Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace školní rok 2008/2009

2 OBSAH A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku a) Učební obory b) Učební plány 2008/2009 c) Volitelné a nepovinné předměty C. Údaje o pracovnících školy a) Přehled pedagogických zaměstnanců b) Přehled nepedagogických zaměstnanců c) Věková struktura zaměstnanců D. Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2008/2009 a) Přijímací řízení do ZŠ b) Přijímací řízení na SŠ E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled klasifikace školy, školní rok - I. pololetí b) Přehled klasifikace školy, školní rok - II. pololetí c) Evaluace vzdělávání d) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky s poruchou výslovnosti F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Zájmová činnost žáků b) Výsledky soutěží a olympiád c) Ostatní aktivity - kulturní akce - environmentální výchova - poznávací zájezdy a exkurze - Dny otevřených dveří - zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů d) Spolupráce s rodiči žáků f) Školní jídelna H. Plnění Minimálního preventivního programu Příloha: Plán práce školy pro školní rok 2008/2009

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název : Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace Sídlo : Petrovice u Karviné 186, Petrovice Identifikátor zařízení : Právní forma : příspěvková organizace IČO Zřizovatel : Obec Petrovice u Karviné IČO Kapacita školy : základní škola žáků mateřská škola dětí školní družina dětí školní jídelna strávníků Údaje o vedení školy : ředitel školy : Mgr. Bořivoj Vlček zástupkyně ředitele školy : Mgr. Karla Neuwirthová Adresa pro dálkový přístup : Školská rada : zřízena usnesením Rady obce na základě 168 zákona č. 561/2004 Sb., pracuje od Informace o Základní škole v Petrovicích u Karviné Současná Základní škola a Mateřská škola v Petrovicích u Karviné jako nově utvořený právní subjekt vznikla k 1. lednu Její součástí jsou bývalá Základní škola v Závadě, Mateřská škola v Petrovicích, Mateřská škola v Dolních Marklovicích, Mateřská škola v Závadě, školní jídelna v Petrovicích a školní jídelna v Dolních Marklovicích. Ve školním roce 2008/2009 měla škola následující počet dětí a žáků: a) ve třech budovách mateřských škol 100 dětí b) ve třech budovách základní školy 355 žáků c) ve čtyřech odděleních školní družiny 89 žáků d) ve dvou školních jídelnách 383 strávníci V budově petrovické základní školy je odloučené pracoviště Základní umělecké školy v Karviné. Na základě 168 zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla usnesením Rady obce při ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné zřízena školská rada. Pracuje ve složení : Ing. Hana Michlová, Eva Michlová, Jan Drab, Jaromír Krótki, Ing. Dagmar Brokešová, Radomíra Krejčová,. Mgr. Petra Hrbáčková, Marie Švancarová, Lenka Kucharczyková

4 1.1. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj.16847/96-2, s platností od Volitelné předměty Ve školním roce byly dle zájmu žáků vyučovány následující volitelné předměty : a) Informatika b) Konverzace v anglickém jazyce c) Německý jazyk d) Ruský jazyk e) Seminář z českého jazyka f) Fyzikální praktika g) Zeměpisný seminář h) Technické kreslení ch) Seminář ze společenskovědních předmětů i) Sportovní hry Nepovinné předměty Ve školním roce probíhal na škole nepovinný předmět Náboženství.

5 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Ředitel školy : Mgr. Bořivoj Vlček Zástupkyně školy : Mgr. Karla Neuwirthová Výchovná poradkyně : Mgr. Stanislava Silberová Metodik ICT : Mgr. Daniela Doležalová, koordinátorka ŠVP Metodik prevence Mgr. Petra Botorová Referentka školy : Radomíra Krejčová Ekonomka školy : Marie Švancarová a) Přehled pedagogických zaměstnanců Učitelé základní školy Mgr. Marek Cvikl Kateřina Czyžová Mgr. Marie Ďurčová Mgr. Ivana Fadrná Mgr. Andrea Filipová Mgr. Petra Hrbáčková Mgr. Hana Komárková Mgr. Irena Konečná Marta Krůželová Mgr. Jana Mühldorfová, koordinátorka EVVO Ing. Jana Macurová Eva Meisnerová Bc. Dagmar Prusová Mgr. Darina Scheinarová Mgr. Beatrice Stařičná Mgr. Věra Stempěnová Mgr. Mariana Szwedová Mgr. Markéta Istlová Mgr. Jarmila Trojková Mgr. Kateřina Uhrová Dagmar Vlčková Mgr. Jolana Zipserová Učitelky mateřské školy -budova Petrovice Jiřina Drlíková Lydie Grzybková Radomíra Wágnerová Pavlína Jancová -budova Marklovice Lenka Kucharczyková Karin Topolčanová Lucie Vidličková -budova Závada Helena Kožuszniková Markéta Hučková

