Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze"

Transkript

1 Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze Bakalářská práce Anastasiia Lukiianchuk Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Studnička Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 The Analysis of Tourism Management System in the City of Prague Bachelor s dissertation Anastasiia Lukiianchuk The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Major: Department of Travel and Tourism Studies Thesis Advicer: Ing. Petr Studnička Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. Petrovi Studničkovi za jeho vstříčný přístup, pomoc a rady během mého zpracování bakalářské práce. Také bych chtěla poděkovat paní ředitelce Prague Convention Burreau Lence Ţlebkové za poskytnutí nutné neveřejné informace, kterou jsem velice potřebovala. V neposlední řadě bych chtěla věnovat poděkovaní celé své rodině a svým blizkým za podporu při tvorbě bakalářské práce.

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem bakalářskou práci na téma Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze zpracovala samostatně pod vedením svého vedoucího bakalářské práce. Veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů. Svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. Anastasiia Lukiianchuk V Praze dne

5 Abstrakt LUKIIANCHUK, Anastasiia. Analýza systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet strán: 62 Cestovní ruch je významnou sloţkou lidského ţivota, a proto existují organizace, které mu věnují náleţitou pozornost. Organizace řízení cestovního ruchu jsou důleţitou sloţkou, která informuje o současném stávu marketingu, komunikace a akcí v dané destinaci, proto jejich práce má takový velky význam. Cílem této práce je charakterizovat a zjistit stav systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze. Take cílem je zhodnotit práce organizací, které se tím zabývají. Tato práce nabízí současný pohled na systém řízení cestovního ruchu v Praze a na organizace, které to řízení zajišťují. Práce se věnuje činnosti, přínosům a dalším perspektivám a plánům těchto organizací, které se zabývají řízením cestovního ruchu v hlavním městě České republiky. První část práce se zabývá vymezením pojmů spojených s cestovním ruchem a systémem řízení cestovního ruchu. Druhá část práce se zabývá stručným popisem Prahy, jako destinace a vymezením organizací cestovního a kongresového cestovního ruchu v hlavním městě Praze. Návrhová část se zabýva programém Prague Card. V závěru je posouzení systému řízení cestovního ruchu v hlavním městě Praze. Také v bakalářské práci je moţné najít přinosy pro hlavní město Prahu a informace o činnosti uvedených organizací v předchozích letech, zejména v roce Klíčová slova destinace, cestovní ruch, systém řízení cestovního ruchu, organizace cestovního ruchu, turistické oblasti, turistické regiony, kraje, destination management company, hlavní město Praha, ubytovací zařízení, kongresový cestovní ruch, Prague Card

6 Abstract LUKIIANCHUK, Anastasiia. The Analysis of Tourism Management System in the City of Prague. [Bachelor's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Number of pages: 62 The tourism is an important part of a human's life, that is why the destinatation management organizations exist. The organizations of tourism management are an important part, which informs about the present condition of marketing, communication and actions in given destination, that's why the activity of these organizations has such a big meaning. The aim of dissertation is to define and detect the condition of management of tourism in the City of Prague. Also there is an aim to evaluate an activity of organizations, which work at it. This thesis offers current view on the system of tourism management in Prague and on the organizations, which ensure it's management. The thesis is dedicated to activities, benefits and other perspectives and plans of these organizations, which ensure the management of tourism in the capital city of Czech Republic. The first part of dissertation is dedicated to define the definitions of related with tourism and management of tourism. The second part of dissertation deals with a brief description of Prague as a destination and the definition of tourism and congress tourism. The proposed part is dedicated to Prague Card program. In the conclusion there is an assesment of tourism management system in the City of Prague. Also it is possible to find in the bachelor s dissertation benefits for the City of Prague and information about the activity of given organizations in previous years, especially in Key words destination, tourism, management of tourism, destination management organizations, tourist areas, tourist regions, districts, destination management company, the City of Prague, accomodation facilities, congress tourism, Prague Card

7 OBSAH ÚVOD... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST Definice a základní pojmy Dělení České republiky do oblastí a regionů Přínosy cestovního ruchu pro region Negativní dopady cestovního ruchu pro region Organizace cestovního ruchu OCR Problémy ovlivňující vznik OCR v regionu Ovlivnění charakteru OCR v regionu Organizační struktura OCR Turistická informační centra Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.ČR) Třídy turistických informačních center Úlohy OCR v regionu Vytváření finančních prostředků na činnost OCR v regionu DMC a jeho činnost II. ANALYTICKÁ ČÁST Region České republiky Praha a její dopravní dostupnost Ubytovací zařízení Prahy Subjekty řízení cestovního ruchu v hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy PIS Praţská Informační Sluţba Prague City Tourism Praţská informační sluţba Prague City Tourism v roce Marketingové kampaně, reklama a inzerce Veletrhy, výstavy a ostatní propagační akce v roce Zahraniční Public Relations Podpora PIS PCT filmového průmyslu... 43

8 Komunikace PIS PCT s domácí odbornou veřejností v roce Komunikace PIS PCT s českými médii v roce Partnerství PIS PCT v roce Turistická informační centra v roce Dispečink průvodců Vzdělání průvodců Náklady PIS PCT za rok Praţská informační sluţba Prague City Tourism v roce Prague Convention Bureau PCB Cíle Prague Convention Bureau na rok III. Návrhová část ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ... 62

9 ÚVOD Počátky moderního cestovního ruchu lze nalézt v 17. a 18. století, ale jednalo se spíš o individuální cestovní ruch. V širším měřítku cestovní ruch vznikl aţ v průběhu 19. století. Tento rozvoj byl podmíněn růstem volného času obyvatelstva, rozvojem dopravy (zejména ţelezniční) a rozvojem industrializačních procesů. V České republice je vyznamným datem pro cestovní ruch 11. červen 1888, kdy byl zaloţen Klub českých turistů (KČT). Jeho cílem byla organizace tuzemských a časem i zahraničních výletů a cest a také budování vlastnímateriálně-technické základny cestovního ruchu. 1 Po vzniku Československa přišla nová vlna rozvoje cestovního ruchu, kdy se lidé začali zabývat cestováním a poznáváním. V letech KČT dosáhl dobrých výsledků v budování rekreačních zařízení a provedl celou řadu činností pro podporu cestovního ruchu, jako je propagace, péče o památky, značkování apod. Bohuţel, během 2. světové války byl rozvoj cestovního ruchu na Československu přerušen. V tomto období došlo ke zničení KČT. V roce 1958 vznikla Praţská informační sluţba (PIS), příspěvková organizace, jejímţ hlavním posláním je informační servis a průvodcovské sluţby. Další významné změny přinesl rok 1989, kdy byly vybudovány ubytovací a restaurační zařízení, byla obnovena činnost turistických spolků a stvořeny koncepce a programy cestovního ruchu. V roce 1990 obnovil svoji činnost KČT. V roce 1993 byla zaloţena Česká centrála cestovního ruchu (NTO National Tourism Organization). 2 V letech byla České centrále cestovního ruchu CzechTourism udělána rajonizace turistického potenciálu České republiky, během níţ vznikly turistické regiony a turistické oblasti. Při členění České republiky na turistické regiony se uplatňuje marketingový přístup, který spočívá v propagaci turistické nabídky daného území. 1 ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, s. 92 ISBN PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Turismus I. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, 2012, s. 9 ISBN

10 Hlavním cílem mé bakalařské práce bylo charakterizovat a zjistit současný stav řízení cestovního ruchu v Praze. Během napsání své bakalářské práce jsem zjistila současný stav cestovního ruchu v České republice a zejména stav cestovního ruchu v roce Velký důraz je v mé bakalářské práci kladen na činnost organizací řízení cestovního ruchu v Praze jako Magistrát hlavního města Prahy, Praţská informační sluţba Prague City Tourism a Prague Convention Bureau PCB (PCB je organizaci, zabývající kongresovým cestovním ruchem, tzn, DMC). Největší pozornost jsem věnovala činnosti Praţské informační sluţby Prague City Tourism v roce Zaměřila jsem se také na hlavní cíle a plány Praţské informační sluţby Prague City Tourism a Prague Convention Bureau na rok Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, kterými jsou teoretická a analytická část. Teoretická část je představena kapitolou číslo jedna a jejími dalšími subkapitolami. Analytická část je představena kapitolou číslo dva, jejími dalšími subkapitolami a kapitolou číslo tři. Teoretická část je věnována vymezení hlavních pojmů a definic, dělením České republiky do oblastí a regionů, pozitivními a negativními dopady cestovního ruchu pro region. Také se v ní hovoří o organizacích cestovního ruchu, jejich struktuře a o turistických informačních centrech, o tom co je DMC a jeho činnosti. Druhá kapitola a její subkapitoly jsou zcela věnované tématu mé bakalářské práce, v nichţ je popsána Praha jako turistická destinace, její návštěvnost a infrastruktura. Také analytická část je zaměřena na organizaci řízení cestovního ruchu Prahy a její činnost. V návrhové části, kterou představuje kapitola číslo tři, je vyhodnocován program roku 2014, který je zaměřen na návštěvníky hlavního města Prahy a má název Prague Card (Praţská turistická karta). Práce je ukončena závěrem, ve kterém je celkový souhrn informací, vyloţených v mé bakalářské práci a také můj názor na další perspektivy Prahy, jako turistickou destinaci. 8

