatní vs. Česká republika. 35 Více v ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. 36 Volně podle VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ageismus.cz/index.php?m=2 =cz>. 37 Skutečností v tomto případě zůstává, že je v zájmu každého z nás tuto situaci řešit, protože jen velmi malé části z nás se někdy v budoucnu tato problematika nedotkne. Solidarita a snaha řešit tuto situaci je tak racionální investicí (nejen morální povinností).

19 výkonu práce, pořízení zvláštních pracovních (znevýhodnění kompenzujících) pomůcek, nebo zázemí pracoviště (bezbariérová přístupnost pro výkon práce potřebných prostor). Mnohdy je pro potencionálního zaměstnavatele (podle jeho názoru) snazší tyto změny (zajištění dopravy, úprava pracoviště) neprovádět a zdravotně znevýhodněné nezaměstnávat. Je pro ně zdánlivě ekonomicky výhodnější danou pozici obsadit zdravým člověkem, přičemž již dále není bráno v potaz, který z uchazečů je vhodnější, či schopnější vytvářet vyšší přidanou hodnotu. V okamžiku, kdy je rozhodujícím kritériem zdravotní stav, jedná se o diskriminační důvod Sexuální orientace Přihlížet k sexuální orientaci jako rozhodujícímu faktoru při rozhodování je považováno za diskriminaci, ať již se jedná o preferenci určité sexuální orientace, či odmítání určitého sexuálně-alternativního chování. Stejně jako v případě pohlaví, i zde je přihlížení k biologické zvláštnosti či rozdílnosti zakázáno, není-li možné výběr na základě tohoto kritéria zdůvodnit nutností a aplikovat jej v mezích přiměřenosti. Vývoj posledních let v této oblasti však razantně podporuje nečinění rozdílů a tvrdě potlačuje jednání opačné. Argumentaci, že např. sociální zařízení, které je využíváno společně osobami téhož pohlaví rozdílné sexuální orientace neplní účel soukromí a určitého stupně zachování důstojnosti, nebývá brán v potaz, neboť nebylo potvrzeno, že by tato skutečnost činila takové obtíže, jaké jí bývají teoreticky přikládány. Obecně bývá v této oblasti více než kde jinde hlavním motivem diskriminace nepřijetí osob s alternativní sexuální orientací z důvodu předsudků a neopodstatněného strachu, nebo pocitu odporu vůči těmto jedincům. Často se projevuje v případě poskytování služeb či hledání ubytování, v menší míře i na trhu práce Náboženství, víra Příslušnost k určitému náboženství, víra (a její konkrétní projevy), či skutečnost, že jsou osoby bez vyznání, jsou evergreenem lokálních diskriminací inkriminovaných osob po celém světě. Skutečnost, že je někdo muslimem, 38 Více na ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>.

20 křesťanem, anebo bez vyznání, je v různých světových lokacích různě přijímáno často podle většinového zastoupení určitého náboženství. V muslimských zemích jsou tvrdě diskriminováni všichni ne-muslimové, v západních zemích jsou po 11. září 2001 v některých situacích diskriminováni muslimové, obecně negativní postoje k sobě na celém světě přitahují např. Svědkové Jehovovi či Židé (a další náboženské skupiny žijící v uzavřených komunitách). V České republice nelze v současnosti hovořit o náboženství jako o jednom z nejvýznamnějších důvodů pro diskriminaci. 39 Okrajově se lze s přímou diskriminací setkat v případech rozhodování o svěření dítěte do péče, přístupu k obřadům či požadavku výkonu (dodržování) náboženských rituálů osobami ve výkonu trestu. Oblastí znevýhodnění, kterou lze v krajním případě označit za diskriminaci, bývá s náboženstvím související vyšší počet členů rodiny (respektive více dětí). Tyto rodiny jsou znevýhodněny ekonomicky zbývá jim méně času na práci (což má často dopad na výši příjmů) a zároveň mají větší náklady Další diskriminační důvody Mezi další diskriminační důvody (vedlejší) pak patří diskriminace z těchto důvodů: Jazyk buď pro jeho neznalost, či jen rozdílný přízvuk. Bývá to jeden z projevů, který vyčleňuje adresáta diskriminačního jednání z většinového okolí a tak zakládá důvod k rozdílnému zacházení. Možná diskriminace se projevuje ve všech oblastech života na pracovním trhu, při opatřování bydlení, v přístupu ke vzdělání, službám apod. Důvodem k diskriminaci je často snížené porozumění, či obava z jinakosti. Národnost... je záležitostí pocitu sounáležitosti (politické, historické, kulturní) s určitým národním společenstvím, tedy kým se dotyčný cítí být, ke komu se 39 Volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. 40 Zde se pouze v poznámce zmíním o dvou rovinách jedné skutečnosti. První je ta, že i ze strany požadavků státu dochází ke zvyšování nákladů těchto rodin především povinností užití např. autosedaček, což klade značné nároky na pořizovací cenu nového prostorného vozu. Druhou stranou téže mince je pak skutečnost, že rodiny s více dětmi vychovávají více budoucích daňových poplatníků, za což by měly být odměňovány. Současný systém podpory rodin neumožňuje skutečnou kompenzaci nákladů v řádu statisíců, nicméně příspěvkem k symetrii a spravedlnosti by bylo uzákonění přímého příspěvku dětí k důchodu rodičů, místo odvedení části daní (respektive pojistného). Tato skutečnost by stimulovala i řádnou výchovu. obdobně na: HAVLÍČKOVÁ, Kateřina. Chceme svým rodičům přispívat na důchod přímo? Mensa [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/casopis/ekonomika/penzijni-09.html>.

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více