6 Vychovatelky školní družiny -budova Petrovice Marcela Piwodová Lidye Voĺanská -budova Marklovice Lenka Strýčková -budova Závada Dana Gorecká b) Přehled nepedagogických zaměstnanců Marcela Bayerová Vlastimír Brabec Anna Burzyková Jiřina Dudová Ludmila Ďuricová Gabriela Filipczyková Jana Kaplitová Eva Kornalíková Věra Kružolková Jiří Kucharčík Daniela Křevká Antonie Kwiczalová Eliška Malinová Jana Meleková Šárka Mladěnková Dana Nagyová Ladislav Neuwirth Alena Opolková Dana Přerovská Vlasta Sedláčková Eva Schneebergerová Helena Uhrová Jana Večerková Štěpánka Volková Anna Paloszová

7 c) Věková struktura zaměstnanců k Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku celkem 40 pedagogů, z toho 2 muži (5%) a 38 žen (95%). Kategorie zaměstnanců do 30 let let 46 let důchodový věk celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen důchodový věk celkem z toho žen celkem celkem pedagogičtí nepedagogičtí celkem z toho žen

8 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ U ABSOLVENTŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 a) Přijímací řízení žáků na střední školy a učební obory V tomto školním roce ukončili docházku celkem 44 žáci. Z toho 29 žáků bylo přijato ke studiu ukončenému maturitní zkouškou, přičemž 4 z nich budou studovat na soukromých školách a 25 žáků na školách státních. Po prázdninách 8 žáků nastoupí do tříletých učebních oborů. Z nižšího než devátého ročníku letos vyšlo 7 žáků. Ve školním roce 2008/2009 bylo přijato ke studiu 72,5 % žáků školy, čímž jsme se nijak výrazně neodchýlili od výsledků předchozích let. Studijní a učební obory, na které se letos žáci při výběru zaměřili: Studijní obory zakončené maturitou : - gymnázium - mechanik strojů a zařízení - strojírenství - mechanik seřizovač - lyceum - obchodník - obchodně-podnikatelská činnost - jezdectví a chovatelství - zdravotnický asistent - hotelnictví a turizmus Učební obory : - kuchař číšník - důlní zámečník - zedník

9 Přehled o přijetí žáků ZŠ Petrovice u Karviné na střední školy třída žáků SŠUS G SOŠMS SOŠMSt SOUMSt CSŠM SOUS SOUSt OUPŠS CBM Další kola 9. A chlapci 9. A dívky 9. B chlapci 9. B dívky 7. B chlapci 6. A dívky 8. B dívky 8. B chlapci Celkem Celkem 100% 0% 25% 10% 27,5% 10% 72,5% 2,5% 20% 5% 27,5% 2,5% Zkratky: SŠUS střední škola umělecká soukromá i státní G gymnázium SOŠMS střední odborná škola s maturitou soukromá SOŠMSt střední odborná škola s maturitou státní SOUMSt střední odborné učiliště s maturitou státní CSŠM celkem střední školy s maturitou SOUS střední odborné učiliště bez maturity soukromé SOUSt střední odborné učiliště bez maturity státní OUPŠS odborné učiliště a praktická škola bez mat. soukr. CBM celkem bez maturity b) Přehled o výsledcích zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2009/2010 Zápis do prvního ročníku naší školy proběhl ve všech budovách dne Počet odkladů ze zápisu v únoru 2008 (žáci nastoupí do 1. ročníku v září 2009) 7 Počet nově zapsaných žáků 46 Počet odkladů ze zápisu v únoru 2009 (žáci nastoupí do 1. ročníku v září 2010) 3 Počet žáků 1. ročníku celkem: 53 Plánovaný počet tříd 1. ročníku: (pracoviště Závada má spojenou 1. a 3. třídu; 2. a 4. třídu) 3

