106 odpovìdí na vaše dotazy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "106 odpovìdí na vaše dotazy"

Transkript

1 Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1

2 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení Actio in distans za spolupráci na internetové podobì projektu Právo na informace Otevøená spoleènost, o.p.s.,

3 Obsah Tato publikace...5 Kdo a koho mùže žádat o informace?...6 O jaké informace žádat?...8 Jak žádost podat?...10 Jak se žádost vyøídí?...13 Lhùta...13 Neuspokojivá odpovìï...14 Odepøení...15 Jak má úøad vyøídit poskytnutí informací?...16 Na které informace mám èi nemám právo?...18 Hospodaøení obce...19 Výbìrová øízení, kontroly...20 Obchodní tajemství, cenné papíry...22 Ochrana osobnosti a soukromí...24 Jaká je úhrada nákladù?...27 Kdy a jak mám podat odvolání?...31 Kdy a jak se mám o informaci soudit?...33 Ještì nìjaké otázky?...35 Povinnì zveøejòované informace...35 Internet...36 Výroèní zpráva...37 Zápisy z jednání rady, zastupitelstva a dalších orgánù...37 Ostatní...39 PØÍLOHY Vývojový diagram vyøízení žádosti o informace Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím...43 Žádost o poskytnutí informace...53 Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti...54 Obèanské poradny

4 4

5 Tato publikace vznikla jako souhrn otázek, které obèané vznesli v poradnì specializovaného serveru pro svobodu informací na rùzných semináøích k této problematice, anebo které vyplynuly z konkrétních pøípadù. Ten, kdo se zatím nesetkal se sporem okolo pøístupu k informacím, které ho zajímají, si mùže položit otázku: Na co mi budou informace, které si vyžádám? mùžete zjistit, co se bude ve vašem okolí stavìt mùžete se dovìdìt, kolik se vynakládá na úklid vaší obce nebo mìsta mùžete se informovat, za kolik se pronajímá dùm patøící obci nebo státu mùžete zjistit, komu byl veøejný majetek pronajat mùžete se dozvìdìt, jaké poradce má ministr nebo starosta mùžete získat pøehled o zadávaných zakázkách ve vašem mìstì, kraji... mùžete sledovat hospodaøení nejen vaší obce mùžete se dozvìdìt to, co vás zajímá a na co jste zatím nemìli odvahu se zeptat mùžete také dát úøedníkùm najevo, jaké informace je dùležité zveøejòovat mùžete sledovat, kdo a jak za vás rozhoduje mùžete znát, co všechno se ze státních prostøedkù hradí mùžete zjistit, kdo z vašich zastupitelù jezdí na služební cesty a kam mùžete srovnávat úroveò služeb zamìstnancù státní správy v jednotlivých mìstech mùžete získat pøehled, na co se ptají ostatní obèané mùžete... Svobodný pøístup k informacím je podmínkou svobodného rozhodování a demokracie. Obèan je pravým vlastníkem všech informací, které shromáždily a vytvoøily úøady. Mùže si je kdykoli vyžádat. Mùže vìdìt, proè se to èi ono rozhodlo tak èi onak, aby mohl skuteènì informovanì a tedy svobodnì rozhodnout, komu dá svùj hlas v pøíštích volbách. Proto pøístup k informacím dìlá z anonymní osoby v soukolí státní mašinérie skuteènì plnohodnotného obèana. Úøední monopol nad informacemi navíc poskytuje neobyèejnou moc veøejným èinitelùm i zamìstnancùm státní správy. Vytváøí tak prostøedí, v nìmž se daøí drobné i rozsáhlé korupci. Proto pøístup k informacím a zájem obèanù o nì pùsobí jako lék proti nehospodárnosti, nerovnosti a zneužívání postavení. 5

6 Kdo a koho mùže žádat o informace? 1. Kdo mùže požádat o informaci? Toto právo má každý. Pokud kdokoli chce získat informaci, která nebyla zveøejnìna (anebo mu z jakéhokoliv dùvodu zpùsob zveøejnìní nevyhovuje, tøeba se obává chyby na internetu), mùže o informaci požádat. 2. Které orgány se svou žádostí mohu oslovit? Povinných subjektù je obrovské množství. V zásadì se lze obrátit na všechny veøejné instituce, kterým je zákonem svìøena pravomoc rozhodovat a jsou placeny z našich daní. Napøíklad všechna ministerstva, všechny orgány státní správy, obce, kraje, organizace typu ÈNB, Rada Èeského rozhlasu, Èeská televize, vysoká škola, Akademie vìd, Fond národního majetku. Také právnické a fyzické osoby, které rozhodují o právech obèanù. Jsou to napøíklad patentoví zástupci, notáøi atd. Nezapomínejme na nemocnice nebo na zdravotní pojiš ovny (v urèitých situacích rozhodují o právu na zdravotní péèi). Okolo problematiky nemocnic jsou velké nejasnosti a spory. V jádru jde o pøístup k informacím o kvalitì péèe poskytované jednotlivými lékaøskými zaøízeními. Zatím pojiš ovny a nemocnice kladou odpor, odkazují se na zcela neprávní argumentaci napø. na stanovisko kardiochirurgické spoleènosti, které vyjadøuje názor, že veøejnost není schopna správnì pochopit význam informací o úspìšnosti urèitých operací, a proto se jí tyto informace nebudou poskytovat. V poslední dobì však již vìtšina nemocnic a pojiš oven na informování veøejnosti pøistupuje. 3. Jsou mìstské èásti také povinny poskytovat informace? Všechny mìstské èásti a mìstské obvody jsou povinnými subjekty. Rozdíl mezi nimi mùže být jen v tom, co spadá do jejich pùsobnosti. Z hlediska poskytování informací je podstatné, co jim statut mìsta svìøil do pùsobnosti, a jen o tom musejí poskytovat informace (nic jim však nebrání poskytovat i další jim dostupné informace). Ovšem pokud jde napø. o povinnost zveøejnit výroèní zprávu, tu mají stejnou všechny mìstské èásti a obvody, nebo jim to ukládá pøímo zákon. 4. Vztahuje se zákon o poskytování informací è. 106/99 Sb. rovnìž na školy, vèetnì vysokých a univerzit? Zákon è. 106/99 Sb. se jednoznaènì vztahuje i na vysoké školy. Patøí do tzv. úplné informaèní povinnosti podle odst Ten zní: 6

