INSPEKCNI ZPRAVA. ÒSr zoo to7-rs. cj: Òeskó Skotní inspekce. Ztíns\i inspektorít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKCNI ZPRAVA. ÒSr zoo to7-rs. cj: Òeskó Skotní inspekce. Ztíns\i inspektorít"

Transkript

1 Òeskó Skotní inspekce Ztíns\i inspektorít INSPEKCNI ZPRAVA Zódriladní Skola Vala5ské MeziÍí óí, Lerotínova 376, okres Vsetín, p Ííspévkovó organtzace Lerotínova 376,7570l VaIaSské MeziÍíòí Identifikótor Skolv: Termín konóní inspekce: 6. a 7, éewen 2007 cj: Signatura ÒSr zoo to7-rs bo4cal /2007

2 ZAk<LADNÍuo.q.JE ZÍízovatelem próvnické osoby Zakladní Skola Vala5ské Meziiíóí, Zerctínova 376, okres Vsetín, pííspévkovó organrzaceje Mésto Vala5ské MeziÍíóí. Próvnickó osoba vykonóvé èinnost zékladní 5koly, Skolní dnùiny, Skolníhoklubu a Skolníjídelny. V zékladní Skole (dóle jen Skola) se ve Skolním roce k datu inspekce vzdélfvalo 429 Zakú. YzdéIfvétní ù6kúprobíhalo podle vzdélfvacího programu Zilkladní Skolaèj P D T INSPEKCE Inspekóníóinnostpodle $ I74 odst. 2 písm. b) zéú<ona é Sb., o píed5kolním, jiném zél<ladním, vzdéiéxéní(dólejen Skolskyzakon),ve zréní stiedním,vy55ímodbornéma pozdéjsích píedpisù,v zékladní5ko1e. CíI inspekòní òinnosti:. ZjiÉténí a hodnocení podmínek, prubéhu a vysledkù vzdéléxéní v oblasti rozvoje ótenaìské gramotnosti podle rcalizovaného vzdéiéwacíhoprogramu ve 3. a 7. roòníku zétkladnískoly k datu inspekce. INSPEK zusréní Zji5tèní ^ hodnocení podmíneko prùbèhu a vysledkù vzdéliviní v oblasti rozvoje ótenóíské gramotnosti podle realizovaného vzdélóvacího programu ve 3. a 7. roòníku zókladní Skoly k datu inspekce ÒtenaÍskó gramotnost ZAku je ze strany vedení Skoly systematicky podporovéna. V koncepóních dokumentech Skoly je rozvoji ótenóískych dovedností Zakù vénovóna znaénét pozornost v oblastech vzdélívací nabídky (vyuka cizího jatyka od l. roòníku), cílené píípravy na Skolní soutéze Qazykové a recitaòní soutéze),poiódéní akcí a vystoupení iéir.ù Skoly pro veíejnost, organizovaním pozniwacích zfijezdí ù6k.ic-do zahraniéí, postupného zlep5ovéní urovné materiólního vybavení (informaòní a komunikaóní technologie, interaktivní tabule) a tvorby Skolního vzdéibvacího programu. Reditel Skoly m6 podrobné informace z mezinénodního srovnévacího 5etÍení urovné òtenaiskyich dovedností PISA a o aktuólní potíebnosti rozvoje ótenaìskégramotnosti ùàkil. Jeho aktivity podporujírealizaci koncepèních zómérù v rozvoji ètenóískfch dovedností Z kí Skoly. Skola se pravidelné zúèastiuje narodních srovnóvacích SetÍení, informace o konkrétních qisledcích Z6kú, z nétrodních srovnóvacích SetÍení a zmezinarodních SetÍeníjsou vyuóujícím píed6v6ny pro da15ívpùití v próci metodickych sdruzenía píedmétovych komisí. Rozvoj ètenaíské gramotnosti je u ù6kfr také vhodné podporovan jejich óaslim zapojovétním do znaénéhomnozství Skolních projektovych dnù, ve kterych se mohou ù6ci prezentovat svymi znalostmi a dovednostmi ve Skole a rlaveíejnosti. Vzdélfvéní uòitelù zaméíené na rozvoj òtenaískych dovedností v rómci dal5ího vzdéi6v6ní pedagogick;ich pracovníkù (dóle jen DVPP) je v dostateónémííe vedením Skolyplónovanoa realizovóno. K vlastnímu hodnocení dosazené úrovné òtenaískych dovedností ùakí slouzí kromé celkového vyhodnocovóní urovné dosahovaních vzdéifvacích vysledkù ù6kú, zejména