10 c) Přehled o výsledcích zápisu do MŠ pro školní rok 2009/2010 Zápis do MŠ proběhl na všech pracovištích dne Budova Počet zájemců Přijaté děti Petrovice Dolní Marklovice Závada 8 8

11 E. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ a) Přehled klasifikace žáků, školní rok 2008/ I. pololetí

12 b) Přehled klasifikace žáků, školní rok 2008/ II. pololetí

13 Tabulka klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech

14 c) Evaluace vzdělávání (hodnocení vzdělávání v porovnání s jinými základními školami) Projekt Kalibro Ve školním roce 2008/2009 se naše škola tradičně zúčastnila projektu Kalibro. V letošním roce byli vybráni pro testování žáci sedmých a pátých tříd v hlavních předmětech. Kalibro 49 7.ročník 2008/ Předmět Průměrná úspěšnost ZŠ 7. A 7. B ZŠ ZŠ malá ZŠ velká ZŠ Česká Petrovice vesnice města města republika Český jazyk 55,2 56,0 56,5 54,9 54,3 58,3 55,2 Anglický jazyk 57,7 57,7 58,1 54,3 55,4 63,8 57,7 Matematika 42,8 53,7 39,7 40,2 42,3 46,5 42,8 Kalibro 49 5.ročník 2008/ Předmět Průměrná úspěšnost ZŠ 5. A 5. B ZŠ ZŠ malá ZŠ velká ZŠ Česká Petrovice vesnice města města republika Český jazyk 56,1 52,5 59,7 58,4 58,6 63,0 59,5 Anglický jazyk 60,2 53,0 67,5 59,6 60,2 65,3 61,4 Matematika 38,7 36,1 41,3 43,4 44,5 49,6 45,3

15 d) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z doporučení Pedagogickopsychologické poradny a Speciálního pedagogického centra. Na základě doporučení odborného pracoviště byla žákům poskytována jedna hodina náprav týdně nad rámec běžné výuky. V budově základní školy Petrovice pracovaly tři vyškolené učitelky se 17 žáky, kteří byli rozděleni do tří skupin. V Závadě se věnovala jedna učitelka dvěma žákům. Cílem náprav u dětí bylo rozvíjení artikulačních schopností, sluchového a zrakového vnímání, práce s gramatickými přehledy učiva a jejich využití v praxi. Snahou učitelek bylo také rozvíjení orientace v prostoru. Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla v pracovně speciálního pedagoga mimo třídu. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při naplňování IVP.

16 F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jak stanovit pravidla třídy PPP srpen 2008 třídní učitelé Angličtina pro nejmenší KVIC Mgr. Filipová Jak mít rád matematiku KVIC Mgr. Fadrná Školní vzdělávací program NIDV listopad 2008 Mgr. Doležalová Náměty pro interaktivní češtinu Fraus Mgr. Silberová p. Meisnerová Řeč těla KVIC Mgr. Hrbáčková Putování časem KVIC Mgr. Hrbáčková Prožitková angličtina KVIC duben 2009 Mgr. Ďurčová Dialog bez bariér angličtina KVIC duben 2009 Mgr. Filipová Pokročilé techniky v MS Wordu Ostravská univerzita květen 2009 Mgr. Trojková Mgr. Scheinarová Mgr. Fadrná Mgr. Zipserová Mgr. Komárková Příprava učitele s prezentačním Ostravská květen 2009 programem MS Power Point univerzita Inspirace pro český jazyk KVIC Mgr. Hrbáčková Rozšiřující studium informatiky rozšíření o obor Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Ostravská univerzita Ostravská univerzita šk.rok šk.rok Mgr. Doležalová Mgr. Botorová

17 G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI a) Zájmová činnost žáků kroužky Petrovice Matematický Matematický Matematický Počítačový Počítačový Českého jazyka Anglického jazyka Dramatický Sborový zpěv Výtvarných technik Keramický Řemeslných technik Sportovní Sportovní Florbalový Šachový Ručních prací Mgr. Neuwirthová Mgr. Mühldorfová Mgr. Stařičná Mgr. Doležalová Mgr. Uhrová Mgr. Zipserová Mgr. Ďurčová Mgr. Komárková Mgr. Botorová Pivodová Pivodová Bc. Prusová Mgr. Istlová Mgr. Uhrová Mgr. Vlček Mgr. Stařičná Krůželová Marklovice Počítačový Anglického jazyka Dramatický Keramický Pěvecký Sportovní Florbalový Mgr. Trojková Strýčková Mgr. Fadrná Mgr. Scheinarová Mgr. Scheinarová Mgr. Fadrná Prus Závada Počítačový Výtvarný Anglického jazyka Mgr. Hrbáčková Mgr. Filipová Mgr. Filipová

