PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls248622/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Arucom a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arucom používat 3. Jak se přípravek Arucom používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Arucom uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Arucom a k čemu se používá Přípravek Arucom obsahuje dvě léčivé látky: latanoprost a timolol. Latanoprost působí tak, že zvyšuje přirozený odtok kapaliny z oka do krevního řečiště. Patří do skupiny léčiv známých jako analoga prostaglandinu. Timolol působí tak, že zpomaluje tvorbu kapaliny v oku. Patří do skupiny léčiv známých jako beta-blokátory. Přípravek Arucom se používá ke snížení nitroočního tlaku, pokud trpíte glaukomem s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí. Obě tato onemocnění jsou spojena se zvýšením tlaku uvnitř oka, které nakonec ovlivní váš zrak. Váš lékař vám přípravek Arucom předepíše obvykle v případě, kdy ostatní léčivé přípravky dostatečně nezabraly. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arucom používat Přípravek Arucom může být podáván dospělým mužům a ženám, včetně starších osob. Nedoporučuje se používat, pokud je vám méně než 18 let. Nepoužívejte přípravek Arucom oční kapky, roztok: jestliže jste alergický/á na latanoprost, timolol, beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a dýchacími potížemi, jako je například astma, závažný chronický obstrukční zánět průdušek (závažné plicní onemocnění, které může způsobit dýchavičnost, potíže s dýcháním a/nebo dlouhotrvající kašel) 1/8

2 jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním nebo poruchami srdečního rytmu jestliže jste těhotná (nebo se pokoušíte otěhotnět) jestliže kojíte Týká-li se vás cokoli z výše uvedeného, nepoužívejte přípravek Arucom. Upozornění a opatření Před použitím tohoto léčivého přípravku, sdělte svému lékaři: pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a onemocněním věnčitých cév příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi nebo pocit svírání, dušnost nebo dušení, srdeční selhání, nízký krevní tlak (hypotenzi) pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a poruchami srdečního rytmu, jako je pomalý srdeční tep (bradykardie) pokud trpíte anginou pectoris, zejména typem známým jako Prinzmetalova angina pokud trpíte oběhovými problémy nebo máte nízký krevní tlak pokud máte nebo jste měl/a v minulosti dechové potíže, astma či chronickou obstrukční plicní nemoc (onemocnění plic, které mohou způsobit dýchavičnost, potíže s dýcháním a/nebo dlouhodobý kašel) pokud trpíte plicním onemocněním nebo plicními potížemi, které vám znesnadňují dýchání pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a onemocněním špatného krevního oběhu (onemocněním periferních tepen, jako je Raynaudova choroba nebo Raynaudův syndrom) pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a cukrovkou, neboť latanoprost/timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny krevního cukru pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a zvýšenou aktivitou štítné žlázy, neboť latanoprost/timolol může maskovat známky a příznaky pokud trpíte závažnými alergickými reakcemi, které obvykle vyžadují nemocniční léčbu pokud se chystáte podstoupit oční operaci (včetně operace šedého zákalu) či pokud jste v minulosti prodělal/a oční operaci pokud jste trpěl/a nebo v současnosti trpíte virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex (HSV) pokud trpíte očními potížemi, jako je bolest oka, podráždění oka, zánět oka, rozmazané vidění či suché oči pokud nosíte kontaktní čočky. I tak můžete přípravek Arucom používat, avšak řiďte se přitom pokyny pro nositele kontaktních čoček v bodě 3 Váš lékař může požadovat, abyste při používání přípravku Arucom absolvovali zvláštní vyšetření srdce a krevního oběhu. Před operací sdělte vašemu lékaři, že používáte přípravek Arucom, neboť latanoprost/timolol může pozměnit účinky některých léčiv používaných v průběhu anestezie. Další léčivé přípravky a přípravek Arucom Přípravek Arucom se může navzájem ovlivňovat s jinými léky. Prosím, informujte vašeho lékaře nebo lékárníka o všech očních kapkách nebo jiných lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména se s vaším lékařem nebo lékárníkem poraďte, pokud víte, že užíváte kterýkoli z následujících druhů léků: Prostaglandiny, analoga prostaglandinu nebo deriváty prostaglandinu Beta-blokátory Epinefrin (adrenalin) 2/8

