KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN"

Transkript

1 KOMUNIKACE A MANAGEMENT DISKUSNÍCH SKUPIN Ing. Hana Šafránková Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídají autoři. K vydání připravil: Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové Tel: Studijní materiál vznikl za podpory projektu REKAP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Obsah Obsah ÚVOD...5 DISKUSE...9 CHARAKTERISTIKA DISKUSE...9 VYTVÁŘENÍ DISKUSNÍCH SKUPIN...13 ASPEKTY VYTVÁŘENÍ DISKUSNÍCH SKUPIN...13 OPTIMÁLNÍ POČET ČLENŮ DISKUSNÍ SKUPINY...14 HETEROGENNÍ ČI HOMOGENNÍ DISKUSNÍ SKUPINA...14 SOCIÁLNÍ ROLE UVNITŘ SKUPINY...15 VYTVÁŘENÍ TEMATICKÝCH SKUPIN...17 MODEROVÁNÍ DISKUSE...19 ZÁSADY OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE...19 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI...20 TUTOR V ROLI MODERÁTORA DISKUSE...20 STIMULOVÁNÍ DISKUSE...23 SOCIÁLNÍ ROLE TUTORA A POZITIVNÍ KOMUNIKACE...23 MOTIVACE TUTORA A MOTIVACE STUDUJÍCÍCH...25 NÁSTROJE DISKUSE VE WEBCT...29 NÁSTROJE WEBCT, KTERÉ PODPORUJÍ DISKUSI...29 HODNOCENÍ DISKUSE...37 PROČ BODOVAT DISKUSI?...37 JAK SPRÁVNĚ NASLOUCHAT?...38 NÁSTROJE WEBCT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ BODOVAT DISKUSI CHAT A NÁSTĚNKA...41 CHARAKTERISTIKA CHATU...41 ZÁSADY NETIKETY...43 NÁSTROJ WEBCT, KTERÝ PODPORUJE CHAT...45 NÁSTĚNKA...46 ZDROJE...49 REKAP 3/49

4 Obsah 4/49 REKAP

5 Úvod Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám studijní materiál k modulu 4 Komunikace a management diskusních skupin, který Vám má napomoci k získání nejen obecných informací o komunikaci a managementu diskusních skupin v e-learningu, ale také k získání praktických dovedností v této oblasti. Věříme, že získané znalosti a dovednosti využijete v e-kurzech, jejichž autory již jste nebo se jimi stanete. V současné době si efektivní rozvoj lidského potenciálu žádá bohatou a dostupnou nabídku vzdělávání, která je zajišťována formálním systémem vzdělávání a dalším vzděláváním dospělých. V procesu vzdělávání zaujímá významné místo distanční vzdělávání (DiV) jako forma řízeného samostudia, při kterém účastníci studují samostatně, na základě multimediální prezentace učiva, která využívá všechny dostupné a didakticky efektivní prvky informačních a komunikačních technologií (ICT), jimiž lze: zprostředkovat obsah studia, komunikovat se studujícími, ověřovat průběžné studijní výsledky, realizovat závěrečné zhodnocení výsledků studia. Další rozvinutí a zpřístupnění distančního vzdělávání umožnil e-learning jako metoda výuky s využitím počítače a internetu. Nezanedbatelným pomocníkem při zefektivňování e-learningu je Learning Management System (LMS), který umožňuje: distribuci studijních materiálů, řízení a organizování studia, kontrolu studia, komunikaci uživatelů. Českým ekvivalentem pojmu LMS je např. virtuální výukové prostředí nebo on-line studijní prostředí. V celém kurzu, jehož součástí modul 4 je, se budete setkávat s on-line studijním prostředím WebCT. REKAP 5/49

