KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN"

Transkript

1 KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN Ing. Hana Šafránková Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídají autoři. K vydání připravil: Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové Tel: Studijní materiál vznikl za podpory projektu REKAP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Obsah Obsah ÚVOD...5 DISKUSE...9 CHARAKTERISTIKA DISKUSE...9 VYTVÁŘENÍ DISKUSNÍCH SKUPIN...13 ASPEKTY VYTVÁŘENÍ DISKUSNÍCH SKUPIN...13 OPTIMÁLNÍ POČET ČLENŮ DISKUSNÍ SKUPINY...14 HETEROGENNÍ ČI HOMOGENNÍ DISKUSNÍ SKUPINA...14 SOCIÁLNÍ ROLE UVNITŘ SKUPINY...15 VYTVÁŘENÍ TEMATICKÝCH SKUPIN...17 MODEROVÁNÍ DISKUSE...19 ZÁSADY OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE...19 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI...20 TUTOR V ROLI MODERÁTORA DISKUSE...20 STIMULOVÁNÍ DISKUSE...23 SOCIÁLNÍ ROLE TUTORA A POZITIVNÍ KOMUNIKACE...23 MOTIVACE TUTORA A MOTIVACE STUDUJÍCÍCH...25 NÁSTROJE DISKUSE VE WEBCT...29 NÁSTROJE WEBCT, KTERÉ PODPORUJÍ DISKUSI...29 HODNOCENÍ DISKUSE...37 PROČ BODOVAT DISKUSI?...37 JAK SPRÁVNĚ NASLOUCHAT?...38 NÁSTROJE WEBCT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ BODOVAT DISKUSI CHAT A NÁSTĚNKA...41 CHARAKTERISTIKA CHATU...41 ZÁSADY NETIKETY...43 NÁSTROJ WEBCT, KTERÝ PODPORUJE CHAT...45 NÁSTĚNKA...46 ZDROJE...49 REKAP 3/49

4 Obsah 4/49 REKAP

5 Úvod Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám studijní materiál k modulu 4 Komunikace a management diskusních skupin, který Vám má napomoci k získání nejen obecných informací o komunikaci a managementu diskusních skupin v e-learningu, ale také k získání praktických dovedností v této oblasti. Věříme, že získané znalosti a dovednosti využijete v e-kurzech, jejichž autory již jste nebo se jimi stanete. V současné době si efektivní rozvoj lidského potenciálu žádá bohatou a dostupnou nabídku vzdělávání, která je zajišťována formálním systémem vzdělávání a dalším vzděláváním dospělých. V procesu vzdělávání zaujímá významné místo distanční vzdělávání (DiV) jako forma řízeného samostudia, při kterém účastníci studují samostatně, na základě multimediální prezentace učiva, která využívá všechny dostupné a didakticky efektivní prvky informačních a komunikačních technologií (ICT), jimiž lze: zprostředkovat obsah studia, komunikovat se studujícími, ověřovat průběžné studijní výsledky, realizovat závěrečné zhodnocení výsledků studia. Další rozvinutí a zpřístupnění distančního vzdělávání umožnil e-learning jako metoda výuky s využitím počítače a internetu. Nezanedbatelným pomocníkem při zefektivňování e-learningu je Learning Management System (LMS), který umožňuje: distribuci studijních materiálů, řízení a organizování studia, kontrolu studia, komunikaci uživatelů. Českým ekvivalentem pojmu LMS je např. virtuální výukové prostředí nebo on-line studijní prostředí. V celém kurzu, jehož součástí modul 4 je, se budete setkávat s on-line studijním prostředím WebCT. REKAP 5/49

6 Úvod Obrázek 1 Cesta ke zefektivnění distančního vzdělávání V distančním vzdělávání hrají významnou roli následující pojmy: tutor, tutoriál, komunikace a hodnocení. Komunikace je důležitým prvkem dnešní doby. Úspěšnost tutora v e-learningu závisí především na jeho schopnostech komunikovat se studujícími, kteří mají své zkušenosti, názory, postoje, hodnoty i předsudky, přes které filtrují to, co jim tutor sděluje. V e-learningu probíhá komunikace verbální i neverbální, soukromá i veřejná, synchronní, asynchronní i prezenční. Prostor vytvořený chybnou komunikací je brzy naplněn jedem, hloupými řečmi a nedorozuměním. C. Northcote Parkinson Obrázek 2 - Důležité pojmy v DiV V e-learningu by mělo být zachováno těchto sedm základních principů [11]: 1. Podporování kontaktů mezi studujícími a tutory. 2. Rozvíjení spolupráce mezi studenty. 3. Používání metod aktivního učení. 4. Poskytování rychlé zpětné vazby. 5. Zdůrazňování času potřebného k vykonání úkolu. 6. Očekávání úspěchu. 7. Respektování různorodého talentu studujících a jejich odlišných způsobů učení se. 6/49 REKAP