3 Léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou perorální blokátory kalciových kanálů, guanethidin, antiarytmika, digitalisové glykosidy nebo parasympatomimetika Chinidin (používaný k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie) Používáte-li současně přípravek Arucom a jiné oční kapky: Mezi podáním přípravku Arucom a aplikací dalších očních kapek vyčkejte alespoň 5 minut. Přípravek Arucom a jiné léky, které používáte, včetně jiných očních kapek k léčbě glaukomu, se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře o lécích ke snížení krevního tlaku, srdečních lécích nebo lécích na léčbu cukrovky, které užíváte nebo hodláte užívat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Nepoužívejte přípravek Arucom, pokud jste těhotná, ledaže to váš lékař považuje za nezbytné. Pokud jste těhotná, myslíte si, že jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět, okamžitě o tom informujte svého lékaře. Nepoužívejte přípravek Arucom, jestliže kojíte. Latanoprost/timolol se může dostat do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu před tím, než během kojení použijete jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Po použití přípravku Arucom můžete mít po krátkou dobu rozmazané vidění. Pokud se vám to stane, neřiďte dopravní prostředek ani nepoužívejte žádné nástroje či stroje, dokud se váš zrak opět nezostří. Přípravek Arucom obsahuje konzervační látku zvanou benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka může způsobit podráždění oka nebo porušení povrchu oka. Také může být vstřebána kontaktními čočkami a je o ní známo, že měkké kontaktní čočky zbarvuje. Proto zabraňte styku přípravku s měkkými kontaktními čočkami. 3. Jak se přípravek Arucom používá Vždy používejte přípravek Arucom oční kapky, roztok přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Po použití přípravku Arucom stiskněte prstem koutek oka u nosu (viz obrázek níže) na dobu 2 minut. Pomůže to zabránit proniknutí latanoprostu/timololu do ostatních částí těla. Dávkování Obvyklá dávka u dospělých (včetně starších osob) je 1 kapka jednou denně do postiženého oka (postižených očí). Nepoužívejte přípravek Arucom víc než jednou denně, neboť účinek léčby se může při častějším použití snižovat. Použití u dětí a dospívajících Podávání přípravku Arucom dětem či dospívajícím (od narození až do věku 18 let) se nedoporučuje. Nositelé kontaktních čoček Pokud nosíte kontaktní čočky, měli byste si je před použitím přípravku Arucom vyjmout z oka. Po použití přípravku Arucom vyčkejte 15 minut, a poté si můžete kontaktní čočky opět nasadit. 3/8

4 Návod k použití 1. Umyjte si ruce a posaďte se nebo si pohodlně stoupněte. 2. Odšroubujte uzávěr lahvičky. 3. Prstem jemně stáhněte dolů spodní víčko postiženého oka. 4. Kapátko lahvičky umístěte blízko léčeného oka, ale nedotýkejte se ho. 5. Lehce stiskněte lahvičku tak, abyste do oka vkápli 1 kapku, a poté pusťte spodní víčko oka. 6. Zavřete oko a stiskněte prstem koutek postiženého oka proti nosu. Přidržte 1 minutu. 7. Zopakujte postup i na druhém oku, pokud vám to váš lékař nařídil. 8. Zašroubujte uzávěr zpět na lahvičku. Jestliže používáte přípravek Arucom společně s jinými očními kapkami Mezi použitím přípravku Arucom a podáním jiných očních kapek vyčkejte alespoň 5 minut. Doba používání Používejte přípravek Arucom podle pokynů vašeho lékaře, dokud vám lékař léčbu neukončí. Jestliže jste použil/a více přípravku Arucom, než jste měl/a Jestliže nakapete do oka příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a vaše oči mohou začít slzet a zčervenat. Tyto příznaky by měly odeznít, ale pokud si děláte starosti, obraťte se na svého lékaře pro radu. Jestliže přípravek Arucom požijete Pokud přípravek Arucom náhodně požijete, obraťte se na svého lékaře pro radu. Pokud požijete velké množství přípravku Arucom, můžete vám být nevolno, můžete mít bolesti břicha, cítit se unavený/á, mít návaly horka, závratě a začít se potit. Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Arucom Pokračujte obvyklou dávkou v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arucom nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Obvykle můžete kapky i nadále používat, pokud nejsou účinky závažné. Pokud máte obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nepřestávejte přípravek Arucom používat bez porady s lékařem. Četnost možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována pomocí následující konvence: Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů Časté: postihují až 1 z 10 pacientů Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů Vzácné: postihují až 1 z pacientů Není známo: četnost nelze z dostupných údajů zjistit 4/8

