ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková, Denisa Janová, Jaroslava Kavánová, Milada Matyásková, Iva Mudrová, Blanka Kotoučová, Marie Veselá, Jana Bartáková, Monika Křtěnská, Matyáš Horváth člen ŢS Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou Praha, září 2011

2 O B S A H strana I. Základní škola základní a statistické údaje 3 II. Činnost školy ve školním roce 2010 / III. Ekonomická část výroční zprávy 42 Příloha 1 Rozvaha 2010 Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty2010 Příloha 3 Přehled o plnění rozpočtu MČ 2010 Příloha 4 Čerpání fondů 2010 Příloha 5 Zlepšený hospodářský výsledek 2010 Příloha 6 Organizace školního roku Příloha 7 Učební plán I. stupně Příloha 8 Učební plán II. stupně Příloha 9 PVP I. stupeň Příloha 10 PVP II. stupeň Příloha 11 Krouţky I. stupeň Příloha 12 Krouţky II. stupeň Příloha 14 Průběţné plnění průřezových témat Příloha 15 Individuální aktivity pedagogů v oblasti DVPP 2

3 Základní škola základní a statistické údaje 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě je: 2. Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Poslední vydání rozhodnutí bylo provedeno s účinností od Odloučené pracoviště školy: Praha 9 Lehovec, Rochovská 692. Škola sdruţuje : Základní školu IZO : Management školy: Školní druţinu IZO : Školní jídelnu IZO : Ředitel školy : Zástupce řed. : Ekonom školy: Psycholog školy : Vedoucí školní druţiny : Vedoucí školním jídelny : Hospodářka školy : Školník : Mgr. Josef Knepr Mgr. Lenka Raisová Ivana Setničková PhDr. Lenka Koháková PhDr. Drahuše Špeciánová Lenka Knapová Monika Křtěnská Milena Stříţková Petr Luňáček 3. Zřizovatelem Základní školy, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 je: Městská část Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9. IČO : Charakteristika školy Chceme v naší škole vytvářet pozitivní klima a přátelskou atmosféru pro ţáky i učitele Našimi prioritami jsou individuální přístup k ţákům se SVP, pravidelná spolupráce se školními psycholoţkami, úzká spolupráce s OPPP, včasná diagnostika specifických poruch a projevů negativního chování, péče speciálních pedagogů členů pedagogického sboru, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, bohatá nabídka zájmových útvarů, vyuţití tří školních počítačových učeben s internetem online, sportovní vyţití, estetické a kulturní prostředí školy. Organizujeme Školy v přírodě, plavecký výcvik 2. a 3. tříd, zahraniční jazykový výlet pro ţáky II. stupně, lyţařský výlet i kurz pro začátečníky z I. stupně, tuzemské vzdělávací zájezdy, zahraniční lyţařský kurz, sportovně turistické výlety dvoudenní a třídenní pro ţáky od prvních ročníků, zájezdy, exkurze, vycházky, kulturní akce, školní i obvodní vědomostní a sportovní soutěţe, projektové dny. Srovnáváme výsledky naší společné práce Organizujeme a účastníme se školních a obvodních soutěţí, olympiád, testování ţáků v 3

