Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách."

Transkript

1 Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá ze změn prvedených záknem č. 120/2001 Sb.,záknem č. 517/2002 Sb., záknem č. 257/2004 Sb., nálezem Ústavníh sudu vyhlášenéh pd č. 181/2005 Sb., záknem č. 377/2005 Sb., záknem č. 56/2006 Sb., a záknem č. 315/2006 Sb. ZÁKON veřejných dražbách.parlament se usnesl na tmt zákně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tent zákn upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím suvisejících. Pdle tht zákna se pstupuje, nestanví-li zvláštní právní předpis jinak1). 2 Vymezení pjmů Pr účely tht zákna se rzumí: a) dražbu veřejné jednání, jehž účelem je přechd vlastnickéh neb jinéh práva kpředmětu dražby, knané na základě návrhu navrhvatele, při němž se licitátr brací na předem neurčený kruh sb přítmných na předem určeném místě s výzvu kpdávání nabídek a při němž na sbu, která za stanvených pdmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátra vlastnictví neb jiné práv k předmětu dražby, neb ttéž veřejné jednání, které byl licitátrem uknčen z důvdu, že nebyl učiněn ani nejnižší pdání,

2 b) navrhvatelem sba, která za pdmínek stanvených tímt záknem navrhuje prvedení dražby, c) účastníkem dražby sba přítmná při dražbě, která se dstavila za účelem činit pdání asplňuje pdmínky stanvené tímt záknem, d) dražební jisttu zajištění buducích závazků účastníků dražby ve stanvené výši afrmě, e) dražebníkem sba, která rganizuje dražbu a má k tmu příslušné právnění ( 6 dst.1); jde-li majetek územních samsprávných celků neb majetek státu, může být dražebníkem i územní samsprávný celek neb příslušný rgán státní správy, f) licitátrem fyzická sba právněná činit jménem a na účet dražebníka úkny při dražbě, g) vyvláním licitátrem přednesené prhlášení předmětu dražby, uvedení nejnižšíh pdání a výše stanvenéh minimálníh příhzu, jakž i výzva účastníkům dražby k pdávání nabídek, h) zahájením dražby prhlášení licitátra, že zahajuje dražbu, není-li dále stanven jinak, i) pdáním nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespň stanvenéh nejnižšíh pdání; další pdání musí převyšvat pdání již učiněné nejméně stanvený minimální příhz, není-li dále stanven jinak; v případě, že byla rzdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; pdání je perfektní až ústní nabídku, j) příklepem úkn licitátra spčívající v klepnutí kladívkem, jímž dchází za stanvených pdmínek k přechdu vlastnickéh či jinéh práva k předmětu dražby, k) vydražitelem účastník dražby, jemuž byl udělen příklep, 2a l) výtěžkem dražby cena dsažená vydražením a její případné příslušenství, m) náklady dražby dměna dražebníka a náklady účelně vynalžené dražebníkem na materiální a rganizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby; mezi náklady účelně vynalžené dražebníkem patří i přiměřené náklady na zabezpečení infrmvansti dražbě, včetně infrmací v tisku, a náklady na uveřejnění dražební vyhlášky způsbem v místě bvyklým, jakž i náklady vynalžené dražebníkem na zvýšení jeh pjistnéh za pjištění dpvědnsti za škdu, pkud s hledem na hdntu dražené věci byl nutn sjednat zvýšení pjistnéh dražebníka více než 10% půvdníh pjistnéh, n) zmařením dražby neuhrazení ceny vydražitelem ve stanvené lhůtě, ) centrální adresu jediné míst, kde jsu ve veřejně přístupném infrmačním systému (Internet) uveřejněny infrmace určené tímt záknem neb infrmace pskytnuté dbrvlně statními účastníky dražeb, p) správcem centrální adresy sba rganizující za úplatu uveřejnění infrmací určených tímt záknem neb infrmací dbrvlně pskytnutých statními účastníky dražeb. (1) Jednání při rganizvání a v průběhu dražeb se knají vždy v českém jazyce. Písemnsti musí být vyhtveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dtčen práv předlžit písemnst v jiném než českém jazyce splu s úředním překladem písemnsti d českéh jazyka. (2) Účastník dražby může činit pdání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumčen d českéh jazyka tlumčníkem, kteréh si bstará na své náklady, pkud

3 tut skutečnst písemně známí dražebníkvi nejpzději při svém zápisu d seznamu účastníků dražby. 3 Účastníci dražby (1) Účastníkem dražby může být vždy stát, a t i tehdy, kdyby jiná sba byla z dražby vylučena. (2) Účastníky dražby nesmějí být sby, které nemhu nabývat vlastnictví a práv kpředmětům dražby2), sby, na jejichž majetek byl prhlášen knkurs neb vůči nimž byl zamítnut návrh na prhlášení knkursu pr nedstatek majetku aneb hledně jejichž majetku byl pětvně ptvrzen nucené vyrvnání, a t p dbu tří let d zrušení knkursu, jeh zamítnutí pr nedstatek majetku neb d tří let d sknčení pětvnéh vyrvnání; nikd nesmí dražit za ně. (3) Účastníky dražby nesmějí být sby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mhl djít k vylučení, mezení neb narušení hspdářské sutěže3); nikd nesmí dražit za ně. (4) Účastníky dražby nesmějí být sby, které neslžily dražební jisttu, je-li pžadvána, a v pakvané dražbě ani vydražitel, který způsbil zmaření předchzí dražby téhž předmětu dražby u téhž dražebníka; nikd nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kntrlu jsu pvěřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušnéh živnstenskéh úřadu akntrlu dražby pvěření zaměstnanci Ministerstva pr místní rzvj (dále jen "ministerstv"); nikd nesmí dražit za ně. (5) Účastníky dražby nesmějí být dražebník rganizující a prvádějící tut dražbu, sba, jež je jeh statutárním rgánem neb členem jeh statutárníh neb jinéh rgánu, jeh zaměstnanec, licitátr, který na tét dražbě činí úkny dražebníka, a dále ani správce knkursní pdstaty, likvidátr neb nucený správce, jsu-li navrhvateli tét dražby; nikd nesmí dražit za ně. (6) Účastníkem dražby též nesmí být sba, která je ve vztahu k některé z sb uvedených v dstavci 5 sbu blízku3a), splečníkem, sbu vládanu neb sbu, která s ní tvří kncern3b); nikd nesmí dražit za ně. (7) Pkud t pvaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná splečná účast více účastníků dražby za účelem splečnéh nabytí předmětu dražby. Pdmínku splečné účasti na dražbě je, že bude před zápisem splečných účastníků d seznamu účastníků dražby předlžen dražebníkvi čestné prhlášení všech splečných účastníků dražby, které bude bsahvat určení buducích pdílů na vydraženém předmětu dražby, jakž i zmcnění sby právněné splečné účastníky na dražbě zastupvat a které bude patřen úředně věřenými pdpisy všech splečných účastníků dražby. S výjimku určení sby právněné splečné účastníky na dražbě zastupvat není žádné mezení bsažené v prhlášení účastníků dražby neb vyplývající z jejich případné dhdy vůči dražebníkvi ani vůči třetím sbám účinné. Spleční účastníci dražby dpvídají za uhrazení ceny dsažené vydražením splečně anerzdílně. 4 Zastupení Účastník dražby se může dát v dražbě zastupvat zástupcem na základě písemné plné mci s úředně věřeným pdpisem; za účastníka dražby může jednat prkurista.

