PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS"

Transkript

1 324 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS Kamil PAVLÍČEK 1 - Zdeněk KOPECKÝ 2 - Juraj SLAMKA 3 Abstract: Psychological analyze of activity of driver road motor vehicle. Critical situations in road traffic. Evolutionary phases of driver and their actual changes. Influence of alcohol, drugs and the other habit forming substances to driving a vehicle and to traffic behaviour of driver. Problems of relation driver motor vehicle. Influence road traffic world to traffic driver s behaviour. Keywords: Psychological analyse of a driver, evolutionary phases of driver, influence of alcohol and drugs to driver, problems of relation driver motor vehicle Statistická zjištění o stavu dopravní nehodovosti dosti přesvědčivě prokazují, že v systému člověk - dopravní prostředek - silniční komunikace nejčastěji selhává lidský faktor. Na základě dlouhodobého statistického sledování lze s vysokým stupněm objektivity konstatovat, že z celkového počtu dopravních nehod zaviní řidič motorového vozidla přes 90 % všech nehod. Řidič, jako účastník silničního provozu, je tedy nejproblémovější a nejvíce selhávající faktor celého systému. Pro zkoumání člověka v roli řidiče při vzniku konfliktní dopravní situace s možným vyústěním do dopravní nehody má rozhodující roli jeho psychický stav a projev v rámci dopravního chování v konkrétní, neopakovatelné dopravní situaci. Bezpečné, vyrovnané dopravní chování řidiče je proto úzce závislé především na: výkonových možnostech člověka (na jeho dopravní způsobilosti), jeho temperamentních vlastnostech a míře zodpovědnosti v dopravních situacích, připravenosti pro tuto roli (získané znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti), duševních a tělesných předpokladech. Chybějící, nebo snížené výše uvedené předpoklady v kombinaci s konkrétní dopravní situací mohou potom výrazně snížit úroveň bezpečnosti řidičova dopravního chování a přímo vést ke vzniku kritické dopravní situace s možným nehodovým vyústěním. Psychologické aspekty dopravního chování řidiče Psychologický pohled na činnost řidiče, na jeho dopravní chování v silničním provozu budeme sledovat především na základě zjišťovaných příčin dopravních nehod, ať již hlavních, nebo dílčích. Vycházíme přitom ze skutečnosti, že řízení silničního motorového vozidla je komplexní úloha, která zahrnuje celou řadu aspektů, jakými jsou zejména senzomotorická koordinace, reakční doba, usuzování, pozornost, emoce, motivace i schopnost vytvářet dovednost prostřednictvím učení. Je třeba říci, že zejména při řešení vztahu řidiče ke kritické dopravní situaci ukončené dopravní nehodou musíme respektovat fungování vzájemné vazby všech tří hlavních subsystémů, tedy řidiče, vozidla a komunikace. Výchozím předpokladem hodnocení dopravního chování hraje řidičova psychika. V ní potom podstatnou roli představuje smyslové vnímání. Smyslové vnímání Je základním procesem orientace člověka v situaci, v našem případě tedy člověka v roli řidiče v dopravní situaci. 1 Phdr. Kamil Pavlíček, CSc, Policejní akademie Praha 2 JUDr. Václav Kopecký, Policejní akademie Praha 3 Doc.Ing. Juraj Slamka, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