4 systému SCIO. Srovnávání našich výsledků v testování SCIO je jeden z aspektů, který pouţíváme pro autoevaluaci výuky. Výsledky zpracovávají metodická sdruţení a předmětové komise. Výsledky testování se vţdy analyzují. Podrobně se se svými výsledky seznámí ţáci, o výsledcích svých dětí a celé třídy jsou informováni rodiče na schůzkách. Výsledky SCIO testů jsou téţ podrobně analyzovány na metodických sdruţeních a předmětových komisích. Z výsledků SCIO testů vycházíme při plánování úkolů a dosaţení cílů na další školní rok. Výsledky testování SCIO jsou součástí přílohy výroční zprávy. Vychováváme k toleranci V letošním školním roce jsme se zaměřili na průřezové téma Environmentální výchova. Na tuto oblast byla zaměřena naprostá většina akcí organizovaných školou. Velkou pozornost věnujeme integraci dětí s handicapy a péči o ţáky se SVP. Pro ţáky ze třetích zemí jsme od MČ Prahy 14 získali finanční prostředky na jejich školní adaptaci a doučování. Doučování probíhá na prvním i druhém stupni. Kromě doučování prostředky vyuţíváme i na další aktivity podporující adaptaci těchto ţáků. Ţákům ze sociálně znevýhodněného prostředí přispívá OS Lehovec, aby se mohli účastnit akcí organizovaných školou. Ţáci iniciují organizování charitativních akcí, a peněţních sbírek. Finanční prostředky děti věnují na konta boje s rakovinou a adopci holčičky na dálku v Indii. Spolupracujeme Se školní ţákovskou samosprávou na vytváření a uplatňování školní demokracie, na vytváření školního informačního systému, na organizování ţákovského ţivota ve škole. U informačního systému školy probíhá modernizace školního televizního okruhu. Spolupracujeme s Občanským sdruţením při ZŠ Lehovec v mnoha oblastech. Například OS finančně přispívá sociálně slabým ţákům na školu v přírodě, výlety, exkurze. Finančně zajišťuje školní akademii, školní přebory v plavání, dále podporuje soutěţe sportovní, pěvecké, recitační, fotografické, sběrové, podporuje nákup nových knih do ţákovských knihoven prvního i druhého stupně. OS podporuje aktivity ŠD, v letošním roce pravidelně OS přispívalo na nákup materiálu a odměn pro soutěţe jednotlivých oddělení školní druţiny. Dále OS přispívá na kniţní odměny pro příkladné ţáky školy. V letošním roce bohuţel neměli studenti FF UK zájem o spolupráci s naší školou na programu Provázení. Spolupracujeme s dalšími školami Prahy 14 na realizaci sportovních akcí. Pedagogové z prvního stupně spolupracují s profesory ze SSOŠ Start. Nabízíme aktivity pro volný čas Krouţky: viz příloha Klub: počítačový, sportovní. Materiální zabezpečení hlavní činnosti školy Pro svou činnost škola vyuţívá dvě budovy Chvaletickou 918 a odloučené pracoviště v Rochovské 692. V obou budovách jsou tělocvičny. V letošním školním roce probíhala 4

5 rekonstrukce elektrických rozvodů - 2. etapa v budově Chvaletická. Rekonstruovány byly rozvody v části budovy, kterou nazýváme věţ. Zároveň s rekonstrukcí elektřiny došlo ve všech místnostech k výměně podhledů. Průběţně během školního roku docházelo k opravám havárií na vodovodních rozvodech, odpadových svodech, okapových svodech a rozvodech elektřiny v budově Rochovská. Vzhledem ke stáří a délce provozu v obou budovách se náklady na rekonstrukční práce kaţdý rok zvyšují. Tyto opravy odčerpávají významnou část prostředků na údrţbu. Sanitární vybavení sociálních zařízení v budově Rochovská je v naprosto nevyhovujícím stavu. Rozhodně neodpovídá současným standardům. Během školního roku jsme provedli rekonstrukci povrchů střech na pavilonech budovy Rochovská. V měsíci červenci bylo zahájeno zateplování budovy Chvaletická, které bude pokračovat ještě na začátku školního roku 2011 / 2012 Závaţným nedostatkem, který přetrvává, je nezateplení budovy Rochovská a havarijní stav oken v této budově. Byli jsme nuceni omezit funkčnost oken tím, ţe musí být sešroubována vruty pevně k rámům. Netěsnosti mezi okny jsou i více jak 1 centimetr. V zimních měsících představují platby za topení vysoké částky, coţ jsme schopni financovat pouze s vyuţitím finančních prostředků z pronájmů budovy. K budově Chvaletická přiléhá školní atletické hřiště. Údrţba a opravy poničeného vybavení hřiště v době, kdy uţívá hřiště veřejnost, je pro školu finančně náročná. Škola má nově zrekonstruované hřiště, kromě tohoto zrekonstruovaného hřiště má škola další tři hřiště s umělým povrchem. Nejstarší z nich, hřiště pod tělocvičnou, je v nevyhovujícím stavu a bude nutné ho zrekonstruovat. K budově Chvaletická 918 a Rochovská 692 přiléhá velký školní pozemek, kde jsme pro školní druţinu instalovali nové pískoviště. V atriu školy je umístěn skleník, který děti vyuţívají při výuce Pracovních činností. I jeho technický stav je nevyhovující. S výpěstky ze skleníku se naši ţáci prezentují na různých akcích, například na Dnech Země. Třídy, pracovny, oddělení ŠD Základní škola v tomto školním roce měla 21 tříd. V Rochovské 692 bylo umístěno 8 tříd 1. stupně, školní klub byl umístěn na Chvaletické 918. Školní druţina měla sedm oddělení, dvě oddělení mají pro svou činnost vlastní místnost. V Chvaletické 918 bylo umístěno 13 tříd 1. a 2. stupně. Jako specializované pracovny pouţívala škola celkem 11 pracoven: pracovny přírodopisu, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, tři pracovny anglického jazyka, pracovních činností, tři pracovny výpočetní techniky a cvičnou kuchyni. 5. Vzdělávací program školy: ŠvP ZŠ Chvaletická vzdělávací program počet škol počet tříd počet ţáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola 5

