Roger Scruton. Academia, Praha, 2002 preklad: Klára Cabalková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roger Scruton. Academia, Praha, 2002 preklad: Klára Cabalková"

Transkript

1 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 1 Roger Scruton Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře Academia, Praha, 2002 preklad: Klára Cabalková 7 (...) kultura má náboˇzenské kořeny a náboˇzenský význam. To samozřejmě neznamená, ˇze jen věřící člověk můˇze být kulturní. Znamená to však, ˇze význam kulturnosti nelze plně vysvětlit bez odkazů na povahu a význam náboˇzenství. 10 Kmeny (...) v moderním světě podobně jako většina tradičních společností mizejí. Obyčeje, zvyky, slavnosti, rituály a věrouky jsou proměnlivé a polovičaté, staly se odrazem naší prchavé a vykořenené existence, závislé (stejně jako my sami) na moderních objevech. Navzdory tomu všemu a přes všechny vymoˇzenosti a zařízení, usnadňující práci, díky nimˇz jsou ostatní lidé čím dál tím více postradatelní, jsou obyvatelé moderních měst společenskými tvory toutéˇz měrou jako příslušníci tradičních kmenů. Nemají klid, dokud si nevytvoří společenskou identitu, podobu pro okolní svět, která jim tím, ˇze je takto představuje ostatním, poskytuje jistotu v ně samé. Moderní ˇzivot je plný tohoto hledání identity. Pojem je to sice nestálý a můˇze se proměnit i několikrát za ˇzivot, někdy třeba i dvakrát do roka, přesto však má mnoho společného s vazbami příslušníka kmene na sdílenou kulturu. Rozvíjení identity je, vyjádřeno existencialistickým žargonem, modus bytí-pro-druhé, nárokování místa ve veřejné sféře. Je dáno výběrem, vkusem a volným časem jedince, živí se populárním uměním a zábavou; nejobecněji řečeno, je výkonem představivosti. 12 Moderní člověk se můˇze nechat okouzlit lidovými kroji, lidovými tanci a slavnostmi, ale svou identitu jejich prostřednictvím jiˇz nenachází coˇz, řečeno jinými slovy, znamená, ˇze lidová kultura je mrtvá. 15 Rituál obestírá svatost toho, co sám vytváří. Jeho slova a gesta jsou archaická, tajuplná a o to závaˇznější, ˇze nám byla předána bez vysvětlení. Rituálem k nám promlouvá hlas předků, a ten, kdo se pokusí konání u oltáře změnit nebo překroutit, dopustí se jednoznačně svatokrádeˇze: svého boha přetvoří, a tím jej znesvětí. 16 K náboˇzenství neoddělitelně patří příběhy o boˇzstvech a přízracích, které putují světem a jeví neobyčejný zájem o naše zdejší konání. Na rozdíl od teologických náboˇzenských doktrín nám však neposkytují odpověd na etické otázky nedokáˇzí vysvětlit příčinu ani cíl naší existence. Někdy mohou odpovědi naznačovat, proto si je však lidé nepamatují a necení. Mýtus svět oživuje, promítá do přírodních procesů záměry a touhy, a činí tak z přirozeného nadpřirozené. V mýtu čelíme příběhu, který po nás ˇzádá, abychom mu uvěřili, aniˇz bychom věřili v jeho pravdivost; je metaforou, kterou opakujeme v čistém jazyce našich vlastních emocí. (...) V mýtu přichází ke slovu zvláštní způsob myšlení: zrcadlení vědomí, které ono vědomí smísením s řádem světa zároveň vyjasňuje. 16 Posvátné obřady a zvyky jsou v jistém smyslu pedantské. Jejich smysl a síla spočívají v jejich přesném provedení. Stejně jako čarodějné formule (jimˇz se velmi podobají) musí být provedeny do slova a do písmene, bez chyb, jak to předpisují zvyklosti. Samozřejmě můˇze dojít k chybě, aby to byla opravdu chyba, a ne novota, nebot samovolné vnášení novot s sebou nese riziko nařčení ze svatokrádeže. Rozdíl mezi správným dodrˇzením tradic a svatokrádeˇzí můˇze být tak nepatrný, ˇze je pro nezasvěceného téměř nepostřehnutelný za příklad nám můˇze poslouˇzit spor, zda se má znamení kříˇze dělat dvěma či třemi prsty, který způsobil rozdělení ruské pravoslavní církve. 17 (...) stačí, aby člověk udělal malou chybu ve svých úvahách, a bude za to nazván kacířem a čeká jej hrozný trest, s tímto označením související. V náboˇzenské víře a praxi nejsou rozhodující velké rozdíly, ale právě ty nejmenší. Čím blíˇze je mi druhý ve svých náboˇzenských názorech, tím více se pohoršuji nad chybami, které nás rozdělují. Povýšený odstup libanonského šíita od jeho křest anského souseda se v ˇzádném případě nemůˇze měřit s nenávistí, jiˇz pocit uje vůči svému sunnitskému rivalovi, a nechut, s níˇz kalvinista vnímá ateistu v moderním svět, má jen málokdy tutéˇz sílu, s jakou odsuzuje katolíckou církev. Také v sekulárních náboˇzenstvích současnosti pohlcuje velkou část energie kaˇzdé církve strach z kacířství vezměme si jen neustálý boj komunistické církve proti odklonu od

