Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Ondřej Stojaspal 2009 Prohlašuji, že jsem Diplomovou práci na téma: Princip zákazu diskriminace jeho aplikace v praxi zpracoval sám uvedl jsem všechny použité prameny.... Ondřej Stojaspal

2 Obsah: 1. ÚVOD DISKRIMINACE A JEJÍ DRUHY Pojem diskriminace Rovné vs. rozdílné zacházení, role komparátora Pozitivní (obrácená) diskriminace Formy diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Individuální a skupinová diskriminace Institucionální diskriminace Vědomá a nevědomá diskriminace Druhy diskriminace Obtěžování a sexuální obtěžování Pronásledování Navádění k diskriminaci a pokyn k diskriminaci Kvóty a preference Diskriminační důvody Pohlaví Rasa a etnicita Věk Zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav Sexuální orientace Náboženství, víra Další diskriminační důvody Další vlastnosti projevů diskriminace Dopady diskriminace Analýza diskriminační jednání PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁKAZU DISKRIMINACE Mezinárodní smlouvy MOP, OSN Evropské právní dokumenty přijaté v rámci Rady Evropy Právo EU 31 Primární prameny Sekundární prameny... 33

3 3.2. Vnitrostátní právní úprava zákazu diskriminace v České republice Ústavní zákony Oblast úpravy výkonu povolání (zaměstnání) 37 Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti Zákon o platu Služební zákon Zákon o vojácích z povolání Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Další úprava zákazu diskriminace 47 Zákon o přestupcích Soudní řád správní Školský zákon Knihovní zákon Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o regulaci reklamy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon o veřejných zakázkách Občanský soudní řád Občanský zákoník Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem Zákon o dobrovolnické službě Zhodnocení platné právní úpravy Jednotnost vymezení pojmu Úplnost úpravy napříč zákony Soulad s požadavky EU Navrhovaná podoba antidiskriminačního zákona TRH PRÁCE A DISKRIMINACE Trh práce jeho specifika Rovnost příležitostí na trhu práce Rozdíly mezi skupinami vstupujícími na trh práce Segregace pracovních sil Účastníci trhu práce a jejich postavení 65 Koncentrace zaměstnanců v určitých odvětvích Nedostatek diverzity ve vyšších úrovních profesní hierarchie Nezaměstnanost a podzaměstnanost skupin obyvatel Rozdíly ve výši příjmů Opatření k odstranění nerovnosti a diskriminace na trhu práce Úřady práce Organizace založené za účelem pomoci obětem diskriminace Soudy Uplatnění zákazu diskriminace v praxi Přiměřenost požadavků Ochrana těhotných žen Stejná odměna za stejnou práci Odmítnutí uchazeče zaměstnání z rasových důvodů Právo na vzdělání... 75

4 5. ZÁVĚR LITERATURA RESUMÉ... 83

5 1. Úvod Pojem diskriminace se stal v posledních letech častým námětem diskuse. Tato diskuse se neodehrává pouze v oblasti akademické či politické, ale i za účasti široké veřejnosti. Téma diskriminace není samo o sobě novým. V širším vymezení je lze spojit již se samotnou otázkou rovnosti lidí jako svébytných lidských bytostí a tak i s počátky prosazování základních lidských práv. 1 Za první novodobá opatření nastolující rovnost mezi lidmi je možno považovat zrušení otroctví ve druhé polovině 19. století, dále pak od konce 19. století dodnes probíhající boj žen za rovnoprávnost. 2 V souvislosti s ideovým kontextem a následky hrůz druhé světové války pak ve 2. polovině 20. století dochází k rozsáhlejší regulaci otázky rovnosti a lidských práv 3 obecně. Jsou přijímána opatření k zamezení opakování segregace lidských bytostí do kategorií (probíhající na základě jejich vnějších rozdílů). K této iniciativě nedochází ojediněle či spontánně, ale na poli nově vzniklé mezinárodní organizace 4, kdy jedním z deklarovaných cílů, odůvodňujících její vznik, je právě takovému jednání (porušujícím lidská práva) předcházet. Ustanovení o dodržování lidských práv se stávají součástí norem nejvyšší právní síly právních řádů jednotlivých států a jejich aplikace je stejně jako jejich zavedení vyžadována. Samotné nezakotvení ustanovení, jejichž cílem je ochrana základních práv člověka, či jejich nedodržování, se stává podnětem k zavádění sankcí (opatření) vůči takto jednajícím (či nejednajícím v případě nerespektování požadavku začlenění lidsko-právních ustanovení) státům. Z obecných proklamací na principy, které by byly z pohledu poškozeného jedince právně vynutitelné, dochází na Evropském kontinentu přijetím Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod roku Signatáři v této Úmluvě nejen deklarují nutnost začlenění ustanovení na ochranu lidských práv do vnitrostátních právních řádů, ale i nástroje na vynucení požadovaného jednání: jak na úrovni mezistátní, tak ve vztahu jednotlivec (adresát jednání, které bylo v rozporu s jeho 1 V 18. století nastal rozmach ucelené dokumenty zabývající se lidskými právy např. francouzská Deklarace práv člověka a občana. více in Filip Základy státovědy. 2 Kdy dnes více než rovnost před zákonem (která je zajištěna) jde o uznaní rovnosti v praxi každodenního života a to i takovou, která právem upravena není. 3 FILIP J., SVATOŇ J., ZIMEK J. Základy státovědy. 3. vydání. Brno : Doplněk Charta OSN z roku 1945 stanoví jako jeden ze základních cílů této organizace ochranu lidských práv.