6 montessori škola začít spolu zdravá škola 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) Pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 39 34, ,32 nepedagogičtí 20 16, ,65 celkem 61 52, ,87 Fyzické osoby i přepočtení pracovníci jsou včetně pedagogických asistentů. b) věková struktura pedagogických pracovníků k do 30 let věk let let let nad 60 let z toho důchodci včetně Počet z toho ţen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy: 45,82 c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost k ) Pedagogové kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 1. stupeň stupeň 14 3 vychovatelé 5 2 d) aprobovanost výuky v % 82,50 e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet a důvod) : 9 6

7 během školního roku : mateřská dovolená 0 na konci školního roku : odchod do důchodu 1 ukončení pracovního poměru 5 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) : 1 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) : 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet ) : 22 ch) počet ostatních pedagog. pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání : 2 (nemají odbornou a pedagogickou způsobilost) 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičen) : 2 7. Počet tříd celkem: 1. stupeň 2. stupeň Celkem k Počet ţáků 1. stupeň 2. stupeň Celkem k k z toho počet specializovaných tříd 1. stupeň 2. stupeň Celkem k k Průměrný počet ţáků a) na třídu: 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Průměr - běţné třídy běţné třídy specializované třídy běţné třídy specializované třídy I. a II. st. 27,53-22,87 25,76 7

8 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů) : 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň Průměr - běţné třídy běţné třídy specializované třídy běţné třídy specializované třídy I. a II. st. 21,22-12, ,04 c) Počet ţáků s trvalým bydlištěm mimo HMP Zaměření tříd s rozšířenou výukou (uvést, kterých předmětů) předmět M + Př Tv Jazyky Hv Vv Jiné počet tříd počet ţáků Zaměření specializovaných tříd Počet ţáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

9 13. Přeřazení do ZŠP ročník 1. roč. 2. roč 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. počet ţáků Výsledky zápisu do 1. tříd Počet prvních tříd Počet přijatých dětí do prvních tříd z toho starších 6 let (po odkladu) Počet odkladů pro 2010/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku státní a církevní gymnázium 6 4 soukromé gymnázium 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ, zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. roč. přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem

10 do učebních oborů, (zřizovaných krajem i soukromých) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku : 47 v niţším ročníku: Chování ţáků a) klasifikace chování Chování 1. pololetí 2. pololetí ţáci % Ţáci % velmi dobré , ,2 uspokojivé 2 0,37 8 1,47 neuspokojivé 1 0,18 1 0,18 neklasifikováno 2 0,37 2 0,37 b) zameškané hodiny Zameškané hodiny neomluvené 2009/2010 počet hodin 2009/2010 počet ţáků 2010/2011 počet hodin 2010/2011 počet ţáků 1. stupeň stupeň Celkem Prospěch ţáků Prospěch 1. pololetí počet ţáků 1. pololetí % 2. pololetí počet ţáků 2. pololetí % Klasifikováni 1. stupeň , stupeň

