ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání ve strojírenství Kód a název oboru vzdělávání M/01 Ekonomika a podnikání Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělávání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyřleté denní studium

2 Obsah 1. Identifikační údaje Profil absolventa Uplatnění absolventa Kompetence absolventa Odborné kompetence Klíčové kompetence Způsob ukončení studia Stupeň dosaţeného vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Délka, forma studia, způsob ukončení a stupeň vzdělání Cíle vzdělávacího programu Pojetí vzdělávacího programu Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a ţivotní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Začlenění průřezových témat v předmětech Metody výuky Organizace výuky Způsob hodnocení ţáků Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Podmínky pro přijetí ke studiu Podmínky zdravotní způsobilosti Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Vzdělávání ţáků zdravotně postiţených Vzdělávání ţáků sociálně znevýhodněných Pomoc ţákům se slabším prospěchem Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence Popis materiálního a personálního zajištění Popis materiálního zajištění Popis personálního zajištění Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Transformace RVP do ŠVP Rozvrţení týdnů ve školním roce Učební plán Učební osnovy ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK B NĚMECKÝ JAZYK B ANGLICKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK A OBČANSKÁ NAUKA DĚJEPIS MATEMATIKA

3 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - BIOLOGIE ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - CHEMIE ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - FYZIKA ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - ZÁKLADY EKOLOGIE TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE OBCHODNÍ KORESPONDENCE EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ OBCHODNÍ ČINNOST PSYCHOLOGIE PRÁVO PRAXE TECHNICKÁ DOKUMENTACE ZÁKLADY VÝROBY STROJNICTVÍ KONTROLA A MĚŘENÍ MATURITNÍ SEMINÁŘ - MATEMATIKA MATURITNÍ SEMINÁŘ - OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD POČÍTAČOVÉ APLIKACE KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA KONVERZACE Z NĚMECKÉHO JAZYKA MATEMATICKÝ SEMINÁŘ

4 1. Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeţí Kpt. Nálepky Klatovy Zřizovatel: Plzeňský kraj Název ŠVP: Ekonomika a podnikání ve strojírenství Kód a název oboru: M/01 Ekonomika a podnikání Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti: Jméno ředitele: Ing. Jiří Dio Telefonní čísla: , Fax: ová adresa. Adresa webu: IZO školy:

5 2. Profil absolventa Absolvent má osvojeny principy sociální komunikace a komunikuje kultivovaně v souladu s normami českého jazyka ústně i písemně. Absolvent je schopen pouţívat dva cizí jazyky, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví, orientuje se v technické, strojírenské dokumentaci a má přehled o různých technologiích výroby. Po sloţení maturitní zkoušky je absolvent rovněţ připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání. 2.1 Uplatnění absolventa Absolvent oboru ekonomika a podnikání ve strojírenství se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Můţe pracovat především jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, personalista, pracovník marketingu a v dalších funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti strojírenského zaměření. Absolvent má předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 2.2 Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru ekonomika a podnikání ve strojírenství směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělání k tomu, aby si ţáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoţivotnímu vzdělávání Odborné kompetence Ţák je veden k tomu, aby: komunikoval ve dvou cizích jazycích v různých situacích kaţdodenního osobního nebo veřejného i pracovního ţivota, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností se orientoval v činnosti ţivností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů uměl prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců efektivně hospodařil s finančními prostředky prováděl finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty) prováděl základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběţným majetkem (nákup, evidence, prodej) prováděl základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, vyuţití kapacity dlouhodobého majetku) prováděl základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob 5

6 prováděl základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, daně z příjmů) účtoval běţné účetní operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistil daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů provedl účetní závěrku a uzávěrku byl schopen posuzovat a prakticky vyuţívat informace komunikačních technologií komunikoval elektronickou poštou a vyuţíval další prostředky online a offline komunikace prováděl průzkum trhu, vyuţíval marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů uplatnil poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji prováděl platební styk a zpracovával doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem popsal různé technologie výroby orientoval se v technické, strojírenské dokumentaci navrhoval konstruování pomocí počítače ovládl klávesnici a vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravě uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické a strojírenské oblasti sledoval aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadl dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii Klíčové kompetence Ţák je veden k tomu, aby: jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný uměl myslet kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi chápal význam ţivotního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany správně odhadoval své moţnosti a schopnosti, respektoval moţnosti a schopnosti jiných lidí dodrţoval občanskou a profesní etiku rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání se adaptoval na nové podmínky, ke schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě měl aktivní přístup k pracovnímu ţivotu a své profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského ţivota, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování byl připraven celoţivotně se vzdělávat dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce 6

