Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Je to docela jednoduché. V tabulkách naleznete pro bìné pokrmy optimální hodnoty nastavení. Ve bylo testováno v naem kuchyòském studiu. A pokud by se snad nìkdy vyskytla nìjaká závada, naleznete zde informace, jak si mùete malé závady odstranit sami. Podrobný rejstøík urychlí vyhledávání. A nyní u jen dobrou chu. Návod k pouití Obsah Pøed pøipojením nového spotøebièe.... Pøed vestavbou.... Umístìní a pøipojení.... Na co si musíte dávat pozor Bezpeènostní pokyny.... Ovládací panel.... Pøísluenství.. Pøed prvním pouitím Nastavení èasu..... Mikrovlnný ohøev.. Nádobí Výkony mikrovlnného ohøevu... Takto provedete nastavení..... Tabulky a tipy....

3 . Pokyny k tabulkám Rozmrazování Ohøívání pokrmù... Vaøení pokrmù Tipy pro mikrovlnný ohøev Takto provedete nastavení..... Rozmrazovací programy.. Programy vaøení.... Zkuební pokrmy podle EN Pamì.. Uloení do pamìti.. Vyvolání z pamìti... Zmìna délky zvukového signálu.. Údrba a èitìní...

4 Èisticí prostøedky... Co dìlat v pøípadì závady?.. Servis.. Technické údaje... tak mùete svùj spotøebiè správnì a bezpeènì pouívat. Návod k pouití a montání návod pak peèlivì uschovejte. Pokud budete spotøebiè pøedávat dál, pøilote návody k pouití a montání návod. Pøed vestavbou Ekologická likvidace Obal zlikvidujte v souladu s pøedpisy na ochranu ivotního prostøedí. ó kody pøi transportu Tento spotøebiè je oznaèen v souladu s evropskou smìrnicí 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických pøístrojích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smìrnice platná v zemích EU udává zpùsob navrácení nebo znovuzhodnocení zaøízení, která u doslouila. Po vybalení spotøebiè pøezkouejte. Pokud byl spotøebiè pokozen pøi transportu, nesmíte ho zapojovat. Pokud dojde k pokození pøívodního kabelu, musí jej vymìnit odborný technik vykolený výrobcem; vylouèí se tak pøípadné riziko. Øiïte se speciálním montáním návodem. Elektrické pøipojení Montá a zapojení 4 Umístìní a pøipojení Tento spotøebiè je urèen pouze pro pouití v domácnosti. Dodrujte prosím speciální montání návod. Spotøebiè je mono vestavìt do 60 cm iroké vysoké skøínì (nejménì 85 cm nad podlahou). Spotøebiè je pøipraven k zapojení a smí být pøipojen pouze na pøedpisovì instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Jitìní musí mít 16 ampérù (automat L nebo B). Síové napìtí musí odpovídat napìtí uvedeném na typovém títku. Instalaci zásuvky nebo výmìnu pøipojovacího kabelu mùe provádìt pouze odborník z oboru elektrických zaøízení. Pokud po montái není ji zástrèka pøístupná, musí být pøi instalaci namontován vepólový odpojovaè s odstupem kontaktù nejménì 3 mm. Nesmíte pouívat vícenásobnou zásuvku, zástrèkovou litu a prodluovací kabel. Pøi pøetíení vzniká nebezpeèí poáru. 5 Na co si musíte dávat pozor Bezpeènostní pokyny Tento spotøebiè odpovídá bezpeènostním pøedpisùm pro elektrické spotøebièe. Opravy smìjí být provádìny pouze servisními techniky vykolenými výrobcem. Neodbornì provedené opravy Vás mohou znaènì ohrozit. Spotøebiè je urèený pouze pro pouití v domácnosti. Pouívejte ho výhradnì pro pøípravu pokrmù. Spotøebiè nesmí bez dozoru nikdy pouívat dospìlé osoby nebo dìti, - pokud toho nejsou tìlesnì èi duevnì schopné - nebo pokud nemají pøísluné vìdomosti a zkuenosti pro správné a bezpeèné ovládání spotøebièe. Dìti a mikrovlnná trouba d Dìti smìjí mikrovlnnou troubu pouívat pouze po zauèení. Dìti musí umìt spotøebiè správnì ovládat a rozumìt nebezpeèím, na nì se upozoròuje v návodu na obsluhu. Dìti musí být pøi pouívání spotøebièe pod dozorem, aby si s ním nehrály.

