Hypnóza podle Miltona H. Ericksona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypnóza podle Miltona H. Ericksona"

Transkript

1 Techniky mé terapie Obsah: 1. Rodinné konstelace 2. Hypnóza podle Miltona H. Ericksona 3. Neurolingvistické programování NLP 4. Voice Dialogue 5. Bioenergetika a Neo - Reichianské dýchání 6. Léčení traumatu

2 Rodinné konstelace Rodinné konstelace spočívají v pozorování přirozeného pořadí, které formuje rodiny a rodinné klany. Toto přirozené pořadí působí pomocí systému; jinými slovy je transpersonální a nezávislé na osobních přáních jednotlivých členů rodiny. Jednotlivec nemůže tuto posloupnost změnit, eliminovat, nebo z ní utéct. Říká se tomu pořádek z lásky, něco jako geneticky vtištěná archaická láska, která spojuje členy rodiny všech generací nezávisle na pocitech, které jednotlivci mají, či věří, že cítí jeden ke druhému. Bert Hellinger (rodinný terapeut a propagátor rodinných konstelací) studoval psychoanalýzu, NLP a primární terapii. Přitom si povšiml, že existuje jakási úroveň pocitů, která nepramení z osobního života konkrétního jedince. Po dlouhém výzkumu objevil, že tyto pocity mají původ v předposlední generaci originální rodiny. A nejedná se pouze o členy, které dotyčný jedinec znal, ale také o ty, které nikdy nepotkal, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Tito lidé jsou ve skutečnosti v systému rodiny přítomni a na jednotlivé členy mají stále vliv, a to někdy velmi nebezpečný vliv, ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí. Mnoho odborníků se nyní shoduje na tom, že více jak polovina našich potíží nepramení z naší individuální historie, ale z historie systému celé rodiny, a z toho důvodu techniky zaměřené na práci s jedincem nejsou účinné a je zapotřebí použít tzv. systémové terapie. Způsob, jakým se zmíněný přenos děje, je záhadou, ale jeho existence je zřejmá každému, kdo se jedinkrát s rodinnými konstelacemi setkal. Bert Hellinger objevil, že děti na sebe často berou role těch, kteří předčasně zemřeli, byli ze systému vyloučeni, či utrpěli bezpráví. Děti se podvědomě identifikují s těmito předky, a tím se naleznou vzhledem ke svým rodičům a ostatním členům rodiny v chybném postavení, nemohou žít v míru a vrozená posloupnost rodiny je tím poničena. V tomto procesu se nejedná o projekci, ale o zbloudilou lásku, o hlubokou potřebu lásky, harmonie a sounáležitosti. To je také důvod, proč stěžejní záležitostí při této práci je hledání lásky. Je-li jednou objeveno místo, kde může plout, řešení je možné. Že všichni členové konkrétního systému naleznou opět své přirozené místo. Přestože během sestavování rodinných konstelací přichází mnoho emocí, hlavní orientace je zaměřena na fakta a události, jako jsou předčasná či náhlá smrt, zděděné defekty, potlačení či zapomenutí členové rodiny, zločiny atd. Takovéto události mají destruktivní dopad na posloupnost systému a pro znovuobjevení rovnováhy na sebe následující generace bere lítost, vinu a trest, nevědomě vedoucí k náhlému sklonu. Příčiny mnoha sebevražd se nalézají právě zde. Je překvapivé, jak silnou roli pro nás hraje naše krev a náš genetický původ. Je to něco, co není možné cítit, a proto lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli. Sestavení rodinné konstelace vynese onu poničenou strukturu na světlo, a pak je možné na ní pracovat. Když člověk chce do hloubky pochopit rodinné konstelace, musí se zbavit tradičních představ o terapii. To, co zde děláme, je zcela jiný proces. Tak například podle terapie si člověk řeší problémy krok za krokem, nezřídka po dobu několika let. U rodinných konstelací je tomu úplně jinak a vy se musíte, jestliže tomu chcete porozumět a jestliže to na vás má skutečně hluboce působit, vzdát představy lineárního procesu, procesu trvajícího dlouhý čas, procesu práce na sobě.

