KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN"

Transkript

1 KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN Ing. Hana Šafránková Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídají autoři. K vydání připravil: Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové Tel: Studijní materiál vznikl za podpory projektu REKAP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Obsah Obsah ÚVOD...5 DISKUSE...9 CHARAKTERISTIKA DISKUSE...9 VYTVÁŘENÍ DISKUSNÍCH SKUPIN...13 ASPEKTY VYTVÁŘENÍ DISKUSNÍCH SKUPIN...13 OPTIMÁLNÍ POČET ČLENŮ DISKUSNÍ SKUPINY...14 HETEROGENNÍ ČI HOMOGENNÍ DISKUSNÍ SKUPINA...14 SOCIÁLNÍ ROLE UVNITŘ SKUPINY...15 VYTVÁŘENÍ TEMATICKÝCH SKUPIN...17 MODEROVÁNÍ DISKUSE...19 ZÁSADY OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE...19 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI...20 TUTOR V ROLI MODERÁTORA DISKUSE...20 STIMULOVÁNÍ DISKUSE...23 SOCIÁLNÍ ROLE TUTORA A POZITIVNÍ KOMUNIKACE...23 MOTIVACE TUTORA A MOTIVACE STUDUJÍCÍCH...25 NÁSTROJE DISKUSE VE WEBCT...29 NÁSTROJE WEBCT, KTERÉ PODPORUJÍ DISKUSI...29 HODNOCENÍ DISKUSE...37 PROČ BODOVAT DISKUSI?...37 JAK SPRÁVNĚ NASLOUCHAT?...38 NÁSTROJE WEBCT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ BODOVAT DISKUSI CHAT A NÁSTĚNKA...41 CHARAKTERISTIKA CHATU...41 ZÁSADY NETIKETY...43 NÁSTROJ WEBCT, KTERÝ PODPORUJE CHAT...45 NÁSTĚNKA...46 ZDROJE...49 REKAP 3/49

4 Obsah 4/49 REKAP

5 Úvod Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám studijní materiál k modulu 4 Komunikace a management diskusních skupin, který Vám má napomoci k získání nejen obecných informací o komunikaci a managementu diskusních skupin v e-learningu, ale také k získání praktických dovedností v této oblasti. Věříme, že získané znalosti a dovednosti využijete v e-kurzech, jejichž autory již jste nebo se jimi stanete. V současné době si efektivní rozvoj lidského potenciálu žádá bohatou a dostupnou nabídku vzdělávání, která je zajišťována formálním systémem vzdělávání a dalším vzděláváním dospělých. V procesu vzdělávání zaujímá významné místo distanční vzdělávání (DiV) jako forma řízeného samostudia, při kterém účastníci studují samostatně, na základě multimediální prezentace učiva, která využívá všechny dostupné a didakticky efektivní prvky informačních a komunikačních technologií (ICT), jimiž lze: zprostředkovat obsah studia, komunikovat se studujícími, ověřovat průběžné studijní výsledky, realizovat závěrečné zhodnocení výsledků studia. Další rozvinutí a zpřístupnění distančního vzdělávání umožnil e-learning jako metoda výuky s využitím počítače a internetu. Nezanedbatelným pomocníkem při zefektivňování e-learningu je Learning Management System (LMS), který umožňuje: distribuci studijních materiálů, řízení a organizování studia, kontrolu studia, komunikaci uživatelů. Českým ekvivalentem pojmu LMS je např. virtuální výukové prostředí nebo on-line studijní prostředí. V celém kurzu, jehož součástí modul 4 je, se budete setkávat s on-line studijním prostředím WebCT. REKAP 5/49

6 Úvod Obrázek 1 Cesta ke zefektivnění distančního vzdělávání V distančním vzdělávání hrají významnou roli následující pojmy: tutor, tutoriál, komunikace a hodnocení. Komunikace je důležitým prvkem dnešní doby. Úspěšnost tutora v e-learningu závisí především na jeho schopnostech komunikovat se studujícími, kteří mají své zkušenosti, názory, postoje, hodnoty i předsudky, přes které filtrují to, co jim tutor sděluje. V e-learningu probíhá komunikace verbální i neverbální, soukromá i veřejná, synchronní, asynchronní i prezenční. Prostor vytvořený chybnou komunikací je brzy naplněn jedem, hloupými řečmi a nedorozuměním. C. Northcote Parkinson Obrázek 2 - Důležité pojmy v DiV V e-learningu by mělo být zachováno těchto sedm základních principů [11]: 1. Podporování kontaktů mezi studujícími a tutory. 2. Rozvíjení spolupráce mezi studenty. 3. Používání metod aktivního učení. 4. Poskytování rychlé zpětné vazby. 5. Zdůrazňování času potřebného k vykonání úkolu. 6. Očekávání úspěchu. 7. Respektování různorodého talentu studujících a jejich odlišných způsobů učení se. 6/49 REKAP

