Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol"

Transkript

1 Projekt je financován z Evropského integračního fondu Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol Jana Vavrečková Karolína Dobiášová VUPSV, v.v.i. 2012

2 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (FSV UK Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) Ing. Jan Molek, CSc. (JU České Budějovice) Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 jako svou 442. publikaci Vyšlo v roce 2012, 1. vydání, počet stran 65 Tisk: VÚPSV, v.v.i. Recenze: RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D. PaeDr. Věra Kolmerová ISBN

3 Abstrakt Nedílnou součástí většiny evropských zemí, Českou republiku nevyjímaje, je přicházející populace imigrantů s nezanedbatelným podílem svých dětí. Již v roce 2006 studovalo jenom na úrovni EU-15 na základních školách 15 % dětí s migrační minulostí a jejich počet se v průběhu minulých let zněkolikanásobil. V České republice navštěvuje ve školním roce 2011/2012 základní školu dětí cizinců, z toho děti cizinců z třetích zemí tvoří 70 %. Předložená publikace se zabývá hodnocením integrace a školní úspěšnosti těchto dětí, tj. dětí cizinců z třetích zemí ve věku povinné školní docházky v českých vzdělávacích zařízeních. Zdrojem poznatků jsou dva základní prameny; mezinárodní šetření OECD PISA (dotazníkové šetření z roku 2009 na 290 vybraných českých školách - děti cizinců z třetích zemí jsou vyselektovány z celkového souboru dotázaných žáků) a řízené rozhovory s představiteli základních škol s nejvyšším zastoupením dětí cizinců z třetích zemí v Praze (realizace v roce 2011)). Publikace se zaměřuje na analýzu rodinného a materiálního zázemí žáků, otázky týkající se předškolní a zejména školní výchovy, prospěchovými parametry těchto dětí i jejich mimoškolními aktivitami. Informačně podnětné je hodnocení české školy a učitelů očima dětí zahraničního původu i jejich plány a perspektivy v dalším životě. Řízené rozhovory doplňují dotazníkové šetření a aktualizují jej v konfrontaci se současnou situací. Publikace obsahuje doporučení pro zkvalitnění integračního procesu dětí původem z třetích zemí a závěrečné shrnutí zjištěných poznatků. Klíčová slova: výchova a vzdělání, povinná školní docházka, integrace, dětí cizinců z třetích zemí Abstract An integral part of most European countries, including the Czech Republic, is the incoming immigrant population with a significant proportion of their children. Already in 2006, 15% children with a migration background studied in primary schools at the level of EU-15 and their number has multiplied over the years. In the Czech Republic children of foreigners attend primary schools during the school year 2011/2012, including children of foreigners from third countries account for 70%. This publication deals with the evaluation of integration and educational success of these children of foreigners from third countries at the age of compulsory school attendance in the Czech educational institutions. A source of knowledge consists of two basic sources; international OECD PISA survey (questionnaire survey 2009 in 290 selected Czech schools - children of foreigners from third countries are selected from total set of surveyed pupils), and structured interviews with representatives of primary schools with the highest proportion of children of foreigners from third countries in Prague (implementation in 2011). This publication is focused on the analysis of family and material background, issues relating to pre-school and school education, merit parameters and out-of-school activities of these children. The assessment of the Czech school and teachers through the eyes of children of foreign origin, their plans and prospects later in life are very incentive. Structured interviews complement the survey and update it in confrontation with the current situation. The publication contains recommendations for improving of the integration process of children from third countries and the final summary of findings. Key words: education and training, compulsory school attendance, integration, children of third country nationals

4 4

5 Obsah Úvod... 7 Konceptuální rámec výzkumu...8 Část I Mezinárodní šetření OECD PISA 1. Cíle a metody šetření OECD PISA Výsledky šetření Struktura výběrového vzorku Věk respondentů Pohlaví respondentů Země narození respondenta a jeho rodičů Velikost místa bydliště Kraj Rodinné a materiální zázemí žáků Struktura domácnosti Jazyky v rodině Vzdělání rodičů Postavení rodičů v zaměstnání a jejich status Vybavení domácnosti Předškolní výchova a škola Návštěva mateřské školy Věk nástupu do základní školy Typ školy, kterou žáci a studenti navštěvují Příchod dětí zahraničního původu do ČR, jejich prospěch a mimoškolní aktivity Věk příchodu dětí cizinců do České republiky Prospěch ve škole, opakování ročníku a mimoškolní aktivity Hodnocení školy, učitelů a vzdělanostní cíle a perspektivy Hodnocení školy, jako vzdělávací instituce Hodnocení školy jako sociální instituce Hodnocení učitelů Vzdělanostní cíle respondentů a očekávání rodičů Čtenářské aktivity Čas strávený čtením pro radost Hodnocení čtenářských aktivit Frekvence čtení tištěných materiálů Návštěva knihovny a její důvody Frekvence využití informačních technologií Část II Řízené rozhovory s představiteli vybraných ZŠ v Praze 1. Cíle a metody kvalitativního šetření Základní poznatky šetření Zkušenosti s výukou dětí cizinců (CTZ) na základních školách a změny v průběhu posledních pěti let Charakteristiky žáků-cizinců očima pedagogů