3 Hypnóza podle Miltona H. Ericksona Tento přístup se zaměřuje především na hypnózu jako na zvláštní druh lidské interakce, a ne na religiózní zážitek, situaci přenosu nebo proces podmiňování. Z tohoto hlediska je hypnóza procesem odehrávajícím se mezi dvěma lidmi, způsobem komunikace jednoho člověka s druhým. Díky Ericksonovu přístupu budeme tuto záhadu pozorovat při naší společné práci. Mezi hypnózou a jinými terapiemi lze popisovat paralely, pokud jde o cíl, postup nebo specifické techniky pro potýkání se s rezistencí. V nejobecnější rovině se hypnoterapeut snaží dosáhnout změny v chování, v senzorické reakci a vědomí druhého člověka. Jeho vedlejším cílem je rozšířit rejstřík zkušeností pacienta, nabídnout mu nové způsoby myšlení, cítění a chování. Ericksonova hypnóza se zabývá předpokládanými potížemi a viditelnými příznaky a vyhýbá se tomu, aby označovala pacienty za nemocné ve smyslu osobních nedostatků. Tento pozitivní přístup má spoustu výhod. Předem předpokládá zdravý výsledek, protože je potřeba zbavit se pouze příznaků či obtíží, na rozdíl od nutnosti rozsáhlé přestavby osobnosti. Implicitně je v takovém postupu zakotveno ocenění všech bezproblémových aspektů jedince. Tento přístup je rovněž vhodný pro krátkodobou léčbu, neboť záběr je daleko užší než modely založené na patologii. Další jeho výhodou je léčebné zaměření na přítomnost a budoucnost, čímž se terapie bezprostředně vztahuje k pacientovu současnému životu. A navíc, rychlé výsledky jsou daleko zřejmější (a tím i povzbudivější).

4 Neurolingvistické programování - NLP NLP neurolingvistické programování - je disciplína modelující subjektivní prožívání člověka. Hlavním nástrojem této techniky jsou často výjimečné a velmi efektivní strategie, které umožňují lidem dosahovat nadprůměrné výsledky. NLP nabízí nový pohled na komunikaci i na možnosti změny rozvoje člověka. Umožňuje popsat a hlavně změnit způsoby, jak se lidé učí, mění a vyvíjejí. Jde o pohled velmi precizní, přesný a zároveň pragmatický zaměřený. NLP nabízí určité praktické nástroje, metody a také návody a způsob, jak je používat. Nabízí možnosti, jak zlepšit naši komunikaci s partnerem, určitou skupinou, popřípadě se sebou samým. Pomáhá nám při řešení problémů nebo dosahování našich cílů. Tato technika je vhodná pro vedoucí pracovníky, manažery, učitele, terapeuty, trenéry, Pro všechny, kteří pracují a komunikují s lidmi. Taktéž pro ty, kteří hledají způsoby, jak optimálně rozvinout svoje osobní předpoklady, vlohy a schopnosti. Pro lidi, kteří touží po sebezdokonalování. Slovíčko neuro poukazuje na skutečnost, že vnímání světa jakož i další zpracování těchto vjemů závisí na smyslových orgánech a na neurologických procesech, které se v nás odehrávají. Naše vnitřní reprezentace světa zpětně ovlivňuje náš stav. Tento můžeme vyčíst, pozorujeme-li například řeč těla. Tělo a psychika tvoří neoddělitelný celek. Lingvistika v názvu ukazuje na způsob, jakým informace popisujeme a seznamujeme s nimi okolí. Náš mluvený projev ukazuje na způsob, jak vnímané a prožité reprezentujeme, strukturujeme a vnitřně zpracováváme. Ve slově programování se zrcadlí všechny možnosti výběru, které máme k dispozici, patří k nim jak metody, tak techniky NLP, které nám tyto možnosti dovolí realizovat. Tyto různé metody, hlavně práce se strategiemi, připomínají někdy programy, určené tentokrát ne pro počítač, ale pro kybernetickou jednotku nazývanou člověk. Principy NLP Principy NLP Principy NLP jsou souborem jednoduchých zásad, které pomáhají porozumět, jak NLP pohlíží na složitost světa, s cílem maximálně ji přiblížit praktickému způsobu myšlení. 1. Na tomto světě nikdy nejednáme přímo. Každý člověk si na základě svého smyslového vnímání a životní zkušenosti vytváří vlastní představu o světě, vlastní mapu světa, pomocí které myslí, plánuje, koná a předpokládá, že ostatní lidé vlastní podobné mapy. Avšak jako plán města není město samé, tak ani naše mapa světa nebude odpovídat mapě jiného člověka. To, co sbližuje lidi s různými mapami, je schopnost porozumět tomuto principu a dovednost komunikace. 2. Rozhodnout se k činu je lepší než nedělat nic. Život je neoddělitelně spojen s aktivitou. Nečinnost znamená vrstvení nehybnosti, problémů a falešných iluzí. Každý úsudek, představa či plán je prověřen až činem. Čin ověří naše schopnosti, intenzitu našich tužeb, sílu našich snů, váhu našich slibů. Čin nám pomáhá zorientovat se ve světě a nasměrovat naše úsilí k úspěchu. V rozhodnutí se rodí možnost změny k lepšímu.