7 2.3 Způsob ukončení studia Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách Stupeň dosaţeného vzdělání Absolvent dosáhne středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou. 7

8 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Délka, forma studia, způsob ukončení a stupeň vzdělání Studium v oboru Ekonomika a podnikání je čtyřleté denní, je zakončeno maturitní zkouškou se stupněm vzdělání střední s maturitní zkouškou. Ukončení vzdělávání se řídí školským zákonem a příslušnými vyhláškami MŠMT v platném znění. 3.2 Cíle vzdělávacího programu ŠVP je určen absolventům základních škol se zájmem o ekonomické a strojírenské předměty. Vzdělávací program připravuje ţáky k výkonu povolání v obchodních a výrobních firmách, ve státní správě a rovněţ pro samostatnou výdělečnou činnost, případně k dalšímu terciárnímu studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Studijní obor má za cíl poskytnou ţákům všeobecný rozhled v oblasti ekonomiky, strojírenství, přírodních věd a informačních a komunikačních technologií. 3.3 Pojetí vzdělávacího programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost ţáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový ţebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní činnost a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky ţáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Ve 4.ročníku mají moţnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu konverzace v příslušném jazyce. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající poţadavkům maturitní zkoušky. Matematický seminář připravuje ţáky především na vysokoškolské studium. Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační a komunikační technologie a počítačové aplikace je s prací na počítačích spojena i ekonomická praxe. Základními metodami je práce ţáků s účetním softwarem. Součástí výuky je ve 2. a 3. ročníku i dvoutýdenní praxe ve vybraných podnicích (např. Unileasing Klatovy, Elastoform Bohemia, Agrowest, Zámečnictví Klatovy). Praktická výuka je systematicky doplňována exkurzemi ve vybraných institucích (OSSZ, VZP, banka, FÚ, hospodářská komora, ŢÚ), coţ ţákům umoţňuje bezprostřední kontakt s realitou. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi ţáků formou referátů. V průběhu studia jsou sestavovány ţákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např. prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěţích, charitativní akce apod. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na ţáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. 8

9 3.4 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace ţáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však jen o postoje, ale také o budování občanské gramotnosti ţáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níţ se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním. Škola vytváří demokratické klima otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost - jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboţenství stát, politický systém, politika, soudobý svět morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita Člověk a životní prostředí Udrţitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě k ţivotu ve všech jeho formách. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje ţákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udrţitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a vyuţívání moderní techniky a technologie v zájmu udrţitelnosti rozvoje. Průřezové téma je začleněno především do předmětu základy přírodních věd. Koordinátor EVVO se řídí metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěta (EVVO), čj / ze dne Plán je uloţen u ředitele školy Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vzdělávání na naší škole je příprava takového absolventa, který má nejen odborný profil, ale který se díky němu dokáţe úspěšně prosadit na trhu práce i v ţivotě. Průřezové téma doplňuje znalosti a dovednosti ţáka získané v odborné sloţce vzdělávání o nejdůleţitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Důleţitým partnerem pro školu je i úřad práce, který ţákům poskytuje konkrétní informace, vysvětlení a rady týkající se oblasti povolání, zaměstnání a trhu práce. Řadu zkušeností z této oblasti ţáci získávají během čtrnáctidenní odborné praxe v podnicích daného regionu. 9

10 3.4.4 Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie v dnešní době pronikají prakticky do všech oborů a činností, a proto je nutné, aby i ţáci byli připraveni vyuţívat tyto prostředky pro pracovní potřeby, ale stále více i pro běţné činnosti osobního ţivota. Průřezové téma je začleněno do předmětů informační a komunikační technologie, počítačové aplikace a v nemalé míře i v ekonomické praxi. V ekonomické praxi ţáci pouţívají účetní software pro zpracování mezd, daňové evidence a účetnictví Začlenění průřezových témat v předmětech ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Komunikační a slohová výuka - projevy prostě sdělovací - publicistika Člověk a ţivotní prostředí - Komunikační a slohová výuka - získávání a zpracování informací z textu - výklad Člověk a svět práce - Komunikační a slohová výchova - ţivotopis - motivační dopis - jednoduché úřední dokumenty Informační a komunikační technologie - Informatická výchova, internet - Komunikační a slohová výchova ANGLICKÝ JAZYK B1 Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Mezilidské vztahy, Tolerance - Reálie anglicky mluvících zemí - Tradice a zvyky v angl. mluvících zemích Člověk a ţivotní prostředí - Globální problémy - Ochrana ţivotního prostředí Člověk a svět práce - Zaměstnání, Svět práce - Vzdělávací systém v České republice - Dopis ţádost o zaměstnání Informační a komunikační technologie - Média, moderní technologie NĚMECKÝ JAZYK B1 Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Zvyky v německy mluvících zemích - Ţivot v multikulturní společnosti - Reálie německy hovořících zemí Člověk a ţivotní prostředí - Ochrana ţivotního prostředí - Problémy současného světa globální oteplování Člověk a svět práce - Hledání zaměstnání, přijímací pohovor, reklamace - Poptávka, nabídka 10