6 Úvod Obrázek 1 Cesta ke zefektivnění distančního vzdělávání V distančním vzdělávání hrají významnou roli následující pojmy: tutor, tutoriál, komunikace a hodnocení. Komunikace je důležitým prvkem dnešní doby. Úspěšnost tutora v e-learningu závisí především na jeho schopnostech komunikovat se studujícími, kteří mají své zkušenosti, názory, postoje, hodnoty i předsudky, přes které filtrují to, co jim tutor sděluje. V e-learningu probíhá komunikace verbální i neverbální, soukromá i veřejná, synchronní, asynchronní i prezenční. Prostor vytvořený chybnou komunikací je brzy naplněn jedem, hloupými řečmi a nedorozuměním. C. Northcote Parkinson Obrázek 2 - Důležité pojmy v DiV V e-learningu by mělo být zachováno těchto sedm základních principů [11]: 1. Podporování kontaktů mezi studujícími a tutory. 2. Rozvíjení spolupráce mezi studenty. 3. Používání metod aktivního učení. 4. Poskytování rychlé zpětné vazby. 5. Zdůrazňování času potřebného k vykonání úkolu. 6. Očekávání úspěchu. 7. Respektování různorodého talentu studujících a jejich odlišných způsobů učení se. 6/49 REKAP

7 Úvod V dalším textu se budeme věnovat podporování kontaktů mezi studujícími a tutory a rozvíjení spolupráce mezi studenty, a proto budeme věnovat pozornost následujícím tématům: Diskuse jako prostředek asynchronní komunikace její charakteristika, vytváření diskusních a tématických skupin, moderování, stimulování a bodování diskuse. Chat jako prostředek synchronní komunikace jeho charakteristika a způsob užití. Zmíníme se také o Společné tabuli jako o komunikačním nástroji LMS WebCT. Víme, že distanční forma studia je velmi náročná a že klade na studující specifické požadavky, a právě proto Vám přejeme příjemné studium a přívětivé tutory. A pokud se ocitnete v roli tutorů svých e-kurzů, přejeme Vám nadšené, kreativní a komunikativní studenty. Autorky REKAP 7/49

8 Úvod 8/49 REKAP

9 Diskuse Diskuse Cíl: Seznámíte se s pojmem diskuse. Zamyslíte se nad jejími výhodami a nevýhodami. Úvod V on-line studijním prostředí existuje mnoho prostředků zpětné vazby autotesty, testy, úkoly. Jejich výsledky lze využívat k řízení výuky na individuální úrovni. Frekvenci využívání zpětné vazby je možno nastavit tak, aby docházelo k potřebnému počtu zpevnění získaných znalostí a dovedností. Díky propojení mnoha multimediálních prvků může být látka probíraná v e-learningovém kurzu lépe a snadněji pochopena a zapamatována, každý studující si pro sebe může zvolit optimální metodu studia. Student přitom není díky nejrůznějším komunikačním nástrojům ochuzen o kontakty a diskusi s ostatními studujícími a s tutorem kurzu. Charakteristika diskuse V distančním vzdělávání představuje tutor spojovací článek mezi studujícími a vzdělávací institucí. Tutor je specifický pojem přejatý z angličtiny. Označuje metodického zprostředkovatele distančního studia a hodnotitele průběžných výsledků. Tutor není učitel v obecném chápání pedagogické funkce. Jeho základním úkolem je pedagogicko-psychologická podpora studujících. Tutor je v blízkém kontaktu se studujícími a má charakteristické a přesně definované povinnosti. Tutor v e-learningu musí respektovat požadavky, které na něj klade práce ve virtuálním výukovém prostředí. Musí být vnímavý a otevřený, aby mohl vytvořit přátelské prostř edí, ve kterém bude studujícím poskytovat: hodnocení jejich studijního úsilí, komentáře, rady, motivaci ke studiu a občas i neformální povzbuzení [10]. REKAP 9/49

10 Diskuse Musí proto zvládnout více aktivit, které směřují k prohloubení vzájemné spolupráce. Stejně jako v tradiční formě DiV je v e-learningu hlavním úkolem tutora komunikovat se studenty [3]. Z tohoto důvodu je třeba u něho rozvíjet dovednosti pro komunikaci (jak připravit diskusi, vést prezenční setkání či moderovat chat, aktivně naslouchat, klást dotazy, hodnotit diskusi) a motivování studujících (jak rozvíjet konstruktivní vztahy se studujícími, jak diagnostikovat potřebu pomoci, podporovat pokrok ve studiu, jak poskytovat zpětnou vazbu a přátelský přístup v hodnocení) [2]. Prostřednictvím rozvinuté komunikace mezi tutorem a studujícím se snažíme o navození vzájemné sjednocující součinnosti mezi studentem a tutorem (synergický efekt), která je důležitým prostředkem výuky v této formě vzdělávání. K základním předpokladům efektivní komunikace patří: umění naslouchat, vcítění se do potřeb studujícího, přizpůsobení se studujícím vhodnou volbou slov a termínů, umění správně klást otázky. V e-learningu tutor i studující mohou využívat prostředky synchronní komunikace, asynchronní komunikace a prezenční komunikace. K asynchronním formám komunikace patří: , diskuse, SMS, poštovní korespondence, fax. Hovoříme-li o synchronní komunikaci, máme na mysli především: chat, videokonferenci, telefonický rozhovor. K prezenčním formám komunikace patří: osobní konzultace, tutoriál. 10/49 REKAP