5 Nejdůležitější nežádoucí účinky jsou: Možnost postupné trvalé změny barvy oka. Závažné změny způsobu, jakým pracuje vaše srdce. Zaznamenáte-li u sebe změny srdeční frekvence nebo srdeční funkce, měli byste to sdělit svému lékaři. Známé nežádoucí účinky při používání přípravku Arucom jsou: Velmi časté účinky: Přípravek Arucom může změnit barvu vašich očí postupným zvýšením obsahu hnědého pigmentu. Zdá se, že s těmito změnami nejsou spojeny žádné potíže, a tyto změny se mohou vyvíjet i po několik let. Pokud však máte smíšenou barvu očí (modrohnědou, šedohnědou, žlutohnědou nebo zelenohnědou) je větší pravděpodobnost, že tuto změnu zaznamenáte. Tato změna barvy může být trvalá, a může být patrnější, pokud používáte přípravek Arucom pouze u jednoho oka. Změna barvy oka se po ukončení léčby přípravkem Arucom dále nevyvíjí. Časté účinky: Podráždění oka (pocit pálení, písku v oku, svědění, bodání, nebo pocit cizího tělesa v oku) a bolest oka. Méně časté účinky: Bolest hlavy. Zarudnutí oka, oční infekce (konjunktivitida), rozmazané vidění, slzení, zánět očních víček, podráždění nebo porušení povrchu oka. Kožní vyrážky nebo svědění (pruritus). Podobně jako ostatní léky aplikované do očí (lokálně podávaná oftalmologika), se latanoprost/timolol vstřebává do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké lze pozorovat v souvislosti se systémovými beta-blokátory. Nežádoucí účinky po lokálním očním podání jsou nižší než například u přípravků, které jsou používány ústy nebo injekčně. Vyjmenované nežádoucí účinky zahrnují reakce pozorované ve třídě očních beta-blokátorů, pokud jsou použité k léčbě očních potíží: Systémové alergické reakce, zahrnující náhlý otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, které mohou způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním (angioedém), kopřivku (urtikarii), lokální a celkovou vyrážku, svědění (pruritus), náhlou život ohrožující alergickou reakci (anafylaktickou reakci). Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie). Potíže se spánkem (insomnia), deprese, noční můry, ztráta paměti. Mdloby (synkopa), mrtvice (cévní mozková příhoda), snížení průtoku krve některými částmi mozku (mozková ischemie), zvýšené příznaky a symptomy myastenie gravis (onemocnění svalů), závratě, brnění nebo necitlivost rukou a nohou, mravenčení (parestézie) a bolest hlavy. Příznaky a symptomy podráždění očí (např. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí), otok víček (blefaritida), podráždění nebo pocit cizího tělesa v oku (keratitida), rozmazané vidění a nízký nitrooční tlak a poruchy zraku po oční operaci (odchlípnutí cévnatky po filtračním zákroku), snížená citlivost rohovky, suché oči, poškození přední vrstvy oka (eroze rohovky), pokleslá horní nebo dolní víčka (ptóza), dvojité vidění (diplopie). Pomalý srdeční tep (bradykardie), bolest hrudi, palpitace, nahromadění tekutiny (edém), změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu (arytmie), srdeční onemocnění s dušností a otoky chodidel a nohou v důsledku nahromadění tekutiny (městnavé srdeční selhání), srdeční potíže (atrioventrikulární blok), infarkt myokardu (srdeční zástava), srdeční selhání. 5/8