7 Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich pùsobnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy a veøejné instituce hospodaøící s veøejnými prostøedky. Nelze mít pochybnost o tom, že veøejná vysoká škola pøesnì vyhovuje definici veøejná instituce hospodaøící s veøejnými prostøedky. Proto vysoké školy musejí poskytovat v režimu zákona è. 106/99 Sb. všechny informace, které mají, (napø. prùmìrné platy pedagogù, poèty vozidel, majetek školy atd.). Jediné omezení pøi tomto poskytování informací je tam, kde se žádost dotkne informace, která je chránìna z jiného, zákonem pøesnì stanoveného dùvodu. Nejèastìji to bude oblast osobních údajù (napø. tedy lze poskytovat jen souhrnné údaje o platech èi studijních výsledcích, nikdy ne jmenovitì). 5. Vztahuje se povinnost poskytovat informace taky na Policii ÈR a obecní (mìstskou) policii? Ano, i tyto organizaèní složky státu èi obce spadají pod informaèní povinnost. Z jejich èinnosti budou zpravidla omezeny ty informace, které spadají pod okruh utajovaných skuteèností (definuje je zákon o utajovaných skuteènostech a naøízení vlády k nìmu). Taky budou èasto omezeny informace povahy osobních údajù. Ale ostatní informace, napøíklad o poètu vozidel, poètu vyøešených pøípadù, vzdìlanosti pøíslušníkù, jejich platech (nikoli individuálnì) jsou povinny poskytovat. 6. Je pøíspìvková organizace, zøízená mìstem a financovaná z rozpoètu mìsta, povinna poskytnout informace o svém hospodaøení? Je-li organizace plnì napojena na mìstský rozpoèet, resp. je-li z nìho financována, máte právo na veškeré informace podle zákona è. 106/1999 Sb. Je zde pøímá souvislost s ustanoveními zákona è. 128/2000 Sb. o obcích. 7

8 O jaké informace žádat? 7. Jaká je definice pojmu informace pro úèel zákona? Zákon zámìrnì nepodává žádnou definici informace. Ani by to nebylo možné. Pojem informace je v zákonì použit jako obecný pojem, každému známý z praxe. Není ho tøeba dále specifikovat, podobnì jako napøíklad pojmy podání, právo anebo povinnost. 8. Jak lze zjistit, v èí kompetenci je informace? Jedinì znalostí dané problematiky. V oblasti pøístupu k informacím neplatí, že úøad vaši nesprávnì adresovanou žádost pøedá správnému úøadu. Existují také vyhledávací servery, mapující veøejnou správu (napøíklad a další). 9. Jak lze zjistit, je-li pravda, že se požadovaná informace nevztahuje k pùsobnosti orgánu? Informace se vztahuje k pùsobnosti instituce, pokud se tato danou vìcí na základì svých povinností zabývá. Princip pøístupu k informacím znamená možnost obèana podívat se na údaje, které na úøadì leží, s nimiž úøad pracuje. Jedna a táž informace se proto mùže vztahovat k pùsobnosti více úøadù, a všechny jsou povinny ji poskytnout. Není rozhodující, zda žádanou informaci úøad vytváøí èi o ní rozhoduje, ale zda s ní pracuje. Vìc dobøe prozkoumejte a zorientujte se. V pochybnostech podejte žádost znovu se zpøesnìním a zdùraznìte, proè by mìla patøit do pùsobnosti úøadu. Pokud opìt neuspìjete, je potøeba se odvolat. 10. Mùžeme požadovat i informace o poøadnících, tøeba v domovech dùchodcù? Ano povinnými subjekty jsou zde ty orgány, které rozhodují o právu na zdravotní péèi a na sociální pomoc. Poøadník jako informace, vypovídající právì o realizaci tohoto práva, pak musí být pøístupnou informací. Samozøejmì ale budou chránìny osobní údaje v nìm uvedených osob, takže by mìlo jít jen o poøadí jmen (jméno samo není považováno za osobní údaj). Nelze se však pøíliš efektivnì domáhat podrobných sociálních dùvodù, proè byl kdo zaøazen to už je právì chránìná osobní sféra. 11. Je povinen orgán státní správy poskytnout informaci z územnì plánovací dokumentace z roku 1964? Ano, je povinen ji poskytnout. Má ji uloženu ten úøad (pøípadnì jeho právní nástupce), který ji pùvodnì poøídil. Zákon è. 106/99 Sb. nijak 8

