Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího"

Transkript

1 Asociace svazů chovatelů koní České republiky hovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Osla domácího

2 Osel domácí hovný cíl Osel domácí je středního až malého obdélníkového rámce s korektní stavbou těla, harmonickými proporcemi a typicky dlouhými ušními boltci. Je bez vad stavby končetin a chodů a bez hrubých exteriérových vad. ílem šlechtění osla domácího je jedinec charakterově vyrovnaný, bez známek jakékoli agrese, ochotný k práci a lehce ovladatelný. Jedná se o konstitučně tvrdé, nenáročné a dobře krmitelné jedince. Osel domácí je vhodný k rekreaci, hipoterapii, do zápřahu, nebo jako soumar.

3 Šlechtitelský program Šlechtění osla domácího vychází ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Šlechtění se řídí programem navrženým Radou plemenné knihy. Zabezpečuje sjednocení typu osla domácího chovaného v České republice a vytváření jedinců charakterově a konstitučně vyrovnaných. 1. Současný stav Jedinci osla domácího jsou díky své specifičnosti připouštěni v rámci svého druhu, ale to vše dosud probíhalo bez plemenné knihy. Jedinci zapsaní do plemenné knihy nemusejí mít známý původ. V minulosti byli využíváni jako soumaři, do zápřahu a také pod sedlo, toto využití přetrvává do dnešních dob, i když některá odvětví využívání oslů ztrácejí na svém významu 2. Plemenné knihy Do šlechtitelského programu osla domácího jsou zahrnuty všichni plemenní osli, kteří jsou zapsáni do hlavního oddílu plemenné knihy, která se dále dělí na: plemenná kniha hřebců, hlavní plemenná kniha klisen, plemenná kniha klisen. 3. Metody chovu K chovu se používají vybraní oslí hřebci zapsaní v plemenné knize, kteří obdrželi licenci k připouštění na základě složených zkoušek výkonnosti, a oslí klisny zapsané v kterémkoliv oddílu plemenné knihy. 4. Hodnocení a testování užitkových vlastností U plemenných oslů je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a zdravotní stav. Jedinci neovladatelní a agresivní jsou při posuzování vyloučeni.

4 5. Metody selekce Pro výběr jedinců, kteří mezi sebou budou připouštěni, poslouží plemenná kniha a její oddíly, přičemž osli, kteří budou zapsáni do plemenné knihy, musejí splňovat následující kritéria: Užitkové vlastnosti Při posuzování je třeba se zaměřit na charakter zvířete, aby nevykazoval žádné známky agresivního chování. Taktéž je posuzována komunikativnost zvířete a jeho respekt ve vztahu k lidem. Životní vitalita a konstituční tvrdost jsou nedílnou součástí při posuzování užitkových vlastností. Exteriér Hodnotí se především plemenný typ, pohlavní výraz, stavba těla, korektnost postojů a celkový dojem osla. 6. Posuzování sledovaných znaků U hřebců a klisen oslů se hodnotí uvedené znaky tak, aby se vyloučením nedostatků ve stavbě těla, mechanice pohybu, v projevech povahy a vyloučením dědičně podmíněných genetických vad zlepšovala kvalita a zdraví chovaných oslů. Hodnocení a popis stavby těla se provádí před zápisem do PK. Hodnocení oslů se provádí na svodech, chovatelských výstavách, při zkouškách výkonnosti, případně na základě individuální žádosti u chovatele. Hodnocení se provádí dle následujícího schématu: a) typ a pohlavní výraz, b) stavba těla, c) končetiny, d) mechanika pohybu. a) typ a pohlavní výraz moderní typ, ušlechtilý osel, dobré a výrazné linie, suché klouby, dobře vyvinuté svalové partie, žádoucí pohlavní výraz. žádoucí je jedinec s harmonickou stavbou těla a dobře vyjádřeným pohlavním výrazem, přizpůsobený obtížným terénům a ochotný k práci. Známky agrese jsou v chovu oslů domácích nežádoucí.

5 b) Stavba těla cílem je korektní a harmonická stavba bez vad. b1) Hlava suchá klínovitá hlava s velkým tmavým okem, výraznýma živýma ušima, které se nesmějí v délce boltce klopit. hrup bez jakýchkoli vad. Žuchvy nesmějí omezovat hrdlo. b2) Krk středně až nízko nasazený, svalnatý, dobře vázaný na trup s horní i dolní rovnou linií, směrem k hlavě se má rovnoměrně zužovat. b3) Hřbet a Plec delší, málo výrazný kohoutek, pevný, rovný a kratší hřbet s dobře vázanými bedry. Plec je charakterizována dlouhou šikmou lopatkou, která nasedá na širší a hluboký hrudník. b4) Rámec kratší obdélníkový rámec harmonických tvarů. c) končetiny c1) Hrudní končetiny pravidelně zaúhlované suché výrazné klouby, středně dlouhé pružné spěnky s korektní stavbou kopyta a dobrou kopytní rohovinou. c2) Pánevní končetiny pravidelně zaúhlované suché výrazné klouby, středně dlouhé pružné spěnky s korektní stavbou kopyta a dobrou kopytní rohovinou. Lehký kravský postoj je povolen. d) Mechanika pohybu zepředu a zezadu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii. 7. Zdravotní stav U plemenných oslů se požaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genofond bez dědičně podmíněných vad, nemocí a agrese.