11 - Školský systém v České republice Informační a komunikační technologie - Svět počítačů - Internet a ANGLICKÝ JAZYK A2 Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Mezilidské vztahy, Tolerance - Reálie anglicky mluvících zemí Člověk a ţivotní prostředí - Globální problémy - Ochrana ţivotního prostředí Člověk a svět práce - Vzdělávací systém v České republice - Svět práce, Zaměstnání Informační a komunikační technologie - Média a komunikace - Počítačová angličtina NĚMECKÝ JAZYK A2 Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Zvyky v německy mluvících zemích - Ţivot v multikulturní společnosti - Navazování a rozvíjení společenských kontaktů Člověk a ţivotní prostředí - Bydlení a ţivotní prostředí člověka - Nakupování a stravování Člověk a svět práce - Rodina, vzdělání, povolání Informační a komunikační technologie - Pravidla psaní dopisu OBČANSKÁ NAUKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Člověk jako občan - Člověk v lidském společenství Člověk a ţivotní prostředí - Péče o zdraví - Česká republika a svět globální problémy, globalizace - Zásady jednání v situacích osobního ohroţení a za mimořádných událostí Člověk a svět práce - Člověk v lidském společenství Informační a komunikační technologie - Člověk v lidském společenství mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama - Člověk jako občan svobodný přístup k informacím, masová média, jejich funkce, kritický přístup k médiím, maximální vyuţití potenciálu médií DĚJEPIS Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Starověké Řecko - Velké občanské revoluce 18. a 19. stol. 11

12 - Vznik ČSR - Demokrat. společnosti druhé pol. 20. stol. Člověk a ţivotní prostředí - Starověk a středověk - vliv člověka na ţivotní prostředí - Novověk - hledání nových zdrojů energie stol.- snaha o řešení ekol. problémů Člověk a svět práce - Středověk - vesnická kolonizace - Modernizace společnosti v 19. stol. a průmyslová revoluce - Kolektivizace Informační a komunikační technologie - Modernizace společnosti v 19. stol. - Proměny poválečného světa MATEMATIKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Stereometrie Člověk a ţivotní prostředí - Opakování a prohlubování učiva ze ZŠ Člověk a svět práce - Posloupnosti a jejich uţití Informační a komunikační technologie - Planimetrie ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - BIOLOGIE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Rozdělení biologických věd Člověk a ţivotní prostředí - Vznik a vývoj ţivota na Zemi Člověk a svět práce - Zdraví a nemoc Informační a komunikační technologie - Referáty - zdroje ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - CHEMIE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Disciplíny chemie Člověk a ţivotní prostředí - Havárie s únikem nebezpečných látek Člověk a svět práce - Organická a anorganická chemie Informační a komunikační technologie - Referáty - zdroje ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - FYZIKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Fyzikální veličiny a jednotky Člověk a ţivotní prostředí - Fyzika atomu Člověk a svět práce - Mechanika Informační a komunikační technologie - Vlnění a optika ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD - ZÁKLADY EKOLOGIE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Globální problémy ţivotního prostředí Člověk a ţivotní prostředí - Vliv člověka na ţiv. prostředí Člověk a svět práce - Zdroje energie a surovin Informační a komunikační technologie - Referáty - zdroje 12

13 TĚLESNÁ VÝCHOVA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Zdraví - prvořadá hodnota člověka Člověk a ţivotní prostředí - Ochrana přírody při sport.činnostech Člověk a svět práce - Pohybové aktivity-eliminace jednostranné činnosti Informační a komunikační technologie - Vyuţití pro zdravý ţivotní styl INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Internet Člověk a ţivotní prostředí - Základy informačních a komunikačních technologií Člověk a svět práce - Internet Informační a komunikační technologie - Textový editor - Tabulkový procesor - Databáze OBCHODNÍ KORESPONDENCE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Opis cizojazyčných textů Člověk a ţivotní prostředí - Úprava obchodního dopisu Člověk a svět práce - Obchodní písemnosti Informační a komunikační technologie - Základy psaní na klávesnici s pomocí učebnice EKONOMIKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Podnikání Člověk a ţivotní prostředí - Zabezpečení hlavní činnosti oběţným majetkem Člověk a svět práce - Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovněprávní vztahy Informační a komunikační technologie - Mzdy, zdravotní a sociální pojištění ÚČETNICTVÍ Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Podstata a právní úprava účetnictví Člověk a ţivotní prostředí - Inventarizace majetku a závazků Člověk a svět práce - Účetní uzávěrka Informační a komunikační technologie - Daňová evidence OBCHODNÍ ČINNOST Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Marketing Člověk a ţivotní prostředí - Ochrana spotřebitele Člověk a svět práce - Prodejní činnost podniku 13

