JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví HERECKÝ BLOK: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana Diplomová práce Autor práce: Martin Hubeňák Vedoucí práce: MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. Oponent práce: Mgr. Eva Jelínková Brno 2011

2 Bibliografický záznam HUBEŇÁK, Martin. Herecký blok: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana [Actor block: the Personal Aplication of the Pedagogy of Stanislavskij and Donnellan]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Muzikálové herectví, rok Vedoucí diplomové práce MgA. Lukáš Rieger PhD. Anotace Diplomová práce Herecký blok: Osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana pojednává o problému hereckého psychosomatického bloku. Cílem této práce je blok analyzovat a pomocí odborné psychologické a herecké literatury nalézt způsob jeho potlačení. Annotation Thesis Actor block: Personal applications pedagogy Stanislavsky and Donnellan discusses the problem of psychosomatic acting block. The aim of this work is to analyze the block and using professional actors and psychological literature to find a way to suppress it. Klíčová slova Blok, psychosomatika, Stanislavskij, Donnellan, psychologie, herectví. Key Words Block, psychosomatics, Stanislavskij, Donnellan, psychology, acting.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně dne: Martin Hubeňák

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce MgA. Lukáši Riegrovi, Ph.D za odborné vedení práce a podporu, kterou mi poskytoval. Také velmi děkuji Mgr. Sylvě Talpové za čtyřleté herecké vedení a za podporu v hereckém i osobním životě.

5 Obsah 1. ÚVOD 7 2. DEFINICE BLOKU Vysvětlení pojmu blok podle Psychologického slovníku Subjektivní pohled Pohled psychologie Úzkost Strach Rozdíl mezi úzkostí a strachem: PŘEDBĚŽNÁ OSOBNÍ REFLEXE První ročník na JAMU Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Shrnutí prvního ročníku Druhý ročník Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Shrnutí druhého ročníku Třetí ročník Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Práce s Vítězslavem Větrovcem Čtvrtý Ročník Trůn pro královny Jedno jaro v Paříži ANALÝZA POMOCÍ ODBORNÉ LITERATURY Konstantin Sergejevič Stanislavskij Moje výchova k herectví Diletantismus Jednání kdyby, dané okolnosti Jevištní pozornost Svalové uvolnění Shrnutí předcházejích kapitol 52

6 4.2 Declan Donnellan Herec a jeho cíl Donnellanova definice bloku Nevím, co dělám Cíl Shrnutí kapitoly Nevím, co dělám Nevím, kdo jsem Nevím, jak se mám pohybovat Shrnutí kapitoly Analýza pomocí odborné literatury ZÁVĚR REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU VE STUDIU MARTA, ROLE LINDSEYHO MARRIOTTA 70 Seznam použité literatury 75

7 1. ÚVOD Otevři se! To je málo! Je fajn, že to cítíš, ale neleze to ven! Musíš se uvolnit! Jsi ztuhlý! Tyto a mnoho dalších podobných poznámek a narážek mne doprovázelo při čtyřleté cestě v hereckém poznávání sebe sama do takové míry, že jsem se rozhodl svůj problém pojmenovat a pokusit se o jeho důkladnou analýzu. Pojmenovat tento problém z mého pohledu nebylo příliš obtížné. Ve své herecké terminologii bych to nazval velmi prostě blok. V psychologickém názvosloví by to byl primárně Strach nebo jeho různé emocionální odbočky a symptomy jako např.: ztuhlost, paralýza, tréma, uzavřenost. Tyto pojmy psychologie i psychiatrie rozpracovává do hloubky, ale domnívám se, že právě až slovo blok obsahuje všechny zmíněné i další emoce dohromady v té, či oné míře. Pro hereckou práci je tento termín konkrétnější a jeho řešení a odstranění je do jisté míry základním problémem a úkolem každého herce. V této diplomové práci bych se primárně pokusil svůj blok popsat, definovat, pochopit, uvést o něm konkrétní příklady, jejich průběh a pomocí odborné literatury i nalézt řešení k jeho odstranění. Během studia na JAMU se blok neustále vyvíjel a měnil. Zatímco v prvním ročníku mne přílišná sebekontrola naprosto pohltila, tak si troufám říct, že nyní ve čtvrtém ročníku muzikálového herectví po vstřebaných zkušenostech ze zkoušení, výuky a po odehrání několika představení v Martě i jiných divadlech, mi je tato forma strachu už docela vzdálená a dokážu s ní bojovat i spolupracovat mnohem lépe, než tomu bylo v letech dřívějších. Metodu popisu této cesty bych se pokusil vyjádřit nejdříve ve své osobní reflexi, v reflexi mého okolí (které často říkalo naprosto opačné názory, než jaké jsem cítil já), v přesném popsání problému (z různých zdrojů a úhlů 7