2 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 2 doktríny, oportunismu, trockismu, revizionismu a dalším směrům. Tyto a podobné spory můžeme sledovat s pobavením jen z bezpečné vzdálenosti. Pro ty, kdo se pohybují v blízkosti pravého náboženství, představuje svět zásadní a znepokojivou volbu mezi absolutním bezpečím ortodoxního vyznání a morálním nebezpečím jeho popření z nitra jeho výsostního území. Kacířství a svatokrádeˇz jsou nebezpečné, protoˇze ohrozují samo společenství; naprostí přesnost náboˇzenského obřadu je znamením, ˇze náboˇzenství není jen myšlenkový systém, ale zároveň kritérium sounáleˇzitosti se společenstvím. 18 (...) tím, ˇze [kmen] uctívá mrtvé, uznává své závazky vůči nim a povaˇzuje je za součást společenství (byt součást, jeˇz se proměnila ), nabývá kmen identity a jistoty vlastního zachování napříč generacemi. Kult předků je vcelku nejjistějším důvodem k obětování a připravenosti zemřít, na nichˇz závisí budoucnost celého společenství. Ruku v ruce s ním jde péče o potomky a potomky potomků, kteří přicházejí na svět coby posvátné pouto se zesnulými. Znesvěcení hrobu je z tohoto důvodu výsostním příkladem svatokrádeˇze, stejně jako kaˇzdý další srovnatelný projev neúcty k mrtvým. 19 Posvátné jsou ty věci, v nichˇz přebývá duch společenství, a v nichˇz je v sázce náš osud, stejně jako je v sázce například v sexuálních vztazích, ve vztazích k dětem a rodičům, v rituálech sounáleˇzitosti a iniciace, jejichˇz prostřednictvím se vytváří první osoba mnoˇzného čísla my. Novověká sexuální revoluce zbavila pohlavní styk jeho tajuplnosti. Sex byl vyňat z říše posvátného, stal se mou záležitostí, do níž nám už nic není. 20 Péče o mrtvé a o nenarozené jdou ruka v ruce. 21 Antropologové studují společenství z vnější perspektivy. Vysvětlují jejich zvyky slovy, která by ony samy nikdy nepouˇzily, nebot danou situaci vidí zevnitř, z pohledu člena společenství. Pro hostujícího antropologa, který pozoruje rituály a zvyky kmene, má úcta k mrtvým jasnou funkci: zajišt ování celé řady výhod pro ˇzivé. Členu kmene však o tyto výhody v ˇzádném případě nejde. Uctívá mrtvé, protoˇze jim úcta náleˇzí; o budoucnosti sebe sama či ostatních v tu chvíli neuvaˇzuje. Kdyby přijal stanovisko antropologa, stal by se člen kmene hrozbou pro týˇz řád, který se snaˇzí ochránit. Otevřel by tak totiˇz dveře pochybnostem o sobě samém i o svých bliˇzních. Zboˇznost je prostředkem pro vytvoření společenské jednoty pouze tehdy, není-li s ní zacházeno jako s prostředkem. Význam zboˇznosti je naplněn, kdyˇz lidé dělají, co zboˇznost vyˇzaduje, ovšem jen tehdy, činí-li tak pouze proto, ˇze to vyˇzaduje zboˇznost. 21 Dnešní člověk touží někam náležet, jenomže k danému společenství vskutku náležejí jen ti, kteří po pocitu sounáležitosti netouží, kteří si ho ani pořádně neuvědomují, kteří jsou do něj natolik ponořeni, že je pro ně vepsán do tváře samotné přírody. 23 Žádný antropolog, pozorující společenství se zakořeněnými náboženskými principy, by jistě nechtěl připravit daný kmen o jeho posvátné rituály. Touhu zničit víru druhých mohou pocit ovat jen ti, kteří v ní sami vyrostli, a poté ji ztratili. Pro antropologa je náboˇzenství hlavní oporou kultury, potaˇzmo tedy zárukou spoečenského vědění. 25 Obřady a zvyky sdílené kultury překlenují propast mezi pocitem a činem: sdělují lidem, co mají dělat, a to právě v oněch situacích, ve kterých se ke slovu dostává etické nazírání v situacích, ve kterých jsou pravými motivy láska, zármutek či pomsta, ve kterých stojíme proti sobě duše proti duši. Tyto obřady a zvyky jsou vytvářeny společností a společností podporovány, a proto legitimizují nejen činy, ale i pocity, které se jimi manifestují. Pocit ovat zásadní emoce je vˇzdy snazší, kdyˇz to tak společnost očekává, a je to ještě snazší, jsme-li vybaveni celým repertoárem uznávaných gest, s jejiˇz pomocí si můˇzeme připravit choreografii našeho neštěstí, a tím si v něm sjednat pořádek. 26 Společenství, které přeˇzilo své bohy, má celkem tři moˇznosti. Můˇze si k etickému ˇzivotu najít světskou cestu. Nebo můˇze vyšší emoce předstírat a ve skutečnosti ˇzít bez nich. Nebo můˇze přestat předstírat, a tak upadnout, jak to nazval Burke, do prachu a prášku individualismu. Moˇznosti jsou to dost nepříjemné a zbytek knihy obhajuje první z nich cestu vysoké kultury, která nám říká, abychom ˇzili tak, jako by naše ˇzivoty měly věčný význam. 27 Vědění je tří různých druhů: vědění že, vědění jak a vědění co. Vím, ˇze uran je radioaktivní; vím, jak se jezdí na kole; a občas vím, co dělat, co říct nebo co cítit. První typ vědění představuje informace (a jeho systematickou podobou

