OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT"

Transkript

1 NEWSLETTER 2/2015

2 NEWSLETTER 2/2015 OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT Obsah: I. Úvodem II. Současná právní úprava obchodního rejstříku III. Obchodní rejstřík pojem, zapisované osoby a zapisované údaje IV. Základní principy současné právní úpravy (princip formální publicity, princip materiální publicity) V. Následky porušení povinnosti předložit listiny VI. Zápisy prováděné notáři VII. Závěrem 2

3 ÚVODEM Ke dni vstoupila v účinnost nová právní úprava, jež se významně dotýká i problematiky obchodního rejstříku, resp. zápisů do něj. Tuto novou úpravu přináší zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva a který, mimo jiné, doplňuje dosud chybějící ustanovení o výši poplatků za zápisy do veřejného rejstříku, které budou prováděny notáři. Ode dne byly tedy vytvořeny podmínky pro to, aby již dříve uzákoněná teoretická možnost provádět zápisy do obchodního rejstříku rejstříkovým soudem nebo notářem, začala být uskutečňována i v praxi. V souvislosti s výše uvedenou novinkou máme za to, že je na místě věnovat se současné právní úpravě obchodního rejstříku podrobněji. Cílem tohoto newsletteru je přinést základní srovnání současné a předchozí právní úpravy obchodního rejstříku, vyzdvihnout principy, na nichž je nynější právní úprava založena a upozornit na nejdůležitější změny, které byly do nové právní úpravy obchodního rejstříku oproti předchozí úpravě zahrnuty a jaká jsou s tím spojená případná rizika. 3

4 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU S účinností od je právní úprava obchodního rejstříku obsažena v samostatném zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen zákon o veřejných rejstřících ). Do tohoto právního předpisu byla sloučena do té doby velmi roztříštěná právní úprava všech veřejných rejstříků sloužících k evidenci právnických osob, případně podnikajících fyzických osob. To znamená, že zákon o veřejných rejstřících zahrnuje nejen úpravu obchodního rejstříku, ale i rejstříku spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností 1. Ve vztahu k obchodnímu rejstříku nahrazuje právní úprava provedená v zákoně o veřejných rejstřících předchozí úpravu obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zrušenou k novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci rekodifikace soukromého práva v České republice 2. Současná právní úprava obchodního rejstříku v mnohém navazuje na zmíněnou předchozí úpravu, nicméně vykazuje určité změny a smyslem tohoto newsletteru je, jak již bylo výše řečeno, upozornit na nejvýznamnější z nich. 1 ust. 1 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 2 ust bod 72 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 4

5 OBCHODNÍ REJSTŘÍK POJEM, ZAPISOVANÉ OSOBY, ZAPISOVANÉ ÚDAJE Pojem obchodního rejstříku zůstal zachován i v nynější právní úpravě obsažené v zákoně o veřejných rejstřících 3, jedná se však pouze o jeden z více dílčích rejstříků (nadační, obecně prospěšných společností, spolků, ústavů a jiné), které dohromady tvoří veřejný rejstřík. Do obchodního rejstříku se jako doposud povinně zapisují obchodní společnosti a družstva, jejichž právní poměry, zejména statusové záležitosti, jsou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 4. Zapisovanými obchodními společnostmi jsou tedy veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost, dále se zapisují i družstva (bytová a sociální). Všechny tyto osoby jsou zákonem považovány za podnikatele 5. Fyzické osoby podnikatelé jsou zákonem o veřejných rejstřících rozděleny do několika skupin 6 a jejich zápis je i nadále založen na principu dobrovolnosti 7, ledaže by v konkrétním případě došlo ke splnění podmínek stanovených zákonem o veřejných rejstřících pro povinný zápis této osoby do obchodního rejstříku. Taková situace nastane u fyzické osoby podnikající na území České republi- 3 ust. 42 a násl. zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4 ust. 42 písm. a) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5 ust. 421 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 6 ust. 43 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 7 ust. 42 písm. b) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5

