Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZAKLADNÍ ŠKOLU KRÁLUV DVUR 1. Identifikační údaje Název ŠVP : Údaje o škole: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Králův Dvůr ZŠ Králův Dvůr Jungmannova Králův Dvůr IČO : tel. / fax: ředitel školy ředitel školy: Ing. Evžen Krob autoři ŠVP: kolektiv pedagogů ZŠ Králův Dvůr koordinátor ŠVP: Mgr. Markéta Kindlová Mgr. Michaela Holá Zřizovatel školy: Město Králův Dvůr nám. Míru Králův Dvůr tel/fax: starosta telefon podatelna: Dokument je platný od školního roku 2007/2008 Ředitel vydává aktualizaci dokumentu ke dni Podpis ředitele školy: Razítko : 2

3 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr sdružuje základní školu, mateřskou školu a školní družinu. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. V současné době má 18 tříd a 480 žáků, průměrná naplněnost tříd je 27 žáků. V ročníku jsou dvě třídy Vybavení školy Škola je umístěna uprostřed města Králův Dvůr poblíž dvou velkých sídlišť. Nachází se v přírodním prostředí Bora. Škola byla postavena v r a ve školním roce 1953/54 v ní byla zahájena výuka. Tělocvična byla ke škole přistavěna v r V budově se nachází kuchyně se školní jídelnou (tu od škol.roku 2011/12 provozuje firma Školní jídelna Hořovice), žáci mají možnost nejen obědů, ale i svačin. K dispozici je malý bufet, relaxační místnost a informační centrum. Škola má bezbariérový přístup. Škola je dobře vybavena učebnicemi. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW, který je průběžně doplňován. Žáci využívají 23 učeben, z nichž je 13 odborných (učebna matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, anglického jazyka, výpočetní techniky, přírodopisu, cizího jazyka, výtvarné výchovy, tělocvična, keramická dílna). Učebny jsou vybaveny televizemi, videi, meotary, počítači, v některých učebnách s možností připojení k internetu. Nově (od škol.r. 2008/09) jsou do učeben doplňovány interaktivní tabule. V současné době škola disponuje 17. interaktivními tabulemi. Okolí školy tvoří upravený park, vybavený pro školní družinu. Lze ho využít i jako učebny v přírodě. Součástí školy je tělocvična a menší hřiště pro míčové hry. Tělocvičnu využívají nejen žáci školy, ale i širší veřejnost. Pro pohybovou aktivitu žáků je možno využít hřiště s umělým povrchem, dále hřiště pro míčové hry.v těsné blízkosti školy je nově vystavěná sportovní hala, kterou lze využít pro školní sportovní a kulturní akce. Sportovní hala je využívána i pro pravidelnou výuku tělesné výchovy. Pro žáky školy je to další příležitost sportovního vyžití. Pro výstavky prací našich žáků je k dispozici hala školy. V době přestávek je žákům k dispozici školní knihovna po dohodě s vyučující. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se scházejí ve sborovně, kde je umístěna i učitelská knihovna. Velkou pozornost věnujeme na naší škole integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP). Tito žáci navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a podle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu Charakteristika pedagogického sboru Pedag. sbor školy tvoří většinou kvalifikovaní, odborně zdatní učitelé. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na postupné přeměně školy. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista pro environmentální výchovu, čtyři speciální pedagogové pro SVP, 3