5 Nikdy se nedotýkejte povrchù topných a varných spotøebièù. Jsou pøi provozu horké. Zabraòte pøístupu dìtí. Nebezpeèí popálení! Pøívodní kabel nikdy neskøípejte dvíøky spotøebièe. Mohlo by dojít k pokození izolace. Zkrat, nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Horní stranu spotøebièe nikdy nepouívejte jako odkládací plochu. Nebezpeèí poáru! Horké plochy d Varný prostor d Do varného prostoru nikdy neukládejte hoølavé pøedmìty. Pøi zapnutí by se mohly vznítit. Nebezpeèí popálení! Pokud je ve varném prostoru dým, nikdy neotevírejte dvíøka spotøebièe. Vytáhnìte síovou zástrèku. 6 Spotøebiè nikdy nezapínejte bez pokrmù ve varném prostoru. Mohlo by dojít k jeho pøetíení. Výjimkou je krátkodobý test nádobí (viz kapitola Mikrovlnná trouba, nádobí). Mikrovlnnou troubu nikdy nepouívejte bez otoèného talíøe. Potraviny nikdy nepokládejte pøímo na otoèný talíø. Vdy pouijte nádobu. Tekutina, která pøeteèe, se nesmí pohonem otoèného talíøe dostat dovnitø spotøebièe. Sledujte proces vaøení. Pouívejte krátkou dobu trvání a v pøípadì potøeby ji prodlute. Pozor u pokrmù, které se pøipravují s nápoji s vysokým procentem alkoholu (napø. koòak, rum). Alkohol se pøi vysokých teplotách odpaøuje. Alkoholové páry se mohou za nepøíznivých podmínek ve varném prostoru vznítit. Nebezpeèí popálení! Pouívejte pouze malé mnoství alkoholických nápojù s vysokým procentem alkoholu a dvíøka trouby otevírejte opatrnì. Dvíøka spotøebièe a tìsnìní d Pokud jsou dvíøka pokozená, spotøebiè nepouívejte. Jinak by mohlo docházet k úniku mikrovlnné energie. Zavolejte servis. Dvíøka spotøebièe musí být moné øádnì zavøít. Je-li tìsnìní silnì zneèitìno, dvíøka spotøebièe správnì nedovírají. Mohlo by dojít k pokození okolního nábytku. Tìsnìní proto udrujte èisté. Okolí Èitìní d d Mikrovlnnou troubu nikdy nevystavujte vìtímu áru a vlhku. Nikdy nepouívejte vysokotlaké ani parní èistièe. Zkrat, nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Spotøebiè pravidelnì èistìte. Pøi nedostateèném èitìní mùe dojít k poruení povrchu a spotøebiè mùe èasem tina teploty varu, ani dochází k vystupování typických bublin. Ji pøi sebemením otøesu nádoby mùe horká teku tina náhle prudce pøevøít nebo vystøíknout. Ne bezpeèí popálení! Pøi ohøívání tekutin vlote vdy do nádoby líci. Zabráníte tím utajenému varu. Nikdy neoh&oslasrave; usazen (aby øádnì zaskoèil). Mùe se otáèet doleva nebo doprava. 12 Pøed prvním pouitím Po pøipojení spotøebièe nebo pøi výpadku napájení se na displeji zobrazí tøi nuly. Nastavení èasu Tmavá tlaèítka na obrázku potøebujete pro nastavení 1. Stisknìte tlaèítko Hodiny j. Na ukazateli se zobrazí 12:00 hod a j. 2. Otoèným knoflíkem nastavte èas. 3. Stisknìte tlaèítko Hodiny j. Na ukazateli zhasne j. Aktuální èas je nastavený. Vypnutí èasu Opìtovné nastavení èasu Stisknìte tlaèítko Hodiny j a poté stop. Displej ztmavne. Stisknìte tlaèítko Hodiny j. Na ukazateli se zobrazí 12:00. Postupujte podle popisu v bodì 2 a 3. Postupujte podle popisu v bodì 1 a 3. Zmìna èasu napø. z letního na zimní 13 Mikrovlnný ohøev Mikrovlny se v potravinách mìní na teplo. Mikrovlnný ohøev je vhodný pro rychlé rozmrazování, ohøev, rozpoutìní a vaøení. Vyzkouejte si to hned. Uvaøte si napø. álek vody na èaj. Vezmìte velký álek bez zlatého nebo støíbrného dekoru a vlote do nìj kávovou lièku. Postavte álek s vodou na otoèný talíø. 1. Stisknìte Otoèným knoflíkem nastavte 1 min 30 s. 3. Stisknìte tlaèítko start. Po 1 minutì 30 sekundách zazní zvukový signál. Voda je horká. Zatímco pijete èaj, pøeètìte si znovu bezpeènostní informace na poèátku návodu k pouití. Jsou velmi dùleité. Nádobí Vhodné nádobí Vhodné je áruvzdorné nádobí ze skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky nebo tepelnì odolné umìlé hmoty. Tyto materiály propoutìjí mikrovlny. Mùete pouít i servis. Tak si uetøíte pøelévání. Nádobí se zlatým nebo støíbrným dekorem pouívejte pouze tehdy, zaruèuje-li výrobce, e je vhodné k mikrovlnnému ohøevu. Nevhodné nádobí Nevhodné je kovové nádobí.

