vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:"

Transkript

1 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením kvalitního volebního programu c) referencemi toho, čeho dané uskupení dosáhlo ODS vytvořila novodobou dvacetičtyřletou tradici v rozvoji města. Chceme dále pokračovat v úsilí o vytvoření moderního, dynamického, stále hezčího města města, kam se každý rád vrací, města, kde se lidem příjemně žije.

2 ODS v Benátkách nabízí: seznámení s kandidáty prostřednictvím volebních materiálů, plakátůa osobních setkání s volebním programem se můžete seznámit v informačním letáku, který obdrží každá domácnost předkládaný referenční materiál přehledně zmiňuje nejzákladnější akce ve městě, o kterých rozhodovala zastupitelstva města, která byla vedenapo 24 let kandidáty Občanské demokratické strany Díky vaší rozvaze v každých svobodných komunálních volbách vždy zvítězili kandidáti pravicové strany ODS. Věříme, že tomu bude i nadále. Je před námi ještě mnoho práce. Chceme soustředit naše síly na řešení budoucích úkolů. Informace o tom, čeho se nám podařilo dosáhnout, naleznete v tomto shrnujícím informačním materiálu, kde vedle stručného přehledu základních akcív jednotlivých oblastech, jsou uvedeny celkové náklady. Základní akce k rozšíření majetku a financí města velmi důležitým krokem bylo zvětšení katastru města o historických ha (v kat. území Kbel a Staré Benátky), získání nových 310 ha do katastrálního území Staré Benátky a převod 266 ha přímo do majetku města výhodné vyrovnání majetkového podílu v Carborundum-Electrite, a.s. i ve společnosti AVE CZ a.s. navýšení základního jmění ve VaK Mladá Boleslav a.s. jsme druhým největším akcionářem s 8.26 % akcií zakoupení důležitých pozemků ve středu města zakoupení hotelu Venezia pro vytvoření multifunkčního centra vytvoření trvalých vlastních příjmů ze skládky AVE (více než 520 mil Kč) výhodný prodej pozemků v průmyslové zóně cca 58 mil Kč Územní plán a Geografický informační systém města byl schválen/těsně před schválením je nový územní plán byl vypracován digitální Geografický informační systém (katastrální mapa, pasporty místních komunikací, veřejného osvětlení a zeleně, památek, ortofotomapa, registr nemovitostí, aplikace zasedání Zastupitelstva a Rady města, evidence smluv) město pracovalo podle Strategického a Komunitního plánu města Celkové náklady na územní plány, GIS atd. cca 5,6 mil. Kč Ochrana životního prostředí Ochrana ovzduší celková plynofikace města a přilehlých částí Kbel a Dražice, včetně výstavby lávky přes řeku Jizeru teplofikace sídliště a veřejných budov v Benátkách nad Jizerou II teplofikace budov na Husově náměstí zakoupení čistícího vozu Ochrana vod výstavba kanalizace Obodř, Kbel, Dražice, ve zbytku Benátek a v průmyslové zóně včetně intenzifikace ČOV, propojení vodovodu Benátky a ČS Okrouhlík, rekonstrukce vodovodních řadů ve městě, rekonstrukce výtlačných vodovodních řadů dolní a horní tlakové pásmo, rekonstrukce vodojemu v Benátkách n. J. I (společně s VaK, a.s.) asanace spodních vod a biodegradace kontaminovaných zemin v bývalém VVP Mladá opatření proti přívalovým vodám vybudování protipovod. opatření, ohrázování města, vybavení výkonnými čerpadly a mobilním hrazením dešťová kanalizace zámek, Na Burse spolupráce na odstranění starých zátěží v areálu Carborundum Electrite, a.s. Hospodařeni s odpady zajištění kvalitního svozu a hospodaření s tuhými komunálními odpady, zavedení svozu organických odpadů vybudování nové skládky tuhých komunálních odpadů a průmyslových odpadů rekultivace a odstranění starých a černých skládek odpadů (Obodř, Pod Kosinkou, Dražice atd.) aktualizace Plánu odpadového hospodářství města nákup štěpkovače a kontejnerů aj. vybudování sběrného dvora v Technický službách a 14 stanovišť na tříděný odpad ve městě Zeleň vytvoření samostatné organizační složky města Správa městských lesů Benátky, hospodaření na 230 ha lesa pravidelná údržba zeleně na veřejných plochách komplexní úpravy zeleně v zámeckém lesoparku