7 Úvod V dalším textu se budeme věnovat podporování kontaktů mezi studujícími a tutory a rozvíjení spolupráce mezi studenty, a proto budeme věnovat pozornost následujícím tématům: Diskuse jako prostředek asynchronní komunikace její charakteristika, vytváření diskusních a tématických skupin, moderování, stimulování a bodování diskuse. Chat jako prostředek synchronní komunikace jeho charakteristika a způsob užití. Zmíníme se také o Společné tabuli jako o komunikačním nástroji LMS WebCT. Víme, že distanční forma studia je velmi náročná a že klade na studující specifické požadavky, a právě proto Vám přejeme příjemné studium a přívětivé tutory. A pokud se ocitnete v roli tutorů svých e-kurzů, přejeme Vám nadšené, kreativní a komunikativní studenty. Autorky REKAP 7/49

8 Úvod 8/49 REKAP

9 Diskuse Diskuse Cíl: Seznámíte se s pojmem diskuse. Zamyslíte se nad jejími výhodami a nevýhodami. Úvod V on-line studijním prostředí existuje mnoho prostředků zpětné vazby autotesty, testy, úkoly. Jejich výsledky lze využívat k řízení výuky na individuální úrovni. Frekvenci využívání zpětné vazby je možno nastavit tak, aby docházelo k potřebnému počtu zpevnění získaných znalostí a dovedností. Díky propojení mnoha multimediálních prvků může být látka probíraná v e-learningovém kurzu lépe a snadněji pochopena a zapamatována, každý studující si pro sebe může zvolit optimální metodu studia. Student přitom není díky nejrůznějším komunikačním nástrojům ochuzen o kontakty a diskusi s ostatními studujícími a s tutorem kurzu. Charakteristika diskuse V distančním vzdělávání představuje tutor spojovací článek mezi studujícími a vzdělávací institucí. Tutor je specifický pojem přejatý z angličtiny. Označuje metodického zprostředkovatele distančního studia a hodnotitele průběžných výsledků. Tutor není učitel v obecném chápání pedagogické funkce. Jeho základním úkolem je pedagogicko-psychologická podpora studujících. Tutor je v blízkém kontaktu se studujícími a má charakteristické a přesně definované povinnosti. Tutor v e-learningu musí respektovat požadavky, které na něj klade práce ve virtuálním výukovém prostředí. Musí být vnímavý a otevřený, aby mohl vytvořit přátelské prostř edí, ve kterém bude studujícím poskytovat: hodnocení jejich studijního úsilí, komentáře, rady, motivaci ke studiu a občas i neformální povzbuzení [10]. REKAP 9/49

10 Diskuse Musí proto zvládnout více aktivit, které směřují k prohloubení vzájemné spolupráce. Stejně jako v tradiční formě DiV je v e-learningu hlavním úkolem tutora komunikovat se studenty [3]. Z tohoto důvodu je třeba u něho rozvíjet dovednosti pro komunikaci (jak připravit diskusi, vést prezenční setkání či moderovat chat, aktivně naslouchat, klást dotazy, hodnotit diskusi) a motivování studujících (jak rozvíjet konstruktivní vztahy se studujícími, jak diagnostikovat potřebu pomoci, podporovat pokrok ve studiu, jak poskytovat zpětnou vazbu a přátelský přístup v hodnocení) [2]. Prostřednictvím rozvinuté komunikace mezi tutorem a studujícím se snažíme o navození vzájemné sjednocující součinnosti mezi studentem a tutorem (synergický efekt), která je důležitým prostředkem výuky v této formě vzdělávání. K základním předpokladům efektivní komunikace patří: umění naslouchat, vcítění se do potřeb studujícího, přizpůsobení se studujícím vhodnou volbou slov a termínů, umění správně klást otázky. V e-learningu tutor i studující mohou využívat prostředky synchronní komunikace, asynchronní komunikace a prezenční komunikace. K asynchronním formám komunikace patří: , diskuse, SMS, poštovní korespondence, fax. Hovoříme-li o synchronní komunikaci, máme na mysli především: chat, videokonferenci, telefonický rozhovor. K prezenčním formám komunikace patří: osobní konzultace, tutoriál. 10/49 REKAP

