Postoje zahraničních vysokoškolských studentů jako faktor porozumění diverzitnímu managementu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoje zahraničních vysokoškolských studentů jako faktor porozumění diverzitnímu managementu."

Transkript

1 Postoje zahraničních vysokoškolských studentů jako faktor porozumění diverzitnímu managementu. Mgr. Valery Senichev Ústav Managementu, Fakulta podnikatelská Vysokého Učení Technického v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Česká republika Abstrakt Příspěvek představuje vznikající disertační práci, jejímž ústředním tématem je diverzitní management. Pozornost je věnována propojení diverzitního managementu a interkulturality ve školství. Výzkum se zaměřuje na postoje zahraničních studentů k českým studentům na vysokých školách. Metodou výzkumu je test volných asociací, Rosenbergova škála sebehodnocení a dotazník nálad a pocitů (MFQ). Klíčová slova: diverzitní management, interkulturalita školství, studenti, postoje. Úvod Interkulturalita a diverzifikace pracovní síly se v České republice stává v současnosti velmi aktuálním tématem. V posledních letech se objevují publikace na téma multikulturního managementu (Sokolovský a kol., 2009), managementu genderových vztahů (Křížková, 2002), věkového managementu neboli age managementu (Zpráva, 2008). Podle Sokolovského a kol. (2009) anglický termín diversity znamená různorodost, rozmanitost, rozdílnost anebo odlišnost. V oblasti řízení lidských zdrojů je tímto termínem míněna také individualita osob, která nakonec z jejich rozmanitosti a jedinečnosti vyplývá. V tomto kontextu je odlišnost pojímána pozitivně. Pojetí managementu diverzity akceptuje výše uvedené a definuje diverzitní management jako aktivní, vědomé vytváření strategického, hodnotově orientovaného komunikačního a řídícího procesu orientovaného na budoucnost, spočívajícího v akceptaci a využití určitých rozdílů a podobností jako potenciální hnací síly organizace. Tento proces v organizaci vytváří přidanou hodnotu (Keil a kol., 2007, s. 7). V České republice (dále ČR) je zatím diversity management předmětem několika iniciativ a bývá nejčastěji spojován s nadnárodními společnostmi (Sokolovský a kol, 2009). Ještě v nedávné minulosti nebylo otázce diverzity (rozmanitosti) na pracovišti a jejímu řízení ve firmách věnováno mnoho pozornosti. Převládala firemní kultura založená na homogenitě a uniformitě, individuální potřeby a rozdíly mezi zaměstnanci nehrály významnější roli (Vokurka a Chvojková, 2008). Součástí diverzitního managementu je také kulturní management. Česká republika byla po dlouhá léta kulturně a etnicky homogenní zemí, což souvisí s historickým a politickým vývojem země. Za posledních patnáct let se situace však významně změnila (viz. Rašticová, 2009). Podle Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) evidovalo Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra ČR v České republice k 28. únoru cizinců. Česká republika však patří stále mezi země s poměrně nízkým podílem cizinců na celkovém počtu obyvatel. Tato hodnota se pohybuje kolem 4,2 % ( ), přičemž průměr států Evropské unie činí necelých 6 % (ČSU).