9 neomezuje v èase pøístup k informacím, tedy ani ke starým informacím. Zákon è. 50/1976 Sb. (stavební zákon) nestanoví žádné zvláštní omezení pøístupu k informacím, obsaženým ve stavební dokumentaci. Jediné omezení tedy nastane podle zákona è. 106/99 Sb. v oblasti ochrany osobních údajù (o stavebnících apod.). Také musí být dodržena ochrana soukromí podle obèanského zákoníku (napøíklad nesmìjí být poskytnuty pùdorysy obytných domù a bytù). Dále je myslitelná ochrana utajovaných skuteèností, pokud by šlo o nìjakou bezpeènostní, vojenskou a podobnou stavbu. 9

10 Jak žádost podat? 12. Musím nìjak vysvìtlit, proè chci požadovanou informaci a co s ní budu dìlat? Motivace žádosti, co s informacemi chcete dìlat, jak je budete interpretovat, je vaše osobní záležitost a úøad po tom nesmí ani pátrat, ani to jakkoli posuzovat èi komentovat. Do žádosti se nic takového neuvádí. 13. Jak vypadá žádost? Podává se ústnì nebo na nìjakém formuláøi? Formy podání žádosti mohou být rùzné. Dva hlavní zpùsoby jsou ústní a písemný. Oba tyto zpùsoby mohou být uskuteènìny i telekomunikaèním zaøízením, tedy napøíklad telefonickým hovorem anebo faxem èi elektronickou poštou. Formuláøe pøedepsané nejsou, úøad mùže pro usnadnìní nabídnout nezávazný formuláø. Úøady nìkdy pøedkládají žadateli formuláø pro podání žádosti, v nìmž je pøedtištìno mnoho nadbyteèných údajù, které nemají právo po žadateli chtít. Takový formuláø tedy lze brát jen jako pomùcku, která nemá žádnou právní závaznost, a je správné vyplnit jen ty údaje, které jsou pro vyøízení konkrétní žádosti nezbytné (napø. adresa pro pøípad, kdy žadatel chce zaslat informaci poštou). Pokud pro vyøízení žádosti takové osobní údaje nejsou potøebné, je jejich vyžadování porušením zákona o ochranì osobních údajù (zákon è.101/2000 Sb.) 14. Musím poslat svou žádost doporuèenì nebo staèí obyèejný dopis? Žádost mùžete podat jakkoliv, pokud si však chcete zajistit silnìjší dùkazní prostøedky pro pøípadný spor (napøíklad máte podezøení, že úøad nebude pøi vyøízení postupovat korektnì), je potøeba podat žádost buï osobnì v podatelnì úøadu a nechat si podání potvrdit na kopii, anebo poslat žádost doporuèenì. Ve všech pøípadech je podstatné mít kopie od všeho, co píšete a posíláte, a psát si data, kdy jste co obdržel (pro dodržení lhùt, v nichž musíte reagovat na sdìlení úøadu). To je dùležité proto, že na sdìlení úøadu je sice datum vyhotovení, na obálce vìtšinou je otisk podacího razítka pošty, z nìhož je nìkdy èitelné datum, ale nikde není zaznamenáno, kdy jste zásilku obdrželi. Za pár dní bývá problém si to pøesnì vzpomenout. 15. Jak se správnì zeptat na urèitou informaci? Informace je vìc se zvláštními rysy. Je svým zpùsobem velmi tekutá, nemá pøesný rozmìr, ohranièení. Informace se navzájem k sobì rùznì váží, a naopak lze každou informaci dìlit na dílèí informace. Proto je 10

