Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s."

Transkript

1 Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

2 Slaďování rodinného a pracovního života Označení postojů, případně právních postupů, které zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň udržet si profesní růst, ale zároveň se věnovat výchově dětí, péči o osoby blízké, osobním zájmům apod. Každý člověk má jinou představu o ideálním skloubení práce a rodiny. Domnívat se, že rozdělení by mohlo být je nereálné. Vy, zaměstnavatel a vaši kolegové a kolegyně

3 Slaďování rodinného a pracovního života

4 Slaďování rodinného a pracovního života

5 Možnosti slaďování Flexibilní formy práce Netradiční místa výkonu práce Podpora zaměstnaných rodičů ze strany firmy Udržování kontaktu při MD/ RD Sítě rodičů a specifických skupin zaměstnanců Zdravotní volno, speciální benefity

6 Co to dá zaměstnankyním Lepší kvalita života a pevnější zdraví Příjemnější pracovní život a snazší kariérní postup Více času na školení, další vzdělávání a profesní růst Možnost zvládat pracovní věci kvalitně

7 Co to dá zaměstnavateli Zvýšení zisku a snížení nákladů Získání a udržení kvalitních a talentovaných zaměstnankyň a zaměstnanců Snížená fluktuace Zvýšená produktivita Snížená absence Spokojenost zaměstnanců Lepší image firmy

8 OSVČ: vedlejší a hlavní činnost Vedlejši SVČ vykonáva zejména ta OSVC, ktera : má nárok na rodičovsky příspěvek nebo na PPM nebo nemocenske v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležeji z nemocenského pojištěni zaměstnanců; osobne pečuje o osobu mladši 10 let, ktera je závisla na péči jine osoby ve stupni I (lehka závislost) nebo o jakoukoliv osobu, ktera je závisla na péči jine osoby ve stupni II az IV; vykonáva souběžne zaměstnáni, ktere zakláda u čast na nemocenském pojištěni ; je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student). Neni -li SVC považována za vedlejši, jedna se o SVC hlavni.

9 OSVČ: vedlejší a hlavní činnost Skutečnost, že SVC má být považovana za vedlej- ši, je třeba příslušne OSSZ oznámit, popr. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVC podala Přehled o příjmech a výdajích.

10 OSVČ a pojištění OSVC má r adu povinnosti vu či státu, mj. musi odváde t pojistne na zdravotni a du chodove pojis te ni. Nemocenske ho pojis te ní je u častna dobrovolne. Rozhodne je, zda je o hlavní nebo vedlejs í činnost.

11 Zdravotní pojištění Sazba pro zdravotní pojištění Pojistné na zdravotní pojištění OSVC je 13,5 % z vyměřovacího základu (tedy 6,75% ze zisku, který není snížený o ztrátu z předchozích let). Musíme platit zdravotní pojištění? Máme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit musíme. Jde jen o to zda musíme platit zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku případně jak vysoké zálohy musíme platit Abychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš 1) hlavní příjem 2) vedlejší příjem 3) nebo za nás platí pojistné i stát

12 Sociální pojištění Sociální pojištění aneb důchodové zabezpečení Sociální pojištění je "daň", kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této "daně" jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na "politiku zaměstnanosti". C ím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod (nebo důchody) můžeme očekávat Sazba sociálního pojištění Sazba dělá 29,2 z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let). Pokud jsme aspoň po část roku u častni důchodového spoření (2. pilíř důchodového systému), dělá sazba 26,2 % z vyměřovacího základu.

13 Podnikající rodič a sociální pojištění Pr i klad: Rodic c erpa rodic ovsky pr i spe vek a zac al podnikat jako z ivnostni k pr ekladatel. Jeho vy de lec na c innost je tak vedlejs i m zdrojem pr i jmu (vedlejs i SVC ) a neni proto povinen odva de t pojistne na socia lni pojis te ni. Tato podmi nka je splne na, pokud roc ni zisk za rok 2013 nepr ekroc i c a stku Tato c a stka se sniz uje o jednu dvana ctinu, tj Kc za kaz dy me si c, kdy neni vykona va na samostatna vy de lec na c innost. Uvedena c a stka je pr i jmem po odec teni vy daju.