7 Úvod V dalším textu se budeme věnovat podporování kontaktů mezi studujícími a tutory a rozvíjení spolupráce mezi studenty, a proto budeme věnovat pozornost následujícím tématům: Diskuse jako prostředek asynchronní komunikace její charakteristika, vytváření diskusních a tématických skupin, moderování, stimulování a bodování diskuse. Chat jako prostředek synchronní komunikace jeho charakteristika a způsob užití. Zmíníme se také o Společné tabuli jako o komunikačním nástroji LMS WebCT. Víme, že distanční forma studia je velmi náročná a že klade na studující specifické požadavky, a právě proto Vám přejeme příjemné studium a přívětivé tutory. A pokud se ocitnete v roli tutorů svých e-kurzů, přejeme Vám nadšené, kreativní a komunikativní studenty. Autorky REKAP 7/49

8 Úvod 8/49 REKAP

9 Diskuse Diskuse Cíl: Seznámíte se s pojmem diskuse. Zamyslíte se nad jejími výhodami a nevýhodami. Úvod V on-line studijním prostředí existuje mnoho prostředků zpětné vazby autotesty, testy, úkoly. Jejich výsledky lze využívat k řízení výuky na individuální úrovni. Frekvenci využívání zpětné vazby je možno nastavit tak, aby docházelo k potřebnému počtu zpevnění získaných znalostí a dovedností. Díky propojení mnoha multimediálních prvků může být látka probíraná v e-learningovém kurzu lépe a snadněji pochopena a zapamatována, každý studující si pro sebe může zvolit optimální metodu studia. Student přitom není díky nejrůznějším komunikačním nástrojům ochuzen o kontakty a diskusi s ostatními studujícími a s tutorem kurzu. Charakteristika diskuse V distančním vzdělávání představuje tutor spojovací článek mezi studujícími a vzdělávací institucí. Tutor je specifický pojem přejatý z angličtiny. Označuje metodického zprostředkovatele distančního studia a hodnotitele průběžných výsledků. Tutor není učitel v obecném chápání pedagogické funkce. Jeho základním úkolem je pedagogicko-psychologická podpora studujících. Tutor je v blízkém kontaktu se studujícími a má charakteristické a přesně definované povinnosti. Tutor v e-learningu musí respektovat požadavky, které na něj klade práce ve virtuálním výukovém prostředí. Musí být vnímavý a otevřený, aby mohl vytvořit přátelské prostř edí, ve kterém bude studujícím poskytovat: hodnocení jejich studijního úsilí, komentáře, rady, motivaci ke studiu a občas i neformální povzbuzení [10]. REKAP 9/49

10 Diskuse Musí proto zvládnout více aktivit, které směřují k prohloubení vzájemné spolupráce. Stejně jako v tradiční formě DiV je v e-learningu hlavním úkolem tutora komunikovat se studenty [3]. Z tohoto důvodu je třeba u něho rozvíjet dovednosti pro komunikaci (jak připravit diskusi, vést prezenční setkání či moderovat chat, aktivně naslouchat, klást dotazy, hodnotit diskusi) a motivování studujících (jak rozvíjet konstruktivní vztahy se studujícími, jak diagnostikovat potřebu pomoci, podporovat pokrok ve studiu, jak poskytovat zpětnou vazbu a přátelský přístup v hodnocení) [2]. Prostřednictvím rozvinuté komunikace mezi tutorem a studujícím se snažíme o navození vzájemné sjednocující součinnosti mezi studentem a tutorem (synergický efekt), která je důležitým prostředkem výuky v této formě vzdělávání. K základním předpokladům efektivní komunikace patří: umění naslouchat, vcítění se do potřeb studujícího, přizpůsobení se studujícím vhodnou volbou slov a termínů, umění správně klást otázky. V e-learningu tutor i studující mohou využívat prostředky synchronní komunikace, asynchronní komunikace a prezenční komunikace. K asynchronním formám komunikace patří: , diskuse, SMS, poštovní korespondence, fax. Hovoříme-li o synchronní komunikaci, máme na mysli především: chat, videokonferenci, telefonický rozhovor. K prezenčním formám komunikace patří: osobní konzultace, tutoriál. 10/49 REKAP