6 2.3 Specifika jednotlivých národností Zjištěné poznatky o žácích původem z Vietnamu a Číny Zjištěné poznatky o žácích z ruskojazyčného prostředí Doporučení na integraci žáků zahraničního původu do základních škol očima jejich pedagogů Závěry Literatura

7 Úvod Úvod Statistické údaje z oblasti vzdělávání dokládají permanentní nárůst dětí cizinců na všech typech českých škol; nejvyšší počet těchto dětí zaznamenáváme na základních školách. Oproti školnímu roku 2005/2006 došlo ve školním roce 2011/2012 k nárůstů dětí cizinců na českých základních školách o 16,5 %, což v absolutních číslech představuje v roce 2011/ žáků zahraničního původu, přičemž děti cizinců z třetích zemí tvoří více než 70 %. V realitě to znamená, že učitelé základních škol v České republice vyučují celkem více než deset tisíc (10 060) dětí pocházejících ponejvíce z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a dalších v ČR frekventovaných třetích zemí. Sledovat integraci a prospěch těchto dětí doporučují země s bohatou migrační minulostí (třetí a čtvrtou generací imigrantů - Německo, Rakousko, Francie, Anglie), neboť jejich zkušenosti ukazují, že i s trvalým pobytem a státním občanstvím hostitelské země nemusejí být do většinové společnosti integrováni. Například v Rakousku je statisticky prokázán horší prospěch dětí cizinců z třetích zemí ve srovnání s domácí populací, následné horší uplatnění na trhu práce a vyšší závislost na sociálních dávkách. 1 I v České republice, jejíž počet cizinců na domácím obyvatelstvu je nesrovnatelně nižší, 2 je nezbytné monitorovat a hodnotit integraci a školní úspěšnost dětí cizinců z třetích zemí, především pak v průběhu povinné školní docházky. Svým dílem by k poznání tohoto fenoménu měla přispět i předložená studie opírající se o: - výsledky mezinárodního šetření OECD PISA (část I.), - řízené rozhovory s řediteli (učiteli) vybraných základních škol v Praze s nejvyšším zastoupením cizinců ve třídách (část II). 1 2 Gesemann, F., Indikatoren der Integration im Bildungsbereich, INTI-Projekt Indicators of Immigrant Integration, Berlín 2006 K činil podíl cizinců na obyvatelstvu v Rakousku deset a půl procent, v ČR čtyři procenta. 7