6 Kov nepropoutí mikrovlny. Pokrm zùstává v uzavøené kovové nádobì studený. Pozor! Kov - napø. líce ve sklenici - musí být vzdálen nejménì 2 cm od stìn varného prostoru a dvíøek. Jiskøení by mohlo znièit vnitøní sklo dvíøek. 14 Test nádobí: Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohøev bez pokrmu. Jediná výjimka je následující test nádobí. Nejste-li si jisti, zda je vae nádobí pro mikrovlnný ohøev vhodné, proveïte tento test: Pøi maximálním výkonu vlote prázdnou nádobu na ½ a 1 minutu do spotøebièe. Mezitím kontrolujte teplotu. Nádoba by mìla zùstat studená, popø. vlaná. Jestlie je nádobí horké nebo vznikají jiskry, je nevhodné. Výkony mikrovlnného ohøevu Výkon mikrovlnného ohøevu 800 W 600 W 360 W 180 W 90 W vhodný k ohøívání tekutin ohøívání a vaøení pokrmù vaøení masa a ohøívání choulostivých pokrmù rozmrazování a dalímu vaøení rozmrazování choulostivých pokrmù Poznámka Výkon 800 W mùete nastavit maximálnì na 30 minut, ostatní výkony a na 90 minut. 15 Takto provedete nastavení Pøíklad: 600 W 1. Stisknìte poadovaný výkon mikrovlnného ohøevu. Na ukazateli se rozsvítí nastavený mikrovlnný výkon a zobrazí se 1:00 min. 2. Otoèným knoflíkem nastavte dobu trvání. 3. Stisknìte tlaèítko start. Doba trvání se viditelnì odmìøuje. Nastavená doba uplynula Zmìna doby trvání Pozastavení Vymazání Poznámka Zazní akustický signál. Otevøete dvíøka spotøebièe nebo stisknìte stop. Znovu se zobrazí èas. Otoèným knoflíkem zmìòte dobu trvání a znovu spuste ohøev. Jednou stisknìte tlaèítko stop, popø. otevøete dvíøka spotøebièe. Po zavøení znovu stisknìte tlaèítko start. èásti, jako napø. se nesmí dotýkat stìn trouby. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování mùete fólii sejmout. Pokrmy mezitím jednou a dvakrát otoète, popø. zamíchejte. Velké kusy byste mìli otoèit vícekrát. Rozmrazené potraviny nechte jetì 1020 minut odpoèívat za pokojové teploty, aby se teploty vyrovnaly. U drùbee mùete poté vyjmout vnitønosti. co nejvíce naplocho. by se nemìly na sebe vrit. Pokrmy vdy pøiklopte. Ryby, napø. cannelloni Pøílohy, napø. rýe, tìstoviny Zelenina, napø. nádoby pøidejte vodu, aby bylo zakryté dno. sloky pokrmù se mohou ohøívat rùznì rychle. d Pøi ohøívání tekutin vkládejte do nádoby vdy kávovou lièku, aby nemohlo dojít k utajenému varu. Pøi utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, ani dojde k vystupování typických bublin. Ji pøi malém otøesu nádoby mùe pak tekutina prudce pøekypìt nebo vystøíknout. To by mohlo zpùsobit poranìní a popáleniny. Pokrmy vdy pøiklopte. Kontrolujte teplotu. Mnoství Výkon mikrovlnného ohøevu ve W doba trvání v min 600 W, 1015 min Poznámky Menu, pokrm na talíøi, hotový pokrm (2-3 komponenty) Nápoje g 150 ml 300 ml 500 ml 50 ml 100 ml 200 ml 200 g 400 g 500 g 800 W, 12 min 800 W, 23 min 800 W, 34 min 360 W, cca ½ min 360 W, cca 1 min 360 W, cca 1½ min 600 W, 23 min 600 W, 45 min 600 W, 811 min Do nádoby vlote lièku. Alkoholické nápoje nepøehøívejte. Obèas zkontrolujte. Bez dudlíku nebo víèka. Po ohøátí vdy dobøe protøepejte. Bezpodmíneènì kontrolujte teplotu. Kojenecká strava, napø. kojenecké lahve na mléko Polévka, 1 álek 2 álky Maso v omáèce Oddìlujte od sebe plátky masa. 20 Mnoství Výkon mikrovlnného ohøevu ve W doba trvání v min 600 W, 68 min 600 W, 811 min 600 W, 23 min 600 W, 35 min Poznámky Eintopf Zelenina, 1 porce 2 porce 400 g 800 g 150 g 300 g Trochu podlijte. Vaøení pokrmù Ploe rozprostøené pokrmy se vaøí rychleji ne navrené. by se nemìly na sebe vrit. Pokrmy vaøte v uzavøeném nádobí. Mìly by se obèas míchat, popø. obracet. uvaøení nechte pokrmy kvùli vyrovnání teploty jetì 2 5 minut odpoèinout. Mnoství Sekaná Èerstvé kuøe vcelku, bez vnitøností Rybí filé, èerstvé Zelenina, èerstvá 750 g 1200 g 400 g 250 g 500 g Mikrovlnný výkon ve W Doba trvání v min 600 W, 2025 min 600 W, 2530 min 600 W, 510 min 600 W, 510 min 600 W, 1015 min Poznámky Nejlépe péci odklopené. Po uplynutí poloviny doby otoète. Zeleninu nakrájejte na stejnì velké kousky. Na kadých 100 g zeleniny pøidejte 12 polévkové líce vody. 21 Mnoství Pøílohy, napø. brambory Mikrovlnný výkon ve W Doba trvání v min 600 W, 810 min 600 W, 1114 min 600 W, 1522 min 600 W, W 1215 min 600 W, W 1518 min 600 W, 68 min 600 W, 912 min Poznámky 250 g 500 g 750 g 125 g 250 g 500 ml 500 g Brambory nakrájejte na stejnì velké kousky.