11 Diskuse Čas to používaným nástrojem komunikace mezi tutorem a studujícími v e-learningu je diskuse. Jedná se o velmi účinný nástroj, jak zapojit účastníky do studia. Obecně platí, že diskuse je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, v němž hrají významnou roli čtyři nástroje: smysly, rozum, intuice, emoce (cit). V e-learningu ovšem některé nástroje chybí, i proto je v některých případech pro tutora zvládnutí tohoto nástroje problémem. Zvažte, zda z diskusního příspěvku v LMS je zřejmý tón hlasu, barva hlasu, řeč těla (změna pozice těla, výraz obličeje). Jak tedy zachytit pocity studenta? Naučte se aktivně naslouchat (viz kapitola Jak správně naslouchat). Výhody diskuse Diskusi můžeme označit za aktivní naslouchání, které se vyznačuje určitou iniciativou. Není prostým slyšením, ale je také pochopením partnera či partnerů v komunikaci. Není to pouze příjem informací, ale i pokus o jejich zpracování do určitého přehledu a smysluplného obrazu. Není jen zachycením toho, co diskutující partner řekl, ale i snahou mu poradit, vést ho k nadhledu či orientaci na podstatnější věci. Diskuse by měla být především srozumitelná, smysluplná a zajímavá pro všechny zúčastněné. Pokud je konstruktivně vedena, může studujícím přinést nové myšlenky a náměty k zamyšlení, dokonce může přispět i k rozšíření obsahu kurzu (nové studijní materiály, nové odkazy vedoucí k tématům diskuse atd.). Nevýhody diskuse Při diskusi v e-learningu tutor i studující ztrácí možnost smyslového vnímání u komunikujícího partnera. Především se jedná o komunikaci tělem, tedy mimiku a gesta druhého. Tím je komunikace ztížena, není úplná. V rozumné míře se pisatel diskusního příspěvku může pokusit vyjádřit své pocity a emoce prostřednictvím emotikonů (smajlíků). REKAP 11/49

12 Diskuse Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s různými formami komunikace. Blíže byl specifikován pojem diskuse. Získali jste přehled o úskalích, která čekají na tutora při používání nástroje diskuse v e-learningu, a máte přehled o výhodách a nevýhodách diskuse. 12/49 REKAP

13 Vytváření diskusních skupin Vytváření diskusních skupin Cíl: Naučíte se pojmenovat základní aspekty vytváření diskusních skupin. Naučíte se vymezit optimální počet lidí ve skupině. Poznáte sociální role uvnitř skupiny. Úvod Pro komunikaci mezi účastníky kurzu slouží čtyři nástroje. Pošta a Diskuse umožňují asynchronní komunikaci mezi účastníky kurzu, Chat a Nástěnka jsou určeny pro synchronní komunikaci. Dále on-line studijní prostředí WebCT umožňuje studujícím prezentovat svou osobu pomocí vlastní webové stránky. Pro každou pracovní skupinu je možné vytvořit vlastní diskusní skupinu a poskytnout tak studujícím prostor k diskusi mezi jednotlivými členy pracovní skupiny. Aspekty vytváření diskusních skupin Obecně je skupina definována jako sociální útvar, ve kterém se společně nachází více individuí a na základě pravidelnějších interakcí si tato individua vytvářejí určité vědomí sounáležitosti. Mezi primární skupiny řadíme především rodinu, rodiče, sourozence a také skupinu vrstevníků. K sekundárním skupinám patří politické strany, církve, armáda, národ, stát, ale také podniky, spolky apod., na které se dále v textu zaměříme. Skupina bývá obvykle charakterizována těmito znaky: členové mají stejný zájem, sympatie nebo cíl, členové komunity (společenství) sami vytvářejí skupiny, členové se snaží sdílet informace, členové se snaží prohloubit své praktické vědomosti nebo oblast zájmu, na členství se nedohlíží striktně, členská základna musí být relativně velká, aby byla schopná se podporovat, REKAP 13/49

