Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr"

Transkript

1 Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb nerostné suroviny voda v povrchových recipientech podzemní voda úrodné půdy Cíl územního plánování : racionální využití krajiny - výstavba (urbanizace) doprava zemědělské a lesnické hospodaření rozvoj a ochrana těžby nerostných surovin, vodních a energetických zdrojů vodní hospodářství rekreační hodnota přírody ochrana přírody a krajiny Územněplánovací záměr musí vycházet z předpokládaného odhadu vlivu na jednotlivé složky životního prostředí / obyvatelstvo, živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky/ viz zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. (EIA) Nerostné suroviny Podle horního zákona č.44/1988 Sb. ve znění dalších změn jsou taxativně vyjmenovány ty části zemské kůry, které se za nerosty nepovažují. nerostné suroviny se podle zákona dělí na vyhrazené a nevyhrazené nerosty. Vyhrazené nerosty jsou opět v zákoně definovány ( např. sem patří dekorační kameny). Nahromaděním nerostů vzniká ložisko nerostů ( ložiskem se může stát např. i odval, odkaliště obsahují-li nerosty). Ložiska vyhrazených nerostů tvoří výhradní ložiska, ty jsou ve vlastnictví státu. Ložisko nevyhrazeného nerostu je ve vlastnictví majitele pozemku. Ložiska nerost.surovin jsou u nás znázorněna v mapách ložisek nerostných surovin. v měř. 1: ( ), v mapových podkladech ( ) jsou navíc zakreslena CHLÚ, dobývací prostory, poddolovaná území). Před listopadem 1989 byl kladen velký důraz na surovinovou soběstačnost zemí socialistického bloku, a proto byly vynakládány velké finanční prostředky na průzkum ložisek nerostných surovin. V současné době nemáme využitelné zásoby rud, máme omezené zásoby paliv a dostatečné zásoby nerudních a stavebních surovin, jejichž životnost dosahuje řádově desítek i stovek roků. Zásoby nerostných surovin lze třídit podle míry jejich prozkoumanosti na průmyslové - prozkoumané (dříve označované jako kategorie A,B,C1) a vyhledané (kategorie C2). Ne všechny průzkumem zjištěné geologické zásoby se dají vytěžit. Geologické bilanční zásoby zmenšené o ztráty v důsledku konkrétní dobývací metody se označují jako zásoby vytěžitelné. Základní podmínkou pro stanovení minimálního množství zásob nerostu na ložisku je J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 1

2 respektování celkových nákladů na vyhledání a průzkum ložiska, přípravu, otvírku a dobývání ložiska, likvidaci následků dobývání ( sanace, rekultivace, důlní škody), zahrnutí všech úhrad a poplatků vyplývajících z právních předpisů, včetně daní, odvodů a cla a očekávané výši zisku s podnikání a to po celou dobu činnosti na ložisku. Je třeba přihlédnout i k očekávanému ekonomickému vývoji v období přepokládané těžby. Podle hospodářského významu podmínek využitelnosti se dělí zásoby na bilanční a nebilanční (z nějakého důvodu by současná těžba byla neefektivní). K nebilančním zásobám patří prognózní zdroje vymezené na základě znalostí geologické stavby (kategorie P pro vyhrazené nerosty, kategorie R pro nevyhrazené nerosty) Prognózní zdroje se považují za předpokládaná ložiska nerostů pro účely jejich ochrany při územním plánování. Podle přípustnosti těžby lze geologické zásoby třídit na zásoby volné ( lze je bez překážek těžit) a vázané (nelze je těžit, protože by mohlo dojít např. k devastaci staveb na povrchu. Jejich převedení do zásob volných je spjato se značnými náklady (přesun staré zástavby Mostu). Výpočet stávajících zásob (pohyb zásob) výhradních ložisek odesílá organizace vždy koncem roku na Ministerstvo průmyslu a obchodu a na obvodní báňský úřad.( ložiska vedená v Bilanci zásob) Další databáze zásob je v Evidenci zásob (ložiska nevyhrazených zásob) a v Evidenci prognózních zdrojů Odpisem zásob výhradních ložisek se rozumí jejich vynětí z evidence zásob nebo jejich převod ze zásob bilančních do zásob nebilančních. ( viz 14 a horního zákona). Návrh na odpis může kromě těžební organizace podat i příslušný orgán státní správy na úseku životního prostředí. Chráněné ložiskové území (CHLÚ) je ochranou výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání, což je nutné respektovat při zpracovávání územně plánovací dokumentace. CHLÚ stanovuje a eviduje MŽP. Dobývací prostor (DP) stanoví příslušný obvodní báňský úřad na základě zpracovaného vlivu těžby na životní prostředí je to rozhodnutí i o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu. Bez tohoto stanovení nelze zahájit těžbu. U povrchových lomů je třeba stanovit dostřelovou zónu lomů. Surovinová politika územní plánování Surovinová politika v území je jedním z podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace vycházející z principu udržitelného rozvoje (řeší vyvážený vztah mezi ekonomikou sociální politikou a enviromentální politikou) Vymezení území s ohledem na zákonem chráněné zájmy Stanovení časové posloupnosti využívání NS v území Řešení střetů zájmů, posuzování dopadů na ŽP (dostřelová zóna lomů, doprava, prašnost hluk) Stanovení podmínek pro revitalizaci území těžby Voda v povrchových recipientech Voda v krajině je nenahraditelné bohatství přírody, které určuje její mnohotvárnost, druhovou rozmanitost i ekologickou stabilitu. Přirozeným odvodňovacím systémem každého území je hydrografická síť, jejíž hustota a stav určuje charakter vodního režimu daného území. Odbornou správu a ochranu vodních toků vykonávají společnosti Povodí a.s. (Povodí Labe, J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 2

