JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví HERECKÝ BLOK: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana Diplomová práce Autor práce: Martin Hubeňák Vedoucí práce: MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. Oponent práce: Mgr. Eva Jelínková Brno 2011

2 Bibliografický záznam HUBEŇÁK, Martin. Herecký blok: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana [Actor block: the Personal Aplication of the Pedagogy of Stanislavskij and Donnellan]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Muzikálové herectví, rok Vedoucí diplomové práce MgA. Lukáš Rieger PhD. Anotace Diplomová práce Herecký blok: Osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana pojednává o problému hereckého psychosomatického bloku. Cílem této práce je blok analyzovat a pomocí odborné psychologické a herecké literatury nalézt způsob jeho potlačení. Annotation Thesis Actor block: Personal applications pedagogy Stanislavsky and Donnellan discusses the problem of psychosomatic acting block. The aim of this work is to analyze the block and using professional actors and psychological literature to find a way to suppress it. Klíčová slova Blok, psychosomatika, Stanislavskij, Donnellan, psychologie, herectví. Key Words Block, psychosomatics, Stanislavskij, Donnellan, psychology, acting.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně dne: Martin Hubeňák

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce MgA. Lukáši Riegrovi, Ph.D za odborné vedení práce a podporu, kterou mi poskytoval. Také velmi děkuji Mgr. Sylvě Talpové za čtyřleté herecké vedení a za podporu v hereckém i osobním životě.

5 Obsah 1. ÚVOD 7 2. DEFINICE BLOKU Vysvětlení pojmu blok podle Psychologického slovníku Subjektivní pohled Pohled psychologie Úzkost Strach Rozdíl mezi úzkostí a strachem: PŘEDBĚŽNÁ OSOBNÍ REFLEXE První ročník na JAMU Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Shrnutí prvního ročníku Druhý ročník Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Shrnutí druhého ročníku Třetí ročník Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Práce s Vítězslavem Větrovcem Čtvrtý Ročník Trůn pro královny Jedno jaro v Paříži ANALÝZA POMOCÍ ODBORNÉ LITERATURY Konstantin Sergejevič Stanislavskij Moje výchova k herectví Diletantismus Jednání kdyby, dané okolnosti Jevištní pozornost Svalové uvolnění Shrnutí předcházejích kapitol 52

6 4.2 Declan Donnellan Herec a jeho cíl Donnellanova definice bloku Nevím, co dělám Cíl Shrnutí kapitoly Nevím, co dělám Nevím, kdo jsem Nevím, jak se mám pohybovat Shrnutí kapitoly Analýza pomocí odborné literatury ZÁVĚR REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU VE STUDIU MARTA, ROLE LINDSEYHO MARRIOTTA 70 Seznam použité literatury 75

7 1. ÚVOD Otevři se! To je málo! Je fajn, že to cítíš, ale neleze to ven! Musíš se uvolnit! Jsi ztuhlý! Tyto a mnoho dalších podobných poznámek a narážek mne doprovázelo při čtyřleté cestě v hereckém poznávání sebe sama do takové míry, že jsem se rozhodl svůj problém pojmenovat a pokusit se o jeho důkladnou analýzu. Pojmenovat tento problém z mého pohledu nebylo příliš obtížné. Ve své herecké terminologii bych to nazval velmi prostě blok. V psychologickém názvosloví by to byl primárně Strach nebo jeho různé emocionální odbočky a symptomy jako např.: ztuhlost, paralýza, tréma, uzavřenost. Tyto pojmy psychologie i psychiatrie rozpracovává do hloubky, ale domnívám se, že právě až slovo blok obsahuje všechny zmíněné i další emoce dohromady v té, či oné míře. Pro hereckou práci je tento termín konkrétnější a jeho řešení a odstranění je do jisté míry základním problémem a úkolem každého herce. V této diplomové práci bych se primárně pokusil svůj blok popsat, definovat, pochopit, uvést o něm konkrétní příklady, jejich průběh a pomocí odborné literatury i nalézt řešení k jeho odstranění. Během studia na JAMU se blok neustále vyvíjel a měnil. Zatímco v prvním ročníku mne přílišná sebekontrola naprosto pohltila, tak si troufám říct, že nyní ve čtvrtém ročníku muzikálového herectví po vstřebaných zkušenostech ze zkoušení, výuky a po odehrání několika představení v Martě i jiných divadlech, mi je tato forma strachu už docela vzdálená a dokážu s ní bojovat i spolupracovat mnohem lépe, než tomu bylo v letech dřívějších. Metodu popisu této cesty bych se pokusil vyjádřit nejdříve ve své osobní reflexi, v reflexi mého okolí (které často říkalo naprosto opačné názory, než jaké jsem cítil já), v přesném popsání problému (z různých zdrojů a úhlů 7