18 Tabulka zapojení žáků do zájmových útvarů

19

20 b) Výsledky soutěží, olympiád a další aktivity žáků Žáci naší školy se zúčastnili v hojném počtu školních kol soutěží a olympiád téměř ve všech předmětech. Řada žáků pak soutěžila dále v městských a okresních kolech různých sportovních a vědomostních soutěží. Okresní kola soutěží Předmět Název soutěže Jméno Umístění Jazyk český Olympiáda Tkočová K Mrkvová B. úspěšný řešitel Jazyk anglický Olympiáda Bambušková I. 8. Kozielová S. úspěšný řešitel Matematika Olympiáda Z 5 Grzybková D. Michlová K úspěšný řešitel Tkočová L Slanina D. Olympiáda Z 6 Hrbáčková A. úspěšný Olympiáda Z 7 Švancara M. Firlová K. Veliká T. Šotola M. Zeměpis Olympiáda Kabotová A. Veliká T. Haratková N. řešitel úspěšný řešitel Olympiáda Z8 Beták T. úspěšný řešitel úspěšný řešitel Dějepis Olympiáda Tkočová K. úspěšný řešitel Hudební výchova Přišlo jaro k nám Řeháková P.- sólo 2. Řeháková P., Marková K. 2. Městská kola soutěží Předmět Název soutěže Jméno Umístění Tělesná výchova Pěvecká soutěž Dějepis Peking 2008 vědomostní ZŠ Petrovice 2. soutěž Vybíjená dívek ml.dívky 3. Přišlo jaro k nám Řeháková P. 1. Barčáková K. 1. Muzeum bez hranic Šotola V. 1. Náš region Tabaková R. 4. Drabová D. 5.

21 Ostatní soutěže Předmět Název soutěže Jméno Umístění Tělesná výchova 8. ročník mezinárodního ZŠ Petrovice 3. turnaje ve florbale O pohár starosty Petrovic Česko polský turnaj ve Flašková K. 3. stolním tenise Piechaczková M. 5. Madecký R. 5. Mezinárodní běh mezi Staníček R. 1. pomníky povstalců Pullman V. 1. Švancara M. 1. Uliarczyková N. 1. Šotola M. 2. Ledvoň N. 3. Vrábel M. 5. Dále se žáci školy zúčastnili těchto soutěží: Recitační soutěž pro 1. a 2. ročník Čtenářská soutěž ročníků Matematická soutěž ročníků Matematická soutěž pro 1. a 2. stupeň Matematický klokan Soutěž v počítačové grafice Soutěž (nejen) v informatice Dopravní soutěž Česko-polský turnaj ve stolním tenise Učíme se anglicky Vědomostní soutěž v muzejních znalostech regionu Zeměpisná soutěž (fotografická) Literární soutěž c) Ostatní aktivity Kulturní akce Podzimáček - akce s rodiči dětí MŠ (Petrovice) Podzimáček - akce s rodiči dětí MŠ (Závada) Podzimáček akce s rodiči dětí MŠ (Marklovice) Jak zvířátka potrestala vandala - pohádka pro rodiče MŠ (Marklovice) Mikulášská nadílka MŠ (Marklovice) Mikulášská nadílka MŠ (Petrovice) Zpívání u vánočního stromečku MŠ (Petrovice) Vánoční besídka MŠ (Petrovice) Vánoční nadílka MŠ (Závada) Vánoční kouzlení s rodiči ZŠ (Marklovice) Vánoční překvapení pro rodiče ZŠ (Petrovice) Vánoční pohádka Dárek hrají rodiče + učitelky MŠ (Marklovice) Vánoční pohlazení besídky ZŠ (Závada) Vánoční besídky ZŠ (Petrovice, Marklovice)

