PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS"

Transkript

1 324 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" PSYCHOFYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES DRIVERS Kamil PAVLÍČEK 1 - Zdeněk KOPECKÝ 2 - Juraj SLAMKA 3 Abstract: Psychological analyze of activity of driver road motor vehicle. Critical situations in road traffic. Evolutionary phases of driver and their actual changes. Influence of alcohol, drugs and the other habit forming substances to driving a vehicle and to traffic behaviour of driver. Problems of relation driver motor vehicle. Influence road traffic world to traffic driver s behaviour. Keywords: Psychological analyse of a driver, evolutionary phases of driver, influence of alcohol and drugs to driver, problems of relation driver motor vehicle Statistická zjištění o stavu dopravní nehodovosti dosti přesvědčivě prokazují, že v systému člověk - dopravní prostředek - silniční komunikace nejčastěji selhává lidský faktor. Na základě dlouhodobého statistického sledování lze s vysokým stupněm objektivity konstatovat, že z celkového počtu dopravních nehod zaviní řidič motorového vozidla přes 90 % všech nehod. Řidič, jako účastník silničního provozu, je tedy nejproblémovější a nejvíce selhávající faktor celého systému. Pro zkoumání člověka v roli řidiče při vzniku konfliktní dopravní situace s možným vyústěním do dopravní nehody má rozhodující roli jeho psychický stav a projev v rámci dopravního chování v konkrétní, neopakovatelné dopravní situaci. Bezpečné, vyrovnané dopravní chování řidiče je proto úzce závislé především na: výkonových možnostech člověka (na jeho dopravní způsobilosti), jeho temperamentních vlastnostech a míře zodpovědnosti v dopravních situacích, připravenosti pro tuto roli (získané znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti), duševních a tělesných předpokladech. Chybějící, nebo snížené výše uvedené předpoklady v kombinaci s konkrétní dopravní situací mohou potom výrazně snížit úroveň bezpečnosti řidičova dopravního chování a přímo vést ke vzniku kritické dopravní situace s možným nehodovým vyústěním. Psychologické aspekty dopravního chování řidiče Psychologický pohled na činnost řidiče, na jeho dopravní chování v silničním provozu budeme sledovat především na základě zjišťovaných příčin dopravních nehod, ať již hlavních, nebo dílčích. Vycházíme přitom ze skutečnosti, že řízení silničního motorového vozidla je komplexní úloha, která zahrnuje celou řadu aspektů, jakými jsou zejména senzomotorická koordinace, reakční doba, usuzování, pozornost, emoce, motivace i schopnost vytvářet dovednost prostřednictvím učení. Je třeba říci, že zejména při řešení vztahu řidiče ke kritické dopravní situaci ukončené dopravní nehodou musíme respektovat fungování vzájemné vazby všech tří hlavních subsystémů, tedy řidiče, vozidla a komunikace. Výchozím předpokladem hodnocení dopravního chování hraje řidičova psychika. V ní potom podstatnou roli představuje smyslové vnímání. Smyslové vnímání Je základním procesem orientace člověka v situaci, v našem případě tedy člověka v roli řidiče v dopravní situaci. 1 Phdr. Kamil Pavlíček, CSc, Policejní akademie Praha 2 JUDr. Václav Kopecký, Policejní akademie Praha 3 Doc.Ing. Juraj Slamka, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