8 pohledu) a posléze bych se pokusil nalézt metodu řešení problematiky bloku, kterou ve svých knihách popisují K. S. Stanislavskij a D. Donnellan. Cílem této práce není naprosto přesný, metodický popis postupu herecké práce, která univerzálně odstraní problém bloku u každého herce, ale rád bych za pomoci sebereflexe popsal způsob, kterým jsem s blokem bojoval já. 8

9 2. DEFINICE BLOKU 2.1 Vysvětlení pojmu blok podle Psychologického slovníku Psychologický slovník napsaný P. Hartlem a H. Hartlovou vykládá pojem blok takto: náhlá zástava určitého procesu, nejčastěji řeči nebo myšlení, zpravidla způsobena zábranami. Zábrana, inhibice, bariéra psychická, cenzura psychická. To jsou pojmy v psychologii velmi podobného, ne-li přímo totožného významu slova blok. Podle psychologického slovníku inhibice nebo zábrana znamenají: 1. obecně zpomalení, přibrzdění nebo zastavení určitého procesu nebo procesů, například v organismu, například na biochemické úrovni zpomalení nebo zastavení metabolických procesů. 2. útlum. Pro herecké využití je pro nás důležitý i pojem psychická bariéra : 1. zábrana v podobě společenské normy, zvyku, pravidla, předchozí špatné zkušenosti, která omezuje spontánní chování (u dětí nevyvinuto). Z psychické bariéry vychází i psychická cenzura, která je podle P. Hartla a H. Hartlové, z hlediska psychoanalýzy, překážkou nebo bariérou mezi vědomím a nevědomím. Tato překážka ovšem není přítomna ve snech a je oslabena vlivem omamných látek či alkoholu. 1 Definice bloku se dá pojmout z mnoha směrů. Začal bych vysvětlením pojmu blok tak, jak ho chápu já a jak se vyvíjel a měnil v mé hlavě a na těle. 1 Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Praha: Portál,

10 Dál bych se blok pokusil definovat a popsat z pohledu moderní psychologie. 2.2 Subjektivní pohled Úplně poprvé, kdy jsem si všiml, že něco není v pořádku a cítil se naprosto nesvůj, to bylo až ve chvíli vstupu na pomyslné jeviště před komisi na přijímacích zkouškách. Tehdy se mě Sylva Talpová zeptala: Martine, čeho se bojíte? V tento okamžik, přestože jsem si do hlavy vštěpoval myšlenku Jsem v pohodě a o nic nejde., jsem si uvědomil, že můj hlas se posunul asi o půl oktávy výš, ramena jsem mohl mít ve výši brady a nohy byly naprosto neschopny jakéhokoli pohybu. Byl jsem otrokem své vlastní psychiky a nedokonalé motoriky. Zpětně si uvědomuji, že tento pocit by šel přirovnat k situaci, kdy mi bylo dvanáct let a mamka zjistila, že jsem kouřil. Shluk emocí, které mne tehdy přepadly, mi naprosto ovládl tělo, mysl i hlas. Stejně jako jsem nebyl schopen odpovědět mamce, proč jsem to udělal, tak stejně jsem se nebyl schopen přirozeně na jevišti pohnout, aniž by to nevyvolalo nechtěně komickou situaci. V tu chvíli jsem cítil několik základních emocí v různé intenzitě a pořadí. Suverénně nejvíc převládal prostý strach z toho, že se znemožním, že zklamu lidi, kteří mi pomáhali s přípravou, a že vzbudím posměch spolužáků ze sportovního gymnázia, kteří mi příliš nevěřili. Další nepříjemný fyzický stav, který strach doprovázel, byl pocit svázanosti. Byl to pocit, jakoby mi ruce a nohy svazovalo sto silných provazů. Já si to uvědomoval, ale nebyl jsem schopen s tím cokoli dělat. Čím víc, jsem myslel, že jsem svázaný, tím víc svázaný jsem byl a o to víc jsem na to zase myslel. Tato svázanost byla paradoxem, který neměl konce. Mezi další o něco méně citelné emoce a pocity, které bezpochyby do bloku patří, jsem si uvědomoval 10