7 Do nádoby pøilijte vodu cca do výky 1 cm, zamíchejte. Pøilijte dvojnásobné mnoství tekutiny. Pudink 23krát dobøe zamíchejte metlièkou na sníh. Rýe Mouèníky, napø. pudink (instantní) Ovoce, kompot Tipy pro mikrovlnný ohøev Pro pøipravovaná mnoství pokrmù nenaleznete ádné údaje o nastavení. Doby vaøení prodlute nebo zkrate podle následujícího základního pravidla: dvojité mnoství = témìø dvojitá doba polovièní mnoství = polovièní doba Pøítì nastavte kratí dobu vaøení, popø. zvolte nií výkon mikrovln. Pokrm pøikryjte a pøidejte více tekutiny. Nastavte delí dobu. Vìtí mnoství a vyí pokrmy potøebují delí dobu. Obèas pokrm zamíchejte a pøítì zvolte nií výkon a delí dobu. Pøítì zvolte mení výkon mikrovln. U vìtího mnoství rozmrazované pokrmy také nìkolikrát otoète. Na okénku dvíøek, vnitøních stìnách a dnì se mùe vytváøet kondenzovaná voda. knoflíkem nastavte hmotnost pokrmu. 4. Stisknìte tlaèítko start. Viditelnì se zaène odmìøovat doba trvání nastavená pro zvolený program. Po uplynutí nastaveného èasu Úprava Pozastavení Vymazání Zazní akustický signál. Spotøebiè se vypne. Stisknìte stop nebo otevøete dvíøka spotøebièe. Dvakrát stisknìte stop a znovu proveïte nastavení. Otevøete dvíøka spotøebièe. Po zavøení dvíøek znovu spuste ohøev. Ohøev bude pokraèovat. Dvakrát stisknìte tlaèítko stop. 23 Upozornìní U nìkterých programù zazní po urèité dobì zvukový signál. Otevøete dvíøka spotøebièe a pokrm zamíchejte, resp. maso nebo drùbe obrate. Po zavøení dvíøek znovu stisknìte tlaèítko start. Èíslo programu a hmotnost mùete zjistit pomocí tlaèítka "P", resp. p. Na ukazateli se na 3 sekundy zobrazí zjiovaná hodnota. Rozmrazovací programy Pøíprava potravin Pomocí 4 rozmrazovacích programù mùete rozmrazovat maso, drùbe a chleba. Pouívejte potraviny, které byly zmrazeny a uchovávány v co nejploích porcích pøi -18 ºC. Potraviny urèené k rozmrazení zásadnì vyjmìte z obalu a zvate je. Hmotnost potøebujete k nastavení programu. Nádobí Potraviny vkládejte do plochého nádobí vhodného pro mikrovlnný ohøev, napø. na sklenìné nebo porcelánové talíøe, a nepøiklápìjte je ádnou poklièkou. Rozmrazené potraviny by mìly kvùli vyrovnání teploty jetì 1030 minut odpoèívat. Velké kusy masa potøebují na 'odpoèinutí' delí dobu ne malé Ploché kusy a sekaná peèenì by mìly být pøed 'odpoèinutím' od sebe oddìleny. Potom mùete potraviny dále zpracovávat, i kdy silné kusy masa mohou mít eventuálnì jetì zmrzlé jádro. U drùbee mùete nyní vyjmout vnitønosti. Doba na uleení Akustický signál U nìkterých programù zazní po urèité dobì zvukový signál. Otevøete dvíøka spotøebièe a pokrm zamíchejte, resp. maso nebo drùbe obrate. Po zavøení znovu stisknìte tlaèítko start. Pøi rozmrazování masa a drùbee vzniká tekutina. Tu pøi otáèení masa odstraòte a v ádném pøípadì znovu nepouívejte - nesmí ani pøijít do styku s jinými potravinami. Pozor! 24 Potraviny Sekaná Kousky masa Kuøe, èásti kuøete Chléb Èíslo programu P 01 P 02 P 03 P 04 Hmotnostní rozmezí 0,21,0 kg 0,21,0 kg 0,41,8 kg 0,21,0 kg Programy vaøení Nádobí Pomocí 3 programù vaøení mùete vaøit rýi, brambory nebo zeleninu. Potraviny vaøte zásadnì v nádobí vhodném pro mikrovlnný ohøev, s poklièkou. Pro rýi je potøeba pouít velkou, vysokou nádobu. Potraviny zvate. Hmotnost potøebujete k nastavení programu. Rýe: Nepouívejte rýi ve varných sáècích. K rýi pøidejte potøebné mnoství vody podle údajù výrobce na obalu. Normálnì se pøidává dvojnásobné a trojnásobné mnoství vzhledem k hmotnosti rýe. Brambory: Pøi vaøení loupaných brambor nakrájejte syrové brambory na malé, stejnomìrné kousky. Na 100 g brambor pøidejte jednu polévkovou líci vody a trochu soli. Èerstvá zelenina: Zvate èerstvou, oèitìnou zeleninu. Zeleninu rozkrájejte na malé, stejnì velké kousky. Na 100 g zeleniny pøidejte jednu polévkovou líci vody. Pøíprava potravin Akustický signál Doba na uleení V prùbìhu programu zazní po jisté dobì zvukový signál. Potraviny zamíchejte. Po skonèení programu zamíchejte potraviny jetì jednou. Kvùli vyrovnání teploty by mìly jetì 510 minut odpoèívat.