6 základními právy) stát. Tímto nástrojem se stal Evropský soud pro lidská práva. Dnes je důraz kladen především na aplikaci těchto lidsko-právních smluv v praxi a kontrolu plnění obsahu těchto smluv. Dle mého názoru lze říci, že od 50. let 20. století dodnes vzrůstá komplexita a unifikovanost úpravy lidských práv a mechanismů jejich kontroly. Lidská práva a svobody jsou svébytnou oblastí s vlastním vývojem, který reflektuje společenské požadavky jejich rozšiřování a konkretizace po obsahové stránce. Vzhledem k vývoji společnosti a současným možnostem přístupu k informacím, se pak diskuse a požadavky na úpravu požadovaného jednání ve společnosti rozšiřují, stejně jako se rozšiřuje základna diskutujících a dalších zainteresovaných osob. 5 Díky tomu se může zdát, že pojem diskriminace se nachází ve fázi rozmachu a problematika je dnes aktuální více než jindy. Tento výrok je zcela pravdivý, pokud se zaměříme na dostupnost publikací a množství osob, které se o tuto oblast zajímají. 6 Vysvětlení příčiny této situace bychom mohli nalézt obecně například v Inglehartově teorii postmateraliastických hodnot 7, či v Tofflerově teorii Třetí vlny 8. Důsledkem současného stavu společnosti tak jak je možno jej vysvětlit pomocí zmíněných teorií je vyšší společenský tlak na konkretizaci právní úpravy a zkvalitnění nástrojů ochrany lidských práv. 9 Téma diskriminace a snaha o zlepšení situace se tak stala celospolečenskou záležitostí. Tuto skutečnost reflektuje i vývoj právní úpravy. Vzhledem k členství ČR v Evropské unii je i náš stát vázán minimálními standardy, 5 Podle RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s Toffler poukazuje (teorie třetí vlny) na zvýšení váhy jedince v jeho postavení vůči státu díky rozvíjejícím se komunikačním technologiím a masmédiím. Dále pak in ČADOVÁ, Naděžda. Alvin a Heidi Tofflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, s Toffler upozorňuje na snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklony důvěry lidí v jimi volené zástupce. 6 Jedním ze zajímavých a přínosných projektů jsou dle mého názoru například webové stránky 7 Podle RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis. 1990, roč. 26, č. 6, s Inglehart spatřuje postmaterialistické hodnoty v orientaci na :... svobodnou seberealizaci individua, v důrazu občanů na možnost více se podílet na důležitých vládních rozhodnutích..., ve snaze vytvářet méně impersonální a více humánní společnost, v níž myšlenky budou důležitější než peníze.... Děje se tak zejména v závislosti na Maslowově hierarchii potřeb. Po uspokojení základních fyziologických potřeb je dán prostor k uspokojování potřeb seberealizace a nárůstu komplexity hodnotového rámce. 8 Třetí vlna je pojem popisující změnu způsobu života celé společnosti, která v současnosti přechází z fáze druhé industriální do vlny třetí. více ČADOVÁ, Naděžda. Alvin a Heidi Tefflerovi aneb cesta do budoucnosti. In ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologická teorie : Teorietické koncepce a jejich autoři. 1. vyd. Praha : Karolinum, s s. 62. tamtéž pak - Toeffler hovoří o snižování důvěry v zastupitelskou demokracii a odklonu důvěry lidí v jimi volené zástupce (viz výše). Tím je dána i jejich vyšší účast na dění, které společnost svými důsledky formuje. 9 Proto růst požadavků např. menšin ve společnosti na uplatňování a konkretizaci jejich základních práv.

7 které se zavázal jako člen plnit. Jednou z oblastí je i způsob úpravy zákazu diskriminace. V rámci ČR je v současnosti tato úprava roztříštěná a neúplná. Tento stav by měl být vyřešen komplexní úpravou tzv. antidiskriminačním zákonem, který do dnešního dne nebyl schválen. Cílem této práce je analýza principu zákazu diskriminace a současné platné legislativní úpravy tohoto zákazu, s přihlédnutím k existenci návrhu antidiskriminačního zákona a tak i možné situaci na poli ochrany před diskriminací do budoucna. Dále si tato práce klade za cíl posouzení zamýšleného účinku, úplnosti a efektivity současného legislativního stavu, jakož i situaci v případě přijetí antidiskriminačního zákona. Pozornost bude také zaměřena na trh práce a možné dopady antidiskriminační úpravy na účastníky pracovního trhu. Jako metoda bude použita analýza stávajících pramenů zabývajících se tématy diskriminace a rovnosti, analýza platných právních předpisů, stejně jako vybraných zákonných ustanovení, jejichž platnost skončila či dosud nenastala, pokud budou pro pochopení problematiky nezbytné. Následně bude pomocí syntézy takto nabytých informací vytvořen celek, jehož předpokládaným přínosem je seznámení nejen s platným legislativním stavem, ale i širším rámcem okolností a východisek, která se zákazem diskriminace souvisejí. Zvláště oblast pracovního trhu již je v současnosti protidiskriminačními opatřeními v první fázi jejich uplatňování zřetelně ovlivněna. Tato je zároveň i oblastí, v níž bude možno sledovat pokrok požadované kultivace společenských vztahů. V kontrastu se zákazem diskriminace bude zmíněn i možný zásah do svobod jednotlivce, či pracovního trhu. Jako první se budeme zabývat diskriminací obecně jejími druhy, projevy a možnými následky. Navážeme seznámením s dokumenty, které zákaz diskriminace upravují. Dále zhodnotíme prostředky ochrany před diskriminujícím jednáním, které jsou v současnosti dosažitelné. Poté si přiblížíme současnou podobu antidiskriminačního zákona a poukážeme na přínosy či obtíže, které by se v případě jeho schválení mohly objevit. Následovat bude aplikace principu zákazu diskriminace na trh práce, který je sám o sobě jednou z nejvýznamnějších oblastí aplikace antidiskriminačních opatření. Na závěr budou zmíněny některé další možnosti ochrany před diskriminací a způsoby dosažení žádoucího stavu.