11 stud, trému a paniku. Psychosomatický blok se u mne nejvíce projevoval právě ztuhnutím těla, neschopností modulovat hlas a nesvobodou v tvůrčím myšlení, ztuhnutím a zvednutím ramen, svázaným krkem, občasnou hlasovou indispozicí, třesem rukou, těkavým pohledem, rozostřeným viděním, zrychleným tepem, studeným potem, žaludeční nevolností, pocitem samoty, brněním nohou, atd. Proto jsem se rozhodl prozkoumat tato zákoutí emocí a pocitů hlouběji. 2.3 Pohled psychologie Hlavní dvě emoce a složky obsažené v psychosomatickém bloku jsou úzkost a strach Úzkost Z emocí při pociťovaném bloku mne nejvíce zasáhly pocity strachu a úzkosti. Proto bych rád nyní tyto dva elementy, které ovládají paralyzovaného herce, více rozvinul i po psychologické stránce. Pocity úzkosti pro mě byly při zkoušení téměř na denním pořádku a já nikdy nechápal proč tomu tak je a jak tomu zabránit. Hledal jsem problémy na povrchu, na těle a přitom jsem zapomínal a možná schválně opomíjel to, že má somatická neschopnost pramení z vnitřku. Psycholog Milan Nakonečný, ve své knize Lidské emoce definuje 11

12 úzkost takto: Úzkost mívá stejný význam jako těžkomyslnost a jejím předmětem je nicota, pocit nicoty, splývající s pocitem viny, s pocitem cizí moci, která zúskostňuje. ( ) Úzkost je obvykle definována jako reakce na hrozbu, která je v experimentální situaci signalizována očekáváním bolestivého podnětu, když např. experimentátor pokusné osobě sdělí, že ji očekává úder slabým elektrickým proudem. Úzkost se pak projevuje řadou vegetativních a behaviorálních příznaků (pocení, zvětšování frekvence pulzů, neklid, úhybné reakce atd.) 2 V mém případě jsem vědomou hrozbu neviděl v elektrickém proudu, ale v přicházejícím představení nebo na koncertě, kdy jsem měl hrát nebo zpívat před více lidmi. Příznaky jsem pociťoval přesně takové, jako popisuje Nakonečný v knize Lidské emoce. Více stav úzkosti popisuje i Norbert Sillamy. Tvrdí, že úzkost je spojena s iracionálním strachem a znepokojením. Je to cítění hluboké tísně, které charakterizuje hrozící nebezpečí, které není určité. Člověk má pocit, že je bezbranný a bezmocný. Často tento stav provází neurovegetativní znaky: zvýšený tep, pot, třes, rozostřené vidění atd. 3 Při citelném stavu úzkosti jsem často pociťoval fyziologické změny, které jsem zažíval například na dětských táborech při noční bojové hře o vlajku. V průběhu hry jsem se dostal do mnoha stresových situací, nevěděl jsem, odkud může přijít hrozba útoku a prožíval jsem výše zmíněné tělesné jevy velmi citelně. Tyto fyziologické a nepříjemné doprovázející stavy úzkosti mají především obraný charakter. J. Praško, J. Vyskočilová, J. Prašková ve své knize Úzkost a obavy tvrdí: Ve stavu úzkosti se rychle aktivuje sympatikus. Rozbíhá se stresová reakce. Začneme zrychleně povrchně dýchat, rozběhne se nám srdce, cítíme rostoucí napětí ve svalech, mravenčení a teplo v žaludku, 2 Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: ACADEMIA, s Srv. Kubicová, K. Zkoumání úzkostnosti u dětí a mládeže (bakalářská práce), Masarykova universita,