11 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Definice a základní pojmy Cestovní ruch nebo také turismus je činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní prostředí, a to na dobu kratší, neţ je stanoveno, přičemţ hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 3 Destinace cestovního ruchu jsou země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit, rozvinutými sluţbami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichţ výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků. 4 Řízením cestovního ruchu v regionech rozumíme soubor technik, nástrojů a opatření pouţívaných organizací cestovního ruchu (OCR) v regionu při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v regionu za účelem dosaţení jeho udrţitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti na trhu. 5 V současném stavu řízení cestovního ruchu dle kompetenčního zákona spadá péče o rozvoj cestovního ruchu pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (od ), na úrovni krajů (od 2001) se jedná o zpracování koncepcí rozvoje cestovního ruchu. Destinační management je strategie a cesta pro silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil pro společný rozvoj, organizaci a aktivní prodej svých konkurenčních výhod. Touto cestou vznikají destinace, které nabízejí klientovi perfektně zorganizovaný řetězec sluţeb odpovídající jeho volbě, který zahrnuje 3 UNWTO (The United Nations World Tourism Organization), KIRÁĽOVÁ, Alţbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, s.15 5 VAJČNEROVÁ, Ida. Destinační management. Vyd. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, s. 24 9

12 celý proces od informace a pohodlné rezervace přes bezchybný průběh pobytu aţ po návrat domů Dělení České republiky do oblastí a regionů Česká republika je rozdělena do 14 územněsprávních oblastí (NUTS 3) zvaných kraje: Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olmoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský. Tyto jednotlivé kraje tvoří 8 regionů soudrţností: Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko a Hlavní město Praha (NUTS 2). Je to vidět na obrázku č. 1. Obrázek č. 1 Oblasti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) České republiky zdroj: 6 BARTL, H., SCHMIDT, F.: c.o., In: Palatková, M.: c.o., s

13 Také Česká republika je dělena do 17 (obrázek č. 2) turistických regionů: Praha, Střední Čechy, Jiţní Čechy, Šumava, Plzeňsko a Český les, Západočeské lázně, Severozápadní Čechy, Českolipsko a Jizerské hory, Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, Královéhradecko, Východní Čechy, Vysočina, Jiţní Morava, Střední Morava a Jeseníky, Severní Morava a Slezsko, Východní Morava. Obrázek č.2 Turistické regiony České republiky zdroj: Regiony cestovního ruchu územní celky vymezené Českou Centrálou Cestovního Ruchu CzechTourismem jako turistické regiony. 7 Turistický region je územní celek, jehoţ nabídka CR svým mnoţstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává návštěvnost. 8 Je základní jednotkou národní propagace a marketingu cestovního ruchu státu, můţe se členit na turistické oblasti (obrázek č. 3). 7 NEJDL, Karel. Management destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 102 ISBN CzechTourism,

14 Obrázek č. 3 Turistické oblasti České republiky zdroj: Turistická oblast představuje územní celek specifických potenciálem převáţně stejných přírodních, resp. kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. 9 Významné komponenty pro destinaci cestovního ruchu podle D. Buhalise tzv. 6A: attractions primární nabídka cestovního ruchu, která mnoţstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně-historický potenciál) accessibility a ancillary services všeobecná infrastruktura, která umoţňuje přístup do destinace, pohyb za atraktivitami destinace, sluţby vyuţívané především místními obyvаteli (telekomunikační, zdravotnické, bankovní, poštovní, atd.) amenities suprаstruktura а infrastruktura cestovního ruchu, které umoţňují pobyt v destinaci a vyuţití jejích atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovněrekreační, kulturně-společenská a jiná zařízení) available packages připravené produktové balíčky activities rozmanité aktivity V regionu, kde má cestovní ruch na hospodářský a sociální rozvoj jen zprostředkovaný vliv, je indikovaným (hnaným) odvětvím. Znamená to, ţe rozvoj 9 CzechTourism,

15 regionu stimuluje, ale není jejím dynamickým odvětvím (Praha, Jiţní Morava, Český sever, apod.). Cestovní ruch v regiionu můţe být povaţován za polarizující, indukované, případně neutrální odvětví. Polarizujícím (hnacím) odvětvím se cestovní ruch v regionu stává v případě, ţe má bezprostřední vliv na hospodářský a sociální rozvoj regionu, výrazně ovlivňuje zaměření i jiných ekonomických aktivit a stává se tak určujícím faktorem ekonomické činnosti. V souvislosti s rozvojem a potřebami cestovního ruchu se v regionu rozvíjejí návazná i podpůrná odvětví, rozvíjí se i kooperace mezi regiony. Ekonomické podmínky umoţňují podnikatelským subjektům, v porovnání s jinými regiony, dosahovat úspor a zvyšovat konkurenceschopnost na rozsáhlých trzích. Region se stává předmětem nabídky na mezinárodních trzích cestovního ruchu (Krkonoše, Šumava, Český Krumlov, Karlovy Vary, Český ráj apod.). V případě, ţe cestovní ruch nemá v regionu vliv na její hospodářský a sociální rozvoj, ale je jeho důleţitým doplňkem, je pro region neutrálním odvětvím (Severozápadní Čechy, Plzeňsko apod.). Komplikací v řízení cestovního ruchu v regionu je skutečnost, ţe turistický region můţe zahrnovat více municipalit či oblastí. Na řízení cestovního ruchu v regionu by měly participovat místní samosprávy, zástupci místních obyvatel, akademická obec, obchodní komory, zástupci podnikatelů apod., popř. i stát. 10 Systém řízení turismu je zaloţen na vzájemném působení nejméně tří typů relativně samostatných subjektových podsystémů. Aby turismus úspěšně fungoval, tj. vyuţíval všech moţností, jeţ jsou v jeho podstatě latentně zakódovány, musí být aktivní všechny tři podsystémy, a to: oficiální řídící systém a jeho struktura, tzn. orgány nadané ze zákona pravomocemi v cestovním ruchu 10 Infocentrum Písek: Postavení cestovního ruchu v regionu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

16 profesně-zajmový podsystém tvořený profesními subjekty, které se na základě společných zájmů, jako např. vzájemná podpora, společný marketing či jen jeho součásti, lobying atd., spojují za určitým účelem do různých organizačních struktur, např. Národní federace hotelů a restaurací (NFHR), Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) apod. regionální podsystém tvořený právnickými jednotkami sdruţujícími: podnikatelské subjekty různých oborů působících v cestovním ruchu v úrčitém území, kraji, regionu, městské obci; města a obce určitého regionu nebo podnikatele a městské a obecní úřady, případně i jiné instituce do regionálních uskupení různého typu 11 Při společném strukturovaném uspořádání těchto podsystémů lze hovořit o systémové pyramidě cestovního ruchu s třemi základními stupni úrovněmi celostátní, regionální, místní. V rámci jednotlivých stupňů existují mezistupně, např. na celostátní úrovni pod úrovní státu celostátní profesně-zájmová uskupení, na regionální úrovni územní uskupení zahrnující části několika sousedních krajů apod Přínosy cestovního ruchu pro region V oblasti ochrany ţivotního prostředí se cestovní ruch stává pro region přínosem především, kdyţ: jsou příjmy ze vstupného do národních parků pouţity na financování ochrany přírody daně a poplatky (například daně z příjmů, lázeňské poplatky, pronájem rekreačních zařízení apod.) pomáhají financovat ochranu přírodních zdrojů přispívá k uznání důleţitosti ochrany ţivotního prostředí veřejnosti a k výchově místních obyvatel k jeho ochraně důsledkem atraktivity přírodního prostředí a přírodních zdrojů pro cestovní ruch je vytvoření národních parků, přírodních rezervací apod. 11 ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, s ISBN ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, s.117 ISBN

17 vytváří pracovní příleţitosti a tím můţe zabránit devastování přírodního prostředí místními obyvateli (například pytlačení, ilegální kácení lesů apod.) reguluje počty návštěvníků v chráněných územích Pozitivní působení cestovního ruchu v sociálně-kulturní oblasti se v regionu projevuje: vytvářením pracovních míst a podporou sociálního rozvoje, přerozdělením příjmů, zmírňováním chudoby, coţ má za následek posilňování komunity v regionu prostřednictvím kulturně - výchovné funkce cestovního ruchu, kdy se lidi kontaktují a vnitřně se navzájem obohacují, více si rozumí a ztrácejí předsudky zvyšováním ţivotního standardu místních obyvatel, kdy mohou vyuţívat zařízení, vybudovaná pro návštěvníky regionu рrostřednictvím záchrany kulturních tradic, historie, tradičních řemesel apod. zainteresováním místních obyvatel na ochraně přírodních a kulturních hodnot, stimulací jejich pocitu hrdosti na tradice a historii V ekonomické oblasti je pozitivní vliv cestovního ruchu na region především: v zlepšení platební bilance státu prostřednictvím příjezdového cestovního ruchu (tzv. neviditelný export) рrostřednictvím daní a poplatků, které zvyšují příjmy do místních i státního rozpočtu v oblasti podpory rozvoje malého a středního podnikání ve zvyšování zaměstnanosti v oblasti stimulování investic do místní infrastruktury (vodovody, kanalizace, elektrifikace, telekomunikace, silniční a ţelezniční síť, letiště) apod Eurovision. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/b4aff6ee-1f70-4bb7-bbc ba4d5d/getfile11.pdf 15