11 Diskuse Čas to používaným nástrojem komunikace mezi tutorem a studujícími v e-learningu je diskuse. Jedná se o velmi účinný nástroj, jak zapojit účastníky do studia. Obecně platí, že diskuse je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, v němž hrají významnou roli čtyři nástroje: smysly, rozum, intuice, emoce (cit). V e-learningu ovšem některé nástroje chybí, i proto je v některých případech pro tutora zvládnutí tohoto nástroje problémem. Zvažte, zda z diskusního příspěvku v LMS je zřejmý tón hlasu, barva hlasu, řeč těla (změna pozice těla, výraz obličeje). Jak tedy zachytit pocity studenta? Naučte se aktivně naslouchat (viz kapitola Jak správně naslouchat). Výhody diskuse Diskusi můžeme označit za aktivní naslouchání, které se vyznačuje určitou iniciativou. Není prostým slyšením, ale je také pochopením partnera či partnerů v komunikaci. Není to pouze příjem informací, ale i pokus o jejich zpracování do určitého přehledu a smysluplného obrazu. Není jen zachycením toho, co diskutující partner řekl, ale i snahou mu poradit, vést ho k nadhledu či orientaci na podstatnější věci. Diskuse by měla být především srozumitelná, smysluplná a zajímavá pro všechny zúčastněné. Pokud je konstruktivně vedena, může studujícím přinést nové myšlenky a náměty k zamyšlení, dokonce může přispět i k rozšíření obsahu kurzu (nové studijní materiály, nové odkazy vedoucí k tématům diskuse atd.). Nevýhody diskuse Při diskusi v e-learningu tutor i studující ztrácí možnost smyslového vnímání u komunikujícího partnera. Především se jedná o komunikaci tělem, tedy mimiku a gesta druhého. Tím je komunikace ztížena, není úplná. V rozumné míře se pisatel diskusního příspěvku může pokusit vyjádřit své pocity a emoce prostřednictvím emotikonů (smajlíků). REKAP 11/49

12 Diskuse Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s různými formami komunikace. Blíže byl specifikován pojem diskuse. Získali jste přehled o úskalích, která čekají na tutora při používání nástroje diskuse v e-learningu, a máte přehled o výhodách a nevýhodách diskuse. 12/49 REKAP

13 Vytváření diskusních skupin Vytváření diskusních skupin Cíl: Naučíte se pojmenovat základní aspekty vytváření diskusních skupin. Naučíte se vymezit optimální počet lidí ve skupině. Poznáte sociální role uvnitř skupiny. Úvod Pro komunikaci mezi účastníky kurzu slouží čtyři nástroje. Pošta a Diskuse umožňují asynchronní komunikaci mezi účastníky kurzu, Chat a Nástěnka jsou určeny pro synchronní komunikaci. Dále on-line studijní prostředí WebCT umožňuje studujícím prezentovat svou osobu pomocí vlastní webové stránky. Pro každou pracovní skupinu je možné vytvořit vlastní diskusní skupinu a poskytnout tak studujícím prostor k diskusi mezi jednotlivými členy pracovní skupiny. Aspekty vytváření diskusních skupin Obecně je skupina definována jako sociální útvar, ve kterém se společně nachází více individuí a na základě pravidelnějších interakcí si tato individua vytvářejí určité vědomí sounáležitosti. Mezi primární skupiny řadíme především rodinu, rodiče, sourozence a také skupinu vrstevníků. K sekundárním skupinám patří politické strany, církve, armáda, národ, stát, ale také podniky, spolky apod., na které se dále v textu zaměříme. Skupina bývá obvykle charakterizována těmito znaky: členové mají stejný zájem, sympatie nebo cíl, členové komunity (společenství) sami vytvářejí skupiny, členové se snaží sdílet informace, členové se snaží prohloubit své praktické vědomosti nebo oblast zájmu, na členství se nedohlíží striktně, členská základna musí být relativně velká, aby byla schopná se podporovat, REKAP 13/49