4 koordinátor ICT, několik učitelů má základní kurz první pomoci. Škola má 7 oddělení školní družiny. Její provoz zajišťuje 7 vychovatelek Školní dlouhodobé projekty a akce Ročníkové a celoškolní projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé a celoroční) a celoškolní (rovněž krátkodobé a celoroční). Příprava a realizace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci pedagogů a žáků školy.výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru je celá řada již tradičních aktivit, projektů a navázaných kontaktů. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Snažíme se využívat co nejlépe nabídek různých středisek ekologické výchovy. Již řadu let plníme ekologický Projekt sdružení Tereza Les ve škole, škola v lese. Naše škola je členem KEV, spolupracujeme s organizací EKO-KOM, Stanicí ohrožených živočichů v Rokycanech, ČSOP. Projekty směřující k EV: - Ekotým práce žáků na základě dobrovolnosti v oblasti přírodních věd - Tonda Obal na cestách pořad Ekokomu třídění odpadu - Fotografická soutěž s přírodní tématikou - výstavka prací žáků s ekologickou tematikou - Den Země Jsme součástí přírody i jejími správci - výukové programy ZOO Plzeň včetně interaktivních přednášek a práce v terénu - sponzorování živočichů ZOO Praha žáky 2. stupně - výukový program Strom Dendrolog. zahrada v Průhonicích - barvy roku v přírodě podle ročních období Barevné týdny - Ukliďme přírodu spolupráce s ČSOP v průběhu měsíce dubna po třídách úklid okolí školy - sběr pomerančové kůry celoškolní akce od října do dubna - sběr hliníku celoroční akce Další projekty: - Škola ve světě, svět ve škole - Škola realizuje od projekt EU peníze školám Další dlouhodobě plánované akce školy 1. stupeň - 1. ročník - škola v přírodě 3. ročník - škola v přírodě 5. ročník - škola v přírodě 2. stupeň - 6. ročník - GO kurz Sám sebou (prevence sociál. patol. jevů) 7. ročník - lyžařský výcvikový kurz 9. ročník - škola v přírodě 4

5 2.5. Školní parlament Zástupci jednotlivých tříd se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují i možná řešení. Žáci mohou pro svoje názory a připomínky využít i schránku důvěry Spolupráce s rodiči Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni na třídních schůzkách, kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím v době konzultačních hodin a v době akcí pro veřejnost. Dále rodiče mohou nahlédnout do webových stránek školy. Formou ových schránek přístupných na doméně zskraluvdvur.cz mohou být v kontaktu s třídními učiteli. O akcích školy se mohou rodiče dozvědět i z městského zpravodaje Králodvorský zpravodaj. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, čehož nelze bez kvalitní vzájemné spolupráce dosáhnout. Školská rada Na naší škole školská rada existuje již řadu let a zájmem školy je, aby i v podmínkách platnosti nové školské legislativy spolupráce s ní pokračovala Partneři školy - Městský úřad v Králově Dvoře - Městský úřad v Berouně Odbor sociálně právní ochrany mládeže - Krajský úřad Středočeského kraje Odbor školství - Úřad práce - Policie ČR - Pedagogicko-psychologické poradny - Pediatři, psychiatři - Národní institut dalšího vzdělávání pedagogů - Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek v Berouně - TJ Lokomotiva Beroun Plavecký oddíl - Středisko volného času Domeček Hořovice - Umělecká škola, prof..dr.tauberová Zora - Tělocvičná jednota Sokol Králův Dvůr - Český zahrádkářský svaz - Český červený kříž v Berouně - Sportovní oddíly: TBC Králův Dvůr (florbal), FK Králův Dvůr (kopaná), basketbal, badminton 2.8. Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z okolních dvou sídlišť (Pod Hájem, Nad Stadionem). Od 6.roč. na naši školu dojíždějí žáci z okolních obcí (Otročiněves, Nový Jáchymov, Hudlice). V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. 5

6 V souvislosti s bezbariérovým přístupem vzděláváme i žáky s těžkým zdravotním postižením. V důsledku výstavby nových obytných domů i rodinných domků můžeme předpokládat nárůst počtu žáků Školní družina, zájmové kroužky Škola tradičně organizuje pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků ŠD. Ve více jak 15 kroužcích (keramika, anglický jazyk, tance, pohybové hry, sborový zpěv, práce s počítačem a další) pracují jako vedoucí kromě pedagogických pracovníků také rodiče žáků Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí Do činností jednotlivých ročníků jsou zahrnuty společné zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy a jejich cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy ŠVP naší školy vychází z obecných vzdělávacích cílů a z klíčových kompetencí RVP ZV. chceme učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě; v předmětech, které k tomu mají vhodné podmínky, budeme ve výuce používat efektivní metody výuky jako je skupinové a projektové vyučování, kterými chceme žáky vést k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro život v EU chceme, aby žáci znali dobře jeden cizí jazyk (angličtinu) a pokud k tomu budou mít předpoklady i základy druhého cizího jazyka; vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů, ve kterých jsou tyto metody vhodně využitelné; žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu; žáky vedeme k dodržování stanovených zákonů, pravidel a řádu; všem žákům věnujeme stejnou péči; klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); 6