2 Stojí za zmínku, že bádání na poli imigrantů je poměrně široké. Existují výzkumy, zaměřené na způsoby začlenění minoritních skupin a cizinců do společnosti na vztahy majoritní populace a minoritních skupin, postoje vůči cizincům (Průcha 2004), na postavení různých skupin cizinců v České republice (Horáková, 2009), na cizince na pracovním trhu (Stehlíková a Konopásková, 2008). Tématem výzkumů jsou rovněž gender, migrace a rozdílné postavení cizinců mužů a žen ve společnosti (Riglová a Skálová, 2008). Zajímavou skupinu pro výzkum také tvoří cizinci vysoce kvalifikovaných (kreativních) profesíexpatrioti 1 (expati), kteří pracují a žijí v České republice. V rámci tohoto příspěvku se chceme zaměřit na oblast, která úzce souvisí s trhem práce a to oblast přípravy na výkon povolání - vysoké školství, kterým prochází velký počet budoucích zaměstnanců. Na českých vysokých školách taky studují cizinci z různých zemí světa. Dle ČSÚ studovalo ve školním roce 2008/09 na všech typech škol v České republice cizinců. Cizinci tak tvořili 2,7% (viz. Graf 1) studující populace. Dle ČSÚ vysoké školství je stupeň vzdělávání, ve kterém studuje nejvíce cizinců. Graf 1. Počty zahraničních studentů na různých typech škol školní rok 2008/2009 (zdroj: ČSÚ) mateřské školy základní školy střední školy konzervatoře 131 vyšší odborné školy 307 vysoké školy Čeští a zahraniční studenti přicházejí do styku téměř denně, jsou vystaveni požadavku spolupracovat, komunikovat a vyjednávat mezi sebou. Právě v této oblasti spatřujeme význam výzkumu národních stereotypů, názorů a přesvědčení o jiném národě. Pomůže to k hlubšímu pochopení problematiky vzájemného vnímání v již zmíněném diverzitním managementu. Samozřejmě si uvědomujeme význam primární sociální skupiny a vrstevnických skupin, výchovy a historického kontextu, v kterém se nachází Česká republika. Tento pilotní výzkum je však jedním z mála, který mapuje oblast postojů zahraničních studentů vůči českým studentům v terciárním vzdělávání. V tomto článku bychom chtěli využit data, která pocházejí z výzkumu zahraničních a českých studentů na českých vysokých školách (Senichev, 2010). Studie se zabývala výzkumem postojů zahraničních studentů z východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu 2 k českým studentům; zohledněny byly rovněž postoje a vztahy mezi sebehodnocením a výskytem depresivních nálad. Cílem studie tedy bylo prozkoumat oblast interpersonální 1 2 ČSÚ uvádí, že po roce 2000 je patrný nárůst studentů ze zemí bývalého Sovětského svazu.

3 percepce, postojů 3, národních a genderových stereotypů, které se vyskytovaly u zahraničních studentů ve vztahu k jejich protějškům. Zkoumali jsme, jaké dimenze sociálního poznávání se objevují u těchto studentů. Ve výzkumu jsme se zaměřovali na respondenty, kteří měli vyšší míru sebehodnocení a depresivity a hledali jsme vzájemný vztah mezi těmito proměnnými a asociacemi. Výzkumný soubor Výzkumný soubor tvořili vysokoškolští zahraniční studenti a studentky ze zemí bývalého Sovětského svazu studující na českých vysokých školách. Celkový počet respondentů N = 55 (13 mužů a 42 žen), průměrný věk = 22,61 let. Respondenti pocházeli z následujících zemí: Ruská federace (N = 15), Bělorusko (N = 12), Ukrajina (N = 14), Polsko (N = 1), Moldávie (N = 2), Kyrgystán (N = 1), Kazachstán (N = 4) a Arménie (N = 3). Respondenti studují různé univerzitní obory a specializace v ČR. Metodologie Pro účely tohoto výzkumu byl vytvořen dotazník, který byl distribuován prostřednictvím serveru (viz. Senichev, 2010). Jako výzkumné nástroje posloužily metoda volných asociací (viz.wyrobková, 2007) a podnětová slova český vysokoškolský student a česká vysokoškolská studentka, na které studenti volně asociovali, Rosenbergova škála sebehodnocení (viz. Blatný, Osecká, 1994) a Dotazník nálady a pocitů (MFQ), který se používá v rámci studií ELSPAC 4. Zohledňovali jsme základní demografické a osobní údaje respondenta: věk, pohlaví, délka pobytu v České republice, země původu, obor a ročník studia v České republice. Analýza dat probíhala v statistickém programu SPSS. Prosbu o vyplnění online dotazníku jsme distribuovali prostřednictvím univerzitních serverů, internetových serverů a mailing listů, jež jsou v podstatě seznamem ových kontaktů na všechny zahraniční studenty a studentky studující na vybrané vysoké škole 5. Zpráva respondentům byla rozesílána v ruštině 6. Samotný dotazník byl však předkládán v českém jazyce. Učinili jsme tak proto, že zahraniční studenti, aby mohli studovat na českých vysokých školách, musí mít vysokou úroveň českého jazyka slovem a písmem. Stojí však za zmínku, že v rámci metody volných asociací respondenti měli možnost asociovat v ruštině a psát latinkou. Psaní rusky latinkou je mezi studenty z východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu, kteří studují v České republice, zcela běžné. Výsledky Na základě získaných asociací a relevantní literatury jsme vytvořili následující kategorie pro analýzu dat: kompetence, vřelost, zevnějšek, koníčky, univerzita a věk. Percepce českých studentů a studentek ze strany zahraničních studentů byla definována jako frekvenční výskyt jednotlivých kategorií u každého respondenta. Větší počet asociací na danou kategorii znamená větší význam kategorie a asociace pro respondenta. 3 Postoje jsem zjišt ovali pomoci testu volných asociací (viz. Senichev, 2010). 4 The Mood and Feelings Questionnaire - MFQ; Sund, Larsson & Wichstrom, 2001, cit. dle Ježek, Lacinová, Masopustová & Michalčáková, Celkem bylo rozesláno přes 300 dotazníků, návratnost činila zhruba 19% (N=56). 6 Ruština je běžně používaným jazykem v zemích východní Evropy: Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Uzbekistán, Arménie, Azerbajdžán, aj.

