Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí"

Transkript

1 Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 2008

2 4 Publikace vznikla díky finanční podpoře grantem MPSV Reg. číslo IJ0631/05-DP2 vrámci smlouvy uzavřené suniverzitou Karlovou v Praze, Fakultou sociálních věd. OBSAH Komu je publikace určena a jaký je její cíl? 5 Oco se opíráme? 8 Jak rozumět pojmům, s nimiž pracujeme? 10 Strategie znevýhodněných: Jedna z _ Omezené příležitosti a nedostatek uznání Přijetí světa nerovností jako přirozeného _ Překonávání nerovných šancí drobnou lstí či podvodem _ Vztah osobní závislosti Komentované příklady Vstřícné majitelky domu Slušný Čech Šéfova pomocná ruka Lhát se prostě musí Poučená matka Od lsti k vazalství _ Čeho je užitečné si všímat a jak reagovat? 31 Autoři: Jadwiga Šanderová, Olga Šmídová, Petra Klvačová, Jiří Šafr, Blanka Tollarová, Ivan Vodochodský, 2008 Design: Oleg Man Jazyková úprava: Barbora Šmídová Kde se lze dozvědět více o našem výzkumu _ 33 Použitá literatura _ 33

3 5 6 Protože diskriminace je problém mnohostranný, nemůže existovat žádný naprosto spolehlivý recept na jeho řešení. Žádný jednotlivý útok není moc účinný, ale mnoho drobných útoků ze všech možných stran může přinést kumulované výsledky značného rozsahu. Gordon W. Allport KOMU JE PUBLIKACE URČENA A JAKÝ JE JEJÍ CÍL? Publikace je určena všem pracovníkům, do jejichž agendy spadá podporovat a uvádět v život rovnost příležitostí. Cílem této příručky je ukázat, jak jednání lidí, jejichž nerovné postavení ve společnosti omezuje jejich vyhlídky zařídit si život dle svých představ, může posilovat nerovnosti. S pomocí příběhů, které jsme shromáždili vrámci výzkumu podporovaném grantem MPSV, chceme ukázat, že znevýhodnění často považují užívané normy a stereotypy, které je znevýhodňují, za normální, či dokonce legitimní. Přistupují k nim jako k realitě, s níž je třeba se vyrovnat, a nikoli jako k situaci, kterou je třeba změnit. Politika rovných příležitostí a její uvádění v život vychází ze snahy minimalizovat předsudečné a diskriminující jednání vůči znevýhodněným. Tomu odpovídá i fakt, že nejrůznější programy, osvětové akce a manuály věnované nerovnostem se zabývají především předsudky a diskriminací. Jak poukázal v dnes již klasické práci O povaze předsudků Gordon W. Allport, je jistá míra předsudečného vnímání světa a lidí přirozená. Vychází totiž z přirozené potřeby lidí vnímat svět jako uspořádaný a předvídatelný. 1 Vpřímé i zprostředkované návaznosti na toto dílo se politika rovných příležitostí zaměřuje především na diskriminaci. Cílem osvěty je učit pracovníky veřejného sektoru a širokou veřejnost, aby si své předsudky uvědomovali, dokázali je kontrolovat a respektovali druhé, kteří jsou jiní než oni. Allport se však ve své rozsáhlé práci také věnoval, ač jen okrajově, reakcím diskriminovaných na předsudky a diskriminaci ze strany většinové společnosti. Sou- 1 Tento problém je velmi instruktivně zpracován v manuálu Věz a nediskriminuj určeném příslušníkům Policie ČR, který je k dispozici na Str

4 7 8 středil se zejména na chování a jednání, jímž znevýhodnění brání svoji sebeúctu. V návaznosti na tyto Allportovy úvahy a závěry chceme na zjištěních výše zmíněného výzkumu ukázat, že nerovnosti, u jejichž zrodu stojí především ti, kdo jsou jimi zvýhodňováni, do jisté míry udržují při životě i sami znevýhodnění. Ti se totiž často v rámci úsilí uskutečnit své představy o dobrém životě svému nedůstojnému postavení přizpůsobují a nerovnoprávné vztahy tím konzervují. Stejně jako v pozadí předsudků stojí přirozená potřeba lidí snadno se orientovat ve světě, tak i v pozadí přizpůsobování se znevýhodněných světu nerovností stojí přirozený sklon lidí brát svět takový, jaký je, a nalézt v něm vlastní cestu ke štěstí. Sociální nerovnosti v podobě nerovných příležitostí představují problém, který nelze vyřešit jednou provždy. Je z rodu těch společenských problémů, které oslabují sociální integraci, a proto je třeba jim věnovat nepřetržitou pozornost a využívat přitom různorodých prostředků. Otupování předsudků a zejména předsudečného jednání vůči znevýhodněným k nim rozhodně patří. Jednou z mnoha dalších cest oslabování sociálních nerovností a posilování integrace společnosti by podle našeho názoru měla být i snaha tlumit defenzivní postoje a jednání znevýhodněných. Takové jednání totiž v konečném důsledku stávající nerovnosti upevňuje, a zeslabuje tak účinnost nástrojů politiky rovnosti příležitostí. Politika rovných příležitostí a její uvádění v život spočívá vedle legislativy především ve snaze minimalizovat předsudečné a diskriminující jednání zástupců veřejných i soukromých institucí, úřadů, firem i běžné populace vůči často skrytě diskriminovaným a jinak znevýhodněným. 2 Méně pozornosti se věnuje jednání samotných znevýhodněných. Ti v rámci snahy vést život dle svých představ zaujímají postoje a strategie, jimiž se snaží se svým znevýhodněním vyrovnat. Nacházejí vlastní, někdy i nelegální způsob překonávání překážek, na něž v důsledku svého postavení ve společnosti narážejí. Tyto strategie sice mohou vést k částečnému narovnání konkrétního znevýhodnění v individuálních případech, zároveň však mohou stávající nerovnosti a předsudky upevňovat. V této příručce jsme se zaměřili na některé postoje a jednání znevýhodněných, které nerovnosti potenciálně udržují a upevňují vzdor politice rovných příležitostí. Jejich společným jmenovatelem a zároveň jednou z překážek uplatňování opatření vedoucích k rovnosti příležitostí je výše zmíněné přijetí nerovnosti a adaptace na ni. Jejich vliv je proto žádoucí oslabovat. Jedním z předpokladů prevence takového jednání znevýhodněných je, aby si ho všichni zúčastnění byli vědomi. Účinnou politiku rovných příležitostí nelze omezovat na neutrální uplatňování jasně daných norem a osvětu většinové (zvýhodněné) populace, ale je také třeba vědět, že nerovnost, předsudky a diskriminaci do jisté míry posilují i sami znevýhodnění tím, že vcelku přirozeně hledají vlastní cestu překonávání překážek a nevyužívají institucionálních nástrojů sociální politiky a legislativních norem podporujících rovnost příležitostí. 2 Obsáhlé právní a praktické informace jak rozpoznat diskriminační jednání a jak se mu bránit lze například nalézt na Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