6 Zkušební řád Má za úkol posoudit genetickou fixaci užitkových znaků. Upravuje zásady a povinnosti majitelů oslů při zápisu do plemenné knihy a povinnosti pořadatelů. Dále pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí. Hodnotitelem může být inspektor nebo posuzovatel schválený předsednictvem Svazu oslích specialistů (dále jen SOS). Posouzení probíhá: 1. u hříbat pod klisnou, 2. u klisen při zápisu do plemenné knihy, 3. u hřebců při zápisu do plemenné knihy a udělení licence pro připouštění, 4. na výstavách, 5. při výkonnostních zkouškách. 1. Posouzení hříběte pod klisnou Posouzení provádí oprávněná osoba při registraci hříběte, na svodech či výstavách. Na svodech a výstavách se komise posuzovatelů skládá ze tří členů, jež volí SOS. Hodnocení je provedeno dvěma známkami o hodnotě 1 5 bodů. První známka zahrnuje vyjádření žádoucího typu, korektnost postoje a tělesný vývin. Posuzování se provede u klisny při jejím postavení, zpravidla na tvrdém podkladu. Druhá známka je pak ohodnocení mechaniky pohybu v klusu. Posuzování mechaniky pohybu se provádí při předvádění klisny a pohybu hříběte vedle ní. 2. Posouzení klisen při zápisu do plemenné knihy Hodnocení provádí inspektor nebo zástupce SOS, který je řádně zvolen radou plemenné knihy. Hodnocení probíhá dle šlechtitelského programu bodu 6.: Posuzování sledovaných znaků, a to ve všech bodech tohoto odstavce. Posuzování znaků pod body a), b) a c) na tvrdém podkladu. U známky d) při předvedení na ruce. Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK. Výsledným hodnocením je průměr čtyř výše jmenovaných.

7 Pro rozdělení do příslušných oddílů plemenné knihy bude přihlíženo na rodokmen klisny dle řádu plemenné knihy odstavce Posouzení hřebců při zápisu do plemenné knihy a udělení licence pro připouštění Hodnocení provádí inspektor nebo zástupce SOS, který je řádně zvolen radou plemenné knihy. Hodnocení probíhá dle šlechtitelského programu bodu 6.: Posuzování sledovaných znaků, a to ve všech bodech tohoto odstavce. Posuzování znaků pod body a), b) a c) na tvrdém podkladu. U známky d) při předvedení na ruce. Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu hřebce do PK. Výsledným hodnocením je průměr výše jmenovaných známek. Pokud je tato známka vyšší než 6,5 bodu, může být inspektorem či zástupcem SOS majiteli doporučeno zažádat o udělení licence plemeníka. V takovémto případě se může majitel se svým oslem účastnit výkonnostních zkoušek a na jejich základě mu bude pak při úspěšně vykonaných zkouškách udělena licence pro připouštění. 4. Hodnocení na výstavách Hodnocení na výstavách je určováno směrnicemi SOS a pořadatele. Hodnocení směřuje zpravidla k určení vítěze (šampiona, šampionky) a dvou dalších umístěných (vicešampiona, vicešampionky). Výše uvedené tituly při celostátním hodnocení v rámci osla domácího může udělit pouze SOS. 5. Základní zkoušky výkonnosti Základní zkouška výkonnosti je určena pro klisny a hřebce čtyřleté a starší, které splňují podmínky zápisu do HPK. Zkoušku je možno absolvovat pouze jednou. Zkoušku je možno absolvovat jednou v případě jejího nedokončení jsou povoleny opravné zkoušky. Zkoušku posuzuje hodnotitelská komise jmenovaná Radou plemenné knihy (dále RPK) Zkouška se skládá z dílčích částí: Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, v zápřeži či v nesení břemene- je možno si vybrat, zda bude majitel s oslem absolvovat drezurní úlohu sedlovou,