2 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 325 Zrakové vnímání Zrakovým vnímáním, jež je pro řidiče nejpodstatnější, získává řidič rozhodující informace o dopravní situaci, o svém vozidle i o komunikaci po níž se pohybuje. Většinu podnětů přijímá právě zrakem. Pro bezpečnou jízdu je nutno nejen dobře vidět, ale také správně vyhodnotit to, co vidíme. Vedle řidičských zkušeností, které jsou důležitým předpokladem správného vyhodnocení viděného, je nezbytná i znalost možností oka jako smyslového orgánu. Oko má dvě oblasti s odlišnou rozlišovací schopností. Hovoříme o centrálním a periferním vidění: a) centrální (přímé) vidění má rozsah pouze několika stupňů při nejvyšší ostrosti. Lze si ho představit jako úzký, třístupňový kužel, který řidiči podává jasný a přesný obraz. Pro optimální využití centrálního vidění, je nutné aby řidič neustále měnil směr pohledu, udržoval oči "v pohybu". b) periferní (detekční, nebo také celkové) vidění zachycuje celkovou plochu mimo kuželového centrálního vidění. Oko má zde spíše charakter radarové obrazovky, neboť sice dobře zjišťuje pohyb předmětů v okolí, ale špatně rozlišuje detaily a barvy. Tato okolní plocha bývá rozmazaná a neostrá. Se zvyšováním rychlosti vozidla, např. z 35 km/h na 90 km/h se zúží úhel periferního vidění ze 100 na 40 stupňů. Sledování dopravní situace na značnou vzdálenost před vozidlem představuje jeho řízení s vědomím, že řidič zrakově vnímá co se děje minimálně 15 vteřin před současnou pozicí vozidla. Celá scéna dopravního prostředí a na ní se odehrávající dopravní situace, která se vztahuje k aktuální pozici vozidla, se nazývá velký obraz. Velmi důležitým problémem často končícím nárazem do vpředu jedoucího vozidla, tedy dopravní nehodou, je nedodržování bezpečného odstupu od vpředu jedoucích vozidel. Tento bezpečný odstup je důležitý zejména pro získání dostatečného prostoru pro nezbytné odpoutání očí od jejich zadních částí, aby pohled před ně a kolem nich umožnil řidiči získat velký obraz, tedy přehled o dopravní situaci do níž bude brzy vjíždět. Sluchové vnímání Sluchové vnímání umožňuje řidiči získávat takové informace, které by pomocí zraku získat nemohl, anebo nestačil. I toto vnímání, jeho výběrovost, je založeno na předchozí zkušenosti nebo odborné znalosti. Týká se to sluchových vjemů, které mají přímý vztah k bezpečnosti provozu. Novým fenoménem, jenž se objevuje v posledních letech, je používání autorádií a přehrávačů s výkonnými reproduktory zapnutými nad přípustnou hranici hlučnosti. Velmi nebezpečným jevem, který vylučuje řidiči vnímat důležité, často rozhodující sluchové vjemy, je používání přehrávače se sluchátky na uších během řízení vozidla. Hmatové a pohybové vnímání Při bezproblémové koordinované jízdě je automaticky akceptováno hmatové a pohybové vnímání - vjemy. Změna těchto vjemů, zejména tlakových, signalizuje změny v ovládání vozidla, jako je např. řízení, ovládání řadicí páky, spojky a brzdy. V případě rychlého podráždění pohybového receptoru je vnímání "vtlačeno" do mozkového centra a nutí zpětně vykonávat cílenou či chaotickou činnost při ovládání motorového vozidla. Pozornost a "nepozornost" Skutečnost, že vnímání je výběrově zaměřené, je vysvětlováno specifickou psychickou funkcí, která se nazývá pozornost a stojí v popředí charakteristiky duševní činnosti řidiče při řízení vozidla. Pozornost rozlišujeme na: spontánní (bezděčnou), úmyslnou, rozdělenou, distributivní. Pro konkrétní činnost řidiče je významná zejména pozornost úmyslná, vyplývající ze zadaných a akceptovaných úkolů, tedy ze skutečnosti že řídíme motorové vozidlo. Podmínky dobré koncentrace pozornosti: celkový tělesný stav, duševní stav a nálada,