2 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 325 Zrakové vnímání Zrakovým vnímáním, jež je pro řidiče nejpodstatnější, získává řidič rozhodující informace o dopravní situaci, o svém vozidle i o komunikaci po níž se pohybuje. Většinu podnětů přijímá právě zrakem. Pro bezpečnou jízdu je nutno nejen dobře vidět, ale také správně vyhodnotit to, co vidíme. Vedle řidičských zkušeností, které jsou důležitým předpokladem správného vyhodnocení viděného, je nezbytná i znalost možností oka jako smyslového orgánu. Oko má dvě oblasti s odlišnou rozlišovací schopností. Hovoříme o centrálním a periferním vidění: a) centrální (přímé) vidění má rozsah pouze několika stupňů při nejvyšší ostrosti. Lze si ho představit jako úzký, třístupňový kužel, který řidiči podává jasný a přesný obraz. Pro optimální využití centrálního vidění, je nutné aby řidič neustále měnil směr pohledu, udržoval oči "v pohybu". b) periferní (detekční, nebo také celkové) vidění zachycuje celkovou plochu mimo kuželového centrálního vidění. Oko má zde spíše charakter radarové obrazovky, neboť sice dobře zjišťuje pohyb předmětů v okolí, ale špatně rozlišuje detaily a barvy. Tato okolní plocha bývá rozmazaná a neostrá. Se zvyšováním rychlosti vozidla, např. z 35 km/h na 90 km/h se zúží úhel periferního vidění ze 100 na 40 stupňů. Sledování dopravní situace na značnou vzdálenost před vozidlem představuje jeho řízení s vědomím, že řidič zrakově vnímá co se děje minimálně 15 vteřin před současnou pozicí vozidla. Celá scéna dopravního prostředí a na ní se odehrávající dopravní situace, která se vztahuje k aktuální pozici vozidla, se nazývá velký obraz. Velmi důležitým problémem často končícím nárazem do vpředu jedoucího vozidla, tedy dopravní nehodou, je nedodržování bezpečného odstupu od vpředu jedoucích vozidel. Tento bezpečný odstup je důležitý zejména pro získání dostatečného prostoru pro nezbytné odpoutání očí od jejich zadních částí, aby pohled před ně a kolem nich umožnil řidiči získat velký obraz, tedy přehled o dopravní situaci do níž bude brzy vjíždět. Sluchové vnímání Sluchové vnímání umožňuje řidiči získávat takové informace, které by pomocí zraku získat nemohl, anebo nestačil. I toto vnímání, jeho výběrovost, je založeno na předchozí zkušenosti nebo odborné znalosti. Týká se to sluchových vjemů, které mají přímý vztah k bezpečnosti provozu. Novým fenoménem, jenž se objevuje v posledních letech, je používání autorádií a přehrávačů s výkonnými reproduktory zapnutými nad přípustnou hranici hlučnosti. Velmi nebezpečným jevem, který vylučuje řidiči vnímat důležité, často rozhodující sluchové vjemy, je používání přehrávače se sluchátky na uších během řízení vozidla. Hmatové a pohybové vnímání Při bezproblémové koordinované jízdě je automaticky akceptováno hmatové a pohybové vnímání - vjemy. Změna těchto vjemů, zejména tlakových, signalizuje změny v ovládání vozidla, jako je např. řízení, ovládání řadicí páky, spojky a brzdy. V případě rychlého podráždění pohybového receptoru je vnímání "vtlačeno" do mozkového centra a nutí zpětně vykonávat cílenou či chaotickou činnost při ovládání motorového vozidla. Pozornost a "nepozornost" Skutečnost, že vnímání je výběrově zaměřené, je vysvětlováno specifickou psychickou funkcí, která se nazývá pozornost a stojí v popředí charakteristiky duševní činnosti řidiče při řízení vozidla. Pozornost rozlišujeme na: spontánní (bezděčnou), úmyslnou, rozdělenou, distributivní. Pro konkrétní činnost řidiče je významná zejména pozornost úmyslná, vyplývající ze zadaných a akceptovaných úkolů, tedy ze skutečnosti že řídíme motorové vozidlo. Podmínky dobré koncentrace pozornosti: celkový tělesný stav, duševní stav a nálada,