14 Vytváření diskusních skupin velké komunity jsou často moderované, editované, všichni členové jsou povzbuzovaní, aby četli a psali obsah, většina členů se ale věnuje jenom čtení. Tyto obecné zásady lze aplikovat i na studijní, resp. diskusní skupiny v e-learningu. Pokud studující kurzu rozdělíte do skupin, lépe se poznají a socializační faktor povede k efektivnější a závaznější spolupráci ve skupinách v průběhu kurzu. Vytvořením diskusní skupiny vzniká prostor, ve kterém mají jednotliví členové možnost sdílet myšlenky, nápady, mohou klást otázky. Diskuse v rámci skupiny přináší všem jejím členům přiměřený prospěch, např. v podobě lepší motivace, získání nových informací, znalostí apod. Optimální počet členů diskusní skupiny Není možné udat přesně optimální velikost skupiny, protože na funkčnost skupiny mají vliv i různé další proměnné. Výzkumy ukazují, že skupinová dynamika vzniká ve skupině od sedmi do 24 členů. Od 25 členů hovoříme o velkých skupinách, ve kterých je celková struktura interakcí pro jedince nepřehledná [9]. Diskusní skupina v e-learningu patří dle výše uvedeného členění mezi sekundární skupiny, optimální počet členů takovéto diskusní skupiny je od čtyř do sedmi členů. Při nižším počtu než čtyři členové diskusní skupiny nedochází k dostatečné výměně informací. Při vyšším počtu než sedm členů diskusní skupiny je obtížné pro jednotlivé členy přispět do diskuse něčím originálním. Heterogenní či homogenní diskusní skupina Všeobecně je preferována heterogenní diskusní skupina. Důvodem je snaha eliminovat typicky ženské a typicky mužské vlastnosti. Jak sestavit optimálně heterogenní skupinu? Muži + ženy. Rozdílné věkové kategorie. Pracující v různých institucích. Žijící ve vzdálených lokalitách. Rozdílné životní zkušenosti. Rozdílné tempo práce. 14/49 REKAP

15 Vytváření diskusních skupin Otázka, kterou si jako pozorní čtenáři jistě kladete, zní: Dokáže tutor odhalit a správně posoudit všechny tyto aspekty? Velmi těžko, ale může se o to snažit. Jeho snaha bude zúročena efektivní diskusí, která bude přínosná nejenom pro studující, ale i pro něho samého. Tutor by měl své studenty dobře poznat, a proto musí být dobře vybaven sociálními kompetencemi tak, aby byl schopen vytvořit přátelskou atmosféru a vést sociální komunikaci. Kdy najde v e-learningu místo homogenní diskusní skupina? Tehdy, chcete-li dosáhnout cílenější diskuse na konkrétní témata (viz kapitola Vytváření tematických skupin). To, zda vytvořit heterogenní či homogenní diskusní skupiny, musí vždy vyplynout z konkrétní situace, před kterou tutor stojí. Sociální role uvnitř skupiny Členové skupiny začínají přebírat svou roli nebo určité aktivity a mají sklony v rámci skupin hrát určité role. Role v sobě zahrnuje určité chování, které určitá osoba projevuje v nějakých společenských souvislostech. Role a podrole, které hrají členové skupiny, se dají rozdělit na role: orientované na úkol (dosažení cíle), orientované na vztahy (podpora, povzbuzování), orientované na sebe sama (sebestřednost). K sociálním kompetencím tutora patří dovednost uvědomit si role, které na sebe přebírají jednotliví členové diskusních skupin a v těchto rolích je buď povzbudit nebo usměrnit tak, aby konání členů diskusní skupiny neohrozilo přátelskou a tvůrčí atmosféru kurzu. Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s obecnou definicí skupiny, s důvody proč vytvářet diskusní skupiny v e-learningu a s optimálními vlastnostmi takovýchto skupin. REKAP 15/49

16 Vytváření diskusních skupin 16/49 REKAP

17 Vytváření tematických skupin Vytváření tematických skupin Cíl: Naučíte se pojmenovat základní aspekty vytváření tematických skupin. Naučíte se vymezit optimální počet lidí ve skupině. Poznáte sociální role uvnitř skupiny. Úvod Tato kapitola úzce navazuje na předchozí kapitolu. Je zaměřena na vytváření tematických diskusních skupin. Naučíte se v ní pojmenovat základní aspekty vytváření tematických skupin, poznáte sociální role uvnitř skupiny a budete vědět, jak vymezit optimální počet lidí ve skupině. Aspekty vytváření tematických skupin Tematická skupina bývá obvykle charakterizována těmito znaky: členové sdílejí několik společných záměrů, členové sdílejí celkový úspěch, členové jsou často limitovaní parametry projektu, členové jsou nezávislí, na členství se přísně dohlíží, tým je relativně malý (dva až dvacet členů), většina členů čte i tvoří obsah, vyšší stupeň interaktivity. V tematické diskusní skupině jednotliví členové nejenom sdílí myšlenky, nápady, kladou a zodpovídají dotazy, ale především sdílejí dokumenty. Diskuse založené na tématech umožňují pracovat členům podle konkrétních problémů a otázek. Doporučení, která se týkají počtu členů tematické diskusní skupiny a jejího složení (heterogenní, homogenní) jsou shodná s obecnými doporučeními pro diskusní skupiny v e-learningu (viz kapitola Vytváření diskusních skupin). Pokud má být diskuse na dané téma cílenější, vytvořte homogenní diskusní skupinu. REKAP 17/49