6 Nízký krevní tlak (hypotenze), špatný krevní oběh, který způsobuje necitlivost prstů a změnu barvy (Raynaudův fenomén), studené ruce a chodidla. Bronchospasmus (sípání nebo potíže s dýcháním - obvykle u pacientů s již existujícím bronchospastickým onemocněním), dušnost (dyspnoe), kašel. Poruchy chuti (dysgeuzie), pocit na zvracení, trávicí potíže (dyspepsie), průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení. Ztráta vlasů (alopecie), kožní vyrážka stříbřitě bílého vzhledu (psoriáziformní vyrážka) nebo zhoršení lupénky, kožní vyrážka. Svalová slabost nebo bolest, která není způsobena cvičením (myalgie). Sexuální dysfunkce, snížené libido. Astenie/únava. Neobvyklá svalová slabost nebo bolest, která není způsobena cvičením (astenie), nebo únava. Jiné nežádoucí účinky Přestože následující nežádoucí účinky nebyly pozorovány při používání přípravku Arucom, byly zaznamenány v souvislosti s léčivými látkami obsaženými v tomto přípravku (latanoprost a timolol), a proto se mohou při používání přípravku Arucom objevit: Infekce a infestace: Rozvoj virové infekce oka způsobené virem herpes simplex (HSV). Poruchy imunitního systému: Příznaky alergické reakce (otok a zarudnutí kůže a vyrážka). Psychiatrické poruchy: Deprese, ztráta paměti, snížená sexuální touha, nespavost, noční můry. Poruchy nervového systému: Závratě, brnění nebo znecitlivění kůže, změny v prokrvení mozku, zhoršení projevů myastenie gravis (jestliže již touto nemocí trpíte), náhlé omdlení nebo pocit mdloby (synkopa). Poruchy oka: Změny řas a jemných chloupků kolem očí (zvětšení jejich počtu, jejich prodloužení, zesílení a ztmavnutí), změny směru růstu řas, otok okolo oka, otok barevné části oka (iritida/uveitida), otok očního pozadí (makulární edém), zánět/podráždění povrchu oka (keratitida), cysta na duhovce, suché oči, změny/poruchy vidění, dvojité vidění, pokles horního víčka a poranění výstelky očního pozadí (stav známý jako odchlípení sítnice, avšak pozorován pouze při používání přípravku po některých očních operacích). Poruchy ucha: Pískání/zvonění v uších (tinitus). Srdeční poruchy: Zhoršení anginy pectoris, pocit bušení srdce (palpitace), změny srdečního rytmu, zpomalení srdce, selhání srdce (zástava srdce, srdeční blok nebo městnavé selhání srdeční). Pokud u sebe zaznamenáte změny v srdeční frekvenci nebo funkci srdce, vyhledejte lékaře a sdělte mu, že používáte přípravek Arucom. 6/8

7 Cévní poruchy: Nízký krevní tlak, změna barvy / pocit chladu prstů na rukou a na nohou (Raynaudův fenomén) a studené ruce a nohy. Dechové (respirační) poruchy: Astma, zhoršení astmatu, dušnost, náhlé potíže s dechem (bronchospasmus), kašel. Poruchy trávicího (gastrointestinálního) systému: Pocit nevolnosti (nauzea), průjem, trávicí potíže, sucho v ústech. Kožní poruchy: Ztmavnutí kůže kolem očí, vypadávání vlasů / plešatost (alopecie), svědivá vyrážka nebo zhoršení svědění kůže. Poruchy svalů a kosterní soustavy: Bolest kloubů, bolest svalů. Celkové poruchy: Bolest na hrudi, únava, otok (edém). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. Jak přípravek Arucom uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Před prvním otevřením lahvičky: Uchovávejte v chladničce ( 2 C 8 C). Po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů: Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Arucom obsahuje Léčivými látkami jsou latanoprostum 50 mikrogramů/ml a timololum (ve formě timololi maleas) 5 mg/ml. Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný Benzalkonium-chlorid Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Hydrogenfosforečnan sodný Voda na injekci 7/8

8 Jak přípravek Arucom vypadá a co obsahuje toto balení Toto balení obsahuje jednu lahvičku s 2,5 ml přípravku Arucom 50 mikrogramů + 5 mg/m oční kapky, roztok. Přípravek Arucom je čirá, bezbarvá tekutina. Přípravek Arucom je dostupný v následujících velikostech balení: Jedna lahvička o obsahu 2,5 ml, 3 lahvičky o obsahu 2,5 ml a 6 lahviček o obsahu 2,5 ml. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm Berlín Německo Telefon: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko: Arucom Francie: Latanoprost /Timolol Chauvin Velká Británie: Latanoprost + Timolol Bausch & Lomb Tato příbalová informace byla naposledy revidována : Další zdroje informací Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv 8/8