8 pohledu) a posléze bych se pokusil nalézt metodu řešení problematiky bloku, kterou ve svých knihách popisují K. S. Stanislavskij a D. Donnellan. Cílem této práce není naprosto přesný, metodický popis postupu herecké práce, která univerzálně odstraní problém bloku u každého herce, ale rád bych za pomoci sebereflexe popsal způsob, kterým jsem s blokem bojoval já. 8

9 2. DEFINICE BLOKU 2.1 Vysvětlení pojmu blok podle Psychologického slovníku Psychologický slovník napsaný P. Hartlem a H. Hartlovou vykládá pojem blok takto: náhlá zástava určitého procesu, nejčastěji řeči nebo myšlení, zpravidla způsobena zábranami. Zábrana, inhibice, bariéra psychická, cenzura psychická. To jsou pojmy v psychologii velmi podobného, ne-li přímo totožného významu slova blok. Podle psychologického slovníku inhibice nebo zábrana znamenají: 1. obecně zpomalení, přibrzdění nebo zastavení určitého procesu nebo procesů, například v organismu, například na biochemické úrovni zpomalení nebo zastavení metabolických procesů. 2. útlum. Pro herecké využití je pro nás důležitý i pojem psychická bariéra : 1. zábrana v podobě společenské normy, zvyku, pravidla, předchozí špatné zkušenosti, která omezuje spontánní chování (u dětí nevyvinuto). Z psychické bariéry vychází i psychická cenzura, která je podle P. Hartla a H. Hartlové, z hlediska psychoanalýzy, překážkou nebo bariérou mezi vědomím a nevědomím. Tato překážka ovšem není přítomna ve snech a je oslabena vlivem omamných látek či alkoholu. 1 Definice bloku se dá pojmout z mnoha směrů. Začal bych vysvětlením pojmu blok tak, jak ho chápu já a jak se vyvíjel a měnil v mé hlavě a na těle. 1 Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Praha: Portál,

10 Dál bych se blok pokusil definovat a popsat z pohledu moderní psychologie. 2.2 Subjektivní pohled Úplně poprvé, kdy jsem si všiml, že něco není v pořádku a cítil se naprosto nesvůj, to bylo až ve chvíli vstupu na pomyslné jeviště před komisi na přijímacích zkouškách. Tehdy se mě Sylva Talpová zeptala: Martine, čeho se bojíte? V tento okamžik, přestože jsem si do hlavy vštěpoval myšlenku Jsem v pohodě a o nic nejde., jsem si uvědomil, že můj hlas se posunul asi o půl oktávy výš, ramena jsem mohl mít ve výši brady a nohy byly naprosto neschopny jakéhokoli pohybu. Byl jsem otrokem své vlastní psychiky a nedokonalé motoriky. Zpětně si uvědomuji, že tento pocit by šel přirovnat k situaci, kdy mi bylo dvanáct let a mamka zjistila, že jsem kouřil. Shluk emocí, které mne tehdy přepadly, mi naprosto ovládl tělo, mysl i hlas. Stejně jako jsem nebyl schopen odpovědět mamce, proč jsem to udělal, tak stejně jsem se nebyl schopen přirozeně na jevišti pohnout, aniž by to nevyvolalo nechtěně komickou situaci. V tu chvíli jsem cítil několik základních emocí v různé intenzitě a pořadí. Suverénně nejvíc převládal prostý strach z toho, že se znemožním, že zklamu lidi, kteří mi pomáhali s přípravou, a že vzbudím posměch spolužáků ze sportovního gymnázia, kteří mi příliš nevěřili. Další nepříjemný fyzický stav, který strach doprovázel, byl pocit svázanosti. Byl to pocit, jakoby mi ruce a nohy svazovalo sto silných provazů. Já si to uvědomoval, ale nebyl jsem schopen s tím cokoli dělat. Čím víc, jsem myslel, že jsem svázaný, tím víc svázaný jsem byl a o to víc jsem na to zase myslel. Tato svázanost byla paradoxem, který neměl konce. Mezi další o něco méně citelné emoce a pocity, které bezpochyby do bloku patří, jsem si uvědomoval 10