14 Vytváření diskusních skupin velké komunity jsou často moderované, editované, všichni členové jsou povzbuzovaní, aby četli a psali obsah, většina členů se ale věnuje jenom čtení. Tyto obecné zásady lze aplikovat i na studijní, resp. diskusní skupiny v e-learningu. Pokud studující kurzu rozdělíte do skupin, lépe se poznají a socializační faktor povede k efektivnější a závaznější spolupráci ve skupinách v průběhu kurzu. Vytvořením diskusní skupiny vzniká prostor, ve kterém mají jednotliví členové možnost sdílet myšlenky, nápady, mohou klást otázky. Diskuse v rámci skupiny přináší všem jejím členům přiměřený prospěch, např. v podobě lepší motivace, získání nových informací, znalostí apod. Optimální počet členů diskusní skupiny Není možné udat přesně optimální velikost skupiny, protože na funkčnost skupiny mají vliv i různé další proměnné. Výzkumy ukazují, že skupinová dynamika vzniká ve skupině od sedmi do 24 členů. Od 25 členů hovoříme o velkých skupinách, ve kterých je celková struktura interakcí pro jedince nepřehledná [9]. Diskusní skupina v e-learningu patří dle výše uvedeného členění mezi sekundární skupiny, optimální počet členů takovéto diskusní skupiny je od čtyř do sedmi členů. Při nižším počtu než čtyři členové diskusní skupiny nedochází k dostatečné výměně informací. Při vyšším počtu než sedm členů diskusní skupiny je obtížné pro jednotlivé členy přispět do diskuse něčím originálním. Heterogenní či homogenní diskusní skupina Všeobecně je preferována heterogenní diskusní skupina. Důvodem je snaha eliminovat typicky ženské a typicky mužské vlastnosti. Jak sestavit optimálně heterogenní skupinu? Muži + ženy. Rozdílné věkové kategorie. Pracující v různých institucích. Žijící ve vzdálených lokalitách. Rozdílné životní zkušenosti. Rozdílné tempo práce. 14/49 REKAP

15 Vytváření diskusních skupin Otázka, kterou si jako pozorní čtenáři jistě kladete, zní: Dokáže tutor odhalit a správně posoudit všechny tyto aspekty? Velmi těžko, ale může se o to snažit. Jeho snaha bude zúročena efektivní diskusí, která bude přínosná nejenom pro studující, ale i pro něho samého. Tutor by měl své studenty dobře poznat, a proto musí být dobře vybaven sociálními kompetencemi tak, aby byl schopen vytvořit přátelskou atmosféru a vést sociální komunikaci. Kdy najde v e-learningu místo homogenní diskusní skupina? Tehdy, chcete-li dosáhnout cílenější diskuse na konkrétní témata (viz kapitola Vytváření tematických skupin). To, zda vytvořit heterogenní či homogenní diskusní skupiny, musí vždy vyplynout z konkrétní situace, před kterou tutor stojí. Sociální role uvnitř skupiny Členové skupiny začínají přebírat svou roli nebo určité aktivity a mají sklony v rámci skupin hrát určité role. Role v sobě zahrnuje určité chování, které určitá osoba projevuje v nějakých společenských souvislostech. Role a podrole, které hrají členové skupiny, se dají rozdělit na role: orientované na úkol (dosažení cíle), orientované na vztahy (podpora, povzbuzování), orientované na sebe sama (sebestřednost). K sociálním kompetencím tutora patří dovednost uvědomit si role, které na sebe přebírají jednotliví členové diskusních skupin a v těchto rolích je buď povzbudit nebo usměrnit tak, aby konání členů diskusní skupiny neohrozilo přátelskou a tvůrčí atmosféru kurzu. Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s obecnou definicí skupiny, s důvody proč vytvářet diskusní skupiny v e-learningu a s optimálními vlastnostmi takovýchto skupin. REKAP 15/49