4 5 Vylučení některých věcí a práv z dražeb (1) Pdle tht zákna nelze dražit věci a práva, s nimiž na základě vyknatelnéh rzhdnutí sudu neb rgánu státní správy nelze nakládat, nestanví-li tent zákn jinak. (2) Při dražbě cenných papírů se přiměřeně pužijí ustanvení tht zákna, pkud zvláštní právní předpis upravující pdnikání na kapitálvém trhu nestanví jinak. Zvláštní pdmínky k prvzvání živnsti dražebníka 6 (1) Dražebníkem může být fyzická sba zapsaná v bchdním rejstříku, bchdní splečnst neb družstv, která splňuje pdmínky stanvené tímt záknem a byl jí udělen příslušné právnění k prvzvání živnsti. K vydání kncese k prvádění dražeb pdle tht zákna si příslušný živnstenský úřad vyžádá stanvisk ministerstva. Bez stanviska ministerstva, ve kterém ministerstv vyjádří, že dražebník má předpklady k výknu dražební činnsti a činnstí suvisejících, nemůže živnstenský úřad kncesi vydat. Ministerstv ve stanvisku psudí předpklady dražebníka vyknávat dražební činnst a činnsti suvisející z hlediska ddržvání platných právních předpisů, záruk chrany zájmů navrhvatele, vlastníka předmětu dražby, účastníků dražby a dalších sb majících práva k předmětu dražby také na základě jemu předlžených, dražebníkem vyhtvených základních pravidel pstupu dražebníka při výknu dražební činnsti a činnstí suvisejících. Dražebníkem prvádějícím na území České republiky jediněle neb dčasně dražby pdle části druhé tht zákna může být i sba, která prkáže, že je usazena v jiném členském státě Evrpské unie a že je pdle právních předpisů jinéh členskéh státu Evrpské unie právněna vyknávat činnst bdbnu činnsti dražebníka ve smyslu tht zákna. Na dražebníka pdle předchzí věty se zvláštní pdmínky k prvzvání činnsti dražebníka nevztahují. (2) Dražebník je pvinen d 30 dnů d vydání kncese uzavřít smluvu pjištění své dpvědnsti za škdu, která by mhla vzniknut v suvislsti s činnstí dražebníka. (3) Dražebník prvádějící nedbrvlné dražby musí vedle pžadavků uvedených vdstavcích 1 a 2 splňvat dále tyt pdmínky a) je-li právnicku sbu, musí jeh základní kapitál, ppřípadě zapisvaný základní kapitál činit alespň Kč a musí být v plném rzsahu splacen, b) jeh pvinnst pdle dstavce 2 musí být splněna tak, aby výše pjistnéh plnění činila alespň Kč, a c) je pvinen mít svu účetní závěrku věřenu auditrem pdle zvláštníh právníh předpisu4a). (4) Je-li navrhvatelem správce knkursní pdstaty, nesmí se na dražbě pdílet jak dražebník. Je-li navrhvatelem správce knkursní pdstaty, který je právnicku sbu, nesmí dražbu prvádět dražebník, který je ve vztahu k navrhvateli splečníkem, sbu tvřící s ním kncern, jeh statutárním rgánem neb členem jeh statutárníh neb jinéh rgánu aneb jeh zaměstnancem, ani dražebník, jehž je navrhvatel splečníkem. Je-li navrhvatelem správce knkursní pdstaty, který je fyzicku sbu, nesmí dražbu prvádět dražebník, který je ve vztahu k navrhvateli sbu blízku neb jeh zaměstnancem, ani dražebník, jehž je navrhvatel

5 splečníkem, statutárním rgánem neb členem jeh statutárníh neb jinéh rgánu aneb jeh zaměstnancem. (5) Pruší-li dražebník pvinnst upustit d dražby, ač tak byl pvinen učinit, neb některu z pvinnstí pdle dstavců 2 až 4, pvažuje se takvé prušení za závažné prušení pvinnstí pdle živnstenskéh zákna5). (6) Na dražebníky - územní samsprávné celky a rgány státní správy - se zvláštní pdmínky k prvzvání činnsti dražebníka nevztahují. 7 Kntrlu ddržvání pdmínek pr rganizvání a prvádění dražeb pdle tht zákna prvádí ministerstv, které sleduje, zda a jak plní dražebník pvinnsti ulžené tímt záknem. Živnstenský úřad zašle neprdleně pravmcné rzhdnutí udělení kncese neb jejím zrušení ministerstvu; ministerstv uveřejní na centrální adrese údaje dražebníku v rzsahu zveřejňvaném živnstenskými úřady v živnstenském rejstříku6). 8 Licitátr (1) Licitátrem může být puze fyzická sba způsbilá k právním úknům a fyzicky způsbilá k tét činnsti. (2) Licitátr zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili pdání, uděluje příklep aprvádí též lsvání hledně udělení příklepu. 9 Archivační pvinnst (1) Dražebník je pvinen vést řádnu spisvu evidenci a zabezpečit účelné a bezpečné ulžení písemnstí suvisejících s dražbu. Rvněž zabezpečí ulžení písemnstí pdniku, jestliže je předmětem dražby, a t pdle zvláštníh právníh předpisu. (2) Dražebník je pvinen umžnit nahlédnutí d archivvaných písemnstí pdle dstavce 1 účastníkvi dražby v případě dražby, které se tent účastník zúčastnil, a dále zaměstnancům živnstenskéh úřadu pvěřeným kntrlu prvzvání živnsti, zaměstnancům ministerstva pvěřeným kntrlu prvádění dražeb a správci daně při daňvém řízení. 10 Zasílání a dručvání písemnstí a zasílání peněžitých částek (1) Písemnsti se zasílají pštu frmu listvní zásilky ddávané d vlastních ruku sdručenku; lze je předat i jiným prkazatelným způsbem d vlastních ruku sby, které jsu určeny. (2) Peněžité částky se skládají htvě neb zasílají pštu frmu peněžní zásilky dručvané d vlastních ruku, převdem z účtu u banky neb spřitelníh a úvěrníh družstva neb jiným bezhtvstním způsbem; lze je též předat i jiným

6 prkazatelným způsbem d ruku sby, které jsu určeny. Dražebník může připustit i platbu šekem neb platební kartu. 11 Označení sb a věcí Osby a věci musí být značvány způsbem vylučujícím jejich záměnu. 12 Další pdmínky pr pstup při dražbách (1) Míst, datum a čas zahájení dražby musí být určeny tak, aby nebyla mezena mžnst účasti při dražbě. (2) Způsb úhrady ceny, pdmínky předání předmětu dražby vydražiteli a minimální příhz musí být stanveny s hledem na zvláštnsti a hdntu předmětu dražby; nesmí být stanveny za účelem mezení zájmu účast na dražbě. (3) Dražebník je pvinen dplnit zasílané písemnsti údaje či dklady stanvené zvláštními předpisy na základě výzvy katastrálníh úřadu neb správce centrální adresy. (4) Uveřejněním způsbem v místě bvyklým je u dražeb nemvitstí uveřejnění na úřední desce becníh úřadu, úřadu městské části neb městskéh bvdu, v jehž bvdu se nemvitst nachází. Za uveřejnění způsbem v místě bvyklým se též pvažuje, dručí-li dražebník těmt úřadům dražební vyhlášku se žádstí její uveřejnění na úřední desce asučasně v peridickém tisku určeném pr území územníh samsprávnéh celku, v jehž bvdu se nemvitst nachází, uveřejní alespň základní údaje předmětu dražby, místě ačasu knání dražby, nejnižším pdání, výši minimálníh příhzu a dhadnuté neb zjištěné ceně, jakž i údaj tm, kde se lze seznámit s úplným textem dražební vyhlášky. (5) Účastníci dražby a statní přítmní na dražbě jsu v průběhu jejíh knání pvinni nerušit průběh dražby chváním dprujícím dbrým mravům. (6) Dražbě může být přítmna každá sba, která zaplatila vstupné. Vstupné na jeden dražební den činí maximálně 100Kč na sbu a den. Vybrané vstupné je sučástí výtěžku dražby. 13 Odhad ceny předmětu dražby (1) Dražebník zajistí dhad ceny předmětu dražby v místě a čase bvyklé. Odhad nesmí být v den knání dražby starší šesti měsíců. Jde-li nemvitst, pdnik7), jeh rganizační slžku8), neb věc prhlášenu za kulturní památku9), musí být cena předmětu dražby zjištěna psudkem znalce10). Znalec dhadne i závady, které v důsledku přechdu vlastnictví nezaniknu, a upraví příslušným způsbem dhad ceny. (2) Osba, která má předmět dražby v držení, je pvinna p předchzí výzvě, v dbě určené v tét výzvě, umžnit prvedení dhadu, jakž i prhlídku předmětu dražby. Dba prhlídky musí být ve výzvě stanvena s přihlédnutím k charakteru dražené věci, unemvitsti zpravidla tři týdny p deslání výzvy.