4 Uvádíme příklad asociací, které se vybavovaly studentům ke kategorii kompetence u podnětového slova český VŠ student (viz. Senichev, 2010): nic nedělá a pak stres u zkoušek, dostal se na univerzitu - dobrý, pilný, pracovitý, nezodpovědný, líný, fláká se, nezkušený, mazánek, kreativita. Dalším příkladem je kategorie zevnějšek u české VŠ studentky: hezká, ošklivá, sexy, sukně, blond, s bagetou, vypadá jako chlap, nosí moc velký batoh apod. Stojí za zmínku, že asociace na podnětové slovo studentka v kategorii zevnějšek byly dost rozporuplné: na jedné straně se objevovaly charakteristiky jako hezká, přitažlivá, sexuální, sukně, sympatická, aj. Na druhé straně byly opačné asociace: tlustá, ošklivá, vypadá jako chlap, neupravená, špinavé vlasy, aj. U studentů takové rozdíly zjištěny nebyly (viz. Senichev, 2010). Nejvíce asociací bylo respondenty uvedeno u podnětového slova český vysokoškolský student u kategorie kompetence (muži (M = 2,54), ženy (M = 2,38). Druhou nejobsažnější kategorií byla kategorie kompetence u české vysokoškolské studentky (muži (M = 1,46), ženy (M=1,50). Zajímavým zjištěním je, že v posuzování vřelosti studenta u mužů a žen byl rozdíl markantní, muži-respondenti (M = 0,85) posuzovali vřelost českého vysokoškolského studenta méně než ženy-respondentky (M = 1,19). V posuzování zevnějšku studenta se objevovaly asociace častěji u mužů (M = 0,92) než u žen (M = 0,76). V posuzování kategorie zevnějšek českých vysokoškolských studentek byl zaznamenán rozdíl mezi muži (M = 1,23) a ženami (M = 1,0). U mužů byly tedy asociace spojené se zevnějškem častěji než u žen. Mezi depresivitou a sebehodnocením jsme zjistili negativní vztah (r = -0,378), (sig. = 0,006). Toto znamená, že čím vyšší je úroveň sebehodnocení, tím nižší je úroveň depresivity, což potvrzuje některá výzkumná zjištění (viz. Senichev, 2010). Zahraniční vysokoškolští studenti/ky s vyšší mírou sebehodnocení častěji uváděli asociace vztahující se ke kategorii zevnějšek: respondenti - muži častěji asociovali kategorii zevnějšek u český VŠ student (r = 0,337; sig.= 0,012). Respondentky - ženy častěji asociovaly kategorii zevnějšek u podnětového slova česká VŠ studentka (r = 0,276; sig.=0, 042). Zahraniční VŠ studenti/ky s vyšší mírou depresivity častěji uváděli asociace vztahující se ke kategorii vřelost u podnětového slova český VŠ student (r = 0,311; sig. = 0,025). Graf 3. Zahraniční studenti s vyšší mírou sebehodnocení - srovnání výskytu asociací u podnětových slov český vysokoškolský student vs česká vysokoškolská studentka. 2,5 2 průměrný výskyt asociací 1,5 1 český VŠ student česká VŠ studentka 0,5 0 kompetence vřelost zevnějšek koníčky univerzita věk