11 Diskuse Čas to používaným nástrojem komunikace mezi tutorem a studujícími v e-learningu je diskuse. Jedná se o velmi účinný nástroj, jak zapojit účastníky do studia. Obecně platí, že diskuse je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, v němž hrají významnou roli čtyři nástroje: smysly, rozum, intuice, emoce (cit). V e-learningu ovšem některé nástroje chybí, i proto je v některých případech pro tutora zvládnutí tohoto nástroje problémem. Zvažte, zda z diskusního příspěvku v LMS je zřejmý tón hlasu, barva hlasu, řeč těla (změna pozice těla, výraz obličeje). Jak tedy zachytit pocity studenta? Naučte se aktivně naslouchat (viz kapitola Jak správně naslouchat). Výhody diskuse Diskusi můžeme označit za aktivní naslouchání, které se vyznačuje určitou iniciativou. Není prostým slyšením, ale je také pochopením partnera či partnerů v komunikaci. Není to pouze příjem informací, ale i pokus o jejich zpracování do určitého přehledu a smysluplného obrazu. Není jen zachycením toho, co diskutující partner řekl, ale i snahou mu poradit, vést ho k nadhledu či orientaci na podstatnější věci. Diskuse by měla být především srozumitelná, smysluplná a zajímavá pro všechny zúčastněné. Pokud je konstruktivně vedena, může studujícím přinést nové myšlenky a náměty k zamyšlení, dokonce může přispět i k rozšíření obsahu kurzu (nové studijní materiály, nové odkazy vedoucí k tématům diskuse atd.). Nevýhody diskuse Při diskusi v e-learningu tutor i studující ztrácí možnost smyslového vnímání u komunikujícího partnera. Především se jedná o komunikaci tělem, tedy mimiku a gesta druhého. Tím je komunikace ztížena, není úplná. V rozumné míře se pisatel diskusního příspěvku může pokusit vyjádřit své pocity a emoce prostřednictvím emotikonů (smajlíků). REKAP 11/49

12 Diskuse Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s různými formami komunikace. Blíže byl specifikován pojem diskuse. Získali jste přehled o úskalích, která čekají na tutora při používání nástroje diskuse v e-learningu, a máte přehled o výhodách a nevýhodách diskuse. 12/49 REKAP

13 Vytváření diskusních skupin Vytváření diskusních skupin Cíl: Naučíte se pojmenovat základní aspekty vytváření diskusních skupin. Naučíte se vymezit optimální počet lidí ve skupině. Poznáte sociální role uvnitř skupiny. Úvod Pro komunikaci mezi účastníky kurzu slouží čtyři nástroje. Pošta a Diskuse umožňují asynchronní komunikaci mezi účastníky kurzu, Chat a Nástěnka jsou určeny pro synchronní komunikaci. Dále on-line studijní prostředí WebCT umožňuje studujícím prezentovat svou osobu pomocí vlastní webové stránky. Pro každou pracovní skupinu je možné vytvořit vlastní diskusní skupinu a poskytnout tak studujícím prostor k diskusi mezi jednotlivými členy pracovní skupiny. Aspekty vytváření diskusních skupin Obecně je skupina definována jako sociální útvar, ve kterém se společně nachází více individuí a na základě pravidelnějších interakcí si tato individua vytvářejí určité vědomí sounáležitosti. Mezi primární skupiny řadíme především rodinu, rodiče, sourozence a také skupinu vrstevníků. K sekundárním skupinám patří politické strany, církve, armáda, národ, stát, ale také podniky, spolky apod., na které se dále v textu zaměříme. Skupina bývá obvykle charakterizována těmito znaky: členové mají stejný zájem, sympatie nebo cíl, členové komunity (společenství) sami vytvářejí skupiny, členové se snaží sdílet informace, členové se snaží prohloubit své praktické vědomosti nebo oblast zájmu, na členství se nedohlíží striktně, členská základna musí být relativně velká, aby byla schopná se podporovat, REKAP 13/49