3 qisledky ze srovnóvacíhotestovaní Zók.\ a hodnocení kvality Zókovsk;ich vystupù zrcalizovan;ich Skolních akcí, projektovych dnù a pravidelné étvrtletní vyhodnocovóní jednaní vfsledkù pr6cez6k:ùza jednotlivómetodickósdruzenía píedmétovékomise.souóóstí metodickfch sdruzenía píedmétov;ichkomisíje tematika zanréíené na rcnríjení pozitivního vztahu k mateískému jazyku jako prosfredku k samostatnémuzískîvéní informací, ke zvlfidnutí pr6ces ruznjmi formami textoqich materiólù,sdílení ótenaìsk;f ch zétiitkí a rczvoj pozitivních ótenóískychnóvykù. S vysledy próce ù6kí se dóle pracuje a jsou znich \ryvozovénaopatieníke zlep5enízji5ténéhostavu.k podpoieótenríìskychdovednostíu iàk:ù^ se speciólnímivzdèléwacími potíebami úóinné píispívají kvalitnè zpracovanéindividuólní vzdéiîvacíplany integrovanychz6kí. Skola úspésnéintegruje také 4 zdravotnépostizené Z6W. Dva ù6ci 9. roèníku mají téiké postizení(nakove a télesné)a pracují s osobními asistentkami.jednaùékyné5. roéníkumó sluchovépostiùerua jeden ù6k7. roèníkupostizení ztakové.da15íaktivity uóitelù vedoucík rozvoji ètenóískfchdovednostízríkùse projevují i v organizovónípravidelnychnóv5tévkulturníchpiedstavení,tematick;ichzí$ezdù,skolních soutèzía píehlídek.skolaaktivnévyuzívóspoluprfuce s méstskouknihovnou. Vyuka èeskéhojazyka ve 3. a 7. roèníkuje zaji5tènauóiteli spozadovanouodbornou kvalifikací. V rómci DVPP se vyuóující v oblasti ètenaiskégramotnostiù6lai zanéfují na óinnostní uèení ve qiuce ètení a psaní, vyuùiti réìncovéhovzdélívacího progrrimu pro zlep5enívjuky éeskéhojazyka, ètení a psaní s porozuméním,efektivní metody vyuky, pozitivní zményve vyuóovànía vlastníhodnocenískoly. K úóinnépodpoierozvojeètenríìskychdovednostízakùje vyuù:íviíno dobrémateriólnízínemí Skoly, a to zejménaskolníknihovna,poéítaóovóuèebnas pomérnèbohatym softwarovím vybavením(vyukovéprogramy)s píístupemk internetua 2 interaktivnítabule.k prezentaci vysledkùprócezakùslouzípíehlednéa aktivní webovéstrénkyskolya Skolníéasopis. Ve 3. roònícíchprobéhlyhospitacevjazyceèeském,matematice a prvouce.tíídy byly velmi vkusnéa úèelnévyzdobeny.obé vyuéujícívedly ùekyke kultivovanémuprojevu,dbaly na formulacehlarrníchi podpùrnychtvrzení.vyuóujícíuóivo Íadily do blokù. Hodnocenívykonù ùókú bylo prubézné,óastébylo téù vlastní hodnoceníùàk'ú'.vyuka ve v5echpiedmétech probíhalanenósilnouformou a cílenézaiazovóníaktivit píed vlastní pracízakùi béhempr6ce (hra na flétnu se zpévem,plnéní úkolù s maximólnímvyuùitím prostorucelé dídy, stìídríní forem próce)plynule piechénelov opakoviínínoqich poznatkù.òastédiskusev hodinóchse stalada15ímprostíedkemke zji5t'ov6ní,ovéíovanía osvojovanínovych informací.vyuéující upiednostiovaly skupinovoupróci, kde si i6ci mohli navzfujem radit a pomóhat.sledované projektové vyuóovaní poskyovalo Zékùm dostateóny èasovy prostor k píemyslení i k vyjódíení vlastních my5lenek a né.u:orí.zaci pracovali na dílòích úkolech a poté seznérmovali zbyek tíídy se svymi zdvéry.v prvoucena zàkladéklíóovychslov ke kazdému stanovenému tématuù6civyhledóvaliinformacenejendoma(kíízovky, obrénky,knihy, texty, puzzle,informacezískanéod rodióù a prarodióù)a ve vyuèovéní(uóebnice,encyklopedie, vyukové progftimy, internet), ale také vyttlívali maket a vychér:eii z profesí rodièù a prarodióù. V kazdé skupiné byl uréen mluvóí, kferého ostatní ù6ci dopliovali pfi odpovédíchna dotazyspoluzakù.slozitéj3í otazkry citlivé korigovalaa upíesilovalauóitelka. Obé vyuòující vedly ùeky k toleranci, úcté a porozuménía dodrzovanípíedem uròenych pravidelchovaní. Ve sledovanévyuce v 7. roèníku (obèanskóv;ichova, jaryk óesky,dèjepis) ù6ci vyuzívali texty v uéebnici i dal5í textové materióly, které jim píipravili vyuóující, a to pìedevsím k vyhledfvéní a získfvéntrnoqich informací podle píedem stanovenychkritérií a úkolù. Získaneinformace spróvnétfídili podle vyznarru a obsahua pod vedenímvyuóujícíchje doplilovali do souvisléhotextu, samostatnych vét nebohesela vyvùívalije ke svémuuòení. Zacivèt5inoudokazalipodlezadanychukolù velmi dobíeposouditvyznamjednotlivychslov i obsatr rozséhlejsíhotextu, píi problémech s pochopením obtíznéj5íchslov vyttùívaii