5 9 10 O CO SE OPÍRÁME? V pozadí publikace je výzkum sociálních nerovností. Základním cílem výzkumu Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti, v němž jsme navázali na současnou diskusi ve světové sociologii, bylo hledání společných znaků sociálních nerovností různého typu. Konkrétně jsme zkoumali tři typy či formy nerovnosti: postavení cizinců u nás, situace nájemníků bytových prostor v soukromém vlastnictví a postavení rodičů malých dětí (především žen) v zaměstnání. Jde o nerovnosti, v jejichž důsledku je určitá skupina lidí, či spíše kategorie jednotlivců v podobném postavení, ve společnosti znevýhodněna, ačkoli nejde o systematické sociální vyloučení. Dále bylo naším cílem zjistit, jak lidé v každodenním jednání (hovoříme o praktikách a strategiích) více méně neuvědoměle upevňují existující nerovnosti a do jisté míry tak podkopávají snahu uplatňovat politiku rovných příležitostí. Tato příručka je jedním z dílčích výstupů projektu 3. pokud plní podmínky dané smlouvou, právně zajištěny určité jistoty bydlení. Vzdor tomu mnoho z těchto lidí musí překonávat specifické překážky úzce spojené s tím, že jsou cizinci, matky malých dětí či že nejsou vlastníky bytových prostor, v nichž žijí. Výzkum ukázal, že to, nakolik se jim zdaří tyto překážky individuálně překonat, záleží mimo jiné jednak na tom, nakolik se ztotožní se svým postavením ve společnosti, a jednak na zcela konkrétních lidech, s nimiž se ve snaze uskutečnit své životní plány setkávají. Problémy cizinců, nájemníků a zaměstnaných rodičů malých dětí jsou na první pohled zcela nesouměřitelné, a to jak z hlediska překážek, na něž narážejí, tak pokud jde o problémy, s nimiž se potýkají. Přesto však mají tito lidé něco společného. Všichni totiž musí překonávat specifické překážky, které souvisejí s tím, že jejich vyhlídky uskutečňovat své představy o dobrém životě jsou ve srovnání s ostatními více či méně omezeny. Nerovné postavení cizinců u nás je právně ukotveno z hlediska specifických povinností a omezení některých nároků. Jinak by neměli narážet na žádné bariéry související s tím, že přišli odjinud. Mateřství nesmí být oficiální překážkou získání a udržení zaměstnání. Nájemníci soukromých bytových prostor mají, 3 Publikovali jsme tři stati v odborném tisku a jeden popularizační článek, dva sborníky a k publikaci je připravena monografie. Podrobnější informace jsou k dispozici na

6 11 12 JAK ROZUMĚT POJMŮM, S NIMIŽ PRACUJEME? Politika rovných příležitostí Zákonná opatření a veřejné programy, jejichž cílem je rovnost příležitostí a překonávání předsudečného smýšlení a jednání. Členské vědění Běžné praktické postupy a kompetence, které se člověk učí jakožto člen určité kultury či lokální kultury. Jde zejména o to, jak rozumět světu, jak hodnotit běžné situace a jak v nich postupovat, jakými pravidly se řídit. Zda je člověk v rámci dané kultury kompetentní a vládne-li patřičným členským věděním, se ukáže podle toho, jak obstojí v komunikaci s dalšími členy, nakolik se mu daří řešit běžné situace a zvládat je bez narušení obvyklého průběhu spolupráce s ostatními. Členské vědění je často neuvědomované, samozřejmé a rutinní. Je to praktické vědění typu jak na to. Lze je přirovnat ke znalosti jazyka pětiletého dítěte, které mluví gramaticky správně, aniž by cokoliv vědělo o skloňování, časování atd. Kategorizace Porovnávání lidí a skupin podle podobností a rozdílů, kterými si vypomáháme při snaze porozumět složitosti světa. Pomocí sdíleného klasifikačního systému zobecňujeme vlastnosti druhých, pojmenováváme je a připisujeme je všem, kdo do takové kategorie patří. Na základě kategorie, kterou takto lidem přisoudíme, usuzujeme na to, jaký jednotlivec je, jak se chová a jaké názory lze od něj očekávat. Kategorizace se může stát prostředkem symbolické kontroly a donucení a napomáhá vzniku sociálních nerovností (viz též heslo sociální kategorie). Osobní závislost Nelegitimní mocenský vztah mezi lidmi či skupinami lidí. V takovém asymetrickém vztahu mohou ti, kdo mají moc, omezovat svobodné rozhodování druhých proto, že disponují zdroji, které jsou pro ty, kdo na nich závisí, důležité pro naplnění jejich životních šancí. Tyto zdroje jim mohou zpřístupnit (a nebo také ne) a pro závislé osoby se tak stát existenčně nepostradatelnými patrony. Přístup znevýhodněných ke zdrojům je pak dán libovůlí takových patronů. Pracovníci uvádějící v život politiku rovných příležitostí Zaměstnanci státní či veřejné správy a neziskových organizací, kteří přímo jednají se znevýhodněnými lidmi, i ti, kdo vymezují pravidla a doporučení pro jednání s takovými klienty. Předsudek Předpojatý a zobecňující postoj k druhým lidem, který je většinou emočně (negativně i pozitivně) zabarven. Posiluje diskriminaci skrze posuzování druhých a očekávání určitého typu jednání nikoli na základě jejich individuálních vlastností, ale dle jejich příslušnosti k určité skupině či sociální kategorii lidí. Zvláštním případem je stigmatizace, v jejímž rámci jsou lidem určité skupiny či sociální kategorie apriorně připisovány negativní vlastnosti. Sebeúcta Významný předpoklad integrity osobnosti. Sebe-přijetí a celkový pocit hrdosti. Ovlivňuje emoční rozpoložení jedince a je klíčovou součástí spokojenosti se životem. Sociální kategorie. Množina lidí, jimž je společná určitá charakteristika ovlivňující jejich životní šance bez ohledu na individuální vlastnosti, a to zejména v důsledku určitých předsudků, ale i nedostatku zdrojů. Sociální kategorií jsou například lidé starší padesáti let. Ve srovnání s mladšími hledají obtížně zaměstnání, protože jsou automaticky považováni za konzervativní, nevýkonné a neperspektivní. Sociální kategorií jsou ale také třeba absolventi vysokých škol. Ti mají naopak bez ohledu na své individuální schopnosti více šancí získat výhodná zaměstnání než lidé s nižším vzděláním.

7 13 14 Skrytá diskriminace Běžně se rozlišuje diskriminace přímá (ustanovení znevýhodňující určité sociální kategorie lidí) a nepřímá (znevýhodnění určité sociální kategorie primárně nestranným ustanovením). Pojem skrytá diskriminace používáme k označení situací, kdy jsou představitelé určité sociální kategorie často znevýhodňováni v každodenních interakcích, aniž by v pozadí takového jednání stálo nějaké ustanovení. Příkladem je opět situace starších lidí hledajících zaměstnání. Životní šance Vějíř možností životní dráhy. Jeho šíře a kvalita života závisí na sociální kategorii, do níž člověk spadá. Stereotypy Ustálené vzorce myšlení a jednání. Úzce souvisí s kategorizací (viz výše). Stereotypu předchází předsudek, tyto dva pojmy jsou však často zaměňovány. Na rozdíl od všudypřítomných stereotypů je však předsudek většinou chápán jako ustrnulé přesvědčení spojené s negativním hodnocením lidí určité kategorie a negativním postojem vůči nim. Strategie a praktiky Určitý typ jednání, jímž člověk reaguje na různé situace, a to zcela cílevědomě (strategie) nebo spíše podvědomě (praktiky). Uznání Míra úcty a respektu, jíž se člověk těší v sociálním prostředí. Zdroje Materiální prostředky a institucionální předpoklady dosažení životního cíle. Znevýhodnění Sociální kategorie lidí, jejíž příslušníci mají omezené životní šance. Nerovnost se ztohoto hlediska projevuje v podobě párových sociálních kategorií zvýhodněných a znevýhodněných. Příkladem jsou muži a ženy, staří a mladší, cizinci a místní, zdravotně hendikepovaní a ostatní, minoritní a majoritní etnika.