22 O nejkrásnějšího sněhuláčka - akce s rodiči dětí MŠ (Marklovice) Karneval vystoupení dětí MŠ a ZŠ (Marklovice) Karneval vystoupení dětí MŠ a ZŠ (Petrovice) Karnevalové vítání jara ZŠ + MŠ (Závada) Tvůrčí dílna pro děti a rodiče velikonoční kraslice MŠ (Petrovice) Loučení s paní Zimou vynášení Moreny k Petrůvce MŠ (Marklovice) Velikonoční jarmark ZŠ (Petrovice) Velikonoční jarmark ZŠ (Petrovice) Jarní olympiáda opékání párků + soutěže ZŠ (Závada) Talent školy ZŠ (Petrovice, Marklovice, Závada) Besídka ke Dni matek MŠ (Marklovice) Besídka ke Dni matek MŠ (Petrovice, Závada) Program pro babičky z domu s pečovatelskou službou MŠ (Marklovice) Pohádkový les ZŠ (Marklovice) Vystoupení dramatického kroužku ZŠ (Perovice) Cesta pohádkovým lesem akce s rodiči dětí MŠ (Marklovice) Radovánky odpoledne pro děti a rodiče MŠ (Závada) Besídka pro rodiče 5.B (ZŠ Marklovice) Den otců zábavné odpoledne ZŠ (Závada) Environmentální výchova Oporou ekopedagogického usilování se od podzimu 2000 stal vládou schválený Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO), který si klade za cíl zvýšit povědomí a znalosti obyvatel České republiky o životním prostředí, jeho problémech a potřebách. Na naší škole se vytváří komplexní roční plán EVVO od roku Hlavním cílem je poskytnout všem dětem v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje, vytvářet etické a morální postoje žáků, vytvářet lepší atmosféru školy, zlepšit spolupráci rodičů, učitelů a veřejnosti. V roce 2008/2009 byly organizovány soutěže o přírodě, sběr druhotných surovin a přírodnin, spolupracovalo se se Svazem myslivců v Karviné, se střediskem ekologické výchovy Vita Ostrava, se Stanicí mladých přírodovědců v Karviné. Škola je součástí sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. Již druhým rokem se naše škola zapojila do soutěže ve sběru víček z PET láhví. Celkem žáci odevzdali víček. Vítězná třída získala od nadace Zdravé město Karviná drobné ceny. Přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u mladé generace, nás vedlo k opětovnému zapojení do soutěže ve sběru starého papíru. Soutěž vyhlašuje společnost A.S.A., cílem společnosti je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Žákům petrovické školy se povedlo nasbírat kg papíru. Globe je dlouhodobý program, který probíhá ve 134 zemích světa. Již druhým rokem jsme se zapojili do tohoto projektu, který byl v tomto školním roce zaměřen na meteorologii a hydrologii. Žáci sedmých ročníků měřili aktuální teplotu říčky Petrůvky, její Ph, hloubku a čistotu. Snahou pedagogů bylo vzbudit u dětí hlubší vztah k přírodě a k místu svého bydliště. Nově se žáci v tomto školním roce zapojili do programu Recyklohraní. Cílem projektu bylo naučit a vést žáky ke správnému třídění odpadu. Do školy byl umístěn kontejner na elektrozařízení a sběrné boxy na baterie a monočlánky. Naše škola získala 461 bodů. Tento bodový zisk byl odměněn učební pomůckou mapou Měsíce. V příštím školním roce budeme v projektu pokračovat.