5 3. Nemáš-li možnost volby, nežiješ. Svoboda volby je nejvzácnější dar, který lidstvo má. Člověk každým svým činem tuto svobodu realizuje a snáší její důsledky. Schopnost vytvořit si možnost volby je uměním nejsilnějších. Máš-li jen jednu možnost, jsi jako robot. Máš-li dvě možnosti, máš i sužující dilema. Teprve tři a více možností jsou tou skutečnou možností svobody volby. Tvorba možností pro svobodu volby nám pomáhá otevírat naše skryté zdroje a naplnit život radostí, zdravím, prosperitou. 4. Stejný postup stejný výsledek. Lidé mívají zvláštní schopnost vstupovat do vyježděných kolejí a dělat stejné chyby: v komunikaci, v plánování, v rozhodování, ale i v partnerských vztazích. Lidé dělají stejné omyly. Volí si stejně nevhodné postupy, stejně nevhodné partnery, ztrácejí čas, zdraví, léta života i peníze. Jestliže děláš to, cos dělal vždycky, dosáhneš toho, cos stejně vždycky měl. Takže pokud to, co děláš, nefunguje, dělej něco jiného! Je snadnější změnit sebe než ty ostatní. 5. Neexistuje prohra, je jen poučení. Brečet nad rozlitým mlékem a smát se z toho, že příště nebudete vařit kafe na kolečkových bruslích, je investice stejné energie do hněvu a bezmocnosti, anebo do radosti z ponaučení. Neexistuje chyba, jsou jen výsledky. Neexistuje omyl, je to jen zkušenost. Každá zkušenost je neopakovatelná možnost poučit se. 6. Zkušenost sama o sobě nemá smysl. Z jídelního lístku se nikdo nenaučil vařit. Krásné názvy jídel v kožených deskách, psané zdobeným písmem vám nikdy nedají to, co týden v kuchyni po boku maestra vaření. Veškerý smysl zkušenosti tkví v kontextu, tedy v tom, k čemu se zkušenost vztahuje. 7. Nemůžeš nekomunikovat. Sdělení předáváme naším tělem, oblečením, postojem, zálibami, gesty, mimikou, když nic neříkáme, i, když jsme nepřítomni. Téměř 93% veškeré komunikace probíhá neverbálně. Jde jen o to, jestli to děláme vědomě, naplňujeme své cíle, nebo podvědomě, a snášíme veškeré důsledky. Je lepší umět komunikovat a rozumět komunikaci jiných. 8. Smyslem komunikace je následná reakce. Když člověk komunikuje, očekává reakci. Výsledná reakce se může lišit od našeho očekávání. Avšak komunikovat znamená mít šanci docílit žádaného výsledku. Neexistuje člověk, který by nereagoval, je to vždy jen otázka mistrovství řečníka. 9. Každé lidské chování je založeno na pozitivním úmyslu. Vidět v lidském snažení pozitivní úmysl, znamená přiblížit se k jeho podstatě a sáhnout do nejčistší studnice jeho bytí. Věřit v opak znamená opak i vytvářet. Je účinnější komunikovat s čistou podstatou člověka a zvyšovat jeho úctu k sobě samému. Svět se tím stává půvabnější. 10. Jestli to někdo dokázal, můžeš to dokázat taky. Dokážeme všechno, co si umíme do detailů představit. Paměť a představivost využívají stejné možnosti a mají stejné účinky. Každý z nás vytváří, nebo by mohl vytvářet, předpoklady k tomu, aby dokázal, cokoliv chce. Chce to jenom uspokojit mysl a najít svůj vytoužený cíl.