11 stud, trému a paniku. Psychosomatický blok se u mne nejvíce projevoval právě ztuhnutím těla, neschopností modulovat hlas a nesvobodou v tvůrčím myšlení, ztuhnutím a zvednutím ramen, svázaným krkem, občasnou hlasovou indispozicí, třesem rukou, těkavým pohledem, rozostřeným viděním, zrychleným tepem, studeným potem, žaludeční nevolností, pocitem samoty, brněním nohou, atd. Proto jsem se rozhodl prozkoumat tato zákoutí emocí a pocitů hlouběji. 2.3 Pohled psychologie Hlavní dvě emoce a složky obsažené v psychosomatickém bloku jsou úzkost a strach Úzkost Z emocí při pociťovaném bloku mne nejvíce zasáhly pocity strachu a úzkosti. Proto bych rád nyní tyto dva elementy, které ovládají paralyzovaného herce, více rozvinul i po psychologické stránce. Pocity úzkosti pro mě byly při zkoušení téměř na denním pořádku a já nikdy nechápal proč tomu tak je a jak tomu zabránit. Hledal jsem problémy na povrchu, na těle a přitom jsem zapomínal a možná schválně opomíjel to, že má somatická neschopnost pramení z vnitřku. Psycholog Milan Nakonečný, ve své knize Lidské emoce definuje 11

12 úzkost takto: Úzkost mívá stejný význam jako těžkomyslnost a jejím předmětem je nicota, pocit nicoty, splývající s pocitem viny, s pocitem cizí moci, která zúskostňuje. ( ) Úzkost je obvykle definována jako reakce na hrozbu, která je v experimentální situaci signalizována očekáváním bolestivého podnětu, když např. experimentátor pokusné osobě sdělí, že ji očekává úder slabým elektrickým proudem. Úzkost se pak projevuje řadou vegetativních a behaviorálních příznaků (pocení, zvětšování frekvence pulzů, neklid, úhybné reakce atd.) 2 V mém případě jsem vědomou hrozbu neviděl v elektrickém proudu, ale v přicházejícím představení nebo na koncertě, kdy jsem měl hrát nebo zpívat před více lidmi. Příznaky jsem pociťoval přesně takové, jako popisuje Nakonečný v knize Lidské emoce. Více stav úzkosti popisuje i Norbert Sillamy. Tvrdí, že úzkost je spojena s iracionálním strachem a znepokojením. Je to cítění hluboké tísně, které charakterizuje hrozící nebezpečí, které není určité. Člověk má pocit, že je bezbranný a bezmocný. Často tento stav provází neurovegetativní znaky: zvýšený tep, pot, třes, rozostřené vidění atd. 3 Při citelném stavu úzkosti jsem často pociťoval fyziologické změny, které jsem zažíval například na dětských táborech při noční bojové hře o vlajku. V průběhu hry jsem se dostal do mnoha stresových situací, nevěděl jsem, odkud může přijít hrozba útoku a prožíval jsem výše zmíněné tělesné jevy velmi citelně. Tyto fyziologické a nepříjemné doprovázející stavy úzkosti mají především obraný charakter. J. Praško, J. Vyskočilová, J. Prašková ve své knize Úzkost a obavy tvrdí: Ve stavu úzkosti se rychle aktivuje sympatikus. Rozbíhá se stresová reakce. Začneme zrychleně povrchně dýchat, rozběhne se nám srdce, cítíme rostoucí napětí ve svalech, mravenčení a teplo v žaludku, 2 Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: ACADEMIA, s Srv. Kubicová, K. Zkoumání úzkostnosti u dětí a mládeže (bakalářská práce), Masarykova universita,