3 326 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" zájem, očekávání, síla, velikost a trvání podnětů, změna a neobvyklost. Příčinami nízké koncentrace pozornosti jsou především: nadměrné zatěžování vnějšími podněty, snadné podléhání emocím, nedostatek volních a morálních vlastností, špatná psychosomatická kondice, nevhodné návyky. City, vůle, motivace a psychické stavy řidičů Poznávané věci nebo události hodnotíme jako příjemné - nepříjemné, dobré - špatné, atd. Prožíváme radosti i starosti, často oscilujeme mezi několika cíli, hledáme cesty ke zdolání překážek vedoucích k dosažení vytčeného cíle, někdy se nám daří, cítíme se spokojeně, radostně, s pocitem aktivity, jindy, po slabším výsledku, utlumeně, bez zájmu. Tyto psychické jevy označujeme termínem city nebo emoce. Projevují se jako: afekty - silné, velmi intenzívní citové prožívání s krátkým trváním, (prudká reakce na chybné, neočekávané, nebo agresivní jednání jiného účastníka silničního provozu), nálady - citový stav slabší intenzity s delším trváním, který často zásadním způsobem ovlivňuje řidičův styl a způsob jízdy (velmi důležitý citový stav před vznikem konfliktních situací a dopravních nehod); nálady významně ovlivňují pozornost a reakce, vášně - vysoce intenzívní dlouhodobé prožívání zaměřené na jistou činnost, nebo na dosažení jistého předmětu anebo uspokojení potřeb (motoristický sport, uspokojení z rychlé jízdy, dosažení rekordu, atd.). vyrovnané a bezpečné jízdy. Celkový psychický stav řidiče má dvojí podobu: kladný psychický stav - vyvolává odhodlání, nadšení, všeobecnou pohodu, dodává sílu, mobilizuje psychické procesy, zvyšuje kvalitu práce, tedy v převedení na konkrétní činnost řidiče zaručuje vysokou úroveň bezpečné jízdy, pochopitelně v rámci dosažené délky řidičské praxe a dovednostní úrovně určitého jedince, to vše spojeno s pozitivní motivací řízení vozidla, záporný psychický stav - snižuje a narušuje průběh psychických procesů a funkcí, negativně ovlivňuje výkonnost, vyvolává pasivitu, mohou dokonce vznikat i deprese. Řidič, který začne pociťovat alespoň dva z uvedených charakteristických znaků, musí zvážit, zda bude dále řídit motorové vozidlo. Únava při řízení vozidla Únava představuje pro bezpečnost jízdy velké nebezpečí. Bývá často viníkem dopravní nehody, jejíž uvedenou příčinou je například nedání přednosti v jízdě. Úzce souvisí s úrovní řidičovy pozornosti, tedy zejména s jejím poklesem. Ten je zpravidla důsledkem nástupu únavy. Ten probíhá zpočátku nepozorovaně a v první fázi nástupu nebývá zpravidla řidičem vnímán. Únava je zpravidla definována jako přirozený důsledek fyzické, psychické a emocionální zátěže řidičova organismu, navozená dlouhodobým prováděním určité činnosti, v tomto případě řízení vozidla. Projevuje se postupným ubýváním výkonnosti a přibýváním chyb ve výkonu. Z hlediska nebezpečných projevů lidského organismu při řízení vozidla, lze únavu rozdělit na: fyzickou únavu únavu nervových reflexů únavu duševní únavu smyslových orgánů Rozhodovací proces Rozhodování řidiče během jízdy vychází z informací o dané dopravní situaci. Je ovlivněno jeho znalostmi a velmi výrazně i předchozí zkušeností z řízení vozidla.