6 OBCHODNÍ REJSTŘÍK POJEM, ZAPISOVANÉ OSOBY, ZAPISOVANÉ ÚDAJE ky, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty (je-li součástí výnosů nebo příjmů), dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku Kč. Fyzická osoba splňující tyto podmínky se do obchodního rejstříku zapisuje povinně 8. Do obchodního rejstříku se dále zapisují i dalších osoby, o nichž to stanoví zákon o veřejných rejstřících, případně jiný zákon (např. státní podniky) 9. Pokud se jedná o údaje zapisované do obchodního rejstříku 10, jsou tyto v zásadě převzaty z dosavadní úpravy, i když jsou doplněny o požadavky dané zákonem o obchodních korporacích. Změny se například týkají povinného zápisu počtu členů statutárního orgánu, dále zápisu údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, nově se zapisuje i informace o tom, že se obchodní korporace, vzniklá za účinnosti předchozí právní úpravy, podřizuje nové úpravě zákona o obchodních korporacích apod. Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě rejstříkovými soudy. 8 ust. 45 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 9 ust. 42 písm. c) zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 10 ust. 25 a zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 6

7 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Princip formální publicity Současná právní úprava obchodního rejstříku je založena na formálním principu publicity skutečností zapsaných v rejstříku ohledně všech zapsaných právnických i fyzických osob 11. To znamená, že je umožněn veřejný přístup všech osob k údajům zapsaným v rejstříku bez zřetele na to, zda s tím zapsané osoby souhlasí nebo ne. Jejich obecný souhlas s provedením zápisu, jakož i s jeho zveřejněním, je dovozován již ze samotného podání návrhu na zápis. Princip formální publicity je v zákoně o veřejných rejstřících promítnut do úpravy povinnosti rejstříkového soudu zveřejňovat údaje o zapsané osobě (jakož i listiny uložené ve sbírce listin), a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto zveřejňování se fakticky uskutečňuje v internetové databázi veřejného rejstříku 12. Princip formální publicity není dotčen ani omezením publikace rodného čísla fyzické osoby. To se do obchodního rejstříku sice nadále zapisuje, neobjevuje se však ve výpisu z něj a nezveřejňuje se. Databáze obchodního rejstříku je tak rozdělena na dvě části, jednu veřejně přístupnou a druhou určenou jen pro vnitřní potřeby rejstříkového soudu, příp. jiných státních orgánů. 11 ust. 3 7 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 12 Hampel, P. a Walder, I.: 3 7 Princip formální publicity. Komentář k Zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( 304/2013 Sb.), ASPI 7

8 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Princip materiální publicity Stejně jako v předchozí právní úpravě obchodního rejstříku je i v zákoně o veřejných rejstřících zakotven princip materiální publicity zapsaných skutečností ve veřejném rejstříku (tzv. princip dobré víry nebo princip veřejné důvěry v zapsané skutečnosti) 13. Tento princip vyjadřuje, že stav zápisu v obchodním rejstříku je považován za stav po právu platný pro všechny osoby, kterým není známo, že stav zápisu uvedený v rejstříku neodpovídá skutečnosti, jinak řečeno, že faktický stav se od stavu zapsaného v rejstříku liší (např. skutečné sídlo zapsané osoby je umístěno na jiné adrese než na adrese uvedené v obchodním rejstříku apod.). Princip materiální publicity spočívá jednak v tom, že skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku (jakož i obsah listin uložených ve sbírce listin) jsou vůči třetím osobám účinné od okamžiku jejich zveřejnění. To však neplatí, pokud by zapsaná osoba prokázala, že třetí osobě byly tyto skutečnosti známy již dříve (např. zapsaná osoba by prokázala, že třetí osobě předložila již vydané usnesení soudu dříve, než bylo zveřejněno). Zde nese důkazní břemeno zapsaná osoba. 13 ust zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 8

9 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Ze zásady, že zveřejněné skutečnosti jsou považovány za veřejně známé, je i novou právní úpravou nadále ponechána výjimka, a sice že údaje zapsané v obchodním rejstříku není možné namítat vůči třetí osobě do šestnáctého dne po jejich zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět. V takovémto případě nese důkazní břemeno třetí osoba. Princip materiální publicity je však založen i v tom, že nebyla-li určitá skutečnost do rejstříku zapsána, ačkoliv tam zapsána být měla, nemá ten, jehož se zápis týká, proti tomu, kdo právně jednal v důvěře v údaj zapsaný v rejstříku, právo namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. V těchto případech poskytuje nová právní úprava ochranu třetím osobám, ovšem s výjimkou případu, kdy třetí osoba o nesouladu mezi zápisem v rejstříku a skutečným stavem věděla. Důkazní břemeno však nese vždy zapsaná osoba. Zapsaná osoba tak bude nucena nést negativní důsledky toho, že včas nepodala návrh na zápis nastalých změn do obchodního rejstříku Hampel, P. a Walder, I.: 8 10 Princip materiální publicity. Komentář k Zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( 304/2013 Sb.), ASPI 9