8 2. Diskriminace a její druhy 2.1. Pojem diskriminace Co se rozumí pojmem diskriminace? Můžeme ji chápat jako jednání jedince ovlivňující druhého, založené na předsudku (či předpokladu) vlastností, nebo schopností týkajících se rasy, pohlaví, věku a náboženství. Diskriminovat někoho pak znamená dělat, podporovat, vidět, nebo označovat rozdíly. 10 Diskriminovat znamená také upírat právo a příležitosti určité skupině. 11 Allport se vyjadřuje o diskriminaci jako o odpírání stejného zacházení jedincům, či celým skupinám, které o toto rovné zacházení stojí. 12 Na druhé straně zmiňuje, že separace, nebo opatření, kterými hájíme své postoje (a předsudky) nejsou diskriminací, pokud svým jednáním neomezujeme druhé, či neupíráme jejich právo. 13 Pod pojem diskriminace je možno zařadit i jakýkoliv postoj, který vychází z rozlišování na základě určitých kategorií, které nesouvisí s individuálními schopnostmi a chováním konkrétního jedince 14. V souvislosti s vymezením opačné hranice diskriminace a totiž co za diskriminaci již není možno považovat hovoří o ní Allport ve smyslu, že pokud se různé zacházení opírá o individuální vlastnosti jedince, nelze jej považovat za diskriminaci. Diskriminační jednání (chování) vzniká nejčastěji na základě předsudků. Tyto se tvoří zažitím stereotypních představ, ve kterých však rozhodně nehraje roli míra pravděpodobnosti další úspěšné aplikace této představy na konkrétní jedince. Představy a předsudky jsou spíše podpořeny splněním našeho očekávání o dispozicích a vlastnostech příslušníka určité skupiny a původní zprostředkovaný stereotyp, či představa se tímto stává empiricky potvrzenou skutečností. Naopak je tomu v případě chování jedince, které je odlišné od naší představy. Považujeme jej za určitou výjimku a rozhodně nás pár takových zkušeností nepřesvědčí o tom, že náš pohled, na určitou charakteristickými znaky spojenou skupinu, je mylný Srovnej: Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský výbor s. 11 GIDDENS, Anthony.Sociologie. Sociologie.1. vad. Praha : Argo s. str The main causes of discrimination, Unitet Nations publication, 1949, XIV, 3, str.2 in Allport Například to, že nechci bydlet vedle osob ze zemí bývalé SSSR není diskriminací, pokud se po jejich nastěhování sám odstěhuji, nicméně může být diskriminací, pokud bych jim bránil bydlet vedle sebe. 14 ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. 1. vyd. Český Těšín : Prostor, s. 15 Srovnej: Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1. vyd. Praha : Český Helsinský výbor s.

9 Pokud bychom to měli shrnout, tak diskriminace je jednání jedné osoby vůči druhé, nebo zacházení jedné osoby s druhou, které přináší znevýhodnění, nebo určitou újmu ve srovnání s jinou osobou. Toto znevýhodnění se děje na základě právem zakázaných kritérií (diskriminačních důvodů), je realizováno v právem stanovených oblastech, nebo situacích a není odůvodněno oprávněným účelem, či tento účel není dosahován za použití přiměřených a nezbytných prostředků. 16 Vedle pojmu diskriminace je dále častým užívaným termínem i rovné zacházení Rovné vs. rozdílné zacházení, role komparátora Rovným zacházením je myšleno stejné zacházení se dvěma (či mezi více) osobami. V případě rozdílného zacházení je pak třeba identifikovat, zda se jedná o diskriminaci, či nikoliv. Toto hodnocení stavu bude závislé na několika okolnostech, které se budou týkat vůbec možnosti srovnatelnosti. Je třeba posoudit, zda si dané situace skutečně odpovídají z hlediska cíle i užitých prostředků, a tak jsou tyto situace identické, či jde o situace nesrovnatelné. Dále bychom se měli zaměřit na osobu diskriminovanou v každém z takových případů a posoudit její srovnatelnost po stránce schopností a vlastností a na závěr také osobu diskriminujícího. Může se stát, že zdánlivě diskriminující jednání bude v širším kontextu a po bedlivém zkoumání zcela v pořádku tj. odpovídající a nezakládající nerovný přístup, zatímco jindy může být situace zdánlivě nezávadná po posouzení identifikována jako zcela neodůvodněné nerovné zacházení. 17 Aby bylo možné posoudit, zda došlo k diskriminačnímu jednání, je třeba mít srovnání. Bez něho totiž nemůžeme stanovit, jestli došlo k nerovnému zacházení, které má konkrétní následek. K takovému srovnání slouží tzv. referenční osoba, neboli komparátor. Tento protějšek je v každém z posuzovaných případů jiný stejně jako jsou individuálně rozdílní adresáti diskriminačního jednání. Je to osoba, se kterou by mohlo být pro její vnější znak (např. pohlaví) zacházeno v určené situaci rozdílně (lépe), než s potenciální obětí diskriminace. Jinak je tomu u vlastností a 16 volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. str Zde je rozhodující míra důvodnosti, přiměřenosti a také možnosti dosažení očekávaného výsledku. Požadavek konkrétní praxe na určitou pracovní pozici může být důvodný, stejně jako být pouze diskriminujícím kritériem, jehož záměrem je preferovat jinou skupinu.