4 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 327 Řidič často z časových důvodů nemůže využít všech informací, které mu dopravní situace poskytuje. Svá rozhodnutí velmi často opírá pouze o několik, podle něho zásadních a nejdůležitějších informací, které si z nabízené škály vybere. Zkušený řidič zpravidla lépe, přesněji a rychleji zvolí pro svá správná rozhodnutí ty nejpodstatnější. V časové tísni, při nedostatku nebo chybném vyhodnocení potřebných informací, v neznámém dopravním prostředí, nebo při špatné psychofyziologické kondici řidiče, může docházet k nepřesným, nebo také zcela chybným rozhodnutím, které mohou být základem pro vývoj konfliktní situace, anebo vyústit až do dopravní nehody. Kritické dopravní situace v silničním provozu Jestliže hovoříme o kritické dopravní situaci, hovoříme o události v silničním provozu, při které nastává možnost vzniku dopravní nehody, ale nemusí k ní vždy dojít. Jestliže se jedná o kritickou situaci, která nastává při účasti dalších vozidel, hovoříme o silničním dopravním konfliktu [1]. Při tomto konfliktu nedochází k dopravní nehodě, neboť jeden nebo druhý ze zúčastněných řidičů nehodě aktivně zabrání. Dopravní konflikt je tedy "předvidatelnou situací", ve které se dva nebo více účastníků k sobě přiblíží v takovém prostoru a čase, že hrozí bezprostřední nebezpečí kolize, pokud jejich pohyb zůstane nezměněn. Hovoříme tedy o kritické dopravní situaci, která, pokud by dále pokračovala beze změny rychlosti i směru zúčastněných vozidel, mohla skončit vzájemným střetem, tedy dopravní nehodou. Tento druh konfliktu označujeme také termínem skoronehoda. Jako dopravní konflikt však nejsou chápány skoronehody při parkování vozidel, pouze jednoho vozidla v případě nezvládnutí řízení, např. smyku a konflikty mezi chodcem a vozidlem. Nezahrnujeme sem ani kritické situace vyplývající z porušení základních ustanovení pravidel silničního provozu. Obdobná situace existuje i při jízdě v jízdních pruzích. I tam se uplatňují pro snižování možnosti vzniku dopravní nehody určité zásady, jejichž dodržování je řidičům doporučováno. Vývojové fáze řidiče a jejich současné změny Každý řidič silničního motorového vozidla, budeme hovořit pouze o řidičích motorových vozidel, prochází ve svém řidičském období několika vývojovými etapami, které lze charakterizovat z řady hledisek. Prvním, je věk řidiče, další potom délka řidičské praxe a to nejdůležitější je beze sporu počet ujetých kilometrů. Tradiční dělení těchto vývojových skupin řidičů vychází tedy z délky řidičské praxe a je přímo vztahováno k úrovni jejich dopravní nehodovosti. Skupiny řidičů tedy z uvedených hledisek dělíme na : řidiče začátečníky, pokročilé řidiče, zkušené řidiče. U řidičů začátečníků se jedná o kritické období tzv. nehodového věku, který vrcholí kolem pátého roku praxe. V současném období je v řadě států, i u nás, vývoj statistiky dopravních nehod této skupiny neúprosný. Této skupině je připisována až 1/4 všech dopravních nehod v ročním cyklu. Proto je jí celosvětově věnována zvýšená pozornost a rovněž legislativní ochrana v podobě omezování nejvyšší dovolené rychlosti, zvýšený počet trestných bodů v bodovém systému některých států, nebo vydávání tzv. řidičských průkazů na zkoušku, zpravidla s dvouletou zkušební lhůtou. U skupiny pokročilých se jedná o období sestupné tendence nehodovosti, v němž však stále přetrvává její vysoké riziko, jež vychází ze základní motivace spočívající v přeceňování dosaženého řidičského umění. Uvedené vývojové rozdělení řidičů představuje určité schéma, které má ve skutečnosti řadu odlišných případů, pramenících zejména ze skutečnosti, že řidičská praxe u neprofesionálních řidičů často spočívá v držení řidičského průkazu, nikoli však v najetých kilometrech. Řidičská praxe je však objektivní u řidičů profesionálů, jejichž pracovní činnost, tedy řízení vozidla, je dokumentováno tachografovým záznamem. Nejezdící držitel řidičského oprávnění často praxi dohání v pozdějším věku, nebo praxi z různých důvodu naopak přeruší a držení řidičského průkazu nenaplní odjetými kilometry.

