Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná."

Transkript

1 Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích a Kooperace pro ústecké Předlice. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková, JUDr.Rostislav Sochor

2 DRUG OUT Klub Veřejný závazek poslání, cíle, zásady, okruh osob: Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze. Základním principem služeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup k uživatelům, respektování osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi. V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil ), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy ) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění ) Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15 let problémoví uživatelé drog starší 15 let rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Poslání organizace o.s. DRUG OUT Klub Posláním organizace je pomoc zdravotně postiženým osobám s různými defekty v oblasti civilizačních chorob. Hlavním předmětem činnosti občanského sdružení je vyhledávání zdravotně postižených osob, osob ohrožených závislostí či již závislých na toxických látkách s cílem pomoci těmto osobám. Trvale usilujeme o generální i individuální prevenci postižení civilizačními chorobami včetně závislosti na toxických látkách, propagaci zdravého způsobu života, zveřejnění možných alternativ odvykání. Naše organizace nabízí pomoc a psychosociální podporu všem osobám, které jsou postiženy civilizačními chorobami včetně závislosti na výherních a hracích přístrojích, toxických a psychotropních látkách, osob ohrožených jinou sociální patologií. Usilujeme o sdružování fyzických a právnických osob ochotných pomoci při realizaci cílů sdružení včetně osob z okruhu rodinných příslušníků postižených. Občanské sdružení aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jeho celkovým posláním. (Stanovy o.s. DRUG-OUT Klub) Dlouhodobé cíle poskytovaných služeb: poskytování služeb Harm Reduction - snižování dopadů injekční aplikace drog u uživatelů drog rozšiřování povědomí o službách o.s. DRUG OUT Klub zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.) mezi uživateli

3 omamných a psychotropních látek a veřejností rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů poskytování sociální práce, motivačního tréninku, zprostředkování léčby navazování a udržení kontaktu s uživateli drog mapování drogové scény v Ústí nad Labem a Trmicích odstranění infekčního materiálu z veřejných prostor (ochrana obyvatel před možnou nákazou) Dílčí cíle poskytovaných služeb: prohloubení navázaného vztahu s klientem s důrazem na změnu rizikového chování podpora zvládání problematických důsledků vztahu a interakcí klienta a okolí, porozumění těmto problémům a zachování sociálního fungování klienta u signifikantních osob uživatelů drog - snaha o postupnou změnu postojů a názorů souvisejících s drogovým problémem a postupné uvědomění si rozsahu problému a hledání cesty, jak pomoci jeho zvládání dosahování změn u klientů v oblasti celkového zdraví (fyzického i duševního), sociálních kontaktů, v situaci s bydlením a prací, ve vztahu k policii, soudu a jiným institucím stabilizace klienta, návrat do určité životní role, zlepšení kvality života Organizační struktura Od došlo ke transformaci občanského sdružení na spolek. Výbor o.s. DRUG OUT Klub MUDr. Staňková Členové sdružení DRUG-OUT Klub MUDr. Staňková Předsedkyně Mgr.Kobližková JUDr. Sochor Kontaktní centrum pro drogově závislé Terénní program Ambulantní adiktologické služby Terénní program v Trmicích Kooperace pro ústecké Předlice Občanské sdružení DRUG-OUT Klub založili v roce 1994 psychiatři Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Hledali možnost, jak založit a provozovat zařízení výhradně pro uživatele nealkoholových drog, kteří se stávali častými pacienty psychiatrického oddělení. Kontaktní centrum začalo fungovat v pronajatém objektu Masarykovy nemocnice ve Staré ulici Terénní program vznikl o rok později. Programy o.s. DRUG OUT Klub: Kontaktní centrum pro drogově závislé Terénní program Ambulantní adiktologické služby Terénní program v Trmicích Kooperace pro ústecké Předlice

4 Realizační tým Programy o.s. DRUG-OUT Klub zajišťovali: Mgr. Radka Kobližková ředitelka programů, adiktolog MUDr. Erik Petrovský psychiatr Mgr. Lucie Slabá psycholožka, vedoucí gamblerské skupiny Mgr., Bc. Ilona Šulcová Dis. vedoucí Adiktologické ambulance, adiktolog Bc. Zuzana Danková sociální pracovnice, terénní pracovnice Bc.Tomáš Balek terénní pracovník, od 9/2014 vedoucí Terénního programu v Trmicích Štěpán Ribola, Dis. terénní sociální pracovník Irena Čalounová Dis. terénní sociální pracovník, socioterapeut Ambulance Danuše Rosolová Glasslová kontaktní pracovník/ zdravotní sestra, nyní na RD Bc. Kristina Křížová adiktolog, terénní pracovnice Mgr. Lenka Loužilová terénní pracovník Jaroslava Musílková zdravotní sestra -DPP Bc. Marta Jemelíková terénní pracovnice, sociální pracovnice Eva Čapková pracovník v sociálních službách (zdravotní asistent)-dpp Miroslava Roušarová zdravotní sestra-dpp Adriana Kuková zdravotní asistent-dpp Marcela Krahulíková úklid prostor zařízení V průběhu roku ukončili svá působení v organizaci: Bc. Radek Hodoval psycholog, socioterapeut Bc. Jana Kadlecová sociální pracovnice, vedoucí Terénního programu v Trmicich Bc. Lukáš Pelikán- sociální pracovník - DPP Lucie Pondělíková- terénní pracovník/pracovník v sociálních službách-dpp Hana Říčánková - terénní pracovník/pracovník v sociálních službách-dpp Petra Derdová - terénní pracovník/pracovník v sociálních službách-dpp Kateřina Zolotnicyna pracovník v sociálních službách MUDr. Antonín Machander supervizor vystřídán PhDr. Janou Doubravovou.

5 Kontaktní centrum pro drogově závislé Projekt zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku užívání drog a drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Kontaktní centrum v Ústí nad Labem je zařízením pro uživatele omamných a psychotropních látek kde jsou v popředí zájmu klientů služby jako je výměnný program, testování na infekční choroby, zprostředkování léčby a odkazy do substituce, konzultace s psychiatrem (vzhledem k tomu, že okolní Kontaktní centra nemají psychiatra v týmu, dojíždějí do Ústí nad Labem klienti z okolních okresů), zdravotní ošetření atd. V těchto službách dosahujeme opakovaně vysokého počtu výkonů. Jsme tedy Kontaktní centrum s nejvyšším počtem výkonů v Ústeckém kraji. Rekordní denní návštěvnost jsme měli 94 klientů! Domníváme se, že nastal čas, kdy by se faktor výkonnosti měl významně zohlednit při přidělování dotací, jak státních, tak regionálních. Kvalitu poskytované služby ověřilo certifikační místní šetření. Obdrželi jsme certifikát na období 4 let. Poslání Kontaktního centra pro drogově závislé Posláním Kontaktního centra je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, umožnit jim být součástí většinové společnosti a snížit rizika spojená s užíváním návykových látek. Zaměstnanci Kontaktního centra motivují klienty k dosahování změn v oblasti celkového zdraví - tělesného i mentálního a v oblasti sociálních kontaktů. Zajišťujeme bezplatnou a bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu, a tím prevenci výskytu hepatitid a HIV/AIDS. Nabízíme tyto základní činnosti Sociálně terapeutickou činnost Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Cíle Kontaktního centra: Hlavním cílem poskytovaných služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímž důsledkem má být změna životního stylu a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Veškeré cíle vycházejí z principu Harm Reduction. Prevence výskytu infekčních onemocnění, snižování mortality uživatelů drog, bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu. Cílovou skupinu programu tvoří: osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15 let problémoví uživatelé drog starší 15 let rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog veřejnost Priority služeb Kontaktního centra: naplňování strategie Harm Reduction

6 snižování dopadů injekčního užívání drog navázání a udržení kontaktu s nově příchozími uživateli zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.) rozšiřování povědomí o službách Kontaktního centra rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů poskytování doprovázející sociální práce, motivačního tréninku zprostředkování léčby, prevence relapsu zkvalitnění stávajících služeb spolupráce s dalšími poskytovateli služeb pro uživatele drog Principy práce: nízkoprahovost - snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná. anonymita - je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele. Ke vstupu do Kontaktního centra není potřeba osobních dokladů! individuální přístup - služby jsou poskytovány všem uživatelům na základě jejich individuálních potřeb. respektování svobodné vůle - klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel se může svobodně rozhodnout službu ukončit. veřejný přístup - veškeré služby Kontaktního centra jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace. bezplatnost - všechny služby poskytované Kontaktním centrem jsou bezplatné. (pouze poplatek za potravinový servis). flexibilita - služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla. dodržování práv klientů - uživatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti. Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace: Nabídka služeb se za rok 2014 nezměnila. Aktivity zaměřené na Harm Reduction - minimalizace zdravotních a sociálních rizik. Není zcela vyloučeno, že klient dospěje k rozhodnutí se léčit, abstinovat, k čemuž je nutné, aby toho byl duševně i fyzicky schopen. Proto je důležité akcentovat nutnost fyzického i psychického zdraví. Výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o možných nákazách. Výměnný program mimo jiné slouží i k udržování kontaktu a navázání další spolupráce s klientem. Cíl aktivity: redukce přenosu infekčních chorob, navázání spolupráce s klientem

7 - poskytování prezervativů poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě) - základní zdravotní ošetření nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog (absces, flegmóna apod.) - vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů,i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků) -vydávání želatinových kapslí na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu Jako jedno z mála zařízení máme možnost testování na infekční choroby-hepatitis,lues,hiv protilátky. Jedná se o aktivitu mezi klienty velmi žádanou. Jsou i tací, kteří si sami hlídají 3-4 měsíční interval odběrů. Výměna injekčního materiálu probíhá jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s příslušenstvím. Během služby kontaktní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví. Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby KC. Informace o infekčních chorobách Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek). Cíl aktivity: zlepšení informovanosti klientů z oblasti infekčních nemocí Základní poradenství (zdravotní, sociální, právní) Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti sociální (bydlení, ztráta OP, sociální dávky), zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex) a právní (konflikty se zákonem). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. DRUG-OUT Klub disponuje kontaktem na bezplatnou právní pomoc ve městě. Cíl aktivity: minimalizace zdravotních a sociálních komplikací Metody: - osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní, sociální) - odkazy a zprostředkování - rodičovská psychoterapeutická skupina Cílem služby je předat klientovi adekvátní (přesnou) informaci, která umožní snazší orientaci v problému, rozhodnutí. Cílem skupiny je sdílení podobných zkušeností, vzájemná pomoc a podpora, získávání zpětné vazby a náhledu. Od roku 2003 fungují webové stránky organizace. První pomoc, zdravotní ošetření Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Pracovníci odborně školeni v resuscitaci každý rok. Sociální servis Metody: - poradenství - osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi - pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání Cíl aktivity: snazší orientace klienta v síti sociálních zařízení. Pokud nabude klient pozitivní zkušenost v jednání s úředníky (nedochází ke konfliktu), získává signál, že spolupráce je možná. Dochází k posílení důvěry na obou stranách. Pokud má klient osobní doklady, může uspět při evidenci na ÚP, může nastoupit léčbu, má nárok na finanční příspěvek. Potravinový servis

8 Metody: - čaj, polévka, vitamíny, pečivo Společné posezení u čaje může usnadnit navázání kontaktu s klientem, důležitou roli hraje také u klientů s chudými stravovacími návyky /malnutrice/. Polévka a pečivo je pro mnohé klienty jediná strava za celý den. Hygienický servis Metody: - sprcha Služba je určena především klientům bez sociálního zázemí (zajištění základní hygieny). Pro klienty je tato služba důležitá také před návštěvou lékařů, institucí. Lékařská péče Metody: - psychiatrické vyšetření (v indikovaných případech medikace) - konzultace možnosti zapojení do substitučních programů - doporučení k jiným specialistům (př. kožní lékař, infekční oddělení, chirurgická ambulance, hospitalizace na psychiatrickém oddělení) Cílem je zdravotní stabilizace klienta, zlepšení zdravotního stavu. Poradenství pro ženy Metody: - zprostředkování kontaktu s úřady či zdravotnickými institucemi - lékařská péče - příprava na porod,péče o novorozence - edukace péče o dítě - péče o zevnějšek - SOS potřeby pro děti-pleny, oblečení, suchá strava - hygienický balíček pro gravidní klientky do porodnice Nabídka služeb pro klienty KC se nezměnila, nedošlo k omezení doby provozu zařízení. Zájem o jednotlivé služby dokumentuje tabulka výkonů. Provozní doba zařízení: Po Út konzultace s psychiatrem St Čt Pá Využití kontaktní místnosti: Po, St, Čt Út a Pá Výměnný program funguje po celou dobu provozu. Každý čtvrtek od hodin je pro klienty připraveno promítání filmu na přání. Vývoj a případné změny cílové populace Z hlediska typu užívaných návykových látek se klientela výrazně nemění. Největší počet představují uživatelé pervitinu - 437, dále klienti, kteří kombinují pervitin a buprenorfin, THC, vzrostl počet heroinistů - 73, celkově je počet závislých na opioidech 160 osob. Ústecko je historicky lokalita, kde

9 opiáty zaujímaly 1. místo. Obáváme se, aby se tato situace nevrátila, protože přináší pro klienty vážné zdravotní komplikace, vyšší úmrtnost na předávkování, vzrůst trestné činnosti, velký tlak na substituční programy atd. Počet unicitních klientů za rok 2014 je 853. Kapacitně je KC na maximu. Velkou úlevou bylo zřízení Ambulantních adiktologických služeb, kdy klienti, kteří měli zájem o ambulantní terapii nefungovali v KC, ale v ambulanci. Počet prvních kontaktů za uplynulý rok je 260. Z toho 81 klientů netrvalo na své anonymitě. Jejich charakteristika je uvedena níže v tabulkách. Více jak polovina se kontaktovala s nelegální drogou do svých 18 let, převážně do 15 let, tzn v době povinné školní docházky. Pohlaví Osob % muži ženy celkem 81 Kontaktní a poradenské služby: klienti Věk klientů Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) do 18 let nad 18 let z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho žen z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy z toho kombinace drog z toho se základní drogou těkavé látky z toho se základní látkou buprenorfin legálně z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně z toho speed,braun a jiné z toho se základní látkou metadon legálně z toho se základní látkou alkohol z toho gambling z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby Průměrný věk klienta 1) 32,12 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 2) 99 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů 4) z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 121 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) Počet vydaných injekčních jehel/setů Zprostředkované kontakty s uživateli drog* 1248 Odhad počtu neidentifikovatelných klientů (NC)** 98 1) Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby). 2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 3) Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 4) 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí. 5) Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.

10 Kontaktní a poradenské služby- služby/výkony Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Kontaktní místnost Počet návštěv Zdravotní ošetření Počet ošetření Individuální poradenství /60 Počet sezení/délka trvání jednoho sezení Skupinové poradenství 9 60/60 Počet skupin/ délka trvání jedné skupiny Krizová intervence Počet intervencí Reference do léčby Počet referencí Reference do programů substituce Počet referencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Těhotenské testy 23 Počet provedených testů Jiné testy, jaké? VHB Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 511 Počet telefonátů První pomoc 1 1 Počet intervencí Psychiatrická konzultace Info bezpeč.braní,sex,zdrav.,soci ální N Rodinné poradenství Secondhand + hygienický servis Potravinový servis Distribuce kondomů Distribuce zdrav.matstandard,kapsle,alobal,aj. Odkaz na zdravotnické služby Testy na přítomnost drog Edukativní programy/besedy Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog V rámci péče o klienta využíváme všech dostupných služeb ve městě viz níže. V případě pomoci při zajištění rezidenční léčby využíváme systém drogových služeb PL, TK, detoxy. Disponujeme seznamem sítě drogových zařízení a programů, který průběžně aktualizujeme. Vzhledem k vysokému počtu závislých na opioidech, je pro nás důležitá spolupráce s metadonovou jednotkou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem detoxifikační jednotka substituční programy (metadon) specializovaná oddělení (psychiatrické, infekční odd.,) Krajská hygienická stanice registrace klientů do registru žádostí o léčbu hygienické služby sběr dat

11 Zdravotní ústav očkování zaměstnanců Diagnostika, s. r. o. likvidace infekčního materiálu toxikologická vyšetření moče testování na hepatitidy, lues, HIV protilátky ze žilní krve Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Monitoring HCV Psychiatrické nemocnice a terapeutické komunity v ČR zajištění rezidenční léčby - k dispozici mají klienti aktuální seznamy léčebných zařízení Poradna pro infekční onemocnění ÚL léčba hepatitid Magistrát UL OSPOD, koordinátor pro oblast občanů společensky nepřizpůsobivých, koordinanční skupina proti sociálnímu vyloučení Komunitní plán péče oddělení sociální prevence a sociální práce oddělení dávek SSP Krajský úřad Ústeckého kraje protidrogový koordinátor /vzájemná informovanost o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, možnosti financování/ participace na tvorbě protidrogových strategií účast na tvorbě Katalogu sociálních služeb ÚK Probační a mediační služba UL kontrakt o vzájemné spolupráci Úřad práce aktuální nabídka volných pracovních míst, rekvalifikace komunikace s pracovnicemi poskytující soc. podporu hmotná nouze Kontaktní centra výměnné stáže aktuální info Azylový dům Samaritán spolupráce v rámci péče o společné klienty bezdomovce Terénní program asistence klientů na úřad, nejčastěji na ÚP Ambulantní adiktologické služby zajištění ambulantní terapie pro klienty Postrádáme ve městě ambulantní program pro uživatele OPL pod 15 let.

12 Co se povedlo: Srovnáme-li období rok 2013 a 2014, tak došlo k nárůstu počtu kontaktů s klienty KC o 1 382, za celkem. Denní návštěvnost neklesá pod 80 osob. Rekordní měsíc byl pro nás červen 2014, nejvyšší denní návštěvnost byla 105 osob, bylo vyměněno kusů injekčních setů! To je rekordní údaj za celou dobu naší 20 leté existence. Domníváme se, že počet uživatelů drog v regionu narůstá, protože počet nových klientů 260 za rok není malé číslo. Jedná se o klienty, kteří pak navštěvují KC opakovaně, to je jeden z důvodů nárůstu počtu měsíčních kontaktů. Dlouhodobí uživatelé OPL také docházejí do KC opakovaně. Jsou i tací, kteří přijdou na výměnu jehel i několikrát denně. V Ústeckém kraji jsme nejvytíženější KC. Je to dáno tím, že máme stabilní provozní dobu 10 hodin denně, v pátek 8 hodin, kvalitní personál a nabídku služeb velmi pestrou např. v týmu je zastoupen i zdravotnický personál, testujeme na infekční choroby ze žilní krve již od roku 1995, věnujeme se matkám uživatelkám a klientům pod 18 let věku. Podíváme-li se na trend využívání služeb KC, tak nejvyužívanější službou je výměnný program výkonů, což je cca o 2000 výkonů více než v roce Počet vyměněných injekčních setů je kusů, je to více než v roce předcházejícím o ks. Analyzujeme-li důvod takového nárůstu, docházíme k závěru: Počet vyměněných jehel vzrostl úměrně zvýšení počtu samotných výměn, o 2000 výkonů. Považujeme to za úspěch naší práce s klienty i proto, že jsme zařízení, které dlouhodobě neposkytuje inzulínové stříkačky BBraun. Veškerý HR materiál je poskytován zdarma, je pro klienty dostupný Jsme zavedená služba, která je stabilní Ústí n.l. je problémová lokalita uživatelé drog jezdí do města pro OPL i z okolních měst Protože máme v týmu zdravotnický personál, mohou požádat o testování a zdravotní ošetření Máme fungující Terénní program, který odesílá klienty do KC Klientela KC stárne ( velmi zdevastovaný žilní systém) a o to více potřebuje ostré jehly Pobyt v kontaktní místnosti výkonů, zdravotní ošetření 511 výkonů pro 156 osob, 202 výkonů v oblasti sociální práce a poradenství, 431 individuálního poradenství. Za pozornost stojí distribuce zdravotnického materiálu alobal, kapsle, HR materiál výkonů. Klientům jsme poskytli 4446 kusů kondomů! Stálý zájem registrujeme v psychiatrickém ošetření, testování na infekční choroby, odkazy do léčby a substituce 152 osob/ 235 výkonů, potravinový servis, 410 výkonů- hygienický servis a second hand, do zdravotnických zařízení a sociálních služeb 223 výkonů atd. Významnou cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci uživatelů drog. Za rok 2014 navštívilo KC 77 rodičů poradenství individuální, rodinné a účastní se rodičovské skupiny. Na jedné straně nás tento úspěch těší, ale zároveň představuje velkou finanční zátěž pro organizaci. Zatím jsme nepřistoupili ani k částečné úhradě zdravotnického materiálu klientem. Současný postoj vedení služby je zachovat HR aktivity bezplatné. KC v Ústí nad Labem je zařízením pro uživatele OPL, kde jsou v popředí zájmu klientů služby jako je výměnný program, testování na infekční choroby, zprostředkování léčby a odkazy do substituce, zdravotní ošetření atd. V těchto službách dosahujeme opakovaně vysokého počtu výkonů. Jsme přesvědčeni, že služba plní svoji funkci. Rozpočet na 2014 nám nedovolil rozšiřovat služby pro klienty např. i o víkendu. Víme, že by toto UD uvítali. Z finančních důvodů poskytujeme hygienický servis 3x týdně. Díky velké poptávce a osvíceným finančním donorům se podařilo od zahájit provoz Adiktologické ambulance, která není součástí K-centra. Zaměřuje se především na matky s dětmi, patologické hráče, klienty od 15 do 18 let atd. V rámci práce s veřejností a rozšiřování povědomí o službě proběhla setkání se 242 studenty ústeckých škol.

13 Finanční zpráva Přehled o finančních prostředcích získaných na realizaci projektu v roce 2014 RVKPP ,00 Kč MPSV ,00 Kč MZ ,00 Kč Ústecký kraj ,00 Kč Město Ústí nad Labem ,00 Kč Sponzorské dary, vlastní příjmy ,00 Kč Ostatní vlastní příjmy organizace ,00 Kč ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 Kč i/ Nákladová položka Celkové náklady za rok Provozní náklady celkem ,00 Kč 1.1 Materiálové náklady celkem ,00 Kč - potraviny ,00 Kč - kancelářské potřeby 7003,00 Kč - DDHM do 40 tis ,00 Kč - zdravotnický materiál ,00 Kč - ostatní materiálové náklady ,00 Kč - hygienický materiál 8 658,00 Kč 1.2 Nemateriálové náklady celkem ,00 Kč Energie 3 792,00 Kč -elektřina 3 792,00 Kč Cestovné ,00 Kč - cestovné zaměstnanců ,00 Kč Ostatní služby ,00 Kč - telefony 20834,00 Kč - poštovné 729,00 Kč - nájemné ,00 Kč - ekonomické a účetní služby ,00 Kč - školení a vzdělávání ,00 Kč - supervize 3 500,00 Kč - jiné ostatní služby ,00 Kč 1.3 Jiné provozní náklady 9 346,00 Kč - daně a poplatky ,00 Kč 2. Osobní náklady celkem ,00 Kč 2.1 Mzdové náklady ,00 Kč - hrubé mzdy ,00 Kč - OON na DPP ,00 Kč 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ,00 Kč Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč

14 Terénní program Během sledovaného období nedošlo k omezení poskytovaných služeb, naopak se intenzivně věnujeme nejproblematičtější sociálně vyloučené lokalitě Předlice pokračujeme v plnění zakázky Člověka v tísni o.p.s. KOOPERACE pro Předlice (ESF). Dále realizujeme terénní program v Trmicích, obec ležící u města Ústí n.l. Poslání Terénního programu: Posláním Terénního programu je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Terénní program je zaměřen na poskytování služeb sociální péče komunitě pouličních uživatelů drog. Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž primárním cílem u nich nemusí být abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction). Nedílnou součástí Terénního programu je také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob (princip Public Heath). Cílová skupina Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Etnické menšiny Veřejnost - děti a mládež ve věku 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Nabízíme tyto základní činnosti Služby programu jsou poskytovány osobám od 15ti let věku zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poslání Terénního programu minimalizace zdravotních a sociálních komplikací omezení šíření infekčních chorob, zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních navázání kontaktu s uživateli drog a další spolupráce bezpečí a ochrana klienta účinná opatření ochrany veřejnosti public health Cíle Terénního programu: naplňování strategie Harm Reduction navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog získání nových klientů ke spolupráci zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ) zkvalitnění stávajících služeb mapování drogové scény účinné reagování na měnící se situaci na drogové scéně (např. změna lokalit) rozšiřování povědomí o významu terénní práce a Kontaktním centru mezi veřejností bezpečí a ochrana klienta účinná opatření ochrany veřejnosti public health Aktivity realizované v rámci projektu, jejich obsah a vývoj

15 Terénní program je komplexní se zaměřením na bio-psycho-sociální podstatu problému, odpovídá potřebám klienta a podporuje ho v dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví. Je zaměřen na poskytování zdravotně sociálních služeb komunitě pouličních uživatelů drog (centrum města Mírové náměstí, okolní ulice, nádraží ČD, okrajové části města Krásné Březno, sociálně vyloučené lokality, přilehlé obce např.: Trmice). Terénní program realizovaný profesionály nabízí tyto služby: Aktivity zaměřené na Harm Reduction minimalizace zdravotních a sociálních rizik. Není zcela vyloučeno, že klient dospěje k rozhodnutí se léčit, abstinovat, k čemuž je nutné, aby toho byl duševně i fyzicky schopen, to je úkol pro HR. Výměna injekčního materiálu probíhá jeden použitý kus za nový set /inj. stříkačka, dezinfekční tampon, sterilní vatový tampon, sterilní voda k aplikaci/. Po dohodě s pracovníkem může klient dostat 1 injekční stříkačku s příslušenstvím. Během služby kontaktní pracovník s klientem hovoří, provádí poradenskou službu, zejména z oblasti zdraví. Aktivity H. R. patří mezi nejvyhledávanější služby TP. výměnný program (výměna injekčních stříkaček a jehel, poskytování dezinfekce, sterilních filtrů a vody na přípravu roztoku) směřuje k odstranění opakovaného používání náčiní k intravenózní aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů (např. použití jedné injekční stříkačky dvěma či více klienty). Význam výměnného programu spočívá jednak v bezpečném shromažďování infekčního materiálu a dále pak v omezování šíření infekčních chorob. V tomto případě samotná výměna nestačí, je třeba pravidelně a důrazně šířit informace o možných nákazách. poskytování prezervativů poskytuje možnost předat klientovi informace o pohlavně přenosných nemocech (o přenosu, příznacích a léčbě) základní zdravotní ošetření nedílnou součástí je komunikace s klientem s možností informovat jej o bezpečném braní a zdravotních komplikacích spojené s rizikovým užíváním drog vyšetření na infekční choroby (patří sem zprostředkování testů, i pre a posttestové poradenství o infekčních onemocněních, sdělování výsledků) vydávání želatinových kapslí na základě ankety mezi klienty jsme přistoupili na distribuci želatinových kapslí pro uživatele pervitinu, jsou velmi oblíbeným artiklem Informace o infekčních chorobách Poskytované informace se týkají především hepatitid, HIV, lues jejich přenos, příznaky, testování a léčba. Přenos informací probíhá formou slovní (vhodně vedenou komunikací) a formou písemnou (prostřednictvím tištěných informačních letáků zhotovených přímo pro uživatele návykových látek). Když nám to finanční situace dovolí, tak realizujeme testování na HIV, HCV, lues z kapilární krve. Základní poradenství (zdravotní ) Poradenství je poskytováno formou vhodně vedené komunikace. Jedná se převážně o informace z oblasti zdravotní (bezpečnější užívání drog, bezpečný sex). Pokud zakázka přesahuje kompetence pracovníka, je klient odkázán na služby konkrétních zařízení. Často do KC. - osobní či telefonické poradenství (oblast drogových závislostí, zdravotní,) - odkazy a zprostředkování První pomoc, zdravotní ošetření Tato služba zahrnuje pomoc zejména při předávkování, dále ošetřování různých kožních následků injekčního užívání, řezných ran atd. Časté je ošetření zánětlivých onemocnění kůže. Sociální servis - poradenství - osobní asistence při jednání na úřadech a dalšími pomáhajícími institucemi - pomoc při zajištění dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání, - pomoc při zajištění následné léčby v PN, TK Sběr odhozených injekčních stříkaček Sběr injekčního materiálu probíhá ve vytipovaných lokalitách. Infekční materiál se shromažďuje do speciálních kontejnerů (jeho likvidaci zajišťuje Diagnostika s.r.o.). Mapování drogové scény

16 Terénní práce musí pružně reagovat na změny v rámci drogové scény. Mapování probíhá v rámci města Ústí nad Labem, Trmice. Rozšiřování povědomí o terénní práci mezi obyvateli Ústí nad Labem a Trmice probíhá jednak samotnou činností v ulicích města, kdy si lidé všimnou terénních pracovníků v přímém kontaktu s UD nebo pomocí propagačních letáků. Dále TP mapuje trendy na drogové scéně výskyt nových drog, změna kvality atd. Podpůrný rozhovor Jedná se rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, co nám chtějí sdělit. Má nejrůznější téma- co právě dělají, co je nového atd. Má velký význam pro další práci s klientem, dochází k hlubšímu vzájemnému poznání. Provozní doba Terénní programu Po - Čt: 8:00 18:00 Pa: 8:00 16:00 Terénní pracovníci se řídí rozpisem služeb, který vedoucí Terénního programu sestavuje každý týden. Rozpis služeb zabezpečuje realizaci Terénní programu, je odvislý od časového harmonogramu pro klienty Terénního programu. Rozpis služeb je konzultován s terénními pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty v terénu. Terénní práci vykonávají vždy dva pracovníci. Vývoj a případné změny cílové populace Za uplynulý rok došlo k navýšení počtu klientů o 56 osob, celkem 542 klientů, vzrostl počet injekčních UD, což je pro terénní program obvyklé. Standardními klienty TP jsou nitrožilní uživatelé OPL zejména pervitinu 391 UD z otevřené drogové scény, často žijící v sociálně vyloučených lokalitách města. U 110 IUD nelze určit základní drogu, protože užívají několik druhů drog současně nejčastěji pervitin a buprenorfin. Kombinaci obou si vynutila kvalita drog. Závislých na opioidech je 31. O 100% se zvýšil počet nových klientů 159 osob. Specifické cílové skupiny Romští uživatelé drog Specifickou klientelou TP jsou Romové. Jsou to klienti, kteří obvykle nebývají v kontaktu s žádnou institucí, nebo nejsou schopni navštívit zdravotnické zařízení, ( nemají základní informace o bezpečnějším užívání drog, informace o infekčních nemocech). Užívání drog je rozděleno dle lokalit. V sociálně vyloučených lokalitách užívají zejména pervitin, nitrožilně, ti mladší ho kouří prostřednictvím alobalové folie. Neobvykle dobře se daří distribuovat prezervativy IUD. Dodržování zásad bezpečnějšího užívání drog je problematičtější, klienti mají po vpiších velmi zdevastované žíly. Dosáhnout toho, že aplikace drog proběhne v souladu se zásadami hygieny, je nadlidský výkon. Klienti z ghet nevidí často žádné východisko ze své špatné sociální situace, a to může být důvodem ztráty motivace k jakékoli změně. UD na skryté drogové scéně Pro usnadnění a přiblížení se této skryté populaci uživatelů drog využíváme práci indigenních terénních pracovníků. Přínosem je, že ITP je součástí subkultury uživatelů drog a snáze může kontaktovat skrytou populaci (např. na bytech, kde se schází uživatelé drog, o víkendech). Cílem je zkvalitnění streetworku zvýší se počet nově kontaktovaných klientů, rozšíří se povědomí o TP. TP profesionálové vykonávají terénní práci na toxibytech, ubytovnách. Vždy ve dvou, nikdy nepracuje streetworker sám.

17 Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem detoxifikační jednotka substituční programy (metadon) specializovaná oddělení (psychiatrické, infekční odd.,) Krajská hygienická stanice registrace klientů do registru žádostí o léčbu hygienické služby sběr dat Zdravotní ústav očkování zaměstnanců Diagnostika, s. r. o. likvidace infekčního materiálu Psychiatrické léčebny a terapeutické komunity v ČR zajištění rezidenční léčby /k dispozici mají klienti aktuální seznamy léčebných zařízení/ Poradna pro infekční onemocnění ÚL léčba hepatitid Magistrát UL OSPOD, koordinanční skupina pro osoby ohrožené drogou a sociálním vyloučením Komunitní plán péče oddělení sociální prevence Krajský úřad Ústeckého kraje protidrogový koordinátor /vzájemná informovanost o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, možnosti financování/ participace na tvorbě protidrogových strategií Úřad práce aktuální nabídka volných pracovních míst sociální podpora Kontaktní centrum UL nabídka navazujících služeb pro klienty Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřad vlády ČR podepsáno memorandum o spolupráci spolupráce při tvorbě regionálních koncepcí sociálního začleňování Člověk v tísni spolupráce v TP v sociálně vyloučených lokalitách Oblastní charita - Azylový dům Samaritán, nízkoprahový klub Světluška spolupráce v rámci péče o společné klienty bezdomovce a rodiny s dětmi (šatník) Město Trmice tvorba strategického plánu sociálního začleňování terénní sociální práce v lokalitě Co se povedlo: Statistické zpracování 2014 jasně hovoří o maximálním využití kapacit TP. Z mapování drogové scény vyplývá potřebnost soustředit se na problémové lokality města, zejména sociálně vyloučené., které představují kumulaci sociálních a zdravotních problémů. Dále jsou to oblasti, kde žije mnoho dětí, které se celý den pohybují v ulicích, jsou různého věku. Streetworkeři se musí věnovat i jim ( riziko poranění o odhozenou jehlu atd.). Streetworkeři se věnují i lokalitám s ubytovnami pro méně majetné občany. Z popisu to může budit dojem, že město Ústí n.l. má jen problémové lokality a nežádoucí ubytovny. Při současném počtu terénních pracovníků se můžeme věnovat jen místům s vysokým rizikem. Našim cílem pro r je rozšíření TP do okolích sídlišť a oslovit mladší klientelu užívající OPL. Za současné finanční situace nedošlo k omezování TP, a to bylo pro nás v roce 2014 prioritou. Cíle programu 2014 byly reálné a tým terénních pracovníků je naplnil zcela.

18 Došlo k výraznému navýšení počtu nových klientů 159 osob.. Počet vyměněných jehel klesl oproti roku 2013 o ks, počet samotných výměn naopak vzrostl o 122. Počet vyměněných jehel TPprofesionály neklesl, ale ke snížení došlo u indigenních TP jeden z nich se přestěhoval do Teplic. Zvýšil se i počet zdravotních ošetření 197 výkonů, referencí do KC a do léčby 567 výkonů, distribuce HR materiálu výkonů, výrazně se zvýšil počet poskytnutých krizových intervencí v r , ale v r výkonů! V sociálně vyloučených lokalitách jsme sociálně slabým UD distribuovali instantní dětskou stravu (čaje, kaše, kojenecká mléka), kterou jsme dostali darem. Ve vyloučené lokalitě Předlice bylo v rámci Terénního programu otestováno z kapilární krve 25 osob na HCV, HIV, lues, 9 testů bylo pozitivních na HCV. Testovaní byli odesláni do poradny pro infekční nemoci ke kontrolnímu odběru. Terénní program probíhá pouze ve městě Ústí nad Labem a Trmicích. V UL je rozdělen v rámci harmonogramu podle čtvrtí města a zvláštní zřetel mají sociálně vyloučené lokality, protože tam dochází ke kumulaci sociálních patologií a představují pro ostatní veřejnost zvýšené riziko. Pro doplnění výkaznictví TP uvádíme popis jedné z nich - Předlice, kde žije obyvatel, jedná se o průmyslovou část města. Je vydefinována v Gabalovy mapě sociálně vyloučených lokalit. Kontaktní a poradenské služby- služby/výkony Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Zdravotní ošetření Počet ošetření Poradenství Počet sezení/délka trvání jednoho sezení Krizová intervence Počet intervencí Reference do K-center Počet referencí Reference do léčby Počet referencí Reference do programů substituce Počet referencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Těhotenské testy 0 0 Počet provedených testů Testy lues 5 5 Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 174 Počet telefonátů První pomoc 0 0 Počet intervencí Podpůrný rozhovor Info bezpečné užívání, sex, zdravotní a sociální Distribuce HR mater.,kapsle,alobal,zdr.mate riál Info o drogách,službách,atd Distribuce kondomů Odkazy zdr. a soc. služby Asistence/doprovod Distribuce oblečení a jídla (pro děti) ) ks kondomů: 3 ks os/den Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).

19 Kontaktní a poradenské služby: klienti Věk klientů do 18 let nad 18 let Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) - z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho žen z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy z toho se základní drogou kombinace drog z toho se základní drogou těkavé látky z toho se základní látkou buprenorfin legálně z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně z toho se základní látkou metadon nelegálně z toho se základní látkou metadon legálně z toho se základní látkou alkohol z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby Průměrný věk klienta 1) 34,9 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 2) 324 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů 4) z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 145 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) Počet vydaných injekčních jehel/setů Počet nalezených injekčních stříkaček 354 Odhad počtu neidentifikovatelných klientů NC 27 Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu 59 1) Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby). 2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 3) Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 4) 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí. 5) Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.

20 Finanční zpráva Přijaté finanční prostředky od: Přidělené finanční prostředky (Kč) MPSV MZ RVKPP Ústecký kraj Město Ústí nad Labem Člověk v tísni CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nákladová položka Celkové náklady za rok Provozní náklady celkem ,00 Kč Materiálové náklady celkem ,00 Kč - kancelářské potřeby 7 574,00 Kč - DDHM do 40.tis ,00 Kč - zdravotnický materiál ,00 Kč - Hygienický materiál 450,00 Kč - ostatní materiálové náklady ,00 Kč Nemateriálové náklady celkem ,00 Kč Energie 3 674,00 Kč Elektřina 3 674,00 Kč Cestovné ,00 Kč - cestovné zaměstnanců ,00 Kč Ostatní služby ,00 Kč - telefony ,00 Kč - poštovné 529,00 Kč - nájemné ,00 Kč - ekonomické a účetní služby ,00 Kč - školení a vzdělávání ,00 Kč - supervize ,00 Kč - jiné ostatní služby ,00 Kč 2. Osobní náklady celkem ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč - hrubé mzdy ,00 Kč - OON na DPP ,00 Kč Odvody sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč

21 Ambulantní adiktologické služby AAS je v Ústí nad Labem nově vzniklou službou v roce 2014, její existenci si vynutila velká poptávka po ambulantní léčbě ze strany ústeckých i mimoústeckých klientů. Ke vzniku samostatné služby došlo z důvodu pokrytí většího spektra služeb pro klienty, kteří se rozhodli pro abstinenci od návykových látek. Jednou z hlavních myšlenek byla možnost odděleně přijímat klienty aktuálně abstinující od aktivních uživatelů návykových látek přicházejících do kontaktního centra. Kontaktnímu centru se mohlo kapacitně ulevit. Rozpočet AAS je reálný, přesto se nepodařilo dosáhnout 100% naplnění. Potencionálním donorům se sice projekt líbí, ale finančně ho všichni nepodpořili. Největší problém je s Magistrátem Ústí nad Labem, jeho OSPOD a oddělení sociální prevence nám do AAS klienty neustále odesílá, ale finanční podpora v roce 2014 nebyl žádná. Potěšila nás podpora Výboru dobré vůle, díky které jsme byli schopni zakoupit potraviny a kojeneckou stravu pro děti. V roce 2015 například plánujeme založit podpůrnou skupinu pro abstinující rodiče. O tuto službu je velký zájem zejména ze strany samotných klientů. Cílová skupina AAS: Uživatelé nelegálních návykových látek a alkoholu Mladiství a mladí dospělí užívající nelegální návykové látky Osoby v krizi přičemž osobami v krizi se s ohledem na poskytované adiktologické služby rozumí rodinní příslušníci nebo osoby blízké osobám závislým Patologičtí hráči Klienti medikovaní buprenorfinovým preparátem Osoby experimentující s návykovými látkami Základní poskytované služby Adiktologické vyšetření a poradenství Psychiatrická péče Prevence relapsu Psychoterapie Skupina pro patologické hráče Odborné sociální poradenství Laboratorní diagnostické vyšetření Spolupráce s institucemi (lékaři, OSPOD, atd.) Provozní doba Ambulance Po - Čt: 8:00 18:00 Pa: 8:00 16:00 Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace: Vzhledem k nižší finanční podpoře od donátorů jsme zaměřili naše služby především na skupinu patologických hráčů, těhotné ženy a rodiče užívající návykové látky a mladiství, mladé dospělé užívající návykové látky a v druhé polovině roku 2014 také na klienty medikované buprenorfinovým preparátem. Klienti měli možnost využít tyto služby: Psychoterapie (individuální, párová, skupinová) Psychoterapii vnímáme jako proces způsobující změny v osobnostní struktuře klienta. Klient přichází s určitou zakázkou, kterou s terapeutem začlení do terapeutické smlouvy. V této smlouvě je také sepsána dohoda o podmínkách a průběhu terapie. Psychoterapii poskytují klientům vždy pracovníci, kteří mají započatý či dokončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Psychoterapie probíhá jedenkrát týdně nebo jedenkrát za dva týdny. Největší zájem je o individuální terapii, do které jsou klienti zapojeni na vlastní žádost nebo na doporučení OSPOD či sociálních kurátorů pro mládež.

22 Prevence relapsu Podpora sebekontroly a posílení dovedností potřebných k předcházení užití návykových látek. Jedná se o specifický psychoedukuační program k udržení abstinence, který je nedílnou součástí práce s klienty v ambulantním terapeutickém programu. Skupiny pro patologické hráče Společenství žen a mužů, kteří se vzájemně dělí o své zkušenosti tak, aby dokázali vyřešit svůj společný problém. Skupina je vedena psycholožkou a probíhá jedenkrát týdně 60 minut. Zájem o skupinu stále narůstá, klienti dojiždějí z Teplic, Děčína, Litoměřic i Žatce. Na konci roku také proběhla vánoční skupina, které se zůčastnily také partneři/patnerky klientů. Psychiatrická péče - Odborná psychiatrická pomoc je nedílnou součástí péče o závislé. U klientely zneužívající drogy se často vyskytují duální diagnózy. Např. deprese, psychotická onemocnění atd. Součástí týmu naší služby je také psychiatr, kterého klienti mohou navštívit jedenkrát týdně. Odborné sociální poradenství Důležitou složkou ambulantní péče je odborné sociální poradenství. Abstinujícím klientům pomáháme s návratem do běžného života. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například vyřízení osobních dokladů, dávek finanční pomoci, ubytování, hledání zaměstnání apod. Velmi důležitá je sociální práce u matek pečujících o nezletilé děti, kde je nutná sociální stabilizace a vytvoření vhodných podmínek pro sanaci rodiny. Edukace klientek - matek (příp. otců) v péči o děti, poskytnutí potravinové a hygienické pomoci Pro rodiče máme k dispozici přebalovací pult, jídelní židličku, potřeby pro hygienickou péči o děti. Jako velmi důležitou činnost vnímáme také předávání informací o vhodné péči o děti, nácvik samotných úkonů. Klientům jsme také byli schopni poskytnout kojeneckou stravu, potraviny pro děti, oblečení (z vlastních zdrojů organizace) a hygienické pomůcky v případě nouze. Laboratorní diagnostická vyšetření Zajistíme diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se však o terapeutický nástroj. Pomocí vyšetření pouze kontrolujeme klientovu abstinenci, důležitá však je individuální práce s klientem, jakým způsobem spolupracuje, co všechno již dokázal atd. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) a pro ženy vyšetření na graviditu. Spolupráce s institucemi Spolupráce s ostatními kontaktními centry a s léčebnými zařízeními (terapeutické komunity a psy. léčebny) v regionu i v celé republice je pro zařízení našeho typu nezbytná. Sdělujeme si navzájem nové informace o zařízeních, nové možnosti péče, nebo třeba aktuální možnosti nástupu pro klienty. Pochopitelně ze stejných důvodů spolupracujeme i se zařízeními následné péče (doléčovací zařízení, ambulantní léčebné programy, denní stacionáře apod.), do kterých jim v případě zájmu zprostředkováváme nástup. Dále se při své práci neobejdeme bez oboustranné spolupráce s kurátory, se kterými pravidelně uskutečňujeme případové klientské konference. V uplynulém roce jsme také úzce spolupracovali s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva, kde naše klientky (matky nezletilých dětí) využívaly bezplatné právní poradenství, doučování dětí a sociálně aktivizační služby pro rodiny. Spolupracovali jsme také s Úřadem práce, kde byli klienti zapojeny do projektu podporovaného zaměstnávání. Spolupracovali jsme také s pracovníky jiných služeb pečujících o klienty, např. sociálními pracovníky Oblastní charity Česká Kamenice. Zajištění další odborné lékařské péče Velmi důležitá je možnost předání klientů do další odborné péče, kterou naše zařízení není schopné poskytnout jako je např. gynekolog pro těhotné a matky, hepatolog apod. Vzhledem k výborné spolupráci s Masarykovou nemocnicí, není pro nás nepřekonatelné zajištění odborných lékařských služeb. Aktivity realizované v rámci projektu, jejich obsah a vývoj Rok 2014 byl prvním rokem fungování projektu AAS. V tomto roce vstoupilo do služby 83 unicitních klientů. Vzhledem k jedinečnosti služby navštěvují pravidelně zařízení i klienti z okolních měst (Děčín, Teplice, Litoměřice apod.). Neustále jsme také oslovováni pracovníky Magistrátu Ústí nad Labem (sociální kurátoři pro mládež, OSPOD), abychom přijali do ambulantní terapeutické péče

23 další klienty, stejně tak se na nás obracejí lékaři psychiatrických léčeben k zajištění navazující terapeutické péče. Největší zájem klienti projevili o individuální psychoterapii ( s cílem abstinovat v ambulantních podmínkách), kterou využilo 59 osob a v průběhu roku jsme službu poskytli 288 x. Tuto službu využili patologičtí hráči, mladí dospělí, kteří užívají návykové látky i rodiče, kteří mají problém s užíváním návykových látek a hrozí odebrání dětí do náhradní rodinné péče nebo již k odebrání došlo. Klientům jsme kromě individuální terapeutické práce poskytovali také často podpůrné rozhovory, které se zaměřovaly na řešení aktuální situace klienta, často jsme tuto službu poskytli během prvního kontaktu, při mapování situace, sběru anamnestických dat, kdy se dojednávala následující spolupráce. Počet výkonů- 82/54 osobám. Součástí terapeutického programu je také testování moči na přítomnost návykových látek. Tuto službu poskytujeme vždy se souhlasem klienta, případně zákonného zástupce. Jedná se však pouze o doplňkovou službu při individuální terapeutické práci a samostatně testování na přítomnost návykových látek neposkytujeme. Tuto službu vnímáme jako důležitou například u rodičů, kteří bojují o navrácení dětí zpět do své péče a jsou povinni předkládat výsledky vyšetření při umožnění styku s dětmi. Stejně tak testování na přítomnost návykových látek provádíme u klientů medikovaných buprenorfinovým preparátem, využívajícíh služeb psychiatra AAS, k potvrzení abstinence od nelegálních látek (např. heroin, pervitin). Počet výkon Velmi nás těší zájem o skupinu patologických hráčů, do které se zapojilo 14 unicitních klientů a 8 rodinných příslušníků. Skupinovou terapii jsme poskytli 170 x. Pokud klientův stav vyžadoval residenční typ léčby, zajistili jsme klientům přijetí do psychiatrické léčebny či terapeutické komunity. V roce 2014 jsme odkázali 14 klientů do pobytového léčebného zařízení. V roce 2014 proběhlo také 16 individuálních sezení s rodinnými příslušníky. Stejně tak jsme s rodinnými příslušníky pracovali v rámci skupinové práce při terapeutické skupině patologických hráčů. Nedílnou součástí služeb AAS je také odborné sociální poradenství a pomoc klientům v sociální stabilizaci. Jednalo se zejména o vyřízení dokladů, řešení bytové situace, dluhové problematiky. Počet výkonů 18. V druhé polovině roku 2014 jsme rozšířili cílovou skupinu AAS o klienty, kteří jsou medikování legálně předepsaným buprenorfinovým preparátem. Pro tuto skupinu klientů byl v AAS přítomen psychiatr. Jednalo se zejména o matky užívající nelegální opioidy, které potřebovaly preskripci legálně získaného substitučního preparátu k omezení škodlivého užívání (nitrožilní aplikace) a celkové změně životního stylu (nemusejí denně shánět dávku drogy na černém trhu). Stejně tak tuto službu často využívali muži, kteří díky legální prekripci substitučního preparátu byli schopni získat legální práci, zapojit se plně do pracovního procesu a nemuseli získávat drogy na černém trhu. Počet klientů- 25, počet výkonů -64. Této aktivity využívají klienti i z jiných okresů. Evidováno máme 106 poradenských telefonátů. Vnímáme velký zájem o naše služby a stále narůstající poptávku ze strany klientů i institucí. Vzhledem k nižším finančním možnostem fungujeme prozatím v omezeném režimu, v následujícím roce bychom se chtěli věnovat cílové skupině v plném rozsahu. Vývoj a případné změny cílové populace V roce 2014, tedy v prvním roce fungování služby AAS využilo 83 unicitních klientů. Jednalo se o 43 mužů a 40 žen. Ženy byly nejčastěji matky, využívající individuální psychoterapii a odborné sociální poradenství. Muži tvořili převážnou část patologických hráčů využívajících terapeutické služby AAS.

24 Průměrný věk klientů byl 30,6. Do AAS přišlo v roce klientů, kterým bylo od 15 do 18 let a 75 klientů nad 18 let. Nejčasteji byla základní drogou, pro jejíž užívání klienti vyhledali služeb AAS byl pervitin, a to u 38 klientů. Dále klienti AAS nejčastěji užívali legálně předepisovaný buprenorfinový preparát 26 klientů. Do AAS přišlo v roce patologických hráčů. Velmi dobře funguje svépomocná skupina. 3 klienti vyhledali služby AAS pro užívání kanabinoidů, jednalo se o klienty do 18 let. V roce 2014 jsme pracovali také s rodinnými příslušníky klientů formou individuálního poradenství a skupinové práce (např. vánoční gamblerská skupina). Kontakt s neuživateli drog - 41 výkonů. Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog V rámci péče o klienta využíváme všech dostupných služeb ve městě viz níže. V případě pomoci při zajištění rezidenční léčby využíváme systém drogových služeb PN, TK, detoxy. Disponujeme seznamem sítě drogových zařízení a programů, který průběžně aktualizujeme. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem detoxifikační jednotka substituční programy (metadon) specializovaná oddělení (psychiatrické, infekční odd.,) Krajská hygienická stanice registrace klientů do registru žádostí o léčbu hygienické služby poskytování informačních materiálů sběr dat Zdravotní ústav očkování zaměstnanců Diagnostika, s. r. o. toxikologická vyšetření moče testování na hepatitidy, lues, HIV protilátky ze žilní krve Psychiatrické nemocnice a terapeutické komunity v ČR (zejména TK Karlov) zajištění rezidenční léčby Poradna pro infekční onemocnění ÚL léčba hepatitid Magistrát UL OSPOD, koordinátor pro oblast občanů společensky nepřizpůsobivých, koordinanční skupina pro osoby ohrožené drogou Komunitní plán péče oddělení sociální prevence Krajský úřad Ústeckého kraje protidrogový koordinátor /vzájemná informovanost o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, možnosti financování/ participace na tvorbě protidrogových strategií Dluhová poradna řešení dluhové problematiky klientů Úřad práce aktuální nabídka volných pracovních míst, řešení finanční situace klientů Azylový dům pro matky s dětmi spolupráce v rámci péče o společné klientky Poradna pro občanství, občanská a lidská práva bezplatné právní služby Postrádáme ve městě ambulantní program pro uživatele OPL pod 15 let.

25 Poradenské služby: klienti Věk klienta do 18 let nad 18 let Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho žen z toho se základní drogou heroin z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy z toho s KOMBINACÍ DROG z toho GAMBLEŘI z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně z toho se základní látkou buprenorfin legálně z toho se základní látkou metadon nelegálně z toho se základní látkou metadon legálně z toho se základní látkou alkohol z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 8 75 Průměrný věk klienta 30,6 Počet kontaktů celkem 1) z toho s uživateli drog z toho s neuživateli drog 41 Počet prvních kontaktů 83 - z toho s uživateli drog 83 - z toho s uživateli alkoholu 0 - z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 35 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou v daném období služeb programu 2) 26 1) Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. Poradenské služby- služby/výkony Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Skupinová terapie, Počet skupin/ /60 poradenství délka trvání jedné skupiny Pracovní terapie X X Počet bloků/délka trvání jednoho bloku Sociální práce Počet intervencí Individuální terapie, Počet sezení/délka trvání /60 poradenství jednoho sezení Rodinná terapie, Počet sezení/délka trvání 18 16/60 poradenství jednoho sezení Rodičovská skupina 0 0 Počet skupin/délka trvání jedné skupiny Krizová intervence 4 4 Počet intervencí Intervence po telefonu xxxxxx 106 Počet intervencí Asistenční služba /doprovod 3 4 Počet intervencí Testy HIV 6 6 Počet provedených testů Testy HCV 6 6 Počet provedených testů Těhotenské testy 2 2 Počet provedených testů Testy na přítomnost drog Počet provedených testů Podpůrný rozhovor Odkaz do léčebného zařízení Odkaz do substituce 8 9 Konzultace s psychiatrem 25 64

26 Finanční zpráva: Přehled o finančních prostředcích získaných na realizaci projektu v roce 2014 MPSV ,00 Kč MZ ,00 Kč Ústecký kraj ,00 Kč Nadace - VDV ,00 Kč Sponzorské dary, vlastní příjmy ,00 Kč ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 Kč Program pro gravidní a matky s dětmi v rámci Adiktologické ambulance Realizace projektu: Projekt je zaměřen na terapeutickou, lékařskou a sociální pomoc ženám matkám (případně otcům), které se rozhodly ukončit svou drogovou kariéru ambulantní formou léčby. Cílem je podpora klientky v abstinenci, resocializace a motivace ke změně životního stylu. Zaměřili jsme se především na matky a těhotné ženy, které by díky abstinenci získaly děti do své péče a na ženy, kterým hrozí odebrání dětí do náhradní rod. péče. Prostřednictvím sociálně-terapeutických aktivit, adiktologické péče se klientky učily žít bez drog a fungovat jako matky. Aktivity realizované v rámci projektu, jejich obsah a vývoj: V roce 2014 bylo do projektu zapojeno 13 matek, které využívaly ambulantní adiktologické služby. Jednalo se především o matky, kterým hrozilo odebrání dětí a umístění do náhradní rodinné péče, a proto se rozhodly pro abstinenci od návykových látek. Další část klientek využívajících naše služby byly matky, kterým již děti byly odebrány do náhradní péče a nyní se snaží o získání dětí zpět do své péče, což vyžaduje dlouhodobou abstinenci od návykoých látek, vytvoření vhodných podmínek pro péči o děti a sociální stabilizaci. Za uplynulý rok nás klientky kontaktovaly 480krát. Nejvíce využívanou službou byla individuální psychoterpie, kterou jsme poskytli 198 krát. Dále jsme poskytovali klientkám sociální poradenství a asistenci na úřady, tuto službu jsme klientkám poskytli 27 krát. V rámci péče o klientky jsme také poskytovali testování na infekční choroby (HIV, VHC, virové hepatitidy typu A, B, C), tuto službo využilo 8 klientek. Klientkám jsme poskytovali potraviny pro děti, hygienické prostředky, oblečení, aby byly schopné zajistit vhodné podmínky pro děti. Díky této aktivitě jsme také klientky edukovali o péči a výživě děí. V roce 2014 se podařilo pomoci získat 2 klientkám děti do své péče po více než dvouletém umístění do náhradní rodinné výchovy. Intenzivně jsme spolupracovali s OSPOD, sociálními pracovníky, právní poradnou. Finanční zpráva: Výše finančního příspěvku z dotačního programu Ostatní materiál (kancelářské potřeby) Odborné poradenství, supervize Potraviny pro děti, kojenecká strava Celkové rozpočtové náklady projektu Kč Kč Kč Kč Kč

27 Zajištění služeb pro pouliční uživatele drog v sociálně vyloučené lokalitě Předlice realizované v rámci projektu Projekt KOOPERACE pro ústecké Předlice Začátek projektu:11/2012 Konec projektu: 6/2015 Vedoucí projektu: Mgr. Radka Kobližková Poskytované služby, jejich obsah a metody realizace: Výměna použitých injekčních stříkaček Informace o infekčních chorobách Poradenství (zdravotní, sociální, právní) První pomoc, zdravotní ošetření Krizová intervence Sběr odhozených injekčních stříkaček Mapování drogové scény Podpůrný rozhovor Testování na infekční choroby HCV, lues,hiv Co se povedlo: Terénní pracovníci nekontaktují jen uživatele návykových látek, ale i jejich rodinné příslušníky, zejména děti. Považujeme za důležité akcentovat rizika spojená s nálezem injekčního materiálu a poraněním o použitou injekční stříkačku. Dětí je v této lokalitě neobvykle mnoho ve srovnání s jinými částmi města Ústí nad Labem a výskyt infekčního zdravotnického materiálu je také vysoký. Děti se účastní veškerého dění, bohužel i aplikací drog svých rodičů. Jako potřebná se stále jeví donáška oblečení pro děti. Není to aktivita, která patří do standardní nabídky služeb Terénního programu, ale děti jsou významnou součástí terénní práce v lokalitě. Další novou aktivitou je distribuce suchých potravin, např. čajů, instantních kaší pro děti. Zájem o potraviny výrazně převyšuje naše možnosti. Pravděpodobně to souvisí s nepravidelnou výplatou sociálních dávek a rodiny se ocitnou často úplně bez finančních prostředků. Statistika jednotlivých služeb programu: Výměnný program výkonů, bylo distribuováno bylo kusů injekčních stříkaček. Není ve městě žádná lokalita, která by vykazovala tak vysoký počet injekčních uživatelů drog. Čtvrť Krásné Březno je také rizikovou oblastí, ale na rozdíl od Předlic jsou obyvatelé lokality více v pohybu v rámci celého města. Má-li Krásné Březno a Předlice povahu gheta tak se obě lokality výrazně liší právě v pohybu sociálně vyloučených osob. V Předlicích klienti cestují minimálně. To je z hlediska změny životního stylu, změny sociálních podmínek, nežádoucí stav. Sběrači se pohybují se zejména v lokalitě, kolem sběren a ti aktivnější dochází do centra města jen v nejnutnějších případech. Klienti, kteří mají lepší životní podmínky migrují do různých částí Ústí nad Labem. Překvapivý je zájem o kapsle a alobal 115 kontaktů, jejichž používání splňuje kritéria bezpečnějšího užívání drog. Kromě kontaktování uživatelů na otevřené drogové scéně dochází ke kontaktům v objektech, kde se vyskytují (uzavřená drogová scéna). Někteří využívají telefon ke kontaktování terénního pracovníka.

28 Máme radost z faktu, že IUD o HR zásadách ví, akceptují informace, proč je dobré mít vlastní čistou jehlu atd. Poradenství- HR(zdravotní, sociální,..) výkonů. Vypovídá to o velké nejistotě v oblasti zajištění finančních prostředků sociální dávky dostávají se zpožděním, často při jednání musí klienta sociální terénní pracovníci doprovázet. Podpůrný rozhovor 650 výkonů! Distribuce kondomů 2 535kusů! Stále se jedná o lokalitu města s největší distribucí prezervativů. Odkaz do K-centra, do léčebného zařízení, sociálních služeb 991 výkonů. Předličtí klienti přijdou do KC pro testování na infekční onemocnění, mají zájem o substituci. Zdravotní ošetření poskytnuto ve 173 případech, distribuce zdravotnického materiálu (obvazy, masti) 153 výkonů. Zdravotní stav klientů se nezlepšuje ( velký podíl špatných hygienických podmínek klienta). Ošetřujeme zejména následky dlouhodobého nesterilního injekčního užívání návykových látek. Klienti si na tuto službu zvykli, sami ji vyžadují. Sociální práce 17 ( patří do činnosti Člověka v tísni, o.p.s., pro nás okrajová služba) Krizová intervence 28!! Vysoký nárůst. Sběr odhozených injekčních stříkaček- 178 kusů. Terénní pracovníci velmi dbají, aby klienti sami jehly sbírali a dávali do bezpečných kontejnerů. Nejčastěji dochází ke kontaktování klientů v ulicích: Na Nivách, Marxova, Prostřední, U Vlečky, Sklářská, Mahenova, U Jeslí, atd. Jako nejvíce problematická se jeví ulice Na Nivách, Prostřední a U Vlečky. V poslední době pozorujeme rekonstruování stávajících domů v lokalitě, majitelé byty opravují, naše klienty vystěhovávají. Uživatelé OPL se často přesídlují do objektů určených k demolici. Ubytovna Joni byla zrušena, klienti našli nové bydlení ve městě Ústí nad Labem. Ke konci roku 2014 opět pozorujeme obydlování této ruiny klienty, kteří jsou bez přístřeší. Klienti migrují v rámci Předlic a dochází i k přesídlení klientely z jiných částí města. Průměrný věk klienta je cca 32 let, nejmladšímu je 18 let. Pozorujeme, že dlouhodobě jsou na tom klienti z Předlic blíže ke Globusu lépe, než klienti přežívající v Předlicích blíže Kauflandu. Dojde-li ke změně obyvatel v opravených domech, možná se situace zlepší i v této části lokality. Dalším důvodem je existence zázemí Člověka v tísni, kdy dochází k sociálně žádoucím a pozitivním kontaktům. S lehkým optimismem jsme očekávali redukci rozsahu distribuce drog zásahem Policie ČR. Bohužel k očekávanému efektu nedošlo, trh s drogami pokračoval a pokračuje. Výpadek dealera není důvod k panice. Drogou č. 1 je pervitin, který dostanete v lokalitě za minimální cenu. Častá je kombinace s THC, buprenorfinem. Za drogy se platí i prací. Kromě otevřené drogové scény a terénní práce v ulicích probíhá TP i na uzavřené drogové scéně, streetworkeři vstupují do chodeb zdevastovaných domů a provádí terénní práci, nejčastěji výměnu injekčních setů Zvýšila se nabídka alobalu a kapslí (bezpečnější forma užívání) Obrovský zájem o suché potraviny pro děti instantní čaje, kojenecká mléka atd. a o oblečení pro děti

29 Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Začátek projektu:8/2013 Konec projektu: 6/2015 Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Balek od 9/ doposud, Bc. Jana Kadlecová do 9/2014 Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. DRUG-OUT Klub získal zakázku Terénní program jako jednu ze tří služeb celého projektu města Trmice. Mezi činnosti organizace patří: sociální terénní práce ( spolupráce s řešením problémů spojených s bydlením, financemi, porušením lidských práv, pomoc s administrativními úkony, pomoc s vyřízením splátkových kalendářů, spolupráce s dluhovou poradnou, pomoc při sepisování životopisu, pomoc s vyřízením dokladů, asistence na úřady, pomoc v tíživé životní situaci) drogové služby (informace o infekčních chorobách- jejich přenos, příznaky, léčba, možnost testování na infekční choroby, výměna injekčních stříkaček, zprostředkování léčby závislostí, sběr odhozených injekčních stříkaček, monitoring drogové scény ve městě) bezpečnostně- migrační poradenství (sledování migrace, mapování potřeb obyvatel, poskytnutí informací a kontaktů osobám, které se do města přistěhovaly) zdravotně- hygienický servis (poradenství z oblasti hygieny a zdraví, zprostředkování lékařské péče, spolupráce s lékaři, základní zdravotní ošetření) V Trmickém terénu nabízíme tyto služby: Základní sociální poradenství, zprostředkování léčby závislosti - pro uživatele drog spolupráce při řešení problémů spojených s bydlením, financemi, porušení lidských práv, pomoc s administrativními úkony, ambulantní i pobytové léčby závislosti Základní právní poradenství exekuce, splátkové kalendáře, ochrana proti lichvě, odkazy na dluhové poradny Pomoc při hledání zaměstnání a zvyšování osobní kvalifikace, řešení bytové situace pomoc při sepisování životopisu, žádostí, nácvik rozhovoru se zaměstnavatelem apod. Doprovod na úřady, k lékaři doprovod na ÚP, referát Hmotné nouze, OSPOD, k lékaři atd. Krizová intervence pomoc v tíživé životní situaci Podpůrný rozhovor rozhovor s klienty o tom, co je zajímá, jak se jim daří, co právě dělají, co je nového Zdravotně-hygienický servis, první pomoc, zdravotní ošetření poradenství z oblasti hygieny a zdraví, zajištění lékařské péče, zdravá výživa atd, informace o infekčních chorobách: žloutenky, HIV, syfilis- jejich přenos, příznaky, léčba, možnost testování z kapilární krve, ošetření řezných ran, abscesů, pohmožděnin, poskytnutí první pomoci při předávkování, zprostředkování substitučního programu..

30 Výměna použitých injekčních stříkaček - pro uživatele drog výměna probíhá kus za kus Sběr odhozených injekčních stříkaček sběr a likvidace injekčních stříkaček z volného prostranství města Mapování lokality města Trmice- poradenství pro nové obyvatele města, problematika migrace sledování počtu sociálně vyloučených osob, mapuje potřeby a sociální úroveň obyvatel, poskytnutí základních informací a kontaktů ve městě přistěhovalcům Co se povedlo: Klienti využívají celou nabídku služeb. Za uplynulé období proběhlo v Trmicích celkem kontaktů. Máme zdokumentováno 644 unicitních klientů. Celkový počet kontaktů Počet uživatelů služby - osob

31 Kontaktní údaje organizace Název: Občanské sdružení DRUG OUT Klub Sídlo Velká Hradební 13/ Ústí nad Labem Telefon URL Registrace: registrace u Ministerstva vnitra č. II/S-OS/ /94.R ze dne Bankovní spojení ČSOB Ústí nad Labem Číslo účtu /0300 Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky: MUDr. Zdeňka Staňková Mgr. Radka Kobližková Ředitelka programů: Mgr. Radka Kobližková

32 V roce 2014 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem ÚMO Neštěmice Projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Člověk v tísni, o. p. s. Diagnostika s.r.o. Ústí nad Labem Lékárna U Grandu Tato výroční zpráva vznikla za podpory výše uvedených subjektů

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Výroční zpráva 2006 O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Občanské sdružení Světlo ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center pro drogově závislé a jejich

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním

MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním MANUÁL pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním 2013 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní pojmy 4 3. Formy poskytování sociálních služeb 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více