NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha"

Transkript

1 NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, Ostrava - Vítkovice, ČR, Abstrakt V příspěvku jsou shrnuty nové poznatky o některých nekonvenčních vlastnostech oceli WB 36, která patří k nejrozšířenějším, celosvětově používaným konstrukčním materiálům v kategorii nízkolegovaných svařitelných ocelí pro plechy a trubky těles parních kotlů. Pozornost byla věnována zejména hodnocení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu lomu a určení tranzitní oblasti této ocelí a to jak klasickými zkouškami rázem v ohybu (Vidalova křivka), tak také zkouškami lomové houževnatosti. Dále byla pozornost věnována odolnosti této oceli vůči střídavé plastické deformaci při provozních teplotách, která byla posuzována zkouškami nízkocyklové únavy a hodnocení lomového chování v oblasti předpokládaných pracovních teplot. Abstract In the article are presented a new results of fracture toughness evaluation of low alloy creep resistant steel of 15NiCuMoNb5 type that is worlwide used as a structural material for plates and tubes in power industry. The main goal of this work concerns with investigation on transition region using both Charpy impact tests and fracture toughness tests. Effect of working temperature on low cycle fatigue was investigated too. 1. ÚVOD Jedním z projevů poválečné konjuktury a zejména následků periodicky se opakujících ropných krizí v druhé polovině dvacátého století byl zjevný nárůst požadavků na výkon a tepelnou účinnost energetických zařízení při současné maximální přizpůsobivosti dostupným, efektivně a ekologicky využitelným zdrojům paliv. Tato skutečnost se odrazila v naléhavých požadavcích na materiálové zabezpečení špičkových zařízení tepelné energetiky a zejména v přechodu k progresivním typům konstrukčních materiálů se zvýšenými užitnými vlastnostmi v oblasti pracovních teplot [1]. Vedle ocelí pro trubkové systémy teplosměnných ploch a parovodních potrubí byla značná pozornost soustředěna také na iniciaci sortimentu kotlových plechů, určených pro výrobu těles parních kotlů velkých výkonů. Jako stěžejní se v tomto směru ukázalo uplatnění nízkolegované žáropevné oceli WB 36 původně německé provenience typu 15NiCuMoNb5 (W.N ), považované v současné době za jeden z nejžádanějších celosvětově používaných konstrukčních materiálů v kategorii nízkolegovaných svařitelných plechů a trubek pro bubny parních kotlů. V tuzemských podmínkách však tato ocel patří k nejméně ověřeným kotlovým materiálům, a to jak z hlediska hutních výrobků v potřebném jakostním a rozměrovém sortimentu, tj. kotlových plechů a výkovků, tak z pohledu svařitelnosti a poznatků o realisticky dosažitelných vlastnostech svarových spojů. Z pohledu nekonvenčních vlastností je pak tato ocel prakticky neznámá. 1

2 Z toho důvodu bylo provedeno stanovení některých nekonvenčních materiálových vlastností, které charakterizují hlavní mechanismy, které by mohly být příčinou porušování integrity kotlových těles. Mezi tyto mechanismy bezesporu patří nízkocyklová únava a odolnost vůči stabilnímu a popř. i nestabilnímu růstu trhlin. Posuzování vad typu trhlin, označované jako hodnocení integrity zařízení, je prováděno na základě znalosti zákonitostí subkritického růstu trhlin a analýzy jejich odolnosti vůči nestabilnímu šíření prováděné na základě znalosti jejich velikosti a umístění v dané konstrukci a také na základě hodnocení úrovně a způsobu namáhání, kterému je konstrukce vystavena v průběhu provozu a v neposlední řadě na základě znalostí lomového chování materiálu [2]. 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Ocel 15NiCuMoNb5 (WB 36) je nízkolegovaná konstrukční svařitelná ocel s komplexní legovací bází zahrnující nikl-měď-molybden. Komplexnost legovací báze a zejména vysoký obsah mědi v této oceli (0,5-0,8 %) sice na jedné straně vytvářejí velmi dobré předpoklady pro reprodukovatelné dosahování mimořádně příznivé kombinace stěžejních užitných vlastností finálních výrobků, na druhé straně však také představují potenciální nebezpečí vzniku trhlin u relativně tlustostěnných svařenců, což by ve svých důsledcích mohlo vést ke snížení funkční spolehlivosti bubnů parních kotlů v náročných provozních podmínkách tepelně energetických zařízení. Všechny experimentální práce byly provedeny na plechu tloušťky 80 mm. Na základě rozboru vlivu podmínek tepelného zpracování na komplex mechanických vlastností svaru a základního materiálu [3] bylo aplikováno jakostní tepelné zpracování normalizačním žíháním 890 C/vzduch, popuštěním 620 C/vzduch a následným simulačním žíháním 560 C/vzduch. 2.1 Kontrolní chemický rozbor Výsledky kontrolních chemického rozboru použitého kotlového plechu jsou uvedeny v tabulce 1. Obsah prvku (hm.%) C Mn Si P S Ni Mo Cu Nb V Al kotlový plech 0,17 1,11 0,40 0,009 0,001 1,19 0,35 0,58 0,03 0,01 0,023 Tabulka 1: Výsledky kontrolního rozboru chemického složení použitého kotlového plechu. Table 1: Results of check analysis of base material. 2.2 Odolnost vůči střídavé plastické deformaci Pro hodnocení odolnosti vůči střídavé plastické deformaci (nízkocyklové únavě-ncú) byla z experimentálního materiálu vyrobena hladká válcová zkušební tělesa o průměru měřené části 8 mm, která byla orientována v podélném směru (L). Zkoušky nízkocyklové únavy ve střídavém tahu-tlaku při asymetrii cyklu R = -1 byly prováděny trojúhelníkovým tvarem cyklu s konstantní rychlosti deformace s -1 na servohydraulickém zkušebním zařízení MTS 100 kn podle standardu [4]. Zkušební teplota byla C. V průběhu každé zkoušky byly zaznamenávány hysterezní smyčky na souřadnicový zapisovač X-Y. Z těchto smyček pak byla vyhodnocena elastická a plastická složka celkové amplitudy deformace pro počet cyklů odpovídající polovině životnosti. Výsledkem takto provedených zkoušek nízkocyklové únavy při tvrdém způsobu namáhání je: 2

3 εapl, εael [1] σa [MPa] 0,01 0,001 y = 0,0046x -0,0454 R 2 = 0,6845 y = 0,7332x -0,8603 R 2 = 0,995 0, Křivka životnosti, vyjádřená jako závislost amplitudy celkové deformace ε at na počtu cyklů do porušení N f ve tvaru ε at = ε ael + ε apl = (σ f /E).(N f ) b + ε f.(n f ) c (1) kde σ f je součinitel únavové pevnosti, b je exponent únavové pevnosti, ε f je součinitel únavové tažnosti, c je exponent únavové tažnosti Cyklická deformační křivka charakterizující plastickou odezvu materiálu po většinu únavového života, vyjádřená závislostí (2) N f [1] y = 924,93x 0,0581 R 2 = 0,9434 eapl eael Obr.1 :Manson-Coffinova křivka životnosti při +300 C Fig.1: Manson-Coffin curve at temperature +300 C 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 ε apl [1] σ a = K (ε apl ) n (2) kde K je součinitel cyklického zpevnění, n je exponent cyklického zpevnění Dosažené výsledky jsou graficky znázorněny na obrázku 1 a 2. Jak vyplývá z dosažených výsledků zkoušek nízkocyklové únavy oceli 15NiCuMoNb5, uvedených jak v tabulce 2, tak na obrázcích 1 a 2, v důsledku značně intenzivního zpevnění v celém studovaném rozsahu aplikovaných amplitud celkové deformace je tranzitní počet cyklů do porušení N f, který odpovídá stejné velikosti elastické a plastické složky amplitudy deformace, velmi nízký (N f = 521 cyklů). Obr.2 :Cyklická křivka zpevnění při +300 C Fig.2: Cyclic hardening curve at +300 C 2.3 Hodnocení křehkolomového chování zkouškami rázem v ohybu Hodnocení lomového chování oceli 15NiCuMoNb5 (WB 36) zkouškami rázem v ohybu bylo provedeno na standardních zkušebních tělesech Charpy s V vrubem na kyvadlovém kladivu s nominální energií 300 J. Zkušební tělesa byla odebrána jak v příčném, tak také v podélném směru. U zkoušek rázem v ohybu byly sledovány jednak hodnoty nárazové práce při přejímacích teplotách dle [5] a dále v širším intervalu zkušebních teplot tak,aby bylo možné sestrojit Vidalovu křivku tj. teplotní závislost nárazové práce pokrývající jak oblast spodních prahových hodnot, horních prahových hodnot, tak také tranzitní oblast. 3

4 Výsledky získané zkouškami rázem v ohybu jsou graficky prezentovány na obrázku 3. V obrázku 3 jsou vyneseny teplotní závislosti nárazové práce pro oba studované směry (podélný i příčný). Ze získaných výsledků je velmi dobře patrné, že testovaná tavba překračuje s velkou rezervou požadavky na minimální úroveň nárazové práce v teplotním intervalu 20 C až +20 C, která se pohybuje v rozmezí 27 J pro teplotu 20 C až po hodnotu 40 J pro teplotu +20 C [5]. Současně je z obrázku 3 patrné, že hodnoty křehkolomových vlastností nezávisí na orientaci zkušebního tělesa, drobné odchylky se vyskytují pouze na upper shelfu hodnot nárazové práce, tato odchylka je však menší než 20 J, což při úrovni nárazové práce 180 až 190 J představuje rozptyl hodnot. Obr. 3: Teplotní závislost nárazové práce oceli WB 36 Fig.3: Temperature dependence of impact energy 2.4 Hodnocení lomového chování na základě zkoušek vycházejících z principů lomové mechaniky Studium lomového chování bylo zaměřeno k posouzení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu porušení při teplotách typických pro přechodové chování materiálu kotlového plechu z hodnocené nízkolegované oceli běžného provozního nasazení v podcreepové teplotní oblasti +300 až +350 C obvyklých při výrobě, montáži nebo režimu odstávky kotlového tělesa, které se mohou pohybovat v rozmezí 0 až +20 C Zkoušky lomové houževnatosti byly provedeny dle standardů ASTM E 1820 a ASTM E 1921 [6,7] a byly zaměřeny zejména na určení hodnoty referenční teploty T 0, která je materiálovou charakteristikou určující odolnost vůči náhlému nestabilnímu lomu a umožňující stanovit teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti. Pro hodnocení lomového chování byla použita zkušební tělesa Charpy s únavovou trhlinou odebraná ve směru T-L. Vlastní zkoušky lomové houževnatosti byly provedeny v klimatizované komoře servohydraulického zkušebního zařízení MTS 100 kn v režimu konstantního pohybu pístnice rychlostí 0,5 mm/min. S ohledem na skutečnost, že na každém zkušebním tělese byl připevněný sponový snímač deformace mohla být v průběhu každé zkoušky zaznamenávána závislost síla CMOD. Na základě takto stanovených hodnot lomové houževnatosti dosažených při různých zkušebních teplotách byla poté vypočtena hodnota referenční teploty T 0 a to víceteplotním přístupem uvedeným v [7]. Na základě znalosti hodnoty referenční teploty T 0 byla sestrojena teplotní závislost lomové houževnatosti studované oceli v tranzitní oblasti. Grafické znázornění této teplotní závislosti je velmi dobře patrné na obrázku 6. 4

5 KJC [MPam 0,5 ] T 0 Charpy = -105 C T0 [ C] Charpy Charpy neplatné Obr.4: Teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti Fig.4: Master curve of steel under investigation Na základě výsledků provedených zkoušek lomové houževnatosti a po vyhodnocení hodnoty referenční teploty T 0 je možné konstatovat, že ocel 15NiCuMoNb5 vykazuje překvapivě velmi dobrou odolnost vůči náhlému nestabilnímu lomu, která je vyjádřena velmi nízkou hodnotou referenční teploty T 0, která u této oceli činí T 0 = -105 C. V obrázku 4 je vynesena jak teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti, tak také toleranční meze pro pravděpodobnost porušení 5 % a 95 %. Dále jsou rovněž v obrázku vyneseny neplatné hodnoty lomové houževnatosti, tj. takové hodnoty, které jsou ovlivněny poklesem trojosého stavu napětí pod úroveň stanovenou v [7] a tedy vykazují zdánlivě větší hodnoty lomové houževnatosti. Tyto hodnoty pochopitelně nemohly být zařazeny do souboru pro výpočet hodnoty referenční teploty T 0, a jsou v obrázku pouze pro informaci. Hodnocení lomového chování oceli 15NiCuMoNb5 v oblasti předpokládaných provozních teplot Pro hodnocení lomového chování studované oceli v oblasti předpokládaných provozních teplot byl zvolen teplotní interval C až C, který odpovídá provozním teplotám v oblasti podcreepových expozic. Lomové chování bylo hodnoceno pomocí zkušebních těles typu C(T) zatěžovaných excentrickým tahem o tloušťce 11 mm s bočními vruby. Při odběru zkušebních těles pro zkoušky lomové houževnatosti byl respektován dominantní charakter provozního zatížení kotlového tělesa vnitřním přetlakem páry, tzn., že zkušební tělesa byla odebrána ve směru L-S. [6,7]. S ohledem na skutečnost, že charakteristickým znakem lomového chování studované oceli při zkušební teplotě C a C na vzduchu byl stabilní růst tvárné trhliny, bylo lomové chování hodnoceno pomocí tzv. R křivek, které představují závislosti δ - a ( a je přírůstek tvárné trhliny). Jako počátek stabilního růstu je možné na základě inženýrského přístupu [8] považovat hodnotu lomové houževnatosti odpovídající hodnotě přírůstku tvárné trhliny 0,2 mm vypočtené ze sestrojené R křivky. Hodnoty rozevření trhliny δ a elastoplastického ekvivalentu lomové houževnatosti byly stanoveny dle obecně platných vztahů uvedených např. v [6,9]. Grafické vyjádření R křivky je uvedeno včetně její regresní rovnice na obrázku 5. 5

6 Hodnocení lomového chování oceli 15NiCuMoNb5 při teplotách obvyklých při výrobě, montáži nebo režimu odstávky kotlového tělesa Pro hodnocení lomového chování studované oceli v oblasti předpokládaných výrobních a montážních teplot byl zvolena teplotní interval v rozsahu 0 C až + 20 C, který odpovídá nejobvyklejším výrobním montážním a případně i odstávkovým podmínkám. Lomové chování bylo hodnoceno pomocí zkušebních těles typu C(T) zatěžovaných excentrickým tahem o tloušťce 12,5 mm, do 0,8 y = 0,6831x 0,6055 kterých byly nacyklovány 0,7 R 2 = 0,9998 únavové trhliny za stejných y = 0,6967x 0,4838 podmínek jako byly použity 0,6 R 2 = 0,9932 pro přípravu zkušebních y = 0,6297x 0,5621 těles Charpy s únavovou 0,5 R 2 = 0,9107 trhlinou. Zkušební tělesa 0,4 byla odebrána opět ve směru L S, směr šíření 0,3 trhliny tedy odpovídá y = 0,5639x 0, C prorůstání trhliny tloušťkou 0,2 R C = 0, C stěny například kotlového +300 C tělesa. δ [mm] 0,1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Obr.5: R-křivky oceli WB 36 a [mm] Fig.5: Resistance curves of WB 36 steel V průběhu každé zkoušky byla snímána závislost síla rozevření vrubu, takže lomové chování jednotlivých zkušebních těles mohlo být charakterizováno pomocí parametru kritického rozevření trhliny δ. Charakteristickým znakem lomového chování studované oceli ve studovaném teplotním intervalu na vzduchu byl opět stabilní růst tvárné trhliny,proto bylo lomové chování hodnoceno pomocí tzv. R křivek, které představují závislosti δ - a ( a je přírůstek tvárné trhliny). Z obrázku 5 je zřejmé, a to i přesto, že při zkušebním teplotách + 20 C a 0 C byl zkoušen jen velmi omezený počet zkušebních těles v důsledku nedostatku zkušebního materiálu, že odolnost vůči tvárnému růstu trhliny s rostoucí teplotou klesá, což je zejména důsledek poklesu modulu pružnosti a meze kluzu s rostoucí teplotou. Teplota [ C] δ 0,2 [mm] K δ0,2 [MPam 0,5 ] 0 0, , , , Tabulka 2: Iniciační hodnoty lomové houževnatosti Table 2:Initiation fracture toughness values 6

7 Obecná teplotní závislost lomové houževnatosti oceli WB 36 Na základě dosažených výsledků shrnutých detailně v [2] bylo možné sestrojit obecnou teplotní závislost lomové houževnatosti oceli WB 36 zahrnující jak oblast spodních prahových hodnot a tranzitní oblast, kde bylo lomové chování charakterizováno na základě koncepce master křivky [7] hodnotou referenční teploty T 0, která má pro kotlový plech tloušťky 80 mm vyrobený z oceli jakosti WB 36 výše uvedeného chemického složení hodnotu T 0 = -105 C (levá část grafu), tak také oblast horních prahových hodnot, kde bylo lomové chování charakterizováno hodnotou faktoru intenzity napětí K δ0,2 odpovídající přírůstku délky tvárné trhliny o hodnotu 0,2 mm (pravá část grafu). Obecná teplotní závislost pro ocel WB 36 je graficky znázorněna na obrázku DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE Provedené zkoušky lomové houževnatosti kotlového plechu jakosti 15NiCuMoNb5 ve stavu po úplném tepelném zpracování a následném simulačním žíhání ukázaly, že zatímco charakteristickým rysem lomového chování v teplotní oblasti 0 až 350 C je stabilní růst 300 tvárné trhliny, při poklesu zkušební teploty na 40 C je již lomové chování 280 charakterizováno náhlým nestabilním 260 lomem zkušebního tělesa v oblasti 240 platnosti elasto-plastické lomové mechaniky. 220 V případech lomového chování, provázeného stabilním růstem tvárné trhliny, byly na základě průběhu izotermických R křivek, vyhodnocených 160 pro studovaný kotlový plech při WB 36 T0 140 = -105 C jednotlivých zkušebních teplotách pro teplotní interval -160 C až -20 C Kδ0,2 = -0,2012.T + 269,95 (obr.5), vypočteny hodnoty elastoplastického 120 ekvivalentu lomové pro teploty 0 C až C 100 houževnatosti K δ0,2. Uvedený parametr 80 odpovídá přírůstku délky trhliny a=0,2 60 mm, přičemž jeho hodnota byla vypočtena ze vztahu KJC [MPam 0,5 ] T0 [ C] Obr.6: Teplotní závislost lomové houževnatosti Fig.6: Temperature dependence of fracture toughness 2ER 0,2 K δ = P. δ 0,2 2 0,2 (3) 1 ν kde δ 0,2 je hodnota rozevření trhliny pro hodnoty jejího přírůstku a = 0,2 mm, vypočtená z příslušné R křivky (viz obr.5). Jak je patrné z obr.5 a tab.2 stanovené hodnoty parametrů lomové houževnatosti K δ0,2 charakterizujících počáteční stádium iniciace trhliny, klesají s rostoucí zkušební teplotou. Porovnání celkových průběhu izotermických R křivek kotlového plechu z oceli 15NiCuMoNb5 jednoznačně ukazuje na vysokou odolnost studovaného materiálu vůči stabilnímu rozvoji tvárné trhliny. V úvahu je třeba vzít patrný pokles odolnosti vůči stabilnímu růstu trhliny při zkušební teplotě +350 C, který se projevuje snížením iniciační hodnoty parametru lomové houževnatosti K δ0,2 přibližně o 20 % a celkovým posunem R 7

8 křivek k nižším úrovním rozevření trhliny δ při přibližném zachování jejich směrnice (viz obr. 5), což souvisí s poklesem hodnot meze kluzu a modulu pružnosti v tahu s rostoucí zkušební teplotou (viz obr.1). Výsledky hodnocení lomového chování v tranzitní oblasti můžeme dále porovnat s odpovídajícími parametry lomového chování konstrukčních ocelí, používaných pro výrobu tlakových nádob. Jedná se zejména o tlusté plechy jakostí SA 508, Gr.3,Cl.2 a SA 533, Type C, Cl.1 podle ASME Code a niobem mikrolegované C-Mn oceli typu se sníženou anizotropií a rozšířenými zárukami mechanických vlastností za snížených teplot. Identickým postupem byla u zmíněných plechů z ocelí SA 508, Gr.3,Cl.2 a SA 533, Type C, Cl.1 stanovena úroveň hodnot lomové houževnatosti K δc při teplotě 40 C na střední úrovni 129 resp. 158 MPam 0,5, která je výrazně nižší v porovnání s kotlovým plechem jakosti 15NiCuMoNb5 a hodnoty referenčních teplot T 0 = -48 C, resp. T 0 = -62 C [9]. Na druhé straně však střední hodnota lomové houževnatosti hodnoceného plechu 234 MPam 0,5, dosahuje při zkušební teplotě 40 C přibližně dvoutřetinové úrovně střední hodnoty lomové houževnatosti 359 MPam 0,5,stanovené u tlustého plechu z oceli (hodnota referenční teploty T 0 = -125 C [9]). 4. ZÁVĚR V předloženém příspěvku jsou shrnuty výsledky hodnocení nekonvenčních vlastností kotlového plechu z nízkolegované žárupevné oceli 15NiCuMoNb5 po úplném tepelném zpracování normalizačním žíháním a popouštěním a simulačním žíháním. Studovaný materiál vykazuje rovněž značnou odolnost vůči vzniku náhlého nestabilního lomu charakterizovanou jednak relativně vysokými hodnotami lomové houževnatosti při zkušební teplotě 40 C, kdy byla vyhodnocena úroveň lomové houževnatosti K δc nad 200 MPam 0,5, a jednak velmi nízkou hodnotou referenční teploty T 0 = -105 C, a to i v porovnání s hodnotami získanými na odpovídajících konstrukčních ocelích, používaných pro výrobu tlakových nádob.byla stanovena Manson-Coffinova křivka životnosti při pracovní teplotě C. Dosažené výsledky jednoznačně potvrdily oprávněnost použití oceli této jakosti i pro nejnáročnější energetické aplikace, jako jsou např. tělesa kotlových bubnů. LITERATURA [1] Nickel,H. aj.: Int.J.Přes.Ves.and Piping, 47, 1991, s. 167 [2] Kander,L.: Nekonvenční vlastnosti oceli WB 36.Technická zpráva T3/2006. Vítkovice Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Ostrava, leden 2006 [3] Sobotka,J.aj. Zváranie-Svařování, 51, 2002, s. 154 [4] ASTM E 606 [5] Vd TUV Werkstoffblatt 377/1, Schweissgeeigneter Warmfester Baustahl 15NiCuMoNb5 (W.Nr ), 1999 [6] ASTM E 1820 [7] ASTM E [8] ESIS P2-92 Procedure for Determining the Fracture Behaviour of Materials [9] Kander,L.,Hodnocení lomového chování konstrukčních ocelí a jejich svarových spojů pomocí zkušebních těles Charpy s únavoovu trhlinou.dizertační práce. VŠB TU Ostrava, FS, Ostrava 2000 PODĚKOVÁNÍ Tento příspěvek byl realizován za podpory ze státních prostředků prostřednictvím GAČR, číslo projektu 106/05/P541. 8

HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ, VLIV TEPLOTY A ZMĚNY ASYMETRIE CYKLU NA KINETIKU RŮSTU TRHLIN V NÍZKOLEGOVANÉ ŽÁRUPEVNÉ OCELI 15NiCuMoNb5

HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ, VLIV TEPLOTY A ZMĚNY ASYMETRIE CYKLU NA KINETIKU RŮSTU TRHLIN V NÍZKOLEGOVANÉ ŽÁRUPEVNÉ OCELI 15NiCuMoNb5 HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ, VLIV TEPLOTY A ZMĚNY ASYMETRIE CYKLU NA KINETIKU RŮSTU TRHLIN V NÍZKOLEGOVANÉ ŽÁRUPEVNÉ OCELI 15NiCuMoNb5 FRACTURE BEHAVIOUR EVALUATION, EFFECT OF TEMPERATURE AND STRESS RATIO

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI Jan Masák, Jan Korouš BiSAFE s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4 Příspěvek uvádí výsledky redistribuce napětí, rozvoje deformace a

Více

HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ SVAROVÉHO SPOJE Z OCELI 15NiCuMoNb5. FRACTURE BEHAVIOUR ASSESSMENT OF WELD JOINT FROM STEEL OF 15NiCuMoNb5 TYPE

HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ SVAROVÉHO SPOJE Z OCELI 15NiCuMoNb5. FRACTURE BEHAVIOUR ASSESSMENT OF WELD JOINT FROM STEEL OF 15NiCuMoNb5 TYPE HODNOCENÍ LOMOVÉHO CHOVÁNÍ SVAROVÉHO SPOJE Z OCELI 15NiCuMoNb5 FRACTURE BEHAVIOUR ASSESSMENT OF WELD JOINT FROM STEEL OF 15NiCuMoNb5 TYPE ABSTRACT Ladislav Kander, Jaromír Sobotka, Karel Matocha, * VÍTKOVICE

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

VYUŽITÍ NESTANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES PRO STANOVENÍ TRANZITNÍCH TEPLOT KONSTRUKČNÍCH OCELÍ

VYUŽITÍ NESTANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES PRO STANOVENÍ TRANZITNÍCH TEPLOT KONSTRUKČNÍCH OCELÍ VYUŽITÍ NESTANDARDNÍCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES PRO STANOVENÍ TRANZITNÍCH TEPLOT KONSTRUKČNÍCH OCELÍ EVALUATION OF TRANSITION TEMPERATURES OF STRUCTURAL STEELS USING NONSTADARD SPECIMENS Ladislav Kander VÍTKOVICE

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje. STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE ABSTRAKT:

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Miroslav Varner Abstrakt: Uvádí se postup a výsledky šetření porušení oka a návrh nového oka optimalizovaného vzhledem k

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

VÝVOJ OCELÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. Dagmar Knotková, Lubomír Rozlívka

VÝVOJ OCELÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. Dagmar Knotková, Lubomír Rozlívka VÝVOJ OCELÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Dagmar Knotková, Lubomír Rozlívka vrstva rzi na konstrukční uhlíkové oceli ochranná vrstva patiny na patinující

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP OBSAH ÚVOD.. 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. CHEMICKÉ SLOŽENÍ 3. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. 3.1 Hustota 3.2 tavení. 3.3 Součinitel délkové roztažnosti. 3.4 Měrná tepelná kapacita.. 3.5 Tepelná

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Zpracovatelé zprávy: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, katedra silničních staveb Thákurova 7, 166 29, Praha 6 EUROVIA Services, s.r.o. U Michelského lesa 370, 140 00, Praha 4 Krč Souhrnná zpráva projektu

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

HODNOCENÍ VRUBOVÉ HOUŽEVNATOSTI POMOCÍ MALÝCH NESTANDARDIZOVANÝCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES

HODNOCENÍ VRUBOVÉ HOUŽEVNATOSTI POMOCÍ MALÝCH NESTANDARDIZOVANÝCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES HODNOCENÍ VRUBOVÉ HOUŽEVNATOSTI POMOCÍ MALÝCH NESTANDARDIZOVANÝCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES THE EVALUATION OF IMPACT TOUGHNESS BY SMALL NONSTANDARDIZED TEST SPECIMENS Karel Matocha a, Bohumír Strnadel b a) VÍTKOVICE-Výzkum

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí Jakub Kabeláč Bakalářská práce 211 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Pevnost a životnost Jur III

Pevnost a životnost Jur III 1/48 Pevnost a životnost Jur III Milan Růžička, Josef Jurenka, Zbyněk Hrubý Poděkování: Děkuji prof. Ing. Jiřímu Kunzovi, CSc za laskavé svolení s využitím některých obrázků z jeho knihy Aplikovaná lomová

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Stránka 1 z 3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Výrobek identifikační kód typu Typové označení Zamýšlené pouţití Výrobce Výrobna Zplnomocněný zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

HAIGHŮV DIAGRAM VYBRANÉ PRUŽINOVÉ OCELI HAIGH DIAGRAM OF SELECTED SPRING STEEL

HAIGHŮV DIAGRAM VYBRANÉ PRUŽINOVÉ OCELI HAIGH DIAGRAM OF SELECTED SPRING STEEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

materiálové inženýrství

materiálové inženýrství Hutnické listy č.2/28 materiálové inženýrství Vývoj a ověřování vlastností konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti požáru r. Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Šárka Stejskalová, Ing. Ladislav Kander, Ph..,

Více

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. Jaroslav Krejčí Verze: 02/09 Vydáno dne: 10.8.2009 Účinnost od: 11.8.2009

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček VLIV POPOUŠTĚNÍ NA VLASTNOSTI LITÉ C-Mn OCELI PO NORMALIZACI A PO INTERKRITICKÉM ŽÍHÁNÍ INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING Josef

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli 228 STAVEBNÍ OBZOR 8/2012 Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli Ing. Michal JANDERA, Ph. D. prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek popisuje

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Příloha č. 3 Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Podklady SIGMA.1000.07.A.S.TR Date Revision Author 24.5.2013 IR Jakub Fišer 1 2 1 Obsah Abstrakt... 3 1 Úvod...

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL)

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) Ing. Zdeněk Čančura, ČEZ, a. s. Ing. Jaroslav Brom, ČEZ, a. s. Ing. Lubomír Junek, PhD., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905 1. vydání Svařování. Obloukové svařování vysokopevnostních ocelí ve výrobě konstrukcí vojenské techniky 2. Oprava č. 1

Více

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Jiří Máca, Karel Pohl The objective of this paper describe a basic principles applied to the design and construction of buildings and civil engineering structures

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE Pojednání ke státní doktorské zkoušce Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE autor: Ing. školitel: doc. Ing. Pavel MAZAL CSc. 2 /18 OBSAH Úvod Vymezení řešení problematiky

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav

Více

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST

Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST Aleš NEVAŘIL 1 ÚČINEK PŖETRŅENÍ LANA KOTVENÉHO STOŅÁRU THE EFFECT OF CABLE FAILURE ON THE GUYED MAST Abstract The paper deals with the phenomena causing failures of anchoring cables of guyed masts and

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TAHOVÁ ZKOUŠKA

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami

Nová konstrukce srdcovky s kuželovými vložkami DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Nová konstrukce srdcovky s kuželovými

Více

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA 16. 10. 87 FR 87/8714323 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu: PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 578 ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) (21) Číslo přihlášky: 6852-88 (22) Přihlášeno: 17. 10. 88 (30) Právo přednosti: 16. 10. 87 FR 87/8714323 (40) Zveřejněno:

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT) iii. Lineárně-elastická elastická

Více

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Zkušební protokol č. 18/12133/12 Dodavatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technická 4, 166 07 Praha 6 Zkušební protokol č. 18/12133/12 IČO: 6840 7700 DIČ: CZ 6840 7700 Telefon: + 420 224 352 630 Odběratel:

Více

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík

5. Únava materiálu S-n přístup (Stress-life) Pavel Hutař, Luboš Náhlík Příklad Zadání: Vytvořte přibližný S-n diagram pro ocelovou tyč a vyjádřete její rovnici. Jakou životnost můžeme očekávat při zatížení souměrně střídavým cyklem o amplitudě 100 MPa? Je dáno: Mez pevnosti

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES Petr Marecek a Luboš Kloc b Jaroslav Fiala a a Faculty of Chemistry,

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI Z HLEDISKA LOMOVÉ MECHANIKY STRUCTURAL MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FROM FRACTURE MECHANICS POINT OF VIEW

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI Z HLEDISKA LOMOVÉ MECHANIKY STRUCTURAL MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FROM FRACTURE MECHANICS POINT OF VIEW KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI Z HLEDISKA LOMOVÉ MECHANIKY STRUCTURAL MATERIALS AND THEIR PROPERTIES FROM FRACTURE MECHANICS POINT OF VIEW Kunz, J. Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně

Více