5 328 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" Vlyv alkoholu a léků na řízení vozidla. Vliv alkoholu, drog a ostatních návykových látek na řízení vozidla a na dopravní chování řidiče podle zákona jsou alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření negativní jevy způsobující značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby, jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky. Alkohol Alkoholy jsou organické sloučeniny z nichž nejznámější jsou methanol (methylalkohol) a ethanol (ethylakohol). Organismus člověka, i když nikdy v životě nepožil alkohol, obsahuje měřitelné množství látek podobných vlastností. Množství těchto látek je však tak malé (cca 0,03-0,05 g/kg) takže nejen nemá vliv na schopnosti člověka ke složitější činnosti jako je řízení, ale není ani orientační dechovou zkouškou zjistitelné. Obecně lze vliv alkoholu v organismu hodnotit následovně: 1-1,5 g/kg - lehký stupeň opilosti, 1,5-2 g/kg - střední stupeň opilosti, 2-3 g/kg - těžký stupeň opilosti, více než 3 g/kg akutní otrava alkoholem. Na schopnosti k řízení motorového vozidla působí požitý alkohol vesměs negativně. Již množství 0,2 g/kg alkoholu v krvi nepříznivě ovlivňuje pozorovací schopnosti a prodlužuje reakční dobu řidiče a při překročení 0,3 g/kg se začínají projevovat poruchy ve vnímání pohybujících se předmětů, především v hodnocení rychlosti a odhadu vzdálenosti. Z průzkumů vyplynulo, že pravděpodobnost vzniku dopravní nehody narůstá úměrně s množstvím alkoholu v organismu a to při 0,3 až 1,0 g/kg alkoholu v krvi 7krát, při 1,0 až 1,5 g/kg 31krát a při více než 1,5 g/kg 128krát. Zcela nevypočitatelné jsou reakce lidského organismu na souběžné požití léků, nebo dokonce drog a alkoholu. Účinky těchto látek se pak zpravidla nesčítají, ale násobí. Pro účely přestupkového nebo trestního řízení provádí výpočet příslušný znalec. Pro vlastní potřebu si může každý z množství vypitého nápoje a obsahu alkoholu v něm vypočítat přibližné množství alkoholu v organismu ( v g/kg) podle vzorce: g/kg alkoholu= ( ) tělesná váha v kg 0,7 ( muž) nebo 0,6 ( žena) mnozství nápoje v decilitrech procento alkoholu v nápoji 0,8 Při vypití alkoholických nápojů s různým procentem alkoholu (např. pivo + rum) je třeba množství alkoholu u každého nápoje (hodnota v závorce) vypočítat zvlášť a sečíst. Dělením vypočteného množství alkoholu (v g/kg) hodnotou, kterou lidský organismus odbourá za hodinu (tedy 0,12-0,18), lze zjistit přibližnou dobu, po které je pravděpodobně možné znovu řídit motorové vozidlo. Pro jistotu je lépe počítat se spodní hodnotou odbourávání alkoholu, tedy 0,12, nebo raději pouze 0,10. Léky a drogy Situace u léků je poněkud složitější, neboť různé léky, i když slouží k léčbě stejných nemocí, se mohou lišit obsahem účinných látek, případně mohou mít zcela jiné složení. Každý také může na stejný lék reagovat poněkud odlišně. Vliv některých skupin léků na schopnosti k řízení: Léky proti bolestem (analgetika) Mohou vyvolat pocit rozjařenosti a snížení schopnosti hodnotit objektivně svoje jednání. Mnohá analgetika obsahují k zesílení účinku i hypnotika. Jako jedny z nejužívanějších léků se mnohdy volně prodávají a jejich užívání proto není kontrolováno. Vyvolávají euforii, ospalost a netečnost. Léky proti dušnosti (antiastmatika) Obsahují někdy barbituráty, případně efedrin, který může způsobit euforii, bušení srdce, v kombinaci s kofeinem neklid, pocit nevolnosti atd. Po odeznění účinku efedrinu následuje fáze útlumu, tedy opět pro řízení nebezpečný stav.

6 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 329 Tlumivé léky Se užívají nejčastěji ve formě tabletek, dražé a to jak na uklidnění, tak na spaní nebo proti bolestem. Na schopnosti k řízení mají podobné účinky jako alkohol, zejména neartikulovanou řečí, poruchami myšlení, orientace a úsudku, snížením bdělosti až ospalostí a prodloužením reakčního času. Dlouhodobé užívání vede k duševní i tělesné závislosti, k nechutenství, nepříznivému ovlivnění paměti. Uklidňující prostředky (sedativa) Snižují bdělost, prodlužují reakční dobu, mohou vyvolávat bezstarostnost, zvyšují únavu a mohou vést též k poklesu výkonu. Prostředky na spaní (hypnotika) Působí tlumivě na centrální nervovou soustavu, snižují úroveň bdělost. V menších dávkách působí jako uklidňující, ve větších dávkách jako uspávací prostředky. Prostředky užívané proti depresím, úzkostným stavům, neurózám apod. Vyvolávají především poruchy soustředění, při vyšších dávkách ospalost, pocit lhostejnosti a únavu. Mohou také narušit motorickou koordinaci. Léky proti různým alergickým projevům (antihistaminika a antivomitika) Jsou užívané i při nevolnostech, například při jízdě dopravními prostředky. Protože obsahují také uklidňující látky, mají nepříznivé vedlejší účinky jako sedativa. Léky proti vysokému krevnímu tlaku (hypertenzi) Mohou při předávkování vyvolat náhlé selhání krevního oběhu s poruchou vědomí. Nebezpečí pro řidiče spočívá také v tom, že vyvolávají ospalost. Jejich nepříznivé účinky se mohou při opakovaných dávkách kumulovat. Léky ovlivňující zrak Porušují zrakovou ostrost, vyvolávají dlouhodobé rozšíření zornic a tím i vyšší možnost oslnění řidiče a pomalejší adaptaci zraku po něm. Prostředky k místnímu znecitlivění Např. v zubním lékařství, eventuálně při drobných chirurgických zákrocích. Účinek těchto léčiv není však pouze místní, mohou mít za následek i celkový útlum nebo nečekané alergické reakce. Proto mnohdy může být jízda autem od zubního lékaře nebezpečná. Léky stimulující centrální nervovou soustavu Již v malých dávkách mohou potlačit pocit únavy a zvýšit bdělost (např. káva nebo čaj), naopak vyšší dávky mohou vyvolávat euforii a snížení opatrnosti. Vyšší koncentrace stimulujících látek se vyskytují obvykle v podobě léků, extrémní pak v podobě drog (kokain, pervitin, efedrin aj.). Po odeznění hlavního účinku nastává fáze útlumu, deprese a ospalost, což znemožňuje bezpečné řízení vozidla. Vliv drog na schopnosti k řízení vozidla Nejprve se podívejme na látky, které jsou veřejností i právními předpisy víceméně tolerovány a jejich užívání (kromě některých omezení kouření) není nijak omezováno. Tabák Jedinou návykovou látkou v tabáku je nikotin, mezi další škodliviny patří např. dehty z tabákového kouře, které nejsou návykové, ale zvyšují riziko rakoviny. Tabák patří také k tzv. průchozím drogám, což jsou návykové látky jako alkohol, tabák a marihuana, které zvyšují riziko problémů způsobených jinými drogami. Kofein Patří mezi stimulanty, což jsou drogy, které uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii. Patří sem vedle kofeinu a čaje také kokain, amfetaminy, metamfetamin, fenmetrazin, metylfenidát a další. Také mnoho léků se používá jako stimulanty. Je obsažený v mnoha potravinách, nejvíce asi v kávě a fermentovaném čaji (šálek obsahuje mg kofeinu), zeleném čaji (30-70 mg), cole 0.3l (30-45 mg), v tzv. energetických nápojích (např. Semtex 50 mg v 0.3 l) v čokoládě i kakau. Požitý v kávě působí v několika minutách, v čaji pomaleji.

