Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí"

Transkript

1 Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 2008

2 4 Publikace vznikla díky finanční podpoře grantem MPSV Reg. číslo IJ0631/05-DP2 vrámci smlouvy uzavřené suniverzitou Karlovou v Praze, Fakultou sociálních věd. OBSAH Komu je publikace určena a jaký je její cíl? 5 Oco se opíráme? 8 Jak rozumět pojmům, s nimiž pracujeme? 10 Strategie znevýhodněných: Jedna z _ Omezené příležitosti a nedostatek uznání Přijetí světa nerovností jako přirozeného _ Překonávání nerovných šancí drobnou lstí či podvodem _ Vztah osobní závislosti Komentované příklady Vstřícné majitelky domu Slušný Čech Šéfova pomocná ruka Lhát se prostě musí Poučená matka Od lsti k vazalství _ Čeho je užitečné si všímat a jak reagovat? 31 Autoři: Jadwiga Šanderová, Olga Šmídová, Petra Klvačová, Jiří Šafr, Blanka Tollarová, Ivan Vodochodský, 2008 Design: Oleg Man Jazyková úprava: Barbora Šmídová Kde se lze dozvědět více o našem výzkumu _ 33 Použitá literatura _ 33

3 5 6 Protože diskriminace je problém mnohostranný, nemůže existovat žádný naprosto spolehlivý recept na jeho řešení. Žádný jednotlivý útok není moc účinný, ale mnoho drobných útoků ze všech možných stran může přinést kumulované výsledky značného rozsahu. Gordon W. Allport KOMU JE PUBLIKACE URČENA A JAKÝ JE JEJÍ CÍL? Publikace je určena všem pracovníkům, do jejichž agendy spadá podporovat a uvádět v život rovnost příležitostí. Cílem této příručky je ukázat, jak jednání lidí, jejichž nerovné postavení ve společnosti omezuje jejich vyhlídky zařídit si život dle svých představ, může posilovat nerovnosti. S pomocí příběhů, které jsme shromáždili vrámci výzkumu podporovaném grantem MPSV, chceme ukázat, že znevýhodnění často považují užívané normy a stereotypy, které je znevýhodňují, za normální, či dokonce legitimní. Přistupují k nim jako k realitě, s níž je třeba se vyrovnat, a nikoli jako k situaci, kterou je třeba změnit. Politika rovných příležitostí a její uvádění v život vychází ze snahy minimalizovat předsudečné a diskriminující jednání vůči znevýhodněným. Tomu odpovídá i fakt, že nejrůznější programy, osvětové akce a manuály věnované nerovnostem se zabývají především předsudky a diskriminací. Jak poukázal v dnes již klasické práci O povaze předsudků Gordon W. Allport, je jistá míra předsudečného vnímání světa a lidí přirozená. Vychází totiž z přirozené potřeby lidí vnímat svět jako uspořádaný a předvídatelný. 1 Vpřímé i zprostředkované návaznosti na toto dílo se politika rovných příležitostí zaměřuje především na diskriminaci. Cílem osvěty je učit pracovníky veřejného sektoru a širokou veřejnost, aby si své předsudky uvědomovali, dokázali je kontrolovat a respektovali druhé, kteří jsou jiní než oni. Allport se však ve své rozsáhlé práci také věnoval, ač jen okrajově, reakcím diskriminovaných na předsudky a diskriminaci ze strany většinové společnosti. Sou- 1 Tento problém je velmi instruktivně zpracován v manuálu Věz a nediskriminuj určeném příslušníkům Policie ČR, který je k dispozici na Str