8 Výsledky vaøení závisí na kvalitì a sloení potravin. 25 Potraviny Rýe Brambory Zelenina Èíslo programu P 05 P 06 P 07 Hmotnostní rozmezí 0,050,2 kg 0,151,0 kg 0,151,0 kg Zkuební pokrmy podle EN Kvalita a funkce mikrovlnných spotøebièù je pøezkuována zkuebními ústavy na základì tìchto pokrmù. Vaøení v mikrovlnné troubì Pokrm Mikrovlnný výkon ve W, doba trvání v min Poznámky Formu z pyrexu 20 x 17 cm postavte na otoèný talíø Formu z pyrexu Ø 22 cm postavte na otoèný talíø Formu z pyrexu postavte na otoèný talíø Vajeèné 180 W, 2530 min + 90 W, 2025 min mléko, 565 g Pikot Sekaná 600 W, 810 min 600 W, 2025 min Rozmrazování v mikrovlnné troubì Pokrm Maso Mikrovlnný výkon ve W, doba trvání v min 180 W, 57 min + 90 W, 1015 min Poznámky Formu z pyrexu Ø 22 cm postavte na otoèný talíø 26 Pamì Pomocí pamìti mùete také sestavit vlastní program. Ukládání do pamìti je vhodné, pokud pokrm pøipravujete obzvlátì èasto. Nastavení mùete uloit do pamìti a kdykoli vyvolat. Uloení do pamìti Pøíklad: 360 W, 25 minut 1. Stisknìte "M". Na ukazateli svítí "M". 2. Stisknìte poadovaný výkon mikrovlnného ohøevu. Na ukazateli svítí "M", zvolený výkon a 1:00 min. 3. Otoèným knoflíkem nastavte dobu trvání. 4. Potvrïte tlaèítkem "M". Znovu se zobrazí èas. Nastavení bylo uloeno. Nastavení uloené do pamìti mùete také okamitì spustit. Nakonec místo tlaèítka "M" stisknìte start. Upozornìní Do pamìti nemùete uloit nìkolik mikrovlnných ohøevù po sobì. Do pamìti nelze uloit automatické programy. Nové uloení do pamìti: Stisknìte "M". Zobrazí se pùvodní nastavení. Ulote nový program podle popisu v bodì 1 a Vyvolání z pamìti Uloený program mùete velmi snadno spustit. Vlote do spotøebièe pokrm. Zavøete dvíøka spotøebièe. 1. Stisknìte "M". Zobrazí se nastavení uloená do pamìti. 2. Stisknìte tlaèítko start. Doba trvání se na displeji viditelnì odmìøuje. Nastavená doba uplynula Pozastavení Smazání nastavení Zazní akustický signál. Spotøebiè se vypne. Otevøete dvíøka spotøebièe nebo stisknìte stop. Otevøete dvíøka spotøebièe. Po zavøení znovu stisknìte tlaèítko start. Ohøev bude pokraèovat. dvíøka spotøebièe a jednou stisknìte tlaèítko stop. 28 Zmìna délky zvukového signálu Kdy se spotøebiè vypne, uslyíte zvukový signál. Mùete mìnit dobu trvání zvukového signálu. Tlaèítko start podrte stisknuté asi 6 sekund. Nová délka signálu se uloí. Znovu se zobrazí èas. Existují následující monosti: Krátký zvukový signál - 3 tóny Dlouhý zvukový signál - 30 tónù. Údrba a èitìní d Nikdy nepouívejte vysokotlaké ani parní èistièe. Nebezpeèí zkratu! Nepouívejte agresivní nebo abrazivní èisticí prostøedky. Povrch se mùe pokodit. Jestlie se nìjaký takový prostøedek na lícovou stranu spotøebièe dostal, okamitì jej smyjte vodou. Èisticí prostøedky Vnìjí plochy spotøebièe s èelní stranou z ulechtilé oceli Mycí roztok, osuit mìkkým hadøíkem. Mycí roztok, osute mìkkým hadrem. Vdy ihned odstraòte vápenaté, tukové, krobové skvrny a skvrny od bílku. prostøedky mohou pokrábat povrch. Mycí roztok. Kdy otoèný talíø nasadíte zpìt, musí správnì zaskoèit. Èisticí prostøedek na sklo. Mycí roztok, osute mìkkým hadrem. Otoèný talíø a otoèný krouek Prosklená dvíøka Tìsnìní Co dìlat v pøípadì závady? Jestlie se vyskytne závada, èasto se jedná jen o malièkost. Ne zavoláte servis, vìnujte prosím pozornost následujícím pokynùm: Závada Spotøebiè nefunguje. Moná pøíèina Zástrèka není zapojena v zásuvce. Výpadek proudu. Pojistka je vadná. Chybná obsluha. Upozornìní/odstranìní Zapojte ji. nastavte èas. Stisknìte tlaèítko stop. zda ve dvíøkách nevadí zbytky jídla nebo cizí tìleso. Stisknìte tlaèítko start. Na ukazateli svítí tøi nuly. Spotøebiè není v provozu. Displej zobrazuje dobu trvání. Výpadek proudu. Otoèný knoflík byl nedopatøením otoèen. Po nastavení jste nestiskli tlaèítko start. Mikrovlnný ohøev nefunguje. Dvíøka nebyla zcela dovøena. Nestiskli jste tlaèítko start. 30 Závada Jídla se ohøívají pomaleji ne dosud. Moná pøíèina Byl nastaven pøíli malý výkon mikrovlnného ohøevu.