6 11. Můžeme ovlivnit cokoliv. Dávná i nedávná historie dokazuje, že lidé, kteří se dokázali nejrychleji zorientovat v prostředí a v době, v které žili, dosahovali největších úspěchů. Schopnost vidět věci z jiné perspektivy a neztratit půdu pod nohama je základní šancí na úspěch. Jedinec s nejpružnějším myšlením a chováním může maximálně ovlivnit (a obecně i ovlivňuje) cokoliv a kohokoliv. 12. Výjimečnost pramení ze svobody volby. Každý člověk je pro vesmír neopakovatelným dílem. Promítnout tuto výjimečnost do svého života znamená nepocítit nedostatek, strach, smutek, chorobu, neštěstí. Svou výjimečnost je nutné potvrdit schopností a odvahou svobodně se rozhodovat. Obyčejně se bortí a časem zaniká. Výjimečnost je darem pro tento svět. Svět miluje výjimečné. Výjimeční se rozhodují svobodně. 13. Moudrost tkví v umění vidět věci z více perspektiv. Porozumět světu neznamená strávit život v knihovnách. Porozumět světu znamená najít svůj individuální, radostný a tvořivý pohled. Osobitost, radost, tvořivost a víra v pozitivní motivaci lidského konání pomohou najít moudrost života v každém okamžiku. Pružní a otevření lidé dokážou z této schopnosti maximálně vytěžit. Život miluje ty, kteří milují život.

7 Voice Dialogue Každý komplexní sytém se skládá z menších komplexních systémů a je sám součástí většího systému. Touto technikou máme možnost oslovit vaše vnitřní osoby a poznat je. Mnohost překvapujících informací, pocit úlevy, ba osvobození získávají lidé, kteří začínají ve svém nitru vědomě prožívat a chápat dynamiku své osobnosti. Všechny vnitřní osoby, s nimiž se ve vnitřním světě člověka setkáme, můžeme rozdělit do pěti velkých polí - pěti kontinentů duše: muž, žena, dítě, zvíře a bůh. Toto rozdělení, stejně jako rozdělení Země na pět kontinentů, má být orientační pomůckou. S její pomocí mohu zjistit, které kontinenty své duše žiji a které mi ještě jsou zcela neznámé. Mohu si tedy položit otázku: Kde ve svém životě projevuji ženské vlastnosti jako půvab, péči o druhé, schopnost vcítění, emocionalitu? Jak silné jsou mé mužské části? Které z mých vnitřních osob mají co do činění s mužskými kvalitami, jako jsou logika, ctižádost, chuť bojovat? Jak dobře znám své vnitřní dítě, tedy svou potřebnou, citlivou, zasněnou a hravou stránku? Jak to vypadá s instinktivními silami, jako jsou egoismus, agresivita, sexualita, s dědictvím našich předků z živočišné říše? A konečně: Které z mých vnitřních osob znají ticho, bezpodmínečnou lásku, extázi a neomezenost - nadosobní dimenze našeho bytí? Tento seznam jednotlivých kvalit můžete sami libovolně rozšířit. Ke kterému z pěti kontinentů která energie patří, poznáme nejlépe, pakliže s ní přímo promluvíme. Vnitřní osoby často samy říkají, "jsem muž", "jsem žena", "jsem přece ještě dítě" atd. V rámci našeho zkoumání systém pěti kontinentů ještě lépe pochopíme. Momentálně stačí, když víme: V každém člověku žijí současně ti nejrůznější zástupci každého z těchto pěti kontinentu. Naše duše si nemůže dovolit, aby všechny síly, které v sobě neseme, byly opravdu stejně silné. Z různých závažných důvodů musí provést výběr. Tak se stává, že se v průběhu našeho dětství z neuvěřitelného množství možných vnitřních osob, které potenciálně máme, smějí úplně vyvinout a žít jenom některé. Těmto vybraným vnitřním osobám říkáme "Já". S nimi se ztotožňujeme. Tyto vnitřní osoby, s nimiž se ztotožňujeme, tvoří vnitřní vládu. Ony rozhodují, kdo jsme a jaká rozhodnutí činíme. Nazýváme je také hlavní hlasy. Jsou nám tak blízké, že si jich většinou nejsme vědomi. Vnitřní osoby, které sedí ve vládě, jsou pevně rozhodnuty svoje místo bránit a myslí, cítí a jednají podle své vlastní vůle. Díky jejich svéhlavosti je pro nás velice těžké změnit naše chování. Pokud si uvědomíme jejich přítomnost a objevíme jejich hlubokou lásku, mohou se uvolnit a zaujmout přiměřenější místo v našem vnitřním systému.