8 Konceptuální rámec výzkumu Konceptuální rámec výzkumu 1. Vzdělávání a integrace dětí migrantů perspektivou zahraničních výzkumů V současné době, která bývá také označována věkem migrace (Castles, Miller 2003), jsou nedílnou součástí vyspělých zemí kontinuálně narůstající populace imigrantů s nezanedbatelným podílem dětí. Jen na úrovni EU-15 studovalo již v roce 2006 na základních školách 15 % dětí s migrační historií. V některých evropských zemích (Španělsko, Itálie, Irsko) se počet žáků migrantů v posledních letech zněkolikanásobil. Problémem se stává rovněž koncentrace žáků migrantů v městských oblastech, zejména ve velkých městech. Například v Rotterdamu, Birminghamu nebo Bruselu tvoří děti migrantů téměř polovinu všech žáků (Green Paper 2008). První a druhá generace dětí migrantů, tj. dětí, které doprovázejí rodiče do nové země, nebo se zde již narodily, se nezřídka potýkají s problémem začlenění do hostitelské společnosti (Dronkers, Levels, Kraaykamp 2008). Integrace těchto dětí je jedním z prioritních úkolů současných evropských vzdělávacích systémů (Green Paper 2008). Proto Evropská komise v Zelené knize Migrace & Mobilita otevřela širokou debatu o dalším směřování vzdělávacích politik ve vztahu k této vulnerabilní skupině (Green Paper 2008). Vzdělání je považováno za jeden ze základních stavebních kamenů nejen úspěšné sociální integrace dětí migrantů, ale i jejich pozdějšího začlenění na trh práce a dosažení vyššího socioekonomického statusu (Dronkers, Levels, Kraaykamp 2008; Schneeweis 2009). Z těchto důvodů je začlenění dětí migrantů do vzdělávacích systémů jednak ekonomickou nutností, ale zároveň i nezbytnou podmínkou demokratické stability a sociální koheze (Heckmann 2008). Vzdělávání migrantů je věnována v posledních letech významná pozornost také na poli výzkumu. Existuje bohatá empirická literatura, která se zaměřuje především na zkoumání rozdílů ve školních výsledcích mezi dětmi migrantů a domácí populací dětí, včetně zjišťování jejich příčin, ale i na rozdíly ve školním výkonu mezi jednotlivými skupinami migrantů dle země původu (Dronkers, Levels, Kraaykamp 2008). Většina těchto mezinárodních komparací vycházejících ze školních výsledků žáků/ studentů realizovaných v posledních deseti letech kontinuálně ukazuje, že téměř ve všech sledovaných zemích vykazují migranti horší výsledky než žáci/studenti z domácí populace (Schneeweis 2009; Cattaneo, Wolter 2012). Výsledky těchto výzkumů předkládají řadu faktorů, které tyto rozdíly ovlivňují. Na základě odborné literatury je možno identifikovat sedm základních determinant rozdílů ve školních výsledcích mezi dětmi imigrantů a dětmi z majoritní populace (Harttgen, Klasen 2008): 1. socioekonomické zázemí a rodinná soudržnost, 2. problémy spojené s integrací, 3. jazykové obtíže, 4. školní segregace (koncentrace žáků z rodin migrantů), 5. proces selekce migrantů, 6. dosažená úroveň vzdělání rodičů, 8

9 Konceptuální rámec výzkumu 7. první versus druhá generace migrantů (nebo doba příchodu do hostitelské země). Řada empirických studií poukazuje na nižší socioekonomický status rodin migrantů. Zároveň prokazuje významnou korelaci mezi dosaženými školními výsledky dětí migrantů a socioekonomickým statusem jejich rodin (Schnepf 2004; Heckmann 2008). V zemích, kde migranti vykazují srovnatelné socioekonomické zázemí jako domácí populace (např. Austrálie, Kanada, Nový Zéland), nebyly prokázány výraznější rozdíly ve školních výsledcích mezi domácími žáky/studenty a imigranty. Naopak v Holandsku, Německu a Švýcarsku, kde žáci/studenti imigranti uváděli nižší socioekonomický status, byly prokázány i jejich horší školní výsledky ve srovnání s domácími vrstevníky (Schnepf 2004; Heckmann 2008; Cattaneo, Wolter 2012). Rozdíly v dosahovaných školních výsledcích migrantů a majoritní populace úzce souvisí i s mírou integrace imigrantů do hostitelské společnosti (Schnepf 2004; Heckmann 2008). V této souvislosti je řadou studií vyzdvihován význam předškolního vzdělávání, které umožňuje dětem migrantů hned na počátku životního cyklu získat a rozvíjet potřebné kognitivní a sociální dovednosti, a tím vyrovnat jejich šance před nástupem do základní školy (Harttgen, Klasen 2008; Heckmann 2008; Schneeweis 2009). Pro lepší integraci dětí migrantů do hostitelské společnosti je prokázán také význam mimoškolních, zejména volnočasových aktivit, které pomáhají dětem migrantů v lepším zapojení do sociálního prostředí (Harttgen, Klasen 2008). Jazykové dovednosti jsou klíčovým předpokladem dobrých školních výsledků. Řada výzkumů poukazuje na problém, kdy se v rodinách dětí migrantů hovoří jiným jazykem, než je jazyk hostitelské společnosti. Problémem je rovněž komunikace mezi školou a rodiči (Harttgen, Klasen 2008; Heckmann 2008). Školní segregace, neboli rozložení migrantů uvnitř vzdělávacího systému, je další důležitou determinantou školních výkonů. Některé výzkumy se optikou rozdílných výsledků dětí migrantů a jejich domácích vrstevníků zaměřují na nastavení vzdělávacích systémů. Zejména je sledováno, do jaké míry jsou tyto selektivní nebo naopak zda přispívají k sociální mobilitě (Dronkers, Levels, Kraaykamp 2008). Výsledky těchto výzkumů ukazují, že menší rozdíly ve školních výsledcích mezi migranty a domácí populací vykazují méně selektivní vzdělávací systémy, tj. tam, kde dochází k selekci (rozhodování o typu školy) až v pozdějším věku (Heckmann 2008). Naopak, vzdělávací systémy, kde dochází k diferenciaci na základě dovedností a schopností již v brzkém věku (např. v Německu), vykazují daleko větší nárůst nerovností ve vzdělání mezi migranty a jejich domácími vrstevníky z důvodu absence kontaktů mezi vynikajícími a slabšími žáky/studenty. Z hlediska vzdělávacích institucí je dále prokázáno, že ve školách nebo třídách s větší koncentrací migrantů dosahují žáci výrazně horších výsledků (Schnepf 2004; Heckmann 2008; Harttgen, Klasen 2008; Dronkers 2010). Kromě nastavení vzdělávacích systémů má na dosahované školní výsledky migrantů vliv i imigrační politika hostitelské země. Země jako Austrálie, Kanada nebo Nový Zéland implementují restriktivní imigrační politiku s důrazem na selektivní výběr kvalifikované pracovní síly. To vede k tomu, že rodiny migrantů nevykazují horší socioekonomický status než domácí populace, a tím se snižují i nerovnosti ve vzdělání mezi domácími žáky/studenty a migranty. Naopak, země s méně restriktivní imigrační politikou jako např. Německo, Švédsko nebo Spojené Státy Americké mají populaci migrantů s nižším socioekonomickým statusem než domácí obyvatelstvo, což vede k větším nerovnostem ve vzdělání (Dronkers, Levels, Kraaykamp 2008; Harttgen, Klasen 2008). 9