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Latanoprost Apotex 0,005% oční kapky, roztok latanoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Latanoprost Apotex 0,005% oční kapky, roztok latanoprostum Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls10153/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Latanoprost Apotex 0,005% oční kapky, roztok latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Latanoprost Apotex 0,005% oční kapky, roztok latanoprostum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Latanoprost Apotex 0,005% oční kapky, roztok latanoprostum Příbalová informace: informace pro uživatele Latanoprost Apotex 0,005% oční kapky, roztok latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. XALACOM (latanoprostum, timololi maleas) oční kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. XALACOM (latanoprostum, timololi maleas) oční kapky, roztok Příbalová informace: informace pro pacienta XALACOM (latanoprostum, timololi maleas) oční kapky, roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. XALATAN oční kapky, roztok (latanoprostum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. XALATAN oční kapky, roztok (latanoprostum) Příbalová informace: informace pro pacienta XALATAN oční kapky, roztok (latanoprostum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Latalux 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Latanoprostum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Latalux 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Latanoprostum Sp. zn. sukls136408/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Latalux 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Timlatan 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Latanoprostum /timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Timlatan 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Latanoprostum /timololum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Timlatan 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Latanoprostum /timololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oční kapky, roztok. Latanoprostum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oční kapky, roztok. Latanoprostum Sp.zn. sukls116684/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete užívat

Více

sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012

sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012 sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta BETALMIC 0,5% Oční kapky, roztok Betaxololi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arulatan 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arulatan 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls99149/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Arulatan 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls16509/2009 a příloha k sp.zn.: sukls37990/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls16509/2009 a příloha k sp.zn.: sukls37990/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls16509/2009 a příloha k sp.zn.: sukls37990/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA Oční kapky, roztok

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Monopost 50 mikrogramů /ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu latanoprostum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Monopost 50 mikrogramů /ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu latanoprostum Sp.zn. sukls186503/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Monopost 50 mikrogramů /ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LATANOPROST POS 0,05 mg/ml, oční kapky, roztok. Latanoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LATANOPROST POS 0,05 mg/ml, oční kapky, roztok. Latanoprostum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls1865/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LATANOPROST POS 0,05 mg/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ARTEOPTIC 2% (carteololi hydrochloridum) oční kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. ARTEOPTIC 2% (carteololi hydrochloridum) oční kapky, roztok sp.zn.sukls88189/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ARTEOPTIC 2% (carteololi hydrochloridum) oční kapky, roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLAUCOTIMA 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLAUCOTIMA 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLAUCOTIMA 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (latanoprostum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (latanoprostum) Sp. zn. sukls79185/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Akistan 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok (latanoprostum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. XALOPTIC COMBI 0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml, oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. XALOPTIC COMBI 0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml, oční kapky, roztok latanoprostum/timololum sp.zn.sukls234229/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE XALOPTIC COMBI 0,05 mg/ml + 5,0 mg/ml, oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Než začnete používat tento léčivý přípravek, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste v minulosti měl/a

Než začnete používat tento léčivý přípravek, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste v minulosti měl/a sp.zn.sukls94434/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Oftan Timolol 0,50% Oční kapky, roztok Timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn. sukls101534/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta GLABRILUX 0,3 mg/ml oční kapky, roztok bimatoprostum

sp.zn. sukls101534/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta GLABRILUX 0,3 mg/ml oční kapky, roztok bimatoprostum sp.zn. sukls101534/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta GLABRILUX 0,3 mg/ml oční kapky, roztok bimatoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Latanoprost-ratiopharm 50 μg/ml (latanoprostum) oční kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Latanoprost-ratiopharm 50 μg/ml (latanoprostum) oční kapky, roztok Sp. zn. sukls58482/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Latanoprost-ratiopharm 50 μg/ml (latanoprostum) oční kapky, roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele GLAUCOTIMA 0,05 mg/ml+5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

Příbalová informace: informace pro uživatele GLAUCOTIMA 0,05 mg/ml+5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Příbalová informace: informace pro uživatele GLAUCOTIMA 0,05 mg/ml+5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA oční kapky, roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA oční kapky, roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA oční kapky, roztok Kalii iodidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dorzoptic 20 mg/ml oční kapky, roztok Dorzolamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dorzoptic 20 mg/ml oční kapky, roztok Dorzolamidum Sp. zn. sukls203996/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Dorzoptic 20 mg/ml oční kapky, roztok Dorzolamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls92752/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls92752/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls92752/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Solusin 50 mikrogramů/ml Oční kapky, roztok (latanoprostum) oční kapky, roztok Přečtěte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok timololi maleas sp.zn.sukls94067/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Arutimol 0,50 % oční kapky, roztok timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok. latanoprostum / timololum

