JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HERECKÝ BLOK:"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví HERECKÝ BLOK: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana Diplomová práce Autor práce: Martin Hubeňák Vedoucí práce: MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. Oponent práce: Mgr. Eva Jelínková Brno 2011

2 Bibliografický záznam HUBEŇÁK, Martin. Herecký blok: osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana [Actor block: the Personal Aplication of the Pedagogy of Stanislavskij and Donnellan]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní Fakulta, Muzikálové herectví, rok Vedoucí diplomové práce MgA. Lukáš Rieger PhD. Anotace Diplomová práce Herecký blok: Osobní aplikace pedagogiky Stanislavského a Donnellana pojednává o problému hereckého psychosomatického bloku. Cílem této práce je blok analyzovat a pomocí odborné psychologické a herecké literatury nalézt způsob jeho potlačení. Annotation Thesis Actor block: Personal applications pedagogy Stanislavsky and Donnellan discusses the problem of psychosomatic acting block. The aim of this work is to analyze the block and using professional actors and psychological literature to find a way to suppress it. Klíčová slova Blok, psychosomatika, Stanislavskij, Donnellan, psychologie, herectví. Key Words Block, psychosomatics, Stanislavskij, Donnellan, psychology, acting.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně dne: Martin Hubeňák

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce MgA. Lukáši Riegrovi, Ph.D za odborné vedení práce a podporu, kterou mi poskytoval. Také velmi děkuji Mgr. Sylvě Talpové za čtyřleté herecké vedení a za podporu v hereckém i osobním životě.

5 Obsah 1. ÚVOD 7 2. DEFINICE BLOKU Vysvětlení pojmu blok podle Psychologického slovníku Subjektivní pohled Pohled psychologie Úzkost Strach Rozdíl mezi úzkostí a strachem: PŘEDBĚŽNÁ OSOBNÍ REFLEXE První ročník na JAMU Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Shrnutí prvního ročníku Druhý ročník Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Shrnutí druhého ročníku Třetí ročník Práce se Sylvou Talpovou Práce s Lukášem Riegrem Práce s Vítězslavem Větrovcem Čtvrtý Ročník Trůn pro královny Jedno jaro v Paříži ANALÝZA POMOCÍ ODBORNÉ LITERATURY Konstantin Sergejevič Stanislavskij Moje výchova k herectví Diletantismus Jednání kdyby, dané okolnosti Jevištní pozornost Svalové uvolnění Shrnutí předcházejích kapitol 52

6 4.2 Declan Donnellan Herec a jeho cíl Donnellanova definice bloku Nevím, co dělám Cíl Shrnutí kapitoly Nevím, co dělám Nevím, kdo jsem Nevím, jak se mám pohybovat Shrnutí kapitoly Analýza pomocí odborné literatury ZÁVĚR REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU VE STUDIU MARTA, ROLE LINDSEYHO MARRIOTTA 70 Seznam použité literatury 75

7 1. ÚVOD Otevři se! To je málo! Je fajn, že to cítíš, ale neleze to ven! Musíš se uvolnit! Jsi ztuhlý! Tyto a mnoho dalších podobných poznámek a narážek mne doprovázelo při čtyřleté cestě v hereckém poznávání sebe sama do takové míry, že jsem se rozhodl svůj problém pojmenovat a pokusit se o jeho důkladnou analýzu. Pojmenovat tento problém z mého pohledu nebylo příliš obtížné. Ve své herecké terminologii bych to nazval velmi prostě blok. V psychologickém názvosloví by to byl primárně Strach nebo jeho různé emocionální odbočky a symptomy jako např.: ztuhlost, paralýza, tréma, uzavřenost. Tyto pojmy psychologie i psychiatrie rozpracovává do hloubky, ale domnívám se, že právě až slovo blok obsahuje všechny zmíněné i další emoce dohromady v té, či oné míře. Pro hereckou práci je tento termín konkrétnější a jeho řešení a odstranění je do jisté míry základním problémem a úkolem každého herce. V této diplomové práci bych se primárně pokusil svůj blok popsat, definovat, pochopit, uvést o něm konkrétní příklady, jejich průběh a pomocí odborné literatury i nalézt řešení k jeho odstranění. Během studia na JAMU se blok neustále vyvíjel a měnil. Zatímco v prvním ročníku mne přílišná sebekontrola naprosto pohltila, tak si troufám říct, že nyní ve čtvrtém ročníku muzikálového herectví po vstřebaných zkušenostech ze zkoušení, výuky a po odehrání několika představení v Martě i jiných divadlech, mi je tato forma strachu už docela vzdálená a dokážu s ní bojovat i spolupracovat mnohem lépe, než tomu bylo v letech dřívějších. Metodu popisu této cesty bych se pokusil vyjádřit nejdříve ve své osobní reflexi, v reflexi mého okolí (které často říkalo naprosto opačné názory, než jaké jsem cítil já), v přesném popsání problému (z různých zdrojů a úhlů 7