14 Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění je dobrovolné Nemocenske pojis te ní je dobrovolne, vznikne nám na základe nas í pr ihlás ky (ne ale zpe tne ) a mu žeme se rozhodnout, v jake výs i je chceme mít. Nemocenském pojištění = hlavní činnost Pokud si platíme nemocenske pojis te ní, jsme v každe m pr ípade považováni za OSVC s hlavní činností a musíme platit zálohy na sociální pojis te ní jako OSVC s hlavní činností (i když máme napr íklad zároveň zame stnání nebo studujeme či bereme du chod).

15 Nemocenské pojištění Výše nemocenského pojištění, sazba Pokud si chceme platit nemocenské pojištění, musíme používat stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění - ten si ovšem měsíčně volíme sami. Sazba pro pojištění je 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu. Minimální nemocenské pojištění Minimální pojistné pro rok 2012 i 2013 je 115 Kč měsíčně, maximálni 2382 Kc měsíčne. Toto pojistné můžeme zvolit jen tehdy, pokud platíme jen minimální zálohy na sociální pojištění při hlavní činnosti.

16 Nemocenské pojištění U čast na nemocenske m pojis te ni nemu že vzniknout zpe tne. Povinností OSVC je odváde t pojistne na nemocenske pojis te ni. OSVC má nárok na tyto dávky z nemocenske ho pojis te ni : nemocenske PPM

17 OSVČ a mateřská Z nemocenského pojištění OSVC dostaneme peněžitou pomoc v mateřství podle aktuálních zákonů. Pokud jsme nemocenské pojištění neplatili, požádáme o rodičovský příspěvek. Pro mateřskou můžeme také využít nemocenské pojištění druhého z rodičů dítěte. Pro OSVC plati ješte navíc podmínka dalši u čast na nemocenském pojištěni jako OSVC po dobu alespon 180 kalendářních dnu v posledním roce přede dnem počátku podpůrči doby. Pokud máte mateřskou z podnikání, nemůžete toto podnikání vykonávat! Podnikání můžete vykonávat na MD/ RD, pokud je vedlejší činností.

18 OSVČ: mateřská a rodičovská Je třeba zvážit, jakou budete potřebovat podporu od rodiny, kompetence a povinnosti partnera. Budete potřebovat hlídání pro dítě? I práce z domova ja prací! Máte termíny a musíte plnit závazky pro klienty. Určete si pracovní dobu a pracovní prostor.

19 Pracovně-právní vztahy: základní právní předpisy Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) Zákon o zame stnanosti (č. 435/2004 Sb.) Nar ízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných du ležitých osobních pr ekážek v práci (č.590/2006 Sb.)

20 Závislá práce Práce - je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

21 Pracovní smlouva Musí mít písemnou formu Náležitosti pracovní smlouvy: Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu do práce

22 Pracovní poměr Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba: nejdéle tři po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru nesmí být prodlužována musí být sjednána písemně a nejpozději v den nástupu do zaměstnání

23 Ukončení pracovního poměru Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Výpověď Zaměstnanec z jakéhokoli důvodu Zaměstnavatel jen z důvodu stanovených v zákoníku práce Dvouměsíční výpovědní lhůta Odstupné Souběh OSVČ a vedlejšího podnikání: pozor, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte mít ukončený ŽL. Pozor: při ukončení poměru tzv. dohodou o ukončení pracovního poměru se snižuje výměra podpory v nezaměstnanosti (buďte opatrné)

24 Výpověď při rodičovské dovolené Platí, že po skončení rodičovske dovolene vás zame stnavatel sice nemusí zar adit na pu vodní práci a pracovis te, ale je povinen pr ide lovat vám práci podle pracovní smlouvy. Pokud pro vás takovou práci nemá, jedná se o pr ekážku v práci na jeho strane a po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve výs i pru me rne ho výde lku. V te to situaci se mu žete se zame stnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy, nebo mu že dojít k ukončení pracovního poměru.

25 Výpověď při rodičovské dovolené Ochranná doba u rodičů na RD POZOR! Rodič, který je stále na RD (do tří let věku dítěte), je chráněn proti výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o ochrannou dobu. Výpověď tedy můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené. Naproti tomu dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete uzavřít kdykoliv, i v době rodičovské dovolené.