7 (3) Pkud sba, která má předmět dražby v držení, neumžní prvedení dhadu neb prhlídky předmětu dražby, lze dhad prvést na základě dstupných údajů, které má dražebník k dispzici. 14 Dražební jistta (1) Dražebník je právněn p účastníkvi dražby žádat slžení dražební jistty. (2) Účastník dražby je pvinen slžit dražebníkvi ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce dražební jisttu v penězích neb ve frmě bankvní záruky; dražebník je pvinen umžnit ba uvedené způsby. Stanví-li tak dražební vyhláška, musí být záruční listina vystavena banku se sídlem na území České republiky neb zahraniční banku právněnu půsbit vsuladu se zvláštním právním předpisem10a) na území České republiky. V dražební vyhlášce též může být jak pdmínka přijatelnsti bankvní záruky stanvena minimální dba její platnsti, ne však v délce přesahující 160 dní de dne knání dražby, na niž se bankvní záruka vztahuje. Přesahuje-li dražební jistta částku dpvídající EUR, může být vdražební vyhlášce vylučen její slžení v htvsti d ruku dražebníka. (3) Pr slžení dražební jistty musí být účastníkvi dražby pskytnuta přiměřená lhůta, která nesmí být kratší než plvina lhůty stanvené pr uveřejnění dražební vyhlášky. Vdražební vyhlášce může být knec lhůty pr slžení dražební jistty v htvsti k rukám dražebníka neb ve frmě bankvní záruky stanven na určený kamžik předcházející zahájení dražby, ne však na kamžik dřívější, než je šestnáctá hdina pracvníh dne bezprstředně předcházejícíh dni knání dražby. Není-li v dražební vyhlášce stanven něc jinéh, knčí lhůta pr slžení dražební jistty zahájením dražby. (4) Dražební jistta nesmí přesáhnut 30% z nejnižšíh pdání; nesmí však přesáhnut částku Kč zvýšenu 10% z částky přesahující Kč. 15 Prhlídka předmětu dražby (1) Před zahájením dražby musí být umžněna účastníkům dražby v termínu uvedeném v dražební vyhlášce prhlídka předmětu dražby. Termín prhlídky předmětu dražby dražebník stanví s hledem na míst úschvy věci mvité neb umístění věci nemvité. (2) Pkud nejnižší pdání přesahuje Kč neb jde-li nemvitst, pdnik neb jeh rganizační slžku, musí být umžněna účastníkům dražby prhlídka předmětu dražby alespň ve dvu termínech uvedených v dražební vyhlášce, které nesmí být stanveny na stejný den. (3) S prhlídku předmětu dražby nelze, s výjimku dlžení ttžnsti, spjvat další pdmínky; t neplatí pdmínkách spjených s chranu živta a zdraví a pdmínkách vyplývajících ze záknem ulžené pvinnsti mlčenlivsti, z pvinnstí stanvených zvláštním právním předpisem11) neb ze zachvání bchdníh tajemství. (4) Pkud vlastník neb sba, která má předmět dražby v držení neb nájmu, neumžní řádnu prhlídku předmětu dražby, bude prhlídka prvedena v rámci mžnstí. Z tht důvdu nelze vyslvit neplatnst dražby.

8 16 Vrácení dražební jistty a listin (1) Byla-li dražební jistta slžena na účet, vrátí dražebník účastníkvi dražby, který předmět dražby nevydražil, slženu dražební jisttu včetně příslušenství bez zbytečnéh dkladu p sknčení dražby. (2) Nebyla-li dražební jistta slžena na účet, vrátí dražebník účastníkvi dražby, který předmět dražby nevydražil, slženu dražební jisttu bez zbytečnéh dkladu p sknčení dražby. (3) Bankvní záruku předlženu účastníkem dražby, který předmět dražby nevydražil, je dražebník pvinen bez zbytečnéh dkladu vrátit účastníkvi dražby. (4) Listiny, jimiž právněné sby dlžily svá práva vůči předmětu dražby neb vznik phledávek, vrátí dražebník těmt sbám bez zbytečnéh dkladu p sknčení dražby; nesknčí-li však dražba udělením příklepu, vrátí dražebník listiny těmt právněným sbám bez zbytečnéh dkladu p marném uplynutí lhůty pr pdání návrhu na prvedení pakvané dražby neb p sknčení pakvané dražby. (5) V případě upuštění d dražby vrátí dražebník slžené dražební jistty bez zbytečnéh dkladu p upuštění d dražby. ČÁST DRUHÁ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 17 Zvláštní ustanvení (1) Dražbu dbrvlnu je dražba prváděná na návrh vlastníka. Návrh může pdat ivíce sb, a t i tehdy, nejsu-li spluvlastníky předmětu dražby. (2) Dbrvlné dražby mvitých věcí pdle tht zákna lze prvádět na základě vydanéh živnstenskéh právnění; zvláštní pdmínky k prvzvání činnsti dražebníka se na prvádění dbrvlných dražeb mvitých věcí nevztahují. (3) Předmětem dražby může být věc, pdnik 7) neb jeh část neb jiná věc hrmadná, subr věcí, byt neb nebytvý prstr ve vlastnictví pdle zvláštníh právníh předpisu11a) apřevditelné majetkvé práv, byl-li navržen jejich vydražení a splňují-li pdmínky stanvené tímt záknem. (4) Vlastníkem se rzumí též sba, která je právněna s předmětem dražby hspdařit aje vlastníkem zmcněna neb na základě zvláštníh právníh předpisu právněna předmět dražby zcizit, likvidátr a správce knkursní pdstaty. (5) Předměty kulturní hdnty z bru archelgie a předměty kulturní hdnty sakrální a kultvní pvahy lze dražit, puze jsu-li patřeny svědčením k trvalému vývzu11b). Věci, na nichž vázne záknné předkupní práv státu pdle zvláštních právních předpisů12), záknné předkupní práv spluvlastníků, a byty a nebytvé prstry, s nimiž je nakládání mezen právem nájemců na přednstní nabytí vlastnictví neb záknným předkupním právem nájemců pdle zvláštníh právníh předpisu13), lze dražit, puze vyslví-li každá zprávněných sb s prvedením dražby svůj suhlas frmu písemnéh prhlášení patřenéh jejím úředně věřeným pdpisem a předlženéh dražebníkvi nejpzději před pdpisem dražební vyhlášky. Tent suhlas může být pdmíněn tím, že nejnižší pdání nebude nižší než cena v