10 NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘEDLOŽIT LISTINY Součástí obchodního rejstříku zůstala i nadále sbírka listin 15, která je rejstříkovým soudem vedena pro každou zapsanou osobu. Zákon o veřejných rejstřících přesně vymezuje její povinný obsah 16 a zároveň zapsaným osobám ukládá povinnost bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti předkládat soudu stanovené listiny k založení do této sbírky 17. Dotčenými listinami jsou zejména: zakladatelská právní jednání právnické osoby a jejich pozdější změny, stanovy, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu, výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou. 15 ust zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 16 ust zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 17 ust. 72 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 10

11 NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘEDLOŽIT LISTINY Povinnost zakládat určité dokumenty do sbírky listin byla samozřejmě zakotvena již v předchozí právní úpravě a rovněž i možné sankce za její případné nesplnění byly upraveny právními předpisy. Nicméně, dosavadní právní úprava se v praxi ukázala jako zcela neúčinná, když poslední průzkumy ukazují, že převážná většina podnikatelů tuto povinnost porušuje (např. v roce 2010 účetní závěrky a výroční zprávy nezveřejnilo 81 % zapsaných osob) 18. Současná právní úprava si proto klade za cíl zapsané osoby k plnění této povinnosti přimět, a to cestou zpřísnění sankcí 19, které za její porušení hrozí. Možnými sankcemi v současnosti jsou: uložení pořádkové pokuty 20 rejstříkovým soudem až do výše Kč, přičemž předchozí právní úprava umožňovala uložit tuto pokutu jen do výše Kč. Předpokladem uložení pokuty je nesplnění povinnosti ani po té, co byla zapsaná osoba soudem vyzvána k jejímu dodatečnému splnění. Pokutu je možné ukládat i opakovaně. Naopak, odůvodňuje-li to pozdější chování zapsané osoby, které již byla pokuta uložena, lze jí pokutu prominout. 18 Hampel, P. a Walder, I: 1 Veřejné rejstříky. Komentář k Zákonu o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( 304/2013 Sb.), ASPI 19 Švéda, M.: Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny 20 ust. 104 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 11

12 NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘEDLOŽIT LISTINY zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací 21, a to i bez návrhu, v případě, že zapsaná osoba neplní povinnosti podle 104 zákona o veřejných rejstřících (neuposlechnutí výzvy) opakovaně nebo může-li mít takové neplnění závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem. Rejstříkový soud je povinen na tyto následky dotčenou osobu předem upozornit a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Za neuposlechnutí výzvy se závažnými důsledky pro třetí osoby se přitom vždy považuje nepředložení aktualizovaných listin taxativně uvedených v zákoně o veřejných rejstřících, mezi něž patří i zakladatelské listiny, účetní závěrky či výroční zprávy 22. zákon o veřejných rejstřících zároveň upravuje vyvratitelnou právní domněnku, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní tyto povinnosti, porušuje péči řádného hospodáře 23. Negativním následkem pro člena statutárního orgánu pak může být povinnost nahradit vzniklou škodu 24, rovněž připadá v úvahu rozhodnutí o vyloučení z funkce člena statutárního orgánu 25. Tuto domněnku lze vyvrátit a důkazní břemeno nese porušující člen statutárního orgánu. 21 ust. 105 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 22 ust. 106 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 23 ust. 106 odst. 2 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ust. 159 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník 24 ust. 53 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 25 ust. 65 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 12