26 Odstupné Výs e odstupne ho je odstupňována podle počtu odpracovaných let u dane ho zame stnavatele. To v praxi znamená, že pokud budete mít odpracováno u zame stnavatele me ne než 1 rok, náleží vám odstupne ve výs i jednonásobku pru me rne ho výde lku budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a me ne než 2 roky, náleží vám odstupne ve výs i dvojnásobku pru me rne ho výde lku pokud zame stnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupne ve výs i trojnásobku pru me rne ho výde lku

27 Jsem na rodičovské a firma se ruší. Co mám dělat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Rušení firmy (zaměstnavatele) je jedním z důvodů, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď jedná se o výpověď pro tzv. organizační změny. Zaměstnanci na rodičovské dovolené před výpovědí v tomto případě chráněni nejsou. Všichni zaměstnanci mají v těchto případech právo na odstupné jeho výše se odvíjí podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele, pracovní poměr musí trvat nejméně jeden rok. Zaměstnavatel je tedy povinen odstupné vyplatit. Pokud je zaměstnavatel v insolvenci a nedisponuje finančními prostředky pro vyplacení odstupného, mohou se zaměstnanci obrátit na úřad práce. Po podání insolvenčního návrhu jim může u řad práce vyplatit odstupné místo zaměstnavatele pozor však na lhůtu 5 měsíců a 15 dnů, která začíná běžet od doby, kdy u řad práce zveřejnil na své u řední desce informace o zaměstnavateli v insolvenci.

28 Jsem na rodičovské a firma se ruší. Co mám dělat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel? Povinnost informovat má obecně zaměstnavatel, který zaměstnává nad 10 zaměstnanců. Přesněji řečeno, nemusí zaměstnankyni kontaktovat, ale musí se všemi zaměstnanci projednat strukturální změny a opatření ovlivňující zaměstnanost. Jak se potom postupuje dále, to už záleží, zda je nějaký právní nástupce zaměstnavatele a jakým způsobem se zaměstnavatel ruší. Lhůta pro informování a projednání žádná stanovená není, ale pokud zaměstnavatel tuto povinnost poruší, hrozí mu pokuta až 200 tisíc Kč.

29 Jsem těhotná a zaměstnavatel mi chce dát výpověď z důvodu restrukturalizace. Jde to? Jak se mohu bránit? Pokud restrukturalizace spočívá v tom, že se zaměstnavatel nebo jeho část u plně ruší, je možné dát výpověď i těhotné zaměstnankyni. V tomto případě platí také práva zaměstnankyně viz předchozí dotaz. Jestliže restrukturalizace spočívá v přemisťování zaměstnavatele z jednoho sídla do jiného, pak těhotné zaměstnankyni výpověď dát nelze. V tomto případě ale pozor na to, jak je v pracovní smlouvě stanoveno místo výkonu práce. Při nástupu této zaměstnankyně zpět do zaměstnání to bude rozhodující faktor pro to, zda se se zaměstnavatelem dohodnou na pokračování pracovního poměru ve stávající podobě (pokud je místo výkonu práce stanoveno C eská republika, zaměstnankyně by pak musela například dojíždět ze Zlína do Prahy), na změně pracovní smlouvy nebo na skončení pracovního poměru. Proti výpovědi je možné se bránit u soudu žalobou na její neplatnost. Tuto žalobu je nutné podat ve lhůtě 2 měsíců od skončení pracovního poměru.

30 Dohody mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce: max. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, výplata nad ,- Kč měsíčně podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění, daň z příjmu 15 % Dohoda o pracovní činnosti: ochrana zaměstnance, zaměstnavatel nemusí umožnit dovolenou, do výše 0,5 u vazku Obě dohody musí být uzavřeny písemně.

31 Těhotenství Zákaz některých prací Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi: ktere ohrožuji jeji mateřstvi (seznam praci uveden ve vyhlášce č. 288/2003 Sb.); pro ktere neni podle lékařského posudku zdravotne způsobila. Tyto práce nesmi vykonávat, i kdyby s ti m sama souhlasila. Zákaz práce přesčas Zameštnavatel nesmi zaměstnávat těhotnou ženu praci přesčas. Jestlizě žena neoznámi zaměstnavateli sve těhotenstvi (napr. z důvodu dosaženi vyššího výdělku praci přesčas) a zaměstnavatel ji nařídi nebo se dohodne na práci přesčas, neporu- šuje ti m ustanoveni o zákazu práce přesčas.