8 Bioenergetika a Neo - Reichianské dýchání Jako metoda určená k obnově vitality je bioenergetika považována za most mezi východními naukami o vědomí a těle a západní psychologií. V čínské medicíně se např. zkoumá šíření energie určitými drahami v těle meridiány. Zdraví je chápáno jako rovnováha, nemoc jako nerovnováha tedy jako porucha a překážka v proudění této energie. Bioenergetika chápe energii v její dynamické povaze. Její proudění a pulzování vnímáme tělesně jako příjemný vnitřní pohyb, jenž se projevuje dobrou pohodou a radostí. Při pozorování lidí kolem sebe můžeme velmi dobře vnímat projevy této energie. Existují lidé, kteří cosi vyjadřují, působí vitálně a radostně. Toto lidé nás přitahují, jejích pozitivní vyzařování je nakažlivé. Působí svobodně v tělesném a duševním ohledu, otevřeně navenek i dovnitř. Život na půl plynu Jiní působí naopak šedě : jejich kůže je skutečně popelavá nebo alespoň bledá, jejich pohyby jsou pomalé a mdlé, jejích hlas působí tlumeně, jejich dech je omezený. Jsou zdrženliví v chování, jejich mimika nezrcadlí, co se v nich odehrává. Zdá se, že žijí na půl plynu. Jejich vitalita, jejich srdečnost je bez výrazu neprojevuje se ani v pohybech, ani v chování. Působí tělesně i duševně staženě a svázaně, ve vnějších i vnitřních projevech strnule, bez života. Dýchání je základ Nejdůležitější roli v tomto procesu hraje dýchání. Do určité míry si můžeme svůj dech ovlivnit, přesto je dýchání proces, který nemůžeme řídit. Dýcháme bez našeho přičinění, cosi v nás dýchá. Klidné dýchání Dýchání má přirozený průběh, který považujeme za zdravý: při klidném dýchání, které můžeme pozorovat v leže, se zvedá nadbřišek, podbřišek se napíná a pánev se pohybuje mírně vzad; s nepatrným zpožděním se zdvíhá hrudník, vrchní část páteře se natahuje a hlava se při tom mírně zaklání; při výdechu probíhají tyto pohyby v obráceném pořadí. Dýchání při námaze Při hlubokém dýchání, které se projevuje při větší fyzické námaze, se oproti tomu roztahuje především hrudník a ramena se přitom zdvíhají. Průběh dýchání můžeme tlumit anebo zesilovat. Častým důsledkem takovéto kontroly, často nevědomé, je povrchní, tlumené dýchání spojené se ztrátou vitality a životních projevů. Podstatným cílem bioenergetických cvičení je omezit naši vědomou kontrolu na tyto oblasti, ve kterých to má smysl, a dát prostor spontaneitě tělesného projevu a našim emocím. Charakterové typy Velmi důležitou součástí bioenergetiky je práce s charakterovými typy. Bioenergetika rozděluje různé charakterové typy do pěti obecných typů. Každý typ představuje v psychologické a svalové rovině specifický obranný vzorec, který jej odlišuje od ostatních typů. Je třeba upozornit, že se nejedná o třídění lidí, ale definování obranných postojů, které jsme si vytvořili