8 15 16 Strategie znevýhodněných: Jedna z 1. Omezené příležitosti a uznání Text je rozdělen do tří částí. V první z nich nejprve obecně popíšeme některé praktiky a strategie, které znevýhodnění používají ve snaze překonat překážky, na něž narážejí. V druhé části předkládáme šest konkrétních příkladů takového jednání, které považujeme za typické. Zkonstruovali jsme je na základě reálných příběhů zachycených naším výzkumem. V třetí části jsme shrnuli do pěti bodů, jakých situací by si pracovníci, do jejichž agendy spadá péče o klienty znevýhodněných sociálních kategorií, měli všímat. Adaptace znevýhodněných na nerovnosti je výrazem snahy zachovat si sebeúctu, získat potřebné zdroje a překonat tak omezené šance. Allport ve své klasické práci konstatuje, že člověk v znevýhodněném postavení má na vybranou v zásadě čtyři typy strategií a reakcí. Může se (1) se svým postavením smířit, považovat ho za více či méně normální a jednat tak, jak se od něj očekává. Může se (2) stáhnout, a pokud to jen jde, vyhýbat se kontaktu s těmi, kdo ohrožují jeho sebeúctu, nebo se (3) spojit s lidmi, kteří jsou v podobné situaci, avtomto prostředí hledat útěchu a sebeúctu. Může však také (4) podvádět. Ve všech čtyřech případech jde podle Allporta o obranu ega, neboli o snahu zachovat si sebeúctu. V této souvislosti krátce rozebírá více než deset konkrétních strategií na obranu ega, jimiž se oběti diskriminace snaží kompenzovat zneuznání, jemuž jsou vystaveny. 4 Některé z těchto strategií a reakcí či jim podobné vyplynuly i z našeho výzkumu. Nalezli jsme je prakticky u všech zkoumaných znevýhodněných sociálních kategorií. Zároveň jsme dospěli k závěru, že v daných případech nejsou tyto reakce jen výrazem snahy zachovat si sebeúctu (obrany ega). Stejně tak jsou výrazem snahy vyrovnat omezený přístup ke zdrojům. Nerovné postavení ve společnosti totiž znamená řadu znevýhodnění, která na jedné straně představují omezený přístup k zdrojům a na straně druhé neustálé ohrožování sebeúcty plynoucí z nedostatku uznání. Tyto dva aspekty nerovného postavení omezené příležitosti a nedostatek uznání jdou ruku v ruce a navzájem se posilují. Nedostatek uznání, v jehož pozadí stojí 4 Jde o utkvělé znepokojení, zapírání příslušnosti, stažení se a pasivitu, šaškování, posilování vnitroskupinových pout, mazanost a prohnanost, identifikaci s dominantní skupinou, agresi vůči vlastní skupině, předsudky vůči jiným skupinám, vracení rány (bojovnost) a zvýšené úsilí.

9 17 18 především různorodé předsudky a stereotypní uvažování, znesnadňuje přístup k nejrůznějším zdrojům a tím posiluje skrytou diskriminaci. Na druhé straně, snaha zařídit si lepší život je někdy v prvním plánu orientována na získání zdrojů. Například cizinci po svém příchodu do ČR musejí především nalézt a stabilizovat zaměstnání a bydlení. Komplikuje jim to jak počáteční obtížná orientace v novém prostředí, tak potřeba řady povolení. Mladé ženy zakládající rodinu hledají zaměstnání, s nímž by mohly skloubit své mateřství. Nájemníkům, ať už v domech s regulovaným, či tržním nájemným, jde především o důstojné bydlení za rozumnou cenu. Znevýhodnění, aby uskutečnili své představy o dobrém životě po materiální stránce, často, zejména na počátku cesty za svým cílem, více méně rezignují na uznání a sebeúctu, čímž nevědomky roztáčejí nekonečný kolotoč znevýhodnění sebe sama a nerovného postavení své sociální kategorie jako celku. Vrámci výzkumu jsme identifikovali dva z takových začarovaných kruhů. Na počátku obou dvou je přijetí světa nerovných vyhlídek jako normálního světa. Znevýhodnění se velmi často s nerovností a s vlastními sníženými vyhlídkami v zásadě smíří. Vezmou prostě na vědomí, že určité vzorce jednání, neformální normy a předsudky je (jakožto cizince, potenciální či reálnou matku malých dětí, nájemníka platícího regulované nájemné atd.) staví do nevýhodné pozice. Mnozí nerovnost zakalkulují do svých úvah o tom, jak překonat snížené vyhlídky na určité zdroje. Řešení nezřídka naleznou v nějaké lsti, s kterou se sice morálně neztotožní, nicméně ji považují za nejjednodušší, či dokonce jediné možné východisko. Nutnost takového řešení má dva důsledky. Na jedné straně podrývá jejich sebeúctu, což jim usnadňuje přistoupit i na další nedůstojná řešení. Na straně druhé posiluje, nebo dokonce potvrzuje předsudky ve společnosti (například, že určitá kategorie lidí obchází pravidla), které jsou základní překážkou uznání jinakosti. Nízké uznání omezuje přístup ke zdrojům a šance se tak, navzdory veškeré politice a osvětě, obtížně vyrovnávají. Smíření se s nerovnými vyhlídkami také může někdy vést až k takové míře ztotožnění se znevýhodněných s většinovým pohledem na svět (a tedy i na svoji sociální kategorii), že považují jakýkoliv jen trochu vstřícný přístup z druhé strany za osobní laskavost, tedy za výjimku z normálního chodu věcí. Za tuto domnělou laskavost či mimořádnou vstřícnost je podle nich třeba prokázat vděk, což často vede k osobní závislosti na libovůli konkrétní osoby. Vztah osobní závislosti je především velmi nedůstojný. Zároveň podkopává sebeúctu i uznání druhých a upevňuje daný typ nerovnosti. Tento mechanismus upevňování nerovností je ukotven jak v nedostatku zdrojů, tak v nedostatku uznání, především však ve vzájemném posilování těchto dvou aspektů nerovnosti. U některých typů nerovností pak přímo přitahuje amorální a vychytralé jedince, ať už z majoritní populace, nebo z řad samotných znevýhodněných. Popsaný mechanismus umožňuje takovým lidem systematicky parazitovat na individuální snaze znevýhodněných zlepšit své postavení. Typickým příkladem je systém tzv. klientů nebo agentur zařizujících různá povolení cizincům přicházejícím do ČR za prací. 1.1 Přijetí světa nerovností jako přirozeného Znevýhodnění se svým jednáním ztotožňují s představou ostatních, že by vlastně měli být jiní.tím jednak podporují normy a předsudky, které je znevýhodňují, a jednak posilují neochotu ostatních uznávat nárok na to být jiný. Surčitým zjednodušením lze říci, že prvním krokem, který vede k uzavření začarovaného kruhu nerovností nízké uznání nízká sebeúcta a nerovné šance nízké uznání nerovné šance, je přijetí světa nerovností jako přirozeného. Znevýhodnění pod vlivem zkušeností v zásadě uznají, že oni a jim podobní jsou těm ostatním na obtíž, a se svým znevýhodněním se do jisté míry smíří, či dokonce ztotožní. To vede k tomu, že často považují jednání dominantní populace za normální nebo i za legitimní a k zažitým stereotypům a skryté diskriminaci přistupují jako k realitě, jíž nemá smysl odporovat. Allport v této souvislosti hovoří o tom, že diskriminovaní se ztotožňují s většinovou populací, zapírají svoji příslušnost k znevýhodněné sociální kategorii a zvyšují své úsilí, aby se vyrovnali nebo co nejvíce připodobnili ostatním. Znevýhodnění se