10 Konceptuální rámec výzkumu Řada výzkumných studií dokládá, že úroveň vzdělání rodičů je jedním z nejdůležitějších faktorů, který vysvětluje školní výsledky migrantů. Je uváděno, že školní výsledky jsou odrazem stupně vzdělání v rodině. Souvisí to jednak s ekonomickým postavením rodin, ale vypovídá to i o biologických předpokladech, kulturních atributech a o přístupu k učení (Harttgen, Klasen 2008). Na školní výsledky má významný vliv i délka pobytu v cizí zemi. Je prokázáno, že migranti druhé generace dosahují výrazně lepších výsledků než migranti první generace. Souvisí to zejména s jazykovou bariérou a neexistencí sociálních sítí po příchodu do cizí země (Harttgen, Klasen 2008). Nicméně některé studie poukazují na to, že i přes neexistenci formální diskriminace dětí s migračním pozadím v rámci vzdělávacích systémů dochází u některých skupin migrantů k přenosu špatných vzdělávacích výsledků mezi generacemi (Frick, Wagner 2001 dle Harttgen, Klasen 2008). 2. Současná integrační politika ČR ve vztahu ke vzdělávání dětí migrantů Integrace cizinců je pokládána za jednu z nejdůležitějších podmínek nejen pro ekonomický rozvoj, ale i pro zachování stability a sociální soudržnosti hostitelské společnosti. Proto nedostatečná integrace může vést k některým závažným problémům dotýkajícím se nejen migrantů samotných, ale i celé majoritní společnosti (Dluhošová 2008). V aktualizované Koncepci integrace cizinců na území ČR z roku 2011 (dále Koncepce z roku 2011) se uvádí, že úkolem integrační politiky je vytvářet cizincům podmínky pro jejich začlenění do společnosti a napomáhat jim, vyvolávat a podporovat jejich aktivní participaci, garantovat dodržování jejich práv, ochranu před diskriminací a dalšími negativními jevy, vytvářet podmínky pro nekonfliktní soužití ve společnosti v kontextu širšího boje proti xenofobii, rasismu a diskriminaci (Aktualizovaná Koncepce 2011). Cílovou skupinou integrace jsou ze třetích zemí, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území České republiky, s výjimkou žadatelů o mezinárodní ochranu a osob, jimž byla mezinárodní ochrana udělena, a nově mohou v případě nezbytné potřeby využít některá integrační opatření také občané jiných členských zemí Evropské unie. Z hlediska nastavení integrační politiky ve vztahu ke vzdělávání dětí migrantů je však identifikována jako rizikovější skupina dětí ze zemí mimo Evropskou unii, tzv. třetích zemí Aktualizovaná Koncepce 2011). V Koncepci z roku 2011 je dále zmíněno, že integrační politika bude v následujícím období zacílena na individuální potřeby migrantů, přičemž důraz bude kladen zejména na integraci osob druhé a třetí generace, tedy na integraci dětí a mládeže z řad imigrantů (Aktualizovaná Koncepce 2011), na které se zaměřuje následující studie. Z konkrétních navržených prointegračních opatření se dětí a mládeže bezprostředně dotýká zejména úkol systémově zajistit výuku češtiny pro žáky - cizince ze třetích zemí a zajistit rozšíření statutu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami i na dítě - cizince ze třetích zemí, které má problémy s češtinou jako cizím jazykem. S tím souvisí návrh podporovat přípravu pedagogů na práci v lokalitách s vyšším počtem cizinců, systémově vzdělávat pedagogy k výuce češtiny jako cizího jazyka a zvyšovat interkulturní kompetence pedagogů pro práci s žáky. Důraz na druhou generaci 10