10 schopností např. kvalifikace, délka praxe a další dovednosti (v případě uchazečů o zaměstnání) zde je požadavek maximální podobnosti. I když takovou konkrétní osobu nelze najít, je možný určitý druh jednání označit za diskriminační. Stačí, pokud je zřejmé, že v okamžiku, kdyby se taková osoba v obdobné situaci nacházela, bylo by s ní pravděpodobně zacházeno rozdílně. Tento způsob posuzování v sobě skrývá riziko možnosti nařknout kohokoliv z diskriminačního jednání, i když pro to neexistuje žádný relevantní důkaz. Navíc při uplatnění obrácení důkazního břemene (v určitých případech 18 ) pak pro samotnou nejasnost okolností často napadený nemůže předložit dostatečné ospravedlňující důkazy. Uplatňuje se tak předpoklad, že každý je něčím vinen, dokud není prokázán opak. Tento příklad slouží jako jeden z argumentů odpůrců rozrůstající se ochrany před diskriminací (zvláště pak proti zastáncům rovnosti ve výsledku). Samotné členění způsobu diskriminace je možné podle mnoha kritérií. Pokud bychom jako kritérium zvolili samotnou formu diskriminace, budeme se v naší práci zabývat diskriminací přímou a nepřímou, pozitivní a negativní, okrajově pak vědomou a nevědomou či institucionální. Především poslední zmíněné jsou více než termíny právními, termíny sociologickými. Dále se budeme zabývat druhy diskriminačního jednání a chování jejich podob. Zmíněny budou i diskriminační důvody, které jsou předpokladem pro klasifikaci určitého jednání jako diskriminačního. Zmíněn bude také pojem pozitivní diskriminace a způsob, kterým je jednání jako diskriminační posuzováno Pozitivní (obrácená) diskriminace Korektním názvem tohoto jevu je pozitivní opatření neboť je zřejmý stále se zvyšující negativní kontext výrazu diskriminace. V této práci však budeme obě jazykové formy tohoto jevu používat jako rovnocenné a zaměnitelné. Příručka Diskriminace, svým určením zaměřená na pracovníky institucí, definuje pozitivní diskriminaci jako... opatření zvýhodňující ty, kteří jsou jinak ve společnosti 18 V Českém právním řádu jsou situace užití opačného důkazního břemene (podle 133a Občanského soudního řádu) následující:... ve věcech pracovních,... ve věcech poskytování zdravotní a sociální péče, přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb.

11 diskriminací postihováni, anebo ty, kteří nemají reálnou možnost požívat skutečně rovných práv (zejména tedy příslušníky diskriminovaných menšin). Vychází se přitom z toho, že pouze formální rovnost v určitých situacích nestačí a že některé znevýhodněné je zapotřebí aktivně preferovat, aby jejich rovnost s ostatní společností mohla být úplná. 20 V případě užití pozitivních opatření je nutné zvážit, zda je takové pozitivní opatření svým obsahem a rozsahem odůvodněné, přiměřené a požadovaného výsledku není možno dosáhnout jinak. Osoba, která je odpovědná za pozitivně diskriminující jednání, musí být připravena skutečnost odůvodněnosti a přiměřenosti prokázat, pokud by byla z diskriminace nařčena. Vždy, když zvýhodňuji jednoho, do určité míry znevýhodňuji druhého třeba již jen upřením zvýhodnění (jako nezamýšlený důsledek jednání). V tomto ohledu se pak pozitivní opatření nijak neliší od diskriminačního jednání, které je možné realizovat na základě zákona Formy diskriminace Přímá a nepřímá diskriminace Diskriminace přímá je situace, ve které je s osobou zacházeno hůře (či lépe) než s jinou, kvůli patrným vnějším znakům a předpokládaným vlastnostem, nebo schopnostem. Diskriminací nepřímou pak rozumíme skutečnost či jednání, ve které zákon, politika nebo praxe, jevící se jako neutrální, mají neadekvátně negativní (či pozitivní) vliv na příslušníky určité skupiny, přičemž tento rozdíl v konečném dopadu není možné vysvětlit objektivními faktory. 21 V případě rozdělování diskriminace na přímou a nepřímou, je dělícím faktorem skutečnost, zda je záměr diskriminovat explicitně vyjadřován (v případě diskriminace přímé), či nikoliv. Oba tyto typy diskriminace mají negativní (diskriminační) dopad na adresáta diskriminačního jednání (příslušníka skupiny, skupinu), nicméně rozdíl je v možnostech vypořádat se s následky takového stavu 19 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str Tamtéž. 21 Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. 1.vyd. Praha : Český Helsinský výbor s. 7.