10 19 20 tak snaží vyhovět většinové normě, která je znevýhodňuje a diskriminuje. Vědí totiž, že se obecně předpokládá, že lidé jako oni určitých výkonů nejsou schopni, jsou s nimi problémy, neočekává se od nich samozřejmá spolehlivost a důvěryhodnost jako u představitelů majority. Proto se snaží ukázat, že oni osobně jsou jiní než ostatní lidé jejich sociální kategorie a že jsou schopni být stejní jako ostatní, tedy ti normální. Tak například rodiče (především matky) zdůrazňují, že ač mají malé dítě, pracují stejně dobře jako ostatní, protože se o dítě vlastně nemusí starat (stará se partner, příbuzní, paní na hlídání apod.). Pokud předpokládají očekávání zaměstnavatele, že rodičovství nebude ovlivňovat jejich přítomnost v zaměstnání, přizpůsobují chod rodinného života pravidlům, která jsou nastavena pro bezdětné. Lze dokonce hovořit o jakémsi neviditelném rodičovství, které nejen že má hodně daleko k prosazení systémové změny ve prospěch pracujících rodičů, ale vlastně ji brzdí. Nájemníci (zejména staří) v obavě, aby nebylo hůře, vstřícně a s pochopením ustupují neoprávněným požadavkům některých majitelů v obavě, že ti si jinak najdou normální (zejména solventní) nájemníky. Snahu vyrovnat se normálním či přímo se distancovat od své sociální kategorie lze vidět také v jednání některých cizinců, kteří se co nejvíc snaží, aby se skutečnost, že jsou cizinci, ukázala co nejpozději. Pokud k tomu mají předpoklady (např. hovoří dobře česky), ucházejí se o zaměstnání písemně, vyhýbají se telefonování (které odhalí přízvuk), oddalují ústní pohovor, k žádosti o zaměstnání nepřiloží životopis apod. Jsou si totiž dobře vědomi toho, že cizí přízvuk a národnost je a priori znevýhodňuje nejen při hledání zaměstnání, ale také ubytování. Lze předpokládat, že podobně, tj. jako normální, vnímají nerovné příležitosti ipředstavitelé dalších znevýhodněných sociálních kategorií. Například lidé v předdůchodovém věku nebo zdravotně hendikepovaní. Mají-li zkušenost, že příslušnost ke kategorii může hned na začátku negativně ovlivnit jakoukoliv komunikaci, snaží se a musí umět prodat své osobní kvality dříve, než začne fungovat negativní předsudek spojený s jejich kategorií. 1.2 Překonávání nerovných šancí formou drobné lsti či podvodu Znevýhodnění přijímají jako danost, že jejich životní šance jsou značně omezené. Zároveň však věří, že tuto nerovnost lze obejít a individuálně rozšířit své vyhlídky na lepší život. Často volí prostředky, které ani oni sami nepovažují za morální.v důsledku tím snižují svoji sebeúctu a posilují předsudky, které vedou k zneuznání a upevnění nerovnosti. Přijetí diskriminujících norem a předsudků za běžné vede často k hledání cesty, jak je obejít. Spíše než k celkové změně podmínek směřuje často jednání znevýhodněných k dílčímu či dočasnému zlepšení vlastní individuální pozice navzdory diskriminujícím podmínkám. Vůči možnosti celkové systémové změny jsou většinou skeptičtí. Individuální strategie považují za jistější způsob, jak dosáhnout svého cíle. Nejen že nejde o snahu změnit diskriminující podmínky, mnohdy by se dokonce dalo říct, že ani nejde o obranu v pravém slova smyslu, ale spíše o únik z diskriminujícího prostředí, nebo naopak průnik do něj přes nepříznivé vstupní podmínky. V některých případech může jít o čin zoufalství, o snahu zachovat si alespoň trochu důstojnosti a nedat se tak snadno. Vcelku běžnou strategií, kterou alespoň jednou v životě zvolí snad každý, je lest. Allport hovoří o mazanosti a prohnanosti. V pozadí tohoto typu reakce vidí dvojí etickou míru každého společenství: jinak jednám s vlastními a jinak s cizími. Typickou reakcí diskriminovaných se mazanost stává, když se stává podmínkou přežití. Je to vcelku běžná obrana proti nejobvyklejšímu způsobu skryté diskriminace například žen na pracovním trhu při přijímání do zaměstnání. Ženy, které musí čelit zcela protiprávním otázkám týkajících se jejich soukromí, považují za účinnější zapřít své těhotenství či zdravotní problémy dětí než se odvolávat na příslušné paragrafy. Dalším typickým příkladem je situace cizinců zejména ze zemí s horší ekonomickou situací přicházejících pracovat a žít do České republiky. Ti jsou zpravidla po svém příchodu vystaveni náporu mnoha praktických omezení, které z nich činí někoho, kdo má více povinností a méně práv než běžní občané. Bývají také předmětem častých projevů zneuznání nebo diskriminujícího zacházení ze strany ostat-