18 1.1.2 Negativní dopady cestovního ruchu pro region ţivotní prostředí - především v případě, kdy počet návštěvníků regionu překročí míru únosnosti a ţivotní prostředí ztratí schopnost vypořádat se s nadměrným vyuţíváním, coţ můţe vést nejen k jeho oslabení, ale i k jeho zničení (vyuţívání přírodních zdrojů, znečišťování přírodního prostředí či fyzické znečišťování) sociálně-kulturní oblast - změní se systém hodnot a chování místních obyvatel, čímţ je ohroţen původní způsob ţivota (cestovní ruch můţe způsobit změny v místní komunitě a hodnotách prostřednictvím přímého a nepřímého kontaktu návštěvníků s obyvateli regionu) ekonomická oblast - dopady rozvoje cestovního ruchu se v regionu projevují prostřednictvím skrytých nákladů, které vznikají jako následek rozvoje cestovního ruchu, ekonomické závislosti lokální komunity na cestovním ruchu, sezónního charakteru práce, ekonomické krize. V případě neřízení rozvoje cestovního ruchu v regionu mohou negativní vlivy převládnout a ohrozit, resp. vyloučit další rozvoj cestovního ruchu. 1.2 Organizace cestovního ruchu OCR Jedním ze základních aspektů dobrého fungování cestovního ruchu je OCR nebo také destinační management. Podle definice České centrály cestovního ruchu CzechTourism se jedná o instituci, která pomocí souboru technik, nástrojů a opatření řídí cestovní ruch v regionu za účelem dosaţení jeho udrţitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti na trhu, a to díky činnostem jako jsou koordinované plánování, organizace, komunikace, rozhodovací proces a regulace cestovního ruchu v regionu. Výsledkem takového procesu jsou udrţitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdruţení a organizací. V zájmu jednotného postupu při nabízení regionu na trhu cestovního ruchu bude takto vytvořená organizace cestovního ruchu (OCR) efektivně koordinovat činnosti 16

19 všech zainteresovaných subjektů působících v regionu, bude schopna přizpůsobit se změnám na trhu a její odpovědnost za dosaţené výsledky bude korespondovat s její moţností tyto výsledky ovlivnit. V OCR by v této souvislosti měly být zastoupeny podnikatelské subjekty, občanské a kulturní organizace, orgány státní správy, orgány místních samospráv a obyvatelé regionu. Koordinace zájmů všech zainteresovaných stran je jednou z podmínek nekonfliktního rozvoje cestovního ruchu v regionu. Předpokladem úspěšné koordinace je: systematická a kontinuální spolupráce všech zainteresovaných subjektů podnikatelské myšlení zainteresovaných subjektů vypracování a realizace koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu znalost společných zájmů stanovení společných cílů vytvoření organizačních předpokladů pro realizaci společných zájmů a dosaţení společných cílů. Dosaţení cílů cestovního ruchu v dynamicky se měnícím prostředí je moţné jen pomocí kvalitně zpracovaných strategických plánů. OCR musí mít funkční organizační strukturu, aby mohla strategii úspěšně implementovat. Jedním z úkolů destinačního managementu je, aby destinace nabízela klientovi perfektně zorganizovaný řetězec sluţeb odpovídajících jeho volbě, zahrnující informace, pohodlnou rezervaci, bezchybný průběh pobytu a návrat domů. Toho je moţno dosáhnout jen tehdy, bude-li zajištěno spojení všech rozhodujících partnerů v destinaci a zároveň spojení zúčastněných destinačních subjektů se zahraničím, a to jak trhem, tak prostředím ovlivňujícím chování poptávky. Ke splnění tohoto úkolu musí destinační management realizovat svých 6 základních prvků: 14 Systém klíčových produktů Distribuční kanály a sítě 14 BARTL, H., SCHMIDT, F.: c. o., In: PALATKOVÁ, M.: c. o., s

20 Рolitika značky Systém řízení kvality Systém řízení znalostí Organizace řízení destinace (destination management company) Problémy ovlivňující vznik OCR v regionu V souvislosti s uvedeným, a vzhledem k zaměření činnosti a zájmům zainteresovaných stran, vyvstávají určité problémy, které je třeba řešit. Podnikatelské subjekty se orientují na marketing a jejich cílem je, v zájmu dosaţení ekonomického efektu, uspokojení potřeb a poţadavků návštěvníků. Orgány státní správy, místní samosprávy, občanské a kulturní organizace se obvykle orientují na řešení tří okruhů problémů týkajících se cestovního ruchu, a to ochrany, regulace a redistribuce. Jejich cílem je, kromě jiného, ochrana a záchrana památek, řešení konfliktů vznikajících nedodrţením právních, resp. jiných norem a sociální cíle. Cestovní ruch je pro ně jen jednou z funkcí multifunkčního území. Je řízený v souladu s úkolem, který mu byl na základě norem, politických rozhodnutí a v zájmu dosaţení cílů území, určen. 15 Z uvedeného vyplývá problém, jehoţ podstatou je produktová orientace orgánů státní správy a místních samospráv. Potřebám a poţadavkům návštěvníků regionu obvykle uvedené instituce nevěnují dostatek pozornosti. Dalším problémem, který je v této souvislosti třeba řešit, je skutečnost, ţe odpovědnost za propagaci a podporu prodeje produktu regionu obvykle nenesou ti, kteří se přímo podílejí na jeho tvorbě. Je těţké najít jiný sektor ekonomiky státu, kterého produkt by byl závislý na takovém mnoţství podnikatelských a jiných subjektů, přičemţ propagace a podpora prodeje produktu by byla v rukou administrativy, která přímo na tvorbě produktu neparticipuje. 15 Infocentrum Písek: Problémy ovlivňující vznik OCR v regionu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

21 Nedostatek nástrojů řízení a plánování trhu je problém, který souvisí s těţkostmi při definování, ohraničení a měřitelnosti jak produktu, tak i trhu cestovního ruchu a nejvíce se projevuje při kontrole kvality produktu a jeho komponentů. Fungující partnerství a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je jedním z předpokladů fungování OCR a tím i funkčního a efektivního managementu rozvoje cestovního ruchu v regionu. V této souvislosti je třeba definovat, jaký přínos budou mít jednotlivé subjekty ze spolupráce v OCR. Tyto přínosy je nutné uvedeným subjektům vhodně interpretovat, aby byly motivovány s OCR spolupracovat. OCR plní z větší části funkci veřejné sluţby. Z racionálního hlediska je účelné na jednom území minimalizovat počet OCR, resp. určitě v počáteční fázi soustředit úsilí ke vzniku jedné OCR. Důvodem je i eliminovat případné konfrontační postavení mezi OCR a orgány veřejné správy a samosprávy na daném území Ovlivnění charakteru OCR v regionu OCR v regionu ovlivňuje především: postavení cestovního ruchu v rámci odvětvové struktury regionu, tj. jestli je cestovní ruch polarizujícím, indikujícím nebo neutrálním odvětvím struktura odvětví cestovního ruchu z hlediska podílu jednotlivých sluţeb, charakteru vlastnictví apod. druhy (např. domácí, zahraniční, mezinárodní, národní, příhraniční, výjezdový, příjezdový, krátkodobý, dlouhodobý, organizovaný, neorganizovaný, individuální, sociální, městský, venkovský, lázeňský, přírodní, vodní, celoroční, sezónní apod.) a formy cestovního ruchu (např. rekreační, poznávací, socio-profesní, společenský) charakter atraktivit (příroda a přírodní podmínky, společenské, uměle vytvořené, hmotné a nehmotné - genius loci, příjezdové, pasivní, formální, neformální, kulturní, technické apod.) rozvoj cestovního ruchu (fáze ţivotního cyklu regionu, dlouhodobý, krátkodobý, plánovitý, spontánní apod.) 19

22 charakter trhu (domácí, zahraniční, krátkodobý, dlouhodobý, individuální, organizovaný, diverzifikovaný, masový apod.) Organizační struktura OCR Region cestovního ruchu by měl vytvořit podnik - OCR, kterou můţe být například strategická aliance, právnická osoba, případně sdruţení cestovního ruchu. Univerzální postup na vytvoření organizační struktury OCR neexistuje a její výběr pro konkrétní region závisí vţdy na vnitřních podmínkách toho kterého regionu. Dnešní legislativa však nenabízí pro tyto účely odpovídající model a specifika cestovního ruchu si vyţadují řešit sdruţování v cestovním ruchu specifickou legislativní normou. V souvislosti s potřebou zaloţení funkční OCR v regionu je nevyhnutelné uskutečnit následující kroky: definovat, kdo je iniciátory rozvoje cestovního ruchu v regionu (kdyţ veřejný sektor není iniciátorem, je třeba ho pro spolupráci získat) najít způsob, jak zainteresovat místní obyvatele v rozvoji cestovního ruchu a práci v OCR definovat klíčové partnery pro spolupráci v OCR zabezpečit, aby partneři spolupracující s OCR byli legitimními zástupci regionu a prezentovali její zájmy jako celku zabezpečit, aby organizace cestovního ruchu byla svými partnery pojímána jako organizace schopná zabezpečit rozvoj cestovního ruchu vybrat reprezentanta organizace cestovního ruchu, který bude schopen přesvědčit partnery o výhodnosti a nutnosti spolupráce Рři výběru partnerů je třeba si uvědomit, ţe: ne všichni potenciální partneři mají stejné vzdělání v oblasti cestovního ruchu ne všichni potenciální partneři mají stejné zkušenosti, zručnosti a schopnosti v řízení, plánování apod. 20