13 začneme se potit a někdy musíme náhle na záchod. 4. Z předešlých citací jsem pochopil, že příznaky, které jsem často na jevišti pociťoval, z velké části náleží úzkosti. Všichni zmínění psychologové uvádějí stejné nebo podobné příznaky. Norbert Sillamy tvrdí, že úzkost je reakcí na neurčitou hrozbu, Milan Nakonečný však uvádí, že úzkost může vyvolat i konkrétní hrozba například elektrický proud. J. Praško, J. Vyskočilová, J. Prašková zase ony příznaky a stavy úzkosti odůvodňují jako obrané reakce organismu na přicházející hrozbu. Citace jsem uvedl k pochopení vzniku oněch nepříjemných jevů, které mne často na scéně před lidmi doprovázejí. Z mého pohledu je úzkost pro herce velmi nebezpečná vlastnost, která nahlodává sebedůvěru a nutí podvědomě na jevišti řešit věci, na které není čas ani prostor. Podle Milana Nakonečného mohou být situace, které vyvolávají úzkost různé, přesto v důsledku velmi podobné. Příčinou úzkosti může být pocit snižování a ztráta prestiže, nemoc, fyzické ohrožení, školní práce a zkoušky, problémy a konflikty v rodinných vztazích, apod. Doplnil bych pár situací z hereckého prostředí, které vyvolávají úzkost u mě. Jsou to: pocit, že nejsem dost dobrý, že nezazpívám správně píseň, že zapomenu text nebo ztratím hlas. Zjistil jsem, že jakmile jsem úzkosti popustil uzdu, okamžitě jsem zaznamenával příznaky pro ni tak typické (zrychlený tep, pocení se, stažené hrdlo). 4 Praško, J., Vyskočilová, J., Prašková, J. Úzkost a obavy. Praha: Portal,

14 2.3.2 Strach Další nepostradatelnou emocí obsaženou v bloku je bezesporu strach. Častokrát jsem si sám říkal: Čeho se bojíš? Vždyť o nic nejde. Ale podvědomé informace o neurčitém nebezpečí téměř vždy přebíjely ty vědomé. Konkrétně nejčastěji jsem měl strach z toho, že zklamu své okolí. Milan Nakonečný definuje strach takto: Obecně vzato je strach reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí, primárně, tj. vrozeně, je strach reakcí na hrozbu bolesti a ztráty života. Na vrozenost této emoce poukazuje její spojení s výraznou mobilizací energie (ve strachu se zvyšuje svalová síla subjektu) a s útěkovým chováním. Strach je současně nejsložitější emocí: intenzivní strach může i zabít a v některých případech je spojen nikoli s pokusem o únik z nebezpečné situace, ale s útlumem chování, se strnutím. 5 Podle mne může být strach pro herce velmi destruktivní emoce, ale přece jen dokáže nabudit k výkonu, na který bychom bez něj nedosáhli. Tak jak píše Nakonečný, strach nám může přinést mnoho energie k útěku nebo řešení krizové situace. Může se velmi hodit v situaci, kdy jde opravdu o zdraví nebo o život. Reflexivní reakce, které vyvolává strach, dovedou naše tělo do stavu, kdy má více síly a dovede rychleji reagovat. Ale na jevišti jsou příznaky strachu pro herce velmi nežádoucí, protože jsou často velmi viditelné a v určitých případech dovedou i motoricky paralyzovat. Nikdy jsem se zatím naštěstí nedostal do situace, že bych cítil naprostou paralýzu, ale náznaky ztuhlosti jsem si uvědomoval dost intenzivně. Právě strachu přikládám za vinu zvednutá ramena, ztuhlé ruce a nepřirozený pohyb při chůzi. Zaujalo mne to, že tyto pocity jsem míval nejvíce při raných fázích zkoušení, kdy jsme byli odkázáni na částečnou improvizaci a na velmi 5 Nakonečný, M. Op. Cit. s

15 soustředěné vnímání ostatních kolegů na jevišti. V pozdějších fázích se mi tyto příznaky dařilo poměrně zdařile odstraňovat tím, že jsem už byl na hodiny víc (psychicky i fyzicky) připraven a dopředu jsem se vyzbrojoval vyšší sebedůvěrou a důkladností domácí přípravy. Strachu jsem se dokázal částečně zbavit tím, že jsem se na něj vědomě vyzbrojil. Mými zbraněmi v danou chvíli byl dobře naučený text, vědomí určitého aranžmá na scéně a naučení se pár triků na soustředění pozornosti jinam než na sebe. Strach se může projevovat v jakémkoli zaměstnání a příznaky budou podobné. Podrobněji se strachu a jevům s ním spojeným věnoval experimentální psycholog Edwin Garrigues Boring. Zkoumal symptomy strachu u vojáků americké armády. Jako nejčastější se projevovali: zrychlení tlukotu srdce, žaludeční nevolnost, průjem, třes a drkotání zubů, studený pot, pocit slabosti a mdloby. Tyto symptomy získal Edwin Garrigues Boring od vojáků v těch nejvypjatějších momentech jejich služby, ale myslím, že příznaky jsou podobné těm, které jsem pociťoval na jevišti i já, jen v mnohem menší intenzitě. Zajímavé mi přijde i to, že Boring zjistil, že 39 % dotazovaných pociťovalo strach před bitvou, 35 % během bitvy a 16 % dokonce až po bitvě. Když tyto údaje porovnám s mým strachem, tak bych zapadl do první skupiny, která se bojí před bitvou (nebo představením). Za to, že během představení a po něm už strach opadá, vděčím pravděpodobně svému vrcholovému sportování na gymnáziu. Závodně jsem plaval a hrál volejbal a před každým závodem nebo zápasem jsem často vnímal stavy, které popsal Boring v takové míře, že jsem nevěděl, zda budu vůbec schopen nastoupit na start. Ovšem hned po skoku do vody nebo odehraném prvním míči jsem se zase cítil naprosto volný, v pořádku a měl jsem potom naopak velmi dobrý pocit z toho, že jsem 15