3 Vltavy, Ohře, Odry a Moravy). Další specializované instituce jsou Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ( ), Český hydrometeorologický ústav (www chmi. cz) a dále Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany. Voda patří mezi obnovitelné přírodní zdroje díky neustálému oběhu v přírodním prostředí ( srážky výpar povrchový odtok infiltrace tvorba podzemní vody odtok podzemní vody do povrchového toku (základní odtok). Do tohoto přirozeného systému zasahuje oběh vody v uživatelském systému ( odběr vody vypouštění odpadní vody), a proto je vedle kvalitativní ochrany (jakosti )povrchové i podzemní vody důležitá i ochrana kvantitativní (zásob), dále ochrana před půdní erozí (snížení splavenin), před povodněmi. Do systému speciální ochrany bylo na území ČR vyhlášeno 18 chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a dále ochrana vodárenských toků určené k jejich hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Byl vytvořen informační systém HEIS (Hydroekologický informační systém) s těmito údaji. ( DIBAVOD digitální báze vodohospodářských dat (www. vuv.cz) poskytuje mapy záplavových území v měř. 1 : Informace o příslušném hydrologickém povodí zájmového území jeho číslo pořadí a o vodohospodářských objektech jsou zaznamenány v měř. 1 : mapy vodohospodářské. Ve stejném měřítku byly zpracovány mapy geochemie povrchových vod. Hydrologické (orografické) povodí je území kolem povrchového toku, jehož hranici určuje rozvodnice čára vedoucí po vrcholových partiích území. Srážky spadlé v ploše tohoto povodí jsou povrchovým odtokem odvedeny do povrchového toku. Většinou je toto povodí využíváno i pro bilanci podzemní vody v puklinově propustných horninách, kdy není možné vymezit hydrogeologické povodí. Hydrogeologické povodí je možné vymezit pouze v případě vrstevnatých zvodněných vrstev ( viz obr.) Podzemní voda je podle vodního zákona přednostně určena k pitnému účelu a to ze zdravotních důvodů, neboť oproti vodě povrchové má rozmanitější chemické složení s optimálním obsahem stopových kovů důležitých pro lidský organismus a navíc jakost není ovlivněna sezónními změnami. Přibližně polovinu využívaných vodních zdrojů v ČR tvoří voda podzemní, druhou polovinu voda povrchová. Kvantitativní a kvalitativní ochrana vodních zdrojů podzemní vody určených k hromadnému zásobování je zajištěna speciální ochranou stanovením ochranných pásem (OP 1. a 2. stupně). Pro stanovení vodohospodářské bilance je naše území rozčleněno do hydrogeologických rajónů. ( Výskyt podzemní vody v hydrogeologických mapách v měř. 1: lze předpokládat nepřímo jen z dokumentace výskytů pramenů a pomocí porozity hornin, která je jedním z předpokladů možné akumulace podzemní vody. V účelových hydrogeologických mapách bývá výskyt podzemní vody znázorněn hydroizohypsami vrstevnice hladiny podzemní vody, ze kterých je patrný i směr proudění podzemní vody. Podzemní voda je voda v pórech a puklinách hornin schopná pohybu vlivem hydraulického gradientu. Proudění podzemní vody je ovlivněno porozitou hornin i infiltrací (dotace) a úrovní odvodnění drenážní bází, kterou představuje povrchový tok v území. V hlubokých uzavřených systémech horninového prostředí, kde nedochází k této výměně, je voda stagnující ( fosilní voda), pro J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 3