Příbalová informace: informace pro uživatele. LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok. latanoprostum / timololum Příbalová informace: informace pro uživatele LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum / timololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

sp.zn.: sukls165485/2011

sp.zn.: sukls165485/2011 sp.zn.: sukls165485/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele SPERSALLERG antazolini hydrochloridum, tetryzolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok. latanoprostum / timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok. latanoprostum / timololum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls114289/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum / timololum Přečtěte

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Timolol-POS 0,25% používat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Timolol-POS 0,25% používat sp.zn.sukls95898/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Timolol-POS 0,25% oční kapky, roztok timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Monopost 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok latanoprostum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Monopost 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok latanoprostum Sp. zn. sukls102439/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Monopost 50 mikrogramů/ml oční kapky, roztok latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls184556/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls184556/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls184556/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Latanoprost-ratiopharm 50 μg/ml (latanoprostum) oční kapky, roztok Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO PACIENTA. EFFLUMIDEX Liquifilm oční kapky, suspenze fluorometholonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO PACIENTA. EFFLUMIDEX Liquifilm oční kapky, suspenze fluorometholonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO PACIENTA EFFLUMIDEX Liquifilm oční kapky, suspenze fluorometholonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls13037/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Timo-COMOD 0,5 % oční kapky, roztok timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum sp. zn. sukls182972/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 0,05 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum sp.zn. sukls122313/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VISTAGAN Liquifilm 0,5 % Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levobunololi

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Latimol 0,05mg/ml +5 mg/ml. oční kapky, roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Latimol 0,05mg/ml +5 mg/ml. oční kapky, roztok Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls114273/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Latimol 0,05mg/ml +5 mg/ml oční kapky, roztok (latanoprostum/timololum) Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls154079/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls154079/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls154079/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OPTODROP COMBI 2% + 0,5% oční kapky, roztok (dorzolamidi hydrochloridum, timololi maleas)

Více

BETOPTIC S oční kapky, suspenze betaxololum

BETOPTIC S oční kapky, suspenze betaxololum Příbalová informace: informace pro uživatele BETOPTIC S oční kapky, suspenze betaxololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Parsabiv 2,5 mg injekční roztok Parsabiv 5 mg injekční roztok Parsabiv 10 mg injekční roztok Etelcalcetidum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok. Ofloxacinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok. Ofloxacinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls222894/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok Ofloxacinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn.sukls95864/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gentadex 5 mg/ml + 1 mg/ml oční kapky, roztok Gentamicini sulfas/ dexamethasoni natrii phosphas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FLAREX 1 mg/ml oční kapky, suspenze. fluorometholoni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. FLAREX 1 mg/ml oční kapky, suspenze. fluorometholoni acetas sp.zn.sukls53205/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele FLAREX 1 mg/ml oční kapky, suspenze fluorometholoni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls152570/2010 a příloha k sp.zn.: sukls /2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls152570/2010 a příloha k sp.zn.: sukls /2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls152570/2010 a příloha k sp.zn.: sukls1519211/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flarex 1 mg/ml oční kapky, suspenze fluorometholoni

Více

sp.zn.sukls78453/2015

sp.zn.sukls78453/2015 sp.zn.sukls78453/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Viru-Merz, 10 mg/g, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Sp. zn. sukls120363/2016

Sp. zn. sukls120363/2016 Sp. zn. sukls120363/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele Bimican 0,3 mg/ml oční kapky, roztok Bimatoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA, oční/ušní kapky, roztok ofloxacinum

Příbalová informace: informace pro pacienta OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA, oční/ušní kapky, roztok ofloxacinum sp.zn.: sukls36587/2011 a sp.zn.: sukls256531/2012, sukls88267/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta OFLOXACIN 0,3% UNIMED PHARMA oční/ušní kapky, roztok ofloxacinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bondulc 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok. travoprostum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bondulc 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok. travoprostum Sp.zn.sukls262569/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Bondulc 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok travoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trusopt free bez konzervačních přísad 20 mg/ml, oční kapky, roztok, v jednodávkovém obalu Dorzolamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trusopt free bez konzervačních přísad 20 mg/ml, oční kapky, roztok, v jednodávkovém obalu Dorzolamidum Příbalová informace: informace pro uživatele Trusopt free bez konzervačních přísad 20 mg/ml, oční kapky, roztok, v jednodávkovém obalu Dorzolamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn.sukls49563/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte si