32 Těhotenství Pracovní cesta jen se souhlasem těhotne ženy Těhotna žena smí být vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracovište nebo bydlište jen se svým souhlasem. Převedení na jinou práci Těhotna žena má právo na převedeni na jinou práci v případe, že kona práci: ktera je těhotným ženám zakázána; ktera podle lékařského posudku ohrožuje jeji těhotenstvi ; noční1, a to na základe jeji žádosti o zařazeni na práci denní.

33 Těhotenství Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popr. denni ) práci vyhovět. Teȟotna žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (kap. 5.16), kdyz za práci, na niz byla převedena, dosahuje výdělku nižšího nez za dosavadni práci. V případe, že zaměstnavatel nema pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na strane zaměstnavatele a pak těhotna žena zůstáva doma se 100% náhradou mzdy. Přeložení těhotne zaměstnankyne Těhotna žena smi být přeložena mimo obvod obce svého pracovište nebo bydlište jen na vlastni žádost.

34 Těhotenství Nárok na krats í pracovní dobu a na jinou úpravu pracovní doby Těhotna žena má právo žádat zaměstnavatele o kratši pracovni dobu nebo jinou u pravu stano- vene týdenni pracovni doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebráni -li tomu vážne provozni důvody. Zvýšena ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel má informačni povinnosti. Je povinen: preventivně informovat ženu o faktorech, ktere mohou poškozovat plod v těle matky; seznámit těhotnou ženu jak s riziky, ktera by ji mohla ohrožovat, tak i s preventivními opatřeními; přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. Omezeni výpovědi ze strany zaměstnavatele Nárok na pracovní volno v případe návštěvy těhotenske poradny Těhotna žena má nárok na pracovni volno v případe návštěvy těhotenske poradny a dalších vyšetřeni, a to s náhradou mzdy.

35 Oznámení těhotenství Záleží na zvážení zaměstkankyně Pr i klad: Te hotna z ena dostala vy pove d z organizac ni ch du vodu, ale ona v dobe vy pove di o sve m te hotenstvi neve de la. Vy pove d dana zame stnavatelem je neplatna. Musi vs ak by t prokazatelne zjis te no, z e v dobe doruc eni vy pove di byla z ena te hotna.

36 Mateřská a rodičovská dovolená Termíny: mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek Otec na rodičovské/ mateřské dovolené Zaměstnavatel a mateřská a rodičovská dovolená (Zákaz výpovědi) Nástup na MD/ RD a návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské

37 Mateřská dovolená a PPM 28 týdnu (nástup 6-8 týdnů před porodem), pro vícerčata 37 týdnů Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být kratší než 14 dní a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Návrat na stejné místo Povinnost oznámit písemně zaměstnavateli (podepsáno lékařem) Nemožnost zaměstnání v šestinedělí Pro muže se používá termín rodičovská dovolená

38 Peněžitá pomoc v mateřství Náleží pouze zaměstnaným (nebo byla zaměstnána při otěhotnění) nebo studentkám, které skončily studium Kdy a jak o ní požádat: C SSZ, před odchodem na MD. Žádá zaměstnavatele, i opakovaného těhotenství. Účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech 270 dní, výpočet 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou Studentky: od 1. ledna 2012 pozitivní změna

39 Peněžitá pomoc v mateřství Od 1. ledna 2012 se do doby u časti na nemocenském pojištění (min. 270 kalendářních dnů) pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro u čely důchodového pojištění, pokud toto studium bylo u spěšně ukončeno. Co dělat, pokud na ni nemám nárok? Nemocenská v souvislosti s těhotenstvím a porodem Odchod partnera na MD ŽL

40 Co dělat, pokud na ni nemám nárok na PPM? Nemocenská v souvislosti s těhotenstvím a porodem Odchod partnera na MD:. Od 1. ledna 2012 se proto zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte. Nárok na MD a PPM je důležitý pro volbu délky čerpání RP Rozhodná je platba sociálního/ nemocenského pojištění, nikoli celková výše příjmů

41 Výše peněžité pomoci v mateřství Pru měrna vy še měsíčního pr íjmu (za pr edchozích 12 měsícu ) Denní PPM

42 Mateřská dovolená a práce Souběh práce a MD (u stejného zaměstnavatele, u jiného zaměstnavatele): DPP, DPC Zaměstnavatel nesmí zaměstnat zaměstnankyni v období šestinedělí a to žádnou formou. Mimo toto období je možné pracovat u stávajícího zaměstnavatele na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Možnost podnikat Návrat z mateřské dovolené: zaměstnavatel musí vrátit stejnou pozici, jak je definována v pracovní smlouvě Nárok na proplacení dovolené, na kterou vznik nárok během mateřské, pokud se o to písemně požádá.