11 Konceptuální rámec výzkumu cizinců - děti a mládež je kladen i u návrhu podporovat formální i neformální společné aktivity cizinců a majority (kulturních, sportovních, společenských) (Aktualizovaná Koncepce 2011). 11

12

13 ČÁST I. MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ OECD PISA

14

15 1. Cíle a metody šetření OECD PISA 1. Cíle a metody šetření OECD PISA Prvním pramenem poznání integrace a školní úspěšnosti 15letých žáků/studentů původem z třetích zemí na českých školách byly výsledky z mezinárodního šetření OECD - PISA - Program pro mezinárodní hodnocení žáků. 3 Cílem našeho snažení bylo porovnat zjištěné výsledky u dětí cizinců z třetích zemí a to se zvláštním zřetelem na děti cizinců pocházejících z Asie (ve většině případů z Vietnamu) a ze zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajiny a Ruska), s domácí populací 15letých žáků. Šetření OECD PISA se opakuje v pravidelných tříletých intervalech; nejaktuálnější výsledky, které jsou v současné době k dispozici, jsou z roku Při interpretaci je nutno přihlížet k tomu, že se jedná o sekundární analýzu dat, která byla sbírána za jiným účelem. Tomu také odpovídá konstrukce výběrového vzorku. Výběr vzorku probíhá podle mezinárodních pravidel šetření PISA dvoustupňově tak, aby byl vzorek reprezentativní z hlediska typu školy (základní školy, gymnázia víceletá, gymnázia čtyřletá, střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou, střední odborné školy neukončené maturitní zkouškou, speciální školy). V roce 2009 byl z pohledu tohoto kritéria vzorek reprezentativní i na úrovni krajů a to u základních škol a víceletých gymnázií. Ve školách následně není vybírána třída ze stanoveného ročníku, ale žáci narození ve zvoleném kalendářním roce. V roce 2009 tvořily vzorek respondentů žáci/studenti narození v roce Důsledkem je skutečnost, že se polovina žáků nachází v povinném vzdělávání a polovina na střední škole což činí interpretaci některých zjištění poněkud problematickou. Šetření proběhlo na vybraných 290 školách v celé České republice a zúčastnilo se ho přes patnáctiletých žáků. Hlavním záměrem těchto šetření je průběžně - poskytovat tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů, - umožňovat mezinárodní porovnání výsledků 15letých žáků, - přispívat k interní komparaci výsledků jednotlivých škol, jednotlivých typů škol (klasické základní školy, osmiletá gymnázia atd.), regionů nebo jinak definovaných skupin žáků. 3 4 Mezinárodní projekt PISA má opakovaně zjišťovat výsledky patnáctiletých žáků různých zemí světa, a to ve třech poznatkových oblastech: - v čtenářské gramotnosti, - matematické gramotnosti, - přírodovědné gramotnosti. Šetření probíhá v devítiletých cyklech, přičemž každý cyklus má tři fáze (realizace po třech letech), z nichž každá je detailněji zaměřena na jednu z oblastí výše uvedených gramotností. Česká republika se do šetření PISA zapojila již v roce 2000; v roce 2009 započal druhý devítiletý cyklus a byla opakovaně zkoumána zejména čtenářská dovednost. Následný výzkum bude realizován o tři roky později - v roce