12 a to zavedením nápravných opatření. Odlišnost je možno sledovat také v míře zásahu takové formy diskriminace do důstojnosti poškozeného (kdy důstojnost bývá na základě diskriminace přímé porušena obvykle více) Individuální a skupinová diskriminace Tento aspekt členění diskriminace je podstatný z hlediska rozsahu, závažnosti a především identifikace pachatele takového diskriminujícího jednání. Podle Vašečky je v případě individuální diskriminace diskriminujícím buď jednotlivec, nebo člen skupiny, kterou je možno identifikovat 22 a tak i určitým způsobem postihnout. Oproti tomu je podle téhož autora skupinová diskriminace charakteristická tím, že nemá jmenovitého adresáta diskriminujícího jednání, jako ani konkrétního pachatele. V takovém případě pak není koho postihnout. Diskriminujícím se pak stává systém obecně a není možné přisoudit konkrétní odpovědnost. V určitém okamžiku se však zvláště pokud se objeví konkrétní poškozený (adresát diskriminujícího jednání) stává z diskriminace skupinové diskriminace individuální Institucionální diskriminace V případě institucionální diskriminace je zřejmý její původ a dopad. Na základě příslušnosti jedince k určité skupině osob je takovému jedinci, v rámci vyloučení celé jeho skupiny, zamezen přístup k institucím systému vzdělání, či přímo plnohodnotnému přístupu na trh práce. Jde o systémové-společenské pochybení, jehož náprava spočívá v konkretizaci práv všech osob, deklaraci těchto práv a vymáhání jejich rovnosti bez ohledu na osobu dotčeného Vědomá a nevědomá diskriminace Vašečka považuje za vědomou diskriminací takové jednání, kdy osoba, či skupina osob jedná s vědomím poškození diskriminované osoby, či skupiny tímto jednáním. Bývá často ospravedlňováno předsudky a předpokládanými vlastnostmi poškozované skupiny, které domněle legitimizuje jednání diskriminující skupiny. 23 Naproti tomu nevědomá diskriminace je diskriminací na základě zvyku, či domnělého 22 Tak, že je možno říci, že toto je skupina, či hnutí, které je možno vymezit oproti zbytku společnosti; můžeme se tak pokusit konkretizovat pachatele takového jednání. 23 VAŠEČKA, Imrich. Sociálne potrební Rómovia a sociálna pomoc v Českej republike. [s.l.], s. FSS MU Brno. Vedoucí dizertační práce Doc. PhDr. Libor Musil, CSc.

13 přirozeného uspořádání. Daná skupina diskriminujících toto své jednání nepřičítá předsudkům, ani je nepovažuje za diskriminaci. 24 Toto rozdělení má jen malý význam pro adresáta diskriminujícího jednání, ale je značně důležité z hlediska postupu pro nápravu takového stavu. Nevědomě diskriminující člověk ve své podstatě neví, že jeho jednání je chybné, naopak vědomě diskriminující jedná od samého počátku s úmyslem poškodit. Význam identifikace těchto dvou typů jednání tedy roste pro volbu vhodné preventivního, či represivního opatření, majícího za cíl zamezit diskriminačnímu jednání Druhy diskriminace Druhy diskriminace jsou myšleny způsoby diskriminačního jednání, případně chování, které mohou za různých okolností nabývat určité podoby. Důležitá je zde skutečnost, že se tak děje na základě některého z diskriminačních důvodů (viz kapitola 2.6) Obtěžování a sexuální obtěžování Obtěžování je druhem chování... které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné či urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. 25 V případě sexuálního obtěžování je zde specifický prvek buď erotického motivu, či chování, které zasahuje do sexuálně intimní sféry oběti 26. Jako druh diskriminace je toto chování zařazeno především proto, že z důvodu určitého vnějšího znaku adresáta obtěžování (a jeho identifikace ze strany původce obtěžování) k takovému chování vůbec dochází. Takovými znaky mohou pak mohou být například příslušnost k určitému pohlaví, sexuální preference, či praxe příslušníka určité náboženské skupiny. 24 Tamtéž. 25 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str vtípky, narážky, zpochybňování sexuálních schopností, nařčení z možných neobvyklých zálib v oblasti sexuality apod.

14 Pronásledování Pronásledování je v tomto významu chápáno jako jednání, jemuž je vystavena osoba, která se dovolávala svého práva nebýt diskriminován. Je to druh msty, který je uplatňován se záměrem dalšího poškozování dřívější oběti diskriminačního jednání Navádění k diskriminaci a pokyn k diskriminaci Naváděním k diskriminaci je jednání jedné osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. 28 Zde je rozšířen okruh diskriminujících o nejen konkrétně jednající osobu, ale o kohokoliv, kdo tuto jednající osobu v diskriminujícím jednání podporuje a to bez ohledu na konečný výsledek. Pokyn k diskriminaci je podobný navádění, nicméně je zde prvek nerovnosti vztahů mezi tím, kdo k diskriminaci ponouká a tím, kdo má diskriminaci vykonat. Je mezi nimi vztah podřízenosti a nadřízenosti kdy pokyn vychází od nadřízeného. Opět je zde i vina toho, kdo pokyn vydal, bez ohledu na skutečnost realizace diskriminačního jednání Kvóty a preference Kvóta je stanovený minimální počet jedinců, kteří jsou z důvodu uplatňování pozitivně diskriminačních opatření (v rámci něhož dochází k preferenci jedince na základě jeho příslušnosti ke konkrétními znaky vymezené skupině) obsazováni do určité pozice. Předpokladem a legitimizací takového jednání je představa, že samotná rovnost nestačí a pro nápravu stavu je třeba upřednostnit jedince, kteří mají k určitým zdrojům ztížený přístup. V souvislosti s kvótami bývá často zdůrazňována nutnost užití kvót jako přísně omezeného dočasného řešení, v jehož rámci má dojít k vyrovnání situace, nikoliv nerovnováhy v opačném gardu. 27 S tímto je možné se setkat na pracovním trhu, kdy je např. uchazeč o zaměstnání z důvodu své předchozí iniciativy na obranu svých práv znevýhodněn pro tuto svou předešlou aktivitu a soustavně nedůvodně odmítán, či jinak poškozován. 28 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str. 19.