9 suhlasu uvedená. I bez tht suhlasu je dražba přípustná, kná-li se na návrh správce knkursní pdstaty, pkud správce knkursní pdstaty písemně vyzval právněnu sbu k využití jejíh předkupníh práva neb práva na přednstní nabytí předmětu dražby a tt práv nebyl včas využit. Kná-li se dražba pdle tht dstavce, není přípustné stanvit nejnižší pdání pd cenu případně uvedenu v kterémkli ze suhlasů udělených právněnými sbami, snížit nejnižší pdání ani knat pakvanu dražbu; práva pdle 23 dst. 11 však nejsu dtčena. (6) Přechdem vlastnictví k bytům a nebytvým prstrům na vydražitele na základě dražby knané pdle dstavce 5 zanikají předkupní práva nájemců k nim, jakž i jejich práva na přednstní nabytí vlastnictví k těmt bytům a nebytvým prstrům, nezanikla-li již dříve. Byty v budvách ve vlastnictví, případně spluvlastnictví družstev, na jejichž výstavbu byla pskytnuta finanční, úvěrvá a jiná pmc pdle zvláštních právních předpisů13a), pkud vznikla družstvu pvinnst uzavřít smluvu převdu bytu s fyzicku sbu členem družstva, která pdle zvláštníh právníh předpisu13b) vyzvala družstv k uzavření smluvy převdu tht bytu, nelze dražit. (7) Dražit v dražbě dbrvlné nelze nemvitsti, jejichž vlastnictví je mezen předkupním právem zapsaným v katastru nemvitstí, a věci mvité, jejichž vlastnictví je mezen předkupním právem zapsaným v listinách svědčujících vlastnictví a nezbytných knakládání s věcí. T neplatí, vyslví-li každá z právněných sb s prvedením dražby svůj suhlas frmu písemnéh prhlášení patřenéh jejím úředně věřeným pdpisem apředlženéh dražebníkvi nejpzději před pdpisem dražební vyhlášky. I bez tht suhlasu je dražba přípustná, kná-li se na návrh správce knkursní pdstaty. Kná-li se dražba se suhlasem právněných sb, není přípustné stanvit nejnižší pdání pd cenu případně uvedenu v kterémkli z takt udělených suhlasů, snížit nejnižší pdání ani knat pakvanu dražbu; práva pdle 23 dst. 11 však nejsu dtčena. Přechdem vlastnictví kpředmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní práva uvedená v první větě. (8) Dražit nelze věci, vůči nimž byl uplatněn zadržvací práv. (9) Pkud s převditelnými majetkvými právy suvisí i práv k nemvitsti, pdniku neb jeh rganizační slžce, pstupuje se bdbně jak při dražbě nemvitsti, pdniku neb jeh rganizační slžky; v statních případech se pstupuje jak při dražbě věcí mvitých. 18 Výše dměny dražebníka (1) Výše dměny dražebníka se sjednává dhdu. (2) Dražebník je právněn vybírat dměnu za prvedení dražby d navrhvatele a vpřípadě dražeb mvitých věcí též d vydražitele. Výše dměny vybírané d navrhvatele neb způsb jejíh určení či ujednání tm, že dražba bude prvedena pr navrhvatele bezúplatně, musí být sjednána ve smluvě prvedení dražby. Výše dměny vybírané d vydražitele neb způsb jejíh určení, její splatnst či ujednání tm, že dražba bude prvedena pr vydražitele bezúplatně, musí být uvedena v dražební vyhlášce. (3) Je-li navrhvatelem správce knkursní pdstaty, výše dměny dražebníka nesmí překrčit 10% z ceny dsažené vydražením, nejvýše však Kč zvýšených 1% zceny dsažené vydražením přesahující Kč. 19

10 Smluva prvedení dražby (1) Dražbu lze prvést puze na základě písemné smluvy prvedení dražby, kteru uzavře navrhvatel s dražebníkem; t neplatí, jde-li majetek státu, je-li dražebníkem rgán státní správy neb jde-li majetek územníh samsprávnéh celku, je-li dražebníkem tent celek, neb je-li dražebníkem navrhvatel. (2) Smluva prvedení dražby musí bsahvat značení, že jde dražbu dbrvlnu, značení navrhvatele, dražebníka a předmětu dražby, nejnižší pdání, lhůtu pr uhrazení ceny dsažené vydražením přesahující Kč, výši dměny neb způsb jejíh určení neb ujednání tm, že dražba bude prvedena pr navrhvatele bezúplatně. Uzavírá-li smluvu prvedení dražby s dražebníkem splečně více navrhvatelů, kteří nejsu spluvlastníky předmětu dražby, musí být přílhu tét smluvy smluva upravující jejich vzájemné vztahy týkající se dražby a jejích výsledků. (3) Je-li licitátr právněn snížit nejnižší pdání, musí být ve smluvě prvedení dražby bsažen i ujednání, jaku částku lze nejnižší pdání snížit. (4) Jde-li dražbu nemvitsti, pdniku neb jeh rganizační slžky, musí být pdpisy navrhvatele a dražebníka na smluvě prvedení dražby úředně věřeny. (5) Je-li navrhvatelem dražby sba, která je pvinna při zadávání zakázek pstupvat pdle zvláštníh právníh předpisu14), řídí se její pstup směřující k uzavření smluvy prvedení dražby tímt záknem; buducím peněžitým závazkem ze smluvy jsu předpkládané náklady dražby. (6) Výši dměny dražebníka sjednanu ve smluvě prvedení dražby nelze ddatečně zvýšit. (7) Nebsahuje-li smluva uzavřená mezi navrhvatelem a dražebníkem stanvené náležitsti, je neplatná. 20 Dražební vyhláška (1) Dražebník vyhlásí knání dražby dražební vyhlášku, v níž uvede: a) že jde dražbu dbrvlnu, a jde-li pakvanu dražbu, i tut skutečnst, b) značení dražebníka, c) míst, datum a čas zahájení dražby, d) značení a ppis předmětu dražby a jeh příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznucích a s ním spjených, pkud pdstatným způsbem vlivňují hdntu předmětu dražby, ppis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeh dhadnutu neb zjištěnu cenu, a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tut skutečnst, e) nejnižší pdání a stanvený minimální příhz, který může účastník dražby učinit, f) pžaduje-li slžení dražební jistty, způsb a lhůtu pr její slžení, čísl účtu a adresu místa, kde má být dražební jistta slžena, c je dkladem slžení dražební jistty, výši dražební jistty a způsb jejíh vrácení; ppřípadě lze-li slžit dražební jisttu platební kartu neb šekem, g) je-li přípustný i jiný způsb úhrady ceny dsažené vydražením než úhrada v htvsti; způsb úhrady ceny dsažené vydražením nesmí být pr vydražitele spjen snadbytečnými btížemi,