16 to zvládl. U divadla zažívám podobné stavy. Nejhůř mi bývá před představením, během představení dokážu strach ovládat a po představení odcházím s pocitem, že to stálo za to. Příznaky strachu se zabývali už i v 19. století Charles Darwin a na přelomu 19. a 20. století Théodule-Armand Ribot. Rozdělili je na fyziologické a psychologické. Fyziologické příznaky strachu: útlum vylučování slin (sucho v ústech), vystoupení studeného potu, husí kůže, váznutí dechu, zrychlený tep, změny v útrobách, bledost. Psychologické příznaky strachu: zastřený nebo narušený hlas, pocit staženého hrdla a pocit svíravosti, pocit tísně, pocit sklíčenosti, pocit ohrožení, pocit bezmocnosti. Podle mého názoru se tyto příznaky strachu v praxi nedají oddělit od sebe. Doprovázejí se navzájem. Mohu mít například zrychlený tep v pocitu ohrožení nebo být bledý při pocitu tísně. Psychologové tyto příznaky dělí kvůli větší srozumitelnosti, avšak jedny bez druhých nemohou existovat. 2.4 Rozdíl mezi úzkostí a strachem Jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem, když se projevují tak podobně? Odpověď mi opět dal Nakonečný ve vysvětlení: Úzkost je z reflexe lidského bytí vyvstávající obava, která nemá předmět, která je specificky lidská a vyjadřuje existenciální nejistotu člověka, jakési tušené ohrožení. Tím je také dán rozdíl mezi úzkostí a strachem: úzkost nemá určitý předmět, není to 16

17 obava z něčeho konkrétního, zatímco strach je vždy obavou z něčeho konkrétního, z určitého nebezpečí, z konkrétní hrozby. 6 Někteří autoři zdůrazňují, že úzkost se vztahuje na něco budoucího, strach na něco přítomného. Zatímco strach se týká více objektu, úzkost se týká subjektu. Člověk nestojí proti přímé hrozbě, nemůže přesně určit, kde se nachází a kdy přijde. Pro úzkost je typická obava z vlastní bezmocnosti. V hereckém bloku jsou jistě obsaženy i jiné emoce, např.: stud, panika, tréma; ale právě strach a úzkost a příznaky a symptomy s nimi spojené jsem vždy vnímal zdaleka nejintenzivněji. 6 Nakonečný M. Op. cit. 17

18 3. PŘEDBĚŽNÁ OSOBNÍ REFLEXE V této kapitole bych se pokusil o shrnutí svého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (dále jen JAMU) v ateliéru Muzikálového herectví pod vedením Mgr. Sylvy Talpové. V herecké práci nám taktéž pomáhal MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., hodiny moderního tance vedl Ing. David Strnad a Lenka Tužilová a hodiny zpěvu jsem absolvoval pod vedením Mgr. Jany Matyášové. Během svého čtyřletého studia se můj blok neustále vyvíjel a měnil v závislosti na zkušenostech a hereckých znalostech, které jsem učením nabýval. Proto bych se rád nyní pokusil analyzovat problém postupným popsáním každého semestru, pojmenováním cílů a úkolů semestrální práce a popisem svého hereckého a osobnostního vývoje při vstřebávání nových hereckých poznatků a vjemů. 3.1 První ročník na JAMU Úkolem prvního semestru bylo pro mne i většinu mých spolužáků zbavení se mluvních a pohybových nešvarů, se kterými jsme na JAMU přišli, a jisté seznámení se s hereckou terminologií a technikou. Semestr jsme zakončili klauzurní prací se zástupným textem, kdy nám běžnou mluvu a řeč nahradily jazykolamy. 18