4 kterou je typický vysoký obsah rozpuštěných látek ( až v prvních desítkách gramu v litru vody). Koloběh vody v přírodě = hydrologický cyklus vyjádřený zjednodušenou rovnicí hydrologické bilance Srážky (H s ) evapotranspirace (H et ) celkový odtok (H oc) H s = H et + H oc je přesto složitý proces proto, že její výpočet závisí na mnoha jevech, které nelze vždy přesně stanovit. Lze změřit výšku srážek, která ale nemusí být stejná pro vymezené území. Stanovit veškeré složky výparu (H et ) je velice obtížné, změnou hladiny podzemní můžeme vyjádřit dotaci vody (H a ), na které se podílí část srážek, které prostoupily až k hladině (H p ) sníženou o výpar a následný podzemní odtok H z. V měrném profilu na toku lze změřit celkový odtok z povodí, vyčlenění základního odtoku (odtoku podzemní vody) opět není jednoznačné. Oběh podzemní vody tvoří : Oblast infiltrace, / hydrogeologické a hydrologické(orografické) povodí, pásmo aerace,, pásmo podepřené kapilární třásně, hladina podzemní vody HPV- pásmo saturace (viz obr.) Oblast akumulace a proudění - umožňuje porozita horninového prostředí - kolektor s porozitou podle typu hornin - průlinová, puklinová, krasová, kombinovaná kolektor - hornina propustná, izolátor hornina nepropustná zvodněný kolektor část kolektoru nasyceného vodou zvodeň voda v kolektoru HPV hladina podzemní vody volná může se v kolektoru pohybovat ve směru vzhůru - napjatá stoupání hladiny je znemožněno nadložním izolátorem pozitivní a negativní napjatost se určuje vzhledem k morfologii terénu, - piezometrická - tlak vody se vyrovná s tlakem atmosférickým - dynamická hladina ovlivněná hydraulickým zásahem odběrem statická hladina před odběrem - neustálená - dynamická hladina vykazující měřitelný pokles ustálená dynamická hladina nevykazující měřitelný pohyb Horniny s průlinovou porozitou - propustností typická pro úlomkovité nezpevněné sedimenty většina úlomkovitých( klastických) zpevněných sedimentů Horniny s puklinovou porozitou - propustností- (oblast krystalinika) vyvřeliny, metamorfity a některé zpevněné sedimenty Horniny s krasovou porozitou - propustností /puklinovo-krasová/ rozpustné horniny - vápence,dolomity a horniny s extrémně rozevřenými puklinami J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 4