3 326 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" zájem, očekávání, síla, velikost a trvání podnětů, změna a neobvyklost. Příčinami nízké koncentrace pozornosti jsou především: nadměrné zatěžování vnějšími podněty, snadné podléhání emocím, nedostatek volních a morálních vlastností, špatná psychosomatická kondice, nevhodné návyky. City, vůle, motivace a psychické stavy řidičů Poznávané věci nebo události hodnotíme jako příjemné - nepříjemné, dobré - špatné, atd. Prožíváme radosti i starosti, často oscilujeme mezi několika cíli, hledáme cesty ke zdolání překážek vedoucích k dosažení vytčeného cíle, někdy se nám daří, cítíme se spokojeně, radostně, s pocitem aktivity, jindy, po slabším výsledku, utlumeně, bez zájmu. Tyto psychické jevy označujeme termínem city nebo emoce. Projevují se jako: afekty - silné, velmi intenzívní citové prožívání s krátkým trváním, (prudká reakce na chybné, neočekávané, nebo agresivní jednání jiného účastníka silničního provozu), nálady - citový stav slabší intenzity s delším trváním, který často zásadním způsobem ovlivňuje řidičův styl a způsob jízdy (velmi důležitý citový stav před vznikem konfliktních situací a dopravních nehod); nálady významně ovlivňují pozornost a reakce, vášně - vysoce intenzívní dlouhodobé prožívání zaměřené na jistou činnost, nebo na dosažení jistého předmětu anebo uspokojení potřeb (motoristický sport, uspokojení z rychlé jízdy, dosažení rekordu, atd.). vyrovnané a bezpečné jízdy. Celkový psychický stav řidiče má dvojí podobu: kladný psychický stav - vyvolává odhodlání, nadšení, všeobecnou pohodu, dodává sílu, mobilizuje psychické procesy, zvyšuje kvalitu práce, tedy v převedení na konkrétní činnost řidiče zaručuje vysokou úroveň bezpečné jízdy, pochopitelně v rámci dosažené délky řidičské praxe a dovednostní úrovně určitého jedince, to vše spojeno s pozitivní motivací řízení vozidla, záporný psychický stav - snižuje a narušuje průběh psychických procesů a funkcí, negativně ovlivňuje výkonnost, vyvolává pasivitu, mohou dokonce vznikat i deprese. Řidič, který začne pociťovat alespoň dva z uvedených charakteristických znaků, musí zvážit, zda bude dále řídit motorové vozidlo. Únava při řízení vozidla Únava představuje pro bezpečnost jízdy velké nebezpečí. Bývá často viníkem dopravní nehody, jejíž uvedenou příčinou je například nedání přednosti v jízdě. Úzce souvisí s úrovní řidičovy pozornosti, tedy zejména s jejím poklesem. Ten je zpravidla důsledkem nástupu únavy. Ten probíhá zpočátku nepozorovaně a v první fázi nástupu nebývá zpravidla řidičem vnímán. Únava je zpravidla definována jako přirozený důsledek fyzické, psychické a emocionální zátěže řidičova organismu, navozená dlouhodobým prováděním určité činnosti, v tomto případě řízení vozidla. Projevuje se postupným ubýváním výkonnosti a přibýváním chyb ve výkonu. Z hlediska nebezpečných projevů lidského organismu při řízení vozidla, lze únavu rozdělit na: fyzickou únavu únavu nervových reflexů únavu duševní únavu smyslových orgánů Rozhodovací proces Rozhodování řidiče během jízdy vychází z informací o dané dopravní situaci. Je ovlivněno jeho znalostmi a velmi výrazně i předchozí zkušeností z řízení vozidla.