11 nutné jednak formulovat žádost tak, aby úèinnì míøila k jádru toho, co se chceme dozvìdìt, a jednak se musíme smíøit s tím, že èasto budeme po prvním dotazu žádat o zpøesnìné informace znovu, protože teprve prvním dotazem zjistíme, na co a jak se vlastnì máme zeptat. Èasto je dobré specifikovat informaci vìcí, ke které se vztahuje a ještì napøíklad datem, kdy se projednávala v urèitém orgánu. Také je možné ji urèit jako informaci obsaženou v konkrétním dokumentu. 16. Mohu se zeptat i jen telefonem? Ústní žádost podá žadatel buï pøi osobní návštìvì na úøadu, nebo pøi telefonickém hovoru. Na ústní žádost je úøad (úøedník) povinen odpovìdìt stejnì jako na písemnou žádost. Ústní žádost (protože u ní nelze dobøe doložit, jak znìla) však nemùže vést k formalizovanému procesu opravných prostøedkù (odvolání), pokud je žadatel s poskytnutou informací nespokojený. V takovém pøípadì musí podat žádost písemnì. Pro ústní žádost ani nejsou stanoveny lhùty pro vyøízení. Vychází se z toho, že ústními žádostmi se øeší bìžné kontakty s úøady. Vždy, když by došlo ke sporu, musí žadatel podat žádost písemnì. 17. Musí obecní úøad sdìlit informace i osobám, které v obci nežijí? Právo na informace není vázáno na bydlištì. Obyvatelé dané obce mají oproti ostatním jen trochu vyšší oprávnìní ve formì pøístupu k informacím. 18. Jaké údaje po mnì úøad mùže chtít pøi podání žádosti? Princip je jednoduchý: lze požadovat jen takovou identifikaci žadatele, k níž je zákonný dùvod. Ten je v rùzných situacích rùzný, a odvozuje se od okolností, k nimž je identifikace potøebná. Pokud je tøeba doruèit rozhodnutí do vlastních rukou, pak je tøeba zjistit poštovní adresu a úøad ji tedy mùže od žadatele žádat. Pokud bude tøeba vyžádat úhradu nákladù, pak mùže úøad žádat pøimìøenou identifikaci, sloužící k pøípadnému vymáhání zpùsobené škody. Takovou identifikací mùže být jméno, pøíjmení a adresa bydlištì podle OP. 19. Musí dožádaný subjekt ovìøovat, zda žádost podává za právnickou osobu oprávnìná osoba, napø. v Obchodním rejstøíku? Nemusí to ovìøovat, stejnì jako nemusí ani nemá právo ovìøovat totožnost žadatele fyzické osoby. Jedinou výjimkou mùže být situace, kdy bude vyžadovat vysokou úhradu nákladù a chce se proto ujistit, že opravdu vzniká závazek konkrétní osoby. Pak ale nemusí ovìøovat zrovna v obchodním rejstøíku, postaèí napøíklad dopis právnické osoby žádající informace podepsaný jednatelem. 11

12 20. Mùže po mnì úøad pøi podání žádosti požadovat složení nìjaké zálohy? Pøijetí žádosti (ústní èi písemné) nesmí být nikdy podmínìno zaplacením úhrady èi zálohy. Takto podmínìno mùže být pouze vydání již výsledné poskytované informace (tedy na konci procesu poskytnutí informace). 21. Jak zjistím výši úhrady za poskytnutí informace, kterou mùže úøad požadovat? K orientaci žadateli slouží povinnì zveøejnìný (napø. vyvìšený) ceník. Žadatel má právo vyžádat si od úøadu pøedpokládanou výši úhrady nákladù. Zákon nestanoví, zda tato výše musí být potvrzena ihned pøi podání žádosti anebo (pokud posouzení její výše vyžádá èas) až o nìco pozdìji. Pøedpokládaná výše úhrady však, pokud ji žadatel vyžaduje, nemùže být sdìlena až na závìr pøi poskytnutí informace. 22. Mohu si vyžádat i formu poskytnutí informací, napøíklad fotokopie urèitého dokumentu? Úøad není vázán v tom, jakou technickou formu pro poskytnutí informace zvolí. Poskytnutím informace se míní poskytnutí jejího nehmotného substrátu, nikoli nutnì urèité technické podoby zachycení informace (napø. žadatel si nemùže vynucovat, že urèitá informace mu bude poskytnuta právì formou fotokopie originálu. Úøad mùže zvolit napø. výpis požadované èásti z originálu.). Nicménì vždy je zaruèeno, že žadatel, pokud to sám chce, mùže získat nìjakou fyzickou podobu informace (opis, kopii èásti, pøepis na disketu), kterou si mùže odnést. Nemùže tedy být odkázán jen na nahlédnutí do spisu èi jiného podkladu. Zpravidla úøad poskytuje informace podle žádosti, napøíklad na elektronickou formu žádosti odpoví stejnou cestou. 12

13 Jak se žádost vyøídí? Lhùta 23. Jak dlouho trvá vyøízení žádosti? Od kdy do kdy se poèítá lhùta pro vyøízení? Lhùta pro poskytnutí informace je 15 dní. Informace má ale úøad poskytnout vždy co nejdøíve je to možné, tedy ihned, jakmile má informaci k disposici (vyhledanou, okopírovanou apod.). Zákon stanoví nejpozdìjší lhùtu pro jejich poskytnutí. Poskytnout informaci zbyteènì až na konci lhùty, pokud ji úøad má pøipravenou døív, by byl nesprávný úøední postup. Lhùta zaèíná bìžet následující den po podání žádosti a konèí vždy v pracovním dni, tzn. pokud konec lhùty pøipadne na nedìli, lhùta konèí v pondìlí vèetnì. Lhùta je ze strany úøadu splnìna, když je odpovìï ve lhùtì pøedána k poštovní pøepravì. Ke lhùtì tedy vždy musíme poèkat ještì dva tøi dny, zda zásilka nedojde poštou. Okamžik poskytnutí informace nastane, když je žadateli sdìleno, že má informaci pøipravenu. Tzn. že ve lhùtì napøíklad dostanete sdìlení, že vámi požadovaná informace je k vyzvednutí na úøadì. To se využije hlavnì tehdy, když je tøeba zaplatit úhradu nákladù proti vydání informace. Doruèování (vyzvednutí) informace se již do lhùty samozøejmì zapoèítat nemùže. V praxi však úøad obvykle ani nesdìluje, že je informace pøipravena, a ve lhùtì vám ji prostì pošle. 24. Mùže si úøad nìjak lhùtu prodloužit? Jak se to dozvím? Úøad mùže lhùtu pro poskytnutí informace prodloužit nejvýš o deset dnù, ale jedinì ze tøí pøesnì popsaných dùvodù: a) vyhledání a sbìr požadovaných informací v jiných úøadovnách, které jsou oddìlené od úøadovny vyøizující žádost, b) vyhledání a sbìr objemného množství oddìlených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvìma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na pøedmìtu žádosti. Úøad vás o prodloužení musí informovat v základní (neprodloužené) lhùtì. Technický zpùsob tohoto sdìlení závisí na tom, jak byla žádost podána (když napø. úøad zná jen telefon žadatele, zavolá mu; pokud žádost byla podána elektronickou poštou, mùže úøad toutéž cestou sdìlit prodloužení lhùty; samozøejmou možností je i poslání poštou, pokud 13