23 ne všichni potenciální partneři chápou potřeby a poţadavky návštěvníků regionu obyvatelé nepracující přímo v zařízeních cestovního ruchu mohou mít k jeho rozvoji v regionu neutrální aţ negativní postoj V souvislosti s uvedeným je třeba věnovat pozornost vzdělávání partnerů OCR včetně místních obyvatel, a to především v oblasti: přínosů, ale i moţných negativních dopadů rozvoje cestovního ruchu v regionu potřeb a poţadavků návštěvníků regionu tvorby produktu vytváření a posilňování image regionu výběru vhodných komunikačních nástrojů podnikání v cestovním ruchu Turistická informační centra Součástí organizační struktury OCR by měla být i síť turistických informačních center (TIC). Turistické informační centrum je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) komplexní informace o všech sluţbách souvisejících s cestovním ruchem. Turistické informační centrum má charakter veřejné sluţby poskytované na základě společenské objednávky státní správy a samosprávy jako součást informačního systému cestovního ruchu. 16 Hlavní činností turistického informačního centra je bezplatné poskytování informací veřejnosti v souladu s filozofií zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii turistického informačního centra. Doplňkovou činností turistického informačního centra jsou sluţby poskytované za úplatu, např. prodej 16 SYSEL, Jiří. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. 2. rozšířené vyd. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2010, s. 42, ISBN

24 upomínkových předmětů, vstupenek, průvodcovské sluţby, zprostředkování ubytování a další. 17 Ve vztahu k OCR turistické informační centrum: plní marketingové funkce (spolupodílí se na realizaci marketingového výzkumu, tvorbě a realizaci marketingové koncepce a strategie apod.) plní vzdělávací funkci (organizačně zabezpečuje vzdělávání průvodců cestovního ruchu, pracovníků informačních kanceláří cestovního ruchu niţší úrovně apod.) spolupracuje s orgány státní správy na regionální, krajské i celostátní úrovni v rámci administrativní funkce buduje a pravidelně aktualizuje informační systém cestovního ruchu sleduje a vyhodnocuje kvalitu sluţeb poskytovaných v regionu poskytuje poradenské a konzultační sluţby poskytuje informace návštěvníkům regionu prodává produkty cestovního ruchu poskytuje rezervační sluţby Na obrázku č. 4 je vídět provozovny turistických informačních center v hlavním městě Praze a jejich otevírací dobu během kalendářního roku. Obrázek č. 4 Turistická infomační centra hl. m. Prahy Adresa Otevírací doba Zvlaštnosti otevírací doby Staroměstské nám Denně Rytířská Denně Malostranská mostecká věţ (ul. Mostecká) Denně. Otevřeno Letiště Václava Havla, Příletová hala, Terminál Denně zdroj: Vlastní zpracování dle údajů 17 SYSEL, Jiří. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. 2. rozšířené vyd. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2010, s. 42, ISBN

25 Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.ČR) A. T. I. C. je profesní asociace působící v oblasti turistických informačních center ČR jako samostatné, dobrovolné profesní sdruţení, které je nezávislé vůči vládě, zastupitelským orgánům, politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím. 18 Pro podporu zájmů turistických informačních center vznikla v devadesátých letech 20. století Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR), která sdruţuje 150 členských organizací. 19 Činnost Asociace turistických informačních center České republiky je zaměřena především na sledování standardizací a zvyšování kvality sluţeb turistických informačních center. Minimální standard sluţeb a podmínek činnosti turistických informačních center členů Asociace turistických informačních center České republiky: Informační centrum je umístěno na veřejně přístupném místě Informační centrum je označeno logem A.T.I.C. ČR společně s piktogramem i. Označení můţe být doplněno vlastním označením informační kanceláře vyjadřujícím činnost informačního centra Vybavení centra musí slouţit k zajištění minimálního standardu poskytovaných informací 20 (tzn. telefonické spojení; poskytování plné informace slouţící k orientaci v místě působení informačního centra; mapy místa, oblasti České republiky pro návštěvníky; poskytování informací o dopravě a sluţbách v místě působení informačního centra; poskytování informací o ubytovacích a stravovacích moţnostech v místě působení informačního centra; poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích v místě působení informačního centra) 18 TITTELBACHOVÁ, Šárka. Turismus a veřejná správa: průniky, dysfunkce, problémy, šance : státní politika turismu České republiky : systémový přístup k řešení problémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 84. ISBN SYSEL, Jiří. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. 2. rozšířené vyd. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2010, s. 44, ISBN SYSEL, Jiří. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. 2. rozšířené vyd. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2010, s. 44, ISBN

26 Třídy turistických informačních center TŘÍDA A republikové informační centrum označeno čtyřmi hvězdičkami centrum je otevřeno po celý rok podává informace o celé České republice otevírací doba je zajištěna 7 dní v týdnu do informačního centra je bezbariérový přístup poskytuje bezplatně verbální informace o České republice ve třech světových jazycích zajišťuje průvodcovskou činnost v místě působení zprostředkovává průvodcovskou činnost v České republice TŘÍDA B oblastní informační centrum označeno třemi hvězdičkami centrum je otevřeno po celý rok podává informace o celém regionu (oblasti) otevírací doba je šest dní v týdnu poskytuje bezplatně verbalní informace o oblasti (regionu) ve dvou světových jazycích zprostředkovává průvodcovskou činnost a ubytovací činnost je vybaveno výpočetní technikou vhodnou k napojení na informační síť A.T.I.C. ČR TŘÍDA C místní celoroční označeno dvěma hvězdičkami centrum je otevřeno po celý rok podává informace o místě své působnosti otevírací doba činí pět dní v týdnu poskytuje bezplatně verbální informace o místě minimalně v jednom světovém jazyce TŘÍDA D sezonní informační centrum - označeno jednou hvězdičkou centrum není otevřeno celý rok, slouţí k podávání informací v sezoně otevírací doba činí minimálně pět dní v týdnu 24

27 poskytuje bezplatné verbální informace o místě min. v jednom světovém jazyce 21 (A.T.I.C. ČR) Úlohy OCR v regionu Po rozhodnutí o organizační struktuře OCR je nutné vytvořit základní pravidla pro participaci na rozhodování, plán činnosti a stanovit termíny plnění. OCR sehrávají roli koordinátora rozvoje cestovního ruchu v regionech a rozsah jejich činností závisí na rozloze regionu, na postavení OCR v regionu a stupni jejího vývoje. Maximální spektrum úloh OCR: vytváří vizi rozvoje cestovního ruchu v regionu v provázanosti s vizemi krajů, na jejichţ území se rozkládá ve spolupráci s kraji se podílí na vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu formuluje strategii rozvoje cestovního ruchu v regionu včetně marketingové strategie formuluje akční program rozvoje cestovního ruchu v souladu se strategií vytváří pracovní skupiny v souladu se strategií aktivizuje dobrovolníky a nevládní organizace ke spolupráci analyzuje současnou situaci a identifikuje faktory rozvoje cestovního ruchu (analýza vnitřních podmínek - silné a slabé stránky a vnějšího okolí - příleţitosti a ohroţení regionu, segmentace trhu, výběr cílových segmentů, aktivizace marketingového mixu vzhledem k vybraným segmentům) podílí se na posilňování image regionu, na jeho prezentaci a propagaci (vytvoření destinační identity, internetová prezentace regionu, účast na výstavách a veletrzích, členství v národních oborových a profesních svazech apod.) vytváří strategie v oblasti turistických produktů s ohledem na vybrané cílové segmenty a podporu jejich vzniku, podílí se na jejich zpracování 21 SYSEL, Jiří. Cestovní kancelář, cestovní agentura a informační středisko v cestovním ruchu. 2. rozšířené vyd. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 2010, s , ISBN

28 spolupracuje s CzechTourism zajišťuje fundraising rozvojových projektů, lidských zdrojů, kvality aj. (dotace, granty apod.) podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu podporuje výchovu místních obyvatel k cestovnímu ruchu sleduje rozvoj cestovního ruchu a jeho dopad na region (analýza trhu, potřeb a poţadavků návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního ruchu) uskutečňuje návštěvnický management stanovuje únosné zatíţení území regionu pomocí indikátorů udrţitelného rozvoje cestovního ruchu připravuje scénář krizového managementu (pro případ ţivelných pohrom, útoků teroristů apod.) koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci regionu reprezentuje zájmy regionu na národní úrovni a zájmy cestovního ruchu v rámci regionu iniciuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s potřebami a poţadavky trhu zabezpečuje optimalizaci vlivů cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udrţitelné rovnováhy mezi ekonomickým uţitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na ţivotní prostředí podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a poţadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledků) podporuje zavádění moderních technologií do praxe podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu koordinuje činnosti turistických informačních center vytváří, spravuje a naplňuje regionální fond cestovního ruchu shromaţďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběţnou aktualizaci a jejich zpracování pro jednotlivé cílové skupiny uţivatelů a to všemi ţádanými formami. 26