4 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 327 Řidič často z časových důvodů nemůže využít všech informací, které mu dopravní situace poskytuje. Svá rozhodnutí velmi často opírá pouze o několik, podle něho zásadních a nejdůležitějších informací, které si z nabízené škály vybere. Zkušený řidič zpravidla lépe, přesněji a rychleji zvolí pro svá správná rozhodnutí ty nejpodstatnější. V časové tísni, při nedostatku nebo chybném vyhodnocení potřebných informací, v neznámém dopravním prostředí, nebo při špatné psychofyziologické kondici řidiče, může docházet k nepřesným, nebo také zcela chybným rozhodnutím, které mohou být základem pro vývoj konfliktní situace, anebo vyústit až do dopravní nehody. Kritické dopravní situace v silničním provozu Jestliže hovoříme o kritické dopravní situaci, hovoříme o události v silničním provozu, při které nastává možnost vzniku dopravní nehody, ale nemusí k ní vždy dojít. Jestliže se jedná o kritickou situaci, která nastává při účasti dalších vozidel, hovoříme o silničním dopravním konfliktu [1]. Při tomto konfliktu nedochází k dopravní nehodě, neboť jeden nebo druhý ze zúčastněných řidičů nehodě aktivně zabrání. Dopravní konflikt je tedy "předvidatelnou situací", ve které se dva nebo více účastníků k sobě přiblíží v takovém prostoru a čase, že hrozí bezprostřední nebezpečí kolize, pokud jejich pohyb zůstane nezměněn. Hovoříme tedy o kritické dopravní situaci, která, pokud by dále pokračovala beze změny rychlosti i směru zúčastněných vozidel, mohla skončit vzájemným střetem, tedy dopravní nehodou. Tento druh konfliktu označujeme také termínem skoronehoda. Jako dopravní konflikt však nejsou chápány skoronehody při parkování vozidel, pouze jednoho vozidla v případě nezvládnutí řízení, např. smyku a konflikty mezi chodcem a vozidlem. Nezahrnujeme sem ani kritické situace vyplývající z porušení základních ustanovení pravidel silničního provozu. Obdobná situace existuje i při jízdě v jízdních pruzích. I tam se uplatňují pro snižování možnosti vzniku dopravní nehody určité zásady, jejichž dodržování je řidičům doporučováno. Vývojové fáze řidiče a jejich současné změny Každý řidič silničního motorového vozidla, budeme hovořit pouze o řidičích motorových vozidel, prochází ve svém řidičském období několika vývojovými etapami, které lze charakterizovat z řady hledisek. Prvním, je věk řidiče, další potom délka řidičské praxe a to nejdůležitější je beze sporu počet ujetých kilometrů. Tradiční dělení těchto vývojových skupin řidičů vychází tedy z délky řidičské praxe a je přímo vztahováno k úrovni jejich dopravní nehodovosti. Skupiny řidičů tedy z uvedených hledisek dělíme na : řidiče začátečníky, pokročilé řidiče, zkušené řidiče. U řidičů začátečníků se jedná o kritické období tzv. nehodového věku, který vrcholí kolem pátého roku praxe. V současném období je v řadě států, i u nás, vývoj statistiky dopravních nehod této skupiny neúprosný. Této skupině je připisována až 1/4 všech dopravních nehod v ročním cyklu. Proto je jí celosvětově věnována zvýšená pozornost a rovněž legislativní ochrana v podobě omezování nejvyšší dovolené rychlosti, zvýšený počet trestných bodů v bodovém systému některých států, nebo vydávání tzv. řidičských průkazů na zkoušku, zpravidla s dvouletou zkušební lhůtou. U skupiny pokročilých se jedná o období sestupné tendence nehodovosti, v němž však stále přetrvává její vysoké riziko, jež vychází ze základní motivace spočívající v přeceňování dosaženého řidičského umění. Uvedené vývojové rozdělení řidičů představuje určité schéma, které má ve skutečnosti řadu odlišných případů, pramenících zejména ze skutečnosti, že řidičská praxe u neprofesionálních řidičů často spočívá v držení řidičského průkazu, nikoli však v najetých kilometrech. Řidičská praxe je však objektivní u řidičů profesionálů, jejichž pracovní činnost, tedy řízení vozidla, je dokumentováno tachografovým záznamem. Nejezdící držitel řidičského oprávnění často praxi dohání v pozdějším věku, nebo praxi z různých důvodu naopak přeruší a držení řidičského průkazu nenaplní odjetými kilometry.