15 Tvrdé užití kvót není možno běžně realizovat v oblasti přístupu k zaměstnání. Zde se nabízí použití kvót jen v případě vyrovnanosti všech ostatních kvalitativních znaků uchazečů 29, za předpokladu opodstatněnosti jejich užití. Pokud by k takovému jednání došlo, aniž by byla splněna podmínka kvalitativní rovnosti ve schopnostech, nebylo by možné takové jednání ospravedlnit jako přiměřené a užité pro nedostupnost jiných prostředků Diskriminační důvody Škála diskriminačních důvodů je značně široká. Rozlišujeme základní diskriminační důvodu a to: - pohlaví, - rasa a etnický původ, - věk, - zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav, - sexuální orientace, - náboženství, víra nebo skutečnost, že osoba je bez vyznání. Dalšími diskriminačními důvody pak jsou jazyk, politické a jiné smýšlení, sociální původ, majetek, rodová příslušnost, členství v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo v jiných sdruženích, stav manželský nebo rodinný a povinnosti k rodině, státní občanství a další. Rozdíl je především v přísnosti postihu, či stupni ochrany, která je zaručována. Diskriminace realizovaná ze základních diskriminačních důvodů je v rámci EU postihována přísněji, než je tomu u důvodů ostatních 30. Vzhledem k tomu, že oblast diskriminačních důvodů není uzavřena 31, nabízí se tak prostor, aby se diskriminací stalo jakéhokoliv racionálně nedůvodné rozdílné 29 Viz dále Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 30 Například rozlišování mezi zákazníky podle toho, zda platí platební kartou, či hotově diskriminace platících kartou je postihována méně přísně, než rozlišování z důvodů rasy; 31 Což ve svém rozhodnutí zmiňuje již Evropský soud pro lidská práva v případu Belgian Linguistics z roku (tzv. Belgický jazykový případ, 1969), kde definoval diskriminaci jako rozlišování, které nemá objektivní a racionální zdůvodnění anebo neexistuje vztah proporcionality mezi užitými prostředky a sledovaným cílem. Štrasburský soud dokonce za diskriminaci považuje i situaci, kdy stát opomněl zacházet s osobami rozdílně, přičemž tyto osoby se nacházely v podstatně rozdílných situacích (viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne ). volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. str. 12.

16 zacházení, v kterékoliv z oblastí života člověka a hodnocení diskriminace se tak stalo pouze... otázkou obecné důvodnosti a přiměřenosti právního chování a jednání Proto je nezbytné pevně vytyčit hranice diskriminace s úvahou potenciálního dopadu na adresáta diskriminačního jednání a omezit označení diskriminačního jednání z hlediska následku pouze na pro život jedince důležité oblasti, jako je například pracovní trh, přístup ke zdravotní péči, vzdělání apod Pohlaví Příslušnost k určitému pohlaví je v současnosti jedním z nejrozšířenějších důvodů pro diskriminaci. Svou roli na tom pochopitelně mají fyziologické dispozice a rozdíly, které v kontextu zevšeobecnění a předsudků o schopnostech, možnostech a výkonnosti mají za následek podvědomé přisuzování těchto schopností a vlastností, stejně jako projekci těchto představ do konkrétních jedinců. Na základě zjevného rozdílu (vnější rekognice) mezi muži a ženami pak může docházet k realizaci rozdílného přístupu. Za diskriminaci z důvodu pohlaví je třeba považováno negativní přihlížení k mateřství (protože toto je vyhrazeno pouze ženě). Skupinou, která je častěji postižena nerovným přístupem na základě příslušnosti k určitému pohlaví, jsou ženy. Oblastí, v níž jsou ženy nejčastěji znevýhodněny, je trh práce. Za počátek tvorby rozdílů je považován již nestejný způsob výchovy chlapců a děvčat. 33 Vlivem socializace pak dochází k rozdělení tzv. genderových rolí. Toto rozdělení je samo o sobě významným původcem budoucí diskriminace, neboť vytváří představy o charakteristikách a vlastnostech jedince na základě vnějšího znaku. Tyto představy obsahují např. určení, mužské a jaké ženské, co je povinností muže a co zase ženy. jaké jednání je Diskriminace na základě pohlaví může být racionální i iracionální. Racionální je tam, kde většinou (nikoliv absolutně) muž a žena podávají rozdílné výkony (práce s ohledem na fyzickou sílu, oblast pečovatelských služeb) a iracionální v případě, kdy je bez ohledu na podávané výkony některé z pohlaví považováno za méně schopné (prodavačka konfekce, prodavač automobilů). Zákon stanovením zákazu činění rozdílů na základě příslušnosti k určitému pohlaví tak formuje společenský postoj k chápání pozice ženy a muže především 32 ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. str Více CURRAN, D. J. RENZETTI, C. M. Ženy, muži a společnost. Praha : Karolinum