43 Ochrana rodičů s dětmi Pokud zaměstnanec pečuje o dítě mladší 15ti let, nebo těhotné zaměstnankyně požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou u pravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Pozor: právní nárok nevzniká na práci z domova, u ní má zaměstnavatel právo na individuální rozhodnutí a vy se již nemůžete odvolávat.

44 Rodičovská dovolená Ochranná lhůta u zaměstnavatele Dle 196 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytnout rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. RD navazuje na mateřskou dovolenou. RD se poskytuje v rozsahu, v jakém si matka (otec) požádá. Na RD do tří let věku dítěte je právní nárok. Možnost čerpat po částech, prostřídat se, přerušit

45 Rodičovská dovolená Mohou čerpat oba rodiče (pozor problém se zápočtem odpracovaných let do důchodu pouze u jednoho z rodičů, zdravotní pojištění u obou) Možnost zaměstnání: DPP, DPC PS: na jiný druh práce, než je definován v pracovní smlouvě, ke které se váže rodičovská dovolená.

46 Návrat z rodičovské dovolené Zařazení na pracoviště Zaměstnavatel Vás musí zařadit na obdobnou pracovní pozici, jak je definována ve smlouvě Co když se rozhodnu pro čerpání 4. roku rodičovského příspěvku?: neplacené volno: písemná žádost, neplacené volno u zaměstnavatele Možnost zvolení nižšího pracovního u vazku

47 Návrat z rodičovské dovolené Výpověď jen ze zákonných důvodů Zaměstnavatel nesmi dát výpověd rodičům, kteři jsou v tzv. ochranne dobe - zaměstnankyne je těhotna nebo kdy rodic čerpa MD nebo RD nebo kdy je v dočasne pracovni neschopnosti (napr. při rizikovém těhotenstvi ). Výpověd dana zaměstnavatelem je neplatna, dostane-li výpověd z organizačních důvodu těhotna zaměstnankyne, ktera o svém těhotenstvi neví, a je prokazatelne zjištěno, že v dobe doručeni výpovědi byla těhotna.

48 Návrat z rodičovské dovolené Výjimky ze zákazu výpovědi Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověd danou zaměstnanci: pro organizační změny, tj. z důvodu přemístění nebo rušeni zaměstnavatele nebo jeho části (napr. konkurz, likvidace). Pozor! Tento zákaz neplatí v případe : jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána (kap. 12.1); zániku zaměstnavatele napr. fu zi, tj. sloučením nebo splynuti m s jiným zaměstnavatelem. V tomto případe přecházeji ze zákona závazky původního zaměstnavatele na nového zaměstnavatele.

49 Návrat z rodičovské dovolené Neuzavírat novou pracovní smlouvu bez řádného prostudování C těte minimálně dvakrát, než podepíšete Projednejte změnu smlouvy s Vašimi blízkými Uzavírejte raději dodatky k pracovní smlouvě Sjednejte si u pravu pracovní doby (např. částečný u vazek) na dobu určitou

50 Pracovní podmínky rodičů Pracovní podmínky pro matky do konce 9. měsíce po porodu a pro matky, ktere kojí (obdobné jako u těhotných) zákaz některých praci ; převedeni na jinou práci; přestávky na kojení. Matka, ktera kojíí, má právo na přestávky na kojeni. Příslus í ji na každe díte (do konce jednoho roku jeho věku) dve půlhodinove přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinova přestávka za směnu. Přestávky ke kojeni se započítávaji do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zvýšena ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

51 Pracovní podmínky rodičů Pracovní podmínky zaměstnancu pečujících o díte Zákaz práce přesčas: Zaměstnancům, kteři pečuji o díte mladši nez 1 rok, nesmi zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Práci přesčas lze vykonávat pouze na základe dohody obou stran. Vysílání na pracovní cestu a přeložení Zaměstnani rodiče pečujíci o děti do věku 8 let (so lo rodiče pečující o díte do 15 let): směji být vysíláni na pracovni cestu mimo obvod obce svého pracovište (nebo bydlište ) jen se svým souhlasem; mohou být přeloženi jen na vlastní žádost.