29 OCR není obchodní organizací a neprodává produkty cestovního ruchu. Produkty cestovního ruchu prodávají podniky a zařízení cestovního ruchu, resp. turistická informační centra Vytváření finančních prostředků na činnost OCR v regionu Organizace cestovního ruchu potřebuje na vykonávání své činnosti finanční prostředky. Vytvářet je můţe především z těchto zdrojů: členské příspěvky (členů sdruţení - fyzických a právnických osob apod.) výnosy z vlastní podnikatelské činnosti především prostřednictvím turistického informačního centra (provize za prodej vstupenek, obchodní marţe z prodeje literatury spjaté s destinací, map, turistických potřeb, suvenýrů, příjmy z provozování sportovních zařízení, organizování kongresů, ze zprostředkování ubytovacích, přepravných a jiných sluţeb, z prodeje produktových balíčků) příspěvky od obcí (nemusí mít jen finanční podobu, můţe jít i o bezplatný pronájem místností pro informační kancelář apod.) příspěvky od orgánů krajské samosprávy a orgánů veřejné správy místní poplatky (zákonem stanovené poplatky, například lázeňský poplatek, z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, za povolení vjezdu motorového vozidla do vybraných obcí nebo jejich částí, za hrací automaty apod.) granty záruční, příspěvkové, úvěrové programy a fondy fondy EU - PHARE a SAPARD apod. strukturální fondy EU - Evropský fond regionálního rozvoje (podpora malého a středního podnikání, zlepšování infrastruktury, prosazování produktivních investic a pokračování místního rozvoje), Evropský sociální fond (aktualizace a modernizace dovedností pracovní síly a pěstování podnikatelské iniciativy), Evropský zemědělský záruční a podpůrný fond (rozvoj venkovské turistiky) 22 Infocentrum Písek: Úlohy OCR v regionu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

30 Za tímto účelem vytváří regionální fond cestovního ruchu, který mimo jiné vytváří prostor pro dofinancování projektů s přispěním strukturálních fondů či zajištění akumulace finančních zdrojů od příspěvkových organizací apod. 1.3 DMC a jeho činnost Pro řešení řízení organizace kongresového cestovního ruchu v regionech se pouţívá pojem Destination Management Company (DMC), který je definován jako organizace zabývající se organizováním a logistikou konferencí a regionálních akcí. Je to organizace, která kooperuje s dodavateli sluţeb potřebných pro organizování konferencí a regionálních akcí. Tyto názvy tedy nejsou vhodné pro organizaci cestovního ruchu v regionu. 23 DMC je organozaci, která se zabývá kongresovým cestovním ruchem. Představitelem takového typu organizací v hlavním městě Praze je Prague Convention Bureau. Součástí řízení regionu je: návštěvnický management, tj. soubor řídících technik a nástrojů, pouţívaných OCR za účelem usměrňování toků návštěvníků a ovlivňování jejich chování (přístupový management, cenová politika, zonace, budování turistických informačních center, zpracování etických kodexů a kodexů chování podnikatelských subjektů a návštěvníků, pořádání seminářů a výchovně vzdělávacích akcí) model limitů přijatelné změny, tj. stanovení únosného zatíţení území a vyuţívání indikátorů udrţitelného rozvoje cestovního ruchu spektrum rekreačních příleţitostí, které zahrnuje lokalizační předpoklady (geografické, přírodní, kulturně-historické, ostatní antropogenní), realizační předpoklady (supra a infrastruktura cestovního ruchu, dostupnost a ostatní) 23 Eurovision. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/b4aff6ee-1f70-4bb7-bbc ba4d5d/getfile11.pdf 28

31 a selektivní předpoklady (demografické, sociální a ekonomické charakteristiky návštěvníků) rozvoje cestovního ruchu v regionu. 24 V regionu je tudíţ nutností, aby fungovala organizace, která bude iniciovat a řídit celý proces rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci se soukromým i státním sektorem a místními obyvateli. V této souvislosti je potřebné vzít v úvahu: potřeby návštěvníků a ekonomické zájmy průmyslu cestovního ruchu redukovat případný negativní dopad rozvoje cestovního ruchu na obchodní zájmy obyvatel regionu a ochraňovat je рamátky a kulturní dědictví a ochraňovat je stav ţivotního prostředí a ochraňovat jej Eurovision. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/b4aff6ee-1f70-4bb7-bbc ba4d5d/getfile11.pdf 25 Eurovision. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/b4aff6ee-1f70-4bb7-bbc ba4d5d/getfile11.pdf 29

32 II. ANALYTICKÁ ČÁST 2. Region České republiky Praha a její dopravní dostupnost Praha je najlákavější destinací cestovního ruchu v České republice, a zároveň hlavním městem, krajem i regionem České republiky, ale také důleţitým dopravním uzlem, centrem mezinarodních vztahů, ekonomiky a kultury. Díky tomu, ţe leţí v srdci Evropy a je hlavním městem České republiky, je Praha velmi nekomplikovanou destinací pro účastníky cestovního ruchu. Z přepravních výsledků letiště Václava Havla za rok 2013 vyplývá, ţe Praha láká stále více cestujících. Na mezinarodním letišti Václava Havla v průběhu roku 2013 operovalo celkem 52 dopravců na pravidelných linkách do celkem 118 destinací. Nejvíce cestujících směřovalo do Velké Británie, Ruska, Německa, Francie a Itálie. Do TOP pětky letišť, kam se létalo nejčastěji, patří Paříţ/Charles de Gaulle, Moskva/Šeremetěvo, Frankfurt, Amsterdam a Londýn/Heathrow. Skokanem roku mezi TOP destinacemi s největším nárůstem cestujících 9,4% je jiţ zmíněné letiště Schiphol v Amsterdamu. 26 V srpnu letištěm prošel největší počet cestujících během jednoho měsíce, kdy Letiště Václava Havla Praha odbavilo pasaţérů. Rekordním dnem byl 23. srpen, kdy odletělo či přiletělo celkem cestujících. Průměrně Letiště Václava Havla Рraha odbavilo přes 30 tisíc pasaţérů a 352 přistání a vzletů denně. 27 Letiště Václava Havla Praha v roce 2013 odbavilo téměř 11 milionů cestujících, tedy o 1,5% více neţ v roce předchozím. V loňském roce se v našich výsledcích 26 CzechTourism. Czechtourism.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 27 CzechTourism. Czechtourism.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

33 projevilo oživení trhu letecké přepravy v Evropě, zároveň jsme aktivní obchodní politikou získali další aerolinky i nové destinace. Kromě toho trvá zájem zahraničních cestujících o Prahu, uvedl Jiří Pos, ředitel Letiště Praha, a. s., a doplnil: Počet cestujících, kteří z Prahy odlétají nebo těch, pro které je cílovou destinací v rámci pravidelné přepravy, vzrostl od roku 2010 dokonce o více než 14%. Mezi další příznivé vlivy na celkové výsledky roku 2013 patří určitě nárůst přepravených cestujících síťovými dopravci o 3%, nárůst u nízkonákladových dopravců o téměř 6% a zvýšení průměrné obsazenosti letadel na 73%. Růst počtu přepravených cestujících očekáváme i letos, meziročně se bude jednat o zvýšení o jedno až dvě procenta. Nejvíce nových linek i navyšování frekvencí u stávajících spojení bude realizováno v letním letovém řádu. 28 Na obrázku č. 5 je vidět, ţe v roce 2013 byla letadla obsazenější. I kdyţ počet pohybu klesl, nemělo to vliv na počet cestujících, který naopak vzrostl. Obrázek č. 5 Provozní ukazatele za rok 2013 Počet Změna 2013/2012 v % Počet cestujících ,54% Počet pohybů ,23% zdroj: czechtourism.cz V roce 2013 přijelo nejvíce zahraničních navštěvníků do Prahy z Německa, Ruska a Spojených Států Amerických. Celkem v roce 2013 navštívilo Prahu osob (obrázek č. 6), coţ představuje oproti minulému roku přírustek o 2,0%. Hosté ze zahraničí tvořili většinu. Jejich podíl v roce 2013 byl 86,4%. Celkový počet turistů, kteří přijeli do Prahy v loňském roce, byl skoro pět milionů ( ). Domácí navštěvníci tvořili v roce 2013 na celkovém počtu docela velký podíl, coţ bylo 13,6%. Celkový počet navštěvníků z České republiky byl hostů. 28 CzechTourism. Czechtourism.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 31

34 Co se týká přenocování, můţeme říct, ţe Praha si meziročně trochu polepšila. Celkový počet přenocování v roce 2013 byl přenocování, díky čemuţ byl zaznamenán přírůstek o 0,5%. V průměru bylo praţskými hosty stráveno 2,5 noci. V porovnání s ostatními regiony České republiky má Praha v cestovním ruchu výrazné postavení, a to nejen v podílu zahraničních navštěvníků, ale i z hlediska finančních přínosů do státního rozpočtu. Za rok 2013 činil příspěvek Prahy do státní kasy 29,5 miliardy korun českých, coţ je 33% z celkového přínosu do veřejných rozpočtů. Obrázek č. 6 Počet turistů podle zemí v roce 2013 zdroj: PIS, 2014, Výroční zpráva