14 žadatel uvedl poštovní adresu). Pro pøípad sporu bude telefonické sdìlení zaznamenáno do spisu formou poznámky, sdìlení elektronickou poštou je uloženo v poštovním programu úøadu. Neuspokojivá odpovìï 25. Co když mi úøad sdìlí, že informaci vlastnì nepotøebuji, protože na té vìci není nic zvláštního? I s takto absurdními odpovìïmi se lze setkat. Pokud však nenastal žádný z pøípadù, kdy úøad nemohl pro formální nedostatky žádost vìcnì vyøídit (anonymní, nepøesná èi k úøadu se nevztahující žádost), zbývají úøadu pouze dvì možnosti: informaci poskytnout nebo na základì rozhodnutí neposkytnout (stejnì jako neposkytnutí je nutno hodnotit i poskytnutí pouhé èásti požadované informace). Pokud se na požadovanou informaci nevztahuje žádné omezovací ustanovení zákona, úøad ji musí v plném rozsahu poskytnout. Uvedená odpovìï ve skuteènosti pøedstavuje rozhodnutí o zamítnutí žádosti, i když je formulována jako jakési povídání. Proti takovému neoprávnìnému rozhodnutí je tøeba se odvolat a v pøípadì neúspìchu i podat žalobu. 26. Co když dostanu jen èást požadované informace a zbytek úøad jaksi pøejde? Úøad èasto sdìlí jen èást požadovaných informací a obejde svou povinnost vystavit rozhodnutí ke zbylé èásti informací, které omezil (tváøí se jako že vyhovìl, aèkoliv zèásti nevyhovìl). Pak je tøeba vzít toto sdìlení jako právní úkon, který má charakter rozhodnutí, u kterého ale úøad nesplnil své povinnosti a nevybavil ho potøebnými náležitostmi. I proti takovému nedostateènému úkonu je tøeba podat odvolání a trvat na tom, že jde o rozhodnutí, by maskované jinou formou. Jinými slovy: odvoláte se proti rozhodnutí neposkytnout zbylou èást požadovaných informací. 27. Co když ve lhùtì od úøadu (obce, instituce) vùbec nic nedostanu? Nìkdy se stane, že úøad na naši žádost vùbec nereaguje (úøad mohl dát v poslední den lhùty odpovìï na poštu, mìli bychom vždy vyèkat ještì 3-4 dny pøes lhùtu pro poskytnutí informace, zda odpovìï nedostaneme poštou). Mlèením úøad fakticky rozhodl o odepøení žádané informace. Mimo to, že bychom si mìli stìžovat napøíklad u šéfa úøadu, pøípadnì informovat média, máme právní možnost: po uplynutí doby, v níž jsme mìli dostat odpovìï s poskytnutím informací, nastává tzv. právní fikce 14

15 negativního rozhodnutí ( 15 odst. 4). Právnì se tedy postupuje dále, jako kdyby úøad vystavil rozhodnutí, v nìmž výslovnì odmítl žádané informace poskytnout. Proti takovémuto, by fiktivnímu, rozhodnutí, se mùžeme odvolat stejnì, jako kdyby nám úøad rozhodnutí doruèil. Odvolání v takovém pøípadì mùže mít napøíklad takovouto podobu: Dne jsem u zdejšího úøadu podal žádost o informaci, zda a jaké veøejné zakázky úøad vyhlásil v posledním pùl roce. Do uplynutí lhùty pro poskytnutí informace, tj. do , jsem neobdržel žádnou odpovìï. Proto ve smyslu 15 odst. 3 zákona è. 106/99 Sb. podávám odvolání proti takto vzniklému rozhodnutí, kterým úøad požadované informace odepøel. Odepøení 28. Musí sdìlení, že informace nebude poskytnuta, být písemné? Ano. Zákon nezná pojem sdìlení, ale pouze rozhodnutí, kterým se èást informace odepøe. To musí být vždy písemné. 15