16 Vytváření diskusních skupin 16/49 REKAP

17 Vytváření tematických skupin Vytváření tematických skupin Cíl: Naučíte se pojmenovat základní aspekty vytváření tematických skupin. Naučíte se vymezit optimální počet lidí ve skupině. Poznáte sociální role uvnitř skupiny. Úvod Tato kapitola úzce navazuje na předchozí kapitolu. Je zaměřena na vytváření tematických diskusních skupin. Naučíte se v ní pojmenovat základní aspekty vytváření tematických skupin, poznáte sociální role uvnitř skupiny a budete vědět, jak vymezit optimální počet lidí ve skupině. Aspekty vytváření tematických skupin Tematická skupina bývá obvykle charakterizována těmito znaky: členové sdílejí několik společných záměrů, členové sdílejí celkový úspěch, členové jsou často limitovaní parametry projektu, členové jsou nezávislí, na členství se přísně dohlíží, tým je relativně malý (dva až dvacet členů), většina členů čte i tvoří obsah, vyšší stupeň interaktivity. V tematické diskusní skupině jednotliví členové nejenom sdílí myšlenky, nápady, kladou a zodpovídají dotazy, ale především sdílejí dokumenty. Diskuse založené na tématech umožňují pracovat členům podle konkrétních problémů a otázek. Doporučení, která se týkají počtu členů tematické diskusní skupiny a jejího složení (heterogenní, homogenní) jsou shodná s obecnými doporučeními pro diskusní skupiny v e-learningu (viz kapitola Vytváření diskusních skupin). Pokud má být diskuse na dané téma cílenější, vytvořte homogenní diskusní skupinu. REKAP 17/49

18 Vytváření tematických skupin Propojení diskusních skupin s tematickým obsahem Členové diskusních skupin s tematickým obsahem mezi sebou velmi rádi sdílí znalosti, protože mají smysl pro identitu (úplnou shodnost), a jsou rádi, pokud sdílí znalosti se členy diskusní skupiny, které osobně znají. Sociální spojitost tutor může zajistit úvodním osobním setkáním členů diskusní skupiny, což se obvykle uskuteční na úvodním tutoriálu. Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s obecnou definicí tematické skupiny a s důvody, proč vytvářet tematické diskusní skupiny v e-learningu. 18/49 REKAP

19 Moderování diskuse Moderování diskuse Cíl: Seznámíte se se zásadami optimální komunikace. Poznáte komunikační dovednosti. Seznámíte se s rolí tutora jako moderátora diskuse. Úvod Moderování má dle výkladu slovníku cizích slov několik významů. Znamená nejen omezování, mírnění, brzdění a zpomalování, ale také vedení diskuse. A právě při diskusi, která patří ke klíčovým nástrojům komunikace, je důležité, aby se moderování diskuse vhodně rozvíjelo správným směrem, omezovalo nepřiměřené projevy, mírnilo napětí a brzdilo unáhlené diskutéry tak, aby diskuse byla přínosná pro všechny zúčastněné. Zásady optimální komunikace Moderovat diskusi znamená řídit rozhovor, diskutovat k věci, neodbíhat od stanoveného tématu, nenechat se strhnout k agresivním projevům. Zůstat nad věcí, mít vše pod kontrolou. Velmi důležité v komunikaci je aktivní naslouchání. To se vyznačuje určitou iniciativou. Je to proces, který vyžaduje: schopnost koncentrace během delšího časového úseku, schopnost pochopit názor a stanovisko jednotlivých členů diskusní skupiny, schopnost číst mezi řádky, schopnost umožnit druhému člověku vypovídat se a zároveň mu dát odezvu, zpětnou vazbu. Pravidla aktivního naslouchání: věnovat diskutujícímu dostatečnou pozornost, projevovat zájem, nezabývat se příliš svou vnitřní argumentací, REKAP 19/49