4 7 8 středil se zejména na chování a jednání, jímž znevýhodnění brání svoji sebeúctu. V návaznosti na tyto Allportovy úvahy a závěry chceme na zjištěních výše zmíněného výzkumu ukázat, že nerovnosti, u jejichž zrodu stojí především ti, kdo jsou jimi zvýhodňováni, do jisté míry udržují při životě i sami znevýhodnění. Ti se totiž často v rámci úsilí uskutečnit své představy o dobrém životě svému nedůstojnému postavení přizpůsobují a nerovnoprávné vztahy tím konzervují. Stejně jako v pozadí předsudků stojí přirozená potřeba lidí snadno se orientovat ve světě, tak i v pozadí přizpůsobování se znevýhodněných světu nerovností stojí přirozený sklon lidí brát svět takový, jaký je, a nalézt v něm vlastní cestu ke štěstí. Sociální nerovnosti v podobě nerovných příležitostí představují problém, který nelze vyřešit jednou provždy. Je z rodu těch společenských problémů, které oslabují sociální integraci, a proto je třeba jim věnovat nepřetržitou pozornost a využívat přitom různorodých prostředků. Otupování předsudků a zejména předsudečného jednání vůči znevýhodněným k nim rozhodně patří. Jednou z mnoha dalších cest oslabování sociálních nerovností a posilování integrace společnosti by podle našeho názoru měla být i snaha tlumit defenzivní postoje a jednání znevýhodněných. Takové jednání totiž v konečném důsledku stávající nerovnosti upevňuje, a zeslabuje tak účinnost nástrojů politiky rovnosti příležitostí. Politika rovných příležitostí a její uvádění v život spočívá vedle legislativy především ve snaze minimalizovat předsudečné a diskriminující jednání zástupců veřejných i soukromých institucí, úřadů, firem i běžné populace vůči často skrytě diskriminovaným a jinak znevýhodněným. 2 Méně pozornosti se věnuje jednání samotných znevýhodněných. Ti v rámci snahy vést život dle svých představ zaujímají postoje a strategie, jimiž se snaží se svým znevýhodněním vyrovnat. Nacházejí vlastní, někdy i nelegální způsob překonávání překážek, na něž v důsledku svého postavení ve společnosti narážejí. Tyto strategie sice mohou vést k částečnému narovnání konkrétního znevýhodnění v individuálních případech, zároveň však mohou stávající nerovnosti a předsudky upevňovat. V této příručce jsme se zaměřili na některé postoje a jednání znevýhodněných, které nerovnosti potenciálně udržují a upevňují vzdor politice rovných příležitostí. Jejich společným jmenovatelem a zároveň jednou z překážek uplatňování opatření vedoucích k rovnosti příležitostí je výše zmíněné přijetí nerovnosti a adaptace na ni. Jejich vliv je proto žádoucí oslabovat. Jedním z předpokladů prevence takového jednání znevýhodněných je, aby si ho všichni zúčastnění byli vědomi. Účinnou politiku rovných příležitostí nelze omezovat na neutrální uplatňování jasně daných norem a osvětu většinové (zvýhodněné) populace, ale je také třeba vědět, že nerovnost, předsudky a diskriminaci do jisté míry posilují i sami znevýhodnění tím, že vcelku přirozeně hledají vlastní cestu překonávání překážek a nevyužívají institucionálních nástrojů sociální politiky a legislativních norem podporujících rovnost příležitostí. 2 Obsáhlé právní a praktické informace jak rozpoznat diskriminační jednání a jak se mu bránit lze například nalézt na Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

5 9 10 O CO SE OPÍRÁME? V pozadí publikace je výzkum sociálních nerovností. Základním cílem výzkumu Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti, v němž jsme navázali na současnou diskusi ve světové sociologii, bylo hledání společných znaků sociálních nerovností různého typu. Konkrétně jsme zkoumali tři typy či formy nerovnosti: postavení cizinců u nás, situace nájemníků bytových prostor v soukromém vlastnictví a postavení rodičů malých dětí (především žen) v zaměstnání. Jde o nerovnosti, v jejichž důsledku je určitá skupina lidí, či spíše kategorie jednotlivců v podobném postavení, ve společnosti znevýhodněna, ačkoli nejde o systematické sociální vyloučení. Dále bylo naším cílem zjistit, jak lidé v každodenním jednání (hovoříme o praktikách a strategiích) více méně neuvědoměle upevňují existující nerovnosti a do jisté míry tak podkopávají snahu uplatňovat politiku rovných příležitostí. Tato příručka je jedním z dílčích výstupů projektu 3. pokud plní podmínky dané smlouvou, právně zajištěny určité jistoty bydlení. Vzdor tomu mnoho z těchto lidí musí překonávat specifické překážky úzce spojené s tím, že jsou cizinci, matky malých dětí či že nejsou vlastníky bytových prostor, v nichž žijí. Výzkum ukázal, že to, nakolik se jim zdaří tyto překážky individuálně překonat, záleží mimo jiné jednak na tom, nakolik se ztotožní se svým postavením ve společnosti, a jednak na zcela konkrétních lidech, s nimiž se ve snaze uskutečnit své životní plány setkávají. Problémy cizinců, nájemníků a zaměstnaných rodičů malých dětí jsou na první pohled zcela nesouměřitelné, a to jak z hlediska překážek, na něž narážejí, tak pokud jde o problémy, s nimiž se potýkají. Přesto však mají tito lidé něco společného. Všichni totiž musí překonávat specifické překážky, které souvisejí s tím, že jejich vyhlídky uskutečňovat své představy o dobrém životě jsou ve srovnání s ostatními více či méně omezeny. Nerovné postavení cizinců u nás je právně ukotveno z hlediska specifických povinností a omezení některých nároků. Jinak by neměli narážet na žádné bariéry související s tím, že přišli odjinud. Mateřství nesmí být oficiální překážkou získání a udržení zaměstnání. Nájemníci soukromých bytových prostor mají, 3 Publikovali jsme tři stati v odborném tisku a jeden popularizační článek, dva sborníky a k publikaci je připravena monografie. Podrobnější informace jsou k dispozici na