3 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 3 je věda), druhý typ představuje dovednost a třetí cnost. V opačném pořadí odpovídají třem hybatelům rozumového života: účelům, prostředkům a faktům. 27 Aristoteles tvrdil, že k tomu abychom věd ěli, co máme činit, je třeba správného usuzování (orthos logos), zároveň však také správného cítění. Cnostný člověk ví, co má cítit, to znamená cítit to, co daná situace vyžaduje, prožívat správný cit na základě správného podnětu, při správné příležitosti a ve správné míře. Takovouto znalost si klade za cíl mravní vzdělávání; jde tedy o vzdělávání pocitů. Ctnost řeckého hrdiny odpovídá jeho citové jistotě, a tato jistota je darem kultury a vyššího nazírání, které kultura umoˇzňuje. Kultura zasazuje jedince do kontextu skupiny, poskytuje mu rituální výrazivo a cestu ke kolektivnímu vyjádření, v myšlenkách ho spojuje s nenarozenými a mrtvými, prostupuje jeho uvaˇzování ideami posvátnosti a svatokrádeˇze, a tím vším hrdinovi umoˇzňuje jisté a upřímné vyjádření citů, jehoˇz si společenský ˇzivot ˇzádá. Sdílená kultura mu říká, jak a co má cítit, a tím pozvedá jeho ˇzivot do etické sféry, kde pak všechny jeho činy prostoupí myšlenka na následný soud. 28 (...) pocit neexistuje v sobě a ze sebe, v jakémsi subjektivním prostředí, jak si mnozí namlouváme a sami sebe přesvědčujeme o pravém opaku: ˇze jsme samými vzory citlivosti, které však jakási náhoda připravila o prostředky, jimiˇz by ji projevili. Pocit existuje jen tehdy, najde-li si objektivní podobu ve slovech, v gestech, plánech a úmyslech. 30 Vysoká kultura Athén se soustřed ovala kolem divadla, konkrétně kolem tragédie, která byla dramatizací a prohloubením náboˇzenské zkušenosti. Představení bývalo náboˇzenským svátkem a v mnoha tragédiích se opakuje (v proměnlivé a bolestiplné podobě) ústřední drama víry drama jedince, který spáchá zločin proti víře, upadne proto v nemilost a je tím vydělen ze společenství. Také catharsis (jak ji popsal Aristoteles), kterou přinese aˇz hrdinova smrt, je náboženským citem představuje obnovené společenství, do něhož je chybující hrdina skrze svou smrt a proměnu přijat zpět. Děj mnohých řeckých tragédií lze nejlépe pochopit, vnímáme-li je z hlediska náboženského archetypu víry tím se totiž vysvětlí podivný klid, který vzejde za všech těch povinných vražd. 31 Když se cesty umění a náboženství začnou rozcházet jak je tomu v Evropě od období renesance bývá to obvykle tím, že náboženství zachvátil zmatek nebo úpadek. Když jsou umění a náboženství zdravé, jsou naprosto nerozlučné. 31 Univerzální náboˇzenství jsou právě ta, jejichˇz boˇzstva nesídlí v sochách či chrámech, ale v textech (...). Text v sobě nese univerzálnost myšlení, osvobozuje se ze zajetí místa a času a obrací se na všechny, kdo umˇjí číst nebo aspoň slyší. 32 Místní svatyně samozřejmě můˇze být posvátná, avšak pouze jako příklad boˇzího navštívení. Základním zdrojem posvátnosti se stává všeobecně platný obřad, jenž může být proveden na kterémkoliv z posvěcených míst. Nejvyšší posvátnost však nemají místa, nýbrž časy hodiny modliteb, jak je tomu v muslimské víře, náboženské svátky a dny povinností u křest anů a židů. 32 Obřady jsou prodchnuty myšlenkami, jejich slova jsou posvátná a neměnná, změnit je může jen nejvyšší církevní autorita, která byla zplnomocněna, aby hovořila za samotného boha. Proto také všechny významné liturgie promlouvají některým ze starobylých jazyků nebo alespoň ve starých jazykových obratech. Uprostřed vší změny musí zůstat neměnné, jako hlas boˇzí. 32 Pro věřícího jsou změny v liturgii velmi významné, nebot jsou zároveň změnami v zakoušení Boha. Proto tedy dohady, zda se má používat Sbírka společných modliteb či Tridentská mše, nejsou je spory o pouhou formu. Tvrdit, že obřad je jen otázkou formy, znamená vlastně navrhovat oddělení formy a obsahu, které pak má za následek smrt (smrt zavrˇzením) pravé sdílené kultury. 33 Každý text, jenž je věčný, nezměnitelný a jenž je výrazem neměnné boží vůle, si žádá komentáře. S postupem času se proto pouˇzívání svatých slov čím dál tím víc zatemňuje, je prodchnuto mnoha rozpory a poskvrněno okolnostmi. Díky jejich starobylé podstatě o nich není moˇzné nijak pochybovat, z téhoˇz důvodu se to však kolem nich otázkami jen rojí. Proto je součástí kaˇzdé kultury zaloˇzené na posvátných textech umění interpretace, tedy hermeneutika. Lidé čím dál tím více potřebují prostředníka, který jim však neubere na jejich absolutní závaznosti.