7 330 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" Opiáty Může se jednat o prášek (heroin), tablety (např. kodein), ampule, hnědavou tekutinu ("braun" připravovaný z kodeinu). Je jednou z drog u kterých hrozí předávkování a může rychle vyvolat duševní i tělesnou závislost, spojenou se ztrátou zájmu o cokoliv kromě zájmu o drogu. Po dobu desítek minut až hodin působí tlumivě, prodlužují reakční čas. Jejich škodlivé užívání v silničním provozu není patrně příliš časté. Některé látky této třídy (nejčastěji kodein) jsou součástí i poměrně běžně užívaných léků (zvláště nebezpečná je kombinace opiátů a alkoholu). Konopí Požívá se v podobě sušených částí rostlin (marihuana), nebo jako usušená pryskyřice (hašiš). Obsahuje o polovinu více rakovinotvorných látek než tabák, se kterým se často míchá. Příznaky ovlivnění jsou zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, nezájem o okolí. Schopnost řídit je zhoršena na 10 i více hodin. Pokusy byl např. prokázán negativní vliv na schopnosti pilotů k řízení letadel až 24 hodin po vykouření jedné marihuanové cigarety. Droga prodlužuje reakční dobu a ovlivňuje krátkodobou paměť. Dlouhodobější požívání vede ke kolísání nálad a zhoršení schopnosti soustředění. Metamfetamin (pervitin) a amfetamin Příznaky ovlivnění: zrychlený tep, rozšířené zornice, halucinace, neklid, podrážděnost, vzrušení, třes, zrychlená mluva, po odeznění účinku drogy útlum, spavost a deprese. Tyto látky vyvolávají často nekoordinované pohyby, podrážděnost, podezíravost a úzkost, pocity pronásledování a mohou proto být příčinou agresivního jednání. Ovlivněný vnímá neexistující osoby, může jednat nesmyslně a být nebezpečný sobě i ostatním. Kokain Množství této stimulační látky, které ovlivňuje schopnosti k řízení je velmi individuální. Velmi nebezpečná může být především nadměrná sebedůvěra pod vlivem drogy. Kokain má nejprve povzbuzující a následně tlumivý účinek. V období útlumu má ovlivněná osoba zpomalené reakce až do usnutí za volantem. Dlouhodobější užívání přináší riziko duševních poruch, které vylučují bezpečné řízení. Látky vyvolávající halucinace Jedna z nejúčinnějších látek, požívaná nejčastěji vložením papírků napuštěných drogou, do úst. Již nepatrné dávky zhoršují sebeovládání a schopnost rozhodování, poruchy vnímání i schopnost kontaktu s realitou, halucinace. Někdy se ovlivněná osoba chová nepřiměřeně až nebezpečně vůči sobě i druhým. Halucinace prakticky zcela vylučují bezpečné řízení vozidla. LSD a obdobné látky působí v organismu 12 i více hodin. Organická rozpouštědla Do organismu se tyto těkavé látky dostávají vdechováním výparů čisticích prostředků, ředidel, lepidel apod. Z dechu i oděvu ovlivněné osoby je cítit zápach chemikálií, které osoba inhalovala. Osoba je jakoby duchem nepřítomná, pobledlá, má rozšířené zornice a zarudlé oči, má nezřetelnou výslovnost, zhoršenou koordinaci pohybů a bez zjevného důvodu se směje. Původní rozjařenost a poruchy vnímání pak přecházejí ve spánek. Vlivy na schopnosti k řízení se liší podle druhu vdechované látky. Podobné příznaky a vlivy má také, zpravidla neúmyslné, vdechování výparů, zejména benzinů. Tyto látky se mohou odpařovat do kabiny vozidla i z netěsnící palivové soustavy nebo špatně uzavřených nádrží a kanystrů a mohou vyvolat nebezpečné poruchy zdraví i ovlivnit schopnosti k řízení. Negativní vliv na osoby ve vozidlech může mít pochopitelně také vysoká koncentrace exhalací, např. z poškozeného výfuku. V těchto případech se jedná o neúmyslné vdechování látek, které do skupiny drog nepatří, ale mohou výrazně negativně ovlivnit činnost řidiče. Problémy vztahu řidič - motorové vozidlo V silničním provozu jsou oba subsystémy, řidič a vozidlo, ve velmi úzké vazbě, které společně utváří výsledek dopravního chování řidiče v silničním provozu. Jestliže hovoříme o chování řidiče, současně popisujeme chování motorového vozidla, které řidič ovládá. Jeho jednání tedy působí přes motorové vozidlo. Agresivní předjíždění, vjíždění do protisměru, jízda na červené světlo křižovatkou, prudké brždění, smyk, nepřiměřená rychlost jízdy, to vše způsobuje vozidlo, které je ovšem řízeno