9 Powered by TCPDF ( Do spotøebièe bylo vloeno vìtí mnoství ne dosud. Pokrmy byly chladnìjí ne obvykle. Upozornìní/odstranìní Zvolte vyí výkon mikrovlnného ohøevu. Dvojnásobné mnoství - dvojnásobný èas. Pokrmy prùbìnì míchejte nebo obracejte. Vyèistìte otoèný krouek a prohlubeò ve varném prostoru. Vyskytne-li se tato chyba opakovanì, kontaktujte zákaznický servis. Otoèný talíø vydává krábavé nebo skøípavé zvuky. Mikrovlnný ohøev se bez zjevného dùvodu pøeruí. pína nebo cizí tìleso v oblasti pohonu otoèného talíøe. Mikrovlnný ohøev má poruchu. Opravy smìjí provádìt pouze kolení technici autorizovaného servisu. Neodbornou opravou mohou vzniknout znaèná rizika. Servis Pokud musí být vá spotøebiè opraven, je vám k dispozici ná autorizovaný servis. Adresu a telefonní èíslo nejbliího servisního støediska naleznete v telefonním seznamu. Také uvedená servisní centra vám ráda sdìlí kontakt na servisní støedisko ve vaí blízkosti. Èíslo E a èíslo FD Servisu vdy uveïte èíslo výrobku (èís. E) a èíslo výroby (èís. FD) vaeho spotøebièe. Typový títek s èísly naleznete - po otevøení dvíøek - napravo. Ab yste v pøípadì poruchy nemuseli dlouho hledat, poz namenejte si hned zde údaje svého spotøebièe. Èíslo E Servis % Èíslo FD 31 Technické údaje Vstupní napìtí Pøíkon Maximální výstupní napìtí Frekvence mikrovlnného ohøevu Rozmìry (V x x H) spotøebiè varný prostor Rám nábytku 60 cm Rám nábytku 50 cm Hmotnost Pøezkoueno TÜV Znaèka CE 28,0 x 45,3 x 32,0 cm 19,4 x 29 0 x 30,0 cm 38,2 x 59,4 x 2,0 cm 38,2 x 49, 4 x 2,0 cm 13,5 kg ano ano AC V, 50 Hz 1270 W 800 W 2450 MHz Tento spotøebiè splòuje normu EN resp. CISPR 11. Jedná se o výrobek skupiny 2, tøídy B. Skupina 2 znamená, e se k ohøívání potravin pouívá mikrovlnný ohøev. Tøída B znamená, e spotøebiè je vhodný do prostøedí domácností. 32.