18 Vytváření tematických skupin Propojení diskusních skupin s tematickým obsahem Členové diskusních skupin s tematickým obsahem mezi sebou velmi rádi sdílí znalosti, protože mají smysl pro identitu (úplnou shodnost), a jsou rádi, pokud sdílí znalosti se členy diskusní skupiny, které osobně znají. Sociální spojitost tutor může zajistit úvodním osobním setkáním členů diskusní skupiny, což se obvykle uskuteční na úvodním tutoriálu. Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s obecnou definicí tematické skupiny a s důvody, proč vytvářet tematické diskusní skupiny v e-learningu. 18/49 REKAP

19 Moderování diskuse Moderování diskuse Cíl: Seznámíte se se zásadami optimální komunikace. Poznáte komunikační dovednosti. Seznámíte se s rolí tutora jako moderátora diskuse. Úvod Moderování má dle výkladu slovníku cizích slov několik významů. Znamená nejen omezování, mírnění, brzdění a zpomalování, ale také vedení diskuse. A právě při diskusi, která patří ke klíčovým nástrojům komunikace, je důležité, aby se moderování diskuse vhodně rozvíjelo správným směrem, omezovalo nepřiměřené projevy, mírnilo napětí a brzdilo unáhlené diskutéry tak, aby diskuse byla přínosná pro všechny zúčastněné. Zásady optimální komunikace Moderovat diskusi znamená řídit rozhovor, diskutovat k věci, neodbíhat od stanoveného tématu, nenechat se strhnout k agresivním projevům. Zůstat nad věcí, mít vše pod kontrolou. Velmi důležité v komunikaci je aktivní naslouchání. To se vyznačuje určitou iniciativou. Je to proces, který vyžaduje: schopnost koncentrace během delšího časového úseku, schopnost pochopit názor a stanovisko jednotlivých členů diskusní skupiny, schopnost číst mezi řádky, schopnost umožnit druhému člověku vypovídat se a zároveň mu dát odezvu, zpětnou vazbu. Pravidla aktivního naslouchání: věnovat diskutujícímu dostatečnou pozornost, projevovat zájem, nezabývat se příliš svou vnitřní argumentací, REKAP 19/49

20 Moderování diskuse bránit se myšlenkám na jiné věci, vžívat se do vnímání partnera v diskusi, do jeho potřeb i zábran, cvičit schopnost empatie, nespěchat se závěry, dát pozitivně a jasně najevo, jak je záležitost druhé strany důležitá. Komunikační dovednosti Pro moderování diskuse by měl tutor uplatnit následující komunikační dovednosti: Formulovat problém druhé strany, resp. členů skupiny. Podávat přesné informace. Naučit se sdělovat přesné informace ve vhodném rozsahu. Řídit, resp. moderovat diskusi. Umět argumentovat. Soustředit fakta, poznatky a informace k dokazování určité hodnoty. Zvládnout argumentační techniky. Umět přesvědčit. Dokázat přesvědčit o správnosti zvolené cesty či cíle. Tutor v roli moderátora diskuse Tutor v roli moderátora diskuse by měl dodržovat tyto zásady: Ptát se. Kdo se ptá, řídí rozhovor. Kdo se ptá, dozví se. Vhodně položená otázka umožňuje poznat názorovou rovinu členů diskusní skupiny. Číst. Čím pozorněji čteme, tím více si zapamatujeme a lépe se orientujeme mezi jednotlivými členy diskusní skupiny, vnímáme lépe jejich potřeby, přání, názory, zájmy apod. Poskytovat jasné informace. Členové diskuse očekávají, že dostanou přesné a srozumitelné informace. Záleží na tom, co moderátor v diskusi řekne a jak to vyjádří. Tutor v roli moderátora diskuse musí monitorovat kvalitu jednotlivých diskusních příspěvků, odstraňovat redundantní diskusní příspěvky nebo nevhodné příspěvky. 20/49 REKAP