16 1. Cíle a metody šetření OECD PISA Námi vyčleněný soubor dětí cizinců převážně z třetích zemí představoval onu poslední kategorii - specificky definovanou skupinu žáků tvořící podskupinu celkového výběrového vzorku testovaných. Celkem se jednalo o 216 žáků zahraničního původu, což představuje 3,6 % celkového vzorku dotázaných respondentů. Početně se sice jedná o nevelký soubor, který nemůže zaručit reprezentativnost zde žijící populace dětí migrantů, nicméně zatím jde o ojedinělý, dosud neprobádaný a nepublikovaný poznatkový zdroj. Pro konkrétní představu uvádíme, že podíl cizinců z třetích zemí na českém obyvatelstvu činil v daném roce 2,8 %, podíl žáků cizinců z třetích zemí k žákům v ČR ve školním roce 2009/2010 byl 1,3 %. V roce 2009 byl průzkum PISA obsahově orientován na čtenářské dovednosti. Proběhl formou klasického dotazníkového šetření, kdy každý žák obdržel tzv. Žákovský dotazník, jehož vyplnění trvalo asi 2 hodiny. Do dotazníku byly zařazeny úlohy s výběrem odpovědí tzv. uzavřené otázky, v tomto případě žák u každé testované položky vybíral jedinou odpověď z více nabízených možností i otázky volného typu s vlastní tvorbou odpovědi. Otázky obsažené v žákovském dotazníku se kromě čtenářských aktivit týkaly řady dalších skutečností, např. osoby respondenta a jeho rodiny, prostředí ve třídě a škole, kterou dotázaný navštěvuje, jejich sociální integrace do vzdělávacího procesu, budoucích aspirací žáků i jejich rodičů a řady dalších otázek (např. návštěva knihoven, obeznámenost s informačními technologiemi atd.). Kromě sondáže schopnosti porozumět psaným textům, používat je a přemýšlet o nich tak pomáhal žákovský dotazník odhalit řadu jiných oblastí ze života respondenta. Pro naše účely byly klíčové zejména klasické identifikační otázky respondenta a jeho rodiny - tj. země narození testovaného žáka a jeho rodičů, věk příchodu do ČR, jazyková komunikace v rodině, vzdělání a zaměstnání rodičů, ale i vybavení domácnosti, velikosti domácnosti atd. Za důležitý poznatkový zdroj považujeme otázky týkající se návštěvy mateřské školy, opakování ročníku, prospěchu ve škole, hodnocení školy, učitelů a postojovou orientaci žáka (jeho rodičů) k vzdělanostním cílům, kterých by chtěl v ČR dosáhnout. 5 Data z Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (Programme for International Student Assessment) OECD PISA 2009 byla podrobena sekundární statistické analýze. V rámci stávajícího datového souboru byly pro účely našeho výzkumu vytvořeny nové kategorie, na jejichž základě bylo provedeno třídění prvního a druhého stupně u vybraných otázek. Jednalo se o dvě základní kategorie: - kategorie českých žáků, - kategorie cizinců zejména z třetích zemí (tj. s vyloučením podstatné části dětí cizinců z EU). 6 Kategorie cizinců z třetích zemí byla dále členěna na čtyři subkategorie, a to na základě: a) národnosti, která byla pro interpretaci stěžejní a představuje 5 6 Vyhodnocen nebyl celý Žákovský dotazník, ale vytipovaná témata mající vztah k řešení problematiky integrace cizinců třetích zemí v České republice. Na základě konstrukce dotazníku bylo možno jednoznačně vyloučit pouze cizince slovenské národnosti, kteří však mezi z EU studujícími ve školním roce 2008/2009 tvořili většinu (76 %) (Cizinci v ČR 2009). 16