13 začneme se potit a někdy musíme náhle na záchod. 4. Z předešlých citací jsem pochopil, že příznaky, které jsem často na jevišti pociťoval, z velké části náleží úzkosti. Všichni zmínění psychologové uvádějí stejné nebo podobné příznaky. Norbert Sillamy tvrdí, že úzkost je reakcí na neurčitou hrozbu, Milan Nakonečný však uvádí, že úzkost může vyvolat i konkrétní hrozba například elektrický proud. J. Praško, J. Vyskočilová, J. Prašková zase ony příznaky a stavy úzkosti odůvodňují jako obrané reakce organismu na přicházející hrozbu. Citace jsem uvedl k pochopení vzniku oněch nepříjemných jevů, které mne často na scéně před lidmi doprovázejí. Z mého pohledu je úzkost pro herce velmi nebezpečná vlastnost, která nahlodává sebedůvěru a nutí podvědomě na jevišti řešit věci, na které není čas ani prostor. Podle Milana Nakonečného mohou být situace, které vyvolávají úzkost různé, přesto v důsledku velmi podobné. Příčinou úzkosti může být pocit snižování a ztráta prestiže, nemoc, fyzické ohrožení, školní práce a zkoušky, problémy a konflikty v rodinných vztazích, apod. Doplnil bych pár situací z hereckého prostředí, které vyvolávají úzkost u mě. Jsou to: pocit, že nejsem dost dobrý, že nezazpívám správně píseň, že zapomenu text nebo ztratím hlas. Zjistil jsem, že jakmile jsem úzkosti popustil uzdu, okamžitě jsem zaznamenával příznaky pro ni tak typické (zrychlený tep, pocení se, stažené hrdlo). 4 Praško, J., Vyskočilová, J., Prašková, J. Úzkost a obavy. Praha: Portal,

14 2.3.2 Strach Další nepostradatelnou emocí obsaženou v bloku je bezesporu strach. Častokrát jsem si sám říkal: Čeho se bojíš? Vždyť o nic nejde. Ale podvědomé informace o neurčitém nebezpečí téměř vždy přebíjely ty vědomé. Konkrétně nejčastěji jsem měl strach z toho, že zklamu své okolí. Milan Nakonečný definuje strach takto: Obecně vzato je strach reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí, primárně, tj. vrozeně, je strach reakcí na hrozbu bolesti a ztráty života. Na vrozenost této emoce poukazuje její spojení s výraznou mobilizací energie (ve strachu se zvyšuje svalová síla subjektu) a s útěkovým chováním. Strach je současně nejsložitější emocí: intenzivní strach může i zabít a v některých případech je spojen nikoli s pokusem o únik z nebezpečné situace, ale s útlumem chování, se strnutím. 5 Podle mne může být strach pro herce velmi destruktivní emoce, ale přece jen dokáže nabudit k výkonu, na který bychom bez něj nedosáhli. Tak jak píše Nakonečný, strach nám může přinést mnoho energie k útěku nebo řešení krizové situace. Může se velmi hodit v situaci, kdy jde opravdu o zdraví nebo o život. Reflexivní reakce, které vyvolává strach, dovedou naše tělo do stavu, kdy má více síly a dovede rychleji reagovat. Ale na jevišti jsou příznaky strachu pro herce velmi nežádoucí, protože jsou často velmi viditelné a v určitých případech dovedou i motoricky paralyzovat. Nikdy jsem se zatím naštěstí nedostal do situace, že bych cítil naprostou paralýzu, ale náznaky ztuhlosti jsem si uvědomoval dost intenzivně. Právě strachu přikládám za vinu zvednutá ramena, ztuhlé ruce a nepřirozený pohyb při chůzi. Zaujalo mne to, že tyto pocity jsem míval nejvíce při raných fázích zkoušení, kdy jsme byli odkázáni na částečnou improvizaci a na velmi 5 Nakonečný, M. Op. Cit. s

15 soustředěné vnímání ostatních kolegů na jevišti. V pozdějších fázích se mi tyto příznaky dařilo poměrně zdařile odstraňovat tím, že jsem už byl na hodiny víc (psychicky i fyzicky) připraven a dopředu jsem se vyzbrojoval vyšší sebedůvěrou a důkladností domácí přípravy. Strachu jsem se dokázal částečně zbavit tím, že jsem se na něj vědomě vyzbrojil. Mými zbraněmi v danou chvíli byl dobře naučený text, vědomí určitého aranžmá na scéně a naučení se pár triků na soustředění pozornosti jinam než na sebe. Strach se může projevovat v jakémkoli zaměstnání a příznaky budou podobné. Podrobněji se strachu a jevům s ním spojeným věnoval experimentální psycholog Edwin Garrigues Boring. Zkoumal symptomy strachu u vojáků americké armády. Jako nejčastější se projevovali: zrychlení tlukotu srdce, žaludeční nevolnost, průjem, třes a drkotání zubů, studený pot, pocit slabosti a mdloby. Tyto symptomy získal Edwin Garrigues Boring od vojáků v těch nejvypjatějších momentech jejich služby, ale myslím, že příznaky jsou podobné těm, které jsem pociťoval na jevišti i já, jen v mnohem menší intenzitě. Zajímavé mi přijde i to, že Boring zjistil, že 39 % dotazovaných pociťovalo strach před bitvou, 35 % během bitvy a 16 % dokonce až po bitvě. Když tyto údaje porovnám s mým strachem, tak bych zapadl do první skupiny, která se bojí před bitvou (nebo představením). Za to, že během představení a po něm už strach opadá, vděčím pravděpodobně svému vrcholovému sportování na gymnáziu. Závodně jsem plaval a hrál volejbal a před každým závodem nebo zápasem jsem často vnímal stavy, které popsal Boring v takové míře, že jsem nevěděl, zda budu vůbec schopen nastoupit na start. Ovšem hned po skoku do vody nebo odehraném prvním míči jsem se zase cítil naprosto volný, v pořádku a měl jsem potom naopak velmi dobrý pocit z toho, že jsem 15