11 h) datum a čas knání prhlídky předmětu dražby, u věcí mvitých též míst knání prhlídky a rganizační patření k zabezpečení prhlídky, i) u splečné dražby přadí, ve kterém budu jedntlivé předměty dražby draženy, j) pdmínky devzdání předmětu dražby vydražiteli, k) případné upzrnění, že údaje předmětu dražby v dražební vyhlášce neb jejich část, zejména pak ppisu stavu předmětu dražby a právech a závazcích na předmětu dražby váznucích, jsu uvedeny puze pdle dstupných infrmací, případně že navrhvatel zaručuje vlastnsti předmětu dražby neb dpvídá za jeh vady puze v rzsahu stanveném dražební vyhlášku, l) lhůtu pr uhrazení ceny dsažené vydražením přesahující Kč, m) výši dměny vybírané d vydražitele neb způsb jejíh určení, její splatnst či ujednání tm, že dražba bude prvedena pr vydražitele bezúplatně. (2) Dražební vyhlášku uveřejní dražebník způsbem vzhledem k předmětu dražby vmístě bvyklým nejméně 15 dnů před zahájením dražby, není-li dále stanven jinak. (3) Je-li předmětem dražby nemvitst, pdnik neb jeh rganizační slžka neb pkud nejnižší pdání přesáhne Kč, uveřejní dražebník dražební vyhlášku způsbem vzhledem k předmětu dražby v místě bvyklým i na centrální adrese nejméně 30 dnů před zahájením dražby. (4) Pr předměty dražby pdléhající zkáze je dražebník právněn lhůtu pr uveřejnění dražební vyhlášky přiměřeně zkrátit. (5) Ve lhůtách uvedených v dstavcích 2 až 4 zašle dražebník dražební vyhlášku a) vlastníkvi, b) sbám, které mají k předmětu dražby práv zapsané v katastru nemvitstí neb vlistinách svědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním, c) je-li předmětem dražby nemvitst, pdnik neb jeh rganizační slžka, správci daně příslušnému pdle místa trvaléh pbytu neb místa pdnikání navrhvatele, je-li navrhvatel fyzicku sbu, neb pdle sídla navrhvatele, je-li navrhvatel právnicku sbu, a správci daně, v jehž bvdu se nemvitst, pdnik neb jeh rganizační slžka nachází, d) jde-li pdnik neb jeh rganizační slžku, Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, e) jde-li majetek právnické sby, jejímž zakladatelem, zřizvatelem, splečníkem neb členem je stát, též rgánu státu vyknávajícímu práva zakladatele, zřizvatele, splečníka neb člena tét právnické sby. (6) Dražební vyhlášku splu se všemi jejími ddatky je dražebník pvinen před zahájením dražby vyvěsit ve veřejně přístupné části bjektu, v němž se dražba kná. (7) Stejnpis dražební vyhlášky, ulžený u dražebníka, musí být pdepsán navrhvatelem; jde-li nemvitst, musí být pdpis navrhvatele úředně věřen. 21

12 Pdmínky a údaje, které dražebník v dražební vyhlášce uvedl, nelze ddatečně měnit. T neplatí v případě, kdy djde ke změnám v rzsahu práv a závazků na předmětu dražby váznucích a s ním spjených, neb stavu, v němž se předmět dražby nachází; v tm případě je dražebník pvinen vyhtvit a připjit ddatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečnéh dkladu pté, c se změnách dzvěděl. 22 Upuštění d dražby 23 (1) Dražebník upustí d dražby nejpzději d jejíh zahájení a) na základě písemné žádsti vlastníka, b) je-li dražebníkvi dlžen, že navrhvatel není právněn navrhnut prvedení dražby, c) je-li smluva prvedení dražby neplatná, djde-li k dstupení d smluvy prvedení dražby neb nelze-li pdle pdmínek sjednaných ve smluvě prvedení dražby dražbu prvést, d) nebyly-li splněny pdmínky stanvené v 15 a 21, e) byl-li předmět dražby neb jeh část zahrnut d knkursní pdstaty neb d vyrvnání, není-li navrhvatelem správce knkursní pdstaty, f) byl-li nařízen výkn rzhdnutí sudem neb rgánem veřejné správy prdejem předmětu dražby neb jeh části neb vydán sudním exekutrem exekuční příkaz prdejem předmětu dražby neb jeh části, g) dšl-li ke střetu dražby dbrvlné a dražby nedbrvlné ( 42), h) byl-li vyknatelným rzhdnutím sudu neb rgánu státní správy zakázán spředmětem dražby nakládat, i) zanikne-li jeh živnstenské právnění dražebníka. (2) Je-li dražebníkem rgán státní správy neb územní samsprávný celek, nevztahují se na něj pvinnsti pdle dstavce 1 písm. a) až c) a i). (3) O upuštění d dražby a důvdech upuštění d dražby vyrzumí dražebník písemně bez zbytečnéh dkladu sby uvedené v 20 dst. 5. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník i známení upuštění d dražby. Průběh dražby (1) Přístup d prstr, v nichž bude prbíhat dražba, musí být účastníkům dražby, zaměstnancům příslušnéh živnstenskéh úřadu a zaměstnancům ministerstva pvěřeným kntrlu prvádění dražby umžněn alespň 30 minut před zahájením dražby. (2) Účastníci dražby jsu pvinni na vyzvání dražebníka neb sby jím písemně pvěřené dlžit svu ttžnst, ppřípadě své právnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat d seznamu účastníků dražby, a jsu-li rzdávána dražební čísla, převzít dražební čísl; byl-li pžadván slžení dražební jistty, jsu účastníci dražby pvinni způsbem stanveným v dražební vyhlášce dlžit i slžení dražební jistty. Účastníci dražby jsu dále pvinni dlžit své čestné prhlášení, že nejsu sbami vylučenými z dražby. Zaměstnanci příslušnéh živnstenskéh úřadu a zaměstnanci

13 ministerstva pvěření kntrlu prvádění dražby se prkazují též svým pvěřením. (3) S výjimku pdmínek v tmt zákně neb zvláštním právním předpise uvedených nelze p účastnících dražby ani p zaměstnancích příslušnéh živnstenskéh úřadu azaměstnancích ministerstva pvěřených kntrlu prvádění dražby pžadvat splnění dalších pdmínek. (4) Veřejnsti musí být umžněn přístup d prstr, v nichž bude prbíhat dražba, alespň 10 minut před zahájením dražby. (5) Každému, kd se dstaví k zapsání d dražby před jejím zahájením a prkáže, že splňuje pdmínky stát se účastníkem dražby, musí být umžněn dražit. (6) Licitátr je pvinen učinit prhlášení, že zahajuje dražbu. Bezprstředně pté je pvinen učinit vyvlání a z jeh bdů nejdříve prhlášení předmětu dražby. Obsahem prhlášení předmětu dražby je krmě značení předmětu dražby též uvedení jeh dhadnuté neb zjištěné ceny, jakž i ppis dalších skutečnstí pdle 20 dst. 1 písm. d) neb alespň dkaz na jejich ppis v dražební vyhlášce. (7) Je-li navrhvatelem dražby sba, jejíž pstup při uzavírání smluvy prvedení dražby se řídí zvláštním záknem14), činí nejnižší pdání nejméně plvinu dhadu ceny předmětu dražby. (8) Licitátr může v průběhu dražby snížit výši minimálníh příhzu. (9) Draží se, pkud účastníci dražby činí vyšší pdání. Nebyl-li přes dvjí výzvu aprhlášení licitátra: "neučiní-li někd z přítmných účastníků dražby pdání vyšší, než byl pdání napsled učiněné účastníkem dražby (značení účastníka dražby, který učinil nejvyšší pdání), udělím mu příklep" učiněn vyšší pdání, známí licitátr ještě jednu pslední pdání a p třetí výzvě udělí příklep účastníkvi dražby, který učinil nejvyšší pdání. Učiněným pdáním je účastník dražby vázán. (10) Učiní-li něklik účastníků dražby sučasně pdání a nebyl-li učiněn pdání vyšší, rzhdne licitátr lsem tm, kmu z nich příklep udělí. (11) Má-li některý z účastníků dražby předkupní práv k předmětu dražby a dlží-li je dražebníkvi listinami neb jejich úředně věřenými pisy d zahájení dražby, není stanveným příhzem vázán; učiní-li tent účastník dražby pdání ve stejné výši jak nejvyšší pdání, udělí licitátr příklep jemu. (12) Nebyl-li učiněn nejnižší pdání, sníží licitátr nejnižší pdání částku sjednanu ve smluvě prvedení dražby. (13) Udělením příklepu je dražba sknčena. (14) Nebyl-li při dražbě učiněn ani nejnižší pdání neb nebyl-li učiněn nejnižší pdání ani p jeh snížení, licitátr dražbu uknčí. 24 Zmaření a neplatnst dražby (1) Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženéh ve zmařené dražbě. (2) O zmaření dražby vyrzumí dražebník bez zbytečnéh dkladu sby uvedené v 20 dst.5. Oznámení zmaření dražby uveřejní dražebník bez zbytečnéh dkladu bdbným způsbem jak dražební vyhlášku. Jestliže byla