8 nebo v zápřeži, nebo upřednostní předvedení osla při nesení břemene (může se jednat o břemeno, či jezdce s vodičem). Způsob provedení zkoušky je nutno uvést na přihlášce. Zkouška ovladatelnosti na ruce povinná pro všechny účastníky. Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem: Zkouška pod sedlem se provádí na ohraničeném obdélníku 20x40 m. Je nařízeno uzdit osla jednoduchou uzdečkou se stihlovým udidlem. Dále nejsou povoleny jakékoli vyvazovací a pomocné otěže, taktéž chrániče. Jezdec je ustrojen korektně dle pravidel ČJF, bez ostruh a biče delšího než 75 cm. Čtení úlohy zajistí majitel. A X M KXM H E FXH B A X Drezurní úloha sedlová vjezd krokem stát, pozdrav, krokem vchod na pravou ruku střední klus lehký 1x kolem změnit směr velký kruh 1x kolem přímo krok střední klus lehký změnit směr velký kruh 1x kolem přímo krok ze středu stát, pozdrav, odjezd volným krokem na povolených otěžích Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti v zápřeži: Zkouší se ve dvojspřeží, nebo v jednospřeží ve dvou ojích (vozík, kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje). Je povolena jedna přísedící osoba. Jízdárna je ohraničená o rozměrech 30x80 m. Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. Čtení úlohy zajistí majitel.

9 A X H A A FXH H MXK K F M X Drezurní úloha v zápřeži vjezd krokem stát, pozdrav, krokem vchod na levou ruku klus velký kruh přímo klus krok klus, velký kruh přímo klus krok klus krok ze středu klus stát, pozdrav, odjezd volným krokem v A Zkouška v nesení břemene: Zkouška probíhá na drezurním obdélníku o rozměrech 40 x 20 m se zátěží na hřbetě (hmotnost zátěže je libovolná, nesmí však překročit 20 % váhy osla). A X A FXH MXK X Úloha v nesení břemene vjezd krokem stát, pozdrav, krokem vchod na levou ruku a stát 3 s. poté rozejít změna směru a stát 3 s. poté rozejít změnit směr ze středu stát, pozdrav, odjezd krokem v A Zkouška ovladatelnosti na ruce: Probíhá na ohraničeném koridoru s rozměry alespoň 30x30 m. Zvíře je postaveno před komisi do zootechnického postoje a proběhne jeho hodnocení. Volně vyjde krokem vchod. U sloupu A je osel otočen doprava a směřuje ke sloupu B. Přibližně v polovině trasy mezi sloupy A a B je umístěna plachta, kolem které musí zvíře projít. V místě sloupu B se nalézá stanoviště, na němž se majitel s oslem zastaví a postupně mu zvedne nohy. Poté vyjde

10 směrem ke sloupu. Zvíře nakluše a přejde 2 kavalety, přičemž vzdálenost mezi kavaletami je 105 cm. Před sloupem přejde do kroku a vyjde směrem ke komisi, kde opět zastaví.

11 Hodnocení základních zkoušek výkonnosti: Hodnocení mechaniky pohybu a ovladatelnosti známka x koeficient Výsledek mechanika pohybu 0,3 schopnosti a ochota 0,5 připravenost 0,2 celková známka za mechaniku pohybu a ovladatelnost Hodnocení ovladatelnosti na ruce a stavba těla známka x koeficient typ a pohlavní výraz 0,1 stavba těla hlava 0,1 krk 0,1 hřbet a plec 0,2 rámec 0,1 hrudní končetiny 0,2 pánevní končetiny 0,2 celková známka za stavbu těla voditelnost a poslušnost 0,5 povaha 0,5 celková známka za ovladatelnost výsledek výsledná známka součet celkových známek/ 3 Hodnotí se celými čísly v rozmezí 1 až 10 bodů. Bodové ohodnocení oslů: vynikající 9 10 bodů nadprůměrný 7 8 bodů průměrný 5 6 bodů podprůměrný 3 4 body nedostatečný 1 2 body

12 Řád plemenné knihy 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy (PK) 1.1. Základem řádu plemenné knihy je zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, dále jsou závazné předpisy hovný cíl a Šlechtitelský program. 2. Účel plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění 2.1. Účelem PK je cílevědomé a soustavné udržování a zdokonalování genetické úrovně chované populace osla domácího Pro naplnění tohoto cíle Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení (dále ASHK) jako organizace, která je nositelem PK: stanoví šlechtitelský program, standard osla domácího a chovný cíl obsahující programy a metody šlechtění, rozsah a metody zjišťování a testování psychických vlastností (charakteru) a tělesných znaků (exteriéru), hodnotí a usměrňuje vývoj osla domácího, registruje plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK, registruje a potvrzuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat, stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybíraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru, navazuje a udržuje kontakt s podobnými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí, zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK, o kvalitativních kategoriích zvířat ve spolupráci s organizací pověřenou vedením ústřední evidence (dále jen ÚE) PK osla domácího je jednotná a otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje pro osla domácího pouze jedna PK. Otevřená PK znamená, že je