5 Oblast odvodnění přirozená : pramenní vývěry typ pramenů je možné určit při znalosti geologických poměrů na základě delší doby sledování teploty, vydatnosti a chemismu - umělá odběry vody, důlní činnost, dědičná štola trvale samospádem odvodňuje ložisko Tvorbu chemismu podzemní vody ovlivňují : - geografické a klimatické poměry - chemismus infiltrovaných vod : - srážková voda - povrchová voda - horninové prostředí, hloubka HPV, propustnost - doba interakce - biochemické faktory - antropogenní faktory Podle obsahu rozpuštěných látek ve vodě bylo dříve používáno členění na : Podzemní vody prosté x minerální vody, hranicí byl obsah 1 g/l označení pro kyselky pak 1 g/l CO 2 Kromě tohoto kritéria byly minerální vody klasifikovány podle teploty, nebo podle zvýšených obsahů některých iontů. V současné době je jako přírodní minerální voda označována voda, která má původní čistotu, má stabilní složení a není znečištěna. Podle jejího obsahu rozpuštěných látek RL (vyhláška č. 423/2001 Sb.) se dělí na : velmi slabě mineralizovanou ( RL do 50 mg/l slabě mineralizovanou ( RL mg/l středně mineralizovanou ( RL mg/l) silně mineralizovanou ( RL mg/l) velmi silně mineralizovanou ( RL více než 5 000mg/l Chemismus prosté podzemní vody určuje zastoupení těchto hlavních iontů v sestupném trendu: Hlavní kationty v podzemní vodě : Ca 2+ Mg 2+ Na 2+ K 2+, Hlavní anionty v podzemní vodě : HCO 3 - SO 4 2- Cl - Běžně se vyskytující ionty v podzemní vodě : Mn 2+ Fe celk. NH 4 +. NO 3 -. jejich obsah max. do 15 mg/l je kritériem pro použití vody pro kojeneckou stravu. ph má vliv na obsah CO 2, teplota podzemní vody je převážně konstantní (8 12 o C) podle hloubky zvodněného kolektoru. Přestože voda z veřejné vodovodní sítě musí splňovat hygienické limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. na pitnou vodu, začala od 90. let 20.století nebývalá distribuce balených vod, Nepřehlednou nabídku těchto vod sjednotila vyhláška č. 275/2004 Sb., která upravuje požadavky na balené vody : balená kojenecká voda - vhodná pro přípravu kojenecké stravy musí být z chráněného podzemní zdroje s původním přírodním složení s obsahem RL do 500 mg/l. Zakázána je jakákoli úprava měnící její složení balená pramenitá voda, dříve označená jako stolní, voda z chráněného podzemního zdroje s obsahem RL do mg/l. Voda může být upravována vyjmenovanými fyzikálními způsoby. Do vody nelze přidávat žádné látky s výjimkou CO 2.. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 5

6 balená přírodní minerální voda - voda z chráněného podzemního zdroje přírodní minerální vody schváleného MZdr.. Vodu lze upravovat uvedenými fyzikálními způsoby a nelze do ní přidávat jiné látky než CO 2. Obsah RL není stanoven ( viz 423/2001 Sb.) Na etiketách těchto balených vod musí být uveden název zdroje, ze kterého je voda čerpána a jeho lokalita. Pokud jsou poslední dvě balené vody označeny vhodná pro přípravu kojenecké stravy - poskytuje na rozdíl od kojenecké vody trochu nižší záruku stabilní jakosti, neboť prošla nějakou úpravou. Balená pitná voda - musí splňovat požadavky na pitnou vodu a lze ji získávat z jakéhokoliv vodárenského zdroje a upravovat ji jako vodovodní vodu. Většinou je z vodovodní vody stáčena a může být rovněž uměle doplňována minerálními látkami označení uměle obohaceno o. Požadavky na balené léčivé vody nejsou stanoveny, existují však požadavky mikrobiologickou jakost. Specifické požadavky na jakost vody existují i pro chov dobytka a drůbeže, pro chov ryb a pro závlahu. Přestože pitná voda musí splňovat limity vyhlášky MZdr.č 252/2004 Sb. jsou v přednášce uvedeny doporučené optimální hodnoty minerálních látek v pitné vodě, doporučované SZÚ (st.zdravotnický ústav) Podzemní voda může obsahovat zvýšené obsahy jednotlivých iontů, které mohou být způsobeny horninovým prostředím, např. zrudněním, nebo jejich původ pochází z kontaminace horninového prostředí Látky ovlivňující změnu jakosti podzemní vody : přirozené x antropogenní Mikrobiologické a biologické ukazatele - fekální koliformní bakterie, enterokoky, koliformní bakterie, - vliv fekálního znečištění mezofilní a psychrolfilní bakterie, - organogenní znečištění živé a mrtvé organismy - přítok povrchové vody Fyzikální a chemické ukazatele : Zdravotně významné - anorganické : Sb, As, Be, B, Cr, Cd, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Ag, kyanidy, fluoridy, dusičnany, dusitany, bromičnany Zdravotně významné organické : - těkavé ( TOL) : BTEX, chlorované uhlovodíky, - obtížně těkavé PAU, PCB, ostatní RU - pesticidy (TOL těkavé organické látky, BTEX benzen,toulen,ethylbenzen,xylen, PAU polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, RU ropné uhlovodíky) Ukazatele, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody: rozpuštěné látky nad 1 g/l, chloridy, sírany, Fe, Al, Na, NH 4, ChSK Mn, barva, zákal, chuť, pach, ph, NEL nepolární extrahovatelné látky (CHSK chemická spotřeba kyslíku manganem ) Tvrdost vody : způsobují zvýšené obsahy Ca, Mg, které mohou být vázány na anionty: - HCO 3 přechodná (karbonátová) dá se odstranit varem ( kotelní kámen) - SO 4, Cl -, NO 3 - trvalá (nekarbonátová ) součet těchto tvrdostí je tvrdost celková tvrdost se udává v analýzách v mmol/l lze ji přepočíst stupně o N J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 6