14 Vytváření diskusních skupin velké komunity jsou často moderované, editované, všichni členové jsou povzbuzovaní, aby četli a psali obsah, většina členů se ale věnuje jenom čtení. Tyto obecné zásady lze aplikovat i na studijní, resp. diskusní skupiny v e-learningu. Pokud studující kurzu rozdělíte do skupin, lépe se poznají a socializační faktor povede k efektivnější a závaznější spolupráci ve skupinách v průběhu kurzu. Vytvořením diskusní skupiny vzniká prostor, ve kterém mají jednotliví členové možnost sdílet myšlenky, nápady, mohou klást otázky. Diskuse v rámci skupiny přináší všem jejím členům přiměřený prospěch, např. v podobě lepší motivace, získání nových informací, znalostí apod. Optimální počet členů diskusní skupiny Není možné udat přesně optimální velikost skupiny, protože na funkčnost skupiny mají vliv i různé další proměnné. Výzkumy ukazují, že skupinová dynamika vzniká ve skupině od sedmi do 24 členů. Od 25 členů hovoříme o velkých skupinách, ve kterých je celková struktura interakcí pro jedince nepřehledná [9]. Diskusní skupina v e-learningu patří dle výše uvedeného členění mezi sekundární skupiny, optimální počet členů takovéto diskusní skupiny je od čtyř do sedmi členů. Při nižším počtu než čtyři členové diskusní skupiny nedochází k dostatečné výměně informací. Při vyšším počtu než sedm členů diskusní skupiny je obtížné pro jednotlivé členy přispět do diskuse něčím originálním. Heterogenní či homogenní diskusní skupina Všeobecně je preferována heterogenní diskusní skupina. Důvodem je snaha eliminovat typicky ženské a typicky mužské vlastnosti. Jak sestavit optimálně heterogenní skupinu? Muži + ženy. Rozdílné věkové kategorie. Pracující v různých institucích. Žijící ve vzdálených lokalitách. Rozdílné životní zkušenosti. Rozdílné tempo práce. 14/49 REKAP

15 Vytváření diskusních skupin Otázka, kterou si jako pozorní čtenáři jistě kladete, zní: Dokáže tutor odhalit a správně posoudit všechny tyto aspekty? Velmi těžko, ale může se o to snažit. Jeho snaha bude zúročena efektivní diskusí, která bude přínosná nejenom pro studující, ale i pro něho samého. Tutor by měl své studenty dobře poznat, a proto musí být dobře vybaven sociálními kompetencemi tak, aby byl schopen vytvořit přátelskou atmosféru a vést sociální komunikaci. Kdy najde v e-learningu místo homogenní diskusní skupina? Tehdy, chcete-li dosáhnout cílenější diskuse na konkrétní témata (viz kapitola Vytváření tematických skupin). To, zda vytvořit heterogenní či homogenní diskusní skupiny, musí vždy vyplynout z konkrétní situace, před kterou tutor stojí. Sociální role uvnitř skupiny Členové skupiny začínají přebírat svou roli nebo určité aktivity a mají sklony v rámci skupin hrát určité role. Role v sobě zahrnuje určité chování, které určitá osoba projevuje v nějakých společenských souvislostech. Role a podrole, které hrají členové skupiny, se dají rozdělit na role: orientované na úkol (dosažení cíle), orientované na vztahy (podpora, povzbuzování), orientované na sebe sama (sebestřednost). K sociálním kompetencím tutora patří dovednost uvědomit si role, které na sebe přebírají jednotliví členové diskusních skupin a v těchto rolích je buď povzbudit nebo usměrnit tak, aby konání členů diskusní skupiny neohrozilo přátelskou a tvůrčí atmosféru kurzu. Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s obecnou definicí skupiny, s důvody proč vytvářet diskusní skupiny v e-learningu a s optimálními vlastnostmi takovýchto skupin. REKAP 15/49