13 přístupná pro všechny chovatele i v budoucnosti a že do ní mohou být za stanovených podmínek zapsáni hřebci a klisny, kteří nepocházejí z rodičů zapsaných do PK. 3. hovná populace 3.1. hovnou populaci tvoří všichni jedinci (hřebci i klisny) narození na území České republiky a zapsaní v PK osla domácího. Dále jedinci narození v zahraničí, zapsaní v PK osla domácího v ČR. 4. hovatelské metody 4.1. ASHK ČR jako uznané chovatelské sdružení k vedení PK naplňuje chovný cíl metodou čistokrevného chovu. Čistokrevným chovem rozumíme páření (připařování) jedinců chovné populace (viz ŠP). 5. Obsah plemenné knihy 5.1. Plemennou knihu tvoří: Hlavní oddíl plemenné knihy, který se dále dělí na 1. PKH Plemenná kniha hřebců 2. HPK Hlavní plemenná kniha klisen 3. PK Plemenná kniha klisen Pomocné registry: a) přípravný oddíl plemenné knihy, b) připouštěcí registr, c) rejstřík chovatelů V PK hřebců a v PK klisen jsou zapisováni jedinci osla domácího, kteří splňují požadavky k zápisu Do PK hřebců se zapisují plemenní hřebci po splnění specificky daných podmínek stanovených v platném šlechtitelském programu, směrnicích SOS tohoto Řádu. Zápis do PK se uskuteční přihlášením hřebce k plemenné knize po předložení potvrzení o původu a zápisu o udělení oprávnění k plemenitbě provedeném komisí Do PK klisen jsou průběžně zapisovány klisny, jejichž majitelé je přihlásí k plemenné knize a které jsou evidovány v rámci ústřední evidence koní s výjimkou těch, které jednotliví

14 majitelé vyloučí, a těch, které nesplňují podmínky stanovené v šlechtitelském programu, směrnicích SOS a tomto řádu PK hřebců a PK klisen musí obsahovat: a) identifikační číslo osla, b) číslo čipu (je-li jím osel označen), c) základní číslo a jméno, d) datum narození (den, měsíc, rok), e) pohlaví, f) základní barvu, popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry (KVH, KVP, OH, Ohol), g) výslednou klasifikaci při zápisu do plemenné knihy, h) identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky, i) jméno a adresu chovatele, j) jméno a adresu majitele aktuální stav, k) datum zápisu do plemenné knihy, l) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy, popř. úhynu, m) u oslů získaných z inseminace a z embryotransferu ověření původu, n) u plemenných hřebců potvrzení o provedení krevního testu DNA V přípravném oddílu plemenné knihy je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále vedeno v přípravném oddílu. Od roku 2016 budou v přípravném oddílu zaregistrovaní klisny i hřebci, jež nemají známý původ, nebo mají původ pouze jednostranný V připouštěcím registru jsou evidována veškerá připouštění klisen a zapuštění hřebců, včetně provedených inseminací a transferu embryí. PřR je průpisový a obsahuje 4 průpisové připouštěcí lístky: a) Originál je po připouštěcím období archivován v ústřední evidenci koní. b) První průpis je zaslán po skončení připouštěcího období příslušnému orgánu uznaného chovatelského sdružení

15 c) Druhý a třetí průpis obdrží majitel klisny, přičemž druhý průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění. Třetí průpis (s řádně vyplněným označením a popisem hříběte) se zasílá ústřední evidenci po zaregistrování hříběte v registrační knize koní za účelem vystavení potvrzení o původu V rejstříku chovatelů jsou evidováni všichni chovatelé oslů zapsaní v plemenné knize. 6. Vedení plemenné knihy 6.1. V rámci ČR je zřízena PK pro osla domácího. Nositelem PK je ASHK ČR, která je uznaným chovatelským sdružením Jednotlivé činnosti spojené s vedením PK zajišťuje ASHK sama prostřednictvím svých odborných pracovníků, nebo může na smluvním základě svěřit výkon jednotlivých činností pracovníkům jiného vybraného uznaného chovatelského sdružení, oprávněným osobám nebo organizaci pověřené vedením ústřední evidence PK osla domácího je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací Kontrolu podmínek pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy provádí průběžně RPK. 7. Rada plemenné knihy Pro řízení PK se stanovuje Rada Plemenné knihy, která je pětičlenná, je volena na 4 roky, a to Svazem oslích specialistů Rada PK je pětičlenná. Šestým nehlasujícím členem rady PK je tajemník ASHK, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření Rada plemenné knihy vytváří koncepční pravidla chovu, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění a stanovuje podmínky ke zkouškám výkonnosti. Rada PK má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří

16 např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců, do PK RPK může udělit oprávnění k působení hřebce v plemenitbě na základě žádosti majitele, dosažení úrovně hodnocení exteriéru a charakteru minimálně 7,1 bodu a po úspěšném složení výkonnostní zkoušky Proti rozhodnutí Rady PK je možné odvolání k orgánům ASHK ve shodě s jejími stanovami. 8. Vystavování dokladů o původu 8.1. Plemenná kniha osla domácího je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací Doklady o původu je oprávněno vystavovat a potvrzovat výhradně uznané chovatelské sdružení, tj. ASHK, a to pouze na plemenné osly zapsané do PK a jejich potomstvo. Oficiálním dokladem je: Potvrzení o původu osla (POP) toto potvrzení vydává ASHK na všechny mladé a dospělé osly. Potvrzení o původu osla se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na ASHK, u starších oslů musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Potvrzení o původu osla má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno jej použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd. POP je součástí Průkazu koně oddílu II. Při ověřování zjištěných původů může organizace pověřená vedením PK požadovat ověření původu. U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření původu podmínkou k vystavení POP. 9. harakteristika a členění plemenné knihy 9.1. harakteristika i členění PK jsou dány tímto řádem a vnitřními předpisy ASHK tak, aby vyhověly požadavkům na zajištění nezbytné základní chovatelské dokumentace

17 (připouštěcí rejstřík, potvrzení o původu koně, výpis z PK hřebců a klisen atd.) a plnění šlechtitelského programu PK se člení na: Hlavní oddíl plemenné knihy, který se dále dělí na: plemennou knihu hřebců, hlavní plemennou knihu klisen, plemenná knihu klisen, Pomocné registry 10. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy Specifikace podmínek pro zápis hřebců a klisen do PK Plemenným hřebcem může být pouze jedinec splňující všechna ustanovení a pravidla pro zápis do PK vydaná Radou PK, jehož majitel jej přihlásí k PK Při zápisu plemenných hřebců platí článek a článek 3 Zkušebního řádu Plemenná kniha klisen je členěna do oddílů Hlavní plemenná kniha (HPK), plemenná kniha (PK), pomocná plemenná (PPK) Specifikace podmínek pro zápis klisen do PK PK jsou členěny do těchto oddílů: Hlavní plemenná kniha (HPK) do hlavní plemenné knihy mohou být zapsány klisny, jež nemají znám původ, a to pouze do a pokud absolvují zkoušky výkonnosti s bodovým ohodnocením nad 7,1 bodu. Od roku 2017 budou muset nově zaregistrovaní jedinci prokázat alespoň jednostranný původ v jedné generaci a absolvovat zkoušky výkonnosti s bodovým ohodnocením nad 7,1 bodu, taktéž jedinci znovuzaregistrovaní. Plemenná kniha (PK) do plemenné knihy mohou být zapsány klisny, jejichž původ není znám, a to pouze do Od roku 2017 budou muset nově zaregistrovaní

18 jedinci prokázat oboustranný původ a to v jedné generaci, taktéž jedinci znovuzaregistrovaní. Odhlášení klisen musí provést písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku. Vyškrtnutí v důsledku úhynu nebo nutného poražení se musí ASHK ČR oznámit neprodleně. Znovuzapsání klisen odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné žádosti majitele a při zachování jejího dřívějšího statusu zapsání. Znovuzapsání podléhá zaplacení poplatku. Dodatečné změny zápisu pokud se při zápisu klisny vychází z mylných předpokladů ohledně původu, provede se změna zápisu. Změna majitele změnu nahlásí nový majitel. Změna se provede na základě předložení Průkazu koně. Tento úkol je zpoplatněn. Změna hodnocení hřebce plemenní hřebci, kterým jsou na základě výsledků zkoušek výkonnosti přiděleny body, mohou být na žádost majitele a dle výsledků vlastní užitkovosti či na základě výsledků kontroly dědičnosti, přehodnoceni (podmínky stanovuje Rada PK). Změna umístění hřebce změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok nejpozději do roku předchozího. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě, písemnou formou. Změna údajů o chovu majitel je povinen nahlásit jakékoli změny Ústřední evidenci. 11. Označování, identifikace a pojmenovávání oslů Označování a identifikace oslů odpovídá vyhlášce 136/2004 Sb. a provádí se čipem a slovním a grafickým popisem K zabezpečení identity se označuje každé narozené a registrované hříbě pod matkou, dle 13 odst. 4 vyhlášky 136/2004 Sb Osel domácí má kódové označení 88. Toto kódové označení je součástí identifikačního čísla Každý osel obdrží jako hříbě identifikační číslo. Toto číslo je patnáctimístné a nemění se.