20 Moderování diskuse bránit se myšlenkám na jiné věci, vžívat se do vnímání partnera v diskusi, do jeho potřeb i zábran, cvičit schopnost empatie, nespěchat se závěry, dát pozitivně a jasně najevo, jak je záležitost druhé strany důležitá. Komunikační dovednosti Pro moderování diskuse by měl tutor uplatnit následující komunikační dovednosti: Formulovat problém druhé strany, resp. členů skupiny. Podávat přesné informace. Naučit se sdělovat přesné informace ve vhodném rozsahu. Řídit, resp. moderovat diskusi. Umět argumentovat. Soustředit fakta, poznatky a informace k dokazování určité hodnoty. Zvládnout argumentační techniky. Umět přesvědčit. Dokázat přesvědčit o správnosti zvolené cesty či cíle. Tutor v roli moderátora diskuse Tutor v roli moderátora diskuse by měl dodržovat tyto zásady: Ptát se. Kdo se ptá, řídí rozhovor. Kdo se ptá, dozví se. Vhodně položená otázka umožňuje poznat názorovou rovinu členů diskusní skupiny. Číst. Čím pozorněji čteme, tím více si zapamatujeme a lépe se orientujeme mezi jednotlivými členy diskusní skupiny, vnímáme lépe jejich potřeby, přání, názory, zájmy apod. Poskytovat jasné informace. Členové diskuse očekávají, že dostanou přesné a srozumitelné informace. Záleží na tom, co moderátor v diskusi řekne a jak to vyjádří. Tutor v roli moderátora diskuse musí monitorovat kvalitu jednotlivých diskusních příspěvků, odstraňovat redundantní diskusní příspěvky nebo nevhodné příspěvky. 20/49 REKAP

21 Moderování diskuse Zpětná vazba v komunikaci K diskusi jsou potřeba dva a více diskusních partnerů, neveďte monolog! Přijímejte a poskytujte zpětnou vazbu během celé diskuse. Přesvědčíte se tak, že vaše sdělení bylo správně pochopeno. Zásady efektivní zpětné vazby (ZV) ZV vyžaduje jasnou a srozumitelnou komunikaci. ZV by měla splňovat pravidlo funkční otevřenosti. ZV je především popisná, nehodnotící. ZV je spíše specifická a konkrétní než obecná. ZV se týká chování, které příjemce může změnit. ZV vyžádaná je užitečnější než vnucovaná. ZV by měla být potvrzena ostatními zúčastněnými (objektivizace ZV). Tutor v roli moderátora diskuse by měl být připravený zvládnout také problémovou komunikaci, která může vyústit i v konflikt: Konfrontace nastává, pokud se jedna strana snaží dosáhnout svých cílů nebo sledovat své zájmy bez ohledu na důsledky, které to může mít pro jiné. Jsou to zpravidla ony situace, kdy zisk jednoho je roven ztrátě druhého (výhra/prohra). Vyhýbání se vychází z přesvědčení, že jakýkoliv konflikt škodí, a je proto nutno buď ustoupit, nebo jej potlačit. Tento přístup je nejčastější u lidí, kteří nejsou emocionálně či dovednostně připraveni vyrovnat se s mezilidskými obtížnými konfliktními situacemi. Zpravidla se obávají negativní emoce a následného stresu vyvolaného střetnutím. Ústup se rovná uspokojení oponenta v co možná největší míře tím, že jeho zájmy nadřadíme našim. Pro zachování klidu a míru je jedna strana ochotna k obětem. Svým důrazem na zachování přátelských vztahů na úkor kritického zhodnocení situace věci neřeší. Nepříznivé sebehodnocení pak roztáčí bludný kruh pochybností o sobě samém. Postupné řešení konfliktu předpokládá: oddělit lidi od problému (vypořádat se s emocemi, pod kontrolou je záměrně ventilovat), zaměřit se na zájmy a ne na pozice, vytvořit alternativy a varianty postupu a řešení, požadovat, aby se výsledek co nejvíce shodoval se zásadami optimálního řešení konfliktu. REKAP 21/49

22 Moderování diskuse Optimální řešení konfliktu nastává, když lze konstatovat, že: přináší užitek všem účastníkům konfliktu, je uskutečnitelné, je přijatelné pro obě strany, předchází opakovanému objevení se konfliktu je konkrétní, říká co, kdo, kdy, jak, má připravené opravné postupy, pracuje se zachováním rovnováhy (zúčastněné strany konfliktu se podílejí na jeho zvládání). Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili se zásadami optimální komunikace, s komunikačními dovednostmi a s rolí tutora jako moderátora diskuse. 22/49 REKAP

