Příbalová informace: informace pro uživatele. MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety (rizatriptanum)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uživatele. MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety (rizatriptanum)"

Transkript

1 Příbalová informace: informace pro uživatele MAXALT 5 mg tablety MAXALT 10 mg tablety (rizatriptanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek MAXALT a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAXALT užívat 3. Jak se přípravek MAXALT užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek MAXALT uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek MAXALT a k čemu se používá Přípravek MAXALT patří do třídy léčiv nazývaných selektivní agonisté serotoninového receptoru 5 HT 1B/1D. Přípravek MAXALT se používá k léčbě fáze bolestí hlavy při záchvatu migrény u dospělých. Léčba přípravkem MAXALT: Snižuje otok cév obklopujících mozek. Tento otok vede při záchvatu migrény k bolestem hlavy. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAXALT užívat Neužívejte přípravek MAXALT jestliže: - jste alergický(á) na rizatriptani benzoas nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - máte středně zvýšený nebo velmi vysoký krevní tlak nebo neléčený mírně zvýšený krevní tlak - máte nebo jste kdykoli v minulosti měl(a) problémy se srdcem, včetně srdečního infarktu nebo bolestí na hrudi (angina) nebo se u Vás objevily projevy srdeční nemoci - máte závažné problémy s játry nebo ledvinami - jste prodělal(a) mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo malou mozkovou příhodu (přechodnou ischemickou příhodu) - máte problémy s průchodností tepen (periferní cévní choroba) - užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO), jako je moklobemid, fenelzin, tranylcypromin nebo pargylin (léčivé přípravky proti depresím) nebo linezolid (antibiotikum) nebo pokud jste inhibitory MAO přestal(a) užívat před méně než dvěma týdny - nyní užíváte léčivé přípravky ergotaminového typu, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin k léčbě migrény nebo methysergid k prevenci záchvatů migrény - k léčbě migrény užíváte kterékoli jiné léčivé přípravky ze stejné třídy, jako je sumatriptan, naratriptan nebo zolmitriptan (viz Další léčivé přípravky a přípravek MAXALT dále). 1/7

2 Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, obraťte se předtím, než začnete přípravek MAXALT užívat, na svého lékaře nebo lékárníka. Upozornění a opatření Před užitím přípravku MAXALT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: - máte kterýkoli z následujících rizikových faktorů onemocnění srdce: vysoký krevní tlak, cukrovku, kouříte nebo užíváte nikotinovou substituční léčbu, máte onemocnění srdce v rodinné anamnéze, jste muž starší 40 let nebo jste žena po přechodu - máte problémy s ledvinami nebo játry - máte specifický problém se srdečním rytmem (blokáda Tawarova raménka) - máte nebo jste měl(a) jakékoli alergie - Vaše bolesti hlavy jsou doprovázeny závratí, potížemi s chůzí, nedostatečnou koordinací pohybů nebo slabostí v nohou a rukou - používáte bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou - vyskytla se u Vás alergická reakce jako otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním a/nebo polykáním (angioedém) - užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je sertralin, oxalát escitalopramu a fluoxetin, nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu (SNRI), jako je venlafaxin a duloxetin, k léčbě depresí - vyskytly se u Vás krátkodobé příznaky zahrnující bolest na hrudi a tíseň na hrudi Jestliže budete přípravek MAXALT užívat příliš často, může to vést k chronickým bolestem hlavy. V takových případech se musíte obrátit na svého lékaře, protože může být nutné, abyste přípravek MAXALT přestal(a) užívat. Informujte prosím o svých příznacích svého lékaře nebo lékárníka. Váš lékař určí, zda máte migrénu. Přípravek MAXALT smíte užívat, pouze pokud máte záchvat migrény. Přípravek MAXALT se nesmí používat k léčbě bolestí hlavy, které mohou být způsobeny jinými, závažnějšími stavy. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech léčivých přípravcích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, nebo které užívat plánujete, a to i o léčivých přípravcích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To platí i pro bylinné přípravky a přípravky, které na migrénu obvykle užíváte. To proto, že přípravek MAXALT může mít vliv na způsob fungování některých léčivých přípravků. Stejně tak jiné léčivé přípravky mohou ovlivňovat fungování přípravku MAXALT. Další léčivé přípravky a přípravek MAXALT Neužívejte přípravek MAXALT: - jestliže již užíváte agonistu 5 HT 1B/1D (někdy se označují jako triptany ), jako je sumatriptan, naratriptan nebo zolmitriptan. - jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (MAO), jako je moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, linezolid nebo pargylin, nebo pokud od okamžiku, kdy jste ukončil(a) užívání inhibitoru MAO, uplynuly méně než dva týdny. - jestliže k léčbě migrény užíváte léčivé přípravky ergotaminového typu, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin. - jestliže k prevenci záchvatů migrény užíváte methysergid. Výše uvedené léčivé přípravky, pokud se užívají s přípravkem MAXALT, mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků. Po užití přípravku MAXALT musíte vyčkat nejméně 6 hodin, než užijete léčivé přípravky ergotaminového typu, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin nebo methysergid. Po užití léčivých přípravků ergotaminového typu musíte vyčkat nejméně 24 hodin, než užijete přípravek MAXALT. Požádejte svého lékaře o pokyny jak užívat přípravek MAXALT a o informace o rizicích jeho užívání jestliže užíváte propranolol (viz bod 3: Jak se přípravek MAXALT užívá) 2/7

3 jestliže užíváte SSRI, jako je sertralin, oxalát escitalopramu a fluoxetin, nebo SNRI, jako je venlafaxin a duloxetin k léčbě depresí. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech léčivých přípravcích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o léčivých přípravcích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek MAXALT s jídlem a pitím Přípravek MAXALT může začít působit později, pokud se užije po jídle. I když je lepší jej užít nalačno, stále je možné jej užít i po jídle. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Není známo, zda je přípravek MAXALT škodlivý pro nenarozené dítě, pokud jej užívá těhotná žena. Kojení je nutno se vyhnout po dobu 24 hodin po léčbě. Děti a dospívající Používání přípravku MAXALT tablety se u dětí mladších 18 let nedoporučuje. Použití u pacientů starších 65 let Žádné úplné studie zkoumající bezpečnost a účinnost přípravku MAXALT u pacientů starších 65 let nebyly provedeny. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání přípravku MAXALT můžete pociťovat ospalost nebo závrať. Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje a neobsluhujte stroje. Přípravek MAXALT obsahuje monohydrát laktózy 5mg tableta obsahuje 30,25 mg monohydrátu laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat, na svého lékaře. 10mg tableta obsahuje 60,50 mg monohydrátu laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat, na svého lékaře. 3. Jak se přípravek MAXALT užívá Přípravek MAXALT se používá k léčbě záchvatů migrény. Přípravek MAXALT užijte co nejdříve po nástupu migrenózních bolestí hlavy. Nepoužívejte jej k prevenci záchvatů. Vždy užívejte přípravek MAXALT přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 10 mg. 3/7

4 Jestliže současně užíváte propranolol nebo pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, musíte užívat 5mg dávku přípravku MAXALT. Mezi užitím propranololu a přípravku MAXALT musíte nechat odstup alespoň 2 hodiny, přičemž přípravek MAXALT smíte za 24 hodin užít maximálně ve dvou dávkách. Přípravek MAXALT (rizatriptani benzoas) tablety se musí užívat ústy, polykat celý a zapít tekutinou. Přípravek MAXALT je rovněž k dispozici jako 5- nebo 10mg perorální lyofilizát, který se rozpustí v ústech. Perorální lyofilizát lze užít v situacích, kdy nejsou tekutiny k dispozici nebo aby se zabránilo pocitu nevolnosti a zvracení, které mohou doprovázet zapíjení tablet tekutinami. Pokud se migréna vrátí do 24 hodin U některých pacientů se mohou příznaky migrény během 24 hodin vrátit. Pokud se migréna vrátí, můžete užít další dávku přípravku MAXALT. Vždy musíte do další dávky vyčkat nejméně 2 hodiny. Pokud po 2 hodinách stále máte migrénu Pokud během záchvatu na první dávku přípravku MAXALT nezareagujete, nesmíte k léčbě stejného záchvatu užít druhou dávku přípravku MAXALT. Stále je však pravděpodobné, že při dalším záchvatu na přípravek MAXALT zareagujete. Za 24 hodin neužívejte více než 2 dávky přípravku MAXALT (například neužívejte více než dvě 10- nebo 5mg tablety nebo perorální lyofilizáty za 24 hodin). Mezi dávkami musíte vždy vyčkat alespoň 2 hodiny. Pokud se Váš stav zhorší, vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže jste užil(a) více přípravku MAXALT, než jste měl(a): Jestliže jste užil(a) více přípravku MAXALT, než jste měl(a), ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. Balení léčivého přípravku vezměte s sebou. Příznaky předávkování mohou zahrnovat závrať, ospalost, zvracení, mdloby a pomalý srdeční tep. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto léčivého přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Ve studiích u dospělých byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky závrať, ospalost a únava. Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100) - brnění (parestezie), bolest hlavy, snížená citlivost kůže (hypoestezie), zhoršená duševní ostrost, nespavost. - rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (palpitace). - zrudnutí (krátce trvající zarudnutí obličeje). - nepříjemný pocit v hrdle. - pocit nevolnosti (nauzea), sucho v ústech, zvracení, průjem, poruchy trávení (dyspepsie). - pocit tíhy v různých částech těla, bolest krku, ztuhlost. - bolest v břiše nebo na hrudi. Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000) - pachuť v ústech. 4/7

5 - nestabilita při chůzi (ataxie), závrať (vertigo), rozmazané vidění, třes, mdloby (synkopa). - zmatenost, nervozita. - vysoký krevní tlak (hypertenze); žízeň, návaly horka, pocení. - vyrážka, svědivá a boulovitá vyrážka (kopřivka), otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobovat potíže s dýcháním a/nebo polykáním (angioedém), potíže s dýcháním (dušnost). - pocit napětí v částech těla, svalová slabost. - změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu (arytmie); abnormality na elektrokardiogramu (test, který zaznamenává elektrickou aktivitu srdce), velmi rychlý srdeční tep (tachykardie). - bolest v obličeji; bolest svalů. Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z ) - sípání. - alergická reakce (přecitlivělost); náhlá, život ohrožující alergická reakce (anafylaxe). - mrtvice (obvykle se vyskytuje u pacientů s rizikovými faktory onemocnění srdce a cév (vysoký krevní tlak, cukrovka, kouření, užívání nikotinové substituční léčby, rodinná anamnéza srdečního onemocnění nebo mrtvice, muž starší 40 let, ženy po přechodu, specifický problém se srdečním rytmem (blokáda Tawarova raménka))). - pomalý srdeční tep (bradykardie). Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): - srdeční infarkt, spazmus (křeč) srdečních cév (obvykle se vyskytují u pacientů s rizikovými faktory onemocnění srdce a cév (vysoký krevní tlak, cukrovka, kouření, užívání nikotinové substituční léčby, rodinná anamnéza srdečního onemocnění nebo mrtvice, muž starší 40 let, ženy po přechodu, specifický problém se srdečním rytmem (blokáda Tawarova raménka))). - syndrom nazývaný "serotoninový syndrom", který může způsobovat nežádoucí účinky, jako je kóma (bezvědomí), nestabilní krevní tlak, mimořádně vysoká tělesná teplota, nedostatek svalové koordinace, neklid a halucinace. - závažné olupování kůže doprovázené horečkou nebo bez horečky (toxická epidermální nekrolýza). - záchvaty (křeče/záchvaty). - spazmus (křeč) cév v končetinách, včetně chladu a necitlivosti rukou nebo nohou. - spazmus (křeč) cév tračníku (tlustého střeva), což může způsobovat bolest břicha. Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví symptomy alergických reakcí, serotoninového syndromu, srdečního infarktu nebo mrtvice. Kromě toho informujte svého lékaře, pokud se u Vás po užití přípravku MAXALT objeví jakékoli příznaky, které ukazují na alergickou reakci (jako je vyrážka nebo svědění). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek MAXALT uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 5/7

6 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Neuchovávejte přípravek MAXALT při teplotě nad 30 C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek MAXALT obsahuje Léčivou látkou přípravku MAXALT je rizatriptanum (rizatriptan). Jedna tableta obsahuje rizatriptanum 5 mg ve formě rizatriptani benzoas 7,265 mg. Léčivou látkou přípravku MAXALT je rizatriptanum (rizatriptan). Jedna tableta obsahuje rizatriptanum 10 mg ve formě rizatriptani benzoas 14,53 mg. Dalšími složkami přípravku MAXALT tablety jsou monohydrát laktózy; mikrokrystalická celulóza (E460a); škrob, předbobtnalý; červený oxid železitý (E172) a magnesium-stearát (E572). Jak přípravek MAXALT vypadá a co obsahuje toto balení 5 mg tablety jsou světle růžové tablety tvaru tobolky, s kódem MSD na jedné straně a 266 na druhé straně. 10 mg tablety jsou světle růžové tablety tvaru tobolky, s kódem MAXALT na jedné straně a MSD 267 na druhé straně. Velikosti balení: balení po 2, 3, 6, 12 nebo 18 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg BN Haarlem Nizozemsko Výrobce Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg BN Haarlem Nizozemsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Maxalt 5 mg tablety Rakousko, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie MAXALT Belgie a Lucembursko MAXALT 5 mg Bulharsko МAКСАЛТ 5 mg таблетки Česká republika Dánsko MAXALT, tabletter 6/7

7 Německo Maďarsko Irsko Itálie Litva Rumunsko Slovenská republika Slovinsko MAXALT 5 mg Tabletten MAXALT 5 mg tabletta Rizatriptan MSD 5 mg Tablets MAXALT 5 mg compresse MAXALT 5 mg tabletės MAXALT 5 mg comprimate Rizalief 5 mg Maxalt 5 mg tablete Maxalt 10 mg tablety Rakousko, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie MAXALT Belgie, Lucembursko a Španělsko MAXALT 10 mg Bulharsko МAКСАЛТ 10 mg таблетки Česká republika Dánsko MAXALT, tabletter Německo MAXALT 10 mg Tabletten Maďarsko MAXALT 10 mg tabletta Irsko Rizatriptan MSD 10 mg Tablets Itálie MAXALT 10 mg compresse Litva MAXALT 10 mg tabletės Rumunsko MAXALT 10 mg comprimate Slovenská republika Rizalief 10 mg Slovinsko Maxalt 10 mg tablete Tato příbalová informace byla naposledy revidována: /7

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143424/2012 a příloha k sp.zn. suls143426/2012, sukls143425/2012 Příbalová informace : informace pro pacienta Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum sp.zn. sukls11146/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls28127/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SIDOK 50 mg potahované tablety SIDOK 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum

Příbalová informace: informace pro uživatele SIDOK 50 mg potahované tablety SIDOK 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum sp.zn. sukls155915/2013 a sp.zn. sukls155918/2013 a k sp.zn. sukls155098/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele SIDOK 50 mg potahované tablety SIDOK 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech escitalopramum Přečtete si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety. Valsartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety. Valsartanum Příbalová informace: informace pro uživatele Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety Valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety. perindoprilum erbuminum/indapamidum sp. zn. sukls210798/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Gleperil Combi 4 mg/1,25 mg tablety perindoprilum erbuminum/indapamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sarten 10 Sarten 20 Sarten 40 Potahované tablety (olmesartanum medoxomilum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sarten 10 Sarten 20 Sarten 40 Potahované tablety (olmesartanum medoxomilum) Sp. zn. sukls96726/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sarten 10 Sarten 20 Sarten 40 Potahované tablety (olmesartanum medoxomilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum Příbalová informace: informace pro uživatele Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Azitromycin

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Otrivin Rhinostop nosní sprej, roztok. xylometazolini hydrochloridum/ipratropii bromidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Otrivin Rhinostop nosní sprej, roztok. xylometazolini hydrochloridum/ipratropii bromidum Příbalová informace: informace pro uživatele Otrivin Rhinostop nosní sprej, roztok xylometazolini hydrochloridum/ipratropii bromidum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum

APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum sp.zn. sukls50868/2014 a sukls159010/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Tonanda 2 mg/5 mg/0,625 mg Tonanda 4 mg/5 mg/1,25 mg Tonanda 4 mg/10 mg/1,25 mg Tonanda 8 mg/5 mg/2,5 mg Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg tablety perindoprilum erbuminum/amlodipinum/indapamidum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls212576/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Concor 5 Concor 10. potahované tablety. bisoprololi fumaras

Příbalová informace: informace pro pacienta. Concor 5 Concor 10. potahované tablety. bisoprololi fumaras sp.zn. sukls191913/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Concor 5 Concor 10 potahované tablety bisoprololi fumaras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum sp.zn. sukls276243/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GLUCOPHAGE 500 mg prášek pro perorální roztok v sáčcích Metformini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GLUCOPHAGE 500 mg prášek pro perorální roztok v sáčcích Metformini hydrochloridum Sp.zn.sukls13524/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele GLUCOPHAGE 500 mg prášek pro perorální roztok v sáčcích Metformini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Velmetia 50 mg/1000 mg potahované tablety sitagliptinum/metformini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Velmetia 50 mg/1000 mg potahované tablety sitagliptinum/metformini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Velmetia 50 mg/1000 mg potahované tablety sitagliptinum/metformini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety Bicalutamidum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety Bicalutamidum Sp.zn. sukls199328/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více