4 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 4 34 Mladí lidé, kteří jsou vychováváni bez posvátného textu, nemohou později pochopit, ˇze tajemství ˇzivota můˇze skrývat něco tak neˇzivého, jako je kniha zvláště pak kniha, napsaná před tisíci let, a ještě ke všemu jazykem, jímˇz se dnes uˇz nemluví. 43 Kaˇzdou kulturu lze nahlíˇzet bud zevnitř nebo zvenku jako příslušník kmene nebo jako antropolog. 44 Usilování univerzalistické kultury, oproštěné od místa a času, zrodilo nový druh osamocenosti. Každé společenství je závislé na síle, již Burke nazývá předsudkem; společenství je ve své podstatě místní, vázané místem, dějinami, jazykem a sdílenou kulturou. Osvícenský individualista se těchto věcí vzdává, a proto čím dál tím víc ˇzije cizinec mezi cizinci, pohlcovaný bezmocnou touhou po poutech, která jeho vlastní chladné myšlení zničilo. 45 (...) není cesty nazpět, (...) musíme žít v tomto poosvícenském světě a snášet vnitřní napětí, k němuž nás odsuzuje. A právě skrze toto napětí bychom (...) měli chápat lesk i bídu moderní kultury. 54 (...) pokud je kaˇzdá činnost jen prostředkem k dosaˇzení cíle, nemá ˇzádná činnost vnitřní hodnotu. Svět je pak zbaven smyslu. Pokud však existují činnost, do kterých se pouštíme jen kvůli nim samým, svět je pro nás obnoven a my jsme obnoveni pro něj. U činností tohto typu se neptáme, k čemu slouˇzí, jsou postačující samy v sobě. Jednou je z nich je hra. 54 (...) vzorce bezúčelového chování lze pochopit jen tehdy, dáme-li si tu práci a rozlišíme účel a funkci. Sociobiolog bude tvrdit, ˇze hra má svou funkci, ˇze je to najbezpečnější způsob zkoumání okolního světa a příprava dítěte pro skuteční jednání. Funkce ale není účel. Dítě si hraje, aby si hrálo, hra je svým vlastním účelem. Kdyˇz proměníme funkci v účel kdyˇz si například budeme hrát, abychom se něco naučili pak si vlastně přestaneme hrát. Prostě to (...) myslíme vážně. Podobně dotěrný člověk, který konverzuje, aby získal nebo naopak rozšířil nějakou informaci, aby si získal soucit nebo vypověděl svůj příběh, přestal konverzovat. Tak (...) způsobuje smrt rozhovoru. Totéˇz platí i o přátelství. I ono má jistou funkci. Spojuje lidi, činí jejich společenství silným a trvalým, přináší výhody těm, kdo jsou jím spojováni, a posiluje je v jejich usilování. Jakmile však tyto výhody učiníme naším cílem, přátelství zmizí. Přátelství je prostředkem k získaní těchto výhod, ale jen tehdy, neuˇzíváme-li ho jako prostředku. Totéˇz platí téměř o všem, co má pro nás hodnotu: vzdělání, sport, procházky, rybaření, lov a umění. A proto, pokud máme ˇzít, jak se patří vyhnout se pouhému spotřebovávání světa, a místo toho jej milovat a cenit si ho musíme v sobě kultivovat umění hledání cílů tam, kde bychom jinak našli pouze prostředky. Musíme se naučit, kdy a jak odhlédnout od našich zájmů, nikoliv z nudy nebo znechucení, ale z nezúčastněné vášně pro věc samu. 60 Náboˇzenství má dvojí společenskou funkci: ustavovat motivy, na nichˇz je společenství závislé, a naučit je umění citu. Náboˇzenství činí ústřední zkušenosti společnosti posvátnými, a tak proměňuje naše závazky věčné, činí nás vzájemně hodnými obdivu, vyzvedá člověka aˇz na sám vrchol stvoření a dává našim ˇzivotům smysl a směr. Činí tak jedinečným způsobem: všem příchozím bez ohledu na jejich vzdělání nabízí zkušenost s posvátnými slovy a obřady. Tato zkušenost lidský ˇzivot promění a naplní ho dlouhodobou oddaností. Ta je však přístupná pouze prostřednictvím víry. Antropologovi, jehož znalost funkcí náboženství ho vzdaluje od jeho doktrín, přístupná není. Jeho funkci mohou naplnit jenom ti, kdo si ji neuvědomují a kdo celou svou pozornost věnují bohům. 61 Když nám umělecké dílo předkládá náhled na jisté věci, nezajímá nás pravdivost tohoto názoru, ale do jaké míry je možné ho včlenit do života trvalého závazku a vážného citu. 62 Slova kaˇzdého jazyka vděčí za svůj význam zvyklostem a člověk se jazyk učí tím, ˇze si osvojí daná pravidla. Jen díky zvyklostem se kuře v angličtine označuje slovem chicken, a ne třeba poule nebo dajajah. Jakmile se však takové slovo začne pouˇzívat, získává další významy ještě jinými způsoby, například asociací zvuku a významu, střety a setkáváními s jinými slovy, uˇzitím v literárních dílech, která těˇzí z jeho významových moˇzností, a tak dále. Proto má anglické slovo chicken jiné sémantické pole neˇz arabské dajajah a básně o kuřatech není moˇzné přeloˇzit z jednoho jazyka do jiného bez ztráty části významu.