3 úprava zeleně v Olšinách výsadba zeleně ve městě revitalizace zámeckého parku a prostoru Plajchu vysazování alejí kolem historických cest vybudování nového parku u sídliště (citypark) rekonstrukce parčíku Ferdinanda Bárty Celkové náklady na Ochranu životního prostředí činí cca 927 mil. Kč Sociální oblast zdravotnictví výstavba a postupná modernizace Městského centra komplexní péče domova důchodců (domov důchodců, denní stacionáře, domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, odlehčovací služby), přístavba společenské místnosti se zázemím pro MěCKP a Klub seniorů výstavba, údržba a provoz ubytovny pro bezdomovce výstavba nové polikliniky v Benátkách nad Jizerou II, její zateplení a výměna oken přístavba dvou ordinací dětského oddělení k poliklinice, včetně kapacitního parkoviště stabilizace odborných lékařských služeb a základní zdravotní sítě ve městě přestavba ubytovny na 6 podporovaných bytů výstavba azylového domu pro ženy a matky s dětmi výstavba Domova důchodců U Anežky Činnost pro vytvoření nových pracovních příležitostí výstavba nové industriální zóny kompletní zasíťování a výstavba nové spojovací komunikace, kabelové vedení, trafostanice, komunikace, ostatní infrastruktura, prodloužení komunikace v průmyslové zóně Celkové náklady Sociální oblasti a zdravotnictví činí cca 197,6 mil. Kč Školství a mládež Zakladní škola Husovo náměstí postupná zásadní rekonstrukce celé budovy, výměna oken, oprava fasády, všech rozvodů, rekonstrukce topení, šaten, bytu školníka, družiny půdní vestavba s novými třídami rekonstrukce jídelny, generální rekonstrukce kuchyně, víceúč. hřiště, topení úprava zahrady družiny s hřištěm generální rekonstrukce domu na Plajchu s třídami a keramickou dílnou, venkovním jeviště a úprava celého prostoru Základní škola Pražská Postupná zásadní rekonstrukce budov (stropy, střecha, fasáda, výměna oken, rekonstrukce topení, půdní vestavba, přístavba šaten) oprava střechy, WC, nátěry oken v nové budově, zateplení budovy, výstavba sportovního zázemí (hřiště, atletická dráha) komplexní rekonstrukce školní kuchyně po povodni, výměna oken, zateplení budovy rekonstrukce budovy staré pošty na Klub dětí a mládeže výstavba sportovní haly Základní škola 17. listopadu komplexní přestavba II. patra internátu na školu a rekonstrukce topení výměna oken a zateplení fasády úprava a vybavení školní zahrady Zakladní umělecká škola oprava el. vytápění, oprava kanalizace demolice objektu Šatlavy vybudování nových tříd v Záložně Mateřská škola města Benátky nad Jizerou Růženka, Dražická ul. komplexní rekonstrukce celé budovy s výměnou oken, zateplení budovy, úpravy a vybavení zahrady Mateřídouška, Nám. 17. listopadu rekonstrukce vytápění a výměna oken, včetně zateplení Poupátko, Platanová ul. rekonstrukce střechy a zateplení celého objektu, výměna oken a dveří rekonstrukce sociálních zařízení Jizerka, Tř. osvobozených politických vězňů rekonstrukce dvou pavilónů rekonstrukce střechy, okna, zateplení vybudování nové přístupové cesty přestavba pavilonu na novou třídu