11 21 22 ních, vůči nimž se takto ocitají ve vztahu závislosti. Nejčastěji jde o úředníky, s nimiž musejí cizinci po svém příchodu jednat, ale také o poskytovatele ubytování, na jejichž ochotě závisí, zda získají střechu nad hlavou. Zákony často ukládají podmínky pro povolení k pobytu, které se někdy dají jen obtížně splnit, jako je povinnost doložit zaopatření vysokou finanční částkou, uzavřít předražené zdravotní pojištění či předložit potvrzení o ubytování. Tato nařízení ve svém důsledku vedou k použití lsti a nejrůznějších fint, jak jim dostát. Půjčují se peníze ve frontě na cizinecké policii, správa studentských kolejí vydává fiktivní potvrzení, že ubytuje studenta i během prázdnin, aby se nemusel vracet do vzdáleného domova, protože mu mimo školní rok neplatí studentské vízum. Na neprůhlednosti a komplikovanosti systému a na nezřídka nesplnitelných podmínkách se živí mnoho agentur, které za nemalý poplatek vydávají různá potvrzení, jež stačí cizinecké policii, ale často nemají žádnou další platnost. Celkově platí, že čím je jedinec v zoufalejší situaci, tím spíše se odhodlá k nějakému druhu lsti. Typickým příkladem takových zoufalých situací jsou momenty, onichž vyprávějí cizinci z Východu, kteří přijíždějí za sezónním zaměstnáním. Problémem pro tyto cizince není jen samotný pobyt v cizím, neznámém prostředí a obtížné zvykání si. Jde hlavně o časté odírání ze strany zaměstnavatelů, které se projevuje nepřiměřeně nízkou mzdou za vykonanou práci, těžkými pracovními podmínkami, ubytováním v nejistotě na nízké hygienické úrovni, bráněním v kontaktu s okolím i s blízkými doma a podobně. Právě zoufalství plynoucí z takových podmínek je v jednom z příběhů uvedených v druhé části této příručky popisováno jako motiv k rozhodnému činu útěku od zaměstnavatele za účelem nalezení jiného zaměstnání nebo dočasného návratu domů do země původu, a to právě s použitím lsti s vědomím rizika například ztráty zaměstnání a často i dobrých vztahů skrajany a podobně. Vztah mezi zaměstnancem a cizincem může být skutečně vztahem nerovným, kdy zaměstnanec je na zaměstnavateli existenčně závislý. Pobyt cizince bez trvalého pobytu totiž mimo jiné závisí i na tom, zda má zaměstnání, protože to je jedna z podmínek udělení povolení k dočasnému pobytu na našem území. Využití lsti je často snahou získat nějakou výhodu na úkor druhých. Jde o hledání cest, o nichž ti, kdo je volí, zpravidla vědí, že nejsou morální, ale jiné řešení nevidí. Bývají to řešení, která se mohou krátkodobě i vyplatit, ale dlouhodobě rozhodně ne. Neřeší totiž základní problém, jímž je nerovný přístup ke zdrojům a zároveň však takové řešení vede do bludného kruhu, ničí sebeúctu a sebevědomí a šanci na uznání druhých. Krom toho se nejrůznější lsti, jimiž lze individuálně nerovnosti obejít (použít fiktivní potvrzení, vyzrát na domácího či nadřízeného), stávají součástí tzv. členského vědění, které si znevýhodnění mezi sebou předávají, a v důsledku toho tak nevědomky posilují předsudky, které o nich ve společnosti panují. Úskočná strategie v podobě lsti se postupně může stát (a také stává) standardním řešením a jako taková vejít v obecnou známost, což přirozeně vyvolá protistrategie okolí (zpřísnění vydávání povolení k pobytu, nelegální lustrování potenciálních nájemníků, nepřijetí potenciální matky do zaměstnání). To vše, navzdory antidiskriminační legislativě, politice rovnosti příležitostí a osvětě, nerovnosti upevňuje. Hypoteticky lze předpokládat, že v pozadí tzv. sociální nepřizpůsobivosti mimo jiné často stojí také výše zmíněné přijetí světa nerovnosti a strategie drobných lstí, jakožto individuální cesty, jak překonat omezení životních šancí. 1.3 Vztah osobní závislosti Přijetí světa nerovnosti jako přirozeného i individuální překonávaní jeho bariér formou lsti často přivádí znevýhodněné do nedůstojného stavu osobní závislosti na někom, kdo zdánlivě podá pomocnou ruku.v krajních případech se znevýhodnění stávají snadnou kořistí amorálních jednotlivců či organizovaných kriminálních skupin, kdy osobní závislost přerůstá do novodobého vazalství. Považuje-li znevýhodněný své obtížné postavení za v podstatě normální (běžné, či dokonce legitimní), chápe pak často vstřícný přístup z druhé strany jako osobní laskavost konkrétního člověka, za niž je mu bezpodmínečně třeba prokázat vděk. Osobní zavázanost a loajalita k tomu, kdo laskavost prokázal, často vede ke snaze vyhovět i těm jeho přáním, jež nevyslovil. To může vést k určitým zárodkům či plnému rozvinutí (zejména v případě cizinců) nerovnoprávného vztahu typu patronáže či klientelismu.

12 23 24 V takové situaci jsou například matky malých dětí, které si váží toho, že nadřízený má pochopení pro jejich rodinnou situaci a umožňuje jim dále pracovat, nebo nájemníci v domech s regulovaným nájemným připouštějící, že majitel by vlastně mohl chtít daleko více, svým způsobem na ně doplácí a je vlastně vstřícný. Podobně někteří cizinci věří, že měli štěstí a potkali někoho mimořádně laskavého a vstřícného, díky němuž získali dobrou práci a zaměstnání. Za laskavost a vstřícnost se prokazuje vděk. Běžný vděk však může, a také se to stává, přerůst do zcela nerovnoprávného vztahu podřízenosti a někdy i vydírání. Takový patron si na vděčnost azejména loajalitu a někdy i drobné úsluhy zvykne a postupně je už samozřejmě očekává nebo přímo vyžaduje. Může jít o očekávání drobných úsluh mimo pracovní smlouvu (práce navíc či dle potřeby nadřízeného bez ohledu na pracovní dobu, pomoc při vyřizování soukromých záležitostí nadřízeného), šikanu nájemníků (zákaz přítomnosti jakéhokoli živočicha v bytě, zákaz věšení prádla v koupelně, vyžadování úklidu kolem popelnic či donášení na jiné nájemníky) či vydírání cizinců. Přirozená vděčnost tomu, kdo pomohl v tíživé situaci, postupně přeroste v nedůstojný vztah individuální závislosti na konkrétní osobě, a to za více či méně vydatného přispění znevýhodněného. Krátkozraká lest může vést k pocitu viny, kterou je třeba odčinit. Například ženy, které zapřely své těhotenství, bývají někdy k zaměstnavateli či nadřízenému přehnaně loajální a vstřícné, protože vědí, že vůči nim nebyly upřímné, a tak se snaží v dalších ohledech co nejvíc vyhovět a přizpůsobit se normě, nastavené pro bezdětné. V ponižující závislosti na druhém se však může znevýhodněný ocitnout i bez vlastního přičinění. Typickým příkladem je situace (především starých) nájemníků v původně obecním domě, jenž byl prodán (vrácen) soukromému majiteli, pro něž je obtížné se přestěhovat jinam. Vedle nedostatku zdrojů zde často hraje roli psychologická vazba k místu. Takoví nájemníci se proto snaží udělat vše, co se po nich žádá či pouze očekává, jen aby mohli zůstat. Do takové situace se však může dostat například i nezkušená dívka z venkova, která je ráda, že ve městě, kde se teprve začíná orientovat, nalezla ubytování za přijatelnou cenu. Požadavku přehnané loajality, ústupků a drobných služeb jsou znevýhodnění často prostě nuceni vyhovět. Při vstupu do regulérních občanskoprávních vztahů (kdy někdo přijíždí do cizího prostředí hledat práci nebo byt pro rodinu; kdy žena otěhotní dříve, než plánovala apod.) člověk zjistí, že nadřízený nebo majitel bytu výše zmíněné úsluhy a závazky samozřejmě očekávají, nebo dokonce vyžadují. Pokud člověk z nejrůznějších důvodů, které však většinou úzce souvisí s jeho znevýhodněným postavením, nemá jinou možnost jak problém řešit, nezbývá mu než ponižujícím požadavkům vyhovět. Vztah osobní závislosti, který bývá spojen s vydíráním a zneužíváním obtížně řešitelné životní situace, je typický pro cizince, zejména ze zemí bývalého Sovětského bloku, kteří pracují pro tzv. klienta. Tito klienti nejsou legálními zaměstnavateli nabízejícími řádné pracovní smlouvy, ale zprostředkovateli práce, kteří se pohybují na hranici i za hranicí legality a na svých pracovnících vydělávají. Cizinci jsou těmto klientům vydáni na milost a nemilost a ti toho plně využívají. Lze předpokládat, že do jednostranné závislosti na konkrétních lidech se mohou dostávat i další znevýhodnění. Například starší či zdravotně postižení lidé, kteří se snaží si udržet zaměstnání nebo nalézt nové.