6 11 12 JAK ROZUMĚT POJMŮM, S NIMIŽ PRACUJEME? Politika rovných příležitostí Zákonná opatření a veřejné programy, jejichž cílem je rovnost příležitostí a překonávání předsudečného smýšlení a jednání. Členské vědění Běžné praktické postupy a kompetence, které se člověk učí jakožto člen určité kultury či lokální kultury. Jde zejména o to, jak rozumět světu, jak hodnotit běžné situace a jak v nich postupovat, jakými pravidly se řídit. Zda je člověk v rámci dané kultury kompetentní a vládne-li patřičným členským věděním, se ukáže podle toho, jak obstojí v komunikaci s dalšími členy, nakolik se mu daří řešit běžné situace a zvládat je bez narušení obvyklého průběhu spolupráce s ostatními. Členské vědění je často neuvědomované, samozřejmé a rutinní. Je to praktické vědění typu jak na to. Lze je přirovnat ke znalosti jazyka pětiletého dítěte, které mluví gramaticky správně, aniž by cokoliv vědělo o skloňování, časování atd. Kategorizace Porovnávání lidí a skupin podle podobností a rozdílů, kterými si vypomáháme při snaze porozumět složitosti světa. Pomocí sdíleného klasifikačního systému zobecňujeme vlastnosti druhých, pojmenováváme je a připisujeme je všem, kdo do takové kategorie patří. Na základě kategorie, kterou takto lidem přisoudíme, usuzujeme na to, jaký jednotlivec je, jak se chová a jaké názory lze od něj očekávat. Kategorizace se může stát prostředkem symbolické kontroly a donucení a napomáhá vzniku sociálních nerovností (viz též heslo sociální kategorie). Osobní závislost Nelegitimní mocenský vztah mezi lidmi či skupinami lidí. V takovém asymetrickém vztahu mohou ti, kdo mají moc, omezovat svobodné rozhodování druhých proto, že disponují zdroji, které jsou pro ty, kdo na nich závisí, důležité pro naplnění jejich životních šancí. Tyto zdroje jim mohou zpřístupnit (a nebo také ne) a pro závislé osoby se tak stát existenčně nepostradatelnými patrony. Přístup znevýhodněných ke zdrojům je pak dán libovůlí takových patronů. Pracovníci uvádějící v život politiku rovných příležitostí Zaměstnanci státní či veřejné správy a neziskových organizací, kteří přímo jednají se znevýhodněnými lidmi, i ti, kdo vymezují pravidla a doporučení pro jednání s takovými klienty. Předsudek Předpojatý a zobecňující postoj k druhým lidem, který je většinou emočně (negativně i pozitivně) zabarven. Posiluje diskriminaci skrze posuzování druhých a očekávání určitého typu jednání nikoli na základě jejich individuálních vlastností, ale dle jejich příslušnosti k určité skupině či sociální kategorii lidí. Zvláštním případem je stigmatizace, v jejímž rámci jsou lidem určité skupiny či sociální kategorie apriorně připisovány negativní vlastnosti. Sebeúcta Významný předpoklad integrity osobnosti. Sebe-přijetí a celkový pocit hrdosti. Ovlivňuje emoční rozpoložení jedince a je klíčovou součástí spokojenosti se životem. Sociální kategorie. Množina lidí, jimž je společná určitá charakteristika ovlivňující jejich životní šance bez ohledu na individuální vlastnosti, a to zejména v důsledku určitých předsudků, ale i nedostatku zdrojů. Sociální kategorií jsou například lidé starší padesáti let. Ve srovnání s mladšími hledají obtížně zaměstnání, protože jsou automaticky považováni za konzervativní, nevýkonné a neperspektivní. Sociální kategorií jsou ale také třeba absolventi vysokých škol. Ti mají naopak bez ohledu na své individuální schopnosti více šancí získat výhodná zaměstnání než lidé s nižším vzděláním.