35 Na obrázku č. 7 můţeme vidět, jak se měnil počet turistů hlavního města Prahy v letech 2008 aţ Obrázek č. 7 Počet návštěvníků hl. m. Prahy v letech Rok Počet turistů zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy PIS Ubytovací zařízení Prahy Рraha disponuje velkým mnoţstvím a variabilitou ubytovacích zařizení. Hromadná ubytovací zařízení jsou zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůţky, která pravidelně (nebo nepravidelně) poskytují přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské peče, sluţební cesty, školení, kurzu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přirodě, v letních a zimních táborech. Jsou členěná podle kategorie, určující druh ubytovacího zařízení a třídy stanovující poţadavky na vybavení, úroveň a rozsah sluţeb spojených s ubytováním. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení. 29 Hostem v ubytovacím zařízení je kaţdá osoba z České republiky a ciziny včetně dětí (kromě personálu a majitelů ubytovacího zařízení), která pouţila sluţeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování z výše uvedených důvodů. Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které pouţívají sluţeb ubytovacího zařízení pro přechodné ubytování za účelem zaměstnaní či řádného studia. Doba pro přechodné ubytování, kdy lze hosta povaţovat za účastníka cestovního ruchu, nesmí být delší neţ jeden rok Metodika ukazatelů. Český Statistický Úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: 30 Metodika ukazatelů. Český Statistický Úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: 33

36 Podle Českého Statistického Úřadu v Praze existuje 627 (obrázek č. 8) jednotek hromadných ubytovacích zařízení, coţ je zhruba 8,3% z celkového počtu hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky. Podle Českého Statistického Úřadu je k celkový počet hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky 7552 ubytovacích jednotek. Obrázek č. 8 Počet hromadných ubytovacích zařízení v regionu Praha Kategorie UZ v ČR Počet UZ Prahy Podíl Prahy na celé ČR (v %) Hotel ***** ,4% Hotel **** ,3% Hotel *** 187 Hotel ** + Hotel * ,7% Hotel garni 33 Penzion ,3% Kemp ,9% Turistická ubytovna ,9% Ostatní zařízení jinde nespecifikovaná ,3% Celkový počet ,2% zdroj: Vlastní zpracovaní dle údajů ČSÚ Největší zájem je o hotely, které patří do třidy tři aţ pět hvězd, které poskytují dostatečnou kapacitu lůţek. Důleţitou roli v rozhodování má také cena a umístění hotelu. 2.2 Subjekty řízení cestovního ruchu v hl. m. Praha Systém řízení cestovního ruchu si můţeme představit jako spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP Public-private partnership). Strategie systému 34

37 řízení by měla mít vize, cíle a úkoly, díky kterým lze dosáhnout cílů. Na obrázku č. 9 je vidět, jak vypadá systém řízení cestovního ruchu v Praze. Obrázek č. 9 Schéma řízení cestovního ruchu v hl. m. Praze Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu 1,5 mil. Kč Praţská informační sluţba Prague Convention Bureau Turistický region Praha zdroj: PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky Magistrát hl. m. Prahy Odborem odpovědným za cestovní ruch na Magistrátu hl. m. Prahy je odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. Součástí odboru je oddělení cestovního ruchu, které má čtyři pracovníky. 31 Sídlo Magistrátu hl. m. Prahy je Mariánské nám. 2, Praha 1. Web: Portál hlavního města Prahy je financován Magistrátem hl. m. Prahy. 32 Stránky jsou přehledné a realizované ve dvou jazycích, kterými jsou 31 PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, 2012, 19 s. ISBN PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, s. 95 ISBN

38 angličtina a čeština. V dolní části stránky lze nalézt odkaz i na cestovní ruch v Praze. Profil portálu Prahy je také na Facebooku a Twitteru. Oficialní web cestovního ruchu hlavního města Prahy: Řídí cestovní ruch na svém území prostřednictvím odborů, většinou regionálního rozvoje, v některých případech kultury nebo jiných. Působí především jako orgány koncepčního rozvoje území, a tedy i cestovního ruchu, zpracovávají programy rozvoje turismu v kraji či více krajů společně v jednom přirozeném turistickém regionu, vytvářejí ekonomické a organizačně-administrativní podmínky a mikroklima pro tento rozvoj. 33 Zakladní činnosti oddělení jsou: zpracovávat analýzy dosavadního stavu cestovního ruchu v hlavním městě Praha spolupracovat s ostatními subjekty cestovního ruchu podílet se na zmapování informatiky o hlavním městě Praze v cestovním ruchu vymezovat zájmy hlavního města Prahy v cestovním ruchu a nabídnutí řešení k prosazení těchto zájmů zpracovávat návrhy na spolupráci hlavního města Prahy s ostatními pravními subjekty za účelem realizace aktivit hlavního města Prahy v cestovním ruchu zajišťovat prezentace hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu a kultury včetně inzercí a reklamy zpracování analýz a koncepce řešení problematiky související s činností hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu 34 komlexní zajištění grantového systému hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu včetně zajišťování kontroly realizace grantových projektů, 33 ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, s ISBN PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, 2012, 19 s. ISBN

39 kontroly čerpání a vyučtování grantů a komplexní rozborové činnosti v této oblasti 35 (Petříčková, Studnička, 2011:19) Magistrát hl. města Prahy, je kromě výše uvedených aktivit zřizovatelem významných organizací cestovního ruchu na území metropole, např. Praţské informační sluţby, je vlastníkem Kongresového centra Praha, Obecního domu, některých veřejných parkovišť a dalších organizací PIS Pražská Informační Služba Prague City Tourism Praţská informační sluţba je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, byla zaloţena jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení, které vzniklo za účelem podpory cestovního ruchu v Praze. 37 Рraţská informační sluţba je členem mezinárodní organizace ECM (European Cities Marketing) a členem Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.). Kooperuje s profesními asociacemi cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, MMR, zastupitelskými úřady MZV a zahraničními i domácími médii. Sídlem Praţské informační sluţby Prague City Tourism je Arbesovo nám. 70/4, Praha 5. Web: Profil PIS PCT je moţné najít i na sociálních sítích jako je Facebook, Youtube a Twitter. Webová stránka Praţské informační sluţby Prague City Tourism je v současné době realizovaná v 10 jazycích (čeština, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, japonština a čínština). Jedná se o souhrn informací, průvodců, sluţeb, atraktivit a aktivit, které hlavní město Praha nabízí PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, 2012, 19 s. ISBN ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004, s ISBN PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, 2012, 20 s. ISBN PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, s. 95 ISBN

40 Na obrázku č. 10 můţeme vidět obecnou organizační strukturu Praţské informační sluţby Prague City Tourism a lidi, kteří obsazují uvedené pracovní pozice v roce Z obrázku č. 9 je vidět, ţe hlavními subjekty, kterými je ředitel organizace a jeho kancelář. Tyto dvě sloţky koordinují sedm sektorů, kterými jsou sektor marketingu, sektor public relations, ekonomický sektor, odborný sektor, sektor edice a webu, tiskové oddělení a IT oddělení. Obrázek č. 10 Organizační struktura PIS PCT 2014 zdroj: praguewelcome.cz Zakladní činnosti Praţské informační sluţby Prague City Tourism: informační sluţby pro turisty, občany Prahy a blízkého okolí provozovaní svých vlastních turistických center organizátor rekvalifikačních kurzů průvodců Prahou organizátor celoţivotního vzdělávání průvodců v Praze vydavatel odznaků pro kvalifikované průvodce Prahou pověřený Magistátem hlavního města Prahy pronájem vybraných památek a správa Zámku Ctěnice 39 sběr a vyhodnocování statistik příjezdového cestovního ruchu příprava map, broţur s informacemi o dopravě, historických pamatkách apod. prodej vstupenek na kulturní akce, zajištění prohlídek Prahy 39 PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2., upravené vyd. Praha: Czech Tourism, 2012, 20 s. ISBN

41 Na nejfrekventovanějších místech v hlavním městě Praze je zajištěn komplexní provoz turistických informačních center. V těchto centrech jsou nabízeny nejen sluţby typické pro TIC, ale i bezplatné broţury a tiskoviny o Praze, turistické mapy v několika jazycích a letáky s plánem městské hromadné dopravy. Pracovníci praţských turistických informačních center pomahají s řešením praktických problémů a s orientací po Praze. V TIC je moţné zakoupit také vstupenky, okruţní jízdy po Praze, výlety a časové jízdenky (od června 2013). Praţská informační sluţba Prague City Tourism v současné době provozuje čtyři pobočky Turistických informačních sluţeb, a to jsou: Staroměstská radnice Staroměstské náměstí 1 Rytířská 31 Terminál 2 Letiště Václava Havla Malostranská mostecká věţ (sezonní provoz) Pražská informační služba Prague City Tourism v roce 2013 V roce 2013 Рraţská informační sluţba Prague City Tourism prošla celou řadou změn. Prioritní poloţkou se v roce 2013 stalo posílení marketingu, public relations a propagace Prahy. Z iniciativy MHMP se v druhé polovině roku 2013 uskutečnily dvě veřejné soutěţe. První měla za cíl nalézt dodavatele pro tvorbu jednotného komunikačního vizuálního stylu pro Prahu jako turistickou destinaci, druhá měla zajistit nové jméno, logo a vizuální styl pro samotnou Praţskou informační sluţbu. 40 V obou případech byla vybrána společnost Dynamo design, jejíţ koncepce byla nejoriginálnější ze všech. Jako turistická destinace získala Praha nový komunikační vizuální styl, díky kterému můţe směle konkurovat jakékoli evropské 40 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 39