19 Identifikační číslo sestává příklad: kód identifikační č. území (zde ASHK kód PK okr. Pardubice) označení země původu (ČR) poř. č. hříběte v registrační knize poslední dvojčíslí roku narození Před vystavením potvrzení o původu osla se musí provést ověření původu genetickým typem na náklady chovatele v těchto případech: Hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu. Existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že: a) klisna byla během říje připuštěna dvěma nebo více hřebci, b) hříbě nebylo identifikováno pod matkou Pojmenovávání oslů. Pojmenovávání oslů je libovolné a přísluší chovateli. 12. Mezinárodní spolupráce ASHK ČR jako uznané chovatelské sdružení k vedení PK zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi sdružujícími chovatele oslů zejména při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů při vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty atd. 13. Finanční řád Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací, popř. ze souvisejících aktivit ASHK a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů. 14. Kontrola dodržování řádu PK Dodržování Řádu plemenné knihy kontroluje kontrolní komise, která je pětičlenná, je navržena předsednictvem svazu a zvolena valnou hromadou. 15. Ustanovení přechodná a závěrečná Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

ČESKÝ TEPLOKREVNÍK. Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Chovný cíl. Šlechtitelský program. Řád plemenné knihy. a Zkušební řád

ČESKÝ TEPLOKREVNÍK. Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Chovný cíl. Šlechtitelský program. Řád plemenné knihy. a Zkušební řád Svaz chovatelů českého teplokrevníka ČESKÝ TEPLOKREVNÍK Chovný cíl Šlechtitelský program a Zkušební řád Řád plemenné knihy a Finanční řád Řád výžehů Sazebník poplatků 1 CHOVNÝ CÍL Cílem šlechtění českého

Více

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osel domácí

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osel domácí Asociace svazů chovatelů koní České republiky Chovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Plemene Osel domácí Osel domácí Chovný cíl Osel domácí středního až malého obdélníkového rámce s korektní

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008

Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 Výkonnostní zkoušky klisen PK CS Slovenského teplokrevníka v ČR pro rok 2008 V letošním roce budou konány výkonnostní zkoušky klisen v souladu s platným šlechtitelským programem pro řád PK CS podle bodu

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Obsah 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy... 3 2. Účel řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění... 3 3. Chovná populace... 3 4.

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel.: 382 224 144 e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel.: 382 224 144 e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz ROČENKA SCHČT 2012 vydal: SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel.: 382 224 144 e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz fotografie na obalu: přední strana: Šampionka

Více

Hodnoticí standard. Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a jezdec koní Kvalifikační úroveň

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM Mistrovství republiky malých koní ve vozatajských soutěžích Mistrovství republiky malých koní v sedlových disciplinách - I. memoriál Rudolfa Nachtigala a VII.ročník soutěže v orbě koňmo Kombinované soutěže

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Šlechtitelský program plemene hafling

Šlechtitelský program plemene hafling Šlechtitelský program plemene hafling 1. Současný stav Hafling se řadí do skupiny malých horských koní, je chován především pro svoji nenáročnost. Má široké možnosti využití jak pro agroturistiku a sportovní

Více

III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2014 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM Mistrovství republiky malých koní ve vozatajských soutěžích Mistrovství republiky malých koní v sedlových disciplinách - I. memoriál Rudolfa Nachtigala a VII.ročník soutěže v orbě koňmo Kombinované soutěže

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Asociace svazů chovatelů koní

Asociace svazů chovatelů koní Asociace svazů chovatelů koní České republiky občanské sdružení (dále jen ASCHK ČR, o.s.) Chovný cíl Šlechtitelský program Zkušební řád Řád plemenné knihy Finanční řád PLEMENO MINI HORSE 1 - Chovný cíl

Více

Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení. Chovný cíl. Šlechtitelský program. Řád plemenné knihy. Plemene.

Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení. Chovný cíl. Šlechtitelský program. Řád plemenné knihy. Plemene. Asociace svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení Chovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Plemene Shetlandský pony 1 CHOVNÝ CÍL PLEMENE SHETLANDSKÝ PONY Plemeno shetlandského

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Asociace svazů chovatelů koní České republiky občanské sdružení (dále jen ASCHK ČR, o. s.)