14 dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník i známení zmaření dražby. (3) Každý, d jehž práv byl prvedením dražby pdstatným způsbem zasažen a je účastníkem dražby, navrhvatelem, sbu právněnu z předkupníh práva k předmětu dražby, sbu právněnu z práva na přednstní nabytí předmětu dražby neb sbu, kjejímuž návrhu byl vyknatelným rzhdnutím zakázán s předmětem dražby nakládat, může navrhnut sudu, aby sud vyslvil neplatnst dražby, pkud dražebník neupustil d dražby, ač tak byl pvinen učinit, vydražila-li předmět dražby sba, která je z účasti na dražbě vylučena, neb nejsu-li splněny pdmínky v 12 dst. 1 a 2, 14 dst. 3, 17 dst.5 a 6, 19, 20, 23 dst. 1 až 10, 25 a v 26 dst. 1 a 2 neb byly-li vydraženy zdražeb vylučené předměty dražby. Není-li práv na určení neplatnsti dražby uplatněn d 3měsíců de dne knání dražby, zaniká. (4) Neplatnst dražby nelze vyslvit z důvdu pžděnéh zahájení dražby, byl-li příčinu pžděnéh zahájení dražby knání jiné dražby týmž dražebníkem na témže místě. (5) O neplatnsti dražby dražebník bez zbytečnéh dkladu vyrzumí sby uvedené v 20 dst. 5. Oznámení neplatnsti dražby dále dražebník uveřejní bez zbytečnéh dkladu p dbu alespň 30 dnů způsbem v místě bvyklým. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník i známení neplatnsti dražby. 25 Opakvaná dražba (1) Opakvaná dražba se uskuteční na základě smluvy prvedení pakvané dražby uzavřené mezi navrhvatelem předchzí dražby a dražebníkem, který prváděl předchzí dražbu, pkud předmět dražby nebyl vydražen neb pkud byla dražba zmařena vydražitelem; dražebník v tm případě nemusí zajišťvat nvý dhad předmětu dražby, pkud má k dispzici dhad ne starší jednh rku před knáním pakvané dražby. Smluva prvedení pakvané dražby musí být uzavřena d 10dnů p dručení prtklu prvedené dražbě neb vyrzumění zmaření dražby. (2) Opakvanu dražbu nelze prvést, pkud dražebník upustil d dražby neb pkud byla dražba neplatná. (3) Uzavření smluvy prvedení pakvané dražby není pdmínku pr prvedení pakvané dražby, jde-li majetek státu neb územníh samsprávnéh celku, je-li dražebníkem rgán státní správy neb územní samsprávy. (4) Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní dražebník známení knání pakvané dražby s náležitstmi pdle 20 dst. 1 písm. a) až f) na centrální adrese nejméně 10 dnů před zahájením dražby. 26 Splečná dražba

15 (1) Jde-li dražbu věcí mvitých a nejnižší pdání u žádné z nich nepřesahuje Kč, lze je vydražit ve splečné dražbě; dražebník je pvinen určit přadí, v němž budu draženy. Vyvlání se prvede u každéh předmětu dražby zvlášť. Ve vyvlání musí být uveden i přadvé čísl předmětu dražby. (2) Zahájením splečné dražby je prhlášení licitátra, že zahajuje splečnu dražbu. (3) Splečná dražba knčí udělením příklepu u předmětu dražby, který je v přadí pslední, neb tím, že licitátr uknčí dražbu, nebť nebyl učiněn ani nejnižší pdání neb nebyl učiněn nejnižší pdání ani p jeh snížení u předmětu dražby, který je v přadí pslední. Prvedení pakvané dražby lze navrhnut i u jedntlivých předmětů dražby, které nebyly vydraženy neb v jejichž případě byla dražba zmařena. Ostatní ustanvení tht zákna se pužijí přiměřeně. 27 Prtkl prvedené dražbě (1) P uknčení dražby vyhtví dražebník bez zbytečnéh dkladu prtkl prvedené dražbě. (2) V prtklu prvedené dražbě dražebník uvede: a) datum, míst a čas prvedení dražby; uvede také, že jde dražbu dbrvlnu; jde-li pakvanu dražbu, uvede i tut skutečnst, b) značení předmětu dražby a jeh příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznucích a s ním spjených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a dhad jeh ceny, c) značení navrhvatele dražby, a lze-li, i značení bývaléh vlastníka, d) nejnižší pdání, e) značení dražebníka a licitátra, ppřípadě licitátrů, f) značení vydražitele, g) cenu dsaženu vydražením, h) sučástí prtklu je pdepsaný stejnpis dražební vyhlášky a jeh případné ddatky ( 20 dst. 7). (3) Prtkl prvedené dražbě pdepíší dražebník, licitátr a vydražitel. Odmítne-li vydražitel prtkl prvedené dražbě pdepsat, uvede t dražebník v prtklu. (4) Sknčí-li dražba, prtže nebyl učiněn ani nejnižší pdání, vyhtví dražebník bez zbytečnéh dkladu prtkl prvedené dražbě; pr jeh náležitsti se ustanvení dstavců 2 a 3 pužijí přiměřeně. (5) U splečné dražby vyhtvuje dražebník v průběhu dražby jeden prtkl; vydražitelům jedntlivých předmětů dražby musí být umžněn pdepsat prtkl ihned p vydražení. (6) Prtkl prvedené dražbě zašle dražebník d 5 dnů de dne knání dražby sbám uvedeným v 20 dst. 5. (7) Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník údaje pdle dstavce 2 písm. a), b), e); dražebník uveřejní i výši ceny dsažené vydražením neb skutečnst, že nebyl učiněn ani nejnižší pdání.

16 28 Výtěžek dražby a vypřádání nákladů dražby (1) Náklady dražby se hradí z výtěžku dražby, není-li dále stanven neb ve smluvě prvedení dražby ujednán jinak. (2) Nebude-li předmět dražby vydražen neb nestačí-li výtěžek dražby na úhradu nákladů dražby, uhradí náklady dražby neb jejich zbývající část navrhvatel, není-li ve smluvě prvedení dražby ujednán, že náklady dražby nese dražebník. (3) Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistta slžená vydražitelem včetně jejíh příslušenství se pužije na náklady zmařené dražby. Kná-li se pakvaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistty slžené vydražitelem, který způsbil zmaření dražby, na náklady pakvané dražby. P úhradě nákladů dražby a pakvané dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsbil zmaření dražby. (4) Vydražitel, který způsbil zmaření dražby, je pvinen na vyzvání dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kteru nepkrývá dražební jistta jím slžená; t platí i pr náklady pakvané dražby knané v důsledku zmaření předchzí dražby vydražitelem. (5) Náklady, které vznikly dražebníkvi, aniž k dražbě dšl, uhradí navrhvatel, není-li ve smluvě prvedení dražby ujednán, že tyt náklady nese dražebník. Navrhvatel tyt náklady nehradí, nedšl-li k dražbě z důvdů na straně dražebníka. 29 Úhrada ceny dsažené vydražením (1) Cenu dsaženu vydražením nelze ddatečně snížit. (2) Dražební jistta a její příslušenství se zapčítá vydražiteli na cenu dsaženu vydražením. Zbývající část ceny dsažené vydražením je vydražitel pvinen d 10 dnů d sknčení dražby uhradit dražebníkvi, není-li dále stanvena jiná lhůta k úhradě ceny dsažené vydražením. (3) Není-li cena dsažená vydražením vyšší než Kč, je vydražitel pvinen uhradit cenu dsaženu vydražením ihned p sknčení dražby. (4) Je-li cena dsažená vydražením vyšší než Kč, je vydražitel pvinen uhradit cenu dsaženu vydražením ve lhůtě, která je stanvena v dražební vyhlášce, která však nesmí být a) kratší než 10 dní de dne sknčení dražby, b) kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů de dne sknčení dražby, jde-li dražbu zahájenu na návrh správce knkursní pdstaty. (5) zrušen (6) Byla-li vydražitelem slžena dražební jistta ve frmě bankvní záruky, je vydražitel pvinen uhradit cenu dsaženu vydražením v plné výši ve lhůtě pdle dstavců 2 až 4; dražebník je pvinen bez zbytečnéh dkladu p uhrazení ceny dsažené vydražením vrátit vydražiteli záruční listiny. (7) Cenu dsaženu vydražením nelze uhradit zapčtením. Platba směnku je nepřípustná.