17 1. Cíle a metody šetření OECD PISA - skupinu cizinců z Ukrajiny a Ruska (dále uvádíme jako ze zemí bývalého SSSR) 7 - skupina cizinců z Vietnamu, minoritně z Číny (dále uvádíme jako ze zemí Asie) 8 b) přihlédnuto bylo i k hledisku první a druhé generace migrantů, tj. k místu narození dotázaného: - 1. generace migrantů představuje jedince, kteří se narodili mimo území České republiky, - 2. generace migrantů jsou ti, kteří se narodili již v České republice. Národnost respondenta a jeho rodičů byla určena na základě otázky týkající se místa narození respondenta a jeho rodičů a jazyka užívaného v domácnosti. Vzhledem ke konstrukci dotazníku nebylo možné u všech cizinců národnost jednoznačně určit. Proto při vyčlenění národnostních skupin cizinců ze zemí bývalého SSSR a cizinců z Asie vznikla zbytková kategorie ostatní, kde se mohou vyskytovat v nepatrné míře i děti cizinců z EU 9. Vzhledem k nejednoznačné národnostní struktuře této kategorie nebyla skupina ostatní v rámci interpretací samostatně hodnocena, ale je zahrnuta v celkové skupině cizinců. Celkový datový soubor byl před vlastní analýzou očištěn o sporné případy. Na celém vzorku žáků se jednalo o 75 záznamů, tj. cca 1 % případů. K analýze dat byl použit statistický software SPSS verze Na základě konstrukce dotazníku bylo možno přesně identifikovat ze zemí bývalého SSSR pouze žáky/studenty z Ukrajiny a Ruska, kterých je ve skupině žáků cizinců z bývalých zemí SSSR většina (ve školním roce 2008/2009, kdy probíhalo šetření PISA, jich bylo více než 86 %) (Cizinci v ČR 2009). Na základě konstrukce dotazníku bylo možno přesně identifikovat ze zemí Asie pouze žáky/studenty z Vietnamu a Číny, kterých je ve skupině žáků cizinců z Asie většina (ve školním roce 2008/2009 jich bylo více než 85 %) (Cizinci v ČR 2009). V našem výběrovém vzorku je 40 % žáků základních škol, zbývající počet dotázaných studuje na některém typu středních škol (nejvíce z nich navštěvuje gymnázium - 37 %). Dostupné statistické údaje o národnostním zastoupení dětí na základních a středních školách (viz statistická data ÚIV) hovoří o tom, že žáci/studenti z EU tvoří ze žáků zahraničního původu na ZŠ pouze tři desetiny (29,7 %) a méně než čtvrtinu (23,1 %) na středních školách. Na základě konstrukce dotazníku bylo možno jednoznačně vyloučit cizince slovenské národnosti, kteří mezi z EU studujícími ve školním roce 2008/2009 tvořili většinu (76 %) (Cizinci v ČR 2009). Lze proto odhadovat, že ve skupině cizinců zahrnutých pod kategorii národnosti ostatní bude rovněž výrazná převaha dětí z třetích zemí (např. Mongolska, státy bývalé Jugoslávie, Chorvatska, příp. dětí z ekonomicky vyspělých států jako Spojené státy, Kanada, Izrael, Japonsko atd.). 17

18 2. Výsledky šetření 2. Výsledky šetření Výsledky šetření jsou shrnuty do dvou základních oblastí - první z nich představuje vyhodnocení otázek týkajících se převážně respondenta a jeho rodiny; druhou oblast tvoří otázky týkající se školy, vzdělávacího procesu a čtenářských aktivit. Oblast A - OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ RESPONDENTA A JEHO RODINY 2.1 Struktura výběrového vzorku Věk respondentů Průměrný věk respondentů odpovídá cílové skupině, na kterou byl výzkum zaměřen. Nebyl rozdíl v průměrném věku studentů - Čechů a studentů - cizinců. Nepatrně starší oproti celkovému vzorku byli 1. generace, kteří se narodili mimo území České republiky. Z hlediska národnosti byli nepatrně mladší z asijských zemí oproti cizincům ze zemí bývalého SSSR i oproti českým žákům. Tabulka č. 1 Průměrný věk studentů 1. generace 2. generace země býv. SSSR asijské země věk studentů 15,8 15,8 15,9 15,8 15,8 15,7 celkem abs Pohlaví respondentů Z hlediska pohlaví bylo ve vzorku českých respondentů nepatrně více žen. Menší zastoupení ženského pohlaví je zřejmé zejména mezi studenty z řad cizinců 1. generace a mezi studenty z bývalého SSSR. Tabulka č. 2 Pohlaví respondentů (v %) 1. generace 2. generace země býv. SSSR asijské země ženy muži