13 NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘEDLOŽIT LISTINY porušení dotčené povinnosti je přestupkem 26 na úseku podnikání podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který může být v přestupkovém řízení uložena odpovědné fyzické osobě pokuta až do výše Kč nebo jí může být uložen zákaz činnosti do jednoho roku. nesplnění dané povinnosti v podobě nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy je i správním deliktem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 27. Za jeho spáchání hrozí povinnému subjektu pokuta až do výše 3 % hodnoty jeho aktiv celkem, což již může představovat velmi citelný postih pro dotčeného podnikatele. nejcitelnější sankce pak může být uložena za spáchání trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona 28, který za tento trestný čin stanoví trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti v případě, že zapsaná fyzická osoba, nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinna, a jiného tak ohrozí nebo omezí na jeho právech. Pro vznik trestní odpovědnosti je ovšem nutná úmyslná forma zavinění a právě její prokázání bývá v praxi velmi složité. Rovněž by 26 ust. 24 odst. 1 písm. c) bod 2 zák. č. 200/199 Sb., o přestupcích 27 ust. 37 a) odst. 1 písm. h) zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, k tomu též Tichý, L. a Hrabánková, M.: Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin po ust. 254 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákona 13

14 NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘEDLOŽIT LISTINY muselo dojít k prokázání omezení nebo ohrožení cizích práv. Shora uvedená sankce může postihnout jednatele nebo členy představenstva obchodní korporace. v neposlední řadě může být dovozena i trestní odpovědnost právnické osoby podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, neboť tento zákon odkazuje na 254 trestního zákona 29 a výše popsané jednání (zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění) považuje za trestné ve vztahu k fyzickým osobám, které za právnickou osobu jednají (členové statutárního orgánu, fyzické osoby vykonávající kontrolní či řídící činnost, zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení) 30. Možnými tresty jsou až zrušení právnické osoby, peněžitý trest s denní sazbou v rozmezí 1000 Kč až Kč, nebo zákaz činnosti na 1 rok až 20 let, příp. pouze uveřejnění rozsudku (dalšími v úvahu přicházejícími tresty jsou pak i trest zákazu plnění veřejných zakázek, zákaz účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži či zákaz přijímání subvencí a dotací). Stávající právní úprava tak nepochybně vychází vstříc zvýšeným požadavkům na transparentnost osob zapsaných v obchodním rejstříku, přičemž obchodní rejstřík má spolu se sbírkou listin sloužit jako informační systém veřejné správy, základní zdroj informací věřitelů, společníků i široké veřejnosti, a je proto vyžadováno, aby údaje v něm zapsané a založené listiny byly vždy aktualizované. 29 ust. 7 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 30 ust. 8 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; viz též Hampel, P. a Walder, I.: Komentář k Zákonu o veřejných rejstřících právnických osob a fyzických osob (304/2013 Sb ), ASPI 14

15 ZÁPISY PROVÁDĚNÉ NOTÁŘI Zápisy do veřejného rejstříku jsou, jak již bylo výše uvedeno, prováděny především rejstříkovými soudy. Novinkou ve stávající právní úpravě je však zavedení možnosti provádění zápisů do obchodního a dalších veřejných rejstříků notáři 31. Již od je zákonem o veřejných rejstřících notáři uložena povinnost provádět zápisy do veřejného rejstříku, bude-li o takový zápis požádán osobou oprávněnou k podání návrhu na zápis a budou-li splněny další zákonem stanovené předpoklady pro provedení zápisu. Možnost výběru, zda zápis bude proveden notářem nebo soudem na základě řízení u rejstříkového soudu, má oprávněná osoba. Na základě žádosti oprávněné osoby bude notář povinen zápis provést, a to za těchto předpokladů: zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do veřejného rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby (podkladový notářský zápis), podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby, popř. že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoby nebo její orgán povinny, nebo 31 ust zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 15

16 ZÁPISY PROVÁDĚNÉ NOTÁŘI notáři byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin 32. Pokud však mají být některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém byl podkladový notářský zápis sepsán, provede notář zápis do veřejného rejstříku pouze v případě, že uskutečnění takových následných právních jednání je osvědčeno dalším notářským zápisem (notářským zápisem o osvědčení) 33. Zápis provede vždy notář, který podkladový notářský zápis sepsal 34. V praxi však tato novinka doposud nemohla být využívána, neboť nebyla právním předpisem stanovena výše poplatků za zápisy prováděné notáři, a ani nebyla dokončena úprava softwarové aplikace umožňující notářům provádět zápisy dálkovým přístupem ust. 108 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 33 ust. 109 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 34 ust. 110 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 35 Neubauer, R.: Zápis do veřejného rejstříku prováděný notářem 16