11 Prospěli 1. stupeň , stupeň , z toho vyznamenání 1. stupeň , ,3 2. stupeň 60 32, ,38 Neprospěli 1. stupeň ,55 2. stupeň 10 5,43 2 1,1 Neklasifikováni 1. stupeň 4 1, stupeň Celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň 1,218 1, stupeň 1,734 1,696 Celkem 1,477 1, Poradenské sluţby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost s PPP, speciálními pedagogy, spolupráce s policií ČR, psychology sociálními odbory, rodiči a další. Poradenské sluţby školy Poradenské sluţby byly zaměřeny především na integrační program školy, řešení výchovně vzdělávacích problémů a na volbu povolání. Na škole v letošním roce pracovaly dvě školní psycholoţky PhDr. Lenka Koháková, PhDr. Drahuše Špeciánová, poradci pro práci s dětmi vyţadující speciální péči PaedDr. Jana Košátková a Mgr. Marie Veselá, vykonávající funkci výchovné poradkyně. Školní psycholoţky řeší aktuální problémy ţáků a tříd ve vzdělávací i výchovné oblasti. Tyto problémy řeší v úzké spolupráci se zákonnými zástupci i vyučujícími. Cílem a hlavním úkolem školních psycholoţek ve škole je operativní a aktuální řešení problémů, problémových situací. Dr. Lenka Koháková spolupracuje se školou vţdy jeden den v měsíci, PhDr. D. Špeciánová se věnuje ţákům ZŠ v průběhu celého školního roku vţdy aktuálně po dohodě s VP. Zpravidla to bývají v měsíci dva aţ tři dny. Oblast soustavné péče o ţáky se Speciálními vzdělávacími potřebami řeší škola spoluprací s OPPP V tomto školním roce pracovaly na škole dvě speciální pedagoţky, které prováděly skupinovou nápravu specifických poruch učení. Na škole je zajišťována logopedická péče pro 1. stupeň. Zvýšená péče byla rovněţ věnována cizincům a romským dětem. Péče o cizince byla především směřována na jazykové vyučování a zvládnutí komunikace v českém jazyce a u romských dětí na podporu jejich sociálního vývoje. Podstatná část péče o cizince byla zabezpečována z prostředků grantu pro integraci cizinců ze třetích zemí. 11

12 Další činnost výchovné poradkyně Mgr. M. Veselé byla zaměřena na pomoc dětem a rodičům při volbě povolání. Kolegyně M. Veselá se také podílela na řešení výchovných problémů, spolupracovala na vyhodnocení sociometrie ve třídách s častým výskytem výchovných problémů. Komplexní přístup se snaţíme zajistit tím, ţe v problémových třídách vedly studentky FF otevřené třídní kluby. Výchovná poradkyně spolupracovala se školní psycholoţkou a studenty FF UK na vedení třídních klubů, spolupracovala s odborem péče o dítě a podílela se ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou Mgr. J. Bartákovou na tvorbě a realizaci preventivních programů. S psycholoţkami, výchovnými poradkyněmi i speciálními pedagogy spolupracovali dva pedagogičtí asistenti. ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět ţáci učící se cizí jazyk v zájmovém útvaru 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ Ano Ano Ano Ano NJ Ano ostatní 21. Hodnocení prevence na základě minimálních preventivních programů. Škola vedle zajišťování preventivních programů a volnočasových aktivit pro ţáky zaměřuje svoji pozornost k detailním znalostem dětí o drogách. Podrobné informace jsou zejména zařazeny do tématických plánů zeměpisu, chemie, přírodopisu, sociální a osobnostní dopady zneuţívání těchto látek se převáţně diskutují s ţáky v občanské a rodinné výchově. V letošním školním roce škola v oblasti prevence pokračovala ve spolupráci s agenturou Prospe, která realizovala program financovaný MČ Prahy 14. Snaţili jsme se prohloubit spolupráci s agenturou, lektorky z agentury Prospe se zúčastnily i dalších školních akcí, jako jsou Projektové dny, adaptační pobyty, Listopadání apod. Součástí programu byla i beseda s rodiči o problematice prevence. Tuto besedu jsme zorganizovali i pro členy pedagogického sboru. Hodnocení účinnosti prevence. Účinnost se odráţí: v počtu dětí, které se účastní volnočasových aktivit v diskusích o negativních jevech ve společnosti a snaze najít řešení těchto situací angaţovanost v charitativních akcích sbírka na podporu boje proti rakovině, adopce na dálku holčičky v Indii dodrţování ţákovského školního řádu a dodrţování ţákovských povinností 22. Školská rada byla ustavena ke dni 15. listopadu Z řad pedagogů byly do Školské rady zvoleny Mgr. K. Veselá a Mgr. M. Adamčíková Na třídních schůzkách byly zvoleny do Školské rady zástupkyně 12