52 Rodičovský příspěvek Od 1. ledna 2012 začíná platit řada změn v koncepci rodičovského příspěvku, pričemž hlavní princip vícerychlostní čerpání zůstává zachováno. Nová u prava platí automaticky pro osoby, které na rodičovskou nastoupí po 1. lednu Ti, kteří pobírají rodičovský příspěvek ve starém režimu, se budou moci rozhodnout, kterému systému dají přednost.

53 Rodičovský příspěvek Pro ty, pro které již vznikl nárok na čerpání rodičovského příspěvku a kteří se rozhodnout setrvat ve stávající u pravě, obecně platí, že se na ně budou vztahovat všechny podmínky starší u pravy (tzn. i sledování počtu hodin strávených v mateřské škole či jeslích). O změnu čerpání rodičovského příspěvku je nutné písemně požádat. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní u pravy platné do 31. prosince 2011, mohou přejít na novou právní u pravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče. Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou na sobě nezávislé.

54 Jaké situace mohou při RD a pobírání rodičovského příspěvku nastat? Na rodičovské dovolené je jen jeden z rodičů a pobírá rodičovský příspěvek Na rodičovské dovolené je jeden z rodičů a rodičovský příspěvek pobírá druhý z rodičů Na rodičovské dovolené jsou oba rodiče a jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek Ani jeden z rodičů není na rodičovské dovolené a jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek

55 Rodičovský příspěvek a současná úprava Rodiče, u kterých vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou volit délku pobírání RP a jeho výši (jednou za 3 měsíce). Celková výše RP: 220 tis. Kč (dříve Kč), nejdéle však do 4 let věku dítěte. RP se pobírá vždy na nejmladší dítě v rodině. Výše RP je omezena výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí Kč za měsíc.

56 Rodičovský příspěvek a současná úprava Pru měrna měsíčni hruba mzda jednoho z rodiču Nejdelši varianta rodičovsk e (v měsících) Minimálni měsíčni RP pr i nejdelši variante Nejkratši varianta rodičovsk e (v měsících) Maximálni měsíčni RP dle pr íjmu pr i nej- kratši variante Celkovy RP

57 Rodičovský příspěvek a současná úprava Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté Kč do 4 let věku dítěte podle právní u pravy od 1. ledna 2011.

58 Rodičovský příspěvek a současná úprava Zásadní změna se týká limitů pro návštěvu zařízení péče o děti (mateřských školek a jeslí zřízených podle školského zákona) při současném pobírání rodičovského příspěvku. U dětí od dvou let věku se zcela ruší limity pro návštěvu zařízení péče o děti při současném pobírání rodičovského příspěvku. Nově tak rodič nepřijde o rodičovský příspěvek, pokud své dítě starší dvou let umístí do mateřské školky či jeslí. Do dvou let věku dítěte je stanoven limit 46 hodin měsíčně. Tato u prava však platí pouze pro rodiče pod novou u pravou čerpání rodičovského příspěvku.

59 Rodičovský příspěvek a stará úprava Tři výměry rodičovského příspěvku: v případě, že si zaměstnanec zvolí čerpání rodičovského příspěvku na dva roky, i tak může čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte bez pobírání příspěvku. Tři základní výměry: zvýšená (11 400,- Kč), základní ( 7600,- Kč) a snížené (7 600,- a 3800,- Kč). Podmínky při využívání zařízení péče o děti: jesle: max. 5 dní měsíčně, MŠ: max. 5 dní měsíčně nebo 4 hodiny denně.

60 Porodné Nárok na porodné: pouze do 2,4 násobku životního minima, pouze pro první dítě. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

61 Životní minimum pro jednotlivce pro první osobu v domácnosti pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené)

62 Aktivní politika zaměstnanosti Úřad práce Skupiny osob ohrožené na trhu práce: Osoby nad 55 let, osoby se zdravotním postižením, mladí do 25 let, matky s malými dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením

63 Aktivní politika zaměstnanosti SÚPM - příspěvek zaměstnavateli ke mzdě, pokud přijme do pracovního poměru uchazeče z evidence ÚP VPP - pomocné a nekvalifikované práce, časově omezené pracovní příležitosti pro uchazeče o zaměstnání Pravidla poskytování (není právní nárok) : Normativní instrukce MPSV, Směrnice GŘ Rekvalifikace - rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi u řadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, jestliže to vyžaduje jejich uplatnění na trhu práce, za u častníka rekvalifikace hradí náklady na rekvalifikace u řad práce Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazec, ktery se u častni rekvalifikace zabezpečovane u řadem práce, a to po celou dobu rekvalifikace. U rekvalifikace zvolene uchazečem nevznika nárok na podporu při rekvalifikaci.