21 Moderování diskuse Zpětná vazba v komunikaci K diskusi jsou potřeba dva a více diskusních partnerů, neveďte monolog! Přijímejte a poskytujte zpětnou vazbu během celé diskuse. Přesvědčíte se tak, že vaše sdělení bylo správně pochopeno. Zásady efektivní zpětné vazby (ZV) ZV vyžaduje jasnou a srozumitelnou komunikaci. ZV by měla splňovat pravidlo funkční otevřenosti. ZV je především popisná, nehodnotící. ZV je spíše specifická a konkrétní než obecná. ZV se týká chování, které příjemce může změnit. ZV vyžádaná je užitečnější než vnucovaná. ZV by měla být potvrzena ostatními zúčastněnými (objektivizace ZV). Tutor v roli moderátora diskuse by měl být připravený zvládnout také problémovou komunikaci, která může vyústit i v konflikt: Konfrontace nastává, pokud se jedna strana snaží dosáhnout svých cílů nebo sledovat své zájmy bez ohledu na důsledky, které to může mít pro jiné. Jsou to zpravidla ony situace, kdy zisk jednoho je roven ztrátě druhého (výhra/prohra). Vyhýbání se vychází z přesvědčení, že jakýkoliv konflikt škodí, a je proto nutno buď ustoupit, nebo jej potlačit. Tento přístup je nejčastější u lidí, kteří nejsou emocionálně či dovednostně připraveni vyrovnat se s mezilidskými obtížnými konfliktními situacemi. Zpravidla se obávají negativní emoce a následného stresu vyvolaného střetnutím. Ústup se rovná uspokojení oponenta v co možná největší míře tím, že jeho zájmy nadřadíme našim. Pro zachování klidu a míru je jedna strana ochotna k obětem. Svým důrazem na zachování přátelských vztahů na úkor kritického zhodnocení situace věci neřeší. Nepříznivé sebehodnocení pak roztáčí bludný kruh pochybností o sobě samém. Postupné řešení konfliktu předpokládá: oddělit lidi od problému (vypořádat se s emocemi, pod kontrolou je záměrně ventilovat), zaměřit se na zájmy a ne na pozice, vytvořit alternativy a varianty postupu a řešení, požadovat, aby se výsledek co nejvíce shodoval se zásadami optimálního řešení konfliktu. REKAP 21/49

22 Moderování diskuse Optimální řešení konfliktu nastává, když lze konstatovat, že: přináší užitek všem účastníkům konfliktu, je uskutečnitelné, je přijatelné pro obě strany, předchází opakovanému objevení se konfliktu je konkrétní, říká co, kdo, kdy, jak, má připravené opravné postupy, pracuje se zachováním rovnováhy (zúčastněné strany konfliktu se podílejí na jeho zvládání). Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili se zásadami optimální komunikace, s komunikačními dovednostmi a s rolí tutora jako moderátora diskuse. 22/49 REKAP

23 Stimulování diskuse Stimulování diskuse Cíl: Dozvíte se, co znamená sociální role tutora. Poznáte aspekty motivace. Naučíte se motivovat studující. Úvod V této kapitole se dozvíte o sociální roli tutora a o tom, jak být pozitivní tutor. Dále poznáte aspekty motivace, zkusíte porozumět své vlastní motivaci a naučíte se motivovat studující. Sociální role tutora a pozitivní komunikace Tutor v e-learningu plní roli kontaktní osoby. Sestavuje studijní skupiny, podporuje spolupráci uvnitř skupin, monitoruje pokroky studujících při studiu a aktivně se účastní komunikace. Skupinová komunikace je vždy komplikovanější než komunikace mezi dvěma lidmi (komunikace interpersonální), protože komunikátorů, kteří mají potřebu sdělovat nějaké informace, názory a postoje, je více. Tutor tudíž musí být vybaven sociálními kompetencemi, mezi které patří jeho schopnost vytvořit přátelskou atmosféru v kurzu a schopnost sociální komunikace. K posílení sociální role tutora určitě přispěje jeho pozitivní přístup, a proto buďte pozitivní. Být pozitivní znamená: neodsuzující, mající kontrolu nad situací i nad sebou samým, kreativní v myšlení a v plánování, schopný překlenout a zvládnout změny, optimistický, schopný efektivně sdělit všechny výše uvedené vlastnosti. REKAP 23/49