42 destinaci. Svěţí vizuální styl je postaven na emocích, záţitcích a pocitech turistů. Kromě toho v sobě nový praţský vizuální styl zahrnuje jasný a mezinárodně srozumitelný propagační slogan, který zní jako Ryzí emoce anebo Pure emotion v angličtině. Kaţdý nabízený druh proţitku Prahou je akcentován pomocí variabilního souboru citoslovcí, jako např. Wow, Oooh, Mmm, Yeah apod. Například kdyţ jde o gastronomické téma Prahy, je moţné potkat citoslovce Yum, Yippe je spojeno s dětským návštěvníkem, Shhh charakterizuje hudební proţitek. Modernost zvolené symboliky nejen vyjadřuje vstříčnost praţské destinace, ale inspiruje k její návštěvě, stává se vizitkou Prahy pro oblast cestovního ruchu v České republice a ve světě. S novým komunikačním stylem se lze setkávat uţ od prvních dní roku Mimo to získala Praţská informační sluţba nový název, logo a vizuální styl, coţ přineslo novou mezinárodně srozumitelnou identitu. K tradičnímu názvu Praţská informační sluţba se přidal i anglický ekvivalent Prague City Tourism, který jej v zahraničí plně nahrazuje. Z názvu je jasně pochopitelná činnost organizace díky tomu, ţe je jednoduchý a mezinárodně srozumitelný. Současná struktura činnosti jiţ v mnohém neodpovídala instituci vzniklé před více neţ padesáti lety. Proto se k tradičnímu názvu Praţská informační sluţba přidává anglický ekvivalent Prague City Tourism. Рři přípravě nových kampaní tak bude činnost organizace lépe vnímána doma i ve světě, vysvětlil Václav Novotný, náměstek primátora a předseda komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj cestovního ruchu. (www.praha.eu) Nová značka PIS PCT, která je pouţíváná od 1. října 2013, by měla více přilákat vnímání Praţské informační sluţby, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Logem Praţské informační sluţby Prague City Tourism se stal stylizovaný rozcestník, který má pomáhat všem turistům v lepší orientaci v určitém turistickém místě. Nové logo představuje čtyři základní směry, znázorňuje čtyři roční období a také čtyři zakladní aktivity samotné organizace. Pouţitá čtveřice barev v sobě nese svůj vlastní smysl. Červená barva je jednou z hlavních barev Prahy, působí velmi energicky, přináší sebevědomí a ţivotní sílu. 40

43 Fialová barva přináší velmi mystickou atmosféru, je magickou barvou králů. Oranţová je úzce spojena s představou slunce, bohatsvím a úrodou. Působí velmi vesele, vzbuzuje pocit radosti. Poslední barvou ze čtyř je modrá, která je úplným protipólem červené, ale působí přívětivě. Modrá barva představuje tradici, spolehlivost a komunikaci. (Výroční zpráva 2013) Marketingové kampaně, reklama a inzerce V roce 2013 byly zrealizovány Praţskou informační sluţbou Prague City Tourism dvě hlavní marketingové kampaně: Secese v Praze V prvním pololetí 2013 se Praţská informační sluţba soustředila především na propagaci praţského secesního umění a architektury. Kampaň akcentovala souběh několika významných výstav secesního umění pomocí inzerce, vytvoření letáků, PR podpory a prostřednictvím městských citylightů. Navíc, téma secese se prokázala také u zahraničních novinářů, coţ je důkazem stabilní popularity tohoto uměleckého a kulturního směru v zahraničí. Nenechte Prahu jen Praţákům! V druhém pololetí 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism se věnovala především přípravě a realizaci historicky první kampaně, jejímţ cílem bylo podporovat domácí cestovní ruch v mimosezoně, za kterou je povaţováno období od listopadu do ledna. Posláním projektu bylo nejen oţivit návštěvnost hlavního města Prahy v době, kdy se hotely potýkají se sezonním úbytkem návštěvníků, ale také zdůraznit, ţe je Praha přátelskou destinací, která stojí o domácí návštěvníky a je pro ně finančně dostupná. Praţská informační sluţba Prague City Tourism nabídla mimopraţským zájemcům výhodný pobytově-kulturní balíček, který v sobě zahrnoval ubytování v hotelu na jednu noc, návštěvu Staroměstské radnice a cyrilometodějské výstavy v Národní galerii. Kampaně se zúčastnilo 54 praţských hotelů (oslovených prostřednictvím Asociace hotelů a restaurací České republiky) a Národní galerie 41

44 v Praze. Jednotlivé nabídky bylo moţné vybrat na webu Prodej ubytování probíhal přes jednotlivé hotely. K marketingu můţeme vnést i tvorbu merchandisingu. V roce 2013 byl Praţskou informační sluţbou Prague City Tourism vydán vlastní kalendář a řada dalších marchadisingových předmětů jako USB disky, ekologické tašky s motivem Prahy, kovové odznaky, vykrajovátka na cukroví ve tvaru siluet nejvýznamnějších praţských památek, samolepky apod Veletrhy, výstavy a ostatní propagační akce v roce 2013 V roce 2013 účast Рraţské informační sluţby Prague City Tourism na veletrzích, výstavách a ostatních akcích podobného typu probíhala nejčastěji ve spolupráci s CzechTourismem, Prague Convention Bureau, Českými centry, ČSA, popř. Letištěm Václava Havla. V roce 2013 bylo Hraţskou informační sluţbou Prague City Tourism zúčastněno: celkem 5 zahraničních veletrhů, které jsou zaměřeny na volnočasovou turistiku (Ferienmesse Videň, ITF Slovakiatour Bratislava, Fitur Madrid, ITB Berlin, WTM Londýn); 6 zahraničních veletrhů v zastoupení Prague Convention Bureau, které jsou specializované na kongresovou turistiku (Confex UK 2013 Londýn, IMEX Frankfurt, M & I Asia Pacific Forum Manila, AIBTM America Chicago, IMEX America Las Vegas, EIBTM The Global Meetings & Events Expo Barcelona); 3 domací veletrhy cestovního ruchu (Holiday World, Veletrh Památky, MADI) a 6 dalších propagačních akcí (Roadshow Moskva, Prezentace programu CR Dráţďany, Secese v prostorách ČC Vídeň, Czech Street Party Brusel, City Fair Londýn, Praţská náměstí TK v ČC Vídeň). (Výroční zpráva 2013) Zahraniční Public Relations V roce 2013 práce Praţské informační sluţby Prague City Tourism se zahraničními médii probíhala nasledujícími způsoby: realizací vlastních 24 press tripů (v roce 2013 především individuální press tripy z německy hovořících zemí na téma Praha romantická) 42

45 spoluprací na realizaci press tripů spoluorganizovaných dalšími subjekty, primárně zahraničními zastoupeními CzechTourismu, popř. s hotelovými společnostmi apod. spoluprací s individuálními novináři, blogery a TV štáby na základě jejich iniciativy cíleným oslovováním novinářů tiskové zprávy, propagace specifických akcí (vlastní mediální databáze a kontakty), newsletter mediálními workshopy, tiskovými konferencemi a dalšími prezentacemi (v roce 2013 Londýn, Dublin, Berlín, New York, Vídeň, Barcelona) mediálním servisem (poskytování relevantních informací, fotografií, zprostředkování kontaktů, zpětná kontrola obsahové správnosti článků atd.) v roce 2013 PIS PCT sama zorganizovala nebo se významně podílela na press tripech pro celkem 40 novinářů a blogerů ze 13 zemí čtyř kontinentů, namátkově Le Monde (Francie), Kurier, Kronen Zeitung (Rakousko), Hamburger Abendblatt (Německo), Metro Herald (Irsko), Travel Squire (USA) a mnohé další. 41 Díky této spolupráci získala Praţská informační sluţba Prague City Tourism na 35 mediálních výstupů od článků přes blogy aţ po rozhlasové pořady Podpora PIS PCT filmového průmyslu V roce 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism věnovala zvláštní pozornost i na podporu filmového průmyslu. V tomto směru PIS PCT měla velice těsnou spolupráci především s expertní oborovou organizací Czech Film Comission. Dosud se Praţské informační sluţbě Prague City Tourism v této oblasti podařilo: zmapovat kontakty a pravidla pro komerční i nekomerční natáčení v hlavním městě formou minimanuálu v českém i anglickém jazyce. Ten je 41 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 43

46 k dispozici na adrese a podává stručný přehled kontaktů, právních i logistických aspektů filmování v Praze vytvořit speciální sekci pro filmové a televizní štáby na webu PIS PCT logisticky podpořit nekomerční natáčení televizních štábů (např. BBC 2, pořad Great Continental Railway Journeys) spolupracovat s dalšími subjekty (Czech Film Commission, Česká centra) na organizaci fam-scouting tripů pro významné představitele filmového a televizního průmyslu (Brazílie, Čína, Indie) Komunikace PIS PCT s domácí odbornou veřejností v roce 2013 Рraţská informační sluţba Prague City Tourism klade velmi velký důraz na spolupráci s odbornou veřejností. Během setkání s profesnímí organizacemi a odborníky působícími v oblasti cestovního ruchu, které proběhlo v dubnu 2013, bylo představeno nové směřování organizace. Reprezentanty jednotlivých institucí byli vyzváni k bliţší spolupráci, která povede ke komfortnějším sluţbám pro návštěvníky i samotné Praţany. (Výroční zpráva 2013) V podobném duchu se neslo i zářijové setkání honorárních konzulů České republiky v zahraničí a schůzka se zástupci městských částí pro oblast cestovního ruchu. Značný ohlas zaznamenaly bezplatné semináře pro odborníky v cestovním ruchu na téma Praha a její současné předpoklady pro turistický ruch, které jsme zorganizovali v jarním a podzimním termínu Komunikace PIS PCT s českými médii v roce 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism je pro média velice významným zdrojem informací o cestovním ruchu a o Praze vcelku. V roce 2013 vzešlo z PIS PCT 141 mediálních výstupů, a to buď formou rozhovoru, reportáţí, tiskových zpráv nebo PR článků. Praţská informační sluţba Prague City Tourism 42 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 43 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 44