5 328 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" Vlyv alkoholu a léků na řízení vozidla. Vliv alkoholu, drog a ostatních návykových látek na řízení vozidla a na dopravní chování řidiče podle zákona jsou alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření negativní jevy způsobující značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby, jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky. Alkohol Alkoholy jsou organické sloučeniny z nichž nejznámější jsou methanol (methylalkohol) a ethanol (ethylakohol). Organismus člověka, i když nikdy v životě nepožil alkohol, obsahuje měřitelné množství látek podobných vlastností. Množství těchto látek je však tak malé (cca 0,03-0,05 g/kg) takže nejen nemá vliv na schopnosti člověka ke složitější činnosti jako je řízení, ale není ani orientační dechovou zkouškou zjistitelné. Obecně lze vliv alkoholu v organismu hodnotit následovně: 1-1,5 g/kg - lehký stupeň opilosti, 1,5-2 g/kg - střední stupeň opilosti, 2-3 g/kg - těžký stupeň opilosti, více než 3 g/kg akutní otrava alkoholem. Na schopnosti k řízení motorového vozidla působí požitý alkohol vesměs negativně. Již množství 0,2 g/kg alkoholu v krvi nepříznivě ovlivňuje pozorovací schopnosti a prodlužuje reakční dobu řidiče a při překročení 0,3 g/kg se začínají projevovat poruchy ve vnímání pohybujících se předmětů, především v hodnocení rychlosti a odhadu vzdálenosti. Z průzkumů vyplynulo, že pravděpodobnost vzniku dopravní nehody narůstá úměrně s množstvím alkoholu v organismu a to při 0,3 až 1,0 g/kg alkoholu v krvi 7krát, při 1,0 až 1,5 g/kg 31krát a při více než 1,5 g/kg 128krát. Zcela nevypočitatelné jsou reakce lidského organismu na souběžné požití léků, nebo dokonce drog a alkoholu. Účinky těchto látek se pak zpravidla nesčítají, ale násobí. Pro účely přestupkového nebo trestního řízení provádí výpočet příslušný znalec. Pro vlastní potřebu si může každý z množství vypitého nápoje a obsahu alkoholu v něm vypočítat přibližné množství alkoholu v organismu ( v g/kg) podle vzorce: g/kg alkoholu= ( ) tělesná váha v kg 0,7 ( muž) nebo 0,6 ( žena) mnozství nápoje v decilitrech procento alkoholu v nápoji 0,8 Při vypití alkoholických nápojů s různým procentem alkoholu (např. pivo + rum) je třeba množství alkoholu u každého nápoje (hodnota v závorce) vypočítat zvlášť a sečíst. Dělením vypočteného množství alkoholu (v g/kg) hodnotou, kterou lidský organismus odbourá za hodinu (tedy 0,12-0,18), lze zjistit přibližnou dobu, po které je pravděpodobně možné znovu řídit motorové vozidlo. Pro jistotu je lépe počítat se spodní hodnotou odbourávání alkoholu, tedy 0,12, nebo raději pouze 0,10. Léky a drogy Situace u léků je poněkud složitější, neboť různé léky, i když slouží k léčbě stejných nemocí, se mohou lišit obsahem účinných látek, případně mohou mít zcela jiné složení. Každý také může na stejný lék reagovat poněkud odlišně. Vliv některých skupin léků na schopnosti k řízení: Léky proti bolestem (analgetika) Mohou vyvolat pocit rozjařenosti a snížení schopnosti hodnotit objektivně svoje jednání. Mnohá analgetika obsahují k zesílení účinku i hypnotika. Jako jedny z nejužívanějších léků se mnohdy volně prodávají a jejich užívání proto není kontrolováno. Vyvolávají euforii, ospalost a netečnost. Léky proti dušnosti (antiastmatika) Obsahují někdy barbituráty, případně efedrin, který může způsobit euforii, bušení srdce, v kombinaci s kofeinem neklid, pocit nevolnosti atd. Po odeznění účinku efedrinu následuje fáze útlumu, tedy opět pro řízení nebezpečný stav.