13 z řad rodičů paní I. Párysová a paní G. Hrdličková První ustavující schůzka Školské rady se uskutečnila Předsedkyní byla zvolena paní I. Párysová a místopředsedkyní paní M. Adamčíková. Na schůzce Školské rady, která se uskutečnila , byla schválena Výroční zpráva, Školní řád a Klasifikační řád pro školní rok 2010/2011 Zřizovatel odvolal ze Školské rady dva zástupce ing. M. Froňka a ing. J. Vosečka a splatností od jmenoval do školské rady ing. Ilonu Pickovou Na schůzce Školské rady, která se uskutečnila , byl hodnocen školní rok 2010 / 2011, byl předloţen nástin chodu školy v roce 2011 / 2012, byly poskytnuty informace o plnění rozpočtu v roce 2010 a rada byla informována o plánovaných investicích ve škole v roce Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Ve škole pracuje Občanské sdruţení při ZŠ Lehovec. Spolupráce s OS Lehovec. S OS ZŠ Lehovec spolupracujeme na organizaci schůzek výboru OS Lehovec, organizaci třídních schůzek, společných konzultacích učitelů, rodičů a ţáků, na personálním obsazení škol v přírodě, na zajištění doprovodu při akcí mimo školní objekt a na organizaci školních soutěţí a školního plesu a dalších akcí. 28. Účast ţáků v soutěţích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostní sportovní umělecké (jaké) Matematická olympiáda Pythagoriáda Biologická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Zeměpisná olympiáda Olympiáda v českém jazyce Konverzační soutěţ v Aj Klokan Coca-Cola kopaná 13

14 b) ostatních obvodní Praha 9 nebo Praha 14 atd. vědomostní sportovní umělecké Mladý zdravotník ibobr Praţská čtrnáctka - Přehlídka stepu Já a můj obvod Obvodní soutěţ ve stolním tenise Recitační soutěţ Obvodní soutěţ ve florbalu Obvodní soutěţ v malé kopané Obvodní soutěţ ve vybíjená Florbalová liga 29. Cizí státní příslušníci stát počet ţáků Ruská federace 6 Slovenská republika 2 Ukrajina 20 Vietnamská socialistická republika 4 Bulharsko 4 Benin 1 Německo 1 Jemen 1 EU třetí země 7 32 Integrace ţáků z jiných zemí probíhá dle stanoveného integračního individuálního programu, který zvaţuje v prvé řadě sociální a jazykové začlenění. V současné době nejsou problémy s ţáky cizinci, naopak, jejich přítomnost ve škole činí dětský kolektiv různorodější, multikulturní 14