7 13 14 Skrytá diskriminace Běžně se rozlišuje diskriminace přímá (ustanovení znevýhodňující určité sociální kategorie lidí) a nepřímá (znevýhodnění určité sociální kategorie primárně nestranným ustanovením). Pojem skrytá diskriminace používáme k označení situací, kdy jsou představitelé určité sociální kategorie často znevýhodňováni v každodenních interakcích, aniž by v pozadí takového jednání stálo nějaké ustanovení. Příkladem je opět situace starších lidí hledajících zaměstnání. Životní šance Vějíř možností životní dráhy. Jeho šíře a kvalita života závisí na sociální kategorii, do níž člověk spadá. Stereotypy Ustálené vzorce myšlení a jednání. Úzce souvisí s kategorizací (viz výše). Stereotypu předchází předsudek, tyto dva pojmy jsou však často zaměňovány. Na rozdíl od všudypřítomných stereotypů je však předsudek většinou chápán jako ustrnulé přesvědčení spojené s negativním hodnocením lidí určité kategorie a negativním postojem vůči nim. Strategie a praktiky Určitý typ jednání, jímž člověk reaguje na různé situace, a to zcela cílevědomě (strategie) nebo spíše podvědomě (praktiky). Uznání Míra úcty a respektu, jíž se člověk těší v sociálním prostředí. Zdroje Materiální prostředky a institucionální předpoklady dosažení životního cíle. Znevýhodnění Sociální kategorie lidí, jejíž příslušníci mají omezené životní šance. Nerovnost se ztohoto hlediska projevuje v podobě párových sociálních kategorií zvýhodněných a znevýhodněných. Příkladem jsou muži a ženy, staří a mladší, cizinci a místní, zdravotně hendikepovaní a ostatní, minoritní a majoritní etnika.

8 15 16 Strategie znevýhodněných: Jedna z 1. Omezené příležitosti a uznání Text je rozdělen do tří částí. V první z nich nejprve obecně popíšeme některé praktiky a strategie, které znevýhodnění používají ve snaze překonat překážky, na něž narážejí. V druhé části předkládáme šest konkrétních příkladů takového jednání, které považujeme za typické. Zkonstruovali jsme je na základě reálných příběhů zachycených naším výzkumem. V třetí části jsme shrnuli do pěti bodů, jakých situací by si pracovníci, do jejichž agendy spadá péče o klienty znevýhodněných sociálních kategorií, měli všímat. Adaptace znevýhodněných na nerovnosti je výrazem snahy zachovat si sebeúctu, získat potřebné zdroje a překonat tak omezené šance. Allport ve své klasické práci konstatuje, že člověk v znevýhodněném postavení má na vybranou v zásadě čtyři typy strategií a reakcí. Může se (1) se svým postavením smířit, považovat ho za více či méně normální a jednat tak, jak se od něj očekává. Může se (2) stáhnout, a pokud to jen jde, vyhýbat se kontaktu s těmi, kdo ohrožují jeho sebeúctu, nebo se (3) spojit s lidmi, kteří jsou v podobné situaci, avtomto prostředí hledat útěchu a sebeúctu. Může však také (4) podvádět. Ve všech čtyřech případech jde podle Allporta o obranu ega, neboli o snahu zachovat si sebeúctu. V této souvislosti krátce rozebírá více než deset konkrétních strategií na obranu ega, jimiž se oběti diskriminace snaží kompenzovat zneuznání, jemuž jsou vystaveny. 4 Některé z těchto strategií a reakcí či jim podobné vyplynuly i z našeho výzkumu. Nalezli jsme je prakticky u všech zkoumaných znevýhodněných sociálních kategorií. Zároveň jsme dospěli k závěru, že v daných případech nejsou tyto reakce jen výrazem snahy zachovat si sebeúctu (obrany ega). Stejně tak jsou výrazem snahy vyrovnat omezený přístup ke zdrojům. Nerovné postavení ve společnosti totiž znamená řadu znevýhodnění, která na jedné straně představují omezený přístup k zdrojům a na straně druhé neustálé ohrožování sebeúcty plynoucí z nedostatku uznání. Tyto dva aspekty nerovného postavení omezené příležitosti a nedostatek uznání jdou ruku v ruce a navzájem se posilují. Nedostatek uznání, v jehož pozadí stojí 4 Jde o utkvělé znepokojení, zapírání příslušnosti, stažení se a pasivitu, šaškování, posilování vnitroskupinových pout, mazanost a prohnanost, identifikaci s dominantní skupinou, agresi vůči vlastní skupině, předsudky vůči jiným skupinám, vracení rány (bojovnost) a zvýšené úsilí.

9 17 18 především různorodé předsudky a stereotypní uvažování, znesnadňuje přístup k nejrůznějším zdrojům a tím posiluje skrytou diskriminaci. Na druhé straně, snaha zařídit si lepší život je někdy v prvním plánu orientována na získání zdrojů. Například cizinci po svém příchodu do ČR musejí především nalézt a stabilizovat zaměstnání a bydlení. Komplikuje jim to jak počáteční obtížná orientace v novém prostředí, tak potřeba řady povolení. Mladé ženy zakládající rodinu hledají zaměstnání, s nímž by mohly skloubit své mateřství. Nájemníkům, ať už v domech s regulovaným, či tržním nájemným, jde především o důstojné bydlení za rozumnou cenu. Znevýhodnění, aby uskutečnili své představy o dobrém životě po materiální stránce, často, zejména na počátku cesty za svým cílem, více méně rezignují na uznání a sebeúctu, čímž nevědomky roztáčejí nekonečný kolotoč znevýhodnění sebe sama a nerovného postavení své sociální kategorie jako celku. Vrámci výzkumu jsme identifikovali dva z takových začarovaných kruhů. Na počátku obou dvou je přijetí světa nerovných vyhlídek jako normálního světa. Znevýhodnění se velmi často s nerovností a s vlastními sníženými vyhlídkami v zásadě smíří. Vezmou prostě na vědomí, že určité vzorce jednání, neformální normy a předsudky je (jakožto cizince, potenciální či reálnou matku malých dětí, nájemníka platícího regulované nájemné atd.) staví do nevýhodné pozice. Mnozí nerovnost zakalkulují do svých úvah o tom, jak překonat snížené vyhlídky na určité zdroje. Řešení nezřídka naleznou v nějaké lsti, s kterou se sice morálně neztotožní, nicméně ji považují za nejjednodušší, či dokonce jediné možné východisko. Nutnost takového řešení má dva důsledky. Na jedné straně podrývá jejich sebeúctu, což jim usnadňuje přistoupit i na další nedůstojná řešení. Na straně druhé posiluje, nebo dokonce potvrzuje předsudky ve společnosti (například, že určitá kategorie lidí obchází pravidla), které jsou základní překážkou uznání jinakosti. Nízké uznání omezuje přístup ke zdrojům a šance se tak, navzdory veškeré politice a osvětě, obtížně vyrovnávají. Smíření se s nerovnými vyhlídkami také může někdy vést až k takové míře ztotožnění se znevýhodněných s většinovým pohledem na svět (a tedy i na svoji sociální kategorii), že považují jakýkoliv jen trochu vstřícný přístup z druhé strany za osobní laskavost, tedy za výjimku z normálního chodu věcí. Za tuto domnělou laskavost či mimořádnou vstřícnost je podle nich třeba prokázat vděk, což často vede k osobní závislosti na libovůli konkrétní osoby. Vztah osobní závislosti je především velmi nedůstojný. Zároveň podkopává sebeúctu i uznání druhých a upevňuje daný typ nerovnosti. Tento mechanismus upevňování nerovností je ukotven jak v nedostatku zdrojů, tak v nedostatku uznání, především však ve vzájemném posilování těchto dvou aspektů nerovnosti. U některých typů nerovností pak přímo přitahuje amorální a vychytralé jedince, ať už z majoritní populace, nebo z řad samotných znevýhodněných. Popsaný mechanismus umožňuje takovým lidem systematicky parazitovat na individuální snaze znevýhodněných zlepšit své postavení. Typickým příkladem je systém tzv. klientů nebo agentur zařizujících různá povolení cizincům přicházejícím do ČR za prací. 1.1 Přijetí světa nerovností jako přirozeného Znevýhodnění se svým jednáním ztotožňují s představou ostatních, že by vlastně měli být jiní.tím jednak podporují normy a předsudky, které je znevýhodňují, a jednak posilují neochotu ostatních uznávat nárok na to být jiný. Surčitým zjednodušením lze říci, že prvním krokem, který vede k uzavření začarovaného kruhu nerovností nízké uznání nízká sebeúcta a nerovné šance nízké uznání nerovné šance, je přijetí světa nerovností jako přirozeného. Znevýhodnění pod vlivem zkušeností v zásadě uznají, že oni a jim podobní jsou těm ostatním na obtíž, a se svým znevýhodněním se do jisté míry smíří, či dokonce ztotožní. To vede k tomu, že často považují jednání dominantní populace za normální nebo i za legitimní a k zažitým stereotypům a skryté diskriminaci přistupují jako k realitě, jíž nemá smysl odporovat. Allport v této souvislosti hovoří o tom, že diskriminovaní se ztotožňují s většinovou populací, zapírají svoji příslušnost k znevýhodněné sociální kategorii a zvyšují své úsilí, aby se vyrovnali nebo co nejvíce připodobnili ostatním. Znevýhodnění se