16 Jak má úøad vyøídit poskytnutí informací? 29. Jaká je organizace poskytování informací na úøadech? Zákon nemùže stanovit pro všechny odlišné pøípady úøadù stejnou organizaèní strukturu, pomocí které konkrétní povinný subjekt zajiš uje poskytování informací. Je to vìcí každého úøadu. Nìkdy to tedy bude informaèní kanceláø v pøízemí u vchodu (ve vìtšinì mìstských úøadù), jindy mùže jít o povìøeného pracovníka, na kterého vás odkáže vrátný. Tato styèná pracovištì si pak vyžádají podrobnìjší informaci u odborného pracovištì úøadu. 30. Existuje detailní smìrnice pro konkrétní úøady, jak poskytovat informace? Musí jí žadatel znát? Velká èást úøadù má vydány vnitøní smìrnice pro postup poskytování informací. Tyto smìrnice však nesmìji nijak omezit práva daná zákonem a nemají žádnou pùsobnost vùèi žadateli, který je tedy vùbec nemusí znát. Jsou jen pracovní pomùckou zamìstnancù úøadu. Na požádání však musejí být poskytnuty stejnì jako jiná informace z úøadu. 31. Poskytují informace všichni pracovníci úøadu? Ne každý pracovník úøadu je oprávnìný poskytovat informace. Pokud mu jeho pracovní povinnosti tento úkol neukládají, pak se na nìj èasto vztahuje povinnost mlèenlivosti. Avšak v pøípadech zvláš závažných informací, jejichž zadržení je v rozporu se zájmem veøejnosti, by nabylo vrchu právo na informace i nad povinností zachovat mlèenlivost. 32. Musím si zjistit, kdy a kde úøad poskytuje informace? Zásadnì platí, že úøad nesmí odmítnout pøijetí žádosti o informaci jen s odkazem na svoji organizaèní strukturu èi jiné pracovní okolnosti. Nelze tedy odkázat žadatele na vzdálené èi jinak tìžko dosažitelné pracovištì, kde má žádost podat. Stejnì úøad nesmí odmítnout pøijetí žádosti s tím, že urèený pracovník zde právì není. Informace se tedy musejí poskytovat po celou pracovní (nejen tzv. úøední) dobu úøadu. 33. Jaký je pøesný èasový rozvrh v procesu uplatnìní práva na informace? Od momentu podání žádosti se mùže situace odvíjet takto: Pokud je žádost nesrozumitelná, vyzve orgán žadatele o upøesnìní do 7 dnù. Pokud tak žadatel neuèiní v daném termínu, rozhodne orgán do 30 dnù o odmítnutí žádosti. Pokud se žádost nevztahuje k pùsobnosti orgánu, žádost se odloží a s odùvodnìním se to sdìlí žadateli do 3 dnù 16

17 (od odložení). Jinak úøad musí poskytnout požadovanou informaci žadateli do 15 dnù. (V letech 2000 a 2001 byla tato lhùta prodloužena.) V pøípadì závažných dùvodù lze lhùtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dní. Proti rozhodnutí povinného subjektu se lze odvolat do 15 dnù. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnù. Pøesný postup vyjadøuje vývojový diagram (vložen doprostøed této brožury). 34. Požádal jsem o informaci em a dostal jsem em tzv. neoficiální odpovìï, nebo se prý nejedná o písemnou žádost. je písemnou žádostí a podle toho musí úøad postupovat. Jinak porušuje zákon. Nelze zamìòovat správní øád se zákonem o svobodném pøístupu k informacím. Zákon o svobodném pøístupu k informacím je obecný zákon pro oblast pøístupu k informacím a komplexnì popisuje postup pøi poskytování informací. Popisuje dostateènì jednoznaènì a vyèerpávajícím zpùsobem poskytování informací i na žádost podanou em, dokonce konkretizuje náležitosti takto podané žádosti. Proto zde správní øád ani zákon o elektronickém podpisu nehraje vùbec žádnou roli a nemùže být vùbec nijak aplikován. Doporuèení: pokud byla em požadovaná informace poskytnuta, je vše v poøádku. Pokud vám informace nebyla poskytnuta, úøad porušil zákon. V takovém pøípadì je tøeba podat odvolání, a pokud mu nebude vyhovìno, podat žalobu. 17