5 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 5 65 Bez tradice by originalita nemohla existovat, nebot si jí všímáme teprve ve srovnání s tradicí. Tradice a originalita jsou dvě části téhoˇz procesu, procesu, který jedinci umoˇzňuje, aby se skrze svou sounáleˇzitost s jistou dějinnou skupinou dal ostatním poznat. 72 V kaˇzdém erotickém dobrodruˇzství se znovu a znovu odehrává tragédie osvícenství, láska uniká před manˇzelstvím a stává se osobním výdobytkem, známkou úspěchu, neprovází ji ˇzádný obřad přechodu, který by ji přivedl do mravního společenství. 77 Oscar Wilde (...) cynik je člověk, který zná cenu všechno, ale hodnotu ničeho. 82 Erotické umění nemá v úmyslu vzbuzovat skutečnou touhu, ale přemýšlivé pochopení pro touhy pomyslných bytostí. Proto tedy erotické umění na rozdíl od pornografie může být zdrženlivé, důstojné a cudné, po způsobu Tizianovy Venuše. 83 Zušlecht ující síla představivosti spočívá v následujícím: v tom, ˇze nově uspořádává svět, a tím v reakci na něj uspořádává nově i naše city. Naopak hotová představa často znehodnocuje, protoˇze vychází z předpokladu hotové emoce, kterou nemůže ani zdokonalit, ani kritizovat, pouze ji živit. Je otrokem daného a prodává zakázané zboží. Tam, kde představivost nabízí letmé zahlédnutí posvátného, nabízí představa svatokrádež a znesvěcení. 84 Hlavním cílem kaˇzdého náboˇzenství je soustředění lidských emocí zejména pak těch, které udrˇzují společenství v chodu. Jistým věcem se dokáˇzeme postavit otevřené tváří v tvář pouze v důstojných rituálech, v nichˇz nás v naší lidské slabosti posilují všechny nepřítomné generace. 86 (...) sekularizace v dlouhodobém horizontu způsobila postupné narušení manˇzelství coby jedinečné formy lidského závazku, na jeho místo nastoupila smlouva o oboustranném prospěchu. Bůh nemá v tomto ujednání místo a váˇznost takovéhoto manˇzelství je státem garantovaný klam. V důsledku toho vymizel i charakter manˇzelství coby obětování: lidé uˇz své ˇzivoty manˇzelstvím neposvěcují, a jakmile se objeví lepší nabídka, své povinnosti bez zábran odhazují. Zamyslete se nad touto skutečností i nad tím, co všechno to znamená pro reprodukci společenství, a sami uvidíte, jak drahocenná byla idea posvátného (...). 87 (...) Druhé přikázání praví, ˇze je hřích uctívat modly; tím nás zároveň varuje před dalšími moderními neřestmi. Náhradní člověk je stejně tak nebezpečný jako náhradní bůh a zjednodušující charakter hotových představ naleptává všechny vyšší city. Co je v sázce, to se nám opět ukáˇze na pornografii. Pornografické zobrazení je v podstatě odosobněné jeho úkolem je navázat sexuální uspokojení na neosobní náhraˇzku a tak je prodat. Ve středu pozornosti je pohlavní styk a pohlavní orgány, to vše odpoutané od jakéhokoliv osobního vztahu. Pornografické tedy jinými slovy způsobuje posun pozornosti posun směrem dolů, od lidské osoby, objektu lásky a touhy, k lidskému zvířeti, objektu, kterým můˇze být kdokoliv. Stejně jako v případu uctívání model je tento posun zároveň znesvěcením. Soustředěním na nesprávné věci poskvrňujeme a bagatelizujeme ty správné. V pornografii je touha odpoutána od lásky a naopak spoutána němou mašinérií sexu. A to je právě tak znesvěcením erotické lásky, jako je tanec kolem zlatého telete znesvěcením uctívání Boha. 89 Sentimentální pocit si můˇzeme velmi snadno splést s pocitem skutečným, protoˇze alespoň na první pohled se oba upínají k témuˇz předmětu. Sentimentální láska k Judy i pravá láska k Judy jsou adresovány Judy a zahrnují něˇzné city, jichˇz je dívka předmětem. Tato povrchní podobnost však k sobě skrývá velmi zásadní rozdíl. Pravým středem zájmu mé sentimentální lásky není Judy, ale já. Pro sentimentálního člověka není důležité, ke komu se jeho cit upíná, ale kdo jej prožívá. Pravá láska má zájem o druhého: těší se z jeho radosti a rmoutí se nad jeho trápením. Nepravá láska sentimentálního člověka se zajímá jen o sebe a radost a trápení svého objektu využívá jako záminek, aby mohla hrát roli, ve které se jí nejvíce líbí. Zdánlivě se trápí nad bolestí druhého, ale ve skutečnosti se nermoutí ani dost málo. Sentimentální lidé tajně vítají smutek, který spouští jejich slzy. Jde však jen o další záminku, aby mohli učinit šlechetné gesto, a pak přemítat o tom, jak dobré mají srdce.