Asociace svazů chovatelů koní České republiky občanské sdružení (dále jen ASCHK ČR, o. s.) Asociace svazů chovatelů koní České republiky občanské sdružení (dále jen ASCHK ČR, o. s.) Chovný cíl Šlechtitelský program Zkušební řád Řád plemenné knihy Finanční řád PLEMENO MINI HORSE Chovný cíl plemene

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část Mezinárodní šampionát je přístupný všem koním plemene Welsh Pony & Cob (sekce A, B, C, D) a Welsh Part-Bred (sekce WPBR), kteří jsou jako takoví

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY

Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Asociace chovatelů huculského koně Česká republika (CZECH REPUBLIC) ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY Pardubice 2010 2 Řád plemenné knihy Asociace chovatelů huculského koně ( ACHHK ) Základní aspekty řádu plemenné knihy

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník

Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník Zhodnocení šlechtitelské práce plemene český teplokrevník Úvod Český teplokrevník (dále jen ČT) představuje nejpočetnější plemeno koní chované v České republice. Je tedy v rámci ČR nevětším producentem

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Chov chladnokrevných plemen koní v České republice

Chov chladnokrevných plemen koní v České republice Chov chladnokrevných plemen koní v České republice Historie chovu koní v Čechách Zpočátku privátní hřebci i hřebčíny Od roku 1764 část hřebců vydržována na státní útraty Od roku 1780 vedení chovu koní

Více

METODIKA CHOVU - ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ (ČMB)

METODIKA CHOVU - ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ (ČMB) METODIKA CHOVU - ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ (ČMB) Popis vývoje plemene Populace ČMB koní v Čechách a na Moravě se utvářela, ve specifických klimatických a půdních podmínkách, v posledních cca 120 letech,

Více

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP Pro zabezpečení evidence chovných jedinců v Klubu Králičí HOP (dále jen KKH), kteří jsou chováni výhradně pro sportovní aktivity a jelikož se nejedná

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2016 neděle

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2016 neděle Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2016 neděle je přístupná všem pony do KVH 148 cm bez podkov (s podkovami do KVH 149 cm). Plemena Welsh Cob a Welsh Part-Bred bez omezení výšky. Pořádající organizace:

Více

ČÍSLO 1 ROČNÍK 19 leden 2015 ZPRAVODAJ H U C U L. Asociace chovatelů huculských koní Box 145, 530 02 Pardubice

ČÍSLO 1 ROČNÍK 19 leden 2015 ZPRAVODAJ H U C U L. Asociace chovatelů huculských koní Box 145, 530 02 Pardubice ČÍSLO 1 ROČNÍK 19 leden 2015 ZPRAVODAJ H U C U L Asociace chovatelů huculských koní Box 145, 530 02 Pardubice mobil 777 885 006 http:// www.hucul-achhk.cz e- mail: jelineking@seznam.cz Ročenka 2014 Hřebec

Více

Hodnoticí standard. Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání:

Hodnoticí standard. Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

Českomoravský belgický kůň za rok 2012

Českomoravský belgický kůň za rok 2012 Výroční zpráva šlechtitelského programu plemene Českomoravský belgický kůň za rok 2012 Chovným cílem je chladnokrevný kůň dospívající ve třech letech stáří, středního čtvercového rámce s dobrým osvalením,

Více

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS

Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS Přehled základních nesrovnalostí mezi knihou a současnými pravidly plemenné knihy FPS (nejprve je černě uveden originální text z knihy, zeleně potom následuje oprava) KAPITOLA: PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA NEBEZPEČNÝ

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Zhodnocení šlechtitelského programu

Zhodnocení šlechtitelského programu Zhodnocení šlechtitelského programu plemeno hafling v České republice za období 2008-2012 Chovný cíl: Chovným cílem je výkonný, malý kůň univerzálního použití, s harmonickou, silnou, korektní stavbou těla

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Řád pro registraci a tetování králíků v ČR

Řád pro registraci a tetování králíků v ČR Řád pro registraci a tetování králíků v ČR Čistokrevní králíci chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů jsou registrováni a označováni tetováním podle zásad tohoto řádu. Cílem je zabezpečení evidence

Více

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016

PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 PRAVIDLA PARAVOLTIŽE 2016 Toto vydání paravoltižních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu sportovců se zdravotním postižením v ČR od 1. 4. 2016. Pravidla jsou zpracovaná Českou hiporehabilitační

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s.

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. S T A N O V Y Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. 2 0 1 4 Čl. 1 Právní postavení 1) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s." (dále jen SCHP, nebo Svaz) je zájmové sdružení chovatelů,

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Asociace svaz ů chovatel ů koní České republiky, občanské sdružení. Chovný cíl. Šlechtitelský program (Zkušební řád) Řád plemenné knihy.

