Diskriminace v pracovním právu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminace v pracovním právu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Diskriminace v pracovním právu Bakalářská práce Autor: Petra Šťastná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef František Staněk Praha 15. duben 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze 15. duben 2010 Petra Šťastná

3 Poděkování: Děkuji tímto vedoucímu práce JUDr. Josefu Františku Staňkovi za cenné připomínky a podněty při vypracování této bakalářské práce. Petra Šťastná

4 Anotace: Tato práce se zaměřuje na problematiku diskriminace v zaměstnání a přístupu k zaměstnání, neboť v této oblasti se setkáváme s diskriminací nejčastěji. Pojem diskriminace se objevuje stále častěji, mnohdy neopodstatněně se lidé označují za diskriminované osoby, jakékoli pro ně nevyhovující zacházení znamená diskriminace. V úvodní části vymezuje práce problematiku obecně, definuje pojem, důvody, přesně určuje co diskriminací je a co jí naopak není. Zabývá se také současnou platnou právní úpravou na území České republiky, Evropské unie a mezinárodními smlouvami, ve kterých je zakotvena zásada zákazu diskriminace. Předkládá konkrétní příklady jak se proti diskriminaci bránit, ať jiţ soudní či mimosoudní cestou. Cílem práce je poskytnout nestranný celkový pohled na diskriminaci ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance či uchazeče o zaměstnání. Annotation: This piecework is aim at discrimination issue in employment and accession to employment, because we most frequently come accross with discrimination in this issue.the term discrimination is occure more often at present, many a time people are represented like discriminated persons spuriously, any inconvenient daeling means discrimination for them. At the beginning the piecework describes a discrimination in general, defines the term, reasons, and specify what is or is not a discrimination. This piecework is also concerned with valid enactment in Czech Republic and in European Union, and is concerned with international treaties which contain principles of discrimination s prohibition. This piecework submits concrete examples how to defend against discrimination on judicial and extrajudicial way. The point of this piecework is offer a disinterested perspective of discrimination to employer and employee or applicant for a job as well.

5 1. Úvod 7 2. Pojem diskriminace a její dělení Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Druhy diskriminace Obtěţování Sexuální obtěţování Navádění k diskriminaci Pokyn k diskriminaci Pronásledování Co není diskriminace Diskriminační důvody Rasa nebo etnický původ Věk ageismus Pohlaví Zdravotní postiţení Náboţenství nebo víra Sexuální orientace Právní úprava diskriminačního jednání v ČR Zákon o zaměstnanosti Zákoník práce Antidiskriminační zákon Další protidiskriminační ustanovení Zákon o platu Sluţební zákon Zákon o vojácích z povolání Právní úprava diskriminace podle mezinárodního práva a práva EU Mezinárodní smlouvy a úmluvy o diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o odstranění všech forem diskriminace ţen Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 25

6 Deklarace práv zdravotně postiţených osob Právní úprava diskriminace v EU Primární právo Sekundární právo Právní úprava rovnosti na základě pohlaví Právní úprava rovnosti na základě rasy nebo etnického původu Právní úprava rovnosti na základě náboţenského vyznání, víry, věku nebo sexuální orientace Směrnice nepřímo upravující zákaz diskriminace Trh práce a diskriminace Zájmy podnikání vs. rovnost Diskriminace v pracovní inzerci Bezúhonnost na trhu práce Judikatura Moţnosti obrany před diskriminací Nález Ústavního soudu II.ÚS 1609/ Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 21 Cdo 246/ Rozsudek soudního dvora ve věci 43/75 ze dne Závěr 46 Literatura 48