16 to zvládl. U divadla zažívám podobné stavy. Nejhůř mi bývá před představením, během představení dokážu strach ovládat a po představení odcházím s pocitem, že to stálo za to. Příznaky strachu se zabývali už i v 19. století Charles Darwin a na přelomu 19. a 20. století Théodule-Armand Ribot. Rozdělili je na fyziologické a psychologické. Fyziologické příznaky strachu: útlum vylučování slin (sucho v ústech), vystoupení studeného potu, husí kůže, váznutí dechu, zrychlený tep, změny v útrobách, bledost. Psychologické příznaky strachu: zastřený nebo narušený hlas, pocit staženého hrdla a pocit svíravosti, pocit tísně, pocit sklíčenosti, pocit ohrožení, pocit bezmocnosti. Podle mého názoru se tyto příznaky strachu v praxi nedají oddělit od sebe. Doprovázejí se navzájem. Mohu mít například zrychlený tep v pocitu ohrožení nebo být bledý při pocitu tísně. Psychologové tyto příznaky dělí kvůli větší srozumitelnosti, avšak jedny bez druhých nemohou existovat. 2.4 Rozdíl mezi úzkostí a strachem Jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem, když se projevují tak podobně? Odpověď mi opět dal Nakonečný ve vysvětlení: Úzkost je z reflexe lidského bytí vyvstávající obava, která nemá předmět, která je specificky lidská a vyjadřuje existenciální nejistotu člověka, jakési tušené ohrožení. Tím je také dán rozdíl mezi úzkostí a strachem: úzkost nemá určitý předmět, není to 16

17 obava z něčeho konkrétního, zatímco strach je vždy obavou z něčeho konkrétního, z určitého nebezpečí, z konkrétní hrozby. 6 Někteří autoři zdůrazňují, že úzkost se vztahuje na něco budoucího, strach na něco přítomného. Zatímco strach se týká více objektu, úzkost se týká subjektu. Člověk nestojí proti přímé hrozbě, nemůže přesně určit, kde se nachází a kdy přijde. Pro úzkost je typická obava z vlastní bezmocnosti. V hereckém bloku jsou jistě obsaženy i jiné emoce, např.: stud, panika, tréma; ale právě strach a úzkost a příznaky a symptomy s nimi spojené jsem vždy vnímal zdaleka nejintenzivněji. 6 Nakonečný M. Op. cit. 17

18 3. PŘEDBĚŽNÁ OSOBNÍ REFLEXE V této kapitole bych se pokusil o shrnutí svého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (dále jen JAMU) v ateliéru Muzikálového herectví pod vedením Mgr. Sylvy Talpové. V herecké práci nám taktéž pomáhal MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., hodiny moderního tance vedl Ing. David Strnad a Lenka Tužilová a hodiny zpěvu jsem absolvoval pod vedením Mgr. Jany Matyášové. Během svého čtyřletého studia se můj blok neustále vyvíjel a měnil v závislosti na zkušenostech a hereckých znalostech, které jsem učením nabýval. Proto bych se rád nyní pokusil analyzovat problém postupným popsáním každého semestru, pojmenováním cílů a úkolů semestrální práce a popisem svého hereckého a osobnostního vývoje při vstřebávání nových hereckých poznatků a vjemů. 3.1 První ročník na JAMU Úkolem prvního semestru bylo pro mne i většinu mých spolužáků zbavení se mluvních a pohybových nešvarů, se kterými jsme na JAMU přišli, a jisté seznámení se s hereckou terminologií a technikou. Semestr jsme zakončili klauzurní prací se zástupným textem, kdy nám běžnou mluvu a řeč nahradily jazykolamy. 18