Asociace svaz ů chovatel ů koní České republiky, občanské sdružení. Chovný cíl. Šlechtitelský program (Zkušební řád) Řád plemenné knihy. Asociace svaz ů chovatel ů koní České republiky, občanské sdružení Chovný cíl Šlechtitelský program (Zkušební řád) Řád plemenné knihy plemene Irish cob 1 Chovný cíl plemene Irish cob Úvod Plemenná kniha

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

Číslo jednací: 24 969/2004-11020

Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Číslo jednací: 24 969/2004-11020 Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je podle 21 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES

STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES ZEMĚ PŮVODU : Česká republika Garant plemene : ČMKU DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU : 28.10.1984 POUŽITÍ : Pracovní plemeno KLASIFIKACE F.C.I. : Po jeho mezinárodním

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Únor 2015 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz č. ú. 2100215622/2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

PARAVOLTIŽNÍ PRAVIDLA

PARAVOLTIŽNÍ PRAVIDLA PARAVOLTIŽNÍ PRAVIDLA 4. opravené vydání ČHS 2008 Toto vydání paravoltižních pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu zdravotně handicapovaných sportovců v ČR od 2.11.2008 OBSAH Preambule...

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L GENETIKA A CHOV Základem chovatelské činnosti je volba chovného páru, při kterém vybíráme především podle plemenných znaků obou jedinců. Obecná chovatelská praxe či zásada je spojovat podobné s podobným,

Více

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog)

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL Překlad: Kateřina Samková KONTINENTÁLNÍ BULDOK

Více

III. Řád plemenné knihy

III. Řád plemenné knihy Asociace svazů chovatelů koní České republiky o.s. I. Chovný cíl II. Šlechtitelský program (Pravidla hodnocení, Akcelerační program) III. Řád plemenné knihy (Finanční řád, Řád výžehů) VELŠSKÝCH PLEMEN

Více

Zhodnocení šlechtitelského programu

Zhodnocení šlechtitelského programu Zhodnocení šlechtitelského programu plemeno hafling v České republice za rok 2013 Chovný cíl Chovným cílem je výkonný, malý kůň univerzálního použití, s harmonickou, silnou, korektní stavbou těla se všemi

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

CHOV A REGISTRACE. a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy, zahrnuje:

CHOV A REGISTRACE. a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy, zahrnuje: CHOV A REGISTRACE 200. Plemenná kniha. Oficiální plemenná kniha AQHA sestává ze dvou částí: a/ číslovaná část, jež se vztahuje výhradně na koně registrované v číslované sekci oficiální plemenné knihy,

Více

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY. plemene Slovenský teplokrevník chovaný v České republice

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY. plemene Slovenský teplokrevník chovaný v České republice ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY plemene Slovenský teplokrevník chovaný v České republice I. Současné postavení chovu koní a jeho význam Kůň provázel člověka od počátků civilizace a byl s ním existenčně úzce spjatý.

Více

Hodnoticí standard. Hodnotitel koní (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Hodnotitel koní (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský technik; Hodnotitel koní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Č.j.: 50889/2011-MZE-14313. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 50889/2011-MZE-14313. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2.

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2. CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..05). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. POUŽITÍ: V souladu s jeho určením všestranně

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice 2016 1. Úvod Pro komunikaci s Klubem Obedience CZ, z.s. používejte e-mail: klub@obedience.cz Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2100215622/2010. Všechny

Více

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE

METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE METODIKA CHOVU VALAŠSKÉ OVCE PLEMENO, jeho chov a šlechtění 1. Stručný historický vývoj plemene Valašské ovce se na území ČR dostaly spolu s valašskou kolonizací Karpat, která začala ve 14. století a v

Více

CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? Co všechno je třeba k tomu, aby vaše fena získala chovnost?

CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? Co všechno je třeba k tomu, aby vaše fena získala chovnost? materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? -Chovatelem je nazýván člověk, který se zabývá plemenitbou a odchovem štěňat. -Chovatelský

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.91 / D Aktualizováno: 9. 2. 2011 CELKOVÝ ZJEV: Německý ovčák je pes

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

HODNOCENÍ EXTERIÉRU. Stop - dobře patrný - příliš výrazný - méně výrazný. Oko tmavé - středně hnědé - světlejší - světlé - vypouklé - zapadlé

HODNOCENÍ EXTERIÉRU. Stop - dobře patrný - příliš výrazný - méně výrazný. Oko tmavé - středně hnědé - světlejší - světlé - vypouklé - zapadlé BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 00. Jméno psa včetně CHS číslo zápisu: Příloha č. 1 HODNOCENÍ EXTERIÉRU BARVA 1a 1x 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2x Černá - srst je černá a lesklá Černá se znaky Černá se znaky - tmavé znaky

Více