16 Vytváření diskusních skupin 16/49 REKAP

17 Vytváření tematických skupin Vytváření tematických skupin Cíl: Naučíte se pojmenovat základní aspekty vytváření tematických skupin. Naučíte se vymezit optimální počet lidí ve skupině. Poznáte sociální role uvnitř skupiny. Úvod Tato kapitola úzce navazuje na předchozí kapitolu. Je zaměřena na vytváření tematických diskusních skupin. Naučíte se v ní pojmenovat základní aspekty vytváření tematických skupin, poznáte sociální role uvnitř skupiny a budete vědět, jak vymezit optimální počet lidí ve skupině. Aspekty vytváření tematických skupin Tematická skupina bývá obvykle charakterizována těmito znaky: členové sdílejí několik společných záměrů, členové sdílejí celkový úspěch, členové jsou často limitovaní parametry projektu, členové jsou nezávislí, na členství se přísně dohlíží, tým je relativně malý (dva až dvacet členů), většina členů čte i tvoří obsah, vyšší stupeň interaktivity. V tematické diskusní skupině jednotliví členové nejenom sdílí myšlenky, nápady, kladou a zodpovídají dotazy, ale především sdílejí dokumenty. Diskuse založené na tématech umožňují pracovat členům podle konkrétních problémů a otázek. Doporučení, která se týkají počtu členů tematické diskusní skupiny a jejího složení (heterogenní, homogenní) jsou shodná s obecnými doporučeními pro diskusní skupiny v e-learningu (viz kapitola Vytváření diskusních skupin). Pokud má být diskuse na dané téma cílenější, vytvořte homogenní diskusní skupinu. REKAP 17/49

18 Vytváření tematických skupin Propojení diskusních skupin s tematickým obsahem Členové diskusních skupin s tematickým obsahem mezi sebou velmi rádi sdílí znalosti, protože mají smysl pro identitu (úplnou shodnost), a jsou rádi, pokud sdílí znalosti se členy diskusní skupiny, které osobně znají. Sociální spojitost tutor může zajistit úvodním osobním setkáním členů diskusní skupiny, což se obvykle uskuteční na úvodním tutoriálu. Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili s obecnou definicí tematické skupiny a s důvody, proč vytvářet tematické diskusní skupiny v e-learningu. 18/49 REKAP

19 Moderování diskuse Moderování diskuse Cíl: Seznámíte se se zásadami optimální komunikace. Poznáte komunikační dovednosti. Seznámíte se s rolí tutora jako moderátora diskuse. Úvod Moderování má dle výkladu slovníku cizích slov několik významů. Znamená nejen omezování, mírnění, brzdění a zpomalování, ale také vedení diskuse. A právě při diskusi, která patří ke klíčovým nástrojům komunikace, je důležité, aby se moderování diskuse vhodně rozvíjelo správným směrem, omezovalo nepřiměřené projevy, mírnilo napětí a brzdilo unáhlené diskutéry tak, aby diskuse byla přínosná pro všechny zúčastněné. Zásady optimální komunikace Moderovat diskusi znamená řídit rozhovor, diskutovat k věci, neodbíhat od stanoveného tématu, nenechat se strhnout k agresivním projevům. Zůstat nad věcí, mít vše pod kontrolou. Velmi důležité v komunikaci je aktivní naslouchání. To se vyznačuje určitou iniciativou. Je to proces, který vyžaduje: schopnost koncentrace během delšího časového úseku, schopnost pochopit názor a stanovisko jednotlivých členů diskusní skupiny, schopnost číst mezi řádky, schopnost umožnit druhému člověku vypovídat se a zároveň mu dát odezvu, zpětnou vazbu. Pravidla aktivního naslouchání: věnovat diskutujícímu dostatečnou pozornost, projevovat zájem, nezabývat se příliš svou vnitřní argumentací, REKAP 19/49