15 výchovu provádíme při běţné výuce přímo v praxi. Ţáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí jsou finančně podporování Občanským sdruţením při ZŠ Lehovec, aby se mohli zúčastnit placené mimoškolní činnosti, škol v přírodě, výletů a exkurzí, které vyţadují od zákonných zástupců finanční participaci. Zpětná vazba na školního psychologa a třídního učitele umoţňuje nahlédnout i do jiné sféry ţivota dětí neţ je ţivot školní. Tato spolupráce často pomáhá řešit problémy, které se vyskytují, a pohled studentů je pro pedagogy velmi zajímavý a inspirující. 30. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. V současné době škola nemá akreditované programy ani vzdělávací středisko. 31. Ekologická výchova, resp. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec osnov. Toto téma bylo zařazeno do přírodovědných předmětů a do předmětu Práce na počítači. Téma bylo spojeno s vyhledáváním informací na internetu a s prací v programech - Word, Excel a Access. V tomto školním roce pokračovala akce Třídíme školní odpad. Ţáci druhého stupně celý školní rok ve třídách třídili papírový odpad. Díky aktivitě MČ Prahy 14 jsme obdrţeli jako sponzorský dar plastové nádoby na třídění školního odpadu, které se nám i v letošním roce velmi osvědčily. Do nich jsme v letošním školním roce opět třídili papír a plasty. 32. Školní vzdělávací program Při opakované výuce dle ŠVP se i v průběhu letošního školního roku objevily oblasti, věci a postupy, které bylo nutno přepracovat. Ke zhodnocení ŠVP jsme vyuţili našich stávajících zkušeností z výuky a výsledků testování SCIO. V některých dalších částech částech se objevil formalismus při zpracovávání ŠVP. Proto bylo nutné mnohé části ŠVP aktualizovat a dopracovat. Je zřejmě, ţe školní vzdělávací program jako dokument bude nutné průběţně dotvářet a přizpůsobovat změněným vnějším i vnitřním podmínkám a potřebám školy. ŠVP je předpokladem úspěšné výuky, nicméně práce pedagoga je postavena na umění učit, přímých dovednostech pedagogů, jejich kreativitě, komunikaci, empatii a improvizaci. Iluze, ţe pedagog můţe být nahrazen například počítačem a novými IT technologiemi je lichý. Škola, výuka i výchova bude vţdy o vztahu ţák učitel. U učitele budou vţdy dominantní kvalitou jeho lidské vlastnosti. Učitelem můţe být téměř kdokoliv. Úroveň průměrného učitele můţe člověk bez učitelské hřivny pílí a zkušeností dosáhnout. Výborným učitelem můţe být jen ten, kdo má shůry dánu kantořinu v krvi a navíc nepostrádá chuť a píli. Špatnému učiteli nepomůţe sebelepší školní vzdělávací program. Vnímáme ŠVP jako náš nástroj při výuce, který je nutno stále dotvářet, vylepšovat a upravovat. 33. Průřezová témata Ve školním roce jsme se zaměřili na plnění obsahu průřezového tématu 15

16 Environmentální výchova. V příloze je seznam školních a třídních aktivit, které byly zaměřeny na jednotlivá průřezová témata. 34. Práce s nadanými ţáky. Pro práci s nadanými ţáky mají zpracovanou metodiku výuky a péče o tyto ţáky vedoucí MS a PK. Péče o tyto ţáky je komplikovaná z několika hledisek. Vzhledem k výši normativů na ţáka musíme usilovat o maximální naplněnost tříd. V kolektivu téměř třiceti ţáků na prvním stupni je věnování péče nadaným ţákům náročná. Ovšem i v této oblasti jsme úspěšní. Na druhém stupni je situace komplikovaná tím, ţe nejlepší ţáci přecházejí v pátém a sedmém ročníku na víceletá gymnasia. Zcela logicky přestupují nejnadanější ţáci. I přesto z testování SCIO vyplývá, ţe naši nejlepší ţáci se umisťují i před frekventanty gymnasií. Stejné zkušenosti máme i z různých vědomostních soutěţí. 35. Péče o cizince Škola opakovaně poţádala o grant MV prostřednictvím MČ Prahy 14. Z tohoto grantu financujeme doučování cizinců z třetích zemí v základních předmětech na prvním i druhém stupni. Pro cizince organizujeme adaptační pobyty, vycházky a výlety. Z prostředků grantu bylo uhrazeno školení pedagoga z prvního stupně v oblasti výuky českého jazyka cizinců. 36. DVPP Doplnění kvalifikace se věnovali ve školním roce 2010 / 2011 tři pedagogové. Kurzy pro zvyšování kvalifikace si vybírají jednotliví vyučující. Ve školním roce 2010 / 2011 byla prioritou oblast vyuţívání IT techniky, interaktivní tabule, činnostní formy výuky. Z grantu MČ určeného na preventivní péči byl uhrazen pro celý pedagogický sbor kurz čtení s porozuměním. Tohoto kurzu o objemu 8 hodin se zúčastnili všichni členové pedagogického sboru produktivního věku. 37. Ţáci, kteří nemají trvalý pobyt na území HMP Středočeský kraj 17 16