4 Pampeliška, Žižkova ul. zakoupení domu, projekt přestavby rekonstrukce a přístavba, úprava zahrady a hřiště Celkové náklady Školství, mládež činí cca 263,7 mil. Kč Historické památky a kultura komplexní oprava zámku a nádvoří, oprava ohradních zdí a schodů zámeckého areálu, oprava altánu v zámeckém parku, restaurování růžového salónku, výměna mříže, vrat, brány a dveří oprava budovy čp. 50 a budovy školní družiny (fasády, krov, střechy, odvlhčení) oprava domu U Ryby, kaple sv. Rodiny se studnou oprava kostela sv. Máří Magdalény, spolu s farností oprava kostela sv. Martina, restaurování gotických maleb, restaurování mobiliáře oprava zámeckého kostela Narození Panny Marie, oprava ochozu, schodiště na věž, vitráže, mříž a krypta osazení nového zvonu a restaurování dvou zvonů opravy a restaurování kamenných prvků v interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie vybudování lapidária ve sklepení zámku opravy soch na Husově náměstí a v zámeckém areálu, restaurování soch, kašny a jezírka v parku, přesun soch do lapidária oprava domu čp. 41 výměna oken a fasáda, opravy schodiště a prostor muzea Jiřího Krohy a moderního umění opravy střech a fasád domů čp. 12, 39, 40, 59, 60, 76 na Husově náměstí nový krov a šindelová krytina na staré vodárně oprava městské knihovny celková rekonstrukce kulturního sálu Záložna společně s prostory bývalého finančního úřadu, spojení do jednoho multifunkčního celku instalace slavnostního osvětlení zámku a dražického hradu budování nových expozic v muzeu oprava kulturního sálu na Dražicích Celkové náklady Historické památky a kultura činí cca 100 mil. Kč Sport a tělovýchova zastřešení zimního stadionu, rekonstrukce ledové plochy, nové mantinely, rekonstrukce strojovny, nástavba technického bloku, odvlhčení, přístavba šatnového bloku zimního stadionu, tribuny šatny letní stadion a technické zázemí, nová tribuna u fotbalového hřiště hřiště s umělou trávou a osvětlením nákup a úpravy tenisové haly, rekonstrukce kurtů vybudování dvorců pro plážový volejbal a rekonstrukce volejbalových kurtů vybudování tenisového dvorce č. 4 a 5 vybudování in-line dráhy, a in-line a cyklostezky vybudování hřiště pro hokejbal včetně sociálního zázemí v sídlišti vybudování skateparku na Urbanovce sociální zařízení sportovní haly u Internátu Sportovní hala Internát zateplení, podlaha úpravna vody ze studny v areálu letního stadiónu různé úpravy ve sport. areálu zimní stadión, plážový volejbal, letní stadión, bazén) Celkové náklady na Sport a tělovýchovu činí cca 132,1 mil. Kč Bytová výstavba a bydlení výstavba I. a II. etapy technické infrastruktury lokality Nad Vinicemi výstavba bytových domů v ul. Pražská oprava bytových domů ve správě města rekonstrukce Záložny, fasády domů v majetku města příspěvek na ATS Nad vinicemi nové dřevěné stropy v domě čp. 59 rozdělení velkometrážního bytu na dva v Záložně Celkové náklady Bytová výstavba a bydlení činí cca 87,5 mil. Kč Doprava, bezpečnost a veřejná prostranství Nové povrchy komunikací: ul. Komenského, V Koreji, Šnajdrova, Jana z Dražic, Na Štěpnici, 5. května, U Obrázku, Lipnická, Nad Vinicemi i se sítěmi, Podolec a kruhový objezd Tovární ul. (ve spolupráci se Středočeskýmkrajem), příjezd k motokrosu ve Kbele, Ořechová, cesta na Sedlec, připojení Karba na kruhový objezd, Smetanova ulice, Soukalova ulice, Vágnerova ulice, všechny místní komunikace v Obodři, Červíčkova ul., komunikace k Urbanovce, Pod Brdy, cyklopruh podél Pražské, cyklostezka do Chrásteckého dvora, cyklostezka okruh pozámecký park Urbanovka citypark revitalizace Husova nám. a celé památkové zóny, Náměstí 17. listopadu Opravy povrchů komunikaci ul. U Jizery, Jizerní, V Olšinách, Fr. Adámka, Raabova, Dr. Nováka, Jiráskova, Krouského, Lidická,V zahradách, Šnajdrova, Kalistova, U Cukrovaru, Č. Prause, po povodních, místní komunikace u polikliniky a v Obodři, Na Štěpnici, plocha mezi garážemi za sídlištěm, Kosinka, ulice U Špejcharu Nová parkoviště ul. 5. května, Podolecká, Na Burse, Platanová, u Internátu, u Domova důchodců, u sportovního areálu, u polikliniky, na Husově náměstí, na Plajchu Chodníky Na Burse vč. autobusových zastávek, Pražská k Základní škole, 5. května, U Vodárny, Dražická, Krouského, Modranská, Nad Vinicemi, Pražská, obch. dům Merhaut, mateřská škola Poupátko, Ořechová, Lidická, Nám. 17. listopadu, internát, Lidická, Pražská, Bursa, Na Štěpnici, Dražická, U Školy