6 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 329 Tlumivé léky Se užívají nejčastěji ve formě tabletek, dražé a to jak na uklidnění, tak na spaní nebo proti bolestem. Na schopnosti k řízení mají podobné účinky jako alkohol, zejména neartikulovanou řečí, poruchami myšlení, orientace a úsudku, snížením bdělosti až ospalostí a prodloužením reakčního času. Dlouhodobé užívání vede k duševní i tělesné závislosti, k nechutenství, nepříznivému ovlivnění paměti. Uklidňující prostředky (sedativa) Snižují bdělost, prodlužují reakční dobu, mohou vyvolávat bezstarostnost, zvyšují únavu a mohou vést též k poklesu výkonu. Prostředky na spaní (hypnotika) Působí tlumivě na centrální nervovou soustavu, snižují úroveň bdělost. V menších dávkách působí jako uklidňující, ve větších dávkách jako uspávací prostředky. Prostředky užívané proti depresím, úzkostným stavům, neurózám apod. Vyvolávají především poruchy soustředění, při vyšších dávkách ospalost, pocit lhostejnosti a únavu. Mohou také narušit motorickou koordinaci. Léky proti různým alergickým projevům (antihistaminika a antivomitika) Jsou užívané i při nevolnostech, například při jízdě dopravními prostředky. Protože obsahují také uklidňující látky, mají nepříznivé vedlejší účinky jako sedativa. Léky proti vysokému krevnímu tlaku (hypertenzi) Mohou při předávkování vyvolat náhlé selhání krevního oběhu s poruchou vědomí. Nebezpečí pro řidiče spočívá také v tom, že vyvolávají ospalost. Jejich nepříznivé účinky se mohou při opakovaných dávkách kumulovat. Léky ovlivňující zrak Porušují zrakovou ostrost, vyvolávají dlouhodobé rozšíření zornic a tím i vyšší možnost oslnění řidiče a pomalejší adaptaci zraku po něm. Prostředky k místnímu znecitlivění Např. v zubním lékařství, eventuálně při drobných chirurgických zákrocích. Účinek těchto léčiv není však pouze místní, mohou mít za následek i celkový útlum nebo nečekané alergické reakce. Proto mnohdy může být jízda autem od zubního lékaře nebezpečná. Léky stimulující centrální nervovou soustavu Již v malých dávkách mohou potlačit pocit únavy a zvýšit bdělost (např. káva nebo čaj), naopak vyšší dávky mohou vyvolávat euforii a snížení opatrnosti. Vyšší koncentrace stimulujících látek se vyskytují obvykle v podobě léků, extrémní pak v podobě drog (kokain, pervitin, efedrin aj.). Po odeznění hlavního účinku nastává fáze útlumu, deprese a ospalost, což znemožňuje bezpečné řízení vozidla. Vliv drog na schopnosti k řízení vozidla Nejprve se podívejme na látky, které jsou veřejností i právními předpisy víceméně tolerovány a jejich užívání (kromě některých omezení kouření) není nijak omezováno. Tabák Jedinou návykovou látkou v tabáku je nikotin, mezi další škodliviny patří např. dehty z tabákového kouře, které nejsou návykové, ale zvyšují riziko rakoviny. Tabák patří také k tzv. průchozím drogám, což jsou návykové látky jako alkohol, tabák a marihuana, které zvyšují riziko problémů způsobených jinými drogami. Kofein Patří mezi stimulanty, což jsou drogy, které uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii. Patří sem vedle kofeinu a čaje také kokain, amfetaminy, metamfetamin, fenmetrazin, metylfenidát a další. Také mnoho léků se používá jako stimulanty. Je obsažený v mnoha potravinách, nejvíce asi v kávě a fermentovaném čaji (šálek obsahuje mg kofeinu), zeleném čaji (30-70 mg), cole 0.3l (30-45 mg), v tzv. energetických nápojích (např. Semtex 50 mg v 0.3 l) v čokoládě i kakau. Požitý v kávě působí v několika minutách, v čaji pomaleji.