17 38. Další údaje o ZŠ Činnost školy ve školním roce 2010 / 2011 Činnost ZŠ navazovala na cíle dlouhodobé koncepce, které se odrazily ve všech výchovně vzdělávacích aktivitách školy. Jak: Jak: Jak: Dodrţování základních pravidel slušného chování 1. Zdravení na chodbách, po příchodu dospělého do třídy 2. Slušné poţádání spoluţáka, vyučujícího, 3. Slušné poděkování spoluţákovi vyučujícímu 4. Zefektivnit komunikaci mezi ţáky a zástupci ŢS Vyučující průběţně dbají na dodrţování těchto pravidel 4. Pravidelné informování ve třídách následující den po schůzce ŢS, zodpovídají TU. 1. Mezi členy vedení 2. Mezi pedagogy 3. Mezi vedením a členy sboru Zlepšování komunikace mezi zaměstnanci školy 1. Pravidelné schůzky vedoucích pracovníků školy, společné zpracovávání týdenních plánů 2. Účelné a efektivní schůzky MS, PK Zpracování transparentních kriterií pro stanovení výše třídnických příplatků, finanční ohodnocení práce v E týmu, vedení MS-PK, péče o ţáky se SVP a dalších aktivit. Objektivní hodnocení plnění zadaných úkolů a dodrţování daných termínů pro splnění úkolů Účast vedení školy na schůzkách MS- PK, na schůzkách 1. stupně Zvýšení participace pedagogů při stanovování cílů a úkolů školy, MS-PK, participace členů sboru při strategických rozhodnutích chodu školy ŠVP, základní aktivity školy. Zvyšování míry zodpovědnosti při plnění úkolů a dodrţování termínů. Důslednější a pravidelná kontrola plnění zadaných úkolů. Důsledné vyţadování dodrţení zadaných termínů. Řešení nedostatků v odvedené práci při osobním jednání. 17

18 Zvyšování míry komplexnosti při vyučování zejména na II. stupni Jak: 1. Nalezení a efektivní vyuţití vzájemných vazeb mezi tématy probíranými v jednotlivých předmětech. 2. Efektivní vyuţití vzájemných mezipředmětových vazeb školních aktivit, nejen při výuce (vycházka, výlet, akademie, Listopadání, ŠvP, exkurze. 3. Účast pedagogů 2. stupně při schvalování měsíčních plánů. 4. Pravidelné společné schůzky pedagogů druhého stupně zaměřené na vzájemné informování o aktivitách a moţnostech spolupráce vyučujících. 5. Efektivní schůzky MS, PK. Začleňovat moderní vyučovací postupy a metody do běţné výuky 1. Zvýšit efektivitu výuky promyšleným a připraveným vyuţíváním IT, interaktivní tabule. 2. Vyuţívání nových výukových postupů a metod. Jak: Kaţdý z vyučujících během školního roku pozve vedení školy na hospitování v jedné vyučovací hodině, která dle názoru vyučujícího splňuje zmíněné poţadavky. Zpracovaná příprava bude předem uloţena ve sloţce vyučujícího na serveru, včetně materiálů zpracovaných k hodině Jak: Zvýšit funkčnost PC a školní IT techniky Komplexní zprovoznění všech dataprojektorů, reinstalace notebooků na začátku školního roku firmou Tecom na DB, p. u. Pasini horní budova, funkčnost interaktivních tabulí bude zajišťovat p. z. Raisová. Zprovoznění interaktivních tabulí na začátku školního roku. Instalace rozvodů v PC horní učebně HB do 6. září. Zefektivnění systému opravy a údrţby sw a PC během školního roku. Řešení datových sítí v 1. a 2. patře HB. Vyřešení internetového připojení školy. Aktualizace a komplexnost informací na www. Spuštění www stránek tříd. Jak: Zvýšit efektivitu preventivních opatření proti krádeţím a ztrátám. Kontrola přidělených klíčů Výměna vloţek v odborných pracovnách Nové přidělení klíčů vyučujícím 18