20 Moderování diskuse bránit se myšlenkám na jiné věci, vžívat se do vnímání partnera v diskusi, do jeho potřeb i zábran, cvičit schopnost empatie, nespěchat se závěry, dát pozitivně a jasně najevo, jak je záležitost druhé strany důležitá. Komunikační dovednosti Pro moderování diskuse by měl tutor uplatnit následující komunikační dovednosti: Formulovat problém druhé strany, resp. členů skupiny. Podávat přesné informace. Naučit se sdělovat přesné informace ve vhodném rozsahu. Řídit, resp. moderovat diskusi. Umět argumentovat. Soustředit fakta, poznatky a informace k dokazování určité hodnoty. Zvládnout argumentační techniky. Umět přesvědčit. Dokázat přesvědčit o správnosti zvolené cesty či cíle. Tutor v roli moderátora diskuse Tutor v roli moderátora diskuse by měl dodržovat tyto zásady: Ptát se. Kdo se ptá, řídí rozhovor. Kdo se ptá, dozví se. Vhodně položená otázka umožňuje poznat názorovou rovinu členů diskusní skupiny. Číst. Čím pozorněji čteme, tím více si zapamatujeme a lépe se orientujeme mezi jednotlivými členy diskusní skupiny, vnímáme lépe jejich potřeby, přání, názory, zájmy apod. Poskytovat jasné informace. Členové diskuse očekávají, že dostanou přesné a srozumitelné informace. Záleží na tom, co moderátor v diskusi řekne a jak to vyjádří. Tutor v roli moderátora diskuse musí monitorovat kvalitu jednotlivých diskusních příspěvků, odstraňovat redundantní diskusní příspěvky nebo nevhodné příspěvky. 20/49 REKAP

21 Moderování diskuse Zpětná vazba v komunikaci K diskusi jsou potřeba dva a více diskusních partnerů, neveďte monolog! Přijímejte a poskytujte zpětnou vazbu během celé diskuse. Přesvědčíte se tak, že vaše sdělení bylo správně pochopeno. Zásady efektivní zpětné vazby (ZV) ZV vyžaduje jasnou a srozumitelnou komunikaci. ZV by měla splňovat pravidlo funkční otevřenosti. ZV je především popisná, nehodnotící. ZV je spíše specifická a konkrétní než obecná. ZV se týká chování, které příjemce může změnit. ZV vyžádaná je užitečnější než vnucovaná. ZV by měla být potvrzena ostatními zúčastněnými (objektivizace ZV). Tutor v roli moderátora diskuse by měl být připravený zvládnout také problémovou komunikaci, která může vyústit i v konflikt: Konfrontace nastává, pokud se jedna strana snaží dosáhnout svých cílů nebo sledovat své zájmy bez ohledu na důsledky, které to může mít pro jiné. Jsou to zpravidla ony situace, kdy zisk jednoho je roven ztrátě druhého (výhra/prohra). Vyhýbání se vychází z přesvědčení, že jakýkoliv konflikt škodí, a je proto nutno buď ustoupit, nebo jej potlačit. Tento přístup je nejčastější u lidí, kteří nejsou emocionálně či dovednostně připraveni vyrovnat se s mezilidskými obtížnými konfliktními situacemi. Zpravidla se obávají negativní emoce a následného stresu vyvolaného střetnutím. Ústup se rovná uspokojení oponenta v co možná největší míře tím, že jeho zájmy nadřadíme našim. Pro zachování klidu a míru je jedna strana ochotna k obětem. Svým důrazem na zachování přátelských vztahů na úkor kritického zhodnocení situace věci neřeší. Nepříznivé sebehodnocení pak roztáčí bludný kruh pochybností o sobě samém. Postupné řešení konfliktu předpokládá: oddělit lidi od problému (vypořádat se s emocemi, pod kontrolou je záměrně ventilovat), zaměřit se na zájmy a ne na pozice, vytvořit alternativy a varianty postupu a řešení, požadovat, aby se výsledek co nejvíce shodoval se zásadami optimálního řešení konfliktu. REKAP 21/49

22 Moderování diskuse Optimální řešení konfliktu nastává, když lze konstatovat, že: přináší užitek všem účastníkům konfliktu, je uskutečnitelné, je přijatelné pro obě strany, předchází opakovanému objevení se konfliktu je konkrétní, říká co, kdo, kdy, jak, má připravené opravné postupy, pracuje se zachováním rovnováhy (zúčastněné strany konfliktu se podílejí na jeho zvládání). Shrnutí: V této kapitole jste se seznámili se zásadami optimální komunikace, s komunikačními dovednostmi a s rolí tutora jako moderátora diskuse. 22/49 REKAP