7 1. Úvod Pojem diskriminace se dnes objevuje v mnoha oblastech lidského ţivota, často se s ní setkáváme v médiích či novinových článcích, ne vţdy je však tento pojem pouţíván oprávněně. Pokud se lidem nezamlouvá negativní jednání vůči nim samým prohlašují, ţe jsou diskriminováni. V této práci jsem se však zaměřila pouze na oblast zaměstnání a přístupu k zaměstnání, neboť se zde s diskriminací setkáváme nejčastěji. Nejprve jsem se tedy snaţila co nejlépe vymezit formy jednání, které jsou podle zákona diskriminační a především diskriminační důvody, na základě kterých mohou být lidé diskriminováni a kdy naopak nemohou jednání zaměstnavatele či potencionálního zaměstnavatele povaţovat za diskriminační. Po objasnění všech pojmů a uvedení do problematiky jsem se zaměřila na právní úpravu diskriminace na úrovni národní, nadnárodní a celosvětové. Na úrovni národní to je především antidiskriminační zákon, který nám konečně poskytl řádnou právní úpravu diskriminace v České republice, na nadnárodní úrovni, tedy v rámci úpravy Evropské unie to byly především přijaté a řádně ratifikované směrnice, kterými je Česká republika vázána, ale také zakládající smlouvy Evropské unie. Z hlediska celosvětové úrovně je jistě nejdůleţitější Všeobecná deklarace lidských práv, kterou v podstatě rozšiřují další přijaté úmluvy a zabývají se konkrétněji jednotlivými důvody diskriminace, ne jen v oblasti zaměstnání. Během zpracovávání následující kapitoly trh práce a diskriminace jsem narazila na velmi zajímavý spor mezi ekonomickými zájmy podnikatelů a zájmu společnosti na rovný přístup k zaměstnání, který poskytuje zajímavý pohled na posuzování diskriminačního jednání. Nejen v této kapitole, ale celou prací jsem se snaţila čtenáři co nejlépe objasnit veškeré pojmy a především jsem kladla důraz na to, ţe kaţdé jednání, kterým se lidé cítí diskriminováni a domáhají se soudní ochrany musí být velmi subjektivně posuzováno v případě sporu orgány činných v těchto řízeních. 7

8 2. Pojem diskriminace a její dělení Pojem diskriminace je dnes pouţíván v mnoha oblastech, ne vţdy však můţe být zcela zřejmé, jaké jednání označuje. V nejobecnější rovině je moţno slovo diskriminace nahradit spojením,,nerovné zacházení 1. Za nerovné zacházení pak můţeme označit jednání, kdy je s jednou osobou ve srovnatelné situaci jednáno méně výhodně, neţ by bylo jednáno s jinou osobou. Diskriminovat někoho, v podstatě znamená mít předsudky vůči skupině obyvatel a znevýhodňovat je svým jednáním či chováním vůči ostatním. Nestačí se diskriminovaným pouze cítit diskriminace musí existovat, musí být pojmenovatelná jako jednání zakázané antidiskriminačním či jiným zákonem. Názorným příkladem můţe být osoba, které nebylo uděleno řidičské oprávnění na základě její zdravotní nezpůsobilosti. Zákon o silničním provozu 2, který stanovuje, ţe řidičské oprávnění můţe být uděleno pouze osobě zdravotně způsobilé. Toto ustanovení nemůţeme povaţovat za diskriminační, neboť se jedná pouze o omezující opatření k ochraně zdraví a ţivota osoby samé a ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Z toho vyplívá, ţe abychom mohli jednoznačně označit osobu za diskriminovanou, musela by být omezována na svých právech negativním způsobem. Právní definice rovnosti se stále vyvíjejí v rekcích na problémy diskriminace, neexistuje k ní však jednotný přístup, neboť není moţné definovat to, co v kaţdé společnosti nabývá různých významů. Základem všech zůstává rovnost. Boj za rovnost před zákonem probíhá ve světě jiţ několik století. V ne tak dávné minulosti to byl boj především proti upírání základního lidského práva, tedy svobody, volebních práv ţenám a diskriminace na základě barvy pleti. V současnosti se s diskriminací setkáme nejčastěji v oblasti zaměstnání. 1 HUBÁLEK, Michal; ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina; ZAMBOJ, Ladislav; Trh práce a diskriminace. 1.vyd. Praha: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, ISBN Viz 82, odst. 1, písm. b), Zák. č. 361/2000 Sb. zákon o silničním provozu, v platném znění 8