8 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 331 nepřizpůsobivým řidičem. Vozidlo má na jednání řidiče nezanedbatelný vliv, působí na řidiče výraznou zpětnou vazbou prostřednictvím silného individuálního a emocionálního akcentu. Tím vytváří těsný vztah při ovlivňování a prohlubování charakteristických osobnostních rysů člověka v roli řidiče v daném vozidle a konkrétní dopravní situaci. Řidič tedy svým jednáním vnucuje motorovému vozidlu - stroji - svůj způsob chování a vozidlo jej více či méně provádí. Do tohoto vztahu však vstupuje ještě řada dalších faktorů. Především to je často nestejná úroveň řidiče a vozidla. Ta je hodnocena u řidiče jeho řidičskou praxí, řidičskými dovednostmi, věkem, zdravotním stavem, psychofyziologickou úrovní, aj. U vozidla se jedná o jeho technický stav, stáří vozidla, jízdní vlastnosti, výkon motoru, aj. Jestliže vztah řidiče a vozidla nepůsobí ve vzájemné rovnováze, může docházet k řadě dopravních situací, jejichž důvodem může být právě tato nevyrovnanost. Jako příklad takové situace můžeme uvést: rychlá jízda řidiče s roční řidičskou praxí a velmi výkonným vozidlem avšak se špatným technickým stavem podvozku a brzdové soustavy, rychlá jízda řidiče s dlouholetou řidičskou praxí, avšak s vysokým věkem (nad 70 let), se zhoršenou pohybovou schopností, s vysoce výkonným, novým vozidlem, s vynikajícími jízdními vlastnostmi, pomalá, nejistá jízda řidiče s malou řidičskou praxí na rychlém úseku pozemní komunikace (silnice pro motorová vozidla), s novým, výkonným vozidlem. Těchto několik případů demonstruje nevyváženost vztahu řidič-vozidlo. Tento vztah však neznamená, že nebezpečí v silničním provozu způsobuje pouze uvedená nerovnováha.vyrovnaný vztah řidič-vozidlo může působit kontraproduktivně. Jedním z těchto případů je nepřizpůsobivé dopravní chování, kdy je vztah mezi vozidlem a řidičem vyrovnaný. Jedná se o agresivní způsob jízdy zkušeného řidiče ve vazbě se špičkovým, novým vozidlem. Zde se velmi často jedná jak o výkonný sportovní automobil, tak i motocykl. V předloženém příspěvku jsme se ve zkratce snažili ukázat na nejdůležitější psychofyziologické vlastnosti řidiče v silničním provozu zejména na negativní účinky alkoholu a jiných psychotropních látek na bezpečné řízení motorového vozidla. Literatura [1] Hoskovec, J., Štikar,J. Přehled dopravní psychologie. 1.vyd. Praha: Universita Karlova 1995, s 72 [2] Medelská, V., Slamka, J.: Teória bezpečnosti a plynulosti v cestnej doprave, Akadémia PZ, Bratislava 1999, 178s. [3] Slamka,J. a kol.: Vademekum bezpečné jízdy ( rukopis připraven do tisku) Pardubice Recenzent: Ing. Tibor Kubjatko, PhD., Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog PhDr. Matúš Šucha, PhD. Katedra psychologie FF UP Olomouc Obsah 1. Definice a rozsah problému 2. Prevalence 3. Rizikové skupiny, situace (expozice) 4. Opatření