19 Zprovoznit čipový systém u vchodu do tělocvičny Zodpovědnost vyučujících za přidělené třídy a učebny Jak: Zvýšit kvalitu a efektivitu výuky ţáků se SVP Změnit formu zpracovávání IVP Zvýšit míru respektování výsledků vyšetření OPPP Zapojit více do výuky ţáků se SVP vyučující Čj, M, Aj. Zohlednit u vyučujících Čj, M, Aj mnoţství ţáků se SVP při výuce předmětů Jak: Dodrţování základních pravidel školního řádu 1. Příprava ţáků na vyučování - DÚ, učebnice, sešity, ŢK, cvičební úbory 2. Příprava ţáků před vyučovací hodinou - připravenost ţáků na hodinu po zvonění 3. Úklid třídy po ukončení hodiny, vyučování 4. Kontrola přezouvání voskové ošetření podlah 1. Důsledná a pravidelná kontrola připravenosti ţáků na vyučování prováděná všemi vyučujícími 2. Důsledné vedení evidence porušování těchto pravidel 3. Důsledná kázeňská řešení ţáků, kteří pravidla nedodrţují 4. Důsledná kontrola úklidu, zavření oken a zhasnutí provedená vyučujícím po vyučování nebo po ukončení výuky v pracovně 5. Kontrola dodrţování těchto pravidel při běţném denním reţimu 6. Pravidelná kontrola dodrţování těchto pravidel prováděná vedením školy. CÍLE DLOUHODOBÉ KONCEPCE ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY získávání kvalitních základů všeobecného vzdělání vytváření pozitivního klimatu ve škole, zaloţeného na vzájemné úctě, respektu důvěře a morálce vytvářet podmínky pro široké mimoškolní vzdělávací, zájmové a sportovní aktivity dětí rozvíjet estetické cítění dětí ve všech sloţkách vzdělání 19

20 Pedagogická činnost Zprávy o činnosti jednotlivých metodických sdruţení a předmětových komisí, které předloţili jejich vedoucí. Metodická sdruţení a Předmětové komise měly v tomto školním roce úkoly, které jsou uvedeny vţdy v úvodu zprávy Mgr. Věra Kovářová Hodnocení práce metodického sdruţení ročník Hlavní úkoly metodického sdruţení ve školním roce 2010 / pololetí Rozvoj čtenářských dovedností a slovní zásoby, čtení společné, samostatné, čtenářské deníky, dramatizace textu Projekty v knihovně v Hloubětíně Dodrţování pravidel slušného chování při hodinách Upevňování společenských návyků omluva, prosba, pozdrav, poţádání Rozvoj sebehodnocení práce a chování Respektování školního řádu a daných pravidel Spolupráce vyučujících v ročnících i mezi třídami, spolupráce se ŠD. Vyuţití knihovny ve škole i v místě bydliště. Spolupráce s psychologem, logopedem, se speciálním pedagogem. Seznámení s hudebním, dramatickým a výtvarným uměním návštěva divadelních představení, účast na hudebních vystoupeních pořádaných ve škole. Vánočkobraní zpívání u vánočního stromečku. Účast některých tříd na akci Malujeme s Europarkem Vánoční hvězdy. Vánoční vystoupení hudebního krouţku pro seniory v knihovně v Hloubětíně, na vánočních trzích, v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. Výchova ke kamarádství - příprava dárků pro ke slavnostním příleţitostem / např. Vánoce, zápis dětí do 1. tříd/. Přivítání ţáků 1. ročníků mezi ţáky školy / Chvaleťák/ Osobní bezpečí přednáška Městské policie. Ajax přednáška Policie pro 2. třídy. Spolupráce s MŠ Chvaletická a Zelenečská návštěva dětí z MŠ v 1. třídách. Den otevřených dveří. Spolupráce s 1. a 2. stupněm /Listopadání, pomoc dětí z 2. stupně na akcích 1. stupně - 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více