7 provádíme rozumnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním) přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; zaměřujeme se na žáky mimořádně nadané. Chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Chceme těmto žákům vytvořit takové podmínky, aby se mohli zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost se prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení a) reflexe učebního procesu vedeme žáky, aby svou práci sami hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok; výuka cizích jazyků probíhá v diferencovaných skupinách složených podle dosažené úrovně schopností, dovedností a kompetencí žáka; k dosažení potřebných dovedností, které jsou vymezeny v okruzích průřezových témat,využíváme zejména projektové vyučování; zařazováním exkurzí, přednášek odborníků do výuky motivujeme žáky k aktivnímu přístupu k učení, ukazujeme smysl vzdělávání; v projektovém vyučování, v laboratorních pracích i v základní výuce jsou žáci vedeni ke spolupráci a kooperaci, své názory obhajují; zařazujeme takové metody práce, které podporují zvídavost, tvořivost a aktivní přístup ke vzdělání; žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost; podporujeme účast na soutěžích a olympiádách. b) Práce s informacemi vedeme žáky ke čtení s porozuměním tím, že zadáváme vhodné texty přiměřené věku a zájmům žáků, uplatňujeme individuální přístup; 7

8 učíme žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci se učí informace správně citovat a kriticky hodnotit; žáci mají k dispozici školní knihovnu,informační centrum a mohou využívat počítače s připojením na internet; organizujeme tematicky zaměřené exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi; připravujeme žáky na účast v soutěžích; v rámci individuálních konzultací jim poskytujeme odbornou pomoc při vyhledávání doplňujících informací. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedeme žáky k hledání různých řešení problémů; učíme žáky, jak problémům předcházet; umožňujeme žákům, aby obhájili svá rozhodnutí a aby se zároveň učili nést za svá rozhodnutí zodpovědnost; při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života; ve vhodných oblastech vzdělávání zadáváme alternativní úlohy (matematický Klokan, Pythagoriáda, sportovní soutěže, olympiády v naukových předmětech apod.) škola organizuje celoškolní projekty; žáci se zde učí pracovat v týmu, společně řešit daný problém a využívat k tomu různé postupy. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu; podporujeme samostatnost komunikace, vedeme k zodpovědnosti ve vztazích mezi vrstevníky i dospělými; učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názoru jiných; prostorem pro setkávání a komunikaci jsou pravidelné schůzky zástupců tříd s vedením školy; škola umožňuje žákům využívání moderní komunikační technologie; na závěr školního roku se žáci tradičně podílejí na organizaci a realizaci veřejné prezentace činnosti školy (Školní akademie). Kompetence sociální a personální 8

9 - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých při výuce zařazujeme skupinovou práci žáků, podporujeme vzájemnou pomoc při učení, spolupráci při řešení problémů; vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, které jsou dané nejen Řádem školy, ale i ve škole vytvořenou atmosférou demokracie a přátelství; posilujeme aktivní spoluvytváření podnětného prostředí, reflektujeme tvořivé nápady a iniciativu žáků; učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky; sociální kompetence vytváříme na pobytových akcích (GO kurzy, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.); pestrá sportovní činnost rozvíjí v žácích žádoucí návyky ve vztahu k vlastnímu zdraví; rozsáhlou nabídkou volnočasových aktivit umožňujeme žákům seberealizaci a současně zabezpečujeme prevenci sociálně patologických jevů a jiných nežádoucích vlivů, které ovlivňují osobní rozvoj žáků. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti vedeme k respektování všech dohodnutých pravidel chování, které si v třídních kolektivech žáci stanovují společně; navozováním modelových situací učíme žáky chování v krizových situacích; klademe důraz na environmentální výchovu, žáky vedeme k třídění odpadů, hlubšímu poznání a ochraně přírody (viz roční plán EVVO), k pochopení principů udržitelného rozvoje společnosti; podporujeme psí útulek a chovy v ZOO, spolupracujeme s nimi zapojujeme žáky do péče o okolí školy, o výzdobu a uspořádání prostorů školy Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci seznamujeme žáky s pracovními podmínkami nejen z hlediska funkčnosti jednotlivých zařízení, ale i z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí; 9

10 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci výuku doplňujeme o praktické exkurze výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci aktivně zapojujeme žáky ve vyučovacích předmětech vzdělávací oblasti Svět práce ; organizujeme návštěvu Úřadu práce v Berouně pro žáky 9. ročníku, setkání se zástupci středních škol a odborných učilišť, setkání s rodiči žáků 9. tříd Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Přehled všech tematických okruhů, které jsou začleněny v našem školním vzdělávacím programu, uvádíme ve zvláštní složce Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. žáků s poruchami učení či chování, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Několik našich pedagogů prošlo kurzem Speciálních vzdělávacích potřeb, a proto jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. V naší škole se vzdělávají žáci s těmito speciálními potřebami: s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií, poruchami koncentrace, ADHD, hyperaktivitou, nižším nadáním, pomalým tempem nebo psychickou labilitou. Žáci se specifickými poruchami učení a dalšími speciálními potřebami jsou zařazeni (integrováni) do běžných tříd a vzděláváni podle jejich učebních plánů. Každým rokem je jim věnována patřičná péče. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá mimo třídu. V případě handicapu závažného charakteru se na edukačním procesu podílí asistent pedagoga, jehož úkolem je poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů:. vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme. úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou 10

11 . vytváříme individuální vzdělávací plány, v případě doporučení pedagogickopsychologické poradny je žák vzděláván podle tohoto plánu (IVP), který vychází z konkrétních vzdělávacích potřeb daného žáka. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP (psycholog i speciální pedagog), rodiče a předseda metodického sdružení pro nápravu SVP. K tvorbě individuálního vzdělávacího plánu je případně přizván asistent pedagoga a v příloze IVP jsou uvedeny jeho kompetence.. soustavné vzdělávání pedagogů v této problematice. spolupráce s rodiči. snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí. konkrétní pedagogická opatření: * u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace * nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy * na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu - zdravotně znevýhodnění žáci (při dlouhodobé nemoci) mají možnost konzultací s vyučujícími a sestavení programu individuální výuky doma - sociálně znevýhodnění žáci péče je pro ně zajištěna prostřednictvím spolupráce s odborem města formou dotačních programů, výběrem cenově dostupných akcí, sponzorskými dary - pro žáky se zdravotním postižením je zajištěn bezbariérový přístup do školy 3.5. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Rozvoj nadání žáků z právního hlediska upravují zákon č. 561/2004 Sb. školského zákona a navazující vyhláška č. 73/2005 Sb. Školský zákon jednoznačně zakotvuje princip práva na individuální přístup k žákům a zároveň ukládá brát ohled na vzdělávací potřeby jednotlivců. Škola identifikuje nadané žáky a vytváří podmínky k uspokojování jejich vzdělávacích potřeb Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou podle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Učitelé - volí způsoby práce směřující k dalšímu rozvoji jejich nadání, vytvářejí motivační prostředí, mají vhodný přístup k těmto žákům v jednotlivých předmětech, nabízejí školní i mimoškolní aktivity, připravují tyto žáky na účast ve vědomostních soutěžích a na prezentaci školy.výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami. Vyučující se v rámci DVPP v této oblasti vzdělávají. Učitelé mají k dispozici odbornou literaturu a odborné časopisy. 11

12 3.6. Prevence sociálně patologických jevů na základě minimálního preventivního programu (MPP) Minimální preventivní program Sám sebou vytváří ve spolupráci s preventivním týmem pedagogů metodik prevence. MPP je rozdělen do osmi oblastí, které kopírují činnost naší školy. Prvním z bodů MPP je vzdělávací program, který vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR čj.14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a Metodického pokynu MŠMT ČR čj / k prevenci šíření šikany. Preventivní témata jsou rozdělena do bloků pro ročník, ročník, ročník, ročník a jsou frekventována především v předmětu Náš svět na 1. stupni a v předmětech Výchova k občanství a Výchova ke zdraví na 2. stupni. Druhý bod MPP se zabývá vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Důraz je kladen především na práci s kolektivem, výuku ve skupině, sezení v komunitním kruhu a na zařazování simulačních her. Třetí bod je věnován Peer aktivistům naší školy. Schůzky Peerů probíhají jedenkrát měsíčně. Dvakrát ročně jsou aktivisté školeni ve dvoudenním programu pod názvem Inventa a jedenkrát ročně vyjíždějí děti na třídenní GO kurz. Čtvrtý až šestý bod je vyčleněn postupně pro aktivity našich žáků ( jednorázové akce i akce vícedenní). Za velmi důležité považujeme využití volného času. Škola každoročně nabízí dětem množství kroužků (kolem 15) - estetických, sportovních, počítačových, divadelních apod. Pravidelně měsíčně pořádáme zábavná odpoledne (např. karneval, pyžamová diskotéka, sportovní soutěže apod.). Preventivní tým realizuje celoroční soutěž mezi třídami pod názvem Bezva třída. Do soutěže se zapojují celé třídní kolektivy, zvlášť je hodnocen 1. a 2. stupeň. Mezi nepravidelné aktivity patří tradiční GO kurzy pro šesté třídy, týdenní Babský tábor během letních prázdnin, lyžařský zájezd a pravidelné školy v přírodě. Tradiční akcí se stala Velikonoční olympiáda s přespáním ve škole. Součástí MPP je školní propagace. Pro prevenci je vyčleněna informační nástěnka, kde jsou vyvěšeny informace pro děti i rodiče. Je zde mapován průběh soutěže Bezva třída, pravidelné výstavky fotografií z akcí MPP. Žákům je k dispozici schránka důvěry. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů, svolává setkání s rodiči, v případě potřeby nabízí podporu a poradenství. Spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů a využívá vybrané programy Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajíšťuje výchovný poradce, speciální pedagog školy ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: - školní výchovný poradce pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Spolupracuje se specializovanými školskými zařízeními, se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež; - provádí screening a diagnostiku (při zápisu do 1. tříd) specifických poruch učení, chování, dále nadaných dětí ; - sleduje atmosféru ve škole; - sbírá a anlyzuje data ve škole na zakázku vedení školy; 12

13 - konzultuje a radí v péči o integrované žáky, při neúspěších v učení, při volbě povolání, v osobních problémech; - pomáhá při osvojování technik a hygieny učení, provádí skupinovou a komunitní práci se žáky; - podporuje spolupráci třídy a třídního učitele; - poskytuje psychoterapii v krizových situacích; - pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí; - účastní se přípravy přijímacího řízení na střední školy 4. Učební plán 4.1. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Náš svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti počet hodin v ročníku Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina. V průběhu školního roku je zařazováno projektové vyučování při dodržování zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Vzdělávací oblasti: 1. Jazyk a jazyková komunikace: 13

14 Český jazyk a literatura dotace 40 hod. (z toho 5 disponibilních hodin) - v 1. a 2. ročníku má předmět komplexní charakter - ve ročníku je předmět pro přehlednost členěn do složek specifického charakteru. mluvnice jazykové vyučování. čtení a literární výchova. slohová a komunikační výchova - psaní se vyučuje zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Anglický jazyk - ve 3. ročníku je předmět koncipován jako úvodní seznámení s jazykem, písemný projev je záměrně potlačen (nikoliv však zcela vyloučen) - třída je dělena na skupiny podle individuálních schopností 2. Matematika a její aplikace Matematika dotace 23 hodin (z toho 3 disponibilní hodiny) Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 3. Informační a komunikační technologie - dotace 1 hodina - žáci se při větším počtu dělí na 2 skupiny - obsah výuky je zaměřen na seznámení s počítačem jako pracovním nástrojem 4. Člověk a jeho svět Náš svět dotace 14 hodin (z toho 2 disponibilní hodiny) - komplexní předmět, ve kterém je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova 5. Umění a kultura dotace 12 hodin Hudební výchova Výtvarná výchova 6. Člověk a zdraví Tělesná výchova dotace 14 hodin (z toho 4 disponibilní hodiny) 7. Člověk a svět práce 14

15 Pracovní činnosti dotace 5 hodin - předmět má komplexní charakter, vzdělávací obsah zahrnuje všechny tematické okruhy : Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů O výběru jednotlivých témat a organizaci výuky rozhodne vyučující tak, aby byly splněny očekávané výstupy na konci 1. období ZV (podle ŠVP) a 2. období (podle RVP ZV) 4.3. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět celkem Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková Anglický jazyk Komunikace Další cizí jazyk * 7 Matematika a její Matematika aplikace Informační a komu- Informatika nikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty

16 počet hodin v ročníku * Žáci, kteří začínali s druhým cizím jazykem v osmém ročníku, mají 3 h druhého cizího jazyka. Žáci, kteří začínali s druhým cizím jazykem v sedmém ročníku, mají 2 h Německý jazyk (NJ) a 1 h konverzace (NJ) Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Vyučovací jednotkou na 2. stupni je vyučovací hodina. Vzdělávací oblasti : 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura dotace 15 hodin (+ 1 disponibilní hodina) - vzdělávací obsah má komlexní charakter, pro přehlednost je členěn do specifických složek: - jazyková výchova - literární výchova - komunikační a slohová výchova O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující v souladu se ŠVP. Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Anglický jazyk dotace 12 hodin - vzdělávání v cizím jazyce Aj - směřuje k dosažení úrovně A2 - třída může být dělena na skupiny Další cizí jazyk dotace 6 hodin (+ 1 disponibilní hodina) pro tento šk.rok 2014/ vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 Francouzský jazyk, Německý jazyk - třída je dělena na skupiny 2. Matematika a její aplikace dotace 15 hodin (+ 1 disponibilní hodina) 3. Informační a komunikační technologie dotace 1 hodina Žáci třídy se dělí na 2 skupiny, pokud je třeba vzhledem k počtu žáků 4. Člověk a společnost dotace 11 hodin (+ 1 disponibilní hodina) Začleněná průřezová témata: Mediální výchova Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova 5. Člověk a příroda dotace 21 hodin (+ 5 disponibilních hodin) Začleněná průřezová témata: 16

17 Environmentální výchova Mediální výchova 6. Umění a kultura - dotace 10 hodin Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 7. Člověk a zdraví dotace 10 hodin (+ 2 disponibilní hodiny) Tělesná výchova Výchova ke zdraví - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni základního vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví v 6. a 9. ročníku a v předmětu Přírodopis v 8. ročníku Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 8. Člověk a svět práce dotace 3 hodiny (+ 1 disponibilní hodina ) Pracovní činnosti - součástí vzdělávacího obsahu předmětu jsou tematické okruhy: - Příprava pokrmů - Svět práce - Provoz a údržba domácnosti - žáci třídy se v některých uvedených tematických okruzích dělí na 2 skupiny Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Volitelné předměty - 6 disponibilních hodin - jsou upravovány každý školní rok podle aktuální nabídky, která se řídí složením pedagogického sboru a zájmy žáků - v 7. a 8. ročníku jsou volitelné předměty povinné pro všechny žáky - v 8. ročníku je dále jedna hodina týdně pro žáky volitelná - žáci jsou děleni na skupiny 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 17

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700 Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz Pravidla hodnocení nabývají platnosti: 2. 9. 2013 Obecná ustanovení Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany Klasifikační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více