Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZAKLADNÍ ŠKOLU KRÁLUV DVUR 1. Identifikační údaje Název ŠVP : Údaje o škole: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Králův Dvůr ZŠ Králův Dvůr Jungmannova Králův Dvůr IČO : tel. / fax: ředitel školy ředitel školy: Ing. Evžen Krob autoři ŠVP: kolektiv pedagogů ZŠ Králův Dvůr koordinátor ŠVP: Mgr. Markéta Kindlová Mgr. Michaela Holá Zřizovatel školy: Město Králův Dvůr nám. Míru Králův Dvůr tel/fax: starosta telefon podatelna: Dokument je platný od školního roku 2007/2008 Ředitel vydává aktualizaci dokumentu ke dni Podpis ředitele školy: Razítko : 2

3 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr sdružuje základní školu, mateřskou školu a školní družinu. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. V současné době má 18 tříd a 480 žáků, průměrná naplněnost tříd je 27 žáků. V ročníku jsou dvě třídy Vybavení školy Škola je umístěna uprostřed města Králův Dvůr poblíž dvou velkých sídlišť. Nachází se v přírodním prostředí Bora. Škola byla postavena v r a ve školním roce 1953/54 v ní byla zahájena výuka. Tělocvična byla ke škole přistavěna v r V budově se nachází kuchyně se školní jídelnou (tu od škol.roku 2011/12 provozuje firma Školní jídelna Hořovice), žáci mají možnost nejen obědů, ale i svačin. K dispozici je malý bufet, relaxační místnost a informační centrum. Škola má bezbariérový přístup. Škola je dobře vybavena učebnicemi. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW, který je průběžně doplňován. Žáci využívají 23 učeben, z nichž je 13 odborných (učebna matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, anglického jazyka, výpočetní techniky, přírodopisu, cizího jazyka, výtvarné výchovy, tělocvična, keramická dílna). Učebny jsou vybaveny televizemi, videi, meotary, počítači, v některých učebnách s možností připojení k internetu. Nově (od škol.r. 2008/09) jsou do učeben doplňovány interaktivní tabule. V současné době škola disponuje 17. interaktivními tabulemi. Okolí školy tvoří upravený park, vybavený pro školní družinu. Lze ho využít i jako učebny v přírodě. Součástí školy je tělocvična a menší hřiště pro míčové hry. Tělocvičnu využívají nejen žáci školy, ale i širší veřejnost. Pro pohybovou aktivitu žáků je možno využít hřiště s umělým povrchem, dále hřiště pro míčové hry.v těsné blízkosti školy je nově vystavěná sportovní hala, kterou lze využít pro školní sportovní a kulturní akce. Sportovní hala je využívána i pro pravidelnou výuku tělesné výchovy. Pro žáky školy je to další příležitost sportovního vyžití. Pro výstavky prací našich žáků je k dispozici hala školy. V době přestávek je žákům k dispozici školní knihovna po dohodě s vyučující. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se scházejí ve sborovně, kde je umístěna i učitelská knihovna. Velkou pozornost věnujeme na naší škole integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP). Tito žáci navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a podle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu Charakteristika pedagogického sboru Pedag. sbor školy tvoří většinou kvalifikovaní, odborně zdatní učitelé. Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na postupné přeměně školy. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista pro environmentální výchovu, čtyři speciální pedagogové pro SVP, 3