64 Aktivní politika zaměstnanosti Příspěvek při zřízeni nového pracovního místa pro osobu samostatne výdělečne činnou (OSVČ) Příspěvek slouži k vybaveni nove zřízeného pracovního místa, napr. na koupi základního vybaveni prodejny. Tyto finančni prostředky nelze použít napr. na nákup zboži či materiálu, placeni nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistne ho apod. Uchazec pro pr iznáni pr íspe vku musi splnit násle- dujíci podmínky: Podat žádost (je dostupna na Součásti žádosti je podnikatelsky záme r a dals i doklady, ktere uvádi formulár žádosti.

65 Aktivní politika zaměstnanosti Podmínky příspěvku při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatne výdělečne činnou (OSVČ) V dobe podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci u řadu práce jako uchazec o zaměstnání. Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci u řadu práce je možne az po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci. Podnikatelska činnost musi být jedinou hlavní činností žadatele. Žadatel musí samostatne výdělečnou činnost vykonávat nejméne 1 rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatne výdělečna činnost nebude trvat 1 rok, je uchazec povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

66 Aktivní politika zaměstnanosti Překlenovaci příspěvek Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnáni, kteři se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVC a kteři potřebuji finančni peníze na provoz na rozjezd. Podmínky získáni překlenovacího příspěvku: podat žádost; zahájit SVC ; ukončit registraci v evidenci uchazeču o za- městnáni ; získat příspěvek na zřízeni společensky u čel- ného pracovního místa uchazečem za u čelem výkonu SVC.

67 Aktivní politika zaměstnanosti Použiti překlenovacího příspěvku Příspěvek lze použít na u hradu provozních nákladu, ktere vznikly a byly uhrazeny v obdobi, na ktere je překlenovaci příspěvek poskytnut. Za provozni náklady se považuji nájemne a služby s ním spojene, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobku, náklady na opravu a u držbu objektu, ve kterém je provozována SVC, pokud je tento objekt ve vlastnictvi OSVC, a náklady souvisejíci s provozováním SVC. Výše příspěvku Příspěvek může být přiznán maximálne ve výši 6102 Kc měsíčne. Může být přiznán na dobu ma- ximálne 5 měsícu. Celkova výše příspěvku může činit az Kc.

68 Kam se obrátit? RC Routa (www.rc-routa.cz ) Alternativa 50+, o.p.s.: (www.alternativaplus.cz) Právní poradna Aperio (www.aperio.cz) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (www.poradna-prava.cz) Kancelář veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz) Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) C eská správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) Odbor sociálních věcí na městském či obecním u řadě Státní u řad inspekce práce (www.suip.cz)

69 Další zdroje informací (kalkulačky různých událostí)

70 DĚKUJI ZA POZORNOST

Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek. Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života v životě podnikatelek Mgr. Linda Sokačová RC Routa Alternativa 50+, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života Označení postojů, případně právních postupů, které

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené

Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Často kladené otázky o mateřské/rodičovské dovolené Odpovídá Mgr. Lucie Otáhalová Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Rovné příležitosti mužů a žen často kladené otázky

Rovné příležitosti mužů a žen často kladené otázky Rovné příležitosti mužů a žen často kladené otázky Odpovídají Mgr. Lucie Otáhalová, JUDr. Jana Seemanová, Mgr. Linda Sokačová Mohu mít v pracovní smlouvě uvedeno jako místo práce oblast Nymbursko? Místo

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva 18.1 Úmluva MOP č. 183 Kromě zákazu výpovědi zmíněného v předchozí kapitole tato úmluva MOP, specificky zaměřená na

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nemocenské pojištění v roce 2010 Obsah: Úvod Úvod Obecné informace Účast na nemocenském pojištění Dávkový systém nemocenského pojištění Výpočet dávek nemocenského pojištění Uplatnění nároku na dávku nemocenského

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více