19 3.1.1 Práce se Sylvou Talpovou Doteď si přesně pamatuji svou první hereckou hodinu s paní Talpovou. Během prázdnin jsme měli napsat text o sobě samém, naučit se ho a před spolužáky v první hodině přednést. Na tuto hodinu mám živější vzpomínky hlavně proto, že jsem vnímal pocity a emoce s některými příznaky zmíněnými v předchozí kapitole. Byla to ztuhlá ramena, neschopnost volného pohybu, přiškrcený hlas, zvýšená tepová frekvence a pocit nevolnosti. Domácí přípravu jsem dopiloval do nejmenších detailů, měl jsem v textu naznačené pauzy i hrubé aranžmá, ale ve chvíli, kdy jsem předstoupil před jedenáct zatím nových tváří, jsem byl ztracen. Nohy vypověděly službu, ruce se hned křečovitě chytly přichystané židle bez vědomého povelu z mozku, na čele a zádech mi vyrazil studený pot, hlas byl slabý a bez modulace a text jsem odříkal tak, aby byl co nejrychleji za mnou. Byl jsem otrokem svého těla, které neposlouchalo přímé rozkazy a chovalo se podle podvědomého krizového schématu, který popisují reakce strachu na blížící se nebezpečí. Dlouze jsem přemýšlel, proč se před spolužáky tolik stydím a bojím užít si chvíli slávy. Utěšoval jsem se tím, že text, který jsem napsal je příliš osobní a vypovídá o mně víc, než jsem byl ochoten, v tu chvíli neznámým lidem, svěřit. Postupem času mi spolupráce se spolužáky dělala čím dál tím méně potíží a zvykl jsem si na ně, ale pracovní připomínky od S. Talpové se takřka nelišily. Nejčastěji jsem slýchal věty zmíněné již v první části úvodu: Otevři se! To je málo! Je fajn, že to cítíš, ale neleze to ven! Musíš se uvolnit! Jsi ztuhlý!, ale v této fázi hereckého vývoje jsem nebyl schopen se s těmito připomínkami srovnat a vypořádat. V jednu chvíli, kdy jsme zkoušeli jednoduchou komickou situaci učitelka a vyvolaný spící žák, jsem si chvíli myslel, že to hraji uvolněně a vtipně, ale po shlédnutí této situace na videu mi 19

20 vtipné přišlo už jen mé nepřirozené držení těla a hlas téměř v dívčí poloze. Při zpětném pohledu si uvědomuji, že jsem příliš řešil věci, které jsou pro hereckou tvorbu spíš destruktivní. Příliš jsem přemýšlel o tom, proč jsem tak křečovitý a nepřirozený. Sžíraly mne i myšlenky a pocity úzkosti, že před spolužáky propadnu a do vědomí se mi dostával názor, že nejsem dost talentovaný. Tyto vjemy a pocity ale často odpadávaly ve chvílích, kdy jsem se mohl za něco schovat. Většinou to byl nějaký velmi stylizovaný pohyb nebo přímo tanec, ve kterém jsem se na-rozdíl od normálního pohybu na jevišti cítil uvolněně a svůj. Cítil jsem se lépe i ve společnosti spolužáků, protože s nimi jsem si uvědomoval, že jsme na tom všichni stejně, a tak jsem přestával řešit tolik sebe a věnoval pozornost právě spolupráci s nimi. Problém bloku se mi nejčastěji vracel na individuálních hodinách. V prvním ročníku jsem cítil tak silný respekt k našim pedagogům, že jsem před nimi nedokázal uvolněně jednat. Už tehdy jsem věděl, že veškeré připomínky, které dostávám, jsou k tomu, abych se zlepšil a postupně odstranil nešvary, které mne svazují, ale v tu chvíli jsem si je nedokázal správně vyložit, proto měly často opačný účinek. Ve chvíli, kdy jsem v prvním ročníku stál sám před Sylvou Talpovou a měl říct text jazykolamu pouze po logice, jsem si začínal uvědomovat pocit, jako bych stál nahý a stěny kolem mne se začaly přibližovat. Byl jsem mnohem nervóznější, než když jsme zkoušeli ve skupině, kde jsem se měl o koho opřít. I přes tyto problémy jsem ale, myslím, dospěl k jisté proměně bloku, která mne začala omezovat v práci o něco méně. Naučil jsem se vnímat zástupný text jazykolamů logicky a ve výsledku ho vědomě používal jako jiný cizí jazyk. Našel jsem svou přirozenou mluvní polohu, ale zatím jsem nebyl příliš schopen s hlasem pracovat tak, abych využil jeho plný potenciál. V 20