5 Graf 4. Zahraniční studenti s vyšší mírou depresivity - srovnání výskytu asociací u podnětových slov český vysokoškolský student vs česká vysokoškolská studentka 3 2,5 průměrný výskyt asociací 2 1,5 1 český VŠ student česká VŠ studentka 0,5 0 kompetence vřelost zevnějšek koníčky univerzita věk Diskuze Z výsledků vyplývá, že sebehodnocení a depresivita mají záporný vztah. Dále největší počet asociací se týkal kategorie kompetence (český VŠ student) u mužů a žen, druhá v pořadí byla kategorie kompetence (česká VŠ studentka), což odráží typický stereotyp muže, který je zdatný v oboru, u žen je také patrný podíl asociací v kategorii kompetence. Může to souviset s větším požadavkem a společenským trendem o rovnosti pohlaví na trhu práce apod. Ve studii jsme zjistili, že sebehodnocení pozitivně koreluje s kategorií zevnějšek u studentů a studentek. Preference vyššího počtu asociací u respondentů v souvislosti se zevnějškem českých studentek byla zaznamenána, avšak signifikantní rozdíl a vztah s mírou sebehodnocení tu není. Chápeme to tak, že asociace, které se objevují v souvislosti se zevnějškem, oblečením nebo věcnými atributy, se objevují častěji u lidí s vyšším sebehodnocením. Možnou příčinou je, že čeští studenti a studentky vypadají jinak a mají poněkud odlišné normy v oblékání a vystupování navenek. Důraz na zevnějšek může souvíset s věkem respondentů a jejich obecným zaměřením na vnější atributy. Je to možná také něco, co je viditelné a tím pádem je nejvíce odlišuje od ostatních. U studentů byl zevnějšek popisován jinak než zevnějšek u studentek. České studentky byly popisovány značně rozporuplně: na jedné straně se objevovaly asociace typu hezká, přitažlivá, sexuální, sukně, sympatická, na druhé straně však opačné charakteristiky: tlustá, ošklivá, vypadá jako chlap, neupravená, špinavé vlasy, aj. U studentů takové rozdíly zjištěny nebyly. Jak již bylo uvedeno výše, mohou tato zjištění souviset s genderovými stereotypy, které přisuzují zevnějšku žen větší význam než mužům, a dle kterých jsou mužům naopak připisovány více atributy spojené s výkonem, povoláním a odborností. Stojí však za zmínku, že na těchto výzkumných souborech a množstvích dat není možné vyvozovat závěry o rozdílech v počtech a preferencích zahraničních studentů/tek. Nicméně považujeme výsledky a výzkumný design za přínosný a užitečný pro pochopení základních dimenzí vnímání českých studentů ze strany zahraničních studentů. Jistě stojí prozkoumat další skupiny imigrantů, zda se objevují podobné vzorce ve vnímání českého národa, případně se zaměřit na vzájemnou percepci Čechů a vybrané skupiny cizinců. Rovněž bude přínosný výzkum podobného zaměření u expatů, tedy absolventů, kteří v ČR