9 v průběhu svého života. Je důležité si uvědomit, že žádný člověk není čistým charakterovým typem, a že se v lidech našeho kulturního prostředí spojují různé obranné vzory. Každý takový charakterový typ se vyznačuje vnitřním postojem, svými silnými a slabými stránkami, svým typickým způsobem vytváření mezilidských vztahů a charakteristickými životními a zdravotními problémy. Znalost svého charakterového typu a jeho modelu chování pomáhá lidem porozumět životním situacím i lépe je zvládat. Následné velmi zjednodušené schéma slouží pro základní orientaci v těchto pěti charakterových typech. První vnitřní postoj: Žiji převážně ve své hlavě Lidé, pro které je tento postoj charakteristický, přikládají velký význam svým myšlenkám, své vůli, svým představám. Často jsou pro ně důležitější než jejich vlastní pocity. Druhý vnitřní postoj: Potřebuji Lidé tohoto typu se potýkají s trvalým pocitem nedostatku, pocitem potřeby něčeho, čeho se jim nedostává. Hluboko uvnitř mají zakořeněný pocit prázdnoty, pocit, že jim v životě vždy něco chybělo a stále chybí. Třetí vnitřní postoj: Jsem největší, nejlepší a nejkrásnější Lidé, pro které je tento postoj charakteristický, vedou svým způsobem dvojí život. Navenek jim záleží na tom, aby měli převahu. Pokoušejí se oslnit určitými vlastnostmi a schopnostmi a druhé lákají svým kouzlem. Uvnitř se však cítí přesto prázdně, zklamaně doslova bezútěšně. Čtvrtý vnitřní postoj: Mám toho po krk! Lidé tohoto typu trpí pocitem, že je všeho příliš : příliš mnoho nároků a úkolů, příliš nezpracovaných dojmů, možná i příliš jídla. Pátý vnitřní postoj: Nesmím dát najevo svou slabost Lidé, které charakterizuje tento postoj, se projevují velmi rozumně, kontrolují se, vystupují korektně. Obávají se, že jakýkoliv osobní nebo citový projev odhalí jejich zranitelnost. Neo - Reichianské dýchání Vám pomůže uvolnit chronické svalové napětí, svalový krunýř a aktivovat energetické procesy. Vede k odstranění zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí. Tento proces směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění a pomáhá objevit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou pohyblivost a emoční prožívání. Neo-Reichianské dýchání a bioenergetická cvičení Vám pomohou uvolnit chronické svalové napětí, svalový krunýř a aktivovat energetické procesy. Cvičení vedou k odstranění zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí. Tento proces směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění a pomáhá objevit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou pohyblivost a emoční prožívání. Cvičení umožňují nalézt svůj osobní střed a ukotvení v realitě země. Cvičení slouží též k prohloubení smyslu pro vitalitu, posilují imunitní systém, povzbuzují uvolnění životní a současně oživují smysl pro vnitřní lehkost a zakořenění ve světě.

10 Léčení traumatu Pokud zažíváte zdánlivě nevysvětlitelné symptomy, je možné, že mají původ v traumatické reakci na už dávno zapomenutou událost z dávné minulosti, kterou si možná vůbec nepamatujete. Nejste jediný nebo jediná a nejste blázen. Pro to, co se vám děje, existuje racionální vysvětlení. Nebyli jste poškození navždy a vaše symptomy je možné zmírnit, či dokonce odstranit. Víme, že naše mysl je při traumatu hluboko zmatená. Například, člověk, který zažil autonehodu, je zpočátku chráněný před silnou emocionální reakcí, dokonce si ani jasně nepamatuje, co se vlastně stalo. Tyto pozoruhodné mechanizmy (např. disociace a popření) nám pomáhají dostat se přes kritické momenty v našem životě a s nadějí čekat na vhodnou chvíli, kdy se jich zbavíme. Drahoslav Červenka, 2015

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Představení projektu Osobní plány Chci změnu. PhDr. Iva Málková Ing. Martin Pávek

Představení projektu Osobní plány Chci změnu. PhDr. Iva Málková Ing. Martin Pávek Představení projektu Osobní plány Chci změnu PhDr. Iva Málková Ing. Martin Pávek Obsah prezentace Představení projektu str. 3 6 Jak pracovat s osobními plány str. 7 8 Obsah jednotlivých osobních plánů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Obr.č.26 Poloha leh na boku

Obr.č.26 Poloha leh na boku Obr.č.26 Poloha leh na boku Dechové techniky Rodička by měla vědět jak má správně dýchat při kontrakcích. Proto je nezbytné, abychom ji poučili o zásadách dýchání do břicha během kontrakce. Na místě je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

Systemické konstelace

Systemické konstelace Systemické konstelace Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému Systemické konstelace jsou souhrným názvem

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?...

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... --------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 3 Obsah PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... 11 První kapitola: Jak si lze vytvořit samotu... 12 Strach a pochybnosti...12

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více