6 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 6 92 Sdílená kultura ustavuje naše touhy a záměry v rámci pevného kontextu, a tím nás pozvedá. Dodává duchovnu na uvěřitelnosti a závazkům na upřímnosti tím, ˇze nám poskytuje slova, gesta, rituály a názory, které činí naše jednání morálním. 95 Whitehead (...) západní filosofie jen poznámkami k Platonovi. 100 (...) mýtus není pouhá představa a že naše setkání s ním není nikdy jen pouhá hra. Mýtus nám předkládá alegoricky zpodobenou pravdu o naší situaci, je to však pravda zahalená tajemstvím. Prostřednictvím mýtu poznáváme věc, o niž usilujeme, i síly, které nám brání v jejich dosaˇzení. Tyto věci pak nepojímáme teoreticky, nýbrˇz je proˇzíváme skrze svou představivost a soucit (...). 100 Mýtus tímto opakovaným přehráváním zlomových událostí formuje naše emoce a vyzývá nás, abychom žili pro tento vyšší stav, do nějž nás Bůh slibuje pozdvihnout. To je podstata svátosti oltářní, a právě proto musí být podávání svátostí oltářní neustále opakováno. Musíme znovu a znovu opakovat přechod ze stavu hříchu do stavu vykoupení, abychom v sobě obnovili naši touhu po něm. Svátost oltářní nám dává opakovaně zvítězit nad zlem, nad smrtí a vším ostatní, co nás stahuje do říše zvířat, a tak obnovuje naši víru v nás coby tvory, jejichˇz osudem je jiná, vyšší říše. 107 (...) uvědomělý pokus o začlenění se do tradice dokonce i sám pojem tradice je moderním fenoménem. Umělci, kteří tvoří v rámci tradice, si toho nejsou téměř vědomi. Tvoří instinktivně a pozdější generace musí jejich umění svým znalectvím poznat. (...) nutkavé citování uměleckých děl minulosti (...) by bylo v jiných dobách naprosto nepředstavitelné nejen kvůli nedostatku informací, ale zejména proto, že jen pro modernistu to může mít nějaký význam. Jenom modernista řeší problém, jak zůstat pravdivým ve vztahu k uměleckému dílu, které musí být přetvořeno, aby mohlo vůbec existuje. Jenom modernistovi dělá starosti, kam sám sebe a své umění v dějinách umístí. Modernismus je ve své podstatě pohledem zvenčí. 107 Nejdůležitější úkol modernismu nacházíme opět u již zmiňovaného Baudelaira: pokus o oživení ducha tím, že ho budeme urážet. Úpadek do smyslnosti, opiem způsobená malátnost, otevřená rána sexu a alkoholového opojení, která zoufalství člověka zároveň zahaluje i umocňuje to vše popisuje nádherným jazykem, jako by šlo o druhy morálního utrpení, muka ducha, které jeho degradací paradoxně dokazují, ˇze duch patří někam úplně jinam. 110 Eliot (...) sentimentalita způsobuje, ˇze nejen píšeme v klišé, ale ˇze v nich i cítíme, abychom se tak vyhnuli nepříjemné pravdě o našich ˇzivotech. 111 Lˇzi náboˇzenské víry odhalují pravdy, na kterých záleˇzí. 114 (...) [Toto je] jedna z nejúpornějších mravních pochybností, které dnes pronásledují učitele humanitných předmětů (...)[:] Máme se pokoušet předávat naši kulturu mladým, kdyˇz víme, ˇze je to moˇzné jen tehdy, ˇzádáme-li po nich vlastní úsilí, které se jim můˇze zdát zbytečné? Nebo je máme zanechat jejich osudu a dovolit, aby kultura, která nás formovala a která je zdrojem našeho trvalého pojmu hodnoty, vymřela? 115 Prvním účelem modernismu bylo učinit vysokou kulturu obtížnou, obehnat krásu hradbami erudovanosti. Tento čin měl dva skryté důvody: ochránit umění před populární zábavou a vytvořit novou zábranu, novou překáˇzku v procesu získávání členství a nový obřad přechodu do dospělé a osvětlené sféry. Ti, které modernismus vyloučil, ho povaˇzovali za zradu na minulosti. Tonalita a melodičnost v hudbě, obraz člověka v malířství, příjemná vyváˇzenost metra a verše, dokonce i prosté uspokojení z dobře vyprávěného příběhu všechny tyto momenty, v nichˇz umění otevřelo svou náruč normálnímu lidství, byly najednou odmítány jako falešné objetí. Modernisté byli toho názoru, ˇze zrady na minulosti se nedopustil modernismus, nýbrˇz populární kultura. Populární hudba zkazila a zbanalizovala