18 Na které informace mám èi nemám právo? 35. Které informace lze odepøít jako vnitøní pokyn a personální pøedpis? Mùže jít tøeba o evakuaèní plán úøadu, o pokyn o výdeji spotøebního materiálu, podpisový øád apod. Za vnitøní pokyn však nelze oznaèit žádný akt, kterým nadøízený pøikazuje podøízeným, jak postupovat vùèi komukoli mimo úøad. Pracovní øád je veøejný na základì zákoníku práce. Pod vnitøní pokyny a personální pøedpisy nelze zaøadit popis struktury úøadu, a to vèetnì jmenovitého obsazení jednotlivých funkcí a pracovních míst, které pøedstavují funkci úøadu navenek. Struktura úøadu, zveøejnìná na internetu, tedy má obsahovat jména a postavení všech pracovníkù, na nìž se veøejnost mùže pøi vyøizování jakékoli záležitosti ve vztahu k úøadu obrátit. Totéž platí pro poskytnutí takové informace na vyžádání. Smìrnice o tom, jak se mají poskytovat veøejnosti informace, nemùže být v žádném pøípadì výluènì vnitøní a musí tedy být veøejnì pøístupná. 36. Lze žádat seznam darù a sponzorských pøíspìvkù? Ano, jde o veøejnou informaci. 37. Na sousedním pozemku se provádí rozsáhlá adaptace objektu. Stavební úøad mne nezahrnul jako úèastníka øízení. Odmítá umožnit mi nahlédnout do podkladù stavebního povolení, protože to smìjí pouze úèastníci øízení. Žádnou informaci ze spisu mi úøad nedá. Mùj pozemek je od stavby asi 8 m daleko, stejnì jako je stavba vysoká. Je postup stavebního úøadu správný? Dotaz se týká spíš zákona o stavebním øízení (stavební øád). Jste-li sousedem, musíte být úèastníkem.v rovinì zákona è. 106/99 Sb. máte jako každý právo dozvìdìt se od stavebního úøadu vše o této stavbì, co nepodléhá konkrétnì definované zákonné ochranì. Musíte se dozvìdìt, do kdy je stavba plánována, jaké podmínky byly uloženy stavebníkovi ve vztahu k prostøedí a rušení klidu, jaký je vnìjší obrys budované stavby, její výška, jak stavba zatíží dosavadní infrastrukturu (pøipojení na vodu, plyn, parkování, odvoz odpadkù). Nedozvíte se ale napøíklad pùdorysy soukromých obydlí (ochrana soukromí), nìkteré technologické úpravy v provozovnì èi náklady (ochrana obchodního tajemství anebo osobních údajù). Odkaz na úèastníky je nesprávný, protože zmínìné ustanovení nevyluèuje obecné právo na informace, ale pouze rozšiøuje právo úèastníkù o zvláštní a širší možnosti seznamovat se s informacemi. 18

19 38. Mám právo získat od mìstského úøadu informaci o tom, jaké konkrétní dotazy v rámci zákona è. 106/99 Sb. byly za minulý rok vzneseny a jak byly jednotlivì vyøízeny? Ano, máte na to právo. Je to normální informace, kterou má povinný subjekt k disposici a vztahuje se k jeho pùsobnosti. Máte právo dostat informaci o všech tìchto žádostech, co bylo jejich pøedmìtem, jak byly vyøízeny apod. Úøad však nesmí poskytnout osobní údaje žadatelù. Úøad mùže na základì výslovného zmocnìní ( 5 odst. 4 zákona è. 106/99 Sb.) tyto informace aktivnì zveøejnit i sám (napø. pøehled všech vyøízených žádostí s popisem). Hospodaøení obce 39. Mám právo znát hospodaøení mìstské hudby (výdej, pøíjmy, pohyb na kontu) za uplynulé roky? Nepochybnì máte, a to do všech detailù, pokud však nepùjde o osobní údaje. Výši platù èlenù hudby úøad poskytnout nesmí. Jiný dùvod odepøení informace však prakticky nemùže existovat. 40. Je obecní úøad povinen jako vlastník domu, ve kterém bydlím, podat mi na mou žádost informace o tom, na jaké úèely jsou využity finanèní prostøedky vybrané na nájemném? Pokud ano, jaký zákon tuto povinnost ukládá? Ano, úøad je povinen Vám takové informace poskytnout. Zákon è. 106/99 Sb. nerozlišuje, které informace se mají poskytnout, ale naopak stanoví, že se musejí poskytnout všechny, které úøad má, vyjma chránìných. Vámi popsané údaje v žádném pøípadì nemohou spadat pod žádnou ochranu. Proto musejí být poskytnuty. Vtip však mùže být v tom, jak se na informaci zeptat, protože úøad je mùže mít uspoøádané jinak než si myslíte, anebo je vùbec nemá. Mìl by však na Vaši žádost právì toto sdìlit (napø. Vámi požadované informace neevidujeme ) a vìc se pak dostává do roviny politické odpovìdnosti. Jak mùže úøad nemít informaci o hospodaøení se svým majetkem? Jde tedy o to, chytøe, vìcnì a dobøe cílenì dotaz formulovat. Pøíjem z nájemného je pøíjem obce. Je standardní souèástí pøíjmové stránky obecního rozpoètu. Výdaje obce jsou též obsaženy v jejím rozpoètu, do nìhož mùže každý obèan obce nahlížet i v prùbìhu rozpoètového roku. K návrhu rozpoètu i závìreènému úètu obce se obèan obce mùže vyjádøit i ústnì na zasedání zastupitelstva. 19