19 3.1.1 Práce se Sylvou Talpovou Doteď si přesně pamatuji svou první hereckou hodinu s paní Talpovou. Během prázdnin jsme měli napsat text o sobě samém, naučit se ho a před spolužáky v první hodině přednést. Na tuto hodinu mám živější vzpomínky hlavně proto, že jsem vnímal pocity a emoce s některými příznaky zmíněnými v předchozí kapitole. Byla to ztuhlá ramena, neschopnost volného pohybu, přiškrcený hlas, zvýšená tepová frekvence a pocit nevolnosti. Domácí přípravu jsem dopiloval do nejmenších detailů, měl jsem v textu naznačené pauzy i hrubé aranžmá, ale ve chvíli, kdy jsem předstoupil před jedenáct zatím nových tváří, jsem byl ztracen. Nohy vypověděly službu, ruce se hned křečovitě chytly přichystané židle bez vědomého povelu z mozku, na čele a zádech mi vyrazil studený pot, hlas byl slabý a bez modulace a text jsem odříkal tak, aby byl co nejrychleji za mnou. Byl jsem otrokem svého těla, které neposlouchalo přímé rozkazy a chovalo se podle podvědomého krizového schématu, který popisují reakce strachu na blížící se nebezpečí. Dlouze jsem přemýšlel, proč se před spolužáky tolik stydím a bojím užít si chvíli slávy. Utěšoval jsem se tím, že text, který jsem napsal je příliš osobní a vypovídá o mně víc, než jsem byl ochoten, v tu chvíli neznámým lidem, svěřit. Postupem času mi spolupráce se spolužáky dělala čím dál tím méně potíží a zvykl jsem si na ně, ale pracovní připomínky od S. Talpové se takřka nelišily. Nejčastěji jsem slýchal věty zmíněné již v první části úvodu: Otevři se! To je málo! Je fajn, že to cítíš, ale neleze to ven! Musíš se uvolnit! Jsi ztuhlý!, ale v této fázi hereckého vývoje jsem nebyl schopen se s těmito připomínkami srovnat a vypořádat. V jednu chvíli, kdy jsme zkoušeli jednoduchou komickou situaci učitelka a vyvolaný spící žák, jsem si chvíli myslel, že to hraji uvolněně a vtipně, ale po shlédnutí této situace na videu mi 19

20 vtipné přišlo už jen mé nepřirozené držení těla a hlas téměř v dívčí poloze. Při zpětném pohledu si uvědomuji, že jsem příliš řešil věci, které jsou pro hereckou tvorbu spíš destruktivní. Příliš jsem přemýšlel o tom, proč jsem tak křečovitý a nepřirozený. Sžíraly mne i myšlenky a pocity úzkosti, že před spolužáky propadnu a do vědomí se mi dostával názor, že nejsem dost talentovaný. Tyto vjemy a pocity ale často odpadávaly ve chvílích, kdy jsem se mohl za něco schovat. Většinou to byl nějaký velmi stylizovaný pohyb nebo přímo tanec, ve kterém jsem se na-rozdíl od normálního pohybu na jevišti cítil uvolněně a svůj. Cítil jsem se lépe i ve společnosti spolužáků, protože s nimi jsem si uvědomoval, že jsme na tom všichni stejně, a tak jsem přestával řešit tolik sebe a věnoval pozornost právě spolupráci s nimi. Problém bloku se mi nejčastěji vracel na individuálních hodinách. V prvním ročníku jsem cítil tak silný respekt k našim pedagogům, že jsem před nimi nedokázal uvolněně jednat. Už tehdy jsem věděl, že veškeré připomínky, které dostávám, jsou k tomu, abych se zlepšil a postupně odstranil nešvary, které mne svazují, ale v tu chvíli jsem si je nedokázal správně vyložit, proto měly často opačný účinek. Ve chvíli, kdy jsem v prvním ročníku stál sám před Sylvou Talpovou a měl říct text jazykolamu pouze po logice, jsem si začínal uvědomovat pocit, jako bych stál nahý a stěny kolem mne se začaly přibližovat. Byl jsem mnohem nervóznější, než když jsme zkoušeli ve skupině, kde jsem se měl o koho opřít. I přes tyto problémy jsem ale, myslím, dospěl k jisté proměně bloku, která mne začala omezovat v práci o něco méně. Naučil jsem se vnímat zástupný text jazykolamů logicky a ve výsledku ho vědomě používal jako jiný cizí jazyk. Našel jsem svou přirozenou mluvní polohu, ale zatím jsem nebyl příliš schopen s hlasem pracovat tak, abych využil jeho plný potenciál. V 20