7 Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 7 tonální harmonie, fotografie trumfla figurální malířství, verše a metrum se staly starožitností, vhodnou tak na přáníčka k Vánocům, a příběhy se vyprávěly až příliš často. Všechno tam venku, ve světě naivních a nepřemýšlejících lidí, bylo kýčovité. Modernismus nebyl útokem na uměleckou tradici, byl pokusem o její záchranu. Tyto překvapivé myšlenky vyslovil Eliot a Schönberg a jejich výmluvnost proměnila celou evropskou kulturu. 116 Sentimentálností míním touhu po slávě hrdinské nebo jinak proměňující vášně, avšak bez toho, že bychom ji skutečně museli prožít. 116 Kýč je (...) náboˇzenským fenoménem, pokusem o zamaskování ztráty víry tím, ˇze se svět zaplní napodobeninami emocí, mravnosti a estetických hodnot. 117 Dlouho uˇz panuje přesvědčení, ˇze pokud má být výtvor vysokého umění autentický, musí pro běˇznou veřejnost představovat jakousi výzvu. Umění musí pohoršovat, vystupovat z budoucnosti a být plně vyzbrojeno pro boj proti burˇzoázní zálibě v kýči a klišé. Výsledkem je pak jen to, ˇze se i z pohoršování stane klišé. A kdyˇz je veřejnost uˇz tak imunní vůči všemu překvapivému, ˇze jen mrtvý ˇzralok ve formaldehydu můˇze vzbudit krátkou vlnu rozhořčení, pak musí umělec vytvářet mrtvé ˇzraloky ve formaldehydu jen tak je jeho výtvor autentický. 117 Velcí modernisté byli všestranní, nepředpojatí a velmi dobře si uvědomovali, ˇze je třeba vystavět mosty pro veřejnost, jejíˇz očekávání narušovali. Ti, kterým šlo o tradiční vysokou kulturu, je (tj. Eliota, Picassa, Moora, Stavinského a další) nakonec upřímně milovali. Zpočátku to však umělci veřejnosti ztěˇzovali, a to zcela záměrně, aby vytvořili účinnou hradbu mezi výšinami umění a baˇzinou populárního sentimentu. Právě proto, ˇze to všem ztěˇzovali, vytvořilo se kolem modernistů společenství kritiků a uměleckých manaˇzerů, kteří mohli příchozím poskytnout iniciaci do modernistického kultu. Umělečtí manaˇzeři začali prohlašovat nesrozumitelné a pohoršující za běˇzné, aby veřejnost náhodou nezačala jejich sluˇzby povaˇzovat za zbytečné. 119 [Moderní] umělci abstrahovali z figurální podoby její vizuální podstatu a skrze ni zjevovali skrytou harmonii věcí, ˇzijících v našem prostoru. 119 Postmoderní abstrakce je ve skutečnosti konstrukcí, v níˇz jsou abstraktní prvky spojovány ab initio a bez odkazů na přirozené formy a vjemy, které jim původně mohly udělovat smysl. Tvary, tahy a barvy se pro takového umělce nikdy nemusely koupat ve světle skutečnosti. Jejich účelem není zachytit a vytvořit trvalu strukturu vjemů, nýbrˇz oslavit svrchovanou roli umělce, který s nimi pohybuje a pořádá je jako dítě, hrající si s barevnými kostkami. Konstruování je trik, který tím, ˇze dělá z umělce stvořitele jeho vlastního světa, ruší jakýkoliv vnější soud, jakékoliv srovnání s věcmi ve skutečnosti. Svět konstruktivisty je jen tak velký jako duše člověka, který jej stvořil. Výsledkem je náhlé zúˇzení uměleckého záměru a vyslání postmoderního umění na cestu jednou bombastických výtvorů, jindy čmáranic. 122 (...) primitivní národy [byly] našimi misionáři a dobrodruhy z řad kolonizátorů vysvobozování z temnot, aby vzápětí zemřeli na neštovice nebo tuberkulózu. 122 Víra pozdvihuje lidské srdce, odvádí ho z tržiště, činí ho posvátným a nenahraditelným. Pod vládou náboženství jsou naše hlubší city posvěceny a stávají se stavebním materiálem etického ˇzivota: ˇzivota ˇzitého ve světle soudu. Kdyˇz však víra upadne, posvátné je vydáno všanc nájezdným lupičům, srdce můˇze být ukradeno a dáno do prodeje. Kdyˇz se něco takového stane, promění se lidské srdce v kýč. Klišovitý polibek, úsměv ve velkých nevinných očích, sentimentalita vánočních přání to všechno propaguje něco, co nelze propagovat, aniˇz by to ve své podstatě přestalo existovat. 127 Umělec předstírá, ˇze se bere váˇzně, kritikové předstírají, ˇze jeho výtvor skutečně hodnotí, a modernistický establishment předstírá, ˇze ho propaguje. Na konci vší té přetvárky se někdo, kdo nepozná rozdíl mezi reklamou a uměním, rozhodne, ˇze si daný výtvor koupí. Teprve tehdy se uzavře poslední článek tohoto řetězu předstírání a skutečná hodnota postmodernistického umění vyjde najevo konkrétně jeho hodnota v obchodní výměně.