4 koordinátor ICT, několik učitelů má základní kurz první pomoci. Škola má 7 oddělení školní družiny. Její provoz zajišťuje 7 vychovatelek Školní dlouhodobé projekty a akce Ročníkové a celoškolní projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé a celoroční) a celoškolní (rovněž krátkodobé a celoroční). Příprava a realizace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci pedagogů a žáků školy.výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru je celá řada již tradičních aktivit, projektů a navázaných kontaktů. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Snažíme se využívat co nejlépe nabídek různých středisek ekologické výchovy. Již řadu let plníme ekologický Projekt sdružení Tereza Les ve škole, škola v lese. Naše škola je členem KEV, spolupracujeme s organizací EKO-KOM, Stanicí ohrožených živočichů v Rokycanech, ČSOP. Projekty směřující k EV: - Ekotým práce žáků na základě dobrovolnosti v oblasti přírodních věd - Tonda Obal na cestách pořad Ekokomu třídění odpadu - Fotografická soutěž s přírodní tématikou - výstavka prací žáků s ekologickou tematikou - Den Země Jsme součástí přírody i jejími správci - výukové programy ZOO Plzeň včetně interaktivních přednášek a práce v terénu - sponzorování živočichů ZOO Praha žáky 2. stupně - výukový program Strom Dendrolog. zahrada v Průhonicích - barvy roku v přírodě podle ročních období Barevné týdny - Ukliďme přírodu spolupráce s ČSOP v průběhu měsíce dubna po třídách úklid okolí školy - sběr pomerančové kůry celoškolní akce od října do dubna - sběr hliníku celoroční akce Další projekty: - Škola ve světě, svět ve škole - Škola realizuje od projekt EU peníze školám Další dlouhodobě plánované akce školy 1. stupeň - 1. ročník - škola v přírodě 3. ročník - škola v přírodě 5. ročník - škola v přírodě 2. stupeň - 6. ročník - GO kurz Sám sebou (prevence sociál. patol. jevů) 7. ročník - lyžařský výcvikový kurz 9. ročník - škola v přírodě 4

5 2.5. Školní parlament Zástupci jednotlivých tříd se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují i možná řešení. Žáci mohou pro svoje názory a připomínky využít i schránku důvěry Spolupráce s rodiči Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni na třídních schůzkách, kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím v době konzultačních hodin a v době akcí pro veřejnost. Dále rodiče mohou nahlédnout do webových stránek školy. Formou ových schránek přístupných na doméně zskraluvdvur.cz mohou být v kontaktu s třídními učiteli. O akcích školy se mohou rodiče dozvědět i z městského zpravodaje Králodvorský zpravodaj. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, čehož nelze bez kvalitní vzájemné spolupráce dosáhnout. Školská rada Na naší škole školská rada existuje již řadu let a zájmem školy je, aby i v podmínkách platnosti nové školské legislativy spolupráce s ní pokračovala Partneři školy - Městský úřad v Králově Dvoře - Městský úřad v Berouně Odbor sociálně právní ochrany mládeže - Krajský úřad Středočeského kraje Odbor školství - Úřad práce - Policie ČR - Pedagogicko-psychologické poradny - Pediatři, psychiatři - Národní institut dalšího vzdělávání pedagogů - Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek v Berouně - TJ Lokomotiva Beroun Plavecký oddíl - Středisko volného času Domeček Hořovice - Umělecká škola, prof..dr.tauberová Zora - Tělocvičná jednota Sokol Králův Dvůr - Český zahrádkářský svaz - Český červený kříž v Berouně - Sportovní oddíly: TBC Králův Dvůr (florbal), FK Králův Dvůr (kopaná), basketbal, badminton 2.8. Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z okolních dvou sídlišť (Pod Hájem, Nad Stadionem). Od 6.roč. na naši školu dojíždějí žáci z okolních obcí (Otročiněves, Nový Jáchymov, Hudlice). V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. 5

6 V souvislosti s bezbariérovým přístupem vzděláváme i žáky s těžkým zdravotním postižením. V důsledku výstavby nových obytných domů i rodinných domků můžeme předpokládat nárůst počtu žáků Školní družina, zájmové kroužky Škola tradičně organizuje pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků ŠD. Ve více jak 15 kroužcích (keramika, anglický jazyk, tance, pohybové hry, sborový zpěv, práce s počítačem a další) pracují jako vedoucí kromě pedagogických pracovníků také rodiče žáků Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí Do činností jednotlivých ročníků jsou zahrnuty společné zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy a jejich cílem je naplnění těch očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí, které je přirozené realizovat ve volné přírodě. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy ŠVP naší školy vychází z obecných vzdělávacích cílů a z klíčových kompetencí RVP ZV. chceme učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě; v předmětech, které k tomu mají vhodné podmínky, budeme ve výuce používat efektivní metody výuky jako je skupinové a projektové vyučování, kterými chceme žáky vést k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro život v EU chceme, aby žáci znali dobře jeden cizí jazyk (angličtinu) a pokud k tomu budou mít předpoklady i základy druhého cizího jazyka; vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů, ve kterých jsou tyto metody vhodně využitelné; žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu; žáky vedeme k dodržování stanovených zákonů, pravidel a řádu; všem žákům věnujeme stejnou péči; klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); 6