17 se snahou o vymýcení stereotypizace probíhající bez ohledu na přání a postoje jedince Rasa a etnicita Diskriminace na základě rasy, či etnické příslušnosti je diskriminací na základě vnějších fyziognomických znaků, podle kterých lze určitého jedince (ne bez možnosti omylu záměny) identifikovat. V případě takového jednání jsme se v minulosti mohli setkat s diskriminací bez ohledu na její možný přínos pro diskriminujícího jednotlivce. Jednalo se tak o čistou formu diskriminace, která byla motivována pouze některou z forem rasové nesnášenlivosti. Dnes se jedná spíše o obavu z následků jednání osob určité etnické příslušnosti (rasy) a dopad takto předjímaného jednání na osobu diskriminujícího. Ukazuje se zde posun z diskriminace na základě samotné rasové příslušnosti (iracionální diskriminační jednání) k předsudkům o tom, jakými vlastnostmi a schopnostmi diskriminovaný jedinec disponuje na základě jeho rasové, či etnické příslušnosti (racionální diskriminace). Skupina odlišná na základě snadno rozpoznatelných vnějších znaků je vystavena zobecňování zkušeností hodnotitele, ať již osobních, či zprostředkovaných. Toto zobecňování a projekce je pak důvodem pro neobjektivní rozhodování, jehož je na základě rasy (či příslušnosti k etnické skupině) diskriminovaná osoba předmětem. V případě podezření z diskriminace na základě rasy nebo příslušnosti k etnické skupině je dnes postupováno velmi tvrdě a takovéto obvinění vzbuzuje velký zájem sdružení na ochranu rovnosti, stejně jako především v případě medializace široké veřejnosti. Paradoxem zůstává, že v rámci snahy o řešení komplikovaných otázek v souvislosti s multikulturalismem a snahou o integraci specifických etnických skupin, často dochází k jejich pozitivní diskriminaci, jež následně vyvolává růst nelibosti většinové společnosti, a tak se stávají některá z pozitivních opatření kontraproduktivními. Určitá část ozývajících se hlasů tvrdí, že zvláštní zacházení je samo o sobě projevem nerovnosti neboť argumentace pro zvýhodňování na základě rasové či etnické příslušnosti často vyznívá ve smyslu neschopnosti jednání členů menšiny o začlenění do většinové společnosti. Jednotlivce takové skupiny

18 zbavuje části jejich individuality tím, že jim bez ohledu na jejich osobní kvality přičítá pro skupinu charakteristické schopnosti či vlastnosti. 34 Diskriminace pak probíhá často na trhu práce, či v případě hledání a opatřování si ubytování Věk Věk jako diskriminační důvod vychází ponejvíce ze stereotypního vnímání výkonnosti, schopností a vlastností, vyplývajících z různých životních období člověka, reprezentovanými buď jeho věkem, nebo příslušností k určité generaci. 36 Takovéto hodnocení člověka dle věku se nazývá ageismus. Vzhledem k postupně se zvyšujícímu průměrnému věku populace (nárůst počtu obyvatel v poproduktivním věku), je téma stává stále více aktuálním. Nejde již pouze o uplatnění na pracovním trhu, kdy jsou starší lidé pro svůj věk (ať již z důvodu předpokládané snížené výkonnosti, obavy z vyšší absence, či předpokladu brzkého odchodu do důchodu - a tak neperspektivnosti) znevýhodněni, ale i o sektor veřejných služeb, reflektující jejich důchodový (respektive příjmový) propad (zahrnující zajištění bydlení, hromadné dopravy, zdravotní péče a dalších potřeb) Zdravotní postižení nebo nepříznivý zdravotní stav Lidé se zdravotním postižením mají pro svůj handicap obecně sníženou šanci na uplatnění (a to nejen na trhu práce, ale ve všech oblastech života). Tento handicap, stejně jako jeho dopady, bývá mnohdy uvažován rozdílně od skutečného stavu možností takto znevýhodněného jedince. Tito lidé jsou pak často diskriminování na trhu práce, či při poskytování veřejných služeb. Jsou činnosti, které mohou lidé určitého postižení vykonávat takřka bez omezení, či kvalitativního dopadu na samotný výstup takové činnosti. Překážkou pak v mnoha případech bývají okolnosti související s vykonávanou prací. Příkladem těchto překážek jsou zajištění dopravy na místo 34 Například lehce kontroverzní nesouhlasné stanovisko soudce Borrega Borrega k rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci stížnosti č /00, D. H. a ostatní vs. Česká republika. 35 Více v ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>. 36 Volně podle VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.ageismus.cz/index.php?m=2 =cz>. 37 Skutečností v tomto případě zůstává, že je v zájmu každého z nás tuto situaci řešit, protože jen velmi malé části z nás se někdy v budoucnu tato problematika nedotkne. Solidarita a snaha řešit tuto situaci je tak racionální investicí (nejen morální povinností).