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil různí: Velký inkvizitor 1 různí Velký inkvizitor Nad textem F. M. Dostojevského Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil Tomáš Špidlík (úvod) 6 Absolutní svoboda

Více

Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006

Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006 Tomáš Halík: Prolínání světů 1 Tomáš Halík Prolínání světů Ze ˇzivota světových náboˇzenství Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2006 5 Kdysi se jednoho rabína ptali jeho ˇzáci: Proč Bůh strpí ateismus?

Více

Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1

Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1 Czesław Miłosz SALIGIA a jiné eseje Barrister & Principal, 2005 preklad: Josef Mlejnek Josef Mlejnek: Czesław Miłosz pokus o nepřímý stručný portrét 7 Když se (...)

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla 1 Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi 65. pole, 2009 14 Zdeněk Neubauer Realita se spřádá z příběhu, nikoliv

Více

Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 7 Adel Bestavros. trpělivost s Bohem je víra. Bůh je mrtev.

Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 7 Adel Bestavros. trpělivost s Bohem je víra. Bůh je mrtev. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku 1 7 Adel Bestavros Trpělivost s druhými je láska, trpělivost se sebou samým je naděje, trpělivost s Bohem je víra. Tomáš Halík Vzdáleným nablízku Vášeň a trpělivost v setkání

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Jak katolická církev budovala západní civilizaci Thomas E. Woods, Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci 1 Thomas E. Woods, Jr. Jak katolická církev budovala západní civilizaci Rex Claritatis, Praha, 2008 preklad: Michaela a Václav Freiovi

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

MATRIX MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ

MATRIX MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ MATRIX MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ ÚDĚL VYVOLENÉHO JAKE HORSLEY 2002 2003 MATRIX MÝTUS O NAŠÍ DOBĚ 1 Z anglického originálu Matrix Warrior: Being the One Věnováno s neskonalou vděčností Mitchovi za to, že mi nabídl

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více