23 Stimulování diskuse Stimulování diskuse Cíl: Dozvíte se, co znamená sociální role tutora. Poznáte aspekty motivace. Naučíte se motivovat studující. Úvod V této kapitole se dozvíte o sociální roli tutora a o tom, jak být pozitivní tutor. Dále poznáte aspekty motivace, zkusíte porozumět své vlastní motivaci a naučíte se motivovat studující. Sociální role tutora a pozitivní komunikace Tutor v e-learningu plní roli kontaktní osoby. Sestavuje studijní skupiny, podporuje spolupráci uvnitř skupin, monitoruje pokroky studujících při studiu a aktivně se účastní komunikace. Skupinová komunikace je vždy komplikovanější než komunikace mezi dvěma lidmi (komunikace interpersonální), protože komunikátorů, kteří mají potřebu sdělovat nějaké informace, názory a postoje, je více. Tutor tudíž musí být vybaven sociálními kompetencemi, mezi které patří jeho schopnost vytvořit přátelskou atmosféru v kurzu a schopnost sociální komunikace. K posílení sociální role tutora určitě přispěje jeho pozitivní přístup, a proto buďte pozitivní. Být pozitivní znamená: neodsuzující, mající kontrolu nad situací i nad sebou samým, kreativní v myšlení a v plánování, schopný překlenout a zvládnout změny, optimistický, schopný efektivně sdělit všechny výše uvedené vlastnosti. REKAP 23/49

24 Stimulování diskuse Neodsuzující Pozitivní lidé mají tendenci zaujímat neodsuzující přístup jak k jiným lidem, tak k situacím. Mají tendenci vidět v ostatních lidech spíše to dobré než špatné a snaží se získat ze špatné situace to nejlepší. Mající kontrolu nad situací a nad sebou samým Lidé s pozitivním přístupem mají tendenci projevovat jistotu ohledně vlastní osobnosti a svých schopností. Pozitivní lidé jsou schopni delegovat kontrolu (řízení) jiným, protože nelpí na své vlastní moci. Kreativní v myšlení a plánování Na pozitivní lidi se lze spolehnout, že navrhnou nějakou cestu kupředu. Pozitivní lidé obvykle vědí, kam směřují. Schopný překlenout a zvládnout změny Pozitivní lidé jsou schopni přijmout a vyrovnat se se změnou, protože si jsou jisti sami sebou, jsou přesvědčeni o svých schopnostech se adaptovat, umět si poradit a aplikovat své schopnosti na rozdílné okolnosti. Pro pozitivní lidi změna neznamená hrozbu. Optimistický Pozitivní lidé projevují optimismus, který je založen na realitě. Jsem optimista, ale optimista, který nosí plášť do deště. Harold Wilson Pozitivní člověk je schopný efektivně projevit všechny výše uvedené vlastnosti. Postoje můžete oznámit pouze prostřednictvím toho, jak je sdělíte. Efektivní komunikace je podstatnou složkou pozitivního přístupu. S pozitivním přístupem jste se nenarodili. Pozitivní přístup si můžete vybrat. Můžete se naučit být pozitivní. Můžete procvičovat pozitivní přístup, ale nemusíte, záleží na vás. 24/49 REKAP

25 Stimulování diskuse Motivace tutora a motivace studujících Existuje silná spojitost mezi pozitivním přístupem a motivací. Aspekty motivace: Potřeba potřeby navádějí jednotlivce, aby se choval tak, aby je uspokojil. Úsilí je v úzkém vztahu k potřebě, protože souvisí se silou energie, kterou člověk investuje do naplnění určité potřeby. Stimul lidé jsou řízení komplexní kombinací stimulů. V tomto ohledu jsme všichni odlišní. Příklady stimulů: získávání peněz a materiálního bohatství, duchovní osvícení, vědomosti, moc, potěšení/radost, úspěch, zdraví, sláva. Je velmi důležité, abyste jako tutoři dobře rozuměli vaší vlastní motivaci prostřednictvím pochopení vašich vlastních potřeb, úsilí a stimulů. Pomůže vám to porozumět, proč jste k některým věcem více pozitivní než k jiným. Mnoho lidí má velmi málo motivace se učit nebo se seberozvíjet, protože jejich mínění o sobě samých je velmi nízké. To je příznačné pro negativní přístup, který můžete napravit. Pokud pomůžete lidem získat důvěru a získat pozitivní přístup k věci, povede se vám malý zázrak a zároveň tím pomůžete naplnit určitá očekávání. Pokud se připravujete na roli tutora: Přijali jste určitou zodpovědnost za studující ve vašem kurzu. Přijali jste určitou zodpovědnost za podporu jejich osobního rozvoje. Nikdy studujícího neponižujte Pravděpodobně jediná velká bariéra u dospělých, ale i u studentů, kteří se učí, je strach z toho, že budou vypadat hloupě, že budou jejich dotazy chápány jako hloupé nebo že budou nějakým jiným způsobem poníženi svými spolužáky či tutorem. Buďte pozitivní při zvýšeném očekávání Další velkou překážkou v učení a rozvoji studujících je úroveň jejich očekávání. REKAP 25/49