17 ZÁPISY PROVÁDĚNÉ NOTÁŘI Nicméně, k vstoupil v účinnost zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva a který chybějící ustanovení o výši poplatků za zápisy do veřejného rejstříku prováděné notáři doplnil. Poplatky za zápisy notáři jsou s ohledem na to, že v těchto případech odpadá řízení o zápisu vedené rejstříkovým soudem, stanoveny v nižších částkách, než je tomu u poplatků za zápisy provedené soudem. Poplatky za zápisy do veřejných rejstříků prováděné notáři činí: za první zápis akciové společnosti částku ve výši 8000 Kč (srov Kč za zápis rejstříkovým soudem), za první zápis osoby, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku, částku ve výši 2700 Kč (srov Kč za zápis soudem) a za změny nebo doplnění zápisu částku ve výši 1000 Kč (srov Kč za zápis rejstříkovým soudem) 36. Kromě těchto poplatků bude ovšem podnikatel povinen uhradit notáři i jeho odměnu za provedení zápisu a úhrn úkonů spojených se zápisem. V průběhu měsíce května 2015 byla rovněž spuštěna i potřebná softwarová aplikace a tudíž provádění zápisů notáři již nic nestojí v cestě. 36 Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (srov. položka 39 a položka 11 Sazebníku poplatků) 17

18 ZÁPISY PROVÁDĚNÉ NOTÁŘI Nová právní úprava má v této otázce přinést především snížení nákladů podnikatelů spojených se zápisy do veřejných rejstříků, jakož i samo zrychlení zápisů, neboť notáři o provedení zápisu nepovedou za splnění předepsaných podmínek žádné řízení, zápisy budou provádět dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po podání žádosti o zápis a o provedeném zápisu budou vydávat žadateli ověřený výpis obchodního rejstříku, příp. z některého dalšího veřejného rejstříku, obsahující nově zapsané skutečnosti. Novinka má rovněž přispět i ke snížení agendy rejstříkových soudů a tudíž i k snížení nákladů na státní správu Neubauer, R.: Zápis do veřejného rejstříku prováděný notářem, srov. Nevrkla, L.: Přímé zápisy do obchodního rejstříku notáři 18

19 ZÁVĚREM Závěrem lze shrnout, že stávající právní úprava obchodního rejstříku obsažená v zákoně o veřejných rejstřících sice v mnohém navazuje na předchozí právní úpravu, zároveň však přináší některé i velmi významné změny, se kterými by měl být každý podnikatel dobře seznámen, tak aby se mohl vyvarovat nepříjemných důsledků spojených s neplněním zákonem mu uložených povinností nebo naopak aby v praxi využil nových, zejména technických, možností, které mu nová právní úprava poskytuje. Na jedné straně se jedná především o zpřísnění postihu za neplnění jinak poměrně jednoduché povinnosti předkládat stanovené dokumenty rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin, na druhé straně o poskytnutí alternativy v podobě možnosti zápis skutečností do rejstříku provést prostřednictvím notáře, což má podnikatelům přinést snížení administrativní zátěže, zlevnění a zrychlení tohoto procesu. 19

20 Věříme, že výše uvedené shrnutí usnadní Vaši orientaci v nové právní úpravě. V případě potřeby jsem Vám plně k dispozici pro poskytnutí doplňujících informaci. Editor: JUDr. Magda Stárková, advokát, Hlavním cílem newsletterů je poskytnout základní informace k danému tématu a nelze je považovat za vyčerpávající odborný návod. Obsah této publikace slouží pouze k základní orientaci a nevychází ze specifických okolností jednotlivého případu či individuálních potřeb klienta. Před každým právním úkonem v konkrétním případě doporučujeme si vyžádat odbornou právní pomoc, kterou Vám rádi na základě Vaší žádosti poskytneme. Za přesnost a úplnost informací obsažených v této publikaci neneseme žádnou odpovědnost. Vyskočil, Krošlák & spol. Advokátní a patentová kancelář Voršilská 10, Praha 1 T F E W

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY V ROCE 2016 Obsah: I. Úvodem II. Občanské a obchodní právo III. Pracovní právo IV. Daňové předpisy V. Ostatní 2 ÚVOD I. Úvodem V dalším

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce.