7 provádíme rozumnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním) přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; zaměřujeme se na žáky mimořádně nadané. Chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Chceme těmto žákům vytvořit takové podmínky, aby se mohli zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost se prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání Výchovné a vzdělávací strategie K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení a) reflexe učebního procesu vedeme žáky, aby svou práci sami hodnotili a zaznamenávali svůj pokrok; výuka cizích jazyků probíhá v diferencovaných skupinách složených podle dosažené úrovně schopností, dovedností a kompetencí žáka; k dosažení potřebných dovedností, které jsou vymezeny v okruzích průřezových témat,využíváme zejména projektové vyučování; zařazováním exkurzí, přednášek odborníků do výuky motivujeme žáky k aktivnímu přístupu k učení, ukazujeme smysl vzdělávání; v projektovém vyučování, v laboratorních pracích i v základní výuce jsou žáci vedeni ke spolupráci a kooperaci, své názory obhajují; zařazujeme takové metody práce, které podporují zvídavost, tvořivost a aktivní přístup ke vzdělání; žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost; podporujeme účast na soutěžích a olympiádách. b) Práce s informacemi vedeme žáky ke čtení s porozuměním tím, že zadáváme vhodné texty přiměřené věku a zájmům žáků, uplatňujeme individuální přístup; 7

8 učíme žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci se učí informace správně citovat a kriticky hodnotit; žáci mají k dispozici školní knihovnu,informační centrum a mohou využívat počítače s připojením na internet; organizujeme tematicky zaměřené exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi; připravujeme žáky na účast v soutěžích; v rámci individuálních konzultací jim poskytujeme odbornou pomoc při vyhledávání doplňujících informací. Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vedeme žáky k hledání různých řešení problémů; učíme žáky, jak problémům předcházet; umožňujeme žákům, aby obhájili svá rozhodnutí a aby se zároveň učili nést za svá rozhodnutí zodpovědnost; při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života; ve vhodných oblastech vzdělávání zadáváme alternativní úlohy (matematický Klokan, Pythagoriáda, sportovní soutěže, olympiády v naukových předmětech apod.) škola organizuje celoškolní projekty; žáci se zde učí pracovat v týmu, společně řešit daný problém a využívat k tomu různé postupy. Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu; podporujeme samostatnost komunikace, vedeme k zodpovědnosti ve vztazích mezi vrstevníky i dospělými; učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názoru jiných; prostorem pro setkávání a komunikaci jsou pravidelné schůzky zástupců tříd s vedením školy; škola umožňuje žákům využívání moderní komunikační technologie; na závěr školního roku se žáci tradičně podílejí na organizaci a realizaci veřejné prezentace činnosti školy (Školní akademie). Kompetence sociální a personální 8

9 - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých při výuce zařazujeme skupinovou práci žáků, podporujeme vzájemnou pomoc při učení, spolupráci při řešení problémů; vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, které jsou dané nejen Řádem školy, ale i ve škole vytvořenou atmosférou demokracie a přátelství; posilujeme aktivní spoluvytváření podnětného prostředí, reflektujeme tvořivé nápady a iniciativu žáků; učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky; sociální kompetence vytváříme na pobytových akcích (GO kurzy, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.); pestrá sportovní činnost rozvíjí v žácích žádoucí návyky ve vztahu k vlastnímu zdraví; rozsáhlou nabídkou volnočasových aktivit umožňujeme žákům seberealizaci a současně zabezpečujeme prevenci sociálně patologických jevů a jiných nežádoucích vlivů, které ovlivňují osobní rozvoj žáků. Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti vedeme k respektování všech dohodnutých pravidel chování, které si v třídních kolektivech žáci stanovují společně; navozováním modelových situací učíme žáky chování v krizových situacích; klademe důraz na environmentální výchovu, žáky vedeme k třídění odpadů, hlubšímu poznání a ochraně přírody (viz roční plán EVVO), k pochopení principů udržitelného rozvoje společnosti; podporujeme psí útulek a chovy v ZOO, spolupracujeme s nimi zapojujeme žáky do péče o okolí školy, o výzdobu a uspořádání prostorů školy Kompetence pracovní - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci seznamujeme žáky s pracovními podmínkami nejen z hlediska funkčnosti jednotlivých zařízení, ale i z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí; 9