19 výkonu práce, pořízení zvláštních pracovních (znevýhodnění kompenzujících) pomůcek, nebo zázemí pracoviště (bezbariérová přístupnost pro výkon práce potřebných prostor). Mnohdy je pro potencionálního zaměstnavatele (podle jeho názoru) snazší tyto změny (zajištění dopravy, úprava pracoviště) neprovádět a zdravotně znevýhodněné nezaměstnávat. Je pro ně zdánlivě ekonomicky výhodnější danou pozici obsadit zdravým člověkem, přičemž již dále není bráno v potaz, který z uchazečů je vhodnější, či schopnější vytvářet vyšší přidanou hodnotu. V okamžiku, kdy je rozhodujícím kritériem zdravotní stav, jedná se o diskriminační důvod Sexuální orientace Přihlížet k sexuální orientaci jako rozhodujícímu faktoru při rozhodování je považováno za diskriminaci, ať již se jedná o preferenci určité sexuální orientace, či odmítání určitého sexuálně-alternativního chování. Stejně jako v případě pohlaví, i zde je přihlížení k biologické zvláštnosti či rozdílnosti zakázáno, není-li možné výběr na základě tohoto kritéria zdůvodnit nutností a aplikovat jej v mezích přiměřenosti. Vývoj posledních let v této oblasti však razantně podporuje nečinění rozdílů a tvrdě potlačuje jednání opačné. Argumentaci, že např. sociální zařízení, které je využíváno společně osobami téhož pohlaví rozdílné sexuální orientace neplní účel soukromí a určitého stupně zachování důstojnosti, nebývá brán v potaz, neboť nebylo potvrzeno, že by tato skutečnost činila takové obtíže, jaké jí bývají teoreticky přikládány. Obecně bývá v této oblasti více než kde jinde hlavním motivem diskriminace nepřijetí osob s alternativní sexuální orientací z důvodu předsudků a neopodstatněného strachu, nebo pocitu odporu vůči těmto jedincům. Často se projevuje v případě poskytování služeb či hledání ubytování, v menší míře i na trhu práce Náboženství, víra Příslušnost k určitému náboženství, víra (a její konkrétní projevy), či skutečnost, že jsou osoby bez vyznání, jsou evergreenem lokálních diskriminací inkriminovaných osob po celém světě. Skutečnost, že je někdo muslimem, 38 Více na ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dpmigrace/diskriminace.pdf>.

20 křesťanem, anebo bez vyznání, je v různých světových lokacích různě přijímáno často podle většinového zastoupení určitého náboženství. V muslimských zemích jsou tvrdě diskriminováni všichni ne-muslimové, v západních zemích jsou po 11. září 2001 v některých situacích diskriminováni muslimové, obecně negativní postoje k sobě na celém světě přitahují např. Svědkové Jehovovi či Židé (a další náboženské skupiny žijící v uzavřených komunitách). V České republice nelze v současnosti hovořit o náboženství jako o jednom z nejvýznamnějších důvodů pro diskriminaci. 39 Okrajově se lze s přímou diskriminací setkat v případech rozhodování o svěření dítěte do péče, přístupu k obřadům či požadavku výkonu (dodržování) náboženských rituálů osobami ve výkonu trestu. Oblastí znevýhodnění, kterou lze v krajním případě označit za diskriminaci, bývá s náboženstvím související vyšší počet členů rodiny (respektive více dětí). Tyto rodiny jsou znevýhodněny ekonomicky zbývá jim méně času na práci (což má často dopad na výši příjmů) a zároveň mají větší náklady Další diskriminační důvody Mezi další diskriminační důvody (vedlejší) pak patří diskriminace z těchto důvodů: Jazyk buď pro jeho neznalost, či jen rozdílný přízvuk. Bývá to jeden z projevů, který vyčleňuje adresáta diskriminačního jednání z většinového okolí a tak zakládá důvod k rozdílnému zacházení. Možná diskriminace se projevuje ve všech oblastech života na pracovním trhu, při opatřování bydlení, v přístupu ke vzdělání, službám apod. Důvodem k diskriminaci je často snížené porozumění, či obava z jinakosti. Národnost... je záležitostí pocitu sounáležitosti (politické, historické, kulturní) s určitým národním společenstvím, tedy kým se dotyčný cítí být, ke komu se 39 Volně podle ČIŽINSKÝ, Pavel, et al. Diskriminace - Manuál pro pracovníky institucí vyd. Praha : Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, s. Dostupný z WWW: <http://www.diskriminace.info/dp-migrace/diskriminace.pdf>. 40 Zde se pouze v poznámce zmíním o dvou rovinách jedné skutečnosti. První je ta, že i ze strany požadavků státu dochází ke zvyšování nákladů těchto rodin především povinností užití např. autosedaček, což klade značné nároky na pořizovací cenu nového prostorného vozu. Druhou stranou téže mince je pak skutečnost, že rodiny s více dětmi vychovávají více budoucích daňových poplatníků, za což by měly být odměňovány. Současný systém podpory rodin neumožňuje skutečnou kompenzaci nákladů v řádu statisíců, nicméně příspěvkem k symetrii a spravedlnosti by bylo uzákonění přímého příspěvku dětí k důchodu rodičů, místo odvedení části daní (respektive pojistného). Tato skutečnost by stimulovala i řádnou výchovu. obdobně na: HAVLÍČKOVÁ, Kateřina. Chceme svým rodičům přispívat na důchod přímo? Mensa [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/casopis/ekonomika/penzijni-09.html>.

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část IV. Odůvodnění Obecná část 1.1 Název Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Tabulka. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2009) Graf. Poměr mezd mužů a žen v ČR (2000-2009) Tabulka. Mzdová mezera ve vybraných zemích Vysvětlení mzdového rozdílu Jak vysvětlit,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Změna zákoníku práce

Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Změna zákoníku práce Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Změna zákoníku práce (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy. 1 (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét Antidiskriminační zákon zákon 198/2009 Sb. ze dne 23. dubna 2008, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv O které směrnice

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2007 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornaj6kqxi9) Důvodová zpráva

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornaj6kqxi9) Důvodová zpráva Důvodová zpráva IV. Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Změna zákona o státní sociální

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více