13 Komentované příklady V této pasáži uvádíme příklady výše popsaných situací, s nimiž jsme se setkali v rámci výzkumu. Příklady byly zkonstruovány na základě vyprávění a diskusí respondentů. Pro větší názornost jsme v některých příkladech spojili vyprávění dvou až tří lidí. Vpříkladech se především snažíme ukázat, že přirozeným a primárním zájmem znevýhodněných je individuální překonávání nedostatků zdrojů, jehož východiskem je adaptace na nerovnost a s ní někdy spojené lstivé jednání. Výsledkem může být nedůstojné postavení osobní závislosti. jitelka velmi dotčeně s tím, že po tom všem, co pro ni její rodina udělala, je přece nemůže zničehonic vyšplouchnout. Vždyť přece nemusí nikam jezdit a může si sestru vzít k sobě. Paní Růžena byla zaskočena. Myslela, že jsou přátelé, kteří si, když je to možné, vzájemně vycházejí vstříc. Místo toho dostala jasně na vybranou, buď si to nějak zařídí, nebo bude platit nájem ve stejné výši jako ostatní. Co měla dělat, na tak vysoký nájem neměla, jít žebrat o příspěvek na bydlení považovala za nepřekonatelné ponížení a rychle si najít jiné bydlení neviděla jako reálné. Jednak neměla potřebné prostředky a jednak by si už asi jinde nezvykla. Zhruba o rok později u sebe chtěla ubytovat vnučku, která přijela do Prahy studovat. Poctivě to předem oznámila majitelce. Ta ji obvinila, že je spekulantka a že chce pro vnučku byt získat. Paní Růžena se nakonec musela maximálně uskrovnit a platí činži jako ostatní. Vztahy mezi ní a majitelkou jsou však stále velmi napjaté. 2.1 Vstřícné majitelky domu Paní Růžena je důchodkyně a bydlí v domě, který byl vrácen v restitucích. Původní majitelka v domě bydlela už předtím a vždy spolu dobře vycházely. Ze staré známosti pak na rozdíl od nových nájemníků, kteří platí tržní nájemné, ona mohla platit dál regulované nájemné. Byla za to majitelce velmi vděčná. Mimo jiné i proto, že od ní věděla, že bez nových nájemníků s vyšším nájemným by se dům vůbec nedal utáhnout, nemluvě o nákladech na nutné opravy. Snažila se tedy majitelce její velkorysost oplatit. Chodila pro poštu, ráno odemykala popelářům, postupně začala kolem popelnic i uklízet. Když pak byla majitelka nemocná, chodila jí na nákupy a zařizovala vše, co bylo potřeba. Po smrti majitelky převzala dům její dcera, která dala paní Růženě najevo, že vše bude jako dříve. Když zvyšovala nájmy, jí ho nezvýšila. Tu a tam ji však požádala, aby dohlédla na řemeslníky, na to, aby se dům zamykal apod. Růžena se navíc sama z vděčnosti nabídla, že bude v domě uklízet. Nová majitelka s ní však postupně začala zacházet jako s domovnicí v pracovním poměru. Uvědomila si to, až když potřebovala odjet na několik měsíců k nemocné sestře. Na upozornění, že asi půl roku v domě nebude, reagovala ma- Komentář: Paní Růžena se ztotožnila s interpretací původní majitelky, že není normální nájemník, že je jí ze známosti poskytnuta výjimka. Vzhledem k tomu, že neměla dostatečné zdroje platit jako ostatní nebo si pořídit jiné bydlení, částečně akceptovala nedůstojné postavení člověka, který je druhému zavázán. Toto nedůstojné postavení se snažila nějak vykompenzovat, aby si alespoň ona sama mohla interpretovat vztah mezi sebou a majitelkou jako vzájemně výhodný. Je možné, že to tak vnímala i původní majitelka, aniž by si uvědomovala, že vlastně paní Růženu zneužívá, protože nejde o jasně vymezený smluvní vztah. Nová majitelka už možná nerovného vztahu vědomě využívala. Významnou roli hraje v tomto příběhu také legislativní úprava nájemného, jejímž výsledkem je existence dvojí normy, tj. regulovaného a neregulovaného nájmu. Tato právní norma ve svém důsledku vytvořila novou sociální kategorii lidí, kteří jsou vlastníky, ale často i nájemníky platícími neregulovaný nájem považováni za jakési poloplatiče a neplnoprávné nájemníky.

14 Slušný Čech Pan Pavel přijel do ČR z Ukrajiny před patnácti lety, aby zde vydělal nějaké peníze. Využil tehdy placenou službu zprostředkovatelské firmy, která mu zde měla zařídit pracovní pobyt. Telefonický kontakt na zaměstnavatele, u kterého měl nastoupit, byl zřejmě falešný, protože telefon nikdo nebral. Prostřednictvím krajana, který zde už byl delší dobu, dostal kontakt na místního člověka, který mu zajistil práci i ubytování. Považuje to za skutečně velké štěstí. Na základě vlastních i zprostředkovaných zkušeností ví, že mnoho lidí v Česku nemá gastarbeitery zrovna rádo. Nemají s cizinci vždy dobré zkušenosti a také mají pocit, že jsou s nimi spojeny problémy (je třeba mnoho potvrzení, nemívají vyřízeno povolení k pobytu, hovoří špatně česky). Proto pan Pavel s vděčností hovoří o svém zaměstnavateli a zároveň ubytovateli, který se k němu chová slušně, skoro jako, jak říká, k normálnímu zaměstnanci a nájemníkovi. Dává mu normální, tedy ne zcela podřadnou práci, a navíc ho ujistil, že s prací i ubytováním může počítat i do budoucnosti. Pan Pavel považuje za samozřejmé, že pro svého zaměstnavatele dělá zdarma různé práce ivjeho soukromém domě, a vůbec je vstřícný, když potřebuje s něčím pomoct. Je rád, že se s ním slušně zachází. Na druhou stranu však sám říká, že když už je tu cizinec delší dobu, všechno má vyřízené, naučí se jazyk a žije jako ostatní, neměl by mít problémy sehnat slušnou legální práci a ubytování na úrovni. Že by však on sám mohl mít takovou šanci, na kterou mají podle něj cizinci právo, nevěří. Tak se ani nezajímá, zda by třeba někde nedostal větší plat či lepší ubytování. Říká, že má štěstí, protože potkal slušného člověka. Komentář: Pan Pavel hovoří o tom, že potíže cizinců jsou přirozené na počátku jejich pobytu, než si vyřídí všechny formality a aklimatizují se. Uznává dokonce, že zpočátku pro někoho mohou znamenat problém. Pro zaměstnavatele kvůli potvrzením, pro ubytovatele a ostatní kvůli předsudkům. Po překonání prvního období, a zvlášť když se cizinec snaží integrovat, by se s ním však mělo jednat jako sostatními. Nicméně považuje za normální, že tomu tak není. Velmi si váží toho, že měl štěstí a narazil na slušného člověka, který s ním zachází jako s normálním. To, že ho zřejmě tento slušný Čech využívá a že vztah mezi nimi je výrazně asymetrický a nerovnoprávný, si nejspíš vůbec neuvědomuje. 2.3 Šéfova pomocná ruka Když paní Alenu (odbornou finanční analytičku) přijímali do zaměstnání, vcelku bezostyšně se vyptávali, zda neplánuje rodinu. Alena v rozhovoru s námi přiznala, že jí to bylo nepříjemné a myslí si, že by se to nemělo. Jedním dechem však dodala, že to je běžné. V době přijímacího pohovoru skutečně rodinu ještě neplánovala, nicméně do roka otěhotněla. O svém těhotenství nadřízeného ihned informovala, aby si včas našel náhradu a ona ještě stihla novou sílu zapracovat. Šéf jí však řekl, že je s její prací spokojen a navíc že firma dost investovala do jejího zapracování. Zaručí se tedy za ni, vyjedná jí zkrácený úvazek a možnost pracovat z domova. Alena mu byla vděčná a snažila se ho nezklamat. Za rok přišlo druhé děcko. Alena je stále u téže firmy a většinou pracuje z domova. Postupně si však uvědomila, že jí práce zabere více než čtyři hodiny denně a že je jí mnohem více, než odpovídá polovičnímu úvazku. Navíc jí přibylo účetnictví, které dříve nedělala, nikdy neměla anemá v náplni práce. Když na to upozornila šéfa, řekl jí, že firmě bohužel chybí účetní a že firma k ní také byla vstřícná. Pokud teď pomůže ona firmě, tak samozřejmě může počítat s uznalostí a až zas budou děti nemocné, že firma opět vyjde vstříc jí. Při představě, že by měla se dvěma malými dětmi hledat nové zaměstnání, si Alena řekla, že tady už je zvyklá a kdo ví, zda někde jinde by to bylo lepší. Sice si posteskne, že je to především ona, kdo dělá něco navíc. Ostatní pracovníci jen výjimečně a kolegyně, s nimiž ve firmě začínala, mezitím povýšily a mají větší plat. Připadá si tak trochu jako blbec, ale zase když to vezme kolem a kolem, je ráda, že se může věnovat dětem a přitom dělat práci, která ji baví. Komentář: Paní Alena si je v zásadě vědoma svých práv, na druhé straně však ví, jak to chodí. Ani ji nenapadlo, že by mohla sama požádat o zkrácení úvazku a jasně se dohodnout na pravidlech, ale ihned nabídla výpověď. Považovala pak za velké štěstí,