14 Informační a komunikační technologie - Obchodně závazkové vztahy PSYCHOLOGIE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Osobnost člověka - Duševní zdraví, rozvoj osobnosti - Sociální dovednosti - Verbální a neverbální komunikace Člověk a ţivotní prostředí - Duševní zdraví, rozvoj osobnosti Člověk a svět práce - Verbální a neverbální komunikace - Profesní vystupování obchodníka - Péče o zákazníka Informační a komunikační technologie - Vyuţití techniky v komunikaci - Reklamní činnosti - Komerční reklama PRÁVO Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Lidská práva, práva dětí - Ústava ČR, politický systém v ČR Člověk a ţivotní prostředí - Občanské právo - Trestní právo Člověk a svět práce - Smlouvy - Odpovědnost za škodu Informační a komunikační technologie - Právní normy PRAXE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Podnikové písemnosti při nedodrţení sjednaných podmínek Člověk a ţivotní prostředí - BOZP, materiály Člověk a svět práce - Personální písemnosti Informační a komunikační technologie - Práce s podnikovým účetním softwarem TECHNICKÁ DOKUMENTACE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Technická normalizace Člověk a ţivotní prostředí - Zobrazování a kótování str. součástí a konstrukčních prvků Člověk a svět práce - Výkresy součástí a sestavení Informační a komunikační technologie - Technické zobrazování ZÁKLADY VÝROBY Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Člověk a ţivotní prostředí - Strojírenské materiály - Plasty Člověk a svět práce - Informace v řízení výroby 14

15 Informační a komunikační technologie - Fyzikální a chemické metody obrábění STROJNICTVÍ Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Spoje a spojovací součásti Člověk a ţivotní prostředí - Lopatkové stroje Člověk a svět práce - Dopravní a zdvihací zařízení Informační a komunikační technologie - Uloţení pohyblivých součástí KONTROLA A MĚŘENÍ Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Člověk a ţivotní prostředí - Měření fyzikálních a technických veličin Člověk a svět práce - Zjišťování mechanických vlastností materiálů Informační a komunikační technologie - Měření vybraných strojních součástí MATURITNÍ SEMINÁŘ - MATEMATIKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Stereometrie Člověk a ţivotní prostředí - Statistika Člověk a svět práce - Posloupnosti a finanční matematika Informační a komunikační technologie - Planimetrie MATURITNÍ SEMINÁŘ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Demokracie a totalita ve 20. století - Státní správa a samospráva - Lidská práva - Jedinec ve společnosti Člověk a ţivotní prostředí - Ţivot v současné společnosti - Člověk v mezinárodním prostředí - Mezinárodní organizace - Soudobý svět - globalizace Člověk a svět práce - Vzdělávání a seberealizace - Etika v ţivotě člověka Informační a komunikační technologie - Média a ţivot v medializovaném světě POČÍTAČOVÉ APLIKACE Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Prezentace a multimédia Člověk a ţivotní prostředí - Úvod do počítačové grafiky Člověk a svět práce - Úvod do počítačové grafiky Informační a komunikační technologie - Kreslicí program CAD KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Tolerance 15

16 - Problémy dnešního světa - Kriminalita a její potrestání Člověk a ţivotní prostředí - Zdravý ţivotní styl - Příroda a ochrana ţivotního prostředí Člověk a svět práce - Dopis ţádost o zaměstnání, o poskytnutí dalších informací k danému tématu - Obchodní korespondence, psaní formálního dopisu - Škola a vzdělání - Povolání Informační a komunikační technologie - Počítač základní terminologie, činnosti na počítači - Bulvární tisk vs. seriózní sdělovací prostředky, internet KONVERZACE Z NĚMECKÉHO JAZYKA Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Zvyky v německy mluvících zemích - Reálie v německy mluvících zemích - Ţivot v multikulturní společnosti Člověk a ţivotní prostředí - Problémy současného světa globální oteplování - Ochrana ţivotního prostředí Člověk a svět práce - Poptávka, nabídka - Reklamace vadného zboţí Informační a komunikační technologie - Svět počítačů - Internet a MATEMATICKÝ SEMINÁŘ Průřezové téma učivo Občan v demokratické společnosti - Neurčitý integrál, určitý integrál a jeho uţití Člověk a ţivotní prostředí - Limita funkce Člověk a svět práce - Derivace funkce a její aplikace Informační a komunikační technologie - Derivace funkce a její aplikace 3.5 Metody výuky Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu a ke konkrétní situaci ve vyučovacím procesu. Při výuce jsou vyuţívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování(výklad, vysvětlování, demonstrace, procvičování pod dohledem učitele) se vyuţívají také: diskuse skupinová práce ţáků (diskusní skupiny, brainstorming) 16

