Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s."

Transkript

1 Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

2 Slaďování rodinného a pracovního života Označení postojů, případně právních postupů, které zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň udržet si profesní růst, ale zároveň se věnovat výchově dětí, péči o osoby blízké, osobním zájmům apod. Každý člověk má jinou představu o ideálním skloubení práce a rodiny. Domnívat se, že rozdělení by mohlo být je nereálné. Vy, zaměstnavatel a vaši kolegové a kolegyně

3 Slaďování rodinného a pracovního života

4 Slaďování rodinného a pracovního života

5 Možnosti slaďování Flexibilní formy práce Netradiční místa výkonu práce Podpora zaměstnaných rodičů ze strany firmy Udržování kontaktu při MD/ RD Sítě rodičů a specifických skupin zaměstnanců Zdravotní volno, speciální benefity

6 Co to dá zaměstnankyním Lepší kvalita života a pevnější zdraví Příjemnější pracovní život a snazší kariérní postup Více času na školení, další vzdělávání a profesní růst Možnost zvládat pracovní věci kvalitně

7 Co to dá zaměstnavateli Zvýšení zisku a snížení nákladů Získání a udržení kvalitních a talentovaných zaměstnankyň a zaměstnanců Snížená fluktuace Zvýšená produktivita Snížená absence Spokojenost zaměstnanců Lepší image firmy

8 OSVČ: vedlejší a hlavní činnost Vedlejši SVČ vykonáva zejména ta OSVC, ktera : má nárok na rodičovsky příspěvek nebo na PPM nebo nemocenske v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležeji z nemocenského pojištěni zaměstnanců; osobne pečuje o osobu mladši 10 let, ktera je závisla na péči jine osoby ve stupni I (lehka závislost) nebo o jakoukoliv osobu, ktera je závisla na péči jine osoby ve stupni II az IV; vykonáva souběžne zaměstnáni, ktere zakláda u čast na nemocenském pojištěni ; je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student). Neni -li SVC považována za vedlejši, jedna se o SVC hlavni.

9 OSVČ: vedlejší a hlavní činnost Skutečnost, že SVC má být považovana za vedlej- ši, je třeba příslušne OSSZ oznámit, popr. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVC podala Přehled o příjmech a výdajích.

10 OSVČ a pojištění OSVC má r adu povinnosti vu či státu, mj. musi odváde t pojistne na zdravotni a du chodove pojis te ni. Nemocenske ho pojis te ní je u častna dobrovolne. Rozhodne je, zda je o hlavní nebo vedlejs í činnost.

11 Zdravotní pojištění Sazba pro zdravotní pojištění Pojistné na zdravotní pojištění OSVC je 13,5 % z vyměřovacího základu (tedy 6,75% ze zisku, který není snížený o ztrátu z předchozích let). Musíme platit zdravotní pojištění? Máme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit musíme. Jde jen o to zda musíme platit zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku případně jak vysoké zálohy musíme platit Abychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš 1) hlavní příjem 2) vedlejší příjem 3) nebo za nás platí pojistné i stát

12 Sociální pojištění Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení Sociální pojištění je "daň", kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této "daně" jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na "politiku zaměstnanosti". C ím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod (nebo důchody) můžeme očekávat Sazba sociálního pojištění Sazba dělá 29,2 z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let). Pokud jsme aspoň po část roku u častni důchodového spoření (2. pilíř důchodového systému), dělá sazba 26,2 % z vyměřovacího základu.

13 Podnikající rodič a sociální pojištění Pr i klad: Rodic c erpa rodic ovsky pr i spe vek a zac al podnikat jako z ivnostni k pr ekladatel. Jeho vy de lec na c innost je tak vedlejs i m zdrojem pr i jmu (vedlejs i SVC ) a neni proto povinen odva de t pojistne na socia lni pojis te ni. Tato podmi nka je splne na, pokud roc ni zisk za rok 2013 nepr ekroc i c a stku Tato c a stka se sniz uje o jednu dvana ctinu, tj Kc za kaz dy me si c, kdy neni vykona va na samostatna vy de lec na c innost. Uvedena c a stka je pr i jmem po odec teni vy daju.