23 Poznávací zájezdy a exkurze 1.A Mgr. Ďurčová ZOO Ostrava 1.B Mgr. Scheinarová Liščí Mlýn 1.C Mgr. Filipová Divadlo Český Těšín, Archeopark 2.A Mgr. Komárková ZOO Ostrava 2.B Mgr. Trojková Liščí Mlýn 2.C Mgr. Filipová Divadlo Český Těšín, Archeopark 3.A Mgr. Jiřincová Jablunkov 3.B Mgr. Trojková Liščí Mlýn 3.C Mgr. Hrbáčková Divadlo Český Těšín, Archeopark 4.A Mgr. Uhrová Polanka Mosty u Jablunkova 4.B p. Vlčková Liščí Mlýn 4.C Mgr. Hrbáčková Divadlo Český Těšín, Archeopark 5.A p. Krůželová Lomná - Mionši 5.B Mgr. Fadrná Liščí Mlýn 5.C Mgr. Hrbáčková Divadlo - Český Těšín, Archeopark 6.A Mgr. Doležalová Ostrava Černá louka 6.B Mgr. Istlová Štramberk 7.A Mgr. Botorová Mosty u Jablunkova 7.B p. Czyžová Polanka Mosty u Jablunkova 8.A Mgr. Zipserová Polanka Mosty u Jablunkova 8.B Mgr. Silberová Ostrava lanové centrum 9.A Mgr. Stařičná Polanka - Mosty u Jablunkova 9.B Mgr. Mühldorfová Ostravice - Sepetná 1. A + 2.A Mgr. Ďurčová, Planetárium Ostrava Mgr. Komárková 1.B 5.B (TU) Planetárium Ostrava 1.B - 5.B (TU) Hasičská zbrojnice Karviná 1.A 5. A (TU) Hasičská zbrojnice Petrovice r. Mgr. Silberová, Dějepisná exkurze Brno Mgr. Zipserová 7.B + 8.B Mgr. Silberová Technické muzeum Petřvald 6. 9.r. Mgr. Botorová, Osvětim - Polsko Mgr. Doležalová MŠ Petrovice ZOO Ostrava Planetárium Ostrava Hasičská zbrojnice Karviná Říjen květen Návštěvy statku v Olšinách MŠ Marklovice Planetárium Ostrava

24 Ekologická farma - Hrčava Dětský koutek park B. Němcové Chata Hrádek Říjen květen Návštěvy statku v Olšinách MŠ Závada Ekologická farma Hrčava Archeopark Podobora Dny otevřených dveří Jednou někdo řekl : Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe. O své radosti se dělíme hlavně s těmi, které máme nejraději. Proto proběhly stejně jako v minulých školních letech v naší škole Dny otevřených dveří pro rodiče a v pracovišti Závada, a pro rodiče 1. 5.třídy na pracovištích Petrovice a Marklovice. Rodiče mohli prožít atmosféru v různých vyučovacích hodinách. Zábavná forma výuky dokazovala, jak bohatý a tvárný je náš mateřský jazyk, z kolika informací mohou děti čerpat, jak rády a bez ostychu pracují se vším, co náleží k pokroku. Děti se nadšeně předváděly, očima sledovaly reakce blízkých. Radost dětí z vlastního pokroku je zároveň radosti rodiče a pedagoga. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V uplynulém školním roce byla naše škola zapojena do dvou probíhajících projektů: 1) Projekt Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách. Řešitelem tohoto projektu byla Ostravská univerzita a ZŠ a MŠ Petrovice byla jedním ze čtyř partnerů projektu. 2) Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. Cílem projektu je zvýšení úrovně kvality škol a vzdělávacího potenciálu pedagogů. V průběhu školního roku probíhalo úvodní testování žáků. ZŠ a MŠ Petrovice se dále podílí na přípravě projektů: 1) Cesta ke zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ 2) Podpora zájmu žáků o studium a pozdější uplatnění v technických oborech se zaměřením na strojírenství v MSK. d) Spolupráce s rodiči žáků V průběhu školního roku 2008/2009 působila ve škole dvě Sdružení rodičů a přátel školy. Výbor a zástupci jednotlivých tříd pracovišť Petrovice a Dolní Marklovice se scházeli k jednání s vedením školy zpravidla ve složení : Předseda SRPŠ : Jan Drab Pokladní SRPŠ: Ing. Hana Michlová Členové: 1-2 zástupci z jednotlivých tříd ZŠ