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce. SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: HBH atelier s.r.o. se sídlem: Letkovská 5, 326

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 127/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní

SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní Smluvní strany: Objednatel: (dále jen objednatel ) Město Vimperk se sídlem: Steinbrenerova

Více

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha Obchodní právo Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 2014 Obchodní právo JUDr. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN: 978-80-87839-30-0

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 139/2002-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 133/2002-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Věry

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a) vznik práva

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Ministerstvo financí. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

Ministerstvo financí. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace Ministerstvo financí Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace Praha 2015 Obsah : 1. Úvod do problematiky hospodaření s

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

NOVÉ OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO38

NOVÉ OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO38 Brno 2014 Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace NOVÉ OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO38 New civil and corporate law Libuše Müllerová Úvod Rekodifikace občanského a obchodního práva, ke které došlo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb vedoucí oddělení zdravotnictví: Ing. Lenka Zdražilová tel.: 495 817 506 mailto:lzdrazilova@kr-kralovehradecky.cz zástupkyně vedoucí oddělení: Marie

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele

Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Spotřebitelem pro účely reklamačního řízení se (podle ust. 2 odst. 1 písm. a) tohoto

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007X2GW* UOHSX007X2GW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0895/2015/VZ-43942/2015/513/IHl Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany: [NÁZEV / JMÉNO A PŘÍJMENÍ] se sídlem / místem podnikání [ ] IČO/DIČ: [ ] zápis ve veřejném rejstříku vedeném [ ] soudem v [ ], sp. zn. [ ] zastoupen [ ] (dále jen zhotovitel

Více

k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy

k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy JUDr. Jiří Konečný advokát DOPLŇUJÍCÍ PRÁVNÍ INFORMACE k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy I. Zadání Tato informace navazuje na stručnou

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ:

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Životní situace Název: Žádost o STAVEBNÍ POVOLENÍ Základní informace: Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Stavební povolení představuje jeden ze tří zákonných režimů

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

PRÁVNÍ POSUDEK. Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S.

PRÁVNÍ POSUDEK. Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S. PRÁVNÍ POSUDEK Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S. Vážení, na základě Vaší žádosti jsme provedli právní rozbor týkající se smlouvy svazku

Více

C metodika str. 1 (20. 03. 2014)

C metodika str. 1 (20. 03. 2014) C metodika str. 1 (20. 03. 2014) I. Ú V O D 1) Obecná část Tento metodický pokyn vydává Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ ) k zajištění jednotného postupu a působnosti všech organizačních útvarů a organizačních

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Stavba vodního díla. 1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. 4. Základní informace k životní situaci

Stavba vodního díla. 1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. 4. Základní informace k životní situaci Stavba vodního díla 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Povolení stavby vodních děl 4. Základní informace k životní situaci K provedení (stavbě) vodních děl, k jejich změnám

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Obec Chrást se sídlem Chrást, Čsl. odboje 133, PSČ 330 03

Více

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (Poznámka ČNB: jde o orientační pracovní pomůcku, která

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Preambule. 1 Základní ustanovení

Preambule. 1 Základní ustanovení Jednací řád rozhodce Preambule Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Marií Pluhařovou, zapsanou v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev.č.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

III. Dodatek č. 8. Nadace. se sídlem.. IČ:. č. bank. účtu...vedeného u. zapsaná v nadačním rejstříku vedeném soudem v oddíl.. vložka.. zastoupená..

III. Dodatek č. 8. Nadace. se sídlem.. IČ:. č. bank. účtu...vedeného u. zapsaná v nadačním rejstříku vedeném soudem v oddíl.. vložka.. zastoupená.. III. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II.etapě uzavřené podle 18 odst. 2) písm. a) bod 6) zákona

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0080RLS* UOHSX0080RLS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0029/2016/VZ-02195/2016/522/JKr Brno: 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí JUDr. Olga Humlová 19.února 2009 Základní údaje o insolvenčním zákonu č. 182/2006 Sb. ( IZ ) Nabytí účinnosti: 1. ledna 2008 Na řízení

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více