47 pravidelně spolupracuje s odbornými a specializovanými periodiky (např. COT Business, ČSA Revue, TIM, TTG). Navíc představitelé organizace jsou častými hosty televizních a rozhlasových pořadů (jako Český rozhlas, Česká televize apod.). Od září do prosince 2013 spolupracovalo tiskové oddělení Praţské informační sluţby Prague City Tourism na přípravě několika desítek reportáţí pro TV Metropol, které informovaly o aktuálním dění v Praze. (Výroční zpráva 2013) Partnerství PIS PCT v roce 2013 V roce 2013 se stala Praţská informační sluţba Prague City Tourism partnerem celé řady významných kulturních a společenských akcí a konferencí. Významným se stalo partnerství filmového festivalu 48 Hours Film Project, podíleli jsme se na propagaci festivalu Praţské jaro, festivalu světla Signal, Prague Food Festivalu, velikonočních a vánočních trhů, Carnevale Praha, festivalu United Islands, Muzejní noci i Noci kostelů Turistická informační centra v roce 2013 V průběhu roku 2013 došla Turistická informační centra mnohým změnám, které vedly k modernizaci a zkvalitnění poskytování sluţeb: Turistické informační centrum na Letišti Václava Havla přestěhovalo z neveřejné zóny příletové haly Terminálu 2 do zóny veřejné (duben 2013) Ve spolupráci s Národním divadlem v Turistickém informačním centru Rytířská byla umístěna předprodejní pokladna. Tento krok prodlouţil otevírací dobu na soboty a neděle. Вyla provedena celková rekonstrukce Turistického informačního centra v Malostranské mostecké věţi, která zahrnovala kompletní novou vestavbu informačních a prodejních míst v přízemí objektu. Provoz Turistického informačního centra byl znovu zahájen na konci června Вyla provedena rekonstrukce zázemí Turistického informačního centra ve Staroměstské radnici. 44 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 45

48 V roce 2013 se stalo nejoblíbenějším Turistickým informačním centrem v Praze podle vysledků soutěţí Nejoblíbenější TIC kraje Praha TIC v Rytířské ulici. Soutěţ Nejoblíbenější TIC kraje Praha pořádá A.T.I.C. CR spolu a vydatelství Vltava-Labe-Press spolu s CzechTourismem. (Výroční zpráva 2013) Dispečink průvodců V průběhu roku 2013 průvodcovský dispečink zajistil celkem průvodcovských sluţeb (obrázek č. 11) a organizaci 8 komplexních akcí (ubytováním další servis), coţ je o 5 procent více neţ v roce Praţská informační sluţba Prague City Tourism spolupracuje se 180 průvodci a pravidelně pouţívá 120 průvodců. Průvodcovské sluţby Praţské informační sluţby Prague City Tourism jsou nabízené v 16 jazycích. Celkem bylo na akcích zajištěných dispečinkem průvodců spokojených navštěvníků hlavního města Prahy. Kromě toho v roce 2013 bylo zajištěno i 32 akcí pro novináře. Obrázek č. 11 Akce zajištěné dispečinkem průvodců Jazyk angličtina němčina francouzština italština čeština ruština španělština ostatní Počet akcí zdroj: PIS PCT, Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism je garantem kvality poskytované průvodcovské práce v Praze a dbají i na další vzdělávání průvodců, proto pravidelně organizují jejich doškolování. Navíc PIS PCT spolupracuje s Asociací průvodců České republiky a tak byla připravena platforma pro ochranu kvalifikovaných průvodců Prahou Vzdělání průvodců Vzdělání průvodců je velmi důleţitou sloţkou kvalitního cestovního ruchu. V průběhu roku 2013 Praţskou informační sluţbou Prague City Tourism bylo organizováno čtyřmi kurzy Průvodce Prahou. Kaţdý ze čtyř kurzů se skládá z 200 hodin výuky a 68 přednášek (případně instruktáţí). 46

49 Ve Výroční zprávě Praţské informační sluţby Prague City Tourism 2013 se říká: Jsme jedinou organizací v Praze, která nabízí celoţivotní vzdělávání průvodců. V roce 2013 jsme zorganizovali 82 doškolovacích akcí (lze vidět na obrázku č. 12) pro účastníků. Průvodcům rozšiřujeme znalosti o chrámových interiérech (např. kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově), nových výstavách (např. CM 863. Svatí Cyril a Metoděj, Francouzské umění ze šlechtických sbírek, Ivan Lendl: Alfons Mucha) a téměř zapomenutých lokalit (např. Starý ţidovský hřbitov v Radlicích, Barrandovské filmové ateliéry, zrekonstruovaný Ţiţkovský vysílač) a tři rekvalifikační kurzy určené průvodcům v cestovním ruchu. 45 Obrázek č. 12 Průvodcovské kurzy a doškolování Počet kurzistů 74 Počet vydaných odznaků Průvodce Prahou 102 Počet doškolovacích akcí pro průvodce 82 Počet účastníků akcí 1317 zdroj: PIS PCT, Výroční zpráva Náklady PIS PCT za rok 2013 Z finančního pohledu byl rok 2013 docela úspěšný (obrázek č. 13), protoţe Praţské informační sluţbě se povedlo drţet náklady na rozpočtové úrovni a kromě toho se povedlo oproti rozpočtu závaţně navýšit své výnosy. Z hlavní činnosti PIS PCT dostala v roce 2013 výnosy ve výši 58,5 miliony korun. Hlavní část výnosů tvořil příjem ze vstupného ve Staroměstské radnici, která je vlastnictvím hlavního města Prahy. Na druhé straně máme celkové náklady, ve výši 69,6 mil. Kč. Celkové náklady v roce 2013 přesáhly plánovaný rozpočet, ale v porovnání s výnosy jen o 11%. Vyšší náklady byly způsobeny zejména vyšší daní z příjmů právnických osob, která výrazně vzrostla kvůli změně daňového reţimu organizace. (PIS, Výroční zpráva 2013) 45 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 47

50 Obrázek č. 13 Rozbor hospodaření za rok Hlavní činnost (v tis. Kč.) zdroj: Vlastní zpracování dle výroční zprávy PIS - PCT 2013 Z finančního pohledu dosáhla organizace v doplňkové činnosti výraznějšího zisku ve výši 2,3 mil. Kč oproti původně plánovanému 1 mil. Kč, kdyţ výnosy ve výši 12,8 mil. Kč převýšily původní rozpočet o celých 45%, zatímco celkové náklady vzrostly sice také, ale z původních 7,8 mil. Kč jen o 35%. 46 Hlavním zdrojem příjmů z doplňkové činnosti v roce 2013 (obrázek č. 14) bylo vydávání periodika Přehled kulturních pořadů v Praze, který tvořil skoro polovinu všech výnosů z doplňkové činnosti. Následovali to Staroměstská radnice a trţby na turistických informačních centrech. (PIS, Výroční zpráva 2013) 46 Výroční zpráva 2013 Praţská informační sluţba Prague City Tourism. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 48

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU - je přirozeným celkem, který m{ z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací - územní celek (geografický prostor), který

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Destinační management - organizace cestovního ruchu

Destinační management - organizace cestovního ruchu Destinační management - organizace cestovního ruchu nutná podmínka pro řízení destinace cestovního ruchu 24.6.2011 Petr Kratochvíl Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Ekonomická výtěžnost TO Ostravsko Počet

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Marketing management, marketing destinace

Marketing management, marketing destinace Marketing management, marketing destinace 1 Marketing management 1. Výzkum a analýza 2. Plánování 3. Realizace 4. Kontrola 5. Hodnocení 2 Organizace marketingu Kritéria organizace marketingu: 1. Jednotlivé

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální možnosti rozvoje vybrané lokality cestovního ruchu. Bc. Kateřina Moždíková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální možnosti rozvoje vybrané lokality cestovního ruchu. Bc. Kateřina Moždíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální možnosti rozvoje vybrané lokality cestovního ruchu Bc. Kateřina Moždíková Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se zabývá

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Informace z jednání mezi agenturou CzechTourism a kraji o aktivitách v oblasti CR a vzájemné spolupráci

Informace z jednání mezi agenturou CzechTourism a kraji o aktivitách v oblasti CR a vzájemné spolupráci Informace z jednání mezi agenturou CzechTourism a kraji o aktivitách v oblasti CR a vzájemné spolupráci Většina krajů: Hlavní zaměření činnosti kraje v cestovním ruchu na rok 2007 a výhled na rok 2008»

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele PŘÍRUČKA

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele PŘÍRUČKA Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele PŘÍRUČKA DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Aktivity a činnost SM-SCR

Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Aktivity a činnost SM-SCR Aktivity a činnost SM-SCR Litovel, 25. 03. 2013 Mgr. Djamila Bekhedda Destinační management jedná se o soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci,

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Jak hodnotit kvalitu destinační společnosti?

Jak hodnotit kvalitu destinační společnosti? Jak hodnotit kvalitu destinační společnosti? Konference Destinační management turistické oblasti Jeseníky východ dne 23. dubna 2014 25.4.2014 Ing. Petr Kratochvíl 1 Kvalita současný boom? Kvalita výrobku

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Brno,

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více