21 situacích, kdy jsme měli přirozeně jednat sami za sebe, jsem si pořád uvědomoval jistou pohybovou indispozici, ale zjistil jsem, že při stylizovaném pohybu tento problém odpadá. Dal jsem si úkol, že musím najít způsob, jak tyto dva stejné, ale přesto v podvědomí odlišné pohyby propojit tak, aby fungovaly přirozeně v obou variantách Práce s Lukášem Riegrem Paralelně s výukou Sylvy Talpové jsme měli hodiny Vnitřní herecké techniky, kterou nás učil Lukáš Rieger. První semestr Cílem tohoto předmětu v prvním semestru bylo především seznámit nás s hereckou terminologií pojmenovanou a vysvětlenou K. S. Stanislavským a jejím praktickým využitím při etudách. Na těchto hodinách jsme pracovali vždy jako skupina, proto si myslím, že jsem blok nepociťoval tak intenzivně, jako při individuálních zkouškách. Párkrát se objevil při cvičeních na téma Já v daných okolnostech, kdy jsem musel jednat sám za sebe v situacích, které jsem doposud nikdy nezažil. Například ve chvíli, kdy jsme zkoušeli v místnosti přejít asi 2 metry dlouhý úsek podél zdi, po pěšince, která byla široká 20 cm, pod námi měla být sto metrová propast a zeď měla být skála. Na přejití této pěšinky jsme měli tolik času, kolik jsme potřebovali. Šlo primárně o to, uvěřit daným okolnostem a prožít tento přechod. Ve chvíli, kdy jsem se postavil na okraj skály, jsem měl velmi smíšené pocity. Na jednu stranu jsem se snažil uvěřit, že zeď, kolem které procházím, je 21

22 skála nad propastí, a na druhou stranu jsem bojoval se zvídavými pohledy svých spolužáků, které mi v tu chvíli připadaly jako jehly, které zkoumají hloubku materiálu, v tomto případě mého vnitřního prožitku při dané situaci. Zažíval jsem pocit podobný panice a strachu z hodnocení Lukáše Riegra a spolužáků, které mělo následovat. Když jsem si tuto etudu zopakoval doma v soukromí a bez zvídavých očí, zjistil jsem, že si tuto situaci dovedu představit živě, prožít ji se strachem z výšky, možného pádu dolů a s vítězným uspokojením po dobře zvládnutém úkolu. Zároveň mne to donutilo přemýšlet o tom, proč jsem nebyl schopný tuto situaci prožít i v místnosti se spolužáky a pedagogem. Domnívám se, že jsem tehdy měl příliš rozptýlenou pozornost a nevšímal si blízkých detailů kolem sebe. Měl jsem roztěkaný pohled a nedokázal jsem se pevně soustředit na daný problém. Už dopředu jsem se zbytečně bál hodnocení, které mělo následovat. Hodnocení, které přišlo bylo logické a pravdivé. Vidím, že to cítíš, ale nejde to moc ven. Tato shrnující věta mi potvrdila mé pocity, ale do této doby jsem nevěděl, že emoce, které cítím, na mně z vnějšku nejsou patrné. Dalším cílem tohoto předmětu v prvním ročníku bylo učení se vnímat prostor a kolegy a vytvoření osobní samoty. Cvičení na téma vnímání probíhalo tak, že jsme ve skupině chodili po prostoru normální rychlostí a na povel se zvyšovalo tempo. Nesměli jsme se zastavit ani se s nikým srazit. Často se měnily dané okolnosti prostoru (chůze ve vodě, v medu, na rozpáleném písku) a my se mu museli hned přizpůsobit. V těchto cvičeních jsem si narozdíl od jiných připadal velmi uvolněně a blok jsem necítil. Při zpětné reflexi si uvědomuji, že jsem řešil pouze prostá pravidla hry a věnoval veškerou pozornost detailům. Díky pevně daným pravidlům, nezbylo místo na uvědomění si, že u těchto pohybů musím vypadat 22