25 Činnost : - pravidelné schůzky členů výboru s vedením školy - členské schůze SRPŠ - organizace plesu školy ( ) - karneval pro žáky MŠ a ZŠ pracoviště Marklovice ( ) - karneval pro žáky MŠ a ZŠ pracoviště Petrovice ( ) - diskotéka pro žáky ročníku ( ) - dětský den Příspěvky SRPŠ : - nákupy sportovních potřeb - drobné nákupy a odměny na soutěže - LVVZ příspěvky na dopravu - rozloučení se žáky 9. ročníků - škola v přírodě - dárky pro prvňáky - autobus, vstupné do kin a planetária - Den dětí - Petrovický talent nájem sálu a ceny pro vítěze Výbor a zástupci tříd pracoviště Závada se scházeli k jednání s vedením školy ve složení : Předseda SRPŠ: Jana Večerková Pokladní SRPŠ: Kateřina Božíková Členové: Karel Večerek, manželé Flaškovi, Grussmannovi, Krulovi, Olšokovi, Salamonovi, Ve školním roce 2008/2009 SRPŠ uspořádalo : - setkání dětí s rodiči opékání párků - ples školy ( ) - bruslení dětí s rodiči (2 akce) - dětský karneval ( ) - dětské radovánky ( ) Příspěvky SRPŠ : - knihy pro vycházející čtvrťáky - balíčky na Mikuláše - pronájem ledové plochy ( celkem 3 akce ) - ekologický program Vita - veškeré vstupné do divadel a do planetária - autobus a vstupné na školním výletě - knihy pro prvňáky - dárky dětem na radovánky - výtvarné potřeby - snídaně po Noci s Andersenem e) Školní jídelna Vedoucí ŠJ : Štěpánka Volková ŠJ pracoviště Petrovice č.186 Ve školní kuchyni se připravuje celkem 379 obědů.

26 Strávníci : roč roč. 145 děti MŠ Petrovice 40 děti MŠ Závada 20 pracovníci školství 40 jiní strávníci 49 ŠJ pracoviště Dolní Marklovice Ve školní kuchyni se připravuje celkem 114 obědů. Strávníci : roč roč. 8 žáci MŠ 40 pracovníci školství 15 jiní strávníci 9

27 H. PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola Petrovice u Karviné má kapacitu 450 žáků ( včetně elokovaných pracovišť ), stav žáků ve šk. roce 2008/2009 byl 355 žáků.funkci školního metodika prevence vykonává Mgr. Petra Botorová. ŠPM má vypsány konzultační hodiny.na realizaci MPP se podílí pedagogové na všech pracovištích ZŠ. Škola nemá školního psychologa. Specializované programy (exkurze, besedy, přednášky) uplatněné směrem k výchově problémových a sociálně handicapovaným jedincům, kterými jsou MPP prováděny Individuální vedení žáků se SPU Schránka důvěry ŠVP Formy spolupráce s rodiči Třídní schůzky Beseda k volbě povolání Beseda o šikaně Ostatní akce (kultura, sport) Ostatní akce - 84 akce (karnevaly, diskotéka pro II.stupeň ZŠ, Den Země, besídky k Svátku matek, oslavy Dne dětí, sportovní aktivity s družební školou polského Godowa ) Volnočasové aktivity při školách 3 oddělení ŠD, zapojeno 89 žáků 31 zájmový kroužek, zapojeno 344 žáci Předpokládané prázdninové akce Letní tábor, účast 35 žáků Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna Karviná SPC při ZŠ Komenského, Karviná - Nové Město KVIC Karviná VŠ Pedagogové mají zájem o další vzdělávání v oblasti prevence týkající se témat : Legislativa - jak napomáhá řešení výchovných problémů, sociálních problémů Jak zvládat agresivitu mládeže Drogy Kouření Mimořádné akce, projekty Preventivní programy se připravují pro žáky 1. a 2. stupně. Organizátory těchto akcí byli Renarkon Ostrava, MěDK Karviná, Policie ČR, organizace Pavučina, Probační a meditační centrum Karviná. Žáci se zúčastnili soudního přelíčení u Okresního soudu v Karviné. Škola organizuje družbu se školou v Godowě a stará se o volnočasové aktivity dětí ( hlavně v oblasti sportu ). V uplynulém školním roce se žáci zapojili do těchto akcí a projektů: - Evropské státy a jejich tradice - Řemeslný jarmark

28 - Kdo přežije? - Talent školy - Projekt Recyklohraní - Škola v přírodě - Lyžařský kurz - Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků Sociálně patologické jevy, které se ojediněle vyskytly, škola řešila průběžně. Za účasti Odboru sociálně právní ochrany dětí v Karviné řešila výchovná komise úspěšně i neúspěšně neomluvenou absenci žáků.