10 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci výuku doplňujeme o praktické exkurze výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci aktivně zapojujeme žáky ve vyučovacích předmětech vzdělávací oblasti Svět práce ; organizujeme návštěvu Úřadu práce v Berouně pro žáky 9. ročníku, setkání se zástupci středních škol a odborných učilišť, setkání s rodiči žáků 9. tříd Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Přehled všech tematických okruhů, které jsou začleněny v našem školním vzdělávacím programu, uvádíme ve zvláštní složce Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. žáků s poruchami učení či chování, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Několik našich pedagogů prošlo kurzem Speciálních vzdělávacích potřeb, a proto jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. V naší škole se vzdělávají žáci s těmito speciálními potřebami: s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií, poruchami koncentrace, ADHD, hyperaktivitou, nižším nadáním, pomalým tempem nebo psychickou labilitou. Žáci se specifickými poruchami učení a dalšími speciálními potřebami jsou zařazeni (integrováni) do běžných tříd a vzděláváni podle jejich učebních plánů. Každým rokem je jim věnována patřičná péče. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá mimo třídu. V případě handicapu závažného charakteru se na edukačním procesu podílí asistent pedagoga, jehož úkolem je poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto programů:. vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme. úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou 10

11 . vytváříme individuální vzdělávací plány, v případě doporučení pedagogickopsychologické poradny je žák vzděláván podle tohoto plánu (IVP), který vychází z konkrétních vzdělávacích potřeb daného žáka. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP (psycholog i speciální pedagog), rodiče a předseda metodického sdružení pro nápravu SVP. K tvorbě individuálního vzdělávacího plánu je případně přizván asistent pedagoga a v příloze IVP jsou uvedeny jeho kompetence.. soustavné vzdělávání pedagogů v této problematice. spolupráce s rodiči. snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí. konkrétní pedagogická opatření: * u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace * nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy * na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu - zdravotně znevýhodnění žáci (při dlouhodobé nemoci) mají možnost konzultací s vyučujícími a sestavení programu individuální výuky doma - sociálně znevýhodnění žáci péče je pro ně zajištěna prostřednictvím spolupráce s odborem města formou dotačních programů, výběrem cenově dostupných akcí, sponzorskými dary - pro žáky se zdravotním postižením je zajištěn bezbariérový přístup do školy 3.5. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Rozvoj nadání žáků z právního hlediska upravují zákon č. 561/2004 Sb. školského zákona a navazující vyhláška č. 73/2005 Sb. Školský zákon jednoznačně zakotvuje princip práva na individuální přístup k žákům a zároveň ukládá brát ohled na vzdělávací potřeby jednotlivců. Škola identifikuje nadané žáky a vytváří podmínky k uspokojování jejich vzdělávacích potřeb Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou podle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Učitelé - volí způsoby práce směřující k dalšímu rozvoji jejich nadání, vytvářejí motivační prostředí, mají vhodný přístup k těmto žákům v jednotlivých předmětech, nabízejí školní i mimoškolní aktivity, připravují tyto žáky na účast ve vědomostních soutěžích a na prezentaci školy.výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami. Vyučující se v rámci DVPP v této oblasti vzdělávají. Učitelé mají k dispozici odbornou literaturu a odborné časopisy. 11

12 3.6. Prevence sociálně patologických jevů na základě minimálního preventivního programu (MPP) Minimální preventivní program Sám sebou vytváří ve spolupráci s preventivním týmem pedagogů metodik prevence. MPP je rozdělen do osmi oblastí, které kopírují činnost naší školy. Prvním z bodů MPP je vzdělávací program, který vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR čj.14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a Metodického pokynu MŠMT ČR čj / k prevenci šíření šikany. Preventivní témata jsou rozdělena do bloků pro ročník, ročník, ročník, ročník a jsou frekventována především v předmětu Náš svět na 1. stupni a v předmětech Výchova k občanství a Výchova ke zdraví na 2. stupni. Druhý bod MPP se zabývá vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Důraz je kladen především na práci s kolektivem, výuku ve skupině, sezení v komunitním kruhu a na zařazování simulačních her. Třetí bod je věnován Peer aktivistům naší školy. Schůzky Peerů probíhají jedenkrát měsíčně. Dvakrát ročně jsou aktivisté školeni ve dvoudenním programu pod názvem Inventa a jedenkrát ročně vyjíždějí děti na třídenní GO kurz. Čtvrtý až šestý bod je vyčleněn postupně pro aktivity našich žáků ( jednorázové akce i akce vícedenní). Za velmi důležité považujeme využití volného času. Škola každoročně nabízí dětem množství kroužků (kolem 15) - estetických, sportovních, počítačových, divadelních apod. Pravidelně měsíčně pořádáme zábavná odpoledne (např. karneval, pyžamová diskotéka, sportovní soutěže apod.). Preventivní tým realizuje celoroční soutěž mezi třídami pod názvem Bezva třída. Do soutěže se zapojují celé třídní kolektivy, zvlášť je hodnocen 1. a 2. stupeň. Mezi nepravidelné aktivity patří tradiční GO kurzy pro šesté třídy, týdenní Babský tábor během letních prázdnin, lyžařský zájezd a pravidelné školy v přírodě. Tradiční akcí se stala Velikonoční olympiáda s přespáním ve škole. Součástí MPP je školní propagace. Pro prevenci je vyčleněna informační nástěnka, kde jsou vyvěšeny informace pro děti i rodiče. Je zde mapován průběh soutěže Bezva třída, pravidelné výstavky fotografií z akcí MPP. Žákům je k dispozici schránka důvěry. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů, svolává setkání s rodiči, v případě potřeby nabízí podporu a poradenství. Spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů a využívá vybrané programy Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajíšťuje výchovný poradce, speciální pedagog školy ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: - školní výchovný poradce pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Spolupracuje se specializovanými školskými zařízeními, se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež; - provádí screening a diagnostiku (při zápisu do 1. tříd) specifických poruch učení, chování, dále nadaných dětí ; - sleduje atmosféru ve škole; - sbírá a anlyzuje data ve škole na zakázku vedení školy; 12

13 - konzultuje a radí v péči o integrované žáky, při neúspěších v učení, při volbě povolání, v osobních problémech; - pomáhá při osvojování technik a hygieny učení, provádí skupinovou a komunitní práci se žáky; - podporuje spolupráci třídy a třídního učitele; - poskytuje psychoterapii v krizových situacích; - pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí; - účastní se přípravy přijímacího řízení na střední školy 4. Učební plán 4.1. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Náš svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti počet hodin v ročníku Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina. V průběhu školního roku je zařazováno projektové vyučování při dodržování zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Vzdělávací oblasti: 1. Jazyk a jazyková komunikace: 13

14 Český jazyk a literatura dotace 40 hod. (z toho 5 disponibilních hodin) - v 1. a 2. ročníku má předmět komplexní charakter - ve ročníku je předmět pro přehlednost členěn do složek specifického charakteru. mluvnice jazykové vyučování. čtení a literární výchova. slohová a komunikační výchova - psaní se vyučuje zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Anglický jazyk - ve 3. ročníku je předmět koncipován jako úvodní seznámení s jazykem, písemný projev je záměrně potlačen (nikoliv však zcela vyloučen) - třída je dělena na skupiny podle individuálních schopností 2. Matematika a její aplikace Matematika dotace 23 hodin (z toho 3 disponibilní hodiny) Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 3. Informační a komunikační technologie - dotace 1 hodina - žáci se při větším počtu dělí na 2 skupiny - obsah výuky je zaměřen na seznámení s počítačem jako pracovním nástrojem 4. Člověk a jeho svět Náš svět dotace 14 hodin (z toho 2 disponibilní hodiny) - komplexní předmět, ve kterém je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova 5. Umění a kultura dotace 12 hodin Hudební výchova Výtvarná výchova 6. Člověk a zdraví Tělesná výchova dotace 14 hodin (z toho 4 disponibilní hodiny) 7. Člověk a svět práce 14

15 Pracovní činnosti dotace 5 hodin - předmět má komplexní charakter, vzdělávací obsah zahrnuje všechny tematické okruhy : Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů O výběru jednotlivých témat a organizaci výuky rozhodne vyučující tak, aby byly splněny očekávané výstupy na konci 1. období ZV (podle ŠVP) a 2. období (podle RVP ZV) 4.3. Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět celkem Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková Anglický jazyk Komunikace Další cizí jazyk * 7 Matematika a její Matematika aplikace Informační a komu- Informatika nikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty

16 počet hodin v ročníku * Žáci, kteří začínali s druhým cizím jazykem v osmém ročníku, mají 3 h druhého cizího jazyka. Žáci, kteří začínali s druhým cizím jazykem v sedmém ročníku, mají 2 h Německý jazyk (NJ) a 1 h konverzace (NJ) Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň Vyučovací jednotkou na 2. stupni je vyučovací hodina. Vzdělávací oblasti : 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura dotace 15 hodin (+ 1 disponibilní hodina) - vzdělávací obsah má komlexní charakter, pro přehlednost je členěn do specifických složek: - jazyková výchova - literární výchova - komunikační a slohová výchova O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující v souladu se ŠVP. Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Anglický jazyk dotace 12 hodin - vzdělávání v cizím jazyce Aj - směřuje k dosažení úrovně A2 - třída může být dělena na skupiny Další cizí jazyk dotace 6 hodin (+ 1 disponibilní hodina) pro tento šk.rok 2014/ vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 Francouzský jazyk, Německý jazyk - třída je dělena na skupiny 2. Matematika a její aplikace dotace 15 hodin (+ 1 disponibilní hodina) 3. Informační a komunikační technologie dotace 1 hodina Žáci třídy se dělí na 2 skupiny, pokud je třeba vzhledem k počtu žáků 4. Člověk a společnost dotace 11 hodin (+ 1 disponibilní hodina) Začleněná průřezová témata: Mediální výchova Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova 5. Člověk a příroda dotace 21 hodin (+ 5 disponibilních hodin) Začleněná průřezová témata: 16

17 Environmentální výchova Mediální výchova 6. Umění a kultura - dotace 10 hodin Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 7. Člověk a zdraví dotace 10 hodin (+ 2 disponibilní hodiny) Tělesná výchova Výchova ke zdraví - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni základního vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví v 6. a 9. ročníku a v předmětu Přírodopis v 8. ročníku Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 8. Člověk a svět práce dotace 3 hodiny (+ 1 disponibilní hodina ) Pracovní činnosti - součástí vzdělávacího obsahu předmětu jsou tematické okruhy: - Příprava pokrmů - Svět práce - Provoz a údržba domácnosti - žáci třídy se v některých uvedených tematických okruzích dělí na 2 skupiny Začleněná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Volitelné předměty - 6 disponibilních hodin - jsou upravovány každý školní rok podle aktuální nabídky, která se řídí složením pedagogického sboru a zájmy žáků - v 7. a 8. ročníku jsou volitelné předměty povinné pro všechny žáky - v 8. ročníku je dále jedna hodina týdně pro žáky volitelná - žáci jsou děleni na skupiny 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 17

18 Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, b) kritéria pro hodnocení. Hodnocení žáků na vysvědčení Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 - velmi dobré, b) 2 - uspokojivé, c) 3 - neuspokojivé. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. Při slovním hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 18

19 Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn 20), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu 21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)". Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a). Žák je hodnocen stupněm a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst. 2, b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených 19

20 podle 30 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Opravné zkoušky Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu. kvalita výsledků činností, osvojení účinných metod samostatného studia. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 20

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu) Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Pravidla pro

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Klasifikační řád Soubor pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zákon 561/2004 a vyhláška MŠMT ČR č.48/2005 14-24 vymezují zákonnou normu

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení 31, 38, 41, 51 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Školní řád pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

Školní řád pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní řád pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Č.j.: 39/2013 Účinnost od 1. 11.

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (součástí ŠVP ZV Škola hrou) Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. Kritéria hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Klasifikační řád. Obsah: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Klasifikační řád. Obsah: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Klasifikační řád Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace základní školy (1.1. - 1.9.) 2. Opravné zkoušky (2.1. -

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk. Klasifikační řád. Vnitřní předpis číslo: 22-2013 Mgr. Jindřich Domín, ředitel školy a ped.

Základní škola Kounice, okres Nymburk. Klasifikační řád. Vnitřní předpis číslo: 22-2013 Mgr. Jindřich Domín, ředitel školy a ped. Základní škola Kounice, okres Nymburk Klasifikační řád Vnitřní předpis číslo: 22-2013 Vypracoval: Mgr. Jindřich Domín, ředitel školy a ped.rada Schválil: Mgr.Jindřich Domín, ředitel školy Projednáno dne:

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více