14 Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění je dobrovolné Nemocenske pojis te ní je dobrovolne, vznikne nám na základe nas í pr ihlás ky (ne ale zpe tne ) a mu žeme se rozhodnout, v jake výs i je chceme mít. Nemocenském pojištění = hlavní činnost Pokud si platíme nemocenske pojis te ní, jsme v každe m pr ípade považováni za OSVC s hlavní činností a musíme platit zálohy na sociální pojis te ní jako OSVC s hlavní činností (i když máme napr íklad zároveň zame stnání nebo studujeme či bereme du chod).

15 Nemocenské pojištění Výše nemocenského pojištění, sazba Pokud si chceme platit nemocenské pojištění, musíme používat stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění - ten si ovšem měsíčně volíme sami. Sazba pro pojištění je 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu. Minimální nemocenské pojištění Minimální pojistné pro rok 2012 i 2013 je 115 Kč měsíčně, maximálni 2382 Kc měsíčne. Toto pojistné můžeme zvolit jen tehdy, pokud platíme jen minimální zálohy na sociální pojištění při hlavní činnosti.

16 Nemocenské pojištění U čast na nemocenske m pojis te ni nemu že vzniknout zpe tne. Povinností OSVC je odváde t pojistne na nemocenske pojis te ni. OSVC má nárok na tyto dávky z nemocenske ho pojis te ni : nemocenske PPM

17 OSVČ a mateřská Z nemocenského pojištění OSVC dostaneme peněžitou pomoc v mateřství podle aktuálních zákonů. Pokud jsme nemocenské pojištění neplatili, požádáme o rodičovský příspěvek. Pro mateřskou můžeme také využít nemocenské pojištění druhého z rodičů dítěte. Pro OSVC plati ješte navíc podmínka dalši u čast na nemocenském pojištěni jako OSVC po dobu alespon 180 kalendářních dnu v posledním roce přede dnem počátku podpůrči doby. Pokud máte mateřskou z podnikání, nemůžete toto podnikání vykonávat! Podnikání můžete vykonávat na MD/ RD, pokud je vedlejší činností.

18 OSVČ: mateřská a rodičovská Je třeba zvážit, jakou budete potřebovat podporu od rodiny, kompetence a povinnosti partnera. Budete potřebovat hlídání pro dítě? I práce z domova ja prací! Máte termíny a musíte plnit závazky pro klienty. Určete si pracovní dobu a pracovní prostor.

19 Pracovně-právní vztahy: základní právní předpisy Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) Zákon o zame stnanosti (č. 435/2004 Sb.) Nar ízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných du ležitých osobních pr ekážek v práci (č.590/2006 Sb.)

20 Závislá práce Práce - je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

21 Pracovní smlouva Musí mít písemnou formu Náležitosti pracovní smlouvy: Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu do práce

22 Pracovní poměr Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba: nejdéle tři po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru nesmí být prodlužována musí být sjednána písemně a nejpozději v den nástupu do zaměstnání

23 Ukončení pracovního poměru Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Výpověď Zaměstnanec z jakéhokoli důvodu Zaměstnavatel jen z důvodu stanovených v zákoníku práce Dvouměsíční výpovědní lhůta Odstupné Souběh OSVČ a vedlejšího podnikání: pozor, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte mít ukončený ŽL. Pozor: při ukončení poměru tzv. dohodou o ukončení pracovního poměru se snižuje výměra podpory v nezaměstnanosti (buďte opatrné)

24 Výpověď při rodičovské dovolené Platí, že po skončení rodičovske dovolene vás zame stnavatel sice nemusí zar adit na pu vodní práci a pracovis te, ale je povinen pr ide lovat vám práci podle pracovní smlouvy. Pokud pro vás takovou práci nemá, jedná se o pr ekážku v práci na jeho strane a po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve výs i pru me rne ho výde lku. V te to situaci se mu žete se zame stnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy, nebo mu že dojít k ukončení pracovního poměru.

25 Výpověď při rodičovské dovolené Ochranná doba u rodičů na RD POZOR! Rodič, který je stále na RD (do tří let věku dítěte), je chráněn proti výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o ochrannou dobu. Výpověď tedy můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené. Naproti tomu dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete uzavřít kdykoliv, i v době rodičovské dovolené.