7 karbonátová tvrdost ( mmol/l) = KNK 4,5 : 2 = HCO 3 : 2 celková tvrdost (mmol/l) = Ca 2+ + Mg 2+ ( mmol/l) přepočet: karbonátová tvrdost ( o N) = HCO 3 (mmol/l) x 2,8 celková tvrdost ( o N) = Ca 2+ + Mg 2+ ( mmol/l) x 5,6 Možnost antropogenní kontaminace podzemní vody v horninovém prostředí, zvláště v kolektorech s volnou hladinou podzemní vody vytváří tlak na dodržování tzv. obecné ochrany. U vodohospodářsky významných vodních zdrojů - studní pak je tato ochrana legislativně ošetřena ve vodním zákoně vyhlášením ochranných pásem vodního zdroje 1. a 2. stupně. Agresivitu vody na betonové konstrukce způsobuje : - nízký obsah rozpuštěných látek (= nízká tvrdost = hladové vody) - nízké ph - agresivní CO 2 - zvýšený obsah SO zvýšený obsah Mg 2+ - zvýšený obsah NH některé druhy odpadních vod je třeba zároveň posoudit propustnost horninového prostředí, odolnost použitého betonu Podzemní voda je přednostně určena k zásobování obyvatel pitnou vodou. V územích s nedostatečnými zásobami podzemní vody (oblasti krystalinika) se zásobování obyvatel zabezpečuje napojením na vodárenské soustavy dopravující vodu z podzemních zdrojů ze vzdálenějších jímacích území nebo vodu z povrchových vodárenských nádrží. Zabezpečení dostatečného množství pitné vody limituje rozvoj území. Individuální zásobování pitnou vodou je další možné řešení tam, kde není vybudována vodovodní síť za předpokladu, že hydrogeologické poměry území jsou vhodné pro vyhloubení domovních studní. Zajištění vodního zdroje studny je podkladem pro vydání stavebního povolení pro stavbu podle 5 odst.3 vodního zákona, neboť stavebník je povinen zabezpečit jeho zásobování vodou. Kvalita pitné vody musí splňovat požadavky dané vyhláškou MZdr.č 252/2004 Sb., a proto voda dodávána spotřebitelům z veřejné vodovodní sítě je ze zákona pravidelně kontrolována odběrem vzorků na chemický a bakteriologický rozbor. Protože příslušná legislativa se nevztahuje na domovní studny, zůstává na vlastníkovi studny, zda si, kromě rozboru vody pro kolaudaci stavby, opakovaně sleduje její jakost kontrolními rozbory vody. Při nevhodném složení používané pitné vody zde vzniká zdravotní riziko. jsou-li těla silného, barvy svěží,bez vadných nohou a bez zanícených očí, je tím nejlépe prokázána dobrá kvalita pramene Marcus Vitruvius Pollio Deset knih o architektuře kniha8. kap.4 úrodné půdy - ochrana půdního fondu skrývka ornice mapy půdní a půdně interpretační v měř. 1 : J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 7

8 zemědělské hospodaření - představuje ale možnost plošného a bodového znečištění vodních zdrojů J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 8

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V = k. I HPV dynamická statická neustálená - ustálená OBLAST AKUMULACE A PROUDĚNÍ PV Porozita HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRŮLINOVÁ PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech. Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY PŘÍRODNÍ ZDROJE (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech Podzemní voda Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY GEOFAKTORY složky a procesy geologického prostředí,ovlivňující:

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Imagine the result 1

Imagine the result 1 j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.)

PŘÍRODNÍ ZDROJE. (zákon 17/1991 Sb.) PŘÍRODNÍ ZDROJE (zákon 17/1991 Sb.) Nerostné suroviny Voda v povrchových recipientech Podzemní voda Úrodné půdy Kvalitní základové půdy = GEOPOTENCIÁLY GEOFAKTORY složky a procesy geologického prostředí,ovlivňující:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

oxid uhličitý a jeho iontové formy

oxid uhličitý a jeho iontové formy oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO2 HCO3 CO3 ² který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( ph,

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...