4 slovníky, spróvnóinterpretacetextu a formulacehlarmímy5lenkya podpùrnychtvrzeníjim neóinilaproblémy.zaci dostévalidostatekpíílezitostík samostatnému ptó3.r.oa ke vz1jemné komunikacia spolupróci(úóelnézaiazovanóskupinovó,pr6ce).mateiiólní podpora rózvoje òtenaìskychdovednostíz6k:ú. byla úèinnó.vyuèující vénovalydostateènyeasovyprostorpro slovnívyjédíenízé/riù, v5emzékùmbyly zaruéenyrorrnépiílezitosti. Hodnotící stupnice pííklad dobré praxe standardní stav rizikovf stav vynikající, pffkladné funkòní, béznf stav podprúmèrnf stav, vyíaduje zménu l. ZÍizovací listina ze dne 28. òervna 2001 vydan Méstem Vala5skéMeziÍíòí. ój. neuvedeno 2. Rozhodnutíve véci zéryisuzsnényv údajích vedenlichv rejstiíku Skol a Skolskych zaíízení vydané trrtsuf èj e-Zlze dne g. bíezna 2006 s úòinnosrí od 9. bíezna2006 J. Rozhodnutíve véci zópisu z;rnényv údajích vedenychv rejstííku Skol a Skolskych zaiízenívydané trrtstrlr ój :21 Spis. zn. M ze dne 29.bÍezna2007s úéinnostíod l. zaií Jmenoviínído funkceíeditelezs Val. Meziiíéí- i,erotinovaòj. RSú vydané Stotstym uíademvsetíndne31.prosince 1992s platnostíod 1. ledna lgg3 5. Doklady o nejvy55ím dosaàeném vzdélóní vyuèujících èeského jazyka ve 3. a7. roènícíchzékiadní Skolyk datuinspekce 6. Tiídní knihy - Skolnírok k datuinspekce 7. TÍídní vykazy- Skolnírok 2006/2007k datuinspekce 8. Vyroóní zpríva o òinnostiskolyza Skolnírok 2005/2006ze dne2. ffjna NóstinkoncepceSkolynaléta ze dne 1. zaií organizaceskolníhoroku ze dne30. s{pna DalSívzdél6v6nípedagogicklfch pracovníkùna obdobílet Piehledseminffi DVPPve Skolnímroce2007ze dne31. kvétna Individuólní vzdéléwacíplany integrovanychù6krive Skolnímroce kdatu inspekce 14. Plfu prérce vychovnéhoporadce- skolnírok Zprîva o vychovnémporadenstvíza Skolnírok 2006/2007ze dne22. kvétna Materiólyk tvorbéskolníhovzdèlóvacíhoprogramuk datuinspekce 1 7. VlastníhodnoceníSkoly- listy pro sebehodnocení uóitelùk datuinspekce r 8. Postupzpracovéníavyvù:itívlastníhohodnoceníve Skolnímroce 2006/2007 t9. PlónmetodickéhosdruZenípro I roóníkna Skolnírok PlanyprócepÍedmétovychkomisí 2. stupnèna Skolnírok t 4