5 Veřejné osvětlení Kbel a Husovo nám., Pod Remízkem, Mladská, Dražice, Obodř, postupná výměna a údržba v celém městě Opěrné zdi ul. Revoluční, Raabova, Podskalská, Na vyhlídce, Mělnická, Dr. Nováka, Šnajdrova Opravy a sanace skály ul. Soumarova a Smetanova, Pickova Sbor dobrovolných hasičů oprava hasičské zbrojnice profesionálních hasičů vybudování a zařízení nového domu Komplexního záchranného systému, jako základny Sboru dobrovolných hasičů a jednotky JPO3 vyzbrojení a vystrojení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Celkové náklady Doprava, bezpečnost a veřejná prostranství činí cca 469 mil. Kč Zařízení města vybudování městské prádelny, vybudování ubytovny, vybudování vývařovny, zřízení Technických služeb, opravy a údržba hřbitovů, opravy hájenky, kapličky v Obodři, rekreačního zařízení Rokytnice, opravy a údržba MěÚ, vybudování infocentra, služebna kamerového systému a kamerový systém, zpomalovací semafor a měřiče rychlosti, městský mobiliář, dětská a víceúčelová hřiště, nákup podia, můstky v parku, zpomalovací práh Kbel, veřejné toalety na zámku, na Burse, v sále na Dražicích Celkové náklady na Zařízeních města činí cca 67,8 mil. Kč Občané, porovnejte dynamiku rozvoje našeho města s rozvojem měst stejné velikosti. Celkově investované prostředky pod naším vedením za 24 let přesahují 2,25 mld. Kč Život města není jen řeč čísel a soupis akcí. Podpora aktivních spolků, sportu a zájmových činností byla jednou z našich nejvyšších priorit. Vždy nám šlo o zdravé a živé město, o klidné a bezpečné místo pro život. Stabilní a odborné vedení dává záruku dalšího harmonického rozvoje města. Pokud o takové vedení města stojíte, dejte svůj hlas kandidátům za ODS. Kandidáti ODS jsou: pozitivně myslící odborníci zdraví benátečtí patrioti, žijící ve městě od narození nebo dlouhodobě nejsou: politickými turisty zatíženi škraloupy z minulého období. Další informace a krátký film naleznete na

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU 1998 2002 ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU 1. řada: Jozef Hlucho-Horvát; Bořivoj Mlejnek; Jan Bareš; Pavel Štifter, RNDr.; Jaroslav Král;

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020

Program rozvoje městyse STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020 Program rozvoje e STRUNKOVICE NAD BLANICÍ na období 2015-2020 24. ČERVNA 2015 MAS ŠUMAVSKO Obsah ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSE... 4 SWOT ANALÝZA... 11 2. STRATEGICKÁ ČÁST...

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013 Z á p i s 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.12.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

1. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmová část rozpočtu ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne 13.2.2013 Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1 OBSAH

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením čís. 658/21 dne 17.12.2009 schválilo rozpočet pro rok 2010.

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Svěřte Tábor opět do pravých rukou

Svěřte Tábor opět do pravých rukou Přijďte ke komunálním volbám v pátek 20., anebo v sobotu 21. října! Svěřte Tábor opět do pravých rukou www.ods.cz volební noviny ODS Tábor říjen 2006 Tábor je největší z mých koníčků, říká kandidátka na

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více