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Nolodon 1 mg/ml oční kapky, roztok. Olopatadini hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Nolodon 1 mg/ml oční kapky, roztok. Olopatadini hydrochloridum Sp.zn. sukls17707/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Nolodon 1 mg/ml oční kapky, roztok Olopatadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Fredomat 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok. travoprostum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Fredomat 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok. travoprostum sp.zn.sukls190238/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Fredomat 40 mikrogramů/ml oční kapky, roztok travoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 Sp.zn.sukls118606/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OMACOR 1000 mg měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Sp. zn. sukls59102/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta UNILAT 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Batidor 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok dorzolamidum / timololum

Batidor 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok dorzolamidum / timololum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls234282/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Batidor 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok dorzolamidum / timololum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CARTEOL LP 2 % oční kapky s prodlouženým účinkem carteololi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. CARTEOL LP 2 % oční kapky s prodlouženým účinkem carteololi hydrochloridum Sp. zn. sukls64184/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele CARTEOL LP 2 % oční kapky s prodlouženým účinkem carteololi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Gentadex 5 mg/ml + 1 mg/ml oční kapky, roztok gentamicini sulfas/dexamethasoni natrii phosphas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Gentadex 5 mg/ml + 1 mg/ml oční kapky, roztok gentamicini sulfas/dexamethasoni natrii phosphas sp.zn. sukls186703/2016 a sukls186708/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta Gentadex 5 mg/ml + 1 mg/ml oční kapky, roztok gentamicini sulfas/dexamethasoni natrii phosphas Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA UNILAT 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Latanoprost/Timolol Teva 0,05 mg/ml + 5 mg/ml. oční kapky, roztok

Latanoprost/Timolol Teva 0,05 mg/ml + 5 mg/ml. oční kapky, roztok Sp.zn.sukls173718/2012 Sp.zn.sukls58122/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Latanoprost/Timolol Teva 0,05 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok (latanoprostum/timololum) Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn.sukls93493/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA, POTAHOVANÉ TABLETY 160 mg/60 mg Thymi extractum siccum, Primulae extractum siccum Přečtěte si pozorně tuto

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta MOLSIHEXAL RETARD. tablety s prodlouženým uvolňováním (molsidominum)

Příbalová informace: informace pro pacienta MOLSIHEXAL RETARD. tablety s prodlouženým uvolňováním (molsidominum) sp.zn. sukls30749/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta MOLSIHEXAL RETARD tablety s prodlouženým uvolňováním (molsidominum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. LIVOSTIN oční kapky, suspenze. levocabastini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. LIVOSTIN oční kapky, suspenze. levocabastini hydrochloridum sp.zn.sukls94010/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta LIVOSTIN oční kapky, suspenze levocabastini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Soledum 100 mg enterosolventní měkké tobolky. Cineolum

Příbalová informace: informace pro uživatele Soledum 100 mg enterosolventní měkké tobolky. Cineolum sp.zn. sukls147813/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Soledum 100 mg enterosolventní měkké tobolky Cineolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Sp.zn.sukls207380/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Fosfomycin LadeePharma 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

BETOPTIC oční kapky, roztok betaxololum

BETOPTIC oční kapky, roztok betaxololum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE BETOPTIC oční kapky, roztok betaxololum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Azelastin-POS 0,5 mg/ml oční kapky, roztok. Azelastini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Azelastin-POS 0,5 mg/ml oční kapky, roztok. Azelastini hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls195317/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Azelastin-POS 0,5 mg/ml oční kapky, roztok Azelastini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Betahistin Actavis 8 mg Betahistin Actavis 16 mg tablety. betahistini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Betahistin Actavis 8 mg Betahistin Actavis 16 mg tablety. betahistini dihydrochloridum sp.zn. sukls175357/2017 a sukls175360/2017 Příbalová informace: informace pro pacienta Betahistin Actavis 8 mg Betahistin Actavis 16 mg tablety betahistini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum

Příbalová informace: informace pro uživatele. FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls51148/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast nonivamidum/nicoboxilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CIPLOX oční/ušní kapky, roztok ciprofloxacini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. CIPLOX oční/ušní kapky, roztok ciprofloxacini hydrochloridum sp.zn. sukls205083/2013 a sukls211726/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele CIPLOX oční/ušní kapky, roztok ciprofloxacini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Oftabrim 2 mg/ml oční kapky, roztok. brimonidini tartras

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Oftabrim 2 mg/ml oční kapky, roztok. brimonidini tartras Sp. zn. sukls177502/2012 Příbalová informace: Informace pro pacienta Oftabrim 2 mg/ml oční kapky, roztok brimonidini tartras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer 50 mg/ml, perorální kapky, roztok. železo ve formě polymaltosum ferricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer 50 mg/ml, perorální kapky, roztok. železo ve formě polymaltosum ferricum sp.zn. sukls238918/2016 Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer 50 mg/ml, perorální kapky, roztok železo ve formě polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok. Ofloxacinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok. Ofloxacinum Sp. zn. sukls201848/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok Ofloxacinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Zenaro 0,5 mg/ml sirup levocetirizini dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Zenaro 0,5 mg/ml sirup levocetirizini dihydrochloridum Sp.zn.sukls84994/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok. Azelastini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok. Azelastini hydrochloridum Sp. zn. sukls230046/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok Azelastini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá. Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu.

1. Co je přípravek Maltofer Fol žvýkací tablety a k čemu se používá. Maltofer Fol se používá k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu. sp.zn. sukls238178/2016 Příbalová informace: Informace pro uživatele Maltofer Fol tablety 100 mg / 0,35 mg, žvýkací tablety železo ve formě polymaltosum ferricum / kyselina listová Přečtěte si pozorně

Více

Ventolin sirup Salbutamoli sulfas

Ventolin sirup Salbutamoli sulfas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ventolin sirup Salbutamoli sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012. Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně!

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012. Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! VISTAGAN Liquifilm 0,5% Oční kapky, roztok (Levobunololi hydrochloridum)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli

Příbalová informace: informace pro uživatele. URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Příbalová informace: informace pro uživatele URIFOS 3 g granule pro perorální roztok fosfomycinum trometamoli Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Silkis 3 mikorgramy/g mast (calcitriolum)

Příbalová informace: informace pro uživatele Silkis 3 mikorgramy/g mast (calcitriolum) Sp.zn. sukls210281/2016 a k sp.zn. sukls63246/2017 Příbalová informace: informace pro uživatele Silkis 3 mikorgramy/g mast (calcitriolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA ALPHAGAN brimonidini tartras oční kapky, roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VIGAMOX 5 mg/ml OČNÍ KAPKY oční kapky, roztok Moxifloxacinum HYDROCHLORIDUM

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VIGAMOX 5 mg/ml OČNÍ KAPKY oční kapky, roztok Moxifloxacinum HYDROCHLORIDUM PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VIGAMOX 5 mg/ml OČNÍ KAPKY oční kapky, roztok Moxifloxacinum HYDROCHLORIDUM Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Oxyphyllin 100 mg tablety. (etofyllinum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. Oxyphyllin 100 mg tablety. (etofyllinum) sp.zn. sukls222734/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Oxyphyllin 100 mg tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Příbalová informace: Informace pro pacienta sp.zn.sukls98480/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup Léčivá látka: Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového listu)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Latimol 0,05mg/ml +5 mg/ml. oční kapky, roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Latimol 0,05mg/ml +5 mg/ml. oční kapky, roztok sp.zn. sukls59101/2013 a sukls17326/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Latimol 0,05mg/ml +5 mg/ml oční kapky, roztok (latanoprostum/timololum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Venoruton gel 20 mg/g, gel oxerutina

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Venoruton gel 20 mg/g, gel oxerutina sp.zn. sukls196201/2016 a sp.zn. sukls192934/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Venoruton gel 20 mg/g, gel oxerutina Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. COMBIGAN 2mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Brimonidini tartras a timololi maleas

Příbalová informace: Informace pro uživatele. COMBIGAN 2mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Brimonidini tartras a timololi maleas Sp.zn.sukls30541/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele COMBIGAN 2mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok Brimonidini tartras a timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls13612/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls13612/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls13612/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele Alvotadin 0,5 mg/ml perorální roztok Desloratadinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum

Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum sp.zn. sukls176806/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Alpicort 2 mg/ml + 4 mg/ml kožní roztok prednisolonum, acidum salicylicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více