29 PŘÍLOHA Plán práce školy pro školní rok 2008/2009 ZŠ Petrovice u Karviné (pracoviště Petrovice, Dolní Marklovice, Závada ) Září Zahájení školního roku 2008/ Adaptační kurz (Mgr. Botorová, Mgr. Doležalová, Mgr. Mühldorfová) Volba povolání náměstí TGM Karviná 9. A, 9. B (Mgr. Silberová, p. Stašková) Škola v přírodě (Mgr. Trojková, Mgr. Fadrná) Schůzka předsedů předmětových komisí SRPŠ Petrovice (ŘŠ) Návrhy do školské rady (ŘŠ) do Aktualizovat provozní řády učeben, nahlásit kroužky, odevzdat tematické plány ŘŠ (všichni) Ukázka dravců na TJ Inter Petrovice (Mgr. Trojková) Prevence soc. patol. jevů Renarkon 5.A, 5.B, II. stupeň (TU) Schůzka PO ŘŠ (ŘŠ) Vědomostní soutěž Peking 2008, Bohumín (Mgr. Istlová) Schůzka preventivního týmu (Mgr. Botorová), Pedagogická rada, třídní schůzky volby do školské rady (pracoviště Petrovice) Třídní schůzky (pracoviště Marklovice) Říjen Zahájení činnosti zájmových útvarů (vedoucí ZÚ) Aktivity 2008/2009 (jednotliví učitelé) Den otevřených dveří - pracoviště Závada (Mgr. Filipová, Mgr. Hrbáčková) Karvinská stezka soutěž (Mgr. Mühldorfová) Výukový program v ZOO Ostrava (Mgr. Mühldorfová) Den otevřených dveří 1. třída pracoviště Marklovice, Petrovice (Mgr. Scheinarová, Mgr. Ďurčová) Zahajovací písemné práce ČJ, M (Mgr. Trojková) Schůzka výchovných poradců (Mgr. Silberová) Sběr papíru (Mgr. Hrbáčková) SPC Karviná, schůzka s učiteli (Mgr. Silberová) Po hranicích Petrovic, tř. (Mgr. Hrbáčková, Mgr. Filipová) I. kolo vědomostní soutěže s regionální tematikou (Mgr. Botorová) Odvoz starého papíru (Mgr. Hrbáčková)

30 Odevzdání výsledků písemných prací (Mgr. Trojková) Volba povolání Dakol (Mgr. Botorová) Ukázková hodina (Mgr. Mühldorfová) Podzimní prázdniny Státní svátek Třídní kola zeměpisné olympiády (Mgr. Prusová) Kultura: Křižovatky - 9. ročníky (TU) Princ Bajaja - I. stupeň Závada Tři mušketýři - 8. ročníky (TU) Listopad Zeměpisná projekce Brazílie, Bohumín (Bc. Prusová) MO třídy Petrovice (Mgr. Trojková) MO tříd Petrovice (Mgr. Trojková) Předmětová komise ČJ (všichni) Předmětová komise D (všichni) Soutěž ZOO Ostrava (Mgr. Muhldorfová) Státní okresní archiv exkurze žáků 7. roč. (Mgr. Botorová) Dějepisná soutěž žáci 6. roč. (Mgr. Zipserová) Sportovní odpoledne třídy Marklovice (Mgr. Trojková, Mgr. Uhrová) Literární soutěž žáci 7. roč. (Mgr. Zipserová) Dějepisná exkurze Brno (Mgr. Silberová, Mgr. Zipserová) Pěvecká soutěž Zpěváček lidových písní, Marklovice (Mgr. Scheinarová) Školní kolo pěvecké soutěže (Mgr. Botorová) Schůzka preventivního týmu (Mgr. Botorová) Pedagogická rada, třídní schůzky Petrovice Schůzka s rodiči žáků 9.tříd volba povolání (Mgr. Silberová) Finále soutěže v ZOO Ostrava (Mgr. Mühldorfová) Soudní přelíčení pro žáky 9. ročníků (Mgr. Botorová) Školní kolo zeměpisné olympiády (Bc. Prusová) Třídní schůzky Marklovice, Závada Předmětová komise cizích jazyků Schůzka PO ŘŠ (vedoucí pracovníci) Šplh žákyň (Mgr. Istlová) Dějepisná soutěž žáci 6.roč. (Mgr. Zipserová) Recitační soutěž třídní kola (Mgr. Zipserová) Kultura: O dobru a zlu - Závada Hodina zpívání - Závada Co je to folk ročníky (TU) Aprílová škola ročník - Závada (TU)

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Mgr.Roman Hamrus ředitel školy OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více