9 Český právní řád rozlišuje diskriminaci přímou a nepřímou Přímá diskriminace Za přímou diskriminaci se povaţuje takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, neţ se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postiţení, náboţenského vyznání, víry či světového názoru. Za diskriminaci s důvodu pohlaví se povaţuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace Nepřímá diskriminace Jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje jednoho uchazeče o zaměstnání vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. Např. nepřímou diskriminací z důvodů zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postiţením měla přístup k výkonu pracovní činnosti a funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, ledaţe by takové opatření byla nepřiměřené zatíţení pro potenciálního zaměstnavatele Druhy diskriminace Obtěžování Všechny směrnice přijaté od roku 2000 povaţují za druh diskriminace i tzv. obtěžování, ke kterému dochází v důsledku neţádoucího chování souvisejících s diskriminačními důvody. Následkem tohoto jednání je porušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, poniţujícího, pokořujícího nebo uráţlivého 9

10 prostředí. 3 Obtěţováním tedy mohou být různé posměšky na osoby romského původu či osoby zdravotně postiţené Sexuální obtěžování Vedle obtěţování je nutno zmínit také sexuální obtěžování, tj. neţádoucí chování sexuální povahy vyjádřené verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, poniţujícího, pokořujícího nebo uráţlivého prostředí 4, např. nepříjemné sexuální vyjadřování, obscénní gesta, neţádoucí obdivné hvízdání, fyzické doteky či sexuální vydírání Navádění k diskriminaci V neposlední řadě je druhem diskriminace také navádění k diskriminaci. Tím se rozumí takové chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje k diskriminaci třetí osoby. Jiţ samotné navádění je povaţováno za diskriminaci, ať uţ ke skutečné diskriminaci došlo nebo ne Pokyn k diskriminaci V souvislosti s naváděním k diskriminaci rozlišujeme také pokyn k diskriminaci, kde jde o situaci, kdy je zneuţito nadřízeného postavení k diskriminaci třetí osoby či skupiny osob, např. příkaz majitele restaurace, aby nebyli vpouštění nebo obsluhování příslušníci romského etnika 3 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne , čl. 2, odst.3 4 BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, ISBN

11 Pronásledování Za diskriminaci je také povaţováno pronásledování, tzn. nepříznivé zacházení nebo postih toho, kdo se domáhá rovného zacházení v zaměstnání, tím ţe např. podá stíţnost na úřad práce za nerovné zacházení nebo podpoří jinou osobu ve sporu proti diskriminačnímu jednání. Diskriminace ze strany zaměstnavatele se tak můţe projevit např. sníţením platu nebo přidělování zaměstnance na horší práci Co není diskriminace Antidiskriminační zákon přesně definuje přístupné formy rozdílného zacházení. Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud je vyţadována podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání, která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povoláním nezbytná. Diskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních a sluţebních poměrů nebo pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné poţadavky jsou této povaze přiměřené. Diskriminací není rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany ţen z důvodu těhotenství a mateřství, osob se zdravotním postiţením a za účelem ochrany osob mladších 18 let nad rámce stanovené zvláštními právními předpisy, jestliţe prostředky k dosaţení uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné. 5 Za diskriminaci se nepovaţují opatření, jejichţ cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině diskriminovaných osob a zajistit jí tím rovné zacházení a rovné příleţitosti, téţ označováno jako pozitivní opatření 6. Tento pojem je mnoha odborníky povaţován pouze diskriminací naruby, kdy je jeden příslušník většiny znevýhodňován s příslušníkem menšiny. Podle jiných jsou však nezbytnou součástí antidiskriminačních opatření. 5 Volně podle zákona č. 198/2009, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 6 Pozitivním opatřením je např. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 115/1992 Sb., která umoţňuje poskytnou zaměstnavateli za určitých podmínek hmotné výhody a příspěvky, pokud zaměstnají občany ze ZPS. 11

12 3. Diskriminační důvody 3.1. Rasa nebo etnický původ Obecně lze termín rasa vysvětlit jako skupinu lidí lišící se od jiné různými typickými znaky týkající se vzhledu, barvy pleti rovněţ i temperamentem. U pojmu etnická skupina nesmíme zapomenou přiřadit také společné dějiny, zvláštní kulturní znaky či mentalitu a práci. Etnická skupina ţije zpravidla v početné menšině v rámci jednoho společenství, v České republice je nejrozšířenější romské etnikum. 7 Proto se v této části budeme nejvíce zabývat romskou problematikou. Tato etnická menšina je v současnosti zastoupena ve všech 27 členských státech Evropské unie. Romové se často pohybují na hranici chudoby, více neţ 70 % populace nemá ani základní vzdělání, coţ je vylučuje z procesu získávání pracovních míst, a navíc to vytváří negativní pohled na jejich zaměstnatelnost, čímţ se jejich vyloučení dále prohlubuje. 8 Mají-li se zlepšit pracovní příleţitosti pro romskou komunitu, je nutné, aby se na tom podílel aktivně jak stát, tak Romové samotní. Je důleţité, aby romským dětem jiţ v raném věku byla zpřístupněna moţnost kvalitního vzdělání a zlepšila se tak jejich vyhlídka na tru práce, aby romským ţenám, které jsou často zaměstnávány na černo a pracují za minimální mzdu, byla zpřístupněna moţnost k odborné přípravě a tím jim zajištěno dlouhodobé zaměstnání, aby stát změnil svou politiku ve vztahu k romské otázce, neboť veškeré opatření, která dosud učinila, ţádným způsobem nevedly ke zlepšení situace Romů, aby vznikala nová pracovní místa ve státní správě, zdravotnictví, domácí péči apod. a tím se zlepšilo sociální začlenění Romů do společnosti, stejně tak přijetí Romů společností. 7 ŠABATA, Karel; Metodický materiál Extremismus SL 54/2006. [online] [cit ]. Brno: Nejvyšší státní zastupitelství. Dostupné z < 8 Evropský sociální fond; Přístup k zaměstnání a sociální začlenění. [online].[cit ]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/employment_cs.htm> 12

13 3.2. Věk ageismus Ageismus neboli věková diskriminace je ideologie zaloţená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského ţivotního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci. 9 Problematika diskriminace na základě věku je od výše i níţe uvedených značně odlišná, není zde tak patrný rozdíl mezi diskriminovanou skupinou a ostatními. Diskriminováni mohou být jak mladší pracovníci tak ti starší, u kterých se podle průzkumů objevuje diskriminace častěji. Je však otázkou, od kterého věku můţeme zařadit pracovníka do věkové kategorie starších. S předsudky vůči starším pracovníkům se nejčastěji setkáme ve fázi příjmu nových pracovníků, kdy např. v inzerci vidíme poţadavek: ve věku od let, ale také v souvislostech se školením pracovníků, kde se přednost dává těm mladším, nebo při moţnostech pracovního postupu. Problémem však zůstávají Směrnice EU, které umoţňují členským státům nepovaţovat za diskriminaci na základě věku rozdíly, které jsou objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k jeho dosaţen jsou přiměřené a nezbytné. Uvádějí se tři příklady odůvodnitelných rozdílů zacházení. Za prvé, musí docházet k zaměstnávání mladých lidí či starších pracovníků s pozitivní činností a cílem, za druhé, pracovníci musí dosáhnout určitého věku či praxe, aby mohli být zaměstnáváni, za třetí, stanovení maximálního věku, pokud zaměstnavatel předpokládá budoucí školení pracovníků, tzn. aby tyto náklady vynaloţené na školení pracovníků byly pro zaměstnavatele výhodné do budoucna VIDOVIĆOVÁ, Lucie; RABUŠIČ, Ladislav; Věková diskriminace ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh.. [online] [cit ]. Praha, Brno: VÚPSV. 10 Volně podle FREDMAN, Sandra; Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha ISBN

14 Graf 1 Osobní zážitek diskriminace (znevýhodnění) nebo nefér chování na základě: 11 se x.o rie n ta ce e tn icita n á b.cítě n í zd ra v.sta v p o h la ví vě k 0,0 5,0 1 0,0 1 5,0 2 0,0 Pozn.: Respondent mohl uvést více moţností Zdroj: Vidóvičová Lucie; Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti Diskriminaci kvůli pohlaví výrazně častěji uvádějí ţeny. Niţší příjem zvyšuje riziko diskriminace na základě zdraví či invalidity a mírně i věku. Vyšší věk respondenta však zvyšuje záţitek diskriminace na všech sledovaných základech Pohlaví Mezi ţenami je dlouhodobě nezaměstnaných víc neţ mezi muţi, proto se v této části budeme zabívat pouze diskriminací ţen. Je to z důvodu, ţe u mladé ţeny se spíše předpokládá ţe zřejmě brzy otěhotní a nastoupí na mateřskou dovolenou, i ţeny - matky po mateřské hledají hůře zaměstnání, neboť se opět předpokládá, ţe děti jsou často nemocné a tato ţena bude muset být s nimi doma. Ţeny jsou především matky, které by měly být doma a starat se o domácnost. Tyto stereotypy ţenu na trhu práce velmi znevýhodňují ať uţ v přístupu k zaměstnání v různých oborech, tak v odměňování za tuto práci. 11 VIDOVIĆOVÁ, Lucie; Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. Brno: MU ISBN

15 Nejmarkantnější rozdíl je v odměňování práce ţen a muţů. 12 Za stejnou práci rovnocenné hodnoty tzn. práci na kterou na kterou je poţadována stejná kvalifikace, dovednosti, odpovědnost, pracovní zátěţ (fyzická i psychická) a pracovní podmínky, vydělávají častěji ţeny méně neţ muţi. Tabulka č. 1 Vývoj mezd mužů a žen v letech průměrná mzda v Kč Muţi Ţeny poměr Ţ/M (%) 74,58 74,62 74,88 75,07 75,43 75,24 74,05 Zdroj: strukturální mzdová statistika Podle ustanovení 16 odst. 3, zákoníku práce se za diskriminaci se nepovaţuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, ţe toto rozdílné zacházení je podstatným poţadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a poţadavek přiměřený. Dále zákoník práce stanovuje obecný zákaz zaměstnávat ţeny pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organismu, zejména pracemi, které ohroţují jejich mateřské poslání. S ohledem na zásadu rovného postavení mezi muţi a ţenami neplatí tato ustanovení pro všechny ţeny, ale jen ţeny kojící, těhotné a matkám do konce devátého měsíce po porodu Zdravotní postižení Zdravotně postiţení lidé mají se svým handicapem a stereotypním myšlením společnosti značně ztíţen přístup k zaměstnání. Mnoho zaměstnavatelů trpí předsudkem, ţe zdravotně postiţený zaměstnanec nevykoná stejnou práci tak kvalitně jako zaměstnanec bez jakéhokoli handicapu. Druhou otázkou zůstává přístup k zaměstnání jako takový, mnoho zaměstnavatelů nemá upravená pracoviště pro 12 U vysokoškolsky vzdělaných ţen a muţů je rozdíl ještě vyšší, podle statistik Českého statistického úřadu vydělávala ţena v průměru o Kč méně neţ muţ. 13 Český statistický úřad; Vývoj mezd mužů a žen v letech [ ]. Dostupné z < 15

16 zdravotně postiţené osoby. Antidiskriminační zákon 14 stanovuje, kdy potenciální zaměstnavatel má povinnost tyto prostory pro zdravotně postiţeného zaměstnance upravit, pouze však v případě, ţe by takového opatření nepředstavovalo nepřiměřené zatížení, při tom je třeba vzít v úvahu míru uţitku, finanční zatíţení zaměstnavatele či dostupnost k realizaci těchto opatření. Je tedy zřejmé, ţe právě výklad pojmu nepřiměřené zatíţení bude rozhodující pro správné pouţití této výjimky Náboženství nebo víra V České republice nelze o diskriminaci z důvodu náboţenského vyznání hovořit jako o nejrozšířenější. Mnoho náboţenství není ani na člověku ţádným zvláštním způsobem viditelné, poznáme to pouze v případě, ţe se k němu člověk sám veřejné hlásí. Opačně je tomu ale např. u islámského náboţenského vyznání. Ve světě se nejčastěji setkáváme s diskriminací muslimů a to především s nošením muslimského šátku na veřejnosti Sexuální orientace Diskriminace z důvodu sexuální orientace v oblasti zaměstnání není opět tak rozšířena, neboť mnoho osob v okolí ani neví, ţe je dotyčná osoba homosexuální orientace. Nejvíce stíţností se vyskytlo v oblasti odmítnutí gaye nebo lesby jako osob nevhodných pro práci s malými dětmi. Pokud vyjde jejich sexuální orientace najevo, je po nich většinou poţadováno, aby ji tajili, jinak přijdou o práci , odst. 2 a 3. zákon č. 198/2009, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 15 Hovoří o tom např. případ BverfGE 108, 282 z roku 2003 o jmenování muslimské ţeny učitelkou v Německu, kde si školský úřad stanovil pro přijetí této ţeny, ţe nebude nosit muslimský šátek ve škole, ţena toto odmítla s tím, ţe ji to víra neumoţňuje. Spolkový ústavní soud rozhodl ve prospěch muslimské ţeny s tím, ţe nošení šátku je součástí jejího vyznání s dle jejího práva na svobodu vyznání můţe tedy šátek nosit ve škole. [ ]. Originál dostupný z <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv html> 16 Volně podle ČIŢÍNSKÝ, Pavel a kol.; Diskriminace manuál pro pracovníky institucí. Praha: Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva

17 4. Právní úprava diskriminačního jednání v ČR České právo obsahuje četná ustanovení zakazující diskriminaci. Obecně se s touto úpravou setkáme v Ústavě České republiky 17, která zaručuje úctu k právům a svobodám kaţdého člověka, čímţ v podstatě zakazuje diskriminaci a v Listině základních práv a svobod 18, která jiţ více rozvádí základní práva a povinnosti a to jiţ v čl. 1, který říká, ţe lidé si jsou rovni právech, toto více rozvádí v čl. 3 odst. 1 ve kterém jsou zaručena práva všem bez rozdílu. S oblastí práce a zaměstnání pak naráţíme na čl. 9, který říká, ţe nikdo nesmí být podroben nuceným pracím, dále v čl. 15 který zakazuje omezování osob na základě jejich myšlení a náboţenského vyznání. V hlavě třetí zakazuje diskriminaci národnostních a etnických menšin nebo např. čl. 29, odst. 2, kde zaručuje mladistvým a zdravotně postiţeným osobám zvláštní ochranu v pracovních vztazích. Klíčové pro oblast zaměstnání jsou však zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a nejnovější antidiskriminační zákon, před jehoţ přijetím byla ČR často Evropskou unií kritizována za nedostačující a příliš obecnou právní úpravu diskriminace Zákon o zaměstnanosti Tento zákon č. 438/2004 Sb, o zaměstnanosti se zabývá diskriminací jiţ v 2 odst. 1 písm. j) ve kterém se zavazuje k vydání opatření která povedou k rovnému zacházení s osobami na trhu práce a písm. k) kde se stát zavazuje k vytváření pracovních podmínek a příleţitostí pro osoby zdravotně postiţené. Nejvíce se diskriminací zabývá 4, v prvním a druhém odstavci je vymezen základní princip zákazu diskriminace, vymezeny formy diskriminace a především pak diskriminační důvody. Ve třetím a čtvrtém odstavci vymezuje jednání, které není za diskriminaci povaţováno, tedy poţadavky zaměstnavatele, které jsou vzhledem k povaze zaměstnání rozhodující a nezbytné k výkonu povolání a pozitivními opatřeními směřujícími k vyrovnání podmínek mezi menšinou a většinou. 17 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 18 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 17

18 V pátém a šestém a odstavci specifikuje znaky přímé diskriminace, tedy jednání kdy je s jednou osobou jednáno méně příznivě neţ by bylo jednáno s jinou osobou ve stejné situaci a nepřímé diskriminace, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí zvýhodňuje či znevýhodňuje jinou osobu na základě rozlišování podle diskriminačních důvodů. V sedmém aţ devátém odstavci jsou vymezeny pojmy obtěţování, sexuální obtěţování a obtěţování osob na základě diskriminačních důvodů. Obtěţování je podle tohoto zákona chápáno jako jednání, které je..nevítané, nevhodné nebo urážlivé 19 a vede k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí 20. Sexuální obtěţování je charakterizováno obdobně, pouze s konkrétním vymezením obtěţování sexuální povahy. Odstavec 10 se zabývá moţnostmi řešení situace, ve které dojde k poručení práva na zaměstnání, tzn. aby bylo upuštěno od porušování jejích práv, aby byly odstraněny následky z tohoto porušování a aby bylo dáno zadostiučinění. Odstavec 11 aţ 12 vymezuje nárok diskriminované osoby na náhradu majetkové újmy v penězích, jíţ určí soud. O zákazu činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter 21 se zmiňuje v 12 odst. 1 písm. a). V odst. 2 jsou přesně vymezeny údaje, na které nemá potenciální zaměstnavatel právo se ptát, jsou jimi: údaje týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboţenství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace a informace odporující dobrým mravům Zákoník práce S ustanovením o zákazu diskriminace v zaměstnání se v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. setkáme v 13 odst. 2, písm. b) kde je řečeno, ţe zaměstnavatel musí zajisti rovné zacházení a zdrţovat se jakéhokoli diskriminačního jednání vůči zaměstnancům, 19 Podle 4, odst. 7, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 20 Tamtéţ 21 Toto ustanovení je však často porušováno, neboť v inzerátech se často objevují nabídky typu do mladého kolektivu přijmeme nebo přijmeme muţe na post apod 18

19 konkrétněji pak v odst. 2 písm. c), ve kterém stanovuje zásadu stejného peněţitého plnění za stejnou práci a stejné hodnoty pro zaměstnance. V 16, odst. 1 pak znova vymezuje povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení v oblasti pracovních podmínek, odměňování za práci a odborné přípravě s dosaţením postupu v zaměstnání. V odst. 2 a 3 vymezuje pojmy jako přímá či nepřímá diskriminace, obtěţování, sexuální obtěţování, pronásledování, či např. opatření směřující k vyrovnání nevýhod mezi osobami a především pak v 17 odkazuje na Antidiskriminační zákon, který vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 198/2009 Sb. a účinnosti nabyl 1. září Více se tímto zákonem budeme zabívat v následující kapitole. V 110 je zopakována povinnost zaměstnavatele poskytnou všem zaměstnancům, vykonávajícím práci stejné hodnoty stejnou mzdu, plat nebo odměnu z dohodo. Vysvětlení práce stejné hodnoty je rozvedeno v následujícím odst. 2, kde je charakterizována jako práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledních práce. 22 S ustanoveními o zákazu diskriminace se pak následně můţeme setkat ještě např. v 319, odst. 1, písm. f) v němţ je vymezeno rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace zaměstnanců jiného členského státu EU pracujících na území ČR Antidiskriminační zákon Zákon, na kterém ministerstvo spravedlnosti pracovalo dva roky a více neţ jeden rok procházel sněmovnou a byl vetován Prezidentem ČR Václavem Klausem, jehoţ právo veta bylo nakonec přehlasováno Poslaneckou sněmovnou, kritika České republiky za roztříštěnu úpravu diskriminace do několika právních předpisů a hrozící sankce od Evropské unie moţná přispěli k tomu 23, ţe antidiskriminační zákon byl odst. 2, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 23 Volně podle ŠEBESTA, Kamil; Antidiskriminační zákon jeho připomenutí [online]. Epravo.cz. [ ]. Dostupné z <http://www.epravo.cz/top/clanky/antidiskriminacni-zákon-jeho-pripomenuti html> 19

20 nakonec přijat a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů dne pod číslem 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Antidiskriminační zákon blíţe vymezuje v 1, odst. 1, písm. a) aţ e), právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti práva a přístupu na zaměstnání, k povolání, podnikání a jiné samostatné výděleční činnosti, členství a činnosti v odborových organizací a profesních komorách včetně výhod plynoucích z těchto členství. 24 V 2 odst. 2 jsou vymezeny základní pojmy, jako diskriminace přímá a nepřímá, obtěţování, sexuální obtěţování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. V odst. 3 je vysvětlena přímá diskriminace a diskriminační důvody, viz téţ zákoník práce odst V odst. 4 specifikuje diskriminaci z důvodu pohlaví se zaměřením na těhotenství, mateřství nebo otcovství a pohlavní identifikaci. V 3 se zabývá nepřímou diskriminací, tedy zdánlivě neutrálního rozhodnutí, kterým je osoba znevýhodňována vůči ostatním na základě diskriminačních důvodů. Odst. 2 je zaměřen na osoby zdravotně postiţené s cílem přimět zaměstnavatele přijímat taková opatření, aby měla zdravotně postiţená osoba zlepšen přístup k zaměstnání, s výjimkou, ţe by toto opatření nepředstavovalo nepřiměřené zatíţení pro zaměstnavatele. Co znamená nepřiměřené zatíţení a co je třeba brát v úvahu nalezneme v následujícím odst. 3, písm. a) aţ d), tedy míra uţitku, finanční únosnost, dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci a způsobilost náhradních opatření k uspokojení potřeb osob se zdravotním postiţením. 4 specifikuje v odst. 1 písm. a) obtěţování jako neţádoucí chování jehoţ záměrem je sníţení důstojnosti osoby a vytváření nepříznivého prostředí, odst. 2 upřesňuje sexuální obtěţování jako obtěţování podtextem sexuální povahy. V odst. 3, 4 a 5 jsou objasněny pojmy pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci, který jiţ byli vysvětleny v odst Dalšími oblastmi je např. oblast sociálního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělání, přístup k bydlení a sluţbám, které jsou veřejnosti nabízeny. 20

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Diskriminace v pracovním právu

Diskriminace v pracovním právu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Diskriminace v pracovním právu (rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce) Bakalářská práce Autor: Eva Machová Právní administrativa

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Iva Proksová. Zákaz diskriminace v pracovním právu

Iva Proksová. Zákaz diskriminace v pracovním právu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Iva Proksová Zákaz diskriminace v pracovním právu Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Zákaz diskriminace v pracovním

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení RIGORÓZNÍ PRÁCE Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích Mgr. Lenka Hubková 2009/2010 Prohlašuji, ţe

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ŘÍJEN 2014 ŘÍJNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Počet zadlužených seniorů stoupá. Osobní bankrot vyhlašují jen mimořádně PRAHA, 7.

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Vidovićová, L. 8. Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. MU: Brno. VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Ve výzkumu Ageismus 7 jsme se zabývali také problémem věkových norem. Pro tuto baterii jsme využili

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

trh práce a diskriminace

trh práce a diskriminace Michal Hubálek Martina Štěpánková Ladislav Zamboj trh práce a diskriminace PORADNA PRO OBČANSTVÍ/ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA Praha, 2008 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské unie z prostředků

Více

- SOUBOR MATERIÁLŮ -

- SOUBOR MATERIÁLŮ - Letní škola Gender a právo. Ženy a muži na trhu práce. 30. 6. - 4. 7. 2007 - SOUBOR MATERIÁLŮ - Sestavila JUDr. Barbara Havelková Letní škola je součástí projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. I. Který zákon se uplatní na mou situaci?... 1 Ústavní pořádek... 1 Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více