21 situacích, kdy jsme měli přirozeně jednat sami za sebe, jsem si pořád uvědomoval jistou pohybovou indispozici, ale zjistil jsem, že při stylizovaném pohybu tento problém odpadá. Dal jsem si úkol, že musím najít způsob, jak tyto dva stejné, ale přesto v podvědomí odlišné pohyby propojit tak, aby fungovaly přirozeně v obou variantách Práce s Lukášem Riegrem Paralelně s výukou Sylvy Talpové jsme měli hodiny Vnitřní herecké techniky, kterou nás učil Lukáš Rieger. První semestr Cílem tohoto předmětu v prvním semestru bylo především seznámit nás s hereckou terminologií pojmenovanou a vysvětlenou K. S. Stanislavským a jejím praktickým využitím při etudách. Na těchto hodinách jsme pracovali vždy jako skupina, proto si myslím, že jsem blok nepociťoval tak intenzivně, jako při individuálních zkouškách. Párkrát se objevil při cvičeních na téma Já v daných okolnostech, kdy jsem musel jednat sám za sebe v situacích, které jsem doposud nikdy nezažil. Například ve chvíli, kdy jsme zkoušeli v místnosti přejít asi 2 metry dlouhý úsek podél zdi, po pěšince, která byla široká 20 cm, pod námi měla být sto metrová propast a zeď měla být skála. Na přejití této pěšinky jsme měli tolik času, kolik jsme potřebovali. Šlo primárně o to, uvěřit daným okolnostem a prožít tento přechod. Ve chvíli, kdy jsem se postavil na okraj skály, jsem měl velmi smíšené pocity. Na jednu stranu jsem se snažil uvěřit, že zeď, kolem které procházím, je 21

22 skála nad propastí, a na druhou stranu jsem bojoval se zvídavými pohledy svých spolužáků, které mi v tu chvíli připadaly jako jehly, které zkoumají hloubku materiálu, v tomto případě mého vnitřního prožitku při dané situaci. Zažíval jsem pocit podobný panice a strachu z hodnocení Lukáše Riegra a spolužáků, které mělo následovat. Když jsem si tuto etudu zopakoval doma v soukromí a bez zvídavých očí, zjistil jsem, že si tuto situaci dovedu představit živě, prožít ji se strachem z výšky, možného pádu dolů a s vítězným uspokojením po dobře zvládnutém úkolu. Zároveň mne to donutilo přemýšlet o tom, proč jsem nebyl schopný tuto situaci prožít i v místnosti se spolužáky a pedagogem. Domnívám se, že jsem tehdy měl příliš rozptýlenou pozornost a nevšímal si blízkých detailů kolem sebe. Měl jsem roztěkaný pohled a nedokázal jsem se pevně soustředit na daný problém. Už dopředu jsem se zbytečně bál hodnocení, které mělo následovat. Hodnocení, které přišlo bylo logické a pravdivé. Vidím, že to cítíš, ale nejde to moc ven. Tato shrnující věta mi potvrdila mé pocity, ale do této doby jsem nevěděl, že emoce, které cítím, na mně z vnějšku nejsou patrné. Dalším cílem tohoto předmětu v prvním ročníku bylo učení se vnímat prostor a kolegy a vytvoření osobní samoty. Cvičení na téma vnímání probíhalo tak, že jsme ve skupině chodili po prostoru normální rychlostí a na povel se zvyšovalo tempo. Nesměli jsme se zastavit ani se s nikým srazit. Často se měnily dané okolnosti prostoru (chůze ve vodě, v medu, na rozpáleném písku) a my se mu museli hned přizpůsobit. V těchto cvičeních jsem si narozdíl od jiných připadal velmi uvolněně a blok jsem necítil. Při zpětné reflexi si uvědomuji, že jsem řešil pouze prostá pravidla hry a věnoval veškerou pozornost detailům. Díky pevně daným pravidlům, nezbylo místo na uvědomění si, že u těchto pohybů musím vypadat 22