15 29 30 že jí nabídli jiné řešení. Zná řadu jiných případů a ví, že bude-li se ucházet o zaměstnání jinde, nemusí jakožto matka dvou malých dětí najít přesně to, co odpovídá její kvalifikaci, pokud najde vůbec nějaké místo. Ačkoli se dnes cítí tak trochu vydíraná, je vlastně docela spokojená, protože má pocit, že mohla dopadnout hůř. Svým přijetím nerovných šancí jako samozřejmosti se dostala do nedůstojné situace závislosti na firmě, která ji de facto zneužívá. Zároveň svým postojem podporuje obecné přesvědčení, že mladá matka to má prostě těžké. Jinými slovy, přijímá diskriminující podmínky jako normální a sama přispívá k tomu, že jsou za normální obecně považovány, a tudíž prakticky nezměnitelné, a to bez ohledu na oprávněné nároky plynoucí z politiky rovnosti příležitostí. 2.4 Lhát se prostě musí Paní Slavica je v ČR několik let. O cizinecké policii už nechce mluvit, a když je opětovně dotázána, vypráví spíše humorné historky a ironicky popisuje, jak opakované prodlužování pobytu člověka zoceluje a nutí ho být pořád ve střehu. Jednou se požadují formuláře modré, podruhé zelené, jindy je třeba mít razítko Všeobecné zdravotní pojišťovny, která však lidem s krátkodobým pobytem takové razítko nedává. Koneckonců úsměvná je také povinnost předkládat určitou finanční částku. Peníze si lidé prostě půjčují ve frontě. Všichni to vědí, ale peníze se ukázat musí. Dnes už paní Slavica dobře ví, co má udělat, když hledá bydlení. Musí se co nejpozději ukázat, odkud vlastně je. Nemá už tak výrazný přízvuk, takže po telefonu má docela šanci. Podobně dostala i zaměstnání. Do firmy jen telefonovala, zapomněla poslat životopis, aby se neukázalo, že je cizinka. Naštěstí to vyšlo. Nerada někoho obelhává, ale prostě zjistila, že takhle jde vše snáz. Sice ji to štve, ale snaží se to brát s nadhledem. Komentář: Příběh paní Slavici uvádíme jako ukázku situace, kdy je znevýhodněný prakticky tlačen k řadě strategií a praktik, s nimiž se však vnitřně neztotožňuje. Ironické popisování pravidel co kancelář, to jiný zákon a zlehčování obtížných situací je v rozhovorech často způsobem, jak stav věcí kritizovat a přitom si otev- řeně nestěžovat, neukazovat se jako člověk, který má nějaké problémy. Slavica ví, že chce-li mít slušný život, za nímž sem přijela, neobejde se bez různého kličkování, počínaje obtížným vyřizováním věcí a konče třeba i ponižujícím zapřením toho, odkud člověk je. Zdrojům tedy obětuje část sebeúcty. 2.5 Poučená matka Paní Šárka má chronicky nemocnou dceru. Ucházela se o zajímavé zaměstnání, a když se chystala k pohovoru, rozebírala to se svými kamarádkami. Jedna jako druhá jí jasně řekly, že zdravotní problémy své dcery rozhodně musí zapřít. V žádném případě nesmí říct, že dcera je často nemocná, protože jinak to místo určitě nedostane. Paní Šárka si to tedy vzala k srdci. Naštěstí během pohovoru nebyla nucena přímo lhát, jen o nemoci své dcery pomlčela. Na dotaz, zda jsou děti zdravé, řekla, že to není žádný problém, že si vše kdyžtak zařídí. A také si to zařizuje: nikdy nebyla doma na paragraf. Komentář: Situace paní Šárky je velmi podobná situaci Aleny, která neplánovaně otěhotněla. Alena je svým způsobem vydírána stanoviskem zaměstnavatele Vy vyhovíte nám a my budeme také vstřícní, přičemž její vstřícnost zřejmě není patřičně vyvážena pochopením zaměstnavatele. Paní Šárka nevyužívá zákonných možností zcela dobrovolně, protože se cítí vinna, že nemoc své dcery zatajila. 2.6 Od lsti k vazalství Paní Světlana přijela z Běloruska za prací a pracovala ve velmi těžkých pracovních podmínkách jako šička. Zaměstnavatel jí také poskytl ubytování, a to na velmi nízké hygienické úrovni. Ačkoli byla odhodlaná vše vydržet, po čtyřech měsících zjistila, že se to prostě vydržet nedá. Pracovní doba však byla tak dlouhá, že neměla vůbec žádnou možnost hledat si něco jiného. Řekla tedy šéfovi, že se musí nutně na mě-