17 semináře projekty a samostatné práce kompozice učení se z textu a vyhledávání informací samostudium a domácí úkoly návštěvy, exkurze a jiné metody vyuţívání prostředků ICT 3.6 Organizace výuky Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách.výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V kaţdém školním roce probíhá sportovní den, ve kterém soutěţí druţstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. Znalosti z cizích jazyků mohou ţáci prokázat v různých soutěţích v angličtině a němčině, znalosti mateřského jazyka si ţáci ověřují v soutěţi Olympiáda v českém jazyce. Měřit své znalosti mohou i v matematice, a to v Celostátní matematické soutěţi odborných škol, v mezinárodní matematické soutěţi Klokan a v soutěţi Matematická olympiáda. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, které zprostředkovávají poznání teorie v praxi. Poznávací exkurze do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy, jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Ţáci jsou seznamováni i se zajímavostmi města Klatov, zejména muzeem, knihovnou a architektonickými památkami. 3.7 Způsob hodnocení žáků Hodnocení ţáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se vyuţívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběţnému hodnocení vzdělávacích činností ţáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení ţáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosaţení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vţdy zdůvodní, ţáci mají právo se ke známce vyjádřit. Kritéria stupňů prospěchu Ţák je hodnocen stupněm: Stupeň 1 výborný - pokud vyřeší problém samostatně a bez chyb (odpovídá na základní otázky samostatně a bez chyb) Stupeň 2 chvalitebný - pokud vyřeší problém s drobnými, nepodstatnými nedostatky, které je schopen po upozornění samostatně odstranit Stupeň 3 dobrý pokud má hrubší nedostatky, princip práce je správný (správně odpovídá na návodné otázky - řeší problém s pomocí učitele) Stupeň 4 dostatečný pokud zvládá pouze základní učivo, není schopen je aplikovat ( na návodné otázky odpovídá s chybami - problém vyřeší jen se značnou pomocí učitele) 17

18 Stupeň 5 nedostatečný pokud nezvládá základní učivo (neodpovídá správně ani na návodné otázky, nevyřeší problém, nevypracuje zadanou úlohu ani se značnou pomocí učitele). Hodnocení chování Stupeň 1 (velmi dobré) Ţák dodrţuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla slušného chování. Ojediněle se můţe dopustit méně závaţných přestupků. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování ţáka neporušuje závaţně školní řád. Opakovaně se dopouští méně závaţných přestupků. Ţák je přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Ţák se dopustí závaţného přestupku proti školnímu řádu nebo se dopustí závaţnějších přestupků opakovaně. Dopouští se takových provinění, ţe je jimi ohroţena výchova ostatních ţáků nebo pověst školy. 3.8 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Podmínky pro přijetí ke studiu Vzdělávací program je určen ţákům a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky a podmínky přijímacího řízení. Přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a příslušnými vyhláškami MŠMT v platném znění. Kritéria pro přijetí ţáka se zveřejňují kaţdý rok na internetových stránkách školy. Podmínky pro přijetí vychází z hodnocení prospěchu ţáka na ZŠ Podmínky zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost u uchazeče není poţadována. 3.9 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné a profilové části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky: český jazyk a literatura didaktický test, písemná práce, ústní zkouška cizí jazyk didaktický test, písemná práce, ústní zkouška volitelný předmět: matematika nebo občanský a společenskovědní základ zkušební předměty nepovinné zkoušky se řídí sbírkou zákonů č. 177/2009 ( 10) ţáci jsou připravováni na základní úroveň obtíţnosti státní maturity Profilová část maturitní zkoušky: ústní teoretická zkouška z ekonomiky ústní teoretická zkouška ze základů výroby ve strojírenství praktická zkouška z odborných předmětů forma provedení jednodenní písemná nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Neučíme se pro školu, ale pro ţivot. GYMNÁZIUM A SOŠ, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. září 2009 ----------------------------- Mgr. Pavel Kubínek ředitel školy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: MS 2011/01-1 - Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 23 41 M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Verze: 08/2011 1 Úvodní

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více