23 jako blázen. Po cvičení jsem se cítil dobře a sebevědomě. Rozdílně ale probíhaly pokusy o vytvoření osobní samoty. Šlo hlavně o to, zůstat soustředěn na věc, která mi byla nablízku, a nic jiného nevnímat. Bylo to prováděno ve dvou variantách. Měli jsme číst novinový článek po dobu třiceti sekund. V první variantě probíhala četba v naprostém tichu a bez vyrušování, přičemž provedení druhé části úkolu bylo naopak v hluku, s popichováním, lechtáním, apod. Měli jsme přečíst a zapamatovat si obsah co největší části článku. Již u první klidné části úkolu jsem cítil, že sice čtu poměrně rychle, ale nevěnuju příliš pozornosti článku. Mnohem víc než text a obsah odstavce jsem vnímal ostatní spolužáky a cítil jsem jejich pohledy na své šíji tak intenzivně, že mi na čele vyrazil pot a spustila se mi jedna ze základních obranných reakcí smích. Nakonec jsem přečetl asi čtyři věty. Jejich obsah jsem převyprávěl pouze povrchně a velmi nepřesně. Druhá část úkolu probíhala sice podobně, ale intenzita zmíněných pocitů se zdesetinásobila a z jiného článku jsem si nezapamatoval nic. Proč se blok objevil právě v této situaci? Myslím, že hlavně kvůli obrácené pozornosti. Příliš jsem se vnímal zvenčí. Přemýšlel jsem, jak u úkolu vypadám, zda se chovám přirozeně, jestli stihnu přečíst víc než ostatní. V těchto hereckých cvičeních, jsme bohužel během prvního ročníku nemohli jít příliš do hloubky, poněvadž jsme je měli pouze jedenkrát týdně čtyři hodiny a po uplynulém týdnu mi vždy celkem dlouho trvalo, než jsem si zvykl na atmosféru a situace v nové hodině. 23

24 Druhý semestr Roční práci v předmětu Vnitřní herecká technika, kterou vedl Lukáš Rieger, jsme završili etudami na témata konfliktních situací. Cílem předmětu nyní bylo hlavně získání uvolněnosti v pohybovém projevu a naučení se pravdivě jednat v konfliktních situacích na pomyslném jevišti. V druhém semestru předmětu Vnitřní herecké techniky jsme začali pracovat s čistě dramatickými situacemi. Za úkol bylo v páru vymyslet situaci, ve které měl vzniknout jasný konflikt. Jak situace dopadne, nebylo důležité, ale museli jsme si určit jasná pravidla hry, vymyslet dané okolnosti, prostředí situace, povolání postav a hlavně motivace a cíl jednání našich postav. Cvičení jsme opakovali mnohokrát v různých situacích. Vzpomínám si na situaci, kterou jsem hrál se spolužákem Jozefem Hruškocim. Odehrávala se v mém pokoji, kde jsem čekal na spolubydlícího s právě nabytou informací o tom, že se vyspal s mou přítelkyní. Mým úkolem bylo vyhodit ho z bytu a cílem Jozefa bylo snažit se problém uhrát tak, aby mohl zůstat. Situace byla zadána na hodině a na přípravu jsme měli asi pět minut. Proto bylo jednání z velké části improvizované. Situace, k mému překvapení, probíhala dobře. Konflikt okamžitě vznikl a daným okolnostem jsme oba ihned uvěřili. Z emocí u mě v tu chvíli převládal vztek a hněv, proto nezbylo místa pro vniknutí nežádoucích podvědomě paralyzujících emocí bloku. Domnívám se, že důvod, proč mi cvičení šlo poměrně dobře, byl ten, že jsme měli naprosto přesně zadaná pravidla hry a jednoduchý, jasný cíl, ke kterému jsme potřebovali dojít. Sice jsem improvizovaně jednal za sebe v daných okolnostech, ale při takto určených pravidlech mi to nedělalo takový problém, jako ve chvílích, kdy jsem si cíle jednání musel v průběhu zkoušení 24

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků NÁZEV/TÉMA: Divadlo Vyučovací předmět: Škola: Učitel: Třída + počet žáků: Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny 90 minut dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Žijte (s) cyklem! aneb jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Pochopte své měsíční proměny a každý měsíc si užívejte darů své jarní, letní, podzimní a zimní fáze! Miranda Gray!

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

NĚKTERÉ Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE OVLÁDANÉHO HLASEM VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE

NĚKTERÉ Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE OVLÁDANÉHO HLASEM VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE NĚKTERÉ Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE OVLÁDANÉHO HLASEM VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE Věra Strnadová - Jan Nouza Když byl na konferenci Handicap 94 " na liberecké Technické univerzitě předveden prototyp systému

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj Otevři se, zvuč a naslouchej! MgA. Olga Štěpánová Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady:

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 1.8.6 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 010805 Pedagogická poznámka: Na začátku každé rozkládací hodiny jsou přidány příklady na opakování úprav mnohočlenů. Důvod je jediný, čtyři

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více