24 Stimulování diskuse Neodsuzující Pozitivní lidé mají tendenci zaujímat neodsuzující přístup jak k jiným lidem, tak k situacím. Mají tendenci vidět v ostatních lidech spíše to dobré než špatné a snaží se získat ze špatné situace to nejlepší. Mající kontrolu nad situací a nad sebou samým Lidé s pozitivním přístupem mají tendenci projevovat jistotu ohledně vlastní osobnosti a svých schopností. Pozitivní lidé jsou schopni delegovat kontrolu (řízení) jiným, protože nelpí na své vlastní moci. Kreativní v myšlení a plánování Na pozitivní lidi se lze spolehnout, že navrhnou nějakou cestu kupředu. Pozitivní lidé obvykle vědí, kam směřují. Schopný překlenout a zvládnout změny Pozitivní lidé jsou schopni přijmout a vyrovnat se se změnou, protože si jsou jisti sami sebou, jsou přesvědčeni o svých schopnostech se adaptovat, umět si poradit a aplikovat své schopnosti na rozdílné okolnosti. Pro pozitivní lidi změna neznamená hrozbu. Optimistický Pozitivní lidé projevují optimismus, který je založen na realitě. Jsem optimista, ale optimista, který nosí plášť do deště. Harold Wilson Pozitivní člověk je schopný efektivně projevit všechny výše uvedené vlastnosti. Postoje můžete oznámit pouze prostřednictvím toho, jak je sdělíte. Efektivní komunikace je podstatnou složkou pozitivního přístupu. S pozitivním přístupem jste se nenarodili. Pozitivní přístup si můžete vybrat. Můžete se naučit být pozitivní. Můžete procvičovat pozitivní přístup, ale nemusíte, záleží na vás. 24/49 REKAP

25 Stimulování diskuse Motivace tutora a motivace studujících Existuje silná spojitost mezi pozitivním přístupem a motivací. Aspekty motivace: Potřeba potřeby navádějí jednotlivce, aby se choval tak, aby je uspokojil. Úsilí je v úzkém vztahu k potřebě, protože souvisí se silou energie, kterou člověk investuje do naplnění určité potřeby. Stimul lidé jsou řízení komplexní kombinací stimulů. V tomto ohledu jsme všichni odlišní. Příklady stimulů: získávání peněz a materiálního bohatství, duchovní osvícení, vědomosti, moc, potěšení/radost, úspěch, zdraví, sláva. Je velmi důležité, abyste jako tutoři dobře rozuměli vaší vlastní motivaci prostřednictvím pochopení vašich vlastních potřeb, úsilí a stimulů. Pomůže vám to porozumět, proč jste k některým věcem více pozitivní než k jiným. Mnoho lidí má velmi málo motivace se učit nebo se seberozvíjet, protože jejich mínění o sobě samých je velmi nízké. To je příznačné pro negativní přístup, který můžete napravit. Pokud pomůžete lidem získat důvěru a získat pozitivní přístup k věci, povede se vám malý zázrak a zároveň tím pomůžete naplnit určitá očekávání. Pokud se připravujete na roli tutora: Přijali jste určitou zodpovědnost za studující ve vašem kurzu. Přijali jste určitou zodpovědnost za podporu jejich osobního rozvoje. Nikdy studujícího neponižujte Pravděpodobně jediná velká bariéra u dospělých, ale i u studentů, kteří se učí, je strach z toho, že budou vypadat hloupě, že budou jejich dotazy chápány jako hloupé nebo že budou nějakým jiným způsobem poníženi svými spolužáky či tutorem. Buďte pozitivní při zvýšeném očekávání Další velkou překážkou v učení a rozvoji studujících je úroveň jejich očekávání. REKAP 25/49

26 Stimulování diskuse Příklady negativního myšlení: Nejsem dobrý v počítačích (a proto se jim vyhnu za každou cenu). Jsem lepší v práci, kde se nemusím setkávat s lidmi (co skutečně potřebuji je nějaká pomoc, abych byl asertivnější). Nevím dost, abych to dělal lépe, než to dělám právě teď (nikdy jsem dokonce ani neuvažoval nad kurzem nebo další kvalifikací). Pozitivním přístupem zájmem, povzbuzením, analýzou, podporou můžete zjistit, jaké postupy jsou možné a můžete přeměnit nízká očekávání ve vysoká. Tím ovlivníte postoje studujících, protože potom budou motivováni pozitivními stimuly, tj. něčím, čeho studující chtějí spíše dosáhnout, než se tomu vyhnout. Využívejte systém odměn Žijeme ve společnosti, kde převládá tendence vždy očekávat negativní a ignorovat pozitivní. Pokud se mají studující učit a dosáhnout svých možností, potřebují velké množství pozitivní podpory a posílení v tom, co dělají dobře. Měli byste překonat překážku v tom smyslu, že vždy je snazší označit to, co je negativní, než to, co je pozitivní. Jako tutoři byste se měli naučit očekávat to dobré, nalézat to, popisovat to a pak to předat zpět studujícím, kterých se to týká, a to způsobem, který je povzbudí a podpoří, ale nebude jim připadat příliš protekcionářský. Nikdy si nemyslete, že dospělý nepotřebuje občas slyšet výborně. Poskytujte východiska Dopřejte studujícím čas naučit se novým dovednostem. Nabídněte alternativní řešení. Vytvořte přátelskou atmosféru. Povzbuzujte vzájemnou spolupráci studujících. Využívejte následující principy: Princip aktivity diskusi využívejte aktivně, pokud je třeba, iniciujte ji. Maximum rychlosti na diskusní příspěvky odpovídejte rychle, ale nebuďte otrokem komunikace. Zvolte si termíny a diskusi se věnujte pravidelně. Maximum zdvořilosti vždy buďte zdvořilý nikdy nevíte s určitostí, jak bude adresát reagovat. 26/49 REKAP