10 19 20 tak snaží vyhovět většinové normě, která je znevýhodňuje a diskriminuje. Vědí totiž, že se obecně předpokládá, že lidé jako oni určitých výkonů nejsou schopni, jsou s nimi problémy, neočekává se od nich samozřejmá spolehlivost a důvěryhodnost jako u představitelů majority. Proto se snaží ukázat, že oni osobně jsou jiní než ostatní lidé jejich sociální kategorie a že jsou schopni být stejní jako ostatní, tedy ti normální. Tak například rodiče (především matky) zdůrazňují, že ač mají malé dítě, pracují stejně dobře jako ostatní, protože se o dítě vlastně nemusí starat (stará se partner, příbuzní, paní na hlídání apod.). Pokud předpokládají očekávání zaměstnavatele, že rodičovství nebude ovlivňovat jejich přítomnost v zaměstnání, přizpůsobují chod rodinného života pravidlům, která jsou nastavena pro bezdětné. Lze dokonce hovořit o jakémsi neviditelném rodičovství, které nejen že má hodně daleko k prosazení systémové změny ve prospěch pracujících rodičů, ale vlastně ji brzdí. Nájemníci (zejména staří) v obavě, aby nebylo hůře, vstřícně a s pochopením ustupují neoprávněným požadavkům některých majitelů v obavě, že ti si jinak najdou normální (zejména solventní) nájemníky. Snahu vyrovnat se normálním či přímo se distancovat od své sociální kategorie lze vidět také v jednání některých cizinců, kteří se co nejvíc snaží, aby se skutečnost, že jsou cizinci, ukázala co nejpozději. Pokud k tomu mají předpoklady (např. hovoří dobře česky), ucházejí se o zaměstnání písemně, vyhýbají se telefonování (které odhalí přízvuk), oddalují ústní pohovor, k žádosti o zaměstnání nepřiloží životopis apod. Jsou si totiž dobře vědomi toho, že cizí přízvuk a národnost je a priori znevýhodňuje nejen při hledání zaměstnání, ale také ubytování. Lze předpokládat, že podobně, tj. jako normální, vnímají nerovné příležitosti ipředstavitelé dalších znevýhodněných sociálních kategorií. Například lidé v předdůchodovém věku nebo zdravotně hendikepovaní. Mají-li zkušenost, že příslušnost ke kategorii může hned na začátku negativně ovlivnit jakoukoliv komunikaci, snaží se a musí umět prodat své osobní kvality dříve, než začne fungovat negativní předsudek spojený s jejich kategorií. 1.2 Překonávání nerovných šancí formou drobné lsti či podvodu Znevýhodnění přijímají jako danost, že jejich životní šance jsou značně omezené. Zároveň však věří, že tuto nerovnost lze obejít a individuálně rozšířit své vyhlídky na lepší život. Často volí prostředky, které ani oni sami nepovažují za morální.v důsledku tím snižují svoji sebeúctu a posilují předsudky, které vedou k zneuznání a upevnění nerovnosti. Přijetí diskriminujících norem a předsudků za běžné vede často k hledání cesty, jak je obejít. Spíše než k celkové změně podmínek směřuje často jednání znevýhodněných k dílčímu či dočasnému zlepšení vlastní individuální pozice navzdory diskriminujícím podmínkám. Vůči možnosti celkové systémové změny jsou většinou skeptičtí. Individuální strategie považují za jistější způsob, jak dosáhnout svého cíle. Nejen že nejde o snahu změnit diskriminující podmínky, mnohdy by se dokonce dalo říct, že ani nejde o obranu v pravém slova smyslu, ale spíše o únik z diskriminujícího prostředí, nebo naopak průnik do něj přes nepříznivé vstupní podmínky. V některých případech může jít o čin zoufalství, o snahu zachovat si alespoň trochu důstojnosti a nedat se tak snadno. Vcelku běžnou strategií, kterou alespoň jednou v životě zvolí snad každý, je lest. Allport hovoří o mazanosti a prohnanosti. V pozadí tohoto typu reakce vidí dvojí etickou míru každého společenství: jinak jednám s vlastními a jinak s cizími. Typickou reakcí diskriminovaných se mazanost stává, když se stává podmínkou přežití. Je to vcelku běžná obrana proti nejobvyklejšímu způsobu skryté diskriminace například žen na pracovním trhu při přijímání do zaměstnání. Ženy, které musí čelit zcela protiprávním otázkám týkajících se jejich soukromí, považují za účinnější zapřít své těhotenství či zdravotní problémy dětí než se odvolávat na příslušné paragrafy. Dalším typickým příkladem je situace cizinců zejména ze zemí s horší ekonomickou situací přicházejících pracovat a žít do České republiky. Ti jsou zpravidla po svém příchodu vystaveni náporu mnoha praktických omezení, které z nich činí někoho, kdo má více povinností a méně práv než běžní občané. Bývají také předmětem častých projevů zneuznání nebo diskriminujícího zacházení ze strany ostat-