7 330 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" Opiáty Může se jednat o prášek (heroin), tablety (např. kodein), ampule, hnědavou tekutinu ("braun" připravovaný z kodeinu). Je jednou z drog u kterých hrozí předávkování a může rychle vyvolat duševní i tělesnou závislost, spojenou se ztrátou zájmu o cokoliv kromě zájmu o drogu. Po dobu desítek minut až hodin působí tlumivě, prodlužují reakční čas. Jejich škodlivé užívání v silničním provozu není patrně příliš časté. Některé látky této třídy (nejčastěji kodein) jsou součástí i poměrně běžně užívaných léků (zvláště nebezpečná je kombinace opiátů a alkoholu). Konopí Požívá se v podobě sušených částí rostlin (marihuana), nebo jako usušená pryskyřice (hašiš). Obsahuje o polovinu více rakovinotvorných látek než tabák, se kterým se často míchá. Příznaky ovlivnění jsou zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, nezájem o okolí. Schopnost řídit je zhoršena na 10 i více hodin. Pokusy byl např. prokázán negativní vliv na schopnosti pilotů k řízení letadel až 24 hodin po vykouření jedné marihuanové cigarety. Droga prodlužuje reakční dobu a ovlivňuje krátkodobou paměť. Dlouhodobější požívání vede ke kolísání nálad a zhoršení schopnosti soustředění. Metamfetamin (pervitin) a amfetamin Příznaky ovlivnění: zrychlený tep, rozšířené zornice, halucinace, neklid, podrážděnost, vzrušení, třes, zrychlená mluva, po odeznění účinku drogy útlum, spavost a deprese. Tyto látky vyvolávají často nekoordinované pohyby, podrážděnost, podezíravost a úzkost, pocity pronásledování a mohou proto být příčinou agresivního jednání. Ovlivněný vnímá neexistující osoby, může jednat nesmyslně a být nebezpečný sobě i ostatním. Kokain Množství této stimulační látky, které ovlivňuje schopnosti k řízení je velmi individuální. Velmi nebezpečná může být především nadměrná sebedůvěra pod vlivem drogy. Kokain má nejprve povzbuzující a následně tlumivý účinek. V období útlumu má ovlivněná osoba zpomalené reakce až do usnutí za volantem. Dlouhodobější užívání přináší riziko duševních poruch, které vylučují bezpečné řízení. Látky vyvolávající halucinace Jedna z nejúčinnějších látek, požívaná nejčastěji vložením papírků napuštěných drogou, do úst. Již nepatrné dávky zhoršují sebeovládání a schopnost rozhodování, poruchy vnímání i schopnost kontaktu s realitou, halucinace. Někdy se ovlivněná osoba chová nepřiměřeně až nebezpečně vůči sobě i druhým. Halucinace prakticky zcela vylučují bezpečné řízení vozidla. LSD a obdobné látky působí v organismu 12 i více hodin. Organická rozpouštědla Do organismu se tyto těkavé látky dostávají vdechováním výparů čisticích prostředků, ředidel, lepidel apod. Z dechu i oděvu ovlivněné osoby je cítit zápach chemikálií, které osoba inhalovala. Osoba je jakoby duchem nepřítomná, pobledlá, má rozšířené zornice a zarudlé oči, má nezřetelnou výslovnost, zhoršenou koordinaci pohybů a bez zjevného důvodu se směje. Původní rozjařenost a poruchy vnímání pak přecházejí ve spánek. Vlivy na schopnosti k řízení se liší podle druhu vdechované látky. Podobné příznaky a vlivy má také, zpravidla neúmyslné, vdechování výparů, zejména benzinů. Tyto látky se mohou odpařovat do kabiny vozidla i z netěsnící palivové soustavy nebo špatně uzavřených nádrží a kanystrů a mohou vyvolat nebezpečné poruchy zdraví i ovlivnit schopnosti k řízení. Negativní vliv na osoby ve vozidlech může mít pochopitelně také vysoká koncentrace exhalací, např. z poškozeného výfuku. V těchto případech se jedná o neúmyslné vdechování látek, které do skupiny drog nepatří, ale mohou výrazně negativně ovlivnit činnost řidiče. Problémy vztahu řidič - motorové vozidlo V silničním provozu jsou oba subsystémy, řidič a vozidlo, ve velmi úzké vazbě, které společně utváří výsledek dopravního chování řidiče v silničním provozu. Jestliže hovoříme o chování řidiče, současně popisujeme chování motorového vozidla, které řidič ovládá. Jeho jednání tedy působí přes motorové vozidlo. Agresivní předjíždění, vjíždění do protisměru, jízda na červené světlo křižovatkou, prudké brždění, smyk, nepřiměřená rychlost jízdy, to vše způsobuje vozidlo, které je ovšem řízeno