27 Stimulování diskuse Maximum osobnosti zdůrazněte svoji osobnost, využívejte svůj osobitý humor a způsob vyjadřování. Není nic horšího než odlidštěný technokratický text. Shrnutí: V této kapitole jste poznali sociální roli tutora, získali jste informace o tom, jak být pozitivní tutor. Poznali jste aspekty motivace, které vám možná pomohly porozumět vaší vlastní motivaci, a naučili jste se, jak motivovat studující. REKAP 27/49

28 Stimulování diskuse 28/49 REKAP

29 Nástroje diskuse ve WebCT Nástroje diskuse ve WebCT Cíl: Seznámíte se s nástrojem Diskuse v LMS WebCT. Úvod Při studiu této a dalších kapitol doporučujeme pracovat s LMS WebCT. V této kapitole se prostřednictvím animací seznámíte s nástrojem Diskuse, jako s nástrojem LMS WebCT, který podporuje diskusi. Nástroje WebCT, které podporují diskusi. K nástrojům LMS WebCT, které podporují diskusi, patří nástroj Diskuse jako nástroj asynchronní komunikace a nástroj Chat jako nástroj komunikace synchronní. Asynchronní komunikace je komunikace s časovou prodlevou. Jedná se o komunikaci připravenou předem. Synchronní komunikace je komunikace s okamžitou odezvou. V dalším textu se budeme podrobněji věnovat nástroji Diskuse. Nástroj Diskuse Je součástí menu Nástroje kurzu na záložkách Tvořit, Učit, Studentský pohled a slouží k realizaci diskuse studujících a tutora v kurzu buď nad volnými tématy nebo nad tématy, která stanovíte jako tutor kurzu. Tento nástroj přehledně a jasně zobrazuje průběh diskuse. REKAP 29/49

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Bezbariérové vzdělávání

Bezbariérové vzdělávání INSPO 2008 8. 3. 2008 Bezbariérové vzdělávání aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením SVŠES, Lindnerova 575/1, Praha 8 Vznik kurzů Kurzy vznikly v rámci projektu spolufinancovaného

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.001 Co je to e-learning E-learning je multimediální

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016

Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016 Nabídka vzdělávacích seminářů pro osoby pečující na 2. pololetí roku 2016 Elrond o.p.s. pověřena k výkonu SPO v bodech uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle 47b poskytovat osobě pečující, s níž

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Tutorujeme pomocí Moodle

Tutorujeme pomocí Moodle Tutorujeme pomocí Moodle Ing. Robert Kempný Ing. Petr Korviny, Ph.D. Ing. Roman Foltýn 1 ÚDiV Ústav distančního vzdělávání Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc. vedoucí 227 A401 Ingrid JURČÍKOVÁ sekretářka

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Průvodce studenta WebCT

Průvodce studenta WebCT Průvodce studenta WebCT Petra Poulová 2008 Obsah: WebCT na UHK... 3 Popis prostředí kurzu... 4 Popis jednotlivých nástrojů... 6 Práce s Poštou a Diskusí... 9 Odevzdávání Úkolů... 11 Vypracování Testů...

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F3 Interní komunikace v rámci projektového týmu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům:

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň Inovace ICT kurikula SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň 16.10. 2017 Inovace kurikula úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Rámcové Zdůraznění problematiky digitálních technologií

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Soubor otázek Anketa pro učitele

Soubor otázek Anketa pro učitele Soubor otázek Anketa pro učitele Nabídka všech otázek základní verze nástroje pro vyučující ZŠ či SŠ NÁZORY NA VÝUKU: Vyberte prosím pět položek, které označují to, co ve své praxi považujete za jvýznamnější,

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

E-learning ve vzdělávání. Doc. Ing.Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry informatiky a počítačů Ostravská univerzita

E-learning ve vzdělávání. Doc. Ing.Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry informatiky a počítačů Ostravská univerzita E-learning ve vzdělávání Doc. Ing.Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry informatiky a počítačů Ostravská univerzita Motivace pro jiné formy vzdělávání základním zdrojem růstu jsou znalosti úroveň společnosti

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více