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Diplomová práce. Osnova hlavní body

Diplomová práce. Osnova hlavní body České vysoké učení technické v Praze Diplomová práce Vliv stárnutípopulace na ovládání automobilu (na aktivní bezpečnost) Martin Králíček 2 57 Osnova hlavní body Rešerše stavu problematiky (řidičů seniorů)

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky ( 125c odst. 1 písm. c)) Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky

Více

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách PhDr. Ing. Martin Pospíchal Univerzita Karlova, katedra psychologie Ústav aplikované psychologie ČR Motto a upozornění Obor psychologie pro dobrodruhy se snaží

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

KONCENTRACE ZA VOLANTEM

KONCENTRACE ZA VOLANTEM KONCENTRACE ZA VOLANTEM Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Dopravní statistiky EXPERTNÍ ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY www.expertas expertas.cz Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Zdroj Policie

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

Posouzení zdravotní způsobilosti u řidičů před vrácením řidičského oprávnění odebraného z důvodu řízením pod vlivem alkoholu a jiných drog

Posouzení zdravotní způsobilosti u řidičů před vrácením řidičského oprávnění odebraného z důvodu řízením pod vlivem alkoholu a jiných drog Posouzení zdravotní způsobilosti u řidičů před vrácením řidičského oprávnění odebraného z důvodu řízením pod vlivem alkoholu a jiných drog Matúš Šucha & Eva Maierová Matúš Šucha, Katedra psychologie FF

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů.

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo

Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Dotazník určený pro pacienty s diabetem, kteří řídí motorové vozidlo Vážený paciente, země, které jsou členy EU mají společné právní předpisy týkající se pacientů s diabetem, kteří jsou řidiči motorových

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti DOPRAVNÍ STUDIE Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti Dodavatel: společnost DOSIP Servis, s. r.o., se sídlem Okříšky, Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČ : 27720713,

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY. Informace o stavu bodového systému v České republice za II.Q 2008

PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY. Informace o stavu bodového systému v České republice za II.Q 2008 Informace o stavu bodového systému v České republice za II.Q 2008 PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice III.Q 2008

Informace o stavu bodového systému v České republice III.Q 2008 Informace o stavu bodového systému v České republice III.Q 2008 PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty. a jejich pozorování

Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty. a jejich pozorování Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty a jejich pozorování 1. Úvod Ing. Michal Turek Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava Nevyhnutelnou součástí silniční dopravy jsou povětrnostní

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Mag. Bettina Schützhofer

Mag. Bettina Schützhofer Dopravní psychologie v Rakousku 25.02.2014 Mag. Bettina Schützhofer Právní základ v Rakousku Zákon o řidičských průkazech Nařízení o zdraví 1997 (FSG-GV) GV) Zákon o řidičských průkazech Nařízení o doškolování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PODMÍNKY ZÁPOČTU minimálníúčast na cvičeních90% (cvičení si je možné nahradit s jinou skupinou) úkoly ze cvičení (zápočtový test)

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 3. ergonomická konference Brno 15. 5. 2008 2 Metodologický a terminologický systémový základ ergonomie (ČSN EN 614-1),

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více