SLOVNÍ ZÁSOBA PRÁVO,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍ ZÁSOBA PRÁVO,"

Transkript

1 SLOVNÍ ZÁSOBA PRÁVO Právo arbitráž bemeno dkazní bemeno vcné doložka nejvyšších výhod doložka ochranná držba postoupení držba spolená dvr soudní jednání soudní jednat v dobré víe kauce složit moc soudní nález rozhodí norma právní novela zákona obrátit se na soud odpovdnost právní okolnost polehující omyl justiní osoba fyzická osoba právnická ovení notáské platnost smlouvy podstata konkurzní podstata skutková (trestného inu postoupení pohledávky postoupit pravomoc právo duševního vlastnictví právo Evropské unie právo na ochranu osobnosti právo autorské právo da&ové právo finanní právo mezinárodní právo obanské právo obchodní právo podnikové právo pracovní právo procesní právo rodinné právo soukromé právo soutžní právo správní právo trestní právo vlastnické právo zástavní pedpisy právní pipustit dkaz píslušnost soudu rejstík obchodní rozsudek osvobozující ád právní ád soudní ( ( ( ( ( ( # $ / ( ( (

2 ízení konkurzní ízení odvolací ( ízení rozhodí ( ízení soudní ( ízení správní ízení trestní smlouva obchodní smlouva platnost/neplatnost / smlouva pracovní soud Nejvyšší ' soud Ústavní ( soutž nekalá spolenost s ruením omezeným ( spolenost akciová spolenost komanditní ( spolenost obchodní spolenost obchodní veejná subjektivita právní tajemství obchodní trest doživotní usnesení soudu / vyhlášení konkurzu ( vymáhání dluh výpov* kivá / výpov* svdecká vztah pracovn právní zrušit (rozsudek ( Pojiš+ovnictví agent pojiš+ovací asistence ástka pojistná eská asociace pojiš+oven druh pojištní dchod doživotní fond pojistný hranice odškodnní likvidace škody matematik pojistný náhrada škody nauka o pojiš+ovnictví odpovdnost za škodu odstranit následky nehody plnní pojistné podmínky pojistné podstoupit riziko pojistit se pojistit se proti pojistitel pojistka pojistné pojistník pojištní pojištní domácnosti sdružené pojištní majetku pojištní odpovdnosti z provozu motorových $ - ( (

3 vozidel pojištní odpovdnosti za výrobek pojištní osob pojištní pro cesty do zahranií pojištní pro pípad krádeže vloupáním pojištní pro pípad požáru pojištní pro pípad perušení provozu pojištní pro pípad úmrtí pojištní pro pípad živelních škod pojištní vývozního úvru pojištní havarijní pojištní nemocenské pojištní sociální pojištní úrazové pojištní zákonné dchodové pojištní životní pojištný pojiš+ovna pojiš+ovna zdravotní pojiš+ovnictví právo pojistné produkt pojistný pípad škodní pipojištní riziko pojistitelné riziko pojištné rozsah pojistného krytí ruit za škody sazba pojistného smlouva pojistná snížit spoluúast spoluúast procentuální škoda (na vozidle škoda zpsobená pírodní katastrofou trh pojistný událost pojistná událost škodní uzavít pojistnou smlouvu vypovdt pojistnou smlouvu zabezpeení zajištní zavinní cizí Terorismus akce akce teroristická bojovat bomba dopisní bomba asovaná cíl in teroristický innost teroristická dezaktivace dezaktivace výbušnin evakuovat explodovat exploze.. ( (.

4 hrozba hrozit chytit incident informace tajné komando láze& krvavá nálož následek smrtonosný ob+ odhalit odpálit ohlas domácí Filozofie abstrakce myšlení bytí a nicota bytí reálné/jsoucí innost ducha data smyslová dosah poznání dualismus tla a ducha duch osvícenský dkaz sofistický egoismus etický empirismus logický evoluce vdní existence a transcedence filozofie osvícenství filozofie záporu hmota a duch ideje platónské idoly rodujeskyntržištdivadla imperativ kategorický jednání lidské jsoucno jednotlivé kategorie substance konstituce identity kriterium smyslu kritika rozumu metafyzika transcendentální metoda indukcededukceempirická morálka autoritativnívzájemné úcty myslím tedy jsem (cogito ergo sum myšlení isté myšlení dichotomické/dichotomií myšlenka absolutna nebytí existenciální nesmrtelnost duše nutnost mezních pojm obecné a jedinené objektivn poznatelný obraz skutenostiideje otázka bytí pocit absurdity podobenství jeskyn pohnutka poznání pochybnost systematická pojetí tla mechanické / /......

5 porozumní sob samému poznání opravováním omyl poznání apriorníaposteriorní poznání syntetickéanalytické poznání transcendentálnívdecké poznatelnost bytí pralátka princip dobra princip jsoucnarozumu princip subjektivity princip svta jednotný proces myšlenkovýutváecí pedsudek vrozenýzískaný píina materiálníformální píina psobícíúelová reflexe filozofická rozum dialektický ád svtavcí sebejistota myšlení situace mezní smíení empirismu s racionalismem smysl bytí smyslov vnímatelný soud analytickýsyntetický svt idejíobraz svt pojmuhmoty svoboda absolutnírelativní svoboda angažovaná sylogismus aristotelovský teorie poznání systematická vc o sob vc myslící vdní nepochybnézdánlivé vdní postmoderní vdomí lidské vle ke jsoucnosti výpov* smysluplná vztah pedstav a skutenosti základ poznání zákon mravní zkušenost smyslovázákladní Psychologie anorexie mentální archetyp jednání autoregulace uební deprivace citová charakter silnýslabý charakteristika osobnosti chování introvertníextrovertní identita osobní jedinec frustrovaný jednat v afektu komunikace harmonickákonfliktní komunikace soutživáspolupracující

6 komunikace symetrickáasymetrická komunikace verbálníneverbální komunikace jednosmrnáinteraktivní koordinace senzomotorická kvocientinteligenní metoda pokusu a omylu motivace vnitní myšlení verbální pam+ vizuální poitky a vjemy podmínnost chování pohotovost vjemová postehnout a rozlišovat podnty potlait frustraci poteba primární prostedí spoleenské pístup rozumovýcitový psychika lidská psychologie práceuení psychologie v praxi psychologie hlubinná psychologie humanistická psychologie klinická psychologie kognitivní psychologie obecná psychologie pedagogická psychologie poradenská psychologie sociální psychologie transpersonální psychologie vývojová reagovat emocionáln rovina sebeprezentace rys povahový sebeaktualizace osobnosti schopnost seberegulace schopnost intelektová situace problémová skladba osobnosti socializace osobnosti strategie sebereflexe subkultura adolescenní typ flegmatický typ cholerický typ melancholický typ sangvinický uení nápodobou uení podmi&ováním uení pokusem a omylem uení vzhledem a ešením problému uení pojmové uení senzomotorické uení verbální úrove& sebehodnocení usuzování morální vazba zptná vk mentální vnímat interpersonální vztahy

7 vštípit si a podržet v pamti vybavovat si zapamatované vytsnit z podvdomí vyvolávatprožívat emoce vzbudit dvrunedvru vztah mezilidský vztah pozitivní zážitek prahový.

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE Psychologie Hana Lorencová PSYCHOLOGIE 2008 Osnova Pedmt a poslání psychologie Psychologické smry Osobnost pojem vývoj struktura Osnova Chování a prožívání Motivace Frustrace a deprivace Výkon Teorie motivace

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více