17 30 Nabytí vlastnictví (1) Uhradil-li vydražitel cenu dsaženu vydražením ve stanvené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k kamžiku udělení příklepu. (2) Jde-li pdnik, přecházejí na vydražitele všechna práva a závazky včetně práv apvinnstí vyplývajících z pracvněprávních vztahů, právnění užívat bchdní jmén spjené s pdnikem, pkud t není v rzpru se záknem neb s právem třetí sby, a práv z průmyslvéh a jinéh duševníh vlastnictví, která se týkají pdnikatelské činnsti vydraženéh pdniku, pkud t nedpruje pvaze práv z průmyslvéh a jinéh duševníh vlastnictví neb smluvě pskytnutí výknu těcht práv. Jde-li rganizační slžku pdniku, přecházejí na vydražitele všechna práva a závazky, která se týkají tét slžky, včetně práv a pvinnstí z pracvněprávních vztahů. (3) Jde-li vydražení pdniku neb jeh rganizační slžky, ručí navrhvatel za splnění závazků, které přešly s vlastnictvím pdniku neb jeh rganizační slžky na vydražitele. 31 Ptvrzení nabytí vlastnictví (1) Dražebník vydá bez zbytečnéh dkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby pdle 29, písemné ptvrzení nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné ptvrzení bsahuje značení předmětu dražby, bývaléh vlastníka, dražebníka a vydražitele; přílhu ptvrzení nabytí vlastnictví musí být dklad, z něhž bude zřejmé datum a způsb úhrady ceny dsažené vydražením. Nejde-li vydražení věci mvité, musí být pdpis dražebníka na ptvrzení nabytí vlastnictví úředně věřen. (2) Jde-li nemvitst, pdnik neb jeh rganizační slžku, bdrží vydražitel dvě vyhtvení ptvrzení nabytí vlastnictví. (3) Jde-li nemvitst, která je předmětem evidence v katastru nemvitstí, zašle dražebník příslušnému katastrálnímu úřadu jedn vyhtvení ptvrzení nabytí vlastnictví. (4) Sučástí jednh stejnpisu ptvrzení nabytí vlastnictví je stejnpis prtklu dražbě včetně pdepsanéh stejnpisu dražební vyhlášky ( 20 dst. 7). 32 Předání předmětu dražby (1) Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník pvinen pdle pdmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby a listiny, které svědčují vlastnictví ajsu nezbytné k nakládání s předmětem dražby neb svědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zbytečnéh dkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně ptvrdí. (2) Jde-li nemvitst, pdnik neb jeh rganizační slžku, předá bývalý vlastník předmět dražby na základě předlžení ptvrzení vlastnictví a

18 dlžení ttžnsti vydražitele pdle pdmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby bez zbytečnéh dkladu vydražiteli. Dražebník je pvinen na místě sepsat prtkl předání předmětu dražby; vprtklu uvede krmě značení bývaléh vlastníka, dražebníka, vydražitele a předmětu dražby, zejména pdrbný ppis stavu, v němž se předmět dražby včetně příslušenství nacházel při předání práv a závazků na předmětu dražby váznucích. (3) Prtkl předání předmětu dražby pdepíší bývalý vlastník, vydražitel a dražebník. Jedn vyhtvení prtklu bdrží bývalý vlastník a dvě vyhtvení bdrží vydražitel. (4) Veškeré náklady spjené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tat pvinnst se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsbil svým zaviněním bývalý vlastník neb dražebník neb jestliže jim tyt náklady vznikly náhdu, která se jim přihdila. (5) Nebezpečí škdy na předmětu dražby přechází z navrhvatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele dpvědnst za škdu způsbenu v suvislsti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prdlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škdy a dpvědnst za škdu vydražitel. 33 Věcná břemena Práva sb právněných z věcných břemen váznucí na předmětu dražby zůstávají přechdem vlastnictví dražbu nedtčena. 34 Práva zajišťující phledávky (1) Přechdem vlastnictví k předmětu dražby nezanikají zástavní práva a půsbí vůči vydražiteli; t platí i právech vyplývajících ze smluv mezení převdu nemvitsti. Phledávky těmit právy zajištěné, nejsu-li dsud splatné, se nestávají dnem přechdu vlastnictví předmětu dražby splatnými. (2) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, pkud zvláštní právní předpis stanví jinak. 35 Předání výtěžku dražby Výtěžek dražby předá dražebník p vypřádání nákladů dražby bez zbytečnéh dkladu p uhrazení ceny dsažené vydražením navrhvateli, není-li mezi dražebníkem a navrhvatelem sjednán něc jinéh. Byla-li prvedena dražba na návrh více navrhvatelů, kteří nebyli spluvlastníky předmětu dražby, výtěžek dražby předá dražebník každému navrhvateli ve výši dhdnuté ve smluvě úpravě vzájemných vztahů těcht navrhvatelů, uzavřené pdle 19 dst. 2 věty druhé, neníli mezi dražebníkem a navrhvateli sjednán něc jinéh.

19 ČÁST TŘETÍ DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ 36 Zvláštní ustanvení (1) Dražba nedbrvlná je dražba prváděná na návrh dražebníh věřitele, jehž phledávka je přiznána vyknatelným sudním rzhdnutím neb vyknatelným rzhdčím nálezem15) neb dlžena vyknatelným ntářským zápisem neb vyknatelným exekutrským zápisem, který bsahuje náležitsti stanvené zvláštním právním předpisem16), aneb dlžena jiným vyknatelným rzhdnutím, jehž sudní výkn připuští zákn, včetně platebních výměrů a výkazů nedplatků. (2) zrušen (3) Dražebním věřitelem je sba, jejíž phledávka je zajištěna zástavním právem kpředmětu dražby, včetně sudcvskéh zástavníh práva. Je-li dražebním věřitelem rgán státní správy, případně jiný rgán, je zbaven v rzsahu nezbytném pr prvedení dražby pvinnsti mlčenlivsti. (4) Předmětem dražby může být vše, c může být zástavu pdle zvláštníh právníh předpisu16a). Ustanvení 5 dst. 2 tím není dtčen. Předmětem dražby nemůže být předmět kulturní hdnty z bru archelgie a předmět kulturní hdnty sakrální a kultvní pvahy, který není patřen svědčením k trvalému vývzu. (5) Dlužníkem se rzumí sba, jejíž závazek je zajištěn právem k předmětu dražby. (6) Účastníky dražby nedbrvlné nesmějí být dlužník a jeh manžel, dále pak sby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník;17) nikd nesmí dražit za ně. (7) Je-li dlužník právnicku sbu, nesmí být účastníky dražby statutární rgány ačlenvé statutárníh neb kntrlníh rgánu dlužníka; nikd nesmí dražit za ně. 37 Zvláštní právnění dražebníka (1) Dražebník je při přípravě dražby právněn nahlížet d spisů a dalších dkladů rgánů státní správy a rgánů územní samsprávy a d spisů sudu neb rzhdce týkajících se předmětu dražby ve stejném rzsahu jak vlastník, jakž i d listin týkajících se předmětu dražby v držení vlastníka a vlastník je pvinen pskytnut dražebníkvi k tmut účelu nezbytnu sučinnst, t vše za pdmínky, že se dražebník prkáže uzavřenu smluvu prvedení dražby s úředně věřenými pdpisy; tím není dtčena záknem stanvená pvinnst mlčenlivsti. O zjištěných skutečnstech je dražebník pvinen zachvávat mlčenlivst, pkud zvláštní právní předpis nestanví jinak. (2) Vlastník předmětu dražby, jakž i ten, kd má jakékli práv k předmětu dražby, má pvinnst bez zbytečnéh dkladu sdělit dražebníkvi na jeh žádst veškeré infrmace, jež jsu mu známy stavu předmětu dražby, jakž i právech a závazcích