8 pohledu) a posléze bych se pokusil nalézt metodu řešení problematiky bloku, kterou ve svých knihách popisují K. S. Stanislavskij a D. Donnellan. Cílem této práce není naprosto přesný, metodický popis postupu herecké práce, která univerzálně odstraní problém bloku u každého herce, ale rád bych za pomoci sebereflexe popsal způsob, kterým jsem s blokem bojoval já. 8

9 2. DEFINICE BLOKU 2.1 Vysvětlení pojmu blok podle Psychologického slovníku Psychologický slovník napsaný P. Hartlem a H. Hartlovou vykládá pojem blok takto: náhlá zástava určitého procesu, nejčastěji řeči nebo myšlení, zpravidla způsobena zábranami. Zábrana, inhibice, bariéra psychická, cenzura psychická. To jsou pojmy v psychologii velmi podobného, ne-li přímo totožného významu slova blok. Podle psychologického slovníku inhibice nebo zábrana znamenají: 1. obecně zpomalení, přibrzdění nebo zastavení určitého procesu nebo procesů, například v organismu, například na biochemické úrovni zpomalení nebo zastavení metabolických procesů. 2. útlum. Pro herecké využití je pro nás důležitý i pojem psychická bariéra : 1. zábrana v podobě společenské normy, zvyku, pravidla, předchozí špatné zkušenosti, která omezuje spontánní chování (u dětí nevyvinuto). Z psychické bariéry vychází i psychická cenzura, která je podle P. Hartla a H. Hartlové, z hlediska psychoanalýzy, překážkou nebo bariérou mezi vědomím a nevědomím. Tato překážka ovšem není přítomna ve snech a je oslabena vlivem omamných látek či alkoholu. 1 Definice bloku se dá pojmout z mnoha směrů. Začal bych vysvětlením pojmu blok tak, jak ho chápu já a jak se vyvíjel a měnil v mé hlavě a na těle. 1 Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. Praha: Portál,

10 Dál bych se blok pokusil definovat a popsat z pohledu moderní psychologie. 2.2 Subjektivní pohled Úplně poprvé, kdy jsem si všiml, že něco není v pořádku a cítil se naprosto nesvůj, to bylo až ve chvíli vstupu na pomyslné jeviště před komisi na přijímacích zkouškách. Tehdy se mě Sylva Talpová zeptala: Martine, čeho se bojíte? V tento okamžik, přestože jsem si do hlavy vštěpoval myšlenku Jsem v pohodě a o nic nejde., jsem si uvědomil, že můj hlas se posunul asi o půl oktávy výš, ramena jsem mohl mít ve výši brady a nohy byly naprosto neschopny jakéhokoli pohybu. Byl jsem otrokem své vlastní psychiky a nedokonalé motoriky. Zpětně si uvědomuji, že tento pocit by šel přirovnat k situaci, kdy mi bylo dvanáct let a mamka zjistila, že jsem kouřil. Shluk emocí, které mne tehdy přepadly, mi naprosto ovládl tělo, mysl i hlas. Stejně jako jsem nebyl schopen odpovědět mamce, proč jsem to udělal, tak stejně jsem se nebyl schopen přirozeně na jevišti pohnout, aniž by to nevyvolalo nechtěně komickou situaci. V tu chvíli jsem cítil několik základních emocí v různé intenzitě a pořadí. Suverénně nejvíc převládal prostý strach z toho, že se znemožním, že zklamu lidi, kteří mi pomáhali s přípravou, a že vzbudím posměch spolužáků ze sportovního gymnázia, kteří mi příliš nevěřili. Další nepříjemný fyzický stav, který strach doprovázel, byl pocit svázanosti. Byl to pocit, jakoby mi ruce a nohy svazovalo sto silných provazů. Já si to uvědomoval, ale nebyl jsem schopen s tím cokoli dělat. Čím víc, jsem myslel, že jsem svázaný, tím víc svázaný jsem byl a o to víc jsem na to zase myslel. Tato svázanost byla paradoxem, který neměl konce. Mezi další o něco méně citelné emoce a pocity, které bezpochyby do bloku patří, jsem si uvědomoval 10

