NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha"

Transkript

1 NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, Ostrava - Vítkovice, ČR, Abstrakt V příspěvku jsou shrnuty nové poznatky o některých nekonvenčních vlastnostech oceli WB 36, která patří k nejrozšířenějším, celosvětově používaným konstrukčním materiálům v kategorii nízkolegovaných svařitelných ocelí pro plechy a trubky těles parních kotlů. Pozornost byla věnována zejména hodnocení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu lomu a určení tranzitní oblasti této ocelí a to jak klasickými zkouškami rázem v ohybu (Vidalova křivka), tak také zkouškami lomové houževnatosti. Dále byla pozornost věnována odolnosti této oceli vůči střídavé plastické deformaci při provozních teplotách, která byla posuzována zkouškami nízkocyklové únavy a hodnocení lomového chování v oblasti předpokládaných pracovních teplot. Abstract In the article are presented a new results of fracture toughness evaluation of low alloy creep resistant steel of 15NiCuMoNb5 type that is worlwide used as a structural material for plates and tubes in power industry. The main goal of this work concerns with investigation on transition region using both Charpy impact tests and fracture toughness tests. Effect of working temperature on low cycle fatigue was investigated too. 1. ÚVOD Jedním z projevů poválečné konjuktury a zejména následků periodicky se opakujících ropných krizí v druhé polovině dvacátého století byl zjevný nárůst požadavků na výkon a tepelnou účinnost energetických zařízení při současné maximální přizpůsobivosti dostupným, efektivně a ekologicky využitelným zdrojům paliv. Tato skutečnost se odrazila v naléhavých požadavcích na materiálové zabezpečení špičkových zařízení tepelné energetiky a zejména v přechodu k progresivním typům konstrukčních materiálů se zvýšenými užitnými vlastnostmi v oblasti pracovních teplot [1]. Vedle ocelí pro trubkové systémy teplosměnných ploch a parovodních potrubí byla značná pozornost soustředěna také na iniciaci sortimentu kotlových plechů, určených pro výrobu těles parních kotlů velkých výkonů. Jako stěžejní se v tomto směru ukázalo uplatnění nízkolegované žáropevné oceli WB 36 původně německé provenience typu 15NiCuMoNb5 (W.N ), považované v současné době za jeden z nejžádanějších celosvětově používaných konstrukčních materiálů v kategorii nízkolegovaných svařitelných plechů a trubek pro bubny parních kotlů. V tuzemských podmínkách však tato ocel patří k nejméně ověřeným kotlovým materiálům, a to jak z hlediska hutních výrobků v potřebném jakostním a rozměrovém sortimentu, tj. kotlových plechů a výkovků, tak z pohledu svařitelnosti a poznatků o realisticky dosažitelných vlastnostech svarových spojů. Z pohledu nekonvenčních vlastností je pak tato ocel prakticky neznámá. 1

2 Z toho důvodu bylo provedeno stanovení některých nekonvenčních materiálových vlastností, které charakterizují hlavní mechanismy, které by mohly být příčinou porušování integrity kotlových těles. Mezi tyto mechanismy bezesporu patří nízkocyklová únava a odolnost vůči stabilnímu a popř. i nestabilnímu růstu trhlin. Posuzování vad typu trhlin, označované jako hodnocení integrity zařízení, je prováděno na základě znalosti zákonitostí subkritického růstu trhlin a analýzy jejich odolnosti vůči nestabilnímu šíření prováděné na základě znalosti jejich velikosti a umístění v dané konstrukci a také na základě hodnocení úrovně a způsobu namáhání, kterému je konstrukce vystavena v průběhu provozu a v neposlední řadě na základě znalostí lomového chování materiálu [2]. 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Ocel 15NiCuMoNb5 (WB 36) je nízkolegovaná konstrukční svařitelná ocel s komplexní legovací bází zahrnující nikl-měď-molybden. Komplexnost legovací báze a zejména vysoký obsah mědi v této oceli (0,5-0,8 %) sice na jedné straně vytvářejí velmi dobré předpoklady pro reprodukovatelné dosahování mimořádně příznivé kombinace stěžejních užitných vlastností finálních výrobků, na druhé straně však také představují potenciální nebezpečí vzniku trhlin u relativně tlustostěnných svařenců, což by ve svých důsledcích mohlo vést ke snížení funkční spolehlivosti bubnů parních kotlů v náročných provozních podmínkách tepelně energetických zařízení. Všechny experimentální práce byly provedeny na plechu tloušťky 80 mm. Na základě rozboru vlivu podmínek tepelného zpracování na komplex mechanických vlastností svaru a základního materiálu [3] bylo aplikováno jakostní tepelné zpracování normalizačním žíháním 890 C/vzduch, popuštěním 620 C/vzduch a následným simulačním žíháním 560 C/vzduch. 2.1 Kontrolní chemický rozbor Výsledky kontrolních chemického rozboru použitého kotlového plechu jsou uvedeny v tabulce 1. Obsah prvku (hm.%) C Mn Si P S Ni Mo Cu Nb V Al kotlový plech 0,17 1,11 0,40 0,009 0,001 1,19 0,35 0,58 0,03 0,01 0,023 Tabulka 1: Výsledky kontrolního rozboru chemického složení použitého kotlového plechu. Table 1: Results of check analysis of base material. 2.2 Odolnost vůči střídavé plastické deformaci Pro hodnocení odolnosti vůči střídavé plastické deformaci (nízkocyklové únavě-ncú) byla z experimentálního materiálu vyrobena hladká válcová zkušební tělesa o průměru měřené části 8 mm, která byla orientována v podélném směru (L). Zkoušky nízkocyklové únavy ve střídavém tahu-tlaku při asymetrii cyklu R = -1 byly prováděny trojúhelníkovým tvarem cyklu s konstantní rychlosti deformace s -1 na servohydraulickém zkušebním zařízení MTS 100 kn podle standardu [4]. Zkušební teplota byla C. V průběhu každé zkoušky byly zaznamenávány hysterezní smyčky na souřadnicový zapisovač X-Y. Z těchto smyček pak byla vyhodnocena elastická a plastická složka celkové amplitudy deformace pro počet cyklů odpovídající polovině životnosti. Výsledkem takto provedených zkoušek nízkocyklové únavy při tvrdém způsobu namáhání je: 2

3 εapl, εael [1] σa [MPa] 0,01 0,001 y = 0,0046x -0,0454 R 2 = 0,6845 y = 0,7332x -0,8603 R 2 = 0,995 0, Křivka životnosti, vyjádřená jako závislost amplitudy celkové deformace ε at na počtu cyklů do porušení N f ve tvaru ε at = ε ael + ε apl = (σ f /E).(N f ) b + ε f.(n f ) c (1) kde σ f je součinitel únavové pevnosti, b je exponent únavové pevnosti, ε f je součinitel únavové tažnosti, c je exponent únavové tažnosti Cyklická deformační křivka charakterizující plastickou odezvu materiálu po většinu únavového života, vyjádřená závislostí (2) N f [1] y = 924,93x 0,0581 R 2 = 0,9434 eapl eael Obr.1 :Manson-Coffinova křivka životnosti při +300 C Fig.1: Manson-Coffin curve at temperature +300 C 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 ε apl [1] σ a = K (ε apl ) n (2) kde K je součinitel cyklického zpevnění, n je exponent cyklického zpevnění Dosažené výsledky jsou graficky znázorněny na obrázku 1 a 2. Jak vyplývá z dosažených výsledků zkoušek nízkocyklové únavy oceli 15NiCuMoNb5, uvedených jak v tabulce 2, tak na obrázcích 1 a 2, v důsledku značně intenzivního zpevnění v celém studovaném rozsahu aplikovaných amplitud celkové deformace je tranzitní počet cyklů do porušení N f, který odpovídá stejné velikosti elastické a plastické složky amplitudy deformace, velmi nízký (N f = 521 cyklů). Obr.2 :Cyklická křivka zpevnění při +300 C Fig.2: Cyclic hardening curve at +300 C 2.3 Hodnocení křehkolomového chování zkouškami rázem v ohybu Hodnocení lomového chování oceli 15NiCuMoNb5 (WB 36) zkouškami rázem v ohybu bylo provedeno na standardních zkušebních tělesech Charpy s V vrubem na kyvadlovém kladivu s nominální energií 300 J. Zkušební tělesa byla odebrána jak v příčném, tak také v podélném směru. U zkoušek rázem v ohybu byly sledovány jednak hodnoty nárazové práce při přejímacích teplotách dle [5] a dále v širším intervalu zkušebních teplot tak,aby bylo možné sestrojit Vidalovu křivku tj. teplotní závislost nárazové práce pokrývající jak oblast spodních prahových hodnot, horních prahových hodnot, tak také tranzitní oblast. 3

4 Výsledky získané zkouškami rázem v ohybu jsou graficky prezentovány na obrázku 3. V obrázku 3 jsou vyneseny teplotní závislosti nárazové práce pro oba studované směry (podélný i příčný). Ze získaných výsledků je velmi dobře patrné, že testovaná tavba překračuje s velkou rezervou požadavky na minimální úroveň nárazové práce v teplotním intervalu 20 C až +20 C, která se pohybuje v rozmezí 27 J pro teplotu 20 C až po hodnotu 40 J pro teplotu +20 C [5]. Současně je z obrázku 3 patrné, že hodnoty křehkolomových vlastností nezávisí na orientaci zkušebního tělesa, drobné odchylky se vyskytují pouze na upper shelfu hodnot nárazové práce, tato odchylka je však menší než 20 J, což při úrovni nárazové práce 180 až 190 J představuje rozptyl hodnot. Obr. 3: Teplotní závislost nárazové práce oceli WB 36 Fig.3: Temperature dependence of impact energy 2.4 Hodnocení lomového chování na základě zkoušek vycházejících z principů lomové mechaniky Studium lomového chování bylo zaměřeno k posouzení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu porušení při teplotách typických pro přechodové chování materiálu kotlového plechu z hodnocené nízkolegované oceli běžného provozního nasazení v podcreepové teplotní oblasti +300 až +350 C obvyklých při výrobě, montáži nebo režimu odstávky kotlového tělesa, které se mohou pohybovat v rozmezí 0 až +20 C Zkoušky lomové houževnatosti byly provedeny dle standardů ASTM E 1820 a ASTM E 1921 [6,7] a byly zaměřeny zejména na určení hodnoty referenční teploty T 0, která je materiálovou charakteristikou určující odolnost vůči náhlému nestabilnímu lomu a umožňující stanovit teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti. Pro hodnocení lomového chování byla použita zkušební tělesa Charpy s únavovou trhlinou odebraná ve směru T-L. Vlastní zkoušky lomové houževnatosti byly provedeny v klimatizované komoře servohydraulického zkušebního zařízení MTS 100 kn v režimu konstantního pohybu pístnice rychlostí 0,5 mm/min. S ohledem na skutečnost, že na každém zkušebním tělese byl připevněný sponový snímač deformace mohla být v průběhu každé zkoušky zaznamenávána závislost síla CMOD. Na základě takto stanovených hodnot lomové houževnatosti dosažených při různých zkušebních teplotách byla poté vypočtena hodnota referenční teploty T 0 a to víceteplotním přístupem uvedeným v [7]. Na základě znalosti hodnoty referenční teploty T 0 byla sestrojena teplotní závislost lomové houževnatosti studované oceli v tranzitní oblasti. Grafické znázornění této teplotní závislosti je velmi dobře patrné na obrázku 6. 4

5 KJC [MPam 0,5 ] T 0 Charpy = -105 C T0 [ C] Charpy Charpy neplatné Obr.4: Teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti Fig.4: Master curve of steel under investigation Na základě výsledků provedených zkoušek lomové houževnatosti a po vyhodnocení hodnoty referenční teploty T 0 je možné konstatovat, že ocel 15NiCuMoNb5 vykazuje překvapivě velmi dobrou odolnost vůči náhlému nestabilnímu lomu, která je vyjádřena velmi nízkou hodnotou referenční teploty T 0, která u této oceli činí T 0 = -105 C. V obrázku 4 je vynesena jak teplotní závislost lomové houževnatosti v tranzitní oblasti, tak také toleranční meze pro pravděpodobnost porušení 5 % a 95 %. Dále jsou rovněž v obrázku vyneseny neplatné hodnoty lomové houževnatosti, tj. takové hodnoty, které jsou ovlivněny poklesem trojosého stavu napětí pod úroveň stanovenou v [7] a tedy vykazují zdánlivě větší hodnoty lomové houževnatosti. Tyto hodnoty pochopitelně nemohly být zařazeny do souboru pro výpočet hodnoty referenční teploty T 0, a jsou v obrázku pouze pro informaci. Hodnocení lomového chování oceli 15NiCuMoNb5 v oblasti předpokládaných provozních teplot Pro hodnocení lomového chování studované oceli v oblasti předpokládaných provozních teplot byl zvolen teplotní interval C až C, který odpovídá provozním teplotám v oblasti podcreepových expozic. Lomové chování bylo hodnoceno pomocí zkušebních těles typu C(T) zatěžovaných excentrickým tahem o tloušťce 11 mm s bočními vruby. Při odběru zkušebních těles pro zkoušky lomové houževnatosti byl respektován dominantní charakter provozního zatížení kotlového tělesa vnitřním přetlakem páry, tzn., že zkušební tělesa byla odebrána ve směru L-S. [6,7]. S ohledem na skutečnost, že charakteristickým znakem lomového chování studované oceli při zkušební teplotě C a C na vzduchu byl stabilní růst tvárné trhliny, bylo lomové chování hodnoceno pomocí tzv. R křivek, které představují závislosti δ - a ( a je přírůstek tvárné trhliny). Jako počátek stabilního růstu je možné na základě inženýrského přístupu [8] považovat hodnotu lomové houževnatosti odpovídající hodnotě přírůstku tvárné trhliny 0,2 mm vypočtené ze sestrojené R křivky. Hodnoty rozevření trhliny δ a elastoplastického ekvivalentu lomové houževnatosti byly stanoveny dle obecně platných vztahů uvedených např. v [6,9]. Grafické vyjádření R křivky je uvedeno včetně její regresní rovnice na obrázku 5. 5

6 Hodnocení lomového chování oceli 15NiCuMoNb5 při teplotách obvyklých při výrobě, montáži nebo režimu odstávky kotlového tělesa Pro hodnocení lomového chování studované oceli v oblasti předpokládaných výrobních a montážních teplot byl zvolena teplotní interval v rozsahu 0 C až + 20 C, který odpovídá nejobvyklejším výrobním montážním a případně i odstávkovým podmínkám. Lomové chování bylo hodnoceno pomocí zkušebních těles typu C(T) zatěžovaných excentrickým tahem o tloušťce 12,5 mm, do 0,8 y = 0,6831x 0,6055 kterých byly nacyklovány 0,7 R 2 = 0,9998 únavové trhliny za stejných y = 0,6967x 0,4838 podmínek jako byly použity 0,6 R 2 = 0,9932 pro přípravu zkušebních y = 0,6297x 0,5621 těles Charpy s únavovou 0,5 R 2 = 0,9107 trhlinou. Zkušební tělesa 0,4 byla odebrána opět ve směru L S, směr šíření 0,3 trhliny tedy odpovídá y = 0,5639x 0, C prorůstání trhliny tloušťkou 0,2 R C = 0, C stěny například kotlového +300 C tělesa. δ [mm] 0,1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Obr.5: R-křivky oceli WB 36 a [mm] Fig.5: Resistance curves of WB 36 steel V průběhu každé zkoušky byla snímána závislost síla rozevření vrubu, takže lomové chování jednotlivých zkušebních těles mohlo být charakterizováno pomocí parametru kritického rozevření trhliny δ. Charakteristickým znakem lomového chování studované oceli ve studovaném teplotním intervalu na vzduchu byl opět stabilní růst tvárné trhliny,proto bylo lomové chování hodnoceno pomocí tzv. R křivek, které představují závislosti δ - a ( a je přírůstek tvárné trhliny). Z obrázku 5 je zřejmé, a to i přesto, že při zkušebním teplotách + 20 C a 0 C byl zkoušen jen velmi omezený počet zkušebních těles v důsledku nedostatku zkušebního materiálu, že odolnost vůči tvárnému růstu trhliny s rostoucí teplotou klesá, což je zejména důsledek poklesu modulu pružnosti a meze kluzu s rostoucí teplotou. Teplota [ C] δ 0,2 [mm] K δ0,2 [MPam 0,5 ] 0 0, , , , Tabulka 2: Iniciační hodnoty lomové houževnatosti Table 2:Initiation fracture toughness values 6

7 Obecná teplotní závislost lomové houževnatosti oceli WB 36 Na základě dosažených výsledků shrnutých detailně v [2] bylo možné sestrojit obecnou teplotní závislost lomové houževnatosti oceli WB 36 zahrnující jak oblast spodních prahových hodnot a tranzitní oblast, kde bylo lomové chování charakterizováno na základě koncepce master křivky [7] hodnotou referenční teploty T 0, která má pro kotlový plech tloušťky 80 mm vyrobený z oceli jakosti WB 36 výše uvedeného chemického složení hodnotu T 0 = -105 C (levá část grafu), tak také oblast horních prahových hodnot, kde bylo lomové chování charakterizováno hodnotou faktoru intenzity napětí K δ0,2 odpovídající přírůstku délky tvárné trhliny o hodnotu 0,2 mm (pravá část grafu). Obecná teplotní závislost pro ocel WB 36 je graficky znázorněna na obrázku DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE Provedené zkoušky lomové houževnatosti kotlového plechu jakosti 15NiCuMoNb5 ve stavu po úplném tepelném zpracování a následném simulačním žíhání ukázaly, že zatímco charakteristickým rysem lomového chování v teplotní oblasti 0 až 350 C je stabilní růst 300 tvárné trhliny, při poklesu zkušební teploty na 40 C je již lomové chování 280 charakterizováno náhlým nestabilním 260 lomem zkušebního tělesa v oblasti 240 platnosti elasto-plastické lomové mechaniky. 220 V případech lomového chování, provázeného stabilním růstem tvárné trhliny, byly na základě průběhu izotermických R křivek, vyhodnocených 160 pro studovaný kotlový plech při WB 36 T0 140 = -105 C jednotlivých zkušebních teplotách pro teplotní interval -160 C až -20 C Kδ0,2 = -0,2012.T + 269,95 (obr.5), vypočteny hodnoty elastoplastického 120 ekvivalentu lomové pro teploty 0 C až C 100 houževnatosti K δ0,2. Uvedený parametr 80 odpovídá přírůstku délky trhliny a=0,2 60 mm, přičemž jeho hodnota byla vypočtena ze vztahu KJC [MPam 0,5 ] T0 [ C] Obr.6: Teplotní závislost lomové houževnatosti Fig.6: Temperature dependence of fracture toughness 2ER 0,2 K δ = P. δ 0,2 2 0,2 (3) 1 ν kde δ 0,2 je hodnota rozevření trhliny pro hodnoty jejího přírůstku a = 0,2 mm, vypočtená z příslušné R křivky (viz obr.5). Jak je patrné z obr.5 a tab.2 stanovené hodnoty parametrů lomové houževnatosti K δ0,2 charakterizujících počáteční stádium iniciace trhliny, klesají s rostoucí zkušební teplotou. Porovnání celkových průběhu izotermických R křivek kotlového plechu z oceli 15NiCuMoNb5 jednoznačně ukazuje na vysokou odolnost studovaného materiálu vůči stabilnímu rozvoji tvárné trhliny. V úvahu je třeba vzít patrný pokles odolnosti vůči stabilnímu růstu trhliny při zkušební teplotě +350 C, který se projevuje snížením iniciační hodnoty parametru lomové houževnatosti K δ0,2 přibližně o 20 % a celkovým posunem R 7

8 křivek k nižším úrovním rozevření trhliny δ při přibližném zachování jejich směrnice (viz obr. 5), což souvisí s poklesem hodnot meze kluzu a modulu pružnosti v tahu s rostoucí zkušební teplotou (viz obr.1). Výsledky hodnocení lomového chování v tranzitní oblasti můžeme dále porovnat s odpovídajícími parametry lomového chování konstrukčních ocelí, používaných pro výrobu tlakových nádob. Jedná se zejména o tlusté plechy jakostí SA 508, Gr.3,Cl.2 a SA 533, Type C, Cl.1 podle ASME Code a niobem mikrolegované C-Mn oceli typu se sníženou anizotropií a rozšířenými zárukami mechanických vlastností za snížených teplot. Identickým postupem byla u zmíněných plechů z ocelí SA 508, Gr.3,Cl.2 a SA 533, Type C, Cl.1 stanovena úroveň hodnot lomové houževnatosti K δc při teplotě 40 C na střední úrovni 129 resp. 158 MPam 0,5, která je výrazně nižší v porovnání s kotlovým plechem jakosti 15NiCuMoNb5 a hodnoty referenčních teplot T 0 = -48 C, resp. T 0 = -62 C [9]. Na druhé straně však střední hodnota lomové houževnatosti hodnoceného plechu 234 MPam 0,5, dosahuje při zkušební teplotě 40 C přibližně dvoutřetinové úrovně střední hodnoty lomové houževnatosti 359 MPam 0,5,stanovené u tlustého plechu z oceli (hodnota referenční teploty T 0 = -125 C [9]). 4. ZÁVĚR V předloženém příspěvku jsou shrnuty výsledky hodnocení nekonvenčních vlastností kotlového plechu z nízkolegované žárupevné oceli 15NiCuMoNb5 po úplném tepelném zpracování normalizačním žíháním a popouštěním a simulačním žíháním. Studovaný materiál vykazuje rovněž značnou odolnost vůči vzniku náhlého nestabilního lomu charakterizovanou jednak relativně vysokými hodnotami lomové houževnatosti při zkušební teplotě 40 C, kdy byla vyhodnocena úroveň lomové houževnatosti K δc nad 200 MPam 0,5, a jednak velmi nízkou hodnotou referenční teploty T 0 = -105 C, a to i v porovnání s hodnotami získanými na odpovídajících konstrukčních ocelích, používaných pro výrobu tlakových nádob.byla stanovena Manson-Coffinova křivka životnosti při pracovní teplotě C. Dosažené výsledky jednoznačně potvrdily oprávněnost použití oceli této jakosti i pro nejnáročnější energetické aplikace, jako jsou např. tělesa kotlových bubnů. LITERATURA [1] Nickel,H. aj.: Int.J.Přes.Ves.and Piping, 47, 1991, s. 167 [2] Kander,L.: Nekonvenční vlastnosti oceli WB 36.Technická zpráva T3/2006. Vítkovice Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Ostrava, leden 2006 [3] Sobotka,J.aj. Zváranie-Svařování, 51, 2002, s. 154 [4] ASTM E 606 [5] Vd TUV Werkstoffblatt 377/1, Schweissgeeigneter Warmfester Baustahl 15NiCuMoNb5 (W.Nr ), 1999 [6] ASTM E 1820 [7] ASTM E [8] ESIS P2-92 Procedure for Determining the Fracture Behaviour of Materials [9] Kander,L.,Hodnocení lomového chování konstrukčních ocelí a jejich svarových spojů pomocí zkušebních těles Charpy s únavoovu trhlinou.dizertační práce. VŠB TU Ostrava, FS, Ostrava 2000 PODĚKOVÁNÍ Tento příspěvek byl realizován za podpory ze státních prostředků prostřednictvím GAČR, číslo projektu 106/05/P541. 8

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Karel Matocha Petr Jonšta Ostrava 2013 Recenze: Ing. Ladislav Kander,

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm]

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm] zkušebnictví, měřictví, laboratorní metody Testování provozovaných svarových spojů ocelových konstrukcí Testing of the Exploited Weld Joints of Steel Structures Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., MATERIÁLOVÝ

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu

Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu Tepelná únava materiálu v chemickém a jaderném průmyslu Anotace: Vznik projektu byl motivován požadavky průmyslových odvětví u kterých dochází k degradaci materiálu za provozu vlivem zatížení ve ormě náhlé

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES OF FIRE RESISTANT STEELS

DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES OF FIRE RESISTANT STEELS VÝVOJ OVĚŘOVÁNÍ VLSTNOSTÍ KONSTRUKČNÍH OELÍ SE ZVÝŠENOU OOLNOSTÍ PROTI POŽÁRU EVELOPMENT N VERIFITION OF MTERIL PROPERTIES OF FIRE RESISTNT STEELS Zdeněk Kuboň, Šárka Stejskalová, Ladislav Kander Materiálový

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ Ing. Miroslav VARNER, ČKD Blansko Strojírny, a.s. Gellhornova 1, 678 18 Blansko, tel.: 516 402 023, fax.: 516 414 060, e-mail: oam@ckdblansko.cz Abstrakt Censored

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: F-VI-1 Izotermický děj Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: Experimentálně ověřte platnost Boyle-Mariottova zákona. Pomůcky: Teorie:

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

VÝBĚR REGRESNÍCH FUNKCÍ PRO POPIS TRANZITNÍCH KŘIVEK A CHOICE OF REGRESSION FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION OF TRANSITION CURVES.

VÝBĚR REGRESNÍCH FUNKCÍ PRO POPIS TRANZITNÍCH KŘIVEK A CHOICE OF REGRESSION FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION OF TRANSITION CURVES. VÝBĚR REGRESNÍCH FUNKCÍ PRO POPIS TRANZITNÍCH KŘIVEK A CHOICE OF REGRESSION FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION OF TRANSITION CURVES Jan Kohout a a Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno, ČR, jan.kohout@unob.cz

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál Keramika 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál 2) Modul pružnosti a pevnost 3) Podstata křehkosti 4) Statistická povaha pevnosti 5) Zkoušení keramik 6) Zhouževnaťování 1 Nejstarší konstrukční

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt Abstrakt Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY Stále více můžeme v současné době v odborné literatuře a časopisech zaměřených na bydlení, také v televizních pořadech a internetu najít

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy

Odborný seminář RIB. Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové konstrukce, sloupy Odborný seminář RIB Požární odolnost železobetonových konstrukcí se zvláštním zaměřením na problematiku sloupů 25.6. 2008 Praha, 26.6.2008 Bratislava Zkoušení požární odolnosti nosných konstrukcí - betonové

Více

Materiálové provedení

Materiálové provedení Materiálové provedení PP Obecné Polypropylen je termoplast patřící do skupiny polyolefinů. Jedná se o semi-krystalický materiál. Jeho hustota je nižší než u jiných známých termoplastů. Jsou to mechanické

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

ž é é Č Ž é é Č Č ú é é Ž ů š é ů š é ú ž Ž š Ž Ž é é š é Ž é š š é ů š š é ú é é Ů ů Č Ú Ú é é Š Í ž ň é é Ž ň é é ň š é Ž ň é é é š ů ů ň Ž é Ž é é ú ň é Ž ů ů ů é ů Ž Ž é ú ú ú š Ž ú ž ž Ž é ů é é š

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

ů ž é ž ž ň Š é ž ů ž ž ž ž é é ž ž ž é é ž ů ž ň ž é ž ž ů Ž ž é ž ů é ž é é é ž Ř Č é ů ž é ů é é ž ž ž Ř é Š Š é é ů ž ů ů ž é ů é ů ů ů ů é é ž ů ů é Š ž ž ž ž ů é žň ž ů ž ž é é ž ž ž Ž ů é é é ž

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o.

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Představení společnosti RGU CZ s.r.o. Pod společným logem RGU

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Key words: impact echo, roof tiles, frost resistance, ultrasonic impulse method

Key words: impact echo, roof tiles, frost resistance, ultrasonic impulse method Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 211 November 9-11, 211 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic POROVNÁNÍ DETEKCE VNITŘNÍCH VAD MRAZEM POŠKOZENÝCH STŘEŠNÍCH

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více