11 21 22 ních, vůči nimž se takto ocitají ve vztahu závislosti. Nejčastěji jde o úředníky, s nimiž musejí cizinci po svém příchodu jednat, ale také o poskytovatele ubytování, na jejichž ochotě závisí, zda získají střechu nad hlavou. Zákony často ukládají podmínky pro povolení k pobytu, které se někdy dají jen obtížně splnit, jako je povinnost doložit zaopatření vysokou finanční částkou, uzavřít předražené zdravotní pojištění či předložit potvrzení o ubytování. Tato nařízení ve svém důsledku vedou k použití lsti a nejrůznějších fint, jak jim dostát. Půjčují se peníze ve frontě na cizinecké policii, správa studentských kolejí vydává fiktivní potvrzení, že ubytuje studenta i během prázdnin, aby se nemusel vracet do vzdáleného domova, protože mu mimo školní rok neplatí studentské vízum. Na neprůhlednosti a komplikovanosti systému a na nezřídka nesplnitelných podmínkách se živí mnoho agentur, které za nemalý poplatek vydávají různá potvrzení, jež stačí cizinecké policii, ale často nemají žádnou další platnost. Celkově platí, že čím je jedinec v zoufalejší situaci, tím spíše se odhodlá k nějakému druhu lsti. Typickým příkladem takových zoufalých situací jsou momenty, onichž vyprávějí cizinci z Východu, kteří přijíždějí za sezónním zaměstnáním. Problémem pro tyto cizince není jen samotný pobyt v cizím, neznámém prostředí a obtížné zvykání si. Jde hlavně o časté odírání ze strany zaměstnavatelů, které se projevuje nepřiměřeně nízkou mzdou za vykonanou práci, těžkými pracovními podmínkami, ubytováním v nejistotě na nízké hygienické úrovni, bráněním v kontaktu s okolím i s blízkými doma a podobně. Právě zoufalství plynoucí z takových podmínek je v jednom z příběhů uvedených v druhé části této příručky popisováno jako motiv k rozhodnému činu útěku od zaměstnavatele za účelem nalezení jiného zaměstnání nebo dočasného návratu domů do země původu, a to právě s použitím lsti s vědomím rizika například ztráty zaměstnání a často i dobrých vztahů skrajany a podobně. Vztah mezi zaměstnancem a cizincem může být skutečně vztahem nerovným, kdy zaměstnanec je na zaměstnavateli existenčně závislý. Pobyt cizince bez trvalého pobytu totiž mimo jiné závisí i na tom, zda má zaměstnání, protože to je jedna z podmínek udělení povolení k dočasnému pobytu na našem území. Využití lsti je často snahou získat nějakou výhodu na úkor druhých. Jde o hledání cest, o nichž ti, kdo je volí, zpravidla vědí, že nejsou morální, ale jiné řešení nevidí. Bývají to řešení, která se mohou krátkodobě i vyplatit, ale dlouhodobě rozhodně ne. Neřeší totiž základní problém, jímž je nerovný přístup ke zdrojům a zároveň však takové řešení vede do bludného kruhu, ničí sebeúctu a sebevědomí a šanci na uznání druhých. Krom toho se nejrůznější lsti, jimiž lze individuálně nerovnosti obejít (použít fiktivní potvrzení, vyzrát na domácího či nadřízeného), stávají součástí tzv. členského vědění, které si znevýhodnění mezi sebou předávají, a v důsledku toho tak nevědomky posilují předsudky, které o nich ve společnosti panují. Úskočná strategie v podobě lsti se postupně může stát (a také stává) standardním řešením a jako taková vejít v obecnou známost, což přirozeně vyvolá protistrategie okolí (zpřísnění vydávání povolení k pobytu, nelegální lustrování potenciálních nájemníků, nepřijetí potenciální matky do zaměstnání). To vše, navzdory antidiskriminační legislativě, politice rovnosti příležitostí a osvětě, nerovnosti upevňuje. Hypoteticky lze předpokládat, že v pozadí tzv. sociální nepřizpůsobivosti mimo jiné často stojí také výše zmíněné přijetí světa nerovnosti a strategie drobných lstí, jakožto individuální cesty, jak překonat omezení životních šancí. 1.3 Vztah osobní závislosti Přijetí světa nerovnosti jako přirozeného i individuální překonávaní jeho bariér formou lsti často přivádí znevýhodněné do nedůstojného stavu osobní závislosti na někom, kdo zdánlivě podá pomocnou ruku.v krajních případech se znevýhodnění stávají snadnou kořistí amorálních jednotlivců či organizovaných kriminálních skupin, kdy osobní závislost přerůstá do novodobého vazalství. Považuje-li znevýhodněný své obtížné postavení za v podstatě normální (běžné, či dokonce legitimní), chápe pak často vstřícný přístup z druhé strany jako osobní laskavost konkrétního člověka, za niž je mu bezpodmínečně třeba prokázat vděk. Osobní zavázanost a loajalita k tomu, kdo laskavost prokázal, často vede ke snaze vyhovět i těm jeho přáním, jež nevyslovil. To může vést k určitým zárodkům či plnému rozvinutí (zejména v případě cizinců) nerovnoprávného vztahu typu patronáže či klientelismu.