11 stud, trému a paniku. Psychosomatický blok se u mne nejvíce projevoval právě ztuhnutím těla, neschopností modulovat hlas a nesvobodou v tvůrčím myšlení, ztuhnutím a zvednutím ramen, svázaným krkem, občasnou hlasovou indispozicí, třesem rukou, těkavým pohledem, rozostřeným viděním, zrychleným tepem, studeným potem, žaludeční nevolností, pocitem samoty, brněním nohou, atd. Proto jsem se rozhodl prozkoumat tato zákoutí emocí a pocitů hlouběji. 2.3 Pohled psychologie Hlavní dvě emoce a složky obsažené v psychosomatickém bloku jsou úzkost a strach Úzkost Z emocí při pociťovaném bloku mne nejvíce zasáhly pocity strachu a úzkosti. Proto bych rád nyní tyto dva elementy, které ovládají paralyzovaného herce, více rozvinul i po psychologické stránce. Pocity úzkosti pro mě byly při zkoušení téměř na denním pořádku a já nikdy nechápal proč tomu tak je a jak tomu zabránit. Hledal jsem problémy na povrchu, na těle a přitom jsem zapomínal a možná schválně opomíjel to, že má somatická neschopnost pramení z vnitřku. Psycholog Milan Nakonečný, ve své knize Lidské emoce definuje 11

12 úzkost takto: Úzkost mívá stejný význam jako těžkomyslnost a jejím předmětem je nicota, pocit nicoty, splývající s pocitem viny, s pocitem cizí moci, která zúskostňuje. ( ) Úzkost je obvykle definována jako reakce na hrozbu, která je v experimentální situaci signalizována očekáváním bolestivého podnětu, když např. experimentátor pokusné osobě sdělí, že ji očekává úder slabým elektrickým proudem. Úzkost se pak projevuje řadou vegetativních a behaviorálních příznaků (pocení, zvětšování frekvence pulzů, neklid, úhybné reakce atd.) 2 V mém případě jsem vědomou hrozbu neviděl v elektrickém proudu, ale v přicházejícím představení nebo na koncertě, kdy jsem měl hrát nebo zpívat před více lidmi. Příznaky jsem pociťoval přesně takové, jako popisuje Nakonečný v knize Lidské emoce. Více stav úzkosti popisuje i Norbert Sillamy. Tvrdí, že úzkost je spojena s iracionálním strachem a znepokojením. Je to cítění hluboké tísně, které charakterizuje hrozící nebezpečí, které není určité. Člověk má pocit, že je bezbranný a bezmocný. Často tento stav provází neurovegetativní znaky: zvýšený tep, pot, třes, rozostřené vidění atd. 3 Při citelném stavu úzkosti jsem často pociťoval fyziologické změny, které jsem zažíval například na dětských táborech při noční bojové hře o vlajku. V průběhu hry jsem se dostal do mnoha stresových situací, nevěděl jsem, odkud může přijít hrozba útoku a prožíval jsem výše zmíněné tělesné jevy velmi citelně. Tyto fyziologické a nepříjemné doprovázející stavy úzkosti mají především obraný charakter. J. Praško, J. Vyskočilová, J. Prašková ve své knize Úzkost a obavy tvrdí: Ve stavu úzkosti se rychle aktivuje sympatikus. Rozbíhá se stresová reakce. Začneme zrychleně povrchně dýchat, rozběhne se nám srdce, cítíme rostoucí napětí ve svalech, mravenčení a teplo v žaludku, 2 Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: ACADEMIA, s Srv. Kubicová, K. Zkoumání úzkostnosti u dětí a mládeže (bakalářská práce), Masarykova universita,

13 začneme se potit a někdy musíme náhle na záchod. 4. Z předešlých citací jsem pochopil, že příznaky, které jsem často na jevišti pociťoval, z velké části náleží úzkosti. Všichni zmínění psychologové uvádějí stejné nebo podobné příznaky. Norbert Sillamy tvrdí, že úzkost je reakcí na neurčitou hrozbu, Milan Nakonečný však uvádí, že úzkost může vyvolat i konkrétní hrozba například elektrický proud. J. Praško, J. Vyskočilová, J. Prašková zase ony příznaky a stavy úzkosti odůvodňují jako obrané reakce organismu na přicházející hrozbu. Citace jsem uvedl k pochopení vzniku oněch nepříjemných jevů, které mne často na scéně před lidmi doprovázejí. Z mého pohledu je úzkost pro herce velmi nebezpečná vlastnost, která nahlodává sebedůvěru a nutí podvědomě na jevišti řešit věci, na které není čas ani prostor. Podