UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů Hygienické návyky u dětí předškolního věku Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Hygienické návyky u dětí předškolního věku vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. V Olomouci dne... Podpis...

3 Děkuji Mgr. Petru Zemánkovi, Ph.D., za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a materiálových podkladů k práci.

4 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE TEORETICKÉ POZNATKY Hygiena Definice hygieny Definice hygieny podle Jordiho Vigué Dělení hygieny Osobní hygiena Správná hygienická výživa v dětství Skladba jídelníčku v průběhu celého dne u dětí předškolního věku Stravování ve školce Hygienická péče Hygienické návyky u dětí předškolního věku Význam hygienických návyků Péče, ochrana a podpora zdraví Relaxace v mateřské škole Režim dne v mateřské škole METODIKA PRÁCE Metodika výzkumu Teoreticko-praktická příprava Výzkumné problémy Charakteristika výzkumného souboru Použitá metoda Organizace výzkumu Předvýzkum Vyhodnocení výzkumu...22

5 4.3.1 Vyhodnocení výzkumného dotazníku Vyhodnocení záznamových archů Zhodnocení výzkumu DISKUSE ZÁVĚR REFERENČNÍ SEZNAM Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh...51 PŘÍLOHY

6 1 ÚVOD Ve své bakalářské práci se zabývám Hygienickými návyky u dětí předškolního věku. V praxi se setkávám s tímto tématem denně. Myslím si, že je velmi důležité už odmalička dětem vštěpovat a vést je k základním hygienickým návykům. Hygiena, podle mého názoru, nezbytně patří do života každého člověka. V literatuře se velmi často dočteme o různých názorech a definicích od odborníků, co se týká hygieny, osobní hygieny, rozdělení hygieny, vymezení pojmu správné hygienické výživy v dětství, hygienické péče, hygienických návyků, jejich významu, prevence, a životosprávy dítěte, ochrany a podpory zdraví, relaxace v mateřské škole, režimu dne v mateřské škole, který je pro děti velice důležitý a to hlavně pro jejich všestranný rozvoj. S dětmi je nezbytně nutné o hygieně mluvit, motivovat je k tomu a vést je vlastním příkladem. Výše uvedené údaje jsou obsahem mé práce. Už v prvních letech života se děti začínají učit všemu na co jejich věk, zdravotní a duševní vývoj stačí a získávají při tom návyky, které budou - li vhodně a kvalitně založeny a podporovány - budou je používat po celý další život. (Berdychová, Bělinová, Brtníková, 1980). Je důležitá spolupráce rodiny s mateřskou školou a záleží především na rodičích, kteří děti vychovávají, jakým způsobem je učí hygienickým návykům, jak sledují jejich účinnost, pokroky a jak k nim své děti vedou. Při tvorbě teoretické části bylo čerpáno z odborné literatury a z internetových zdrojů, zabývajících se danou problematikou. Praktická část obsahuje vyhodnocení výzkumu, který probíhal formou dotazníku sestaveného pro rodiče a záznamový arch (viz příloha), ve kterém se měly ředitelky mateřských škol vyjádřit k hygieně v jejich zařízeních. 6

7 2 CÍL PRÁCE Cílem mé bakalářské práce je: zmapovat hygienické návyky u dětí předškolního věku sledovat hygienu v každodenním režimu v zařízení, ve kterém pracuji formou dotazníků zjistit, jak k této problematice přistupují rodiče, jakou vytvářejí prevenci pro své děti získat přehled o fungování a dodržování hygienických návyků ve vybraných mateřských školách (MŠ) 7

8 3 TEORETICKÉ POZNATKY Kapitola je zaměřena na základní poznatky ohledně hygieny. 3.1 Hygiena Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví. V původní terminologii se jednalo o obor, zabývající se všemi faktory ovlivňujícími tělesné zdraví i duševní pohodu člověka. Z hlediska osobního se hygiena zabývá kvalitou vody a ostatních nápojů, potravin a stravování, oblečení, práce a tělesné námahy vůbec, spánku, čistoty těla a duševního zdraví. Z hlediska veřejného se okruh zájmů oboru týká klimatických podmínek, půdy, charakteru stavebních materiálů a uspořádání obydlí, topení, větrání, odstraňování odpadů, lékařských znalostí o výskytu a prevenci chorob. Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. (Tedy jsme - li zdraví, dobrá hygiena nám pomůže vyhnout se nemoci a jsme - li nemocni, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od nás na druhé). Na druhou stranu přehnaná hygiena může vést ke snížení přirozené odolnosti a obranyschopnosti a ke zhoršení zdravotního stavu. (citováno z: 3.2 Definice hygieny Hygiena je lékařský vědní obor, který se zabývá působením vlivu životního prostředí a jiných činitelů na lidský organismus. Podle výsledků výzkumů v oblasti hygieny jsou realizována opatření, jejichž cílem je omezit působení škodlivých vlivů a tak chránit a upevňovat zdraví jedince i celé populace. (citováno z: Marádová, Kubrichtová, 1997, str. 33) Definice hygieny podle Jordiho Vigué Hygiena je způsob péče o tělo, jímž člověk přispívá ke svému zdraví a pocitu pohody. Dodržování hygieny je důležité nejen kvůli prevenci infekcí a nemocí, ale také proto, aby se člověk cítil jist sám sebou. Pozitivně přispívá k sociální integraci jedince do společnosti, a rodiče by tudíž měli dětem zásady hygieny důsledně vštěpovat již odmalička. (citováno z: Vigué, 2006, str. 106) 8

9 3.2.2 Dělení hygieny Podle Marádové a Kubrichtové (1997, str. 35) členíme hygienu na: Komunální hygiena zkoumá vliv životních a pracovních podmínek v daném regionu na zdraví obyvatelstva. Je zaměřena na zabezpečení ochrany ovzduší, vody, půdy i bydlení před znečištěním. Hygiena práce zabývá se vlivy pracovního prostředí a pracovních podmínek na výkonnost a následně na zdravotní stav člověka. Hygiena výživy sleduje zdravotní stav obyvatelstva ve vztahu k výživě. Stanovuje hygienické podmínky ochrany potravin při jejich prvovýrobě i prodeji, při přípravě a podávání stravy ve všech formách stravování. Navrhuje výživová doporučení pro různé skupiny obyvatelstva. Určuje hygienická opatření při rozšíření chorob, jejichž vznik souvisí s výživou. Hygiena dětí a dorostu sleduje vlivy životních a pracovních podmínek na vyvíjející se organismus, vypracovává pravidla, jimiž se řídí práce škol a školských zařízení Osobní hygiena Osobní hygienou rozumíme souhrn zásad či doporučení, kterými by se měl člověk řídit, aby chránil a utužoval své zdraví. K osobní hygieně patří: péče o čistotu těla, vlasů, ústní dutiny, hygiena odívání, otužování a dodržování dalších hygienických návyků. Zahrnuje i správné uspořádání denního režimu. (citováno z: Marádová, Kubrichtová, 1997, str. 35) Pro většinu lidí je mytí rukou, česání vlasů či čištění zubů naprostá samozřejmost. Malé děti se ale tyto činnosti musí nejdříve naučit. Někdy to není úplně snadná záležitost a vyžaduje mnoho trpělivosti ze strany rodičů. Věk, kdy začít s výukou základních hygienických návyků není přesně stanoven, ale v podstatě lze začít velmi brzy. Záleží na dítěti, jeho schopnostech a dovednostech. (citováno z: Otužování, jakožto nezbytná součást našeho života, prospívá všem věkovým kategoriím. Otužovat se tedy mohou malé i starší děti, dospělí i starší lidé. Je však nutné respektovat věk a zdravotní stav jedince. 9

10 S otužováním je nejlepší začít velmi brzy už v poměrně útlém věku dítěte a pokračovat do pozdějšího věku, kdy dítě začne přejímat otužovací návyky samo a bude v nich pokračovat až do dospělosti, popř. celoživotně. Systematičnost, dlouhodobost a vytrvalost jsou při otužovacím procesu jedním z nejdůležitějších faktorů. Způsoby otužování jsou: otužování vzduchem, otužování sluncem, otužování vodou. (citováno z: Správná hygienická výživa v dětství K hygienickým návykům patří výchova ke správné výživě. Počínaje druhým rokem života dítě postupně opouští návyky kojence a jeho výživa se začíná stále více podobat stravě dospělého člověka. Během prvních let života se formují návyky na celý život, a proto je nutné vštěpovat vhodné stravovací návyky co nejdříve. V dětství musí dítě jíst tak, aby skladba jídelníčku podporovala jeho normální vývoj. Každý nedostatek ve výživě totiž může způsobit nenávratné škody. (Vigué, 2006, str. 62) Předškolní věk je období, kdy na dítě začínají být kladeny nároky po stránce fyzické i psychické. Dítě se dostává do prostředí mateřské školy, zvyká si na větší kolektiv a vytváří si svůj vlastní vztah. Je to pro něj velká změna, nejen po stránce odloučení od rodičů respektive od maminky, ale také zvykat si postupně na režim, který je v mateřské škole. A také na paní učitelky a další zaměstnance, kteří ve školce pracují. Co se týká výživy, vytváří se dobrý poměr k jídlu. Důležité je pro tyto děti pravidelné podávání a přísun čerstvého ovoce, zeleniny a brambor. A to právě proto, když dětem chybí vitamín C. Bílkovin se dětem dostává při konzumaci různého druhu masa. Vhodné jsou však pro děti ryby, drůbeží, vepřové a hovězí maso. Jako příloha jsou nejhodnější brambory. Knedlíky, těstoviny a rýže by se dětem neměla podávat tak často. Luštěniny jsou pro děti vhodné jednou týdně. Je důležité, aby jídelníček v mateřské škole byl co nejpestřejší jak potravinami, tak ovocem a zeleninou pro správný růst a vývoj všech dětí. Zeleninové a ovocné saláty (mrkvový, z rajčat, paprik, hlávkový, okurkový, zelné saláty) by měly zpestřovat dětem jak hlavní chod, tak svačinky. (citováno z: Luhanová, Vlachová, 1974, str ) Jídlo s vysokým obsahem tuků a cukrů škodí našemu zdraví, je důležité také omezit sladkosti, obzvlášť pro děti bychom měli vybírat vhodné potraviny spíše domácí strava. Pokud jsou děti 10

11 dobře vyživovány v dětství, určitě je to pro ně dobrý základ v dospělosti. Obezita u malých dětí jim může způsobit zdravotní problémy, nejenom v dětství, ale i v dospělosti. Výživa patří k základním faktorům životních podmínek. Je - li vhodně složena a zabezpečena, výrazně upevňuje zdraví, odolnost a výkonnost, v opačném případě může naopak zdraví poškozovat. (citováno z: Kotulán a kol., 2005, str. 64) Skladba jídelníčku v průběhu celého dne u dětí předškolního věku Přibližně kolem třetího roku se u mnoha dětí objevuje vzdorovitost, kterou s úspěchem používají i při jídle. Některá jídla zcela odmítají a naopak pláčem nebo křikem si vynucují jiná. Obzvláště v případech, kdy v jeho okolí někdo konzumuje jídlo jiné, než má samo naservírované. Často přímo divadelním způsobem bojují proti vůli rodičů a jakýkoliv, byť i částečný úspěch v jejich taktice, připravuje perné chvilky rodičům. Nejméně vhodným řešením je diskuze před dítětem, jak málo jí a jeho přemlouvání k jídlu. Často doporučovanou metodou je nechat jej vyhládnout na čerstvém vzduchu při současné pohybové aktivitě a následnou společnou večeří. Podmínkou je stejné jídlo a zdánlivá nevšímavost rodičů směrem k dítěti. Často lze chuť k jídlu podpořit konzumací doplňku výživy s vitamíny skupiny B, nebo kvasnic. V předškolním věku je žádoucí naučit děti řádně snídat. Tělo člověka však není přizpůsobeno k okamžitému příjmu potravy hned po probuzení. Trávicí ústrojí potřebuje prokrvení stejně tak, jako svaly. Mírná pohybová aktivita před snídaní je více než žádoucí. V zápětí se dostaví odpovídající chuť k jídlu a dítě je schopno vydatně posnídat. Děti v předškolním věku by měly jíst dostatek zeleniny a ovoce. Doporučuje se dětem na přesnídávku podávat jablka, protože obsahují velice kvalitní vlákninu, která významně ovlivňuje pohyb tráveniny a vstřebávání živin ve střevech. Zdravé děti v období roku a půl až šesti let by měly jíst 4x až 5x denně a hlavně v pravidelnou denní dobu. Pro vyvíjející se organismus je pravidelnost důležitější, než u dospělého člověka. Podle zásad správné výživy by měla snídaně pokrýt 20 % celodenní stravy, přesnídávka 5-10 %, oběd %, svačina 10 % a večeře % celodenní stravy. Podobný režim platí i pro správně se stravujícího dospělého člověka. Ke snídani jsou vhodné zejména mléčné nápoje, chléb s tvarohovými, vaječnými a sýrovými pomazánkami. Na přesnídávku je vhodná zelenina a ovoce. Oběd by měl obsahovat především kvalitní živočišnou bílkovinu, tedy maso, ryby, vejce případně tvaroh. Co nejčastěji je vhodné jako přílohu zařazovat vařené brambory a rýži. Svačina může být 11

12 sestavena z čaje, mléka nebo kakaa v kombinaci s pečivem, máslem případně doplněné džemem. Vhodné jsou sýry, jogurty a termizované tvarohové a smetanové krémy. K večeři jsou vhodné různé kaše a zeleninové nákypy. Omezujeme příjem bílkovin na noc, neboť je žádoucí konzumovat jídla dobře a bezezbytku stravitelná. Jako zcela nevhodná jsou považována jídla připravovaná z vajec a luštěnin, která vyžadují zvýšenou činnost celého trávicího ústrojí. Do jídelníčku dětí je žádoucí zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce. Po některém druhu může dostat dítě kopřivku a zde je nutná konzultace s lékařem. V případě jahod nebo malin mnohdy stačí na několik dní tyto pokrmy z jídelníčku zcela odstranit a znovu začít po malých dávkách s rozmačkanými v mléce. V každém případě platí zásada, že dítě nemá dostat nezvyklé jídlo naráz ve větším množství. Obzvláště v dnešní době se projevuje až příliš mnoho alergií na některé potraviny. Mléko, mléčné výrobky a žloutek jsou významnou a nenahraditelnou složkou potravy. Maso by mělo být libové a dobře tepelně ošetřené. Ryby jsou vhodné i pro děti starší 1 roku, pouze však dušené. Jako příloha k jídlu jsou nejvhodnější brambory. (citováno z: Denní potřeba tekutin by měla být 1,5-2 litry platí zde, že do tohoto množství se počítá i tekutina obsažená ve stravě. Dítě by také mělo vypít půl litru mléka denně (normální nebo kyselé). Z ostatních tekutin kvalitní neslazené vody, čaj (nejlépe ovocný, bylinkový, zelený - černý čaj není vhodný). Platí nepodávat sladké nápoje, coly, tonic. Čtyřleté dítě by podle své váhy mělo přijmout ml tekutin na 1 kg váhy denně, šestileté ml na 1 kg váhy denně. (citováno z: Myslím si, že při správné výchově by rodiče měli dbát u dětí v průběhu předškolního věku na pestrost a rozmanitost jídelníčku a vytvářet návyky na všechno jídlo (pokud tedy děti nemají alergii na některé druhy potravin) a samozřejmě je také učit správnému stolování, čistotě, pořádku a sebeobsluze. (umět používat příbor, odnést si ze stolu hrníček, talíř, ). Jordi Vigué (2006, str. 63 uvádí) Denní přísun kalorií Věk Kalorie (kcal/denně) Děti (chlapci i dívky)

13 Vitamíny a minerály V dětství je důležitý přísun vápníku, železa a vitamínu A a D. Potřeba vápníku je v dětství třikrát vyšší než v dospělosti. Jeho hlavním zdrojem jsou mléčné výrobky. Vitamín D je důležitý ke vstřebávání vápníku do kostí a k jeho využití. Nedostatek vápníku způsobuje křivici. Vitamín D člověk přijímá z potravy nebo si ho vytváří kůže, která je vystavena slunečnímu záření. V období růstu a vývoje je důležitý zvýšený přísun železa, jehož hlavním zdrojem je maso Stravování ve školce Stravování ve školce, ve které pracuji je v souladu s vyhláškou č. 107/ VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 121 odst. 2 školského zákona: Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., se mění takto: V 4 odstavec 1 zní: Pro účely této vyhlášky se rozumí a) hlavními jídly oběd a večeře, b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře, c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce), d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce). Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg). 13

14 Finanční normativ v mateřské škole Jestřabí na nákup potravin Děti 6 let Přesnídávka 7,- Kč Oběd 15,- Kč Svačina 6,- Kč celkem 28,- Kč (citováno z: kol., interní materiály MŠ Jestřabí) Hygienická péče Hygienickou péči poskytuje dětem především rodina a dále pak řada výchovných pracovníků v jednotlivých kolektivních zařízeních a při kolektivních činnostech. Vliv nepříznivých podmínek prostředí i způsobu života sledují v první řadě dětští a dorostoví lékaři při poskytování preventivní léčebné péče. Úkolem hygienické a protiepidemické služby je stanovit zásady a kontrolovat hygienickou úroveň života a výchovy dětí a dorostu v kolektivních zařízeních a metodicky vést zdravotnické i nezdravotnické pracovníky při poskytování hygienické péče. (citováno z: Janda, 1981, str. 9) Hygienické návyky u dětí předškolního věku Dítě se nejvíce učí v prvních letech života, učí se všemu, na co jeho věk, zdravotní a duševní vývoj stačí, a získává při tom návyky, které budou-li kladně založeny a rozvíjeny bude používat po celý další život. Záleží především na rodičích a těch dospělých, kteří dítě vychovávají, jakým způsobem dítě učí hygienickým návykům, jak sledují jejich účinnost a jak k nim dítě vedou. Dítě předškolního věku, aby mělo dobrý základ zdravotní a kulturní výbavy, než půjde do školy, by mělo umět dodržovat základní osobní čistotu - samostatně se umývat, používat toaletu, umět si čistit zuby, jíst příborem, kulturně se u jídla chovat, samostatně se oblékat a obouvat, zachovávat ve věcech pořádek, uložit si hračky a své věci na vyhrazené místo, mělo by se umět přezouvat. Také správně používat kapesník při smrkání, umět si zakrýt ústa při kašli a kýchání, mělo by vědět, že nemá plivat na zem, okusovat si nehty, dávat různé předměty do úst, odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa, utírat si znečištěné ruce do šatů a má si umět umývat ruce po použití toalety a před jídlem. 14

15 Je přirozené, že všechny tyto úkony má dítě provádět zpočátku pod kontrolou dospělých, za jejich vedení a usměrňování a v neposlední řadě i na základě vlastního příkladu rodičů. Dítě je totiž velmi pečlivým pozorovatelem dospělých a učí se od nich návykům dobrým, ale i těm, za něž bývá později káráno. (citováno z: Berdychová, Bělinová, Brtníková, 1980, str ) Protože v předškolním věku si dítě vytváří hygienické návyky pro celý svůj život, je téma hygieny velmi důležité. Hygiena v celém svém významu, hlavně pojmy viry a bakterie, je pro děti velmi abstraktní a neuvědomují si její důležitost. Desatero hygienických dovedností (návyků) pro děti Myj si ruce - před jídlem, po použití záchodu, kdykoli přijdeš z venku. Čisti si zoubky nejméně dvakrát denně, můžeš i v MŠ po obědě před spaním. Starej se o své oblečení - aby bylo čisté, aby ti v něm bylo dobře (ani horko, ani zima), abys je měl(a) složené na svém místě. Snaž se sám obléknout a svléknout, sám obout. Starej se o hračky - dávej na ně pozor, ať se nepoškodí. Udržuj pořádek ve svém okolí, dávej věci na své místo. Běhej, skákej, pohybuj se. Jez hodně zeleninu a ovoce - které před jídlem omyj a v ústech řádně rozkousej. Hodně pij. Odpočívej po obědě. (citováno z: Význam hygienických návyků Hygienické návyky jsou pro udržování zdraví dětí nezbytné, mají význam zejména jako ochrana proti přenosu infekčních chorob. Jejich vytváření u dětí však bývá pro mnohé rodiče obtížné, nemají trpělivost stále dítěti připomínat a opakovat základní návyky. Od rodičů to vyžaduje taktní chování, ale především soustavnost a důslednost. Spíše pochvalou než napomínáním a tresty docilujeme u dětí nejen úspěch, ale i snahu o spolupráci, vytváříme v nich vědomí důležitosti dodržování žádoucích návyků. Od dětí předškolního věku nechceme jen dodržování hygienických návyků, ale i to, aby věděly, proč mají takto jednat, aby uměly poznat radostný pocit z čistoty, z čistého prostředí, aby si 15

16 uměly postupně uvědomovat, že tímto jednáním přispívají nejen k vlastnímu zdraví, ale rovněž ke zdraví svých kamarádů. Dítě, které se samo neumí obsloužit při oblékání, které neumí samo používat kapesník, česat se a vykovávat další běžné úkony, se stává zdrojem posměchu dětí již v mateřské škole. Tím ztrácí pocit sebedůvěry, má spíše pocit křivdy a méněcennosti vždyť samo dítě nemůže za to, co je dospělí nenaučili nebo čemu je naučili nevhodně. Málokdy si dospělí, kteří dítě vychovávají, uvědomují, že osvojování základních hygienických návyků není jen záležitostí zdravotního a kulturního jednání, ale i výchovou k sebeovládání. Není správné, jestliže dítě v jeho projevech příliš omezujeme a nutíme je vykonávat jen příkazy dospělých, ale není také správné nemít na dítě žádné požadavky. Jestliže je dítě zvyklé, že je mu ve všem vyhověno, nenaučí se nikdy ovládat samo sebe a později se proto dostává do nepříjemných situací, protože si těžko zvyká v jakémkoliv kolektivu, kde se musí podřídit společným úkolům. Dítě má dostávat v rodině drobné úkoly, které mají být kontrolovány, aby mělo pocit užitečnosti, protože i tyto malé povinnosti jsou výchovou k vědomé kázni. Tím je učíme i smyslu pro povinnost a připravujeme pro školu i pro celý život. Hygienické návyky mají tedy ve výchově dětí hluboký význam a jsou i ukazatelem rodičovského umění. (citováno z: Berdychová, 1980, str ) Péče, ochrana a podpora zdraví Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám života každého člověka. Významnou roli s dopadem na zdraví hraje životní styl každého člověka. Mezi základní prvky životního stylu patří výživa, fyzická aktivita, sport, duševní pohoda, sociální vztahy, odolnost stresu či různé závislosti. Zdraví je prostředek k dosažení cíle. Člověk chce něco vykonat, o něco se snaží, chce něčeho dosáhnut. Aby toho dosáhl, potřebuje být zdráv, potřebuje mít dobrý zdravotní stav. Definice podle WHO (Světová zdravotnická organizace):,,zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnosti nemoci nebo vady. (citováno z: Čeledová, Čeleda, 2010, str , 17) Zdraví každého z nás závisí na sociálních a ekonomických podmínkách, kultuře, která nás obklopuje a rozvoji lékařství. Zdraví každého z nás je k nezaplacení, proto si ho musíme chránit, podporovat ho a vytvářet si prevenci proti nejrůznějším nemocem. Děti by měly být od útlého věku vedeny ke správné prevenci zdraví a to hlavně prostřednictvím správné výživy, životosprávy, vitamínů, očkování, správné hygieny odívání, hygieny otužování. 16

17 Relaxace v mateřské škole Pro zdraví dětí i dospělých je vhodná relaxace, uvolnění. Relaxace má nedocenitelné zásluhy při odstraňování napětí a nadbytečného stresu u dětí a učí je adaptovat se na různé problematické situace, s nimiž se v životě setkají. Uvolnění v podobě relaxačního cvičení s dětmi zařazujeme v mateřské škole kdykoliv je potřeba a citlivě volíme vhodný způsob relaxace vzhledem k předchozím aktivitám. Známky dobrého uvolnění jsou podobné jako při spánku - pravidelné klidné dýchání, pohodlná poloha bez pohybu, bezvládné končetiny. V mateřské škole, ve které pracuji máme knihu s názvem Relaxace v mateřské škole (Guillaud, 2006). Velice ráda a často si z této knihy vybírám relaxační cvičení pro děti. Jsou zde různorodá a nápaditá cvičení. Relaxační cvičení pomáhají navodit pocit uvolnění a klidu a zároveň podporují rozvoj dovedností, které si děti v mateřské škole běžně osvojují. (citováno z: a z: Guillaud, 2006, str. 7-8) Režim dne v mateřské škole Pro popis režimu dne, který je pro děti velmi důležitý jak ve školce, tak následně doma, uvádím body, kterým se věnujeme v Mateřské škole Jestřabí, ve které pracuji. Sestaveným režimem dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v naší mateřské škole. Poměr řízených a spontánních situací je vyrovnaný. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým vlastním tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných akcí dle vlastního přání. Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Organizujeme i delší vycházky do přírody. Na vycházkách dáváme dětem volnost, v útvarech chodíme jen v nejnutnějších případech. Učitelky dbají na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidnějšího koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak mají možnost i při osobní hygieně. Je dodržován adaptační individuálně přizpůsobený režim. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojení. Jednají nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody a klidu 17

18 6:30-8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity 8:00-9:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry a zájmovou činnost, ranní svačina, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle Školního rámcového programu osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 9:30 11:30 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ) 11:30 12:30 oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek 12:30 14 :00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:00 14:15 hygiena, převlékání 14:15 14:30 odpolední svačina 14:30 15:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci (citováno z: kol., interní matriály ŠVP MŠ Jestřabí) 18