8 Proceedings of the Conference "Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT 2005" 331 nepřizpůsobivým řidičem. Vozidlo má na jednání řidiče nezanedbatelný vliv, působí na řidiče výraznou zpětnou vazbou prostřednictvím silného individuálního a emocionálního akcentu. Tím vytváří těsný vztah při ovlivňování a prohlubování charakteristických osobnostních rysů člověka v roli řidiče v daném vozidle a konkrétní dopravní situaci. Řidič tedy svým jednáním vnucuje motorovému vozidlu - stroji - svůj způsob chování a vozidlo jej více či méně provádí. Do tohoto vztahu však vstupuje ještě řada dalších faktorů. Především to je často nestejná úroveň řidiče a vozidla. Ta je hodnocena u řidiče jeho řidičskou praxí, řidičskými dovednostmi, věkem, zdravotním stavem, psychofyziologickou úrovní, aj. U vozidla se jedná o jeho technický stav, stáří vozidla, jízdní vlastnosti, výkon motoru, aj. Jestliže vztah řidiče a vozidla nepůsobí ve vzájemné rovnováze, může docházet k řadě dopravních situací, jejichž důvodem může být právě tato nevyrovnanost. Jako příklad takové situace můžeme uvést: rychlá jízda řidiče s roční řidičskou praxí a velmi výkonným vozidlem avšak se špatným technickým stavem podvozku a brzdové soustavy, rychlá jízda řidiče s dlouholetou řidičskou praxí, avšak s vysokým věkem (nad 70 let), se zhoršenou pohybovou schopností, s vysoce výkonným, novým vozidlem, s vynikajícími jízdními vlastnostmi, pomalá, nejistá jízda řidiče s malou řidičskou praxí na rychlém úseku pozemní komunikace (silnice pro motorová vozidla), s novým, výkonným vozidlem. Těchto několik případů demonstruje nevyváženost vztahu řidič-vozidlo. Tento vztah však neznamená, že nebezpečí v silničním provozu způsobuje pouze uvedená nerovnováha.vyrovnaný vztah řidič-vozidlo může působit kontraproduktivně. Jedním z těchto případů je nepřizpůsobivé dopravní chování, kdy je vztah mezi vozidlem a řidičem vyrovnaný. Jedná se o agresivní způsob jízdy zkušeného řidiče ve vazbě se špičkovým, novým vozidlem. Zde se velmi často jedná jak o výkonný sportovní automobil, tak i motocykl. V předloženém příspěvku jsme se ve zkratce snažili ukázat na nejdůležitější psychofyziologické vlastnosti řidiče v silničním provozu zejména na negativní účinky alkoholu a jiných psychotropních látek na bezpečné řízení motorového vozidla. Literatura [1] Hoskovec, J., Štikar,J. Přehled dopravní psychologie. 1.vyd. Praha: Universita Karlova 1995, s 72 [2] Medelská, V., Slamka, J.: Teória bezpečnosti a plynulosti v cestnej doprave, Akadémia PZ, Bratislava 1999, 178s. [3] Slamka,J. a kol.: Vademekum bezpečné jízdy ( rukopis připraven do tisku) Pardubice Recenzent: Ing. Tibor Kubjatko, PhD., Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Diplomová práce. Osnova hlavní body

Diplomová práce. Osnova hlavní body České vysoké učení technické v Praze Diplomová práce Vliv stárnutípopulace na ovládání automobilu (na aktivní bezpečnost) Martin Králíček 2 57 Osnova hlavní body Rešerše stavu problematiky (řidičů seniorů)

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH K612TEPR Ústav dopravních systémů TEORIE PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PODMÍNKY ZÁPOČTU minimálníúčast na cvičeních90% (cvičení si je možné nahradit s jinou skupinou) úkoly ze cvičení (zápočtový test)

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz

Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz Konference Fleet Management 2011 Robert Kotál & Vlasta Rehnová, Dopravní akademie a.s. www. Robert Kotál & Vlasta Rehnová / DA a.s. 28.4.2011 1 Rok 2010 Řidič mot. vozidla Jiný účastník Závada komunikace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Konference Fleet Management 2010 Robert Kotál,, Dopravn, Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz akademie.cz 1 Zdroj: Policie ČR 2 je z největší části ovlivněna jejími řidiči. Ideální je nechat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Zásady osvětlování pozemních komunikací & bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Cherchez l œil Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 2 Za vším hledej oko Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 3 Za vším hledej oko

Více

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR Jindřich Frič, Josef Mikulík Již v roce 1872 byl v Anglii přijat zákon, který uváděl uvěznění jako možný trest pro toho,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

Mladí řidiči psychologické charakteristiky

Mladí řidiči psychologické charakteristiky Mladí řidiči psychologické charakteristiky PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova@seznam.cz Dopravní chování Styl řízení mladších řidičů charakterizuje nižší odpovědnost

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více