26 Stimulování diskuse Příklady negativního myšlení: Nejsem dobrý v počítačích (a proto se jim vyhnu za každou cenu). Jsem lepší v práci, kde se nemusím setkávat s lidmi (co skutečně potřebuji je nějaká pomoc, abych byl asertivnější). Nevím dost, abych to dělal lépe, než to dělám právě teď (nikdy jsem dokonce ani neuvažoval nad kurzem nebo další kvalifikací). Pozitivním přístupem zájmem, povzbuzením, analýzou, podporou můžete zjistit, jaké postupy jsou možné a můžete přeměnit nízká očekávání ve vysoká. Tím ovlivníte postoje studujících, protože potom budou motivováni pozitivními stimuly, tj. něčím, čeho studující chtějí spíše dosáhnout, než se tomu vyhnout. Využívejte systém odměn Žijeme ve společnosti, kde převládá tendence vždy očekávat negativní a ignorovat pozitivní. Pokud se mají studující učit a dosáhnout svých možností, potřebují velké množství pozitivní podpory a posílení v tom, co dělají dobře. Měli byste překonat překážku v tom smyslu, že vždy je snazší označit to, co je negativní, než to, co je pozitivní. Jako tutoři byste se měli naučit očekávat to dobré, nalézat to, popisovat to a pak to předat zpět studujícím, kterých se to týká, a to způsobem, který je povzbudí a podpoří, ale nebude jim připadat příliš protekcionářský. Nikdy si nemyslete, že dospělý nepotřebuje občas slyšet výborně. Poskytujte východiska Dopřejte studujícím čas naučit se novým dovednostem. Nabídněte alternativní řešení. Vytvořte přátelskou atmosféru. Povzbuzujte vzájemnou spolupráci studujících. Využívejte následující principy: Princip aktivity diskusi využívejte aktivně, pokud je třeba, iniciujte ji. Maximum rychlosti na diskusní příspěvky odpovídejte rychle, ale nebuďte otrokem komunikace. Zvolte si termíny a diskusi se věnujte pravidelně. Maximum zdvořilosti vždy buďte zdvořilý nikdy nevíte s určitostí, jak bude adresát reagovat. 26/49 REKAP

27 Stimulování diskuse Maximum osobnosti zdůrazněte svoji osobnost, využívejte svůj osobitý humor a způsob vyjadřování. Není nic horšího než odlidštěný technokratický text. Shrnutí: V této kapitole jste poznali sociální roli tutora, získali jste informace o tom, jak být pozitivní tutor. Poznali jste aspekty motivace, které vám možná pomohly porozumět vaší vlastní motivaci, a naučili jste se, jak motivovat studující. REKAP 27/49

28 Stimulování diskuse 28/49 REKAP

29 Nástroje diskuse ve WebCT Nástroje diskuse ve WebCT Cíl: Seznámíte se s nástrojem Diskuse v LMS WebCT. Úvod Při studiu této a dalších kapitol doporučujeme pracovat s LMS WebCT. V této kapitole se prostřednictvím animací seznámíte s nástrojem Diskuse, jako s nástrojem LMS WebCT, který podporuje diskusi. Nástroje WebCT, které podporují diskusi. K nástrojům LMS WebCT, které podporují diskusi, patří nástroj Diskuse jako nástroj asynchronní komunikace a nástroj Chat jako nástroj komunikace synchronní. Asynchronní komunikace je komunikace s časovou prodlevou. Jedná se o komunikaci připravenou předem. Synchronní komunikace je komunikace s okamžitou odezvou. V dalším textu se budeme podrobněji věnovat nástroji Diskuse. Nástroj Diskuse Je součástí menu Nástroje kurzu na záložkách Tvořit, Učit, Studentský pohled a slouží k realizaci diskuse studujících a tutora v kurzu buď nad volnými tématy nebo nad tématy, která stanovíte jako tutor kurzu. Tento nástroj přehledně a jasně zobrazuje průběh diskuse. REKAP 29/49

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.001 Co je to e-learning E-learning je multimediální

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více