19 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné děti násilně nutit do jídla. Jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě skladba odpovídá pyramidě zdravých potravin Každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová zelenina Děti jedí zeleninové saláty i tepelně zpracovanou zeleninu Vedoucí ŠJ sleduje skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš Zaměstnanci školní jídelny podávají jídlo esteticky upravené K pití je po celý den k dispozici voda nebo bylinný neslazený čaj Děti se při pití samostatně obsluhují a chodí se napít během celého dne Učitelka připomíná dětem důležitost pití Je dodržováno maximálně tří hodinové rozmezí mezi jídly Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy apod.) Rodiče přivádí děti do MŠ podle svých potřeb (nikoli podle potřeb MŠ) Organizace dne je pouze orientační s ohledem na dobu pobytu venku a tříhodinový interval mezi jídly Děti mají na jídlo dost času, pomalejší děti mohou jíst dlouho Děti stolují v klidné pohodové atmosféře, mluví spolu při jídle tiše Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Učitelce se daří dodržovat čas odchodu na pobyt venku Děti odchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů a při špatné kvalitě ovzduší) V zimních měsících se doba pobytu venku nezkracuje V letních měsících (teplé dny na jaře a na podzim) se činnosti přenášejí ven v dopoledních i odpoledních hodinách) 19

20 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Děti mají možnost volného pohybu v prostorách celé MŠ. Ve třídách je k dispozici dostatek nářadí a náčiní pro pohybové aktivity. Nářadí a náčiní je dětem volně přístupné (nemusí se na jejich použití ptát učitelky) Děti využívají nářadí a náčiní pro pohybové aktivity během celého dne Děti dodržují dohodnutá pravidla o bezpečném zacházení s nářadím, náčiním Ve třídě je viditelný neustálý přirozený pohyb dětí Učitelka omezuje sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou míru (jídlo, práce s pracovními listy, prohlížení knih) Zahrada poskytuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). Nutit děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Dítě, které má malou potřebu spánku, odpočívá maximálně půl hodiny věk nerozhoduje Děti se postupně, jak vstávají, věnují spontánním činnostem s ohledem na ostatní spící kamarády Děti vstávají individuálně podle momentální potřeby odpočinku (některé spí půl hodiny, některé dvě hodiny) Děti využívají možnosti vzdálit se od prováděné aktivity a odpočinout si Děti mají k odpočívání vytvořeny podmínky (tichý kout vybavený měkkou podložkou ) Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Učitelka má ujasněný svůj přístup ke zdraví a k životnímu stylu Chování učitelky je v souladu se zdravým životním stylem Svým zdraví podporujícím chováním poskytuje učitelka dětem i rodičům vzorce k napodobování Učitelka jde dětem příkladem v konzumaci jídel a racionální výživy Učitelka jde příkladem v pitném režimu Učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé (citováno z: 20

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní směrnice pro strávníky, pro zákonné zástupce strávníků STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Č.j.: 78/07 Vypracovala:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut Celostátní konference nutričních terapeutů 20. listopadu 2013 PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ (PCVD)

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše Pár slov úvodem Tato zpráva je odborně zaměřena na zhodnocení výživy ve školkách. Výživa ve školkách však není pouze otázkou pracovníků ve školní jídelně. Má návaznost na celé okolí dítěte rodinu, pedagogické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ŠKOLNÍ JÍDELNA V SYSTÉMU PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY

ŠKOLNÍ JÍDELNA V SYSTÉMU PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY ŠKOLNÍ JÍDELNA V SYSTÉMU PREVENCE NADVÁHY A OBEZITY Marcela Mathesová - NSPZ o.s. Projekt Zdravá abeceda ve Středočeském kraji Reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0022 VLIV RODINY celkově nezdravé stravování jednotvárný

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Poskytování stravy osobám s demencí

Poskytování stravy osobám s demencí Poskytování stravy osobám s demencí Zjištění z návštěv pobytových zařízení sociálních služeb Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Již v roce 2007 v domovech pro seniory absence

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Stanovená kapacita MŠ: 185 dětí MŠ má 3 budovy : MŠ Národní, MŠ Řásnovka 2, MŠ Řásnovka 5, počet tříd : 8 Kapacita

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více