23 jako blázen. Po cvičení jsem se cítil dobře a sebevědomě. Rozdílně ale probíhaly pokusy o vytvoření osobní samoty. Šlo hlavně o to, zůstat soustředěn na věc, která mi byla nablízku, a nic jiného nevnímat. Bylo to prováděno ve dvou variantách. Měli jsme číst novinový článek po dobu třiceti sekund. V první variantě probíhala četba v naprostém tichu a bez vyrušování, přičemž provedení druhé části úkolu bylo naopak v hluku, s popichováním, lechtáním, apod. Měli jsme přečíst a zapamatovat si obsah co největší části článku. Již u první klidné části úkolu jsem cítil, že sice čtu poměrně rychle, ale nevěnuju příliš pozornosti článku. Mnohem víc než text a obsah odstavce jsem vnímal ostatní spolužáky a cítil jsem jejich pohledy na své šíji tak intenzivně, že mi na čele vyrazil pot a spustila se mi jedna ze základních obranných reakcí smích. Nakonec jsem přečetl asi čtyři věty. Jejich obsah jsem převyprávěl pouze povrchně a velmi nepřesně. Druhá část úkolu probíhala sice podobně, ale intenzita zmíněných pocitů se zdesetinásobila a z jiného článku jsem si nezapamatoval nic. Proč se blok objevil právě v této situaci? Myslím, že hlavně kvůli obrácené pozornosti. Příliš jsem se vnímal zvenčí. Přemýšlel jsem, jak u úkolu vypadám, zda se chovám přirozeně, jestli stihnu přečíst víc než ostatní. V těchto hereckých cvičeních, jsme bohužel během prvního ročníku nemohli jít příliš do hloubky, poněvadž jsme je měli pouze jedenkrát týdně čtyři hodiny a po uplynulém týdnu mi vždy celkem dlouho trvalo, než jsem si zvykl na atmosféru a situace v nové hodině. 23

24 Druhý semestr Roční práci v předmětu Vnitřní herecká technika, kterou vedl Lukáš Rieger, jsme završili etudami na témata konfliktních situací. Cílem předmětu nyní bylo hlavně získání uvolněnosti v pohybovém projevu a naučení se pravdivě jednat v konfliktních situacích na pomyslném jevišti. V druhém semestru předmětu Vnitřní herecké techniky jsme začali pracovat s čistě dramatickými situacemi. Za úkol bylo v páru vymyslet situaci, ve které měl vzniknout jasný konflikt. Jak situace dopadne, nebylo důležité, ale museli jsme si určit jasná pravidla hry, vymyslet dané okolnosti, prostředí situace, povolání postav a hlavně motivace a cíl jednání našich postav. Cvičení jsme opakovali mnohokrát v různých situacích. Vzpomínám si na situaci, kterou jsem hrál se spolužákem Jozefem Hruškocim. Odehrávala se v mém pokoji, kde jsem čekal na spolubydlícího s právě nabytou informací o tom, že se vyspal s mou přítelkyní. Mým úkolem bylo vyhodit ho z bytu a cílem Jozefa bylo snažit se problém uhrát tak, aby mohl zůstat. Situace byla zadána na hodině a na přípravu jsme měli asi pět minut. Proto bylo jednání z velké části improvizované. Situace, k mému překvapení, probíhala dobře. Konflikt okamžitě vznikl a daným okolnostem jsme oba ihned uvěřili. Z emocí u mě v tu chvíli převládal vztek a hněv, proto nezbylo místa pro vniknutí nežádoucích podvědomě paralyzujících emocí bloku. Domnívám se, že důvod, proč mi cvičení šlo poměrně dobře, byl ten, že jsme měli naprosto přesně zadaná pravidla hry a jednoduchý, jasný cíl, ke kterému jsme potřebovali dojít. Sice jsem improvizovaně jednal za sebe v daných okolnostech, ale při takto určených pravidlech mi to nedělalo takový problém, jako ve chvílích, kdy jsem si cíle jednání musel v průběhu zkoušení 24

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Obhajoba absolventské práce

Obhajoba absolventské práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Muzikálové herectví Obhajoba absolventské práce Postava Mimi Autor práce: Natálie Tichánková Vedoucí práce: MgA.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CO SE PODAŘILO V ROCE 2011 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) začal v Kraji Vysočina fungovat od počátku roku 2011 Leden, únor 2011: První dvě absolventky certifikovaného

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Používání vybraných strategií učení studenty Biskupského gymnázia v Brně

Používání vybraných strategií učení studenty Biskupského gymnázia v Brně Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Základy pedagogické metodologie (JS 2003/04, přednáška) Vedoucí výzkumného šetření: Mgr. Kateřina Vlčková, KPd PdF MU Datum: 5. září 2004 Používání

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více