20 41. Musí mi obec sdìlit, komu a za jakých podmínek pronajímá obecní majetek? Ano, na tyto informace se nevztahuje žádné omezení. 42. Musí mi obec sdìlit, zda se k obecnímu majetku váží pohledávky? Ano, na tyto informace se nevztahuje žádné omezení. 43. Mùže obec poskytnout výši nájmu svých nebytových prostor èi pozemkù? Ano, takovou informaci musí obec na žádost poskytnout, protože jde o nakládání s jejím majetkem a to není ze žádného zákonného dùvodu chránìno. 44. Mùže obec sdìlit výši kupní ceny (popø. znalecký odhad) za prodávané nemovitosti? Ano, i tuto informaci musí obec na žádost poskytnout. Pokud je prodala fyzické osobì, mìla by si však ke zveøejnìní jejího jména získat její souhlas. 45. Obec má povinnost zveøejnit zprávu o hospodaøení 15 dní pøed konáním pøíslušného zastupitelstva. Poskytne mi na žádost tyto informace døíve? Ano, pokud existují. Obec však musí poskytovat jen informace, které již má nebo podle zákona má mít. Zprávu o hospodaøení má mít až onìch 15 dnù pøed konáním zastupitelstva. Pokud ji však má již døíve, je povinna ji poskytnout na žádost, stejnì jako dílèí informace, z nichž pozdìji bude zpráva sestavena. Výbìrová øízení, kontroly 46. Ve výbìrových øízeních se vyhlašovatel, napø. obec, èasto odkazuje na to, že nemá souhlas úèastníkù soutìže k uveøejnìní jejich nabídek. Nìkdy odmítá poskytnout jména zájemcù. Dochází k pøekvapivému rušení výbìrového øízení. Po novém vyhlášení se objeví nový uchazeè, který podá nejlepší nabídku (zejména cenu). Jindy je vybrán uchazeè, který nabídl podstatnì vyšší cenu než jiný. Protože se návrhy ani výsledky dostateènì nezveøejòují, objevují se dodateènì pochybnosti, a to nejen mezi ostatními uchazeèi, ale i ve veøejnosti. Je zadavatel vázán mlèenlivostí o základních skuteènostech nabídek a samotného výbìrového øízení? Nemìl by být vždy zveøejnìn nebo na vyžádání poskytnut seznam uchazeèù, pøíp. i to, jak plnili jednotlivá kritéria, napø. navrženou cenu? 20

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 1 Účel zákona. 2 Povinnost poskytovat informace.

ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 1 Účel zákona. 2 Povinnost poskytovat informace. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC SMĚRNICE č. 3/1999 k provedení zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Článek I. Úvodní ustanovení 1. Město Bzenec je povinným subjektem

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účel a rozsah úpravy 1. Směrnice stanoví postup

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

G y m n á z i u m, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace

G y m n á z i u m, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace G y m n á z i u m, Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím S 2006/14 ( vychází ze zákona 106/1999 Sb. a Pokynu MŠMT č.j. 31 479/99-14 k zajištění úkolů vyplývajících

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany tel mobil.

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany  tel mobil. Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace Směrnice pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Č.j.: MŠS DKŠ 9/12 Účinnost od: 6. 6. 2012 Spisový znak: 1.5 Skartační znak: A 10 Směrnice

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 214, 252 25 Jinočany SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 46/2015 Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Novely: 101/2000 Sb. mění... 1. 6.2000 159/2000 Sb. mění, doplňuje... 1. 8.2000 39/2001 Sb. mění... 25. 1.2001 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 7. března 2013-1 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Směrnice: Č.j.: HŠaOAVM/115/2013 Vypracovala: Mgr.

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Název školy: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o.p.s. Obory vzdělání: 65-42-N/01 Hotelnictví 65-43-N/01 Cestovní

Více

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Směrnice č. 23 Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím IČO 47443936 ZŠ CYR. 649/2013-1- Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací V Uherském Hradišti dne 19.03.2013 Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 příspěvková organizace IČO : 702 259 23 Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Obsah : ČL.1 - Úvodní ustanovení ČL.2

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 2264/2014 Účinnost od: 1.1.2015 Spisový znak: 2.1 Počet příloh:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 169 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Č.j.: SM-6/2008/Fl. Účinnost od: 01.09.2008 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A 5 Změny:

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Město Ralsko okr. Česká Lípa SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Výtisk č.: Strana 1 5 Vydání č.: 1 Účinnost od: 1.12.2009 ZPRACOVAL: PROJEDNAL PODEPSAL MÍSTOSTAROSTA RADA MĚSTA STAROSTA Václav

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně v kanceláři úřadu písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Bohatice Bohatice

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací č. D.01.01 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 alej Svobody 80, 323 00 Plzeň tel./fax: 377 103 138 SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH STRANA 1. Obecná ustanovení

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem.

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36, Ústí nad Labem. 4821/UCV/2009-UCVR È.j.: UZSVM/UCV/4509/2009-UCVR Oznámení o vvbìrovém øízení a jeho Dodmínkách Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových Územní pracovištì Ústí nad Labem, Mírové námìstí 36,400

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Čl. 1 Předmět směrnice

Čl. 1 Předmět směrnice 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2/2009/VP O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Rada města Hrušovany nad Jevišovkou schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým usnesením tento

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice Interní směrnice O 02/2010 Pokyn k zajištění poskytování informací Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová Dokument: IIVOS/ISM/58378 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 1.0 Platnost od:

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ č.j.:d2/1/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice,, příspěvková organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, se sídlem 73949 Metylovice

Více

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 kterým se vydávají PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Úvod Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část první úvodní ustanovení 1) Účel směrnice 2) Definice pojmů, použité zkratky 3) Zveřejňované

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Školní 101 Trutnov A 3/2000 Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Datum:

Více

Číslo: Č.j.: K 14452/SP/06

Číslo: Č.j.: K 14452/SP/06 P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4 18. 12. 2006 Č.j.: K 14452/SP/06 Věc: poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zpracovatel:

Více

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících z tohoto zákona zveřejňujeme

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více