12 23 24 V takové situaci jsou například matky malých dětí, které si váží toho, že nadřízený má pochopení pro jejich rodinnou situaci a umožňuje jim dále pracovat, nebo nájemníci v domech s regulovaným nájemným připouštějící, že majitel by vlastně mohl chtít daleko více, svým způsobem na ně doplácí a je vlastně vstřícný. Podobně někteří cizinci věří, že měli štěstí a potkali někoho mimořádně laskavého a vstřícného, díky němuž získali dobrou práci a zaměstnání. Za laskavost a vstřícnost se prokazuje vděk. Běžný vděk však může, a také se to stává, přerůst do zcela nerovnoprávného vztahu podřízenosti a někdy i vydírání. Takový patron si na vděčnost azejména loajalitu a někdy i drobné úsluhy zvykne a postupně je už samozřejmě očekává nebo přímo vyžaduje. Může jít o očekávání drobných úsluh mimo pracovní smlouvu (práce navíc či dle potřeby nadřízeného bez ohledu na pracovní dobu, pomoc při vyřizování soukromých záležitostí nadřízeného), šikanu nájemníků (zákaz přítomnosti jakéhokoli živočicha v bytě, zákaz věšení prádla v koupelně, vyžadování úklidu kolem popelnic či donášení na jiné nájemníky) či vydírání cizinců. Přirozená vděčnost tomu, kdo pomohl v tíživé situaci, postupně přeroste v nedůstojný vztah individuální závislosti na konkrétní osobě, a to za více či méně vydatného přispění znevýhodněného. Krátkozraká lest může vést k pocitu viny, kterou je třeba odčinit. Například ženy, které zapřely své těhotenství, bývají někdy k zaměstnavateli či nadřízenému přehnaně loajální a vstřícné, protože vědí, že vůči nim nebyly upřímné, a tak se snaží v dalších ohledech co nejvíc vyhovět a přizpůsobit se normě, nastavené pro bezdětné. V ponižující závislosti na druhém se však může znevýhodněný ocitnout i bez vlastního přičinění. Typickým příkladem je situace (především starých) nájemníků v původně obecním domě, jenž byl prodán (vrácen) soukromému majiteli, pro něž je obtížné se přestěhovat jinam. Vedle nedostatku zdrojů zde často hraje roli psychologická vazba k místu. Takoví nájemníci se proto snaží udělat vše, co se po nich žádá či pouze očekává, jen aby mohli zůstat. Do takové situace se však může dostat například i nezkušená dívka z venkova, která je ráda, že ve městě, kde se teprve začíná orientovat, nalezla ubytování za přijatelnou cenu. Požadavku přehnané loajality, ústupků a drobných služeb jsou znevýhodnění často prostě nuceni vyhovět. Při vstupu do regulérních občanskoprávních vztahů (kdy někdo přijíždí do cizího prostředí hledat práci nebo byt pro rodinu; kdy žena otěhotní dříve, než plánovala apod.) člověk zjistí, že nadřízený nebo majitel bytu výše zmíněné úsluhy a závazky samozřejmě očekávají, nebo dokonce vyžadují. Pokud člověk z nejrůznějších důvodů, které však většinou úzce souvisí s jeho znevýhodněným postavením, nemá jinou možnost jak problém řešit, nezbývá mu než ponižujícím požadavkům vyhovět. Vztah osobní závislosti, který bývá spojen s vydíráním a zneužíváním obtížně řešitelné životní situace, je typický pro cizince, zejména ze zemí bývalého Sovětského bloku, kteří pracují pro tzv. klienta. Tito klienti nejsou legálními zaměstnavateli nabízejícími řádné pracovní smlouvy, ale zprostředkovateli práce, kteří se pohybují na hranici i za hranicí legality a na svých pracovnících vydělávají. Cizinci jsou těmto klientům vydáni na milost a nemilost a ti toho plně využívají. Lze předpokládat, že do jednostranné závislosti na konkrétních lidech se mohou dostávat i další znevýhodnění. Například starší či zdravotně postižení lidé, kteří se snaží si udržet zaměstnání nebo nalézt nové.

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE Zpráva z výzkumu 1 TATO ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SYSTÉMOVÁ KONCEPCE PODPORY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ CIZINCŮ DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY (WORK IN PRAGUE),

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Nesnadné neznamená nemožné

Nesnadné neznamená nemožné Nesnadné neznamená nemožné Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání OBSAH Editorial...2 Proč hledám

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem osmé speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

HOSTITELSKÁ PÉČE. a příprava k ní. odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová

HOSTITELSKÁ PÉČE. a příprava k ní. odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová HOSTITELSKÁ PÉČE a příprava k ní odborná metodika Michaela Blahutová, Dagmar Zezulová OBSAH ÚVOD... 7 TEORETICKÉ VYMEZENÍ HOSTITELSKÉ PÉČE... 9 POJEM HOSTITELSKÁ PÉČE... 11 VÝZNAM A SMYSL HOSTITELSKÉ

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více