26 Odstupné Výs e odstupne ho je odstupňována podle počtu odpracovaných let u dane ho zame stnavatele. To v praxi znamená, že pokud budete mít odpracováno u zame stnavatele me ne než 1 rok, náleží vám odstupne ve výs i jednonásobku pru me rne ho výde lku budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a me ne než 2 roky, náleží vám odstupne ve výs i dvojnásobku pru me rne ho výde lku pokud zame stnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupne ve výs i trojnásobku pru me rne ho výde lku

27 Jsem na rodičovské a firma se ruší. Co mám dělat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Rušení firmy (zaměstnavatele) je jedním z důvodů, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď jedná se o výpověď pro tzv. organizační změny. Zaměstnanci na rodičovské dovolené před výpovědí v tomto případě chráněni nejsou. Všichni zaměstnanci mají v těchto případech právo na odstupné jeho výše se odvíjí podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele, pracovní poměr musí trvat nejméně jeden rok. Zaměstnavatel je tedy povinen odstupné vyplatit. Pokud je zaměstnavatel v insolvenci a nedisponuje finančními prostředky pro vyplacení odstupného, mohou se zaměstnanci obrátit na úřad práce. Po podání insolvenčního návrhu jim může u řad práce vyplatit odstupné místo zaměstnavatele pozor však na lhůtu 5 měsíců a 15 dnů, která začíná běžet od doby, kdy u řad práce zveřejnil na své u řední desce informace o zaměstnavateli v insolvenci.

28 Jsem na rodičovské a firma se ruší. Co mám dělat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Povinnost informovat má obecně zaměstnavatel, který zaměstnává nad 10 zaměstnanců. Přesněji řečeno, nemusí zaměstnankyni kontaktovat, ale musí se všemi zaměstnanci projednat strukturální změny a opatření ovlivňující zaměstnanost. Jak se potom postupuje dále, to už záleží, zda je nějaký právní nástupce zaměstnavatele a jakým způsobem se zaměstnavatel ruší. Lhůta pro informování a projednání žádná stanovená není, ale pokud zaměstnavatel tuto povinnost poruší, hrozí mu pokuta až 200 tisíc Kč.

29 Jsem těhotná a zaměstnavatel mi chce dát výpověď z důvodu restrukturalizace. Jde to? Jak se mohu bránit? Pokud restrukturalizace spočívá v tom, že se zaměstnavatel nebo jeho část u plně ruší, je možné dát výpověď i těhotné zaměstnankyni. V tomto případě platí také práva zaměstnankyně viz předchozí dotaz. Jestliže restrukturalizace spočívá v přemisťování zaměstnavatele z jednoho sídla do jiného, pak těhotné zaměstnankyni výpověď dát nelze. V tomto případě ale pozor na to, jak je v pracovní smlouvě stanoveno místo výkonu práce. Při nástupu této zaměstnankyně zpět do zaměstnání to bude rozhodující faktor pro to, zda se se zaměstnavatelem dohodnou na pokračování pracovního poměru ve stávající podobě (pokud je místo výkonu práce stanoveno C eská republika, zaměstnankyně by pak musela například dojíždět ze Zlína do Prahy), na změně pracovní smlouvy nebo na skončení pracovního poměru. Proti výpovědi je možné se bránit u soudu žalobou na její neplatnost. Tuto žalobu je nutné podat ve lhůtě 2 měsíců od skončení pracovního poměru.

30 Dohody mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce: max. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, výplata nad ,- Kč měsíčně podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění, daň z příjmu 15 % Dohoda o pracovní činnosti: ochrana zaměstnance, zaměstnavatel nemusí umožnit dovolenou, do výše 0,5 u vazku Obě dohody musí být uzavřeny písemně.

31 Těhotenství Zákaz některých prací Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi: ktere ohrožuji jeji mateřstvi (seznam praci uveden ve vyhlášce č. 288/2003 Sb.); pro ktere neni podle lékařského posudku zdravotne způsobila. Tyto práce nesmi vykonávat, i kdyby s ti m sama souhlasila. Zákaz práce přesčas Zameštnavatel nesmi zaměstnávat těhotnou ženu praci přesčas. Jestlizě žena neoznámi zaměstnavateli sve těhotenstvi (napr. z důvodu dosaženi vyššího výdělku praci přesčas) a zaměstnavatel ji nařídi nebo se dohodne na práci přesčas, neporu- šuje ti m ustanoveni o zákazu práce přesčas.

32 Těhotenství Pracovní cesta jen se souhlasem těhotne ženy Těhotna žena smí být vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracovište nebo bydlište jen se svým souhlasem. Převedení na jinou práci Těhotna žena má právo na převedeni na jinou práci v případe, že kona práci: ktera je těhotným ženám zakázána; ktera podle lékařského posudku ohrožuje jeji těhotenstvi ; noční1, a to na základe jeji žádosti o zařazeni na práci denní.

33 Těhotenství Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popr. denni ) práci vyhovět. Teȟotna žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (kap. 5.16), kdyz za práci, na niz byla převedena, dosahuje výdělku nižšího nez za dosavadni práci. V případe, že zaměstnavatel nema pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na strane zaměstnavatele a pak těhotna žena zůstáva doma se 100% náhradou mzdy. Přeložení těhotne zaměstnankyne Těhotna žena smi být přeložena mimo obvod obce svého pracovište nebo bydlište jen na vlastni žádost.

34 Těhotenství Nárok na krats í pracovní dobu a na jinou úpravu pracovní doby Těhotna žena má právo žádat zaměstnavatele o kratši pracovni dobu nebo jinou u pravu stano- vene týdenni pracovni doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebráni -li tomu vážne provozni důvody. Zvýšena ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel má informačni povinnosti. Je povinen: preventivně informovat ženu o faktorech, ktere mohou poškozovat plod v těle matky; seznámit těhotnou ženu jak s riziky, ktera by ji mohla ohrožovat, tak i s preventivními opatřeními; přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. Omezeni výpovědi ze strany zaměstnavatele Nárok na pracovní volno v případe návštěvy těhotenske poradny Těhotna žena má nárok na pracovni volno v případe návštěvy těhotenske poradny a dalších vyšetřeni, a to s náhradou mzdy.

35 Oznámení těhotenství Záleží na zvážení zaměstkankyně Pr i klad: Te hotna z ena dostala vy pove d z organizac ni ch du vodu, ale ona v dobe vy pove di o sve m te hotenstvi neve de la. Vy pove d dana zame stnavatelem je neplatna. Musi vs ak by t prokazatelne zjis te no, z e v dobe doruc eni vy pove di byla z ena te hotna.

36 Mateřská a rodičovská dovolená Termíny: mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek Otec na rodičovské/ mateřské dovolené Zaměstnavatel a mateřská a rodičovská dovolená (Zákaz výpovědi) Nástup na MD/ RD a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské

37 Mateřská dovolená a PPM 28 týdnu (nástup 6-8 týdnů před porodem), pro vícerčata 37 týdnů Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být kratší než 14 dní a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Návrat na stejné místo Povinnost oznámit písemně zaměstnavateli (podepsáno lékařem) Nemožnost zaměstnání v šestinedělí Pro muže se používá termín rodičovská dovolená

38 Peněžitá pomoc v mateřství Náleží pouze zaměstnaným (nebo byla zaměstnána při otěhotnění) nebo studentkám, které skončily studium Kdy a jak o ní požádat: C SSZ, před odchodem na MD. Žádá zaměstnavatele, i opakovaného těhotenství. Účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech 270 dní, výpočet 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou Studentky: od 1. ledna 2012 pozitivní změna

39 Peněžitá pomoc v mateřství Od 1. ledna 2012 se do doby u časti na nemocenském pojištění (min. 270 kalendářních dnů) pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro u čely důchodového pojištění, pokud toto studium bylo u spěšně ukončeno. Co dělat, pokud na ni nemám nárok? Nemocenská v souvislosti s těhotenstvím a porodem Odchod partnera na MD ŽL

40 Co dělat, pokud na ni nemám nárok na PPM? Nemocenská v souvislosti s těhotenstvím a porodem Odchod partnera na MD:. Od 1. ledna 2012 se proto zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte. Nárok na MD a PPM je důležitý pro volbu délky čerpání RP Rozhodná je platba sociálního/ nemocenského pojištění, nikoli celková výše příjmů

41 Výše peněžité pomoci v mateřství Pru měrna vy še měsíčního pr íjmu (za pr edchozích 12 měsícu ) Denní PPM

42 Mateřská dovolená a práce Souběh práce a MD (u stejného zaměstnavatele, u jiného zaměstnavatele): DPP, DPC Zaměstnavatel nesmí zaměstnat zaměstnankyni v období šestinedělí a to žádnou formou. Mimo toto období je možné pracovat u stávajícího zaměstnavatele na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Možnost podnikat Návrat z mateřské dovolené: zaměstnavatel musí vrátit stejnou pozici, jak je definována v pracovní smlouvě Nárok na proplacení dovolené, na kterou vznik nárok během mateřské, pokud se o to písemně požádá.

43 Ochrana rodičů s dětmi Pokud zaměstnanec pečuje o dítě mladší 15ti let, nebo těhotné zaměstnankyně požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou u pravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Pozor: právní nárok nevzniká na práci z domova, u ní má zaměstnavatel právo na individuální rozhodnutí a vy se již nemůžete odvolávat.

44 Rodičovská dovolená Ochranná lhůta u zaměstnavatele Dle 196 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. RD navazuje na mateřskou dovolenou. RD se poskytuje v rozsahu, v jakém si matka (otec) požádá. Na RD do tří let věku dítěte je právní nárok. Možnost čerpat po částech, prostřídat se, přerušit

45 Rodičovská dovolená Mohou čerpat oba rodiče (pozor problém se zápočtem odpracovaných let do důchodu pouze u jednoho z rodičů, zdravotní pojištění u obou) Možnost zaměstnání: DPP, DPC PS: na jiný druh práce, než je definován v pracovní smlouvě, ke které se váže rodičovská dovolená.

46 Návrat z rodičovské dovolené Zařazení na pracoviště Zaměstnavatel Vás musí zařadit na obdobnou pracovní pozici, jak je definována ve smlouvě Co když se rozhodnu pro čerpání 4. roku rodičovského příspěvku?: neplacené volno: písemná žádost, neplacené volno u zaměstnavatele Možnost zvolení nižšího pracovního u vazku

47 Návrat z rodičovské dovolené Výpověď jen ze zákonných důvodů Zaměstnavatel nesmi dát výpověd rodičům, kteři jsou v tzv. ochranne dobe - zaměstnankyne je těhotna nebo kdy rodic čerpa MD nebo RD nebo kdy je v dočasne pracovni neschopnosti (napr. při rizikovém těhotenstvi ). Výpověd dana zaměstnavatelem je neplatna, dostane-li výpověd z organizačních důvodu těhotna zaměstnankyne, ktera o svém těhotenstvi neví, a je prokazatelne zjištěno, že v dobe doručeni výpovědi byla těhotna.

48 Návrat z rodičovské dovolené Výjimky ze zákazu výpovědi Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověd danou zaměstnanci: pro organizační změny, tj. z důvodu přemístění nebo rušeni zaměstnavatele nebo jeho části (napr. konkurz, likvidace). Pozor! Tento zákaz neplatí v případe : jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána (kap. 12.1); zániku zaměstnavatele napr. fu zi, tj. sloučením nebo splynuti m s jiným zaměstnavatelem. V tomto případe přecházeji ze zákona závazky původního zaměstnavatele na nového zaměstnavatele.

49 Návrat z rodičovské dovolené Neuzavírat novou pracovní smlouvu bez řádného prostudování C těte minimálně dvakrát, než podepíšete Projednejte změnu smlouvy s Vašimi blízkými Uzavírejte raději dodatky k pracovní smlouvě Sjednejte si u pravu pracovní doby (např. částečný u vazek) na dobu určitou

50 Pracovní podmínky rodičů Pracovní podmínky pro matky do konce 9. měsíce po porodu a pro matky, ktere kojí (obdobné jako u těhotných) zákaz některých praci ; převedeni na jinou práci; přestávky na kojení. Matka, ktera kojíí, má právo na přestávky na kojeni. Příslus í ji na každe díte (do konce jednoho roku jeho věku) dve půlhodinove přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinova přestávka za směnu. Přestávky ke kojeni se započítávaji do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zvýšena ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

51 Pracovní podmínky rodičů Pracovní podmínky zaměstnancu pečujících o díte Zákaz práce přesčas: Zaměstnancům, kteři pečuji o díte mladši nez 1 rok, nesmi zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Práci přesčas lze vykonávat pouze na základe dohody obou stran. Vysílání na pracovní cestu a přeložení Zaměstnani rodiče pečujíci o děti do věku 8 let (so lo rodiče pečující o díte do 15 let): směji být vysíláni na pracovni cestu mimo obvod obce svého pracovište (nebo bydlište ) jen se svým souhlasem; mohou být přeloženi jen na vlastní žádost.

52 Rodičovský příspěvek Od 1. ledna 2012 začíná platit řada změn v koncepci rodičovského příspěvku, pričemž hlavní princip vícerychlostní čerpání zůstává zachováno. Nová u prava platí automaticky pro osoby, které na rodičovskou nastoupí po 1. lednu Ti, kteří pobírají rodičovský příspěvek ve starém režimu, se budou moci rozhodnout, kterému systému dají přednost.

53 Rodičovský příspěvek Pro ty, pro které již vznikl nárok na čerpání rodičovského příspěvku a kteří se rozhodnout setrvat ve stávající u pravě, obecně platí, že se na ně budou vztahovat všechny podmínky starší u pravy (tzn. i sledování počtu hodin strávených v mateřské škole či jeslích). O změnu čerpání rodičovského příspěvku je nutné písemně požádat. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní u pravy platné do 31. prosince 2011, mohou přejít na novou právní u pravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče. Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou na sobě nezávislé.

54 Jaké situace mohou při RD a pobírání rodičovského příspěvku nastat? Na rodičovské dovolené je jen jeden z rodičů a pobírá rodičovský příspěvek Na rodičovské dovolené je jeden z rodičů a rodičovský příspěvek pobírá druhý z rodičů Na rodičovské dovolené jsou oba rodiče a jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek Ani jeden z rodičů není na rodičovské dovolené a jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek

55 Rodičovský příspěvek a současná úprava Rodiče, u kterých vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou volit délku pobírání RP a jeho výši (jednou za 3 měsíce). Celková výše RP: 220 tis. Kč (dříve Kč), nejdéle však do 4 let věku dítěte. RP se pobírá vždy na nejmladší dítě v rodině. Výše RP je omezena výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí Kč za měsíc.

56 Rodičovský příspěvek a současná úprava Pru měrna měsíčni hruba mzda jednoho z rodiču Nejdelši varianta rodičovsk e (v měsících) Minimálni měsíčni RP pr i nejdelši variante Nejkratši varianta rodičovsk e (v měsících) Maximálni měsíčni RP dle pr íjmu pr i nej- kratši variante Celkovy RP

57 Rodičovský příspěvek a současná úprava Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté Kč do 4 let věku dítěte podle právní u pravy od 1. ledna 2011.

58 Rodičovský příspěvek a současná úprava Zásadní změna se týká limitů pro návštěvu zařízení péče o děti (mateřských školek a jeslí zřízených podle školského zákona) při současném pobírání rodičovského příspěvku. U dětí od dvou let věku se zcela ruší limity pro návštěvu zařízení péče o děti při současném pobírání rodičovského příspěvku. Nově tak rodič nepřijde o rodičovský příspěvek, pokud své dítě starší dvou let umístí do mateřské školky či jeslí. Do dvou let věku dítěte je stanoven limit 46 hodin měsíčně. Tato u prava však platí pouze pro rodiče pod novou u pravou čerpání rodičovského příspěvku.

59 Rodičovský příspěvek a stará úprava Tři výměry rodičovského příspěvku: v případě, že si zaměstnanec zvolí čerpání rodičovského příspěvku na dva roky, i tak může čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte bez pobírání příspěvku. Tři základní výměry: zvýšená (11 400,- Kč), základní ( 7600,- Kč) a snížené (7 600,- a 3800,- Kč). Podmínky při využívání zařízení péče o děti: jesle: max. 5 dní měsíčně, MŠ: max. 5 dní měsíčně nebo 4 hodiny denně.

60 Porodné Nárok na porodné: pouze do 2,4 násobku životního minima, pouze pro první dítě. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

61 Životní minimum pro jednotlivce pro první osobu v domácnosti pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené)

62 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce Skupiny osob ohrožené na trhu práce: Osoby nad 55 let, osoby se zdravotním postižením, mladí do 25 let, matky s malými dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením

63 Aktivní politika zaměstnanosti SÚPM - příspěvek zaměstnavateli ke mzdě, pokud přijme do pracovního poměru uchazeče z evidence ÚP VPP - pomocné a nekvalifikované práce, časově omezené pracovní příležitosti pro uchazeče o zaměstnání Pravidla poskytování (není právní nárok) : Normativní instrukce MPSV, Směrnice GŘ Rekvalifikace - rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi u řadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, jestliže to vyžaduje jejich uplatnění na trhu práce, za u častníka rekvalifikace hradí náklady na rekvalifikace u řad práce Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazec, ktery se u častni rekvalifikace zabezpečovane u řadem práce, a to po celou dobu rekvalifikace. U rekvalifikace zvolene uchazečem nevznika nárok na podporu při rekvalifikaci.

64 Aktivní politika zaměstnanosti Příspěvek při zřízeni nového pracovního místa pro osobu samostatne výdělečne činnou (OSVČ) Příspěvek slouži k vybaveni nove zřízeného pracovního místa, napr. na koupi základního vybaveni prodejny. Tyto finančni prostředky nelze použít napr. na nákup zboži či materiálu, placeni nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistne ho apod. Uchazec pro pr iznáni pr íspe vku musi splnit násle- dujíci podmínky: Podat žádost (je dostupna na Součásti žádosti je podnikatelsky záme r a dals i doklady, ktere uvádi formulár žádosti.

65 Aktivní politika zaměstnanosti Podmínky příspěvku při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatne výdělečne činnou (OSVČ) V dobe podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci u řadu práce jako uchazec o zaměstnání. Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci u řadu práce je možne az po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci. Podnikatelska činnost musi být jedinou hlavní činností žadatele. Žadatel musí samostatne výdělečnou činnost vykonávat nejméne 1 rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatne výdělečna činnost nebude trvat 1 rok, je uchazec povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

66 Aktivní politika zaměstnanosti Překlenovaci příspěvek Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnáni, kteři se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVC a kteři potřebuji finančni peníze na provoz na rozjezd. Podmínky získáni překlenovacího příspěvku: podat žádost; zahájit SVC ; ukončit registraci v evidenci uchazeču o za- městnáni ; získat příspěvek na zřízeni společensky u čel- ného pracovního místa uchazečem za u čelem výkonu SVC.

67 Aktivní politika zaměstnanosti Použiti překlenovacího příspěvku Příspěvek lze použít na u hradu provozních nákladu, ktere vznikly a byly uhrazeny v obdobi, na ktere je překlenovaci příspěvek poskytnut. Za provozni náklady se považuji nájemne a služby s ním spojene, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobku, náklady na opravu a u držbu objektu, ve kterém je provozována SVC, pokud je tento objekt ve vlastnictvi OSVC, a náklady souvisejíci s provozováním SVC. Výše příspěvku Příspěvek může být přiznán maximálne ve výši 6102 Kc měsíčne. Může být přiznán na dobu ma- ximálne 5 měsícu. Celkova výše příspěvku může činit az Kc.

68 Kam se obrátit? RC Routa (www.rc-routa.cz ) Alternativa 50+, o.p.s.: (www.alternativaplus.cz) Právní poradna Aperio (www.aperio.cz) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (www.poradna-prava.cz) Kancelář veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz) Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) C eská správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) Odbor sociálních věcí na městském či obecním u řadě Státní u řad inspekce práce (www.suip.cz)

69 Další zdroje informací (kalkulačky různých událostí)

70 DĚKUJI ZA POZORNOST

Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života Označení postojů, případně právních postupů, které

Více

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Odpovídá Mgr. Lucie Otáhalová Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Rovné příležitosti mužů a žen často kladené otázky

Rovné příležitosti mužů a žen často kladené otázky Rovné příležitosti mužů a žen často kladené otázky Odpovídají Mgr. Lucie Otáhalová, JUDr. Jana Seemanová, Mgr. Linda Sokačová Mohu mít v pracovní smlouvě uvedeno jako místo práce oblast Nymbursko? Místo

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce ODBOROVÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PODNIKU - METRO ZÁVODNÍ VÝBOR 141 41 PRAHA 4, SLIAČSKÁ 1 TELEFON 272 702 754 IČO 62932012 BANK. SPOJENÍ: ČS a.s., Praha 10 FAX 222 673 038 číslo účtu: 284830339/0800 Email:

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více