19 2. Výsledky šetření Země narození respondenta a jeho rodičů Jak ukazuje následující tabulka, tři čtvrtiny cizinců z našeho vzorku se narodily v České republice. Jedná se již o druhou generaci cizinců v ČR. Z těch, kteří se narodili mimo území ČR, pochází třetina z Vietnamu, 23 % z Ukrajiny, 10 % z Ruska a 37 % z jiné země. U respondentů z Asie se již 62 % žáků a studentů narodilo v České republice. Z toho bychom mohli s jistou opatrností vzhledem k velikosti vzorku usuzovat na tendenci Vietnamců zakládat rodinu až po příchodu do ČR a usazovat se zde natrvalo. U cizinců z bývalého SSSR v našem vzorku se na území ČR narodila polovina dotázaných. Pro tyto národy je charakteristická spíše cyklická, kyvadlová migrace, kdy děti vychovávají prarodiče či jiní příbuzní v zemi původu (Leontiyeva 2005), zatímco rodiče vydělávají prostředky pro své děti a rodiny v cílové zemi. Tabulka č. 3 Země narození respondenta (v %) 1. generace 2. generace z býv. SSSR z Asie Česká republika Rusko Ukrajina Vietnam jiná země V naší analýze jsme se zaměřili také na místo narození otce a matky respondentů (viz tabulky č. 4 a č. 5). 16 % respondentů z našeho vzorku mělo otce Čecha, 36 % matku Češku. Čtvrtina respondentů měla otce narozeného ve Vietnamu, necelá čtvrtina matku narozenou ve Vietnamu. Jako místo narození Ukrajinu uvedlo u matky 8 % a u otce 7 % respondentů. Po 6 % mělo matku a otce narozené v Rusku. Tabulka č. 4 Země narození otce respondenta (v %) Česká republika 16 Rusko 6 Ukrajina 7 Vietnam 25 Čína 0 jiná země 43 údaj nevyplněn 1 celkem abs

20 2. Výsledky šetření Tabulka č. 5 Země narození matky respondenta (v %) Česká republika 36 Slovensko 0 Rusko 6 Ukrajina 8 Vietnam 24 jiná země 25 údaj nevyplněn 0 celkem abs Velikost místa bydliště Tendenci cizinců koncentrovat se spíše ve větších městech a obcích dokládá následující tabulka, kdy téměř polovina respondentů - cizinců uvedla, že velikost místa jejich bydliště se pohybuje od 5 do 90 tis. obyvatel. U Čechů to uvedlo 40 %. V sídlech nad 90 tis. obyvatel žije 19 % cizinců a 14 % dotázaných Čechů. Naopak v obcích s 1-5 tisíci obyvateli žije 46 % Čechů a 32 % cizinců. Tabulka č. 6 Velikost místa bydliště (v %) 0-1 tisíc tisíc tisíc tisíc tisíc - milion 9 8 Praha 10 6 celkem abs Kraj Následující tabulka ukazuje regionální rozložení výzkumného vzorku z pohledu školy, kterou žáci či studenti navštěvují. Regionální rozložení skupiny respondentů - cizinců odpovídá nerovnoměrnému rozmístění populace cizinců v České republice. Vyšší koncentrace cizinců je v dlouhodobém horizontu příznačná pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. 10 Vyšší zastoupení cizinců z našeho vzorku v Hlavním městě Praha, Karlovarském a Libereckém kraji, odpovídá v zásadě tomuto trendu. Výjimkou je Středočeský kraj, kde může být rozdíl způsoben tím, že žáci a studenti, kteří žijí ve Středočeském kraji, často studují v Hlavním městě Praha. 10 Statistika cizinců v regionech [on line]. Český statistický úřad [cit ]. Dostupný z WWW: 20

ZÁVĚRY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL. Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská

ZÁVĚRY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL. Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská ZÁVĚRY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Dotazníkové šetření je zaměřeno na žáky ve věku 16 18, resp. 12-14 let s jinou než českou

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Mezinárodní šetření PISA 2012. Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Mezinárodní šetření PISA 2012. Finanční gramotnost patnáctiletých žáků Praha, 2014 Obsah Úvod... 3 1. Finanční gramotnost v šetření PISA 2012... 4 2. Výsledky v mezinárodním srovnání... 8 3. Vybrané faktory ovlivňující výsledky finanční gramotnosti... 14 4. Rozdíly ve výsledcích

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice Miroslava Rákoczyová Robert Trbola (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice EDICE STUDIE Věnujeme všem, kdo hledají svoje místo v České republice. Ediční rada SocioLOgického Nakladatelství

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 10 12 Praha tel.: 22 01 111, fax: 22 01 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ANALÝZA DETERMINANTŮ PRACOVNÍ

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012

Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012 Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012 Praha, září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vliv socioekonomického zázemí na výsledky českých žáků v šetření PISA 2012... 4 2.1 Shrnutí... 9 3 Srovnání žáků s výbornými

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu. PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010)

Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu. PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010) Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010) Sběr dat Terénní sběr agentura MEDIAN leden a únor 2010 (22. 1. 2010 17.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha VII. ročník PRAHA 28. 29. ledna 2014 Ve dnech 28. a 29. ledna 2014 proběhl v areálu Výstaviště Praha Holešovice,

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 Přehled v českém jazyce Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více