16 31 32 síc vrátit domů. Zároveň mu slíbila, že o svém odjezdu neřekne žádné ze svých kolegyň, protože šéf se bál, aby neodjely také. Domů však nejela a zavolala zprostředkovateli práce (tzv. klientovi ), který jí sjednal práci v restauraci, kde se nejen stala obětí šikany, ale záhy ji propustili. Klient jí tedy zprostředkoval jiné zaměstnání, kde je spokojenější. Jen tak mimochodem říká, že mzdu jí vyplácí právě on (nikoli tedy zaměstnavatel) a strhává si z ní nájem za ubytování, které jí také zařídil. Komentář: Příběh paní Světlany je typický pro cizince přicházející ze zemí bývalého Sovětského svazu jako sezónní pracovníci nebo jako nekvalifikovaná pracovní síla. Přijíždějí vydělat peníze, a to prakticky za jakoukoliv cenu včetně sebeúcty, osobní svobody a uznání obecně. Zaměstnání mívají často zařízené již z domova přes nějaké zprostředkovatele a jsou na něm či zaměstnavateli, který také často bývá jejich ubytovatelem, zcela závislí. Ze zaměstnání nemohou jednoduše odejít, protože by to ohrozilo jejich povolení k pobytu. Pokud chtějí změnit práci, musejí získat nového zaměstnavatele dříve, než ztratí současného, protože povolení k pobytu za účelem zaměstnání platí pouze při nepřetržité pracovní smlouvě. Změna práce, se kterou zaměstnavatel nesouhlasí, se však neobejde bez nějaké lsti. Když paní Světlana hovoří o tom, že zaměstnavatele obelhala, zároveň uvedla, že to vlastně udělala ohleduplně, aby mu neodlákala za lepším zaměstnáním ostatní zahraniční pracovnice. Cizinci v této situaci často také oželí část mzdy, která jim nebyla v důsledku rychlého odchodu vyplacena. Současně tím také, zejména ženy, šetří samy sebe, vyhnou se nepříjemnému jednání, sankcím nebo dokonce pomstě obelstěného zaměstnavatele. Paní Světlana se nakonec opět dostala do vazalského postavení, nyní vůči svému klientovi. Nicméně je ráda. Získala lepší práci než u původního zaměstnavatele a svým způsobem je spokojená. 5 5 K osobní závislosti tohoto typu přispívá zákon o pobytu cizinců a zákon o zaměstnanosti, které zakotvují ochranu českého trhu práce. Svůj vliv mají i úřady práce, které nejsou příliš aktivní v kontrole zaměstnavatelů ohledně legality zaměstnání a pracovních podmínek. Když potom například cizinci vyprší vízum (které nelze obnovit na území ČR), protože mu skončila pracovní smlouva, je prakticky nucen pracovat pro klienta, tedy nechat se vykořisťovat, protože šance znovu se do ČR vrátit nemusí vůbec přijít. 3. Čeho je užitečné si všímat a jak reagovat? Rozeznat a chápat znevýhodněné, kteří se s nerovností smířili. Usilovat také o sebereflexi a počítat s různorodostí lidských osudů.vést klienty k prosazování oprávněných nároků a posilování jejich sebeúcty a zapojit je tak do prosazování politiky rovných příležitostí. 1.Věnovat pozornost také klientům bez problémů. Pracovníci uvádějící v život politiku rovnosti příležitostí by v první řadě měli věnovat citlivou pozornost i těm svým klientům, kteří si explicitně nestěžují, své problémy zlehčují a někdy je i zastírají. Může to totiž znamenat, že se na své nerovné postavení více méně adaptovali. 2.Vést v patrnosti, že znevýhodnění nejsou všichni stejní a mají různorodé problémy. Dosáhnout skutečné rovnoprávnosti nelze jen důrazem na nezaujatý stejný přístup ke všem dodržováním formálně stejných pravidel. Spíše to znamená počítat s různorodostí znevýhodněných a jejich problémů, povzbuzovat je azejména jim dát prostor a pokud možno i nástroje k tomu, aby se stali aktivními, sebevědomými a cílevědomými klienty a nikoli jen příjemci pomoci, rad a soustavné péče. 3. Aktivně zapojit znevýhodněné a usilovat o partnerský vztah. Součástí politiky rovnosti příležitostí by vedle konkrétní pomoci v tíživé situaci měla být snaha zapojit také ty, koho stávající nerovnosti znevýhodňují, a postupně je přivést ke spolupráci při jejich zmírňování. To mimo jiné znamená je opakovaně přesvědčovat, že nerovnosti a z nich plynoucí omezení životních šancí nejen nejsou normální, ale často jsou dokonce protiprávní. Je užitečné při komunikaci s nimi upozorňovat na to, že přijetí světa nerovností za normální a snaha je individuálně ob-

17 33 34 cházet může vést k nedůstojnému postavení, ztrátě sebeúcty i uznání nejen jich samých, ale mnohých dalších v jejich sociální kategorii. Ukázat jim, že svým jednáním oslabují možnosti obecného vyrovnávání příležitostí a v důsledku toho iřešení problémů v jejich konkrétním případě. KDE SE LZE DOZVĚDĚT VÍCE O NAŠEM VÝZKUMU Sociální nerovnosti v podmínkách politiky rovnosti (www stránky výzkumu) Navštíveno Sebereflexe institucionálních pracovníků. Stejně důležitá, ne-li důležitější, je sebereflexe těch, kdo znevýhodněným problémy pomáhají řešit. Máme tím na mysli reflexi vlastních postupů, postojů a názorů pracovníků různých institucí, které mohou defenzivní postoje znevýhodněných posilovat. Někdy totiž instituce a jejich pracovníci svým přístupem k akceptaci a adaptaci nerovnosti znevýhodnění bezděky potvrdí. Například se spokojí s tím, že klient nemá žádné problémy, a nezajímají se podrobněji, jakým způsobem je vyřešil. Mohou tím posílit jejich rezignaci na důstojné a rovnoprávné postavení. 5.Vykazatelnost a vstřícnost v informování. Nepředkládat jen soubory nařízení a zákonů, kterým klienti nerozumí, protože si jejich využití v konkrétních situacích jen těžko představí. Na stránkách www a prostřednictvím letáků (včetně cizojazyčných) informovat o tom, jak lze typické i atypické případy řešit, jaké jsou možnosti a varianty řešení problémů a tíživých životních situacích klientů. Využít při tom skutečných případů. POUŽITÁ LITERATURA Allport, G.V. (2004). Opovaze předsudků. Praha: Prostor. Diskriminace. Manuál pro pracovníky institucí. Dostupné z dp-migrace/diskriminace.pdf. Navštíveno Štěpánková, M., P. Čižinský (2007). Antidiskriminace: pravdy a mýty rovnosti. Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Dostupné z: diskriminace_web.pdf. Navštíveno: Věz a nediskriminuj. (2007). Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Dostupné z Navštíveno

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů srpen 2009 Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů Jérémie Jung Abstrakt: Fotoreportáž o české mongolské komunitě v době hospodářské krize. Mnoho Mongolů využilo Program dobrovolných

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Kombinace práce a péče o stárnoucí rodiče - z výzkumu pečujících dcer. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Kombinace práce a péče o stárnoucí rodiče - z výzkumu pečujících dcer. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kombinace práce a péče o stárnoucí rodiče - z výzkumu pečujících dcer Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Stárnutí populace Mění se věková struktura populace roste

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Dynamika věkové diskriminace na trhu práce - výsledky z výzkumů - Ageismus 2003 a 2007

Dynamika věkové diskriminace na trhu práce - výsledky z výzkumů - Ageismus 2003 a 2007 Dynamika věkové diskriminace na trhu práce - výsledky z výzkumů - Ageismus 2003 a 2007 Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. Masarykova univerzita Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Metodologie

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

SPECIFIKA KOMUNITNÍ PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

SPECIFIKA KOMUNITNÍ PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH SPECIFIKA KOMUNITNÍ PRÁCE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH Mgr. Petra Vaňková 31.3.2016 Komunitní práce, Komunita Vymezení komunitní práce je závislé na chápání výchozího konceptu konceptu komunity. Pojem

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti

Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Blok č. 4 výživné Základní data Již 16 evropských států v současnosti zajišťuje výživné na děti Česká republika mezi ně nepatří Ačkoli v právním řádu bylo, ovšem oslabovalo až zákony č. 111/2006 Sb. a

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Nalezení a stanovení společných cílů

Nalezení a stanovení společných cílů Nalezení a stanovení společných cílů O co jde? - základy Při stanovování cílů, které mají vzejít v proces, jsou zahrnuty všechny zúčastněné strany. To platí i pro sítě, jejichž systémové cíle jsou již

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více