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01

HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01 Návod k použití HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01 Obsah Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HF 35M562

Návod k použití HF 35M562 Návod k použití HF 35M562 SM-271-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Upozornění týkající se vaší bezpečnosti... 4 Upozornění k mikrovlnnému ohřevu... 7 Příčiny poškození... 10 Váš nový

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG MS-2337AR http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212394

Vaše uživatelský manuál LG MS-2337AR http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212394 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

Návod k použití HF 235.6 S-330-01

Návod k použití HF 235.6 S-330-01 Návod k použití HF 235.6 S-330-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití B-786-01

Návod k použití B-786-01 Návod k použití HMT 85M650 HMT 85M651 B-786-01 2 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis.

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. POZOR! MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. (Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.) Návod k použití HB 84E562 Q4ACZM0212

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

Návod k použití HB 86K575

Návod k použití HB 86K575 Návod k použití HB 86K575 Q4ACZM1795 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Pokyny k mikrovlnnému ohřevu... 6 Příčiny poškození... 9 Váš nový spotřebič...11

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka M187DN Trouba...2 Příslušenství...2 Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 ELEKTRICKÝ SPORÁK NEHP4-75MRT, NEHP8-75MRT ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU NEHP8-75OVMRT/E, NEHP12-75OVMRT/E OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Infrazářič Návod k použití...2-12

Infrazářič Návod k použití...2-12 IL 50 CZ Infrazářič Návod k použití...2-12 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Česky Obsah

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více