5 Zpravypiedmétovékomise- óes[i jazyk za Skolnírok Zprtvy píedmétovékomise- éeskyjaryk za Skolnírok k datuinspekce Hodnoceníprérce metodickéhosdruzení pro roéníkyve Skolnímroce k datuinspekce vfsledky testovanícermat ve Skolnímroce V;isledkytestovaníSCIOve Skolnímroce vysledky testovónícermat ve Skolnímroce VysledkytestovaníSCIOve Skolnímroce Zapísyz jedniní pedagogickérady od I. zéèí2003k daruinspekce zfipisy zprovozrríchporadod 1. ledna2006k datuinspekce Skohi òasopis- 6. vyd éní,biezen2007 Narozeninovykoktejl - hrají a zpívají ù6cizs i,erotínova- CD vydanék píílezitosti 25. vyroéí zaloùenískoly étenóískó gromotnostíie funkéné zaélenénado celkovéstrategíea plúnovúní vedeníikoly. Protoíe íedítel íkoly uychtízízpodrobnfch a aktuúlních informací o stavu a potíebnosti rozvoje étenóisklch dovednostííúkti z mezinórodnícha núrodních srovnóvacíchíetíení a Ato ínformace ddle píeddvd, mohou s témito informacemí úéínné pracovat metodícké orgúny íkoly. Podpora rozvoje étendísklch dovednostíve vzdélúvacímprocesu íkoty je velmi zíetelní Wastní hodnocení íkoly obsahuje uyhodnocovóníúrovné étentiísklch dovednostííúkù véetnéopatíení ke zlepíovóní zjííténého stuvtt. Vytvúíenózpétnúvazbake kvalítép oskytovaného vzdélóvóníj efunkéní. Persondlnípodmínky uiaky ve 3. a 7. roéníku a datíí vzdélóvúnípedagogíckjchpracovníkù zaméíenézeiména na éínnostní uéení, étení a psaní s porozuméním a metodick! rozvoj étendísk! ch dovednostíítikti j sou standardní. Ve sledovani'chhodínóch byly vzhledemk charakteru probíraného uéíva úéelnévyuíívóny uyuéovacímetody a materiúlní zdroje podporující rozvoj étenúísklch dovedností,próci s textem a získóvóní daliích informací. Ilroveú sledované ujuky ve 3. roénících byta hodnocenajako uyníkající,v 7. roénícíchbyla sledovanéuluka na standardníúrovnl

6 Inspekénítim Titul, jméno a pííjmení VedoucítÍmu PhDr.VlastislavKoZela Òlenkaffmu Mgr. IvanaChramostovó Òlenkatymu JanaMióolové Podpis ""/ (/ a' 414^'r'r{nt^ /gz, Cetkó Skolníinspekce Zllnsk! inspektor6t- prurooisté Ye ZIiné dne12.éervna2007 zar6mí,ffid"? Box22s Dle $ 174 odst. 13 íkolského ztikona, ve znéní pozdéjíích píedpísù, mùíe íeditelka íkoly podat píípomínky k obsahu ínspekénízprúuy Óeskéíkolní lnspekcí do 14 dnù po jejím píevzetí na adresapracovíité vedoucíhoínspekéníhotj,mu: Ceskúíkolní inspekce,zarúmí 88,P.O. Box 225, Zlín. Inspekéní zprdvu spoleénés píípomínkamí a stanoviskemóst k jejích obsahu zasíiú CSt zíízovatelía ikolské radé, ínspekénízpróvavóetnépíipomínek je veíejnó. Datum a podpis Íeditele Skolystvrzující projednóní a píevzetíinspekònízpríxy Datum: ot VdaÈslró [uitlùl Andni Skola Zerotínova376,okresVsetln pfispóvkovéorgianzaée 'l' Razítko ReditelSkoly Titul, jménoa pffjmení Podpis /,, - /ruh Mgr. Milan Kardo5 / 6,l

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opatovec, okres Svitavy Opatovec 119, 568 02 Svitavy Identifikátor školy: 600 100 324 Termín konání inspekce: 5. - 10. leden

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice. Adresa: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice. Adresa: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice Adresa: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves Identifikátor: 600 041 328 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění: + Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-138/08-07 Název školy: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Adresa: Zborovská 2696, 390 03 Tábor Identifikátor: 600 064 620 IČ: 00582859

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s. r. o. Pošepného nám. 2022, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 031 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s. r. o. Pošepného nám. 2022, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 031 393 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s. r. o. Pošepného nám. 2022, 148 00 Praha 4 Identifikátor školy: 650 031 393 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-04. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1023/09-04. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1023/09-04 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Adresa: Nám. Odboje

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-991/13-E. Komenského 118, 533 72 Moravany. Mgr. Ladislavem Janušem, ředitelem

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-991/13-E. Komenského 118, 533 72 Moravany. Mgr. Ladislavem Janušem, ředitelem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-991/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Základní škola Moravany, okres Pardubice Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 160 164 Identifikátor

Více