23 Stimulování diskuse Stimulování diskuse Cíl: Dozvíte se, co znamená sociální role tutora. Poznáte aspekty motivace. Naučíte se motivovat studující. Úvod V této kapitole se dozvíte o sociální roli tutora a o tom, jak být pozitivní tutor. Dále poznáte aspekty motivace, zkusíte porozumět své vlastní motivaci a naučíte se motivovat studující. Sociální role tutora a pozitivní komunikace Tutor v e-learningu plní roli kontaktní osoby. Sestavuje studijní skupiny, podporuje spolupráci uvnitř skupin, monitoruje pokroky studujících při studiu a aktivně se účastní komunikace. Skupinová komunikace je vždy komplikovanější než komunikace mezi dvěma lidmi (komunikace interpersonální), protože komunikátorů, kteří mají potřebu sdělovat nějaké informace, názory a postoje, je více. Tutor tudíž musí být vybaven sociálními kompetencemi, mezi které patří jeho schopnost vytvořit přátelskou atmosféru v kurzu a schopnost sociální komunikace. K posílení sociální role tutora určitě přispěje jeho pozitivní přístup, a proto buďte pozitivní. Být pozitivní znamená: neodsuzující, mající kontrolu nad situací i nad sebou samým, kreativní v myšlení a v plánování, schopný překlenout a zvládnout změny, optimistický, schopný efektivně sdělit všechny výše uvedené vlastnosti. REKAP 23/49

24 Stimulování diskuse Neodsuzující Pozitivní lidé mají tendenci zaujímat neodsuzující přístup jak k jiným lidem, tak k situacím. Mají tendenci vidět v ostatních lidech spíše to dobré než špatné a snaží se získat ze špatné situace to nejlepší. Mající kontrolu nad situací a nad sebou samým Lidé s pozitivním přístupem mají tendenci projevovat jistotu ohledně vlastní osobnosti a svých schopností. Pozitivní lidé jsou schopni delegovat kontrolu (řízení) jiným, protože nelpí na své vlastní moci. Kreativní v myšlení a plánování Na pozitivní lidi se lze spolehnout, že navrhnou nějakou cestu kupředu. Pozitivní lidé obvykle vědí, kam směřují. Schopný překlenout a zvládnout změny Pozitivní lidé jsou schopni přijmout a vyrovnat se se změnou, protože si jsou jisti sami sebou, jsou přesvědčeni o svých schopnostech se adaptovat, umět si poradit a aplikovat své schopnosti na rozdílné okolnosti. Pro pozitivní lidi změna neznamená hrozbu. Optimistický Pozitivní lidé projevují optimismus, který je založen na realitě. Jsem optimista, ale optimista, který nosí plášť do deště. Harold Wilson Pozitivní člověk je schopný efektivně projevit všechny výše uvedené vlastnosti. Postoje můžete oznámit pouze prostřednictvím toho, jak je sdělíte. Efektivní komunikace je podstatnou složkou pozitivního přístupu. S pozitivním přístupem jste se nenarodili. Pozitivní přístup si můžete vybrat. Můžete se naučit být pozitivní. Můžete procvičovat pozitivní přístup, ale nemusíte, záleží na vás. 24/49 REKAP

25 Stimulování diskuse Motivace tutora a motivace studujících Existuje silná spojitost mezi pozitivním přístupem a motivací. Aspekty motivace: Potřeba potřeby navádějí jednotlivce, aby se choval tak, aby je uspokojil. Úsilí je v úzkém vztahu k potřebě, protože souvisí se silou energie, kterou člověk investuje do naplnění určité potřeby. Stimul lidé jsou řízení komplexní kombinací stimulů. V tomto ohledu jsme všichni odlišní. Příklady stimulů: získávání peněz a materiálního bohatství, duchovní osvícení, vědomosti, moc, potěšení/radost, úspěch, zdraví, sláva. Je velmi důležité, abyste jako tutoři dobře rozuměli vaší vlastní motivaci prostřednictvím pochopení vašich vlastních potřeb, úsilí a stimulů. Pomůže vám to porozumět, proč jste k některým věcem více pozitivní než k jiným. Mnoho lidí má velmi málo motivace se učit nebo se seberozvíjet, protože jejich mínění o sobě samých je velmi nízké. To je příznačné pro negativní přístup, který můžete napravit. Pokud pomůžete lidem získat důvěru a získat pozitivní přístup k věci, povede se vám malý zázrak a zároveň tím pomůžete naplnit určitá očekávání. Pokud se připravujete na roli tutora: Přijali jste určitou zodpovědnost za studující ve vašem kurzu. Přijali jste určitou zodpovědnost za podporu jejich osobního rozvoje. Nikdy studujícího neponižujte Pravděpodobně jediná velká bariéra u dospělých, ale i u studentů, kteří se učí, je strach z toho, že budou vypadat hloupě, že budou jejich dotazy chápány jako hloupé nebo že budou nějakým jiným způsobem poníženi svými spolužáky či tutorem. Buďte pozitivní při zvýšeném očekávání Další velkou překážkou v učení a rozvoji studujících je úroveň jejich očekávání. REKAP 25/49

26 Stimulování diskuse Příklady negativního myšlení: Nejsem dobrý v počítačích (a proto se jim vyhnu za každou cenu). Jsem lepší v práci, kde se nemusím setkávat s lidmi (co skutečně potřebuji je nějaká pomoc, abych byl asertivnější). Nevím dost, abych to dělal lépe, než to dělám právě teď (nikdy jsem dokonce ani neuvažoval nad kurzem nebo další kvalifikací). Pozitivním přístupem zájmem, povzbuzením, analýzou, podporou můžete zjistit, jaké postupy jsou možné a můžete přeměnit nízká očekávání ve vysoká. Tím ovlivníte postoje studujících, protože potom budou motivováni pozitivními stimuly, tj. něčím, čeho studující chtějí spíše dosáhnout, než se tomu vyhnout. Využívejte systém odměn Žijeme ve společnosti, kde převládá tendence vždy očekávat negativní a ignorovat pozitivní. Pokud se mají studující učit a dosáhnout svých možností, potřebují velké množství pozitivní podpory a posílení v tom, co dělají dobře. Měli byste překonat překážku v tom smyslu, že vždy je snazší označit to, co je negativní, než to, co je pozitivní. Jako tutoři byste se měli naučit očekávat to dobré, nalézat to, popisovat to a pak to předat zpět studujícím, kterých se to týká, a to způsobem, který je povzbudí a podpoří, ale nebude jim připadat příliš protekcionářský. Nikdy si nemyslete, že dospělý nepotřebuje občas slyšet výborně. Poskytujte východiska Dopřejte studujícím čas naučit se novým dovednostem. Nabídněte alternativní řešení. Vytvořte přátelskou atmosféru. Povzbuzujte vzájemnou spolupráci studujících. Využívejte následující principy: Princip aktivity diskusi využívejte aktivně, pokud je třeba, iniciujte ji. Maximum rychlosti na diskusní příspěvky odpovídejte rychle, ale nebuďte otrokem komunikace. Zvolte si termíny a diskusi se věnujte pravidelně. Maximum zdvořilosti vždy buďte zdvořilý nikdy nevíte s určitostí, jak bude adresát reagovat. 26/49 REKAP

27 Stimulování diskuse Maximum osobnosti zdůrazněte svoji osobnost, využívejte svůj osobitý humor a způsob vyjadřování. Není nic horšího než odlidštěný technokratický text. Shrnutí: V této kapitole jste poznali sociální roli tutora, získali jste informace o tom, jak být pozitivní tutor. Poznali jste aspekty motivace, které vám možná pomohly porozumět vaší vlastní motivaci, a naučili jste se, jak motivovat studující. REKAP 27/49

28 Stimulování diskuse 28/49 REKAP

29 Nástroje diskuse ve WebCT Nástroje diskuse ve WebCT Cíl: Seznámíte se s nástrojem Diskuse v LMS WebCT. Úvod Při studiu této a dalších kapitol doporučujeme pracovat s LMS WebCT. V této kapitole se prostřednictvím animací seznámíte s nástrojem Diskuse, jako s nástrojem LMS WebCT, který podporuje diskusi. Nástroje WebCT, které podporují diskusi. K nástrojům LMS WebCT, které podporují diskusi, patří nástroj Diskuse jako nástroj asynchronní komunikace a nástroj Chat jako nástroj komunikace synchronní. Asynchronní komunikace je komunikace s časovou prodlevou. Jedná se o komunikaci připravenou předem. Synchronní komunikace je komunikace s okamžitou odezvou. V dalším textu se budeme podrobněji věnovat nástroji Diskuse. Nástroj Diskuse Je součástí menu Nástroje kurzu na záložkách Tvořit, Učit, Studentský pohled a slouží k realizaci diskuse studujících a tutora v kurzu buď nad volnými tématy nebo nad tématy, která stanovíte jako tutor kurzu. Tento nástroj přehledně a jasně zobrazuje průběh diskuse. REKAP 29/49

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více