Více

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) HOSPODAŘENÍ S VODOU 1. Voda a její význam jako surovina a složka ŽP, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, členění vody dle použití požadavky na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Regionální surovinová politika Libereckého kraje

Regionální surovinová politika Libereckého kraje Regionální surovinová politika Libereckého kraje Liberecký kraj má v současné době zpracovanou a schválenou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje z roku 2003. Regionální surovinová politika

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ V POSTHORNICKÉ KRAJINĚ Aktivity spojené s těžbou nerostných surovin, zejména s těžbou černého uhlí jsou tak jako jiné aktivity ovlivňující krajinu a její funkce

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru

Více

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019 Obec Velké Březno Děčínská 211, 403 23 Velké Březno IČO: 002 67 139 Email: lipova@velkebrezno.cz Tel.: 412 511 639 Stránky obce: www.velkebrezno.cz mob: 606 612 647 Vodárenský a kanalizační provoz Vyřizuje

Více

Rebilance zásob podzemních vod. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě

Rebilance zásob podzemních vod. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě Rebilance zásob podzemních vod Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě Jitka Novotná, Pavel Burda GEOtest, a.s. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval byl nově definován

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV 1) Karel LUSK, DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: lusk@diamo.cz 2) Milan VŠETEČKA,DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY

CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ KRAJINY výstavba (urbanizace) doprava zemědělské a lesnické hospodaření rozvoj a ochrana těžby nerostných surovin, vodních a energetických zdrojů vodní hospodářství

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin

v oblastech těžt ěžby nerostných surovin Jímání podzemní vody v oblastech těžt ěžby nerostných surovin Arnošt G r m e l a Naďa R a p a n t o v á Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 28. března 2014 Dolní Morava Důlní a těžebníčinnost

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU s panelovou diskusí nad tématy Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření 10.6.2016, Novotného lávka, Praha Jakub Horecký odbor obecné ochrany

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Uživatelská dokumentace k datovému

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

Okruhy SZZ Geologické inženýrství (navazující Mgr. studium)

Okruhy SZZ Geologické inženýrství (navazující Mgr. studium) Okruhy SZZ Geologické inženýrství (navazující Mgr. studium) APLIKOVANÁ MINERALOGIE A PETROGRAFIE 1. Využití nerudních nerostů v průmyslových odvětvích - nesilikátové minerály. 2. Využití nerudních nerostů

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Příloha 1 Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a

Příloha 1 Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a Příloha 1 Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a kvalitativní parametry povrchových a Zpracoval: Ing. Eduard Hanslík, CSc, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Obsah Obsah...1

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

VYHLÁŠKA 423 Ministerstva zdravotnictví

VYHLÁŠKA 423 Ministerstva zdravotnictví VYHLÁŠKA 423 Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2001, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich

Více

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bystřec Kód části obce PRVK: 3611.5315.008.01 Název obce: Bystřec Kód obce (IČOB): 01675 (579971) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace

Posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace Posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace Ing. Marek Baxa, Ph.D. Ing. Lenka Kröpfelová, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vymazal,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Zaměření a význam předmětu... 3 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy... 3 1.3 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... 4 1.4 Odpovědnost za dodržování

Více

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče Pacherová P., Bláha V., Erbanová L., Novák M., Pačes T. Stručná historie skládky Pozďátky 1993: vypracován projekt 1994: zkušební zahájení

Více

Kvalita povrchových vod

Kvalita povrchových vod Kvalita povrchových vod 9. Monitoring kvality vody Obsah Monitoring jakosti vody Státní síť sledování jakosti vody v ČR Účelové sítě sledování Mezinárodní programy Účelová sledování jakosti vody Monitoring

Více

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce SANACE PROSTŘED EDÍ Likvidace ekologických zátěžz ěží Biodegradce O co jde? Za starou ekologickou zátěžz považujeme závaz važnou kontaminaci horninového prostřed edí,, podzemních nebo povrchových vod,,

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.] Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015

Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Přírodní minerální vody Přírodní minerální vody jsou fenoménem, který obráží mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologických

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: 3611.5314.084.01 Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): 15316 (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010 List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)...

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)... Zpráva o sledování jakosti vody a sedimentů drobných vodních toku a malých vodních nádrží v roce 2010 OBSAH 1. ÚVOD........................................................................................

Více