20 na předmětu dražby váznucích; ustanvení dstavce 1 splnění pdmínky týkající se smluvy prvedení dražby platí bdbně. (3) Věřitelé jsu pvinni na žádst dražebníka pskytnut ptřebnu sučinnst ke zjištění pravsti a výše phledávek. 38 Výše dměny dražebníka Sjednaná výše dměny dražebníka bez daně z přidané hdnty nesmí překrčit 10% z ceny dsažené vydražením; nejméně však činí Kč a nejvýše Kč zvýšených 1% z ceny dsažené vydražením přesahující Kč. 39 Smluva prvedení dražby (1) Dražbu lze prvést puze na základě písemné smluvy prvedení dražby, kteru uzavře navrhvatel s dražebníkem. (2) Smluva prvedení dražby musí bsahvat značení, že jde dražbu nedbrvlnu, značení navrhvatele, dražebníka a předmětu dražby, nejnižší pdání, výši dměny neb způsb jejíh určení či ujednání tm, že dražba bude prvedena bezúplatně. Dále pak musí smluva prvedení dražby bsahvat i značení vlastníka předmětu dražby, zástavce, je-li sbu dlišnu d vlastníka předmětu dražby a dlužníka, důvd, pr který je navrhván prvedení dražby, a lhůtu, v níž bude deslán známení uzavření smluvy prvedení dražby nedbrvlné (dále jen "známení dražbě"). (3) Přílhu smluvy musí být listiny dkládající vyknatelnst práva dražebníh věřitele, listiny dkládající zajištění phledávky zástavním právem k předmětu dražby a dále listiny dkládající vznik phledávky a její splatnst, nevyplývají-li tyt skutečnsti již zlistiny dkládající vyknatelnst práva dražebníh věřitele. (4) Je-li dražebník právnicku sbu, nesmí uzavřít smluvu prvedení dražby snavrhvatelem nedbrvlné dražby, jenž je právnicku sbu dražebníka vládající, jím vládanu neb s ním jednající ve shdě. V případě prušení tht ustanvení je smluva neplatná. (5) Dražebník nesmí uzavřít smluvu prvedení dražby s navrhvatelem nedbrvlné dražby, jenž je jeh manžel neb sbu jemu blízku. V případě prušení tht ustanvení je smluva neplatná. (6) Dražebník a navrhvatel nedbrvlné dražby nesmí být ttžnu sbu. (7) Pdpisy navrhvatele a dražebníka na smluvě prvedení dražby musí být úředně věřeny tak, že tat smluva musí být navrhvatelem a dražebníkem pdepsána před rgánem pvěřeným legalizací. (8) Je-li navrhvatelem dražby sba, která je pvinna při zadávání zakázek pstupvat pdle zvláštníh právníh předpisu 14), řídí se její pstup směřující k uzavření smluvy prvedení dražby tímt předpisem; buducím peněžitým závazkem ze smluvy jsu předpkládané náklady dražby. (9) Výši dměny dražebníka sjednanu ve smluvě prvedení dražby nelze ddatečně zvýšit a důvd, pr který je navrhván prvedení dražby, nelze ddatečně měnit. Přílhy smluvy prvedení dražby musí být v riginále neb v úředně věřeném pise a nelze je ddatečně dplňvat, měnit neb upravvat.

21 (10) Nebsahuje-li smluva uzavřená mezi navrhvatelem a dražebníkem stanvené náležitsti, je neplatná. Neddrží-li dražebník lhůtu pr deslání známení dražbě, je navrhvatel právněn d smluvy prvedení dražby dstupit. (11) Pdá-li navrhvatel hledně téže phledávky a téhž předmětu dražby návrh na sudní výkn rzhdnutí, nelze smluvu prvedení nedbrvlné dražby platně uzavřít, abyla-li již tat smluva uzavřena, stává se pdáním návrhu na sudní výkn rzhdnutí pdanéh za uvedených pdmínek navrhvatelem neplatnu. 40 Oznámení dražbě (1) Dražebník zašle ve lhůtě sjednané ve smluvě prvedení dražby písemné známení dražbě zástavnímu dlužníkvi, zástavci, dlužníkvi a dražebním věřitelům. (2) Oznámení dražbě musí bsahvat značení dražebníka, navrhvatele dražby apředmětu dražby a dále i důvd, pr který je navrhván prvedení dražby. (3) Je-li zástavci dručen známení dražbě, jsu neplatné právní úkny učiněné zástavcem, jimiž by p dručení takvéh upzrnění předmět dražby zcizil, zatížil, uzavřel nájemní smluvu neb jimiž by vznikly vůči předmětu dražby nvé závazky snižující jeh hdntu neb mezující mžnst nakládat s předmětem dražby; t neplatí, nebyl-li předmět dražby vydražen neb byla-li dražba zmařena a nekná se pakvaná dražba, upustil-li dražebník d dražby neb byla-li dražba neplatná. Ustanvení věty první se vztahuje bdbně též na právní úkny zástavníh dlužníka. 41 Vyznačení návrhu na prvedení dražby v katastru nemvitstí (1) Je-li předmětem dražby nemvitst, která je předmětem evidence v katastru nemvitstí, zašle dražebník známení dražbě s úředně věřeným pdpisem dražebníka příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu pznámky pdaném návrhu na prvedení nedbrvlné dražby nemvitsti d katastru nemvitstí sučasně s desláním známení dražbě vlastníkvi, zástavci, dlužníkvi a zástavním věřitelům. (2) Je-li předmětem dražby nemvitst pdléhající evidenci v katastru nemvitstí anebyla-li vydražena neb byla-li dražba zmařena a nekná se pakvaná dražba, upustil-li dražebník d dražby neb byla-li dražba neplatná, známí t dražebník bez zbytečnéh dkladu katastrálnímu úřadu; pdpis dražebníka na známení musí být úředně věřen. 42 Střet dražeb (1) Je-li uzavřen něklik smluv prvedení nedbrvlných dražeb téhž předmětu dražby, prvede se dražba na základě nejdříve účinné smluvy. (2) Jsu-li uzavřeny smluvy prvedení dražby nedbrvlné i dražby dbrvlné téhž předmětu dražby, bude prvedena dražba nedbrvlná, byl-li známení dražbě dručen vlastníkvi předmětu dražby, zástavci a dlužníkvi před zahájením dražby dbrvlné.

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Splečnst pr dražby a rzhdčí řízení, s.r.. Bhuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králvé, tc: 25273400, zapsána v bch. rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka 11935 č.j.0213 Dražební

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/120/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/120/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/120/2012 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více