6 zůstanou jako odborníci. U této skupiny zahraničních expertů bychom doporučovali prozkoumat motivaci a představy o životě a práci v ČR, míru ztotožnění se s českým národem, percepci vlastního národa a životní vyhlídky do budoucnosti. Vhodnou metodologií se jeví propojení kvalitativních a kvantitativních metod; na jedné straně je vhodné se zaměřit na samotné expaty a sociální sítě, které vytvářejí v ČR, na druhé straně prozkoumat představy a motivaci zaměstnavatelů firem a podniků, kde pracují expati. Závěr Výsledky této pilotní studie přinášejí poznatky o způsobech, jak cizinci mohou vnímat Čechy, co je pro ně významné, co oceňují, a co se jim naopak nelíbí nebo považuji za problematické. Výzkum také přináší zajímavá zjištění o vztahů mezi percepcí, depresivitou a sebehodnocením u zahraničních studentů, které je třeba dále ověřovat a zkoumat na větších výzkumných souborech a za použití různých metod. Hlubší vhled do problematiky zlepší pochopení a fungování cizinců v ČR, at už v kontextu mezinárodních firem nebo ve vzdělávacích institucích. V době diverzifikace lidských zdrojů a globalizace tato oblast interkulturního poznání bude čím dál více nabírat na významu jak pro management diverzitních týmů, tak i pro každodenní život lidí v České republice. Seznam literatury Blatný, M., Osecká, L. Rosenbergova škála sebehodnocení: Struktura globálního vztahu k sobě. Československá psychologie, 1994, 38 (6), s Brno Expat Center: Brodský Z., Teturová, V. Diversity Management současný trend řízení. Scientific Papers of the University of Pardubice [online] Série D, 13, 12, s [cit ]. Dostupné z Český statistický úřad: Keil M. et al. Diversity Management: Vzdělávací manuál. International Society for Diversity Management idm [online]. 2007, s. 55 [ ]. Dostupné z Křížková, A., Pavlica, K. Management genderových vztahů. Postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press, s.156. Horáková, M. Umíme využít pracovní potenciál cizinců? [online] [cit ]. Dostupné z from:http://www.cizinci.cz/files/clanky/578/pracovni_potencial_cizincu.pdf. Masopustová, Z., Michalčáková, R., Lacinová, L., &- Ježek, S. (2008). Depressive Symptoms in Adolescence. In Ježek, S.,& Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. (pp.71-76). Brno: Masarykova univerzita, Průcha, J. Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004, s Rašticová, M. Potkáme-li cizince aneb universální dimenze sociální percepce: vřelost a kompetence E- psychologie, Praha, Českomoravská psychologická společnost. (v recenzním řízení). Riglová, A., Skálová, H. Ženy imigrantky na trhu práce v České republice bariéry a perspektivy [online] [cit ]. Dostupné z Senichev, V. Postoje zahraničních studentů k českým studentům, sebehodnocení a depresivita. Brno: s. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií.

7 Sokolovský, T. et al. Informace o problematice diverzity a Diversity Management [online] s. [cit ]. Dostupné z Stehlíková, E., Konopásková, H. Postavení cizinců na trhu práce v Praze [online] [cit ]. Dostupné z Vokurka, M., Chvojková A. Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností [online] s. [cit ]. Dostupné z Wyrobková, A.. Reprezentace a hodnocení genderových kategorií. Brno: s. Disertační práce (PhD). Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Zpráva o národních aktivitách CR/Antidiskriminacní školení a Diversity Management. Poradna pro obcanství, obcanská a lidská práva s.[online].[cit ]. Dostupný z: <http://ec.europa.eu/social/blobservlet?docid=1624&langid=cs>.

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) V poslední dekádě dvacátého století se Česká republika setkala s do té doby neznámým

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?

Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? Josef Horňáček Lenka Klimplová Josef Pitner Jiří Vyhlídal Jiří

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza Bc. Martin Úlovec Praha 2014 Obsah 1. UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE... 3 2. OBSAH A CÍLE VÝZKUMU, METODIKA ŠETŘENÍ...

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D. Bc. Magda Pěnková

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

ManaÏerská psychologie a sociologie

ManaÏerská psychologie a sociologie Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. ManaÏerská psychologie a sociologie M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 2 Autoři kapitol: Eva Bedrnová 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2; 10.1, 10.2, 10.3,

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sekce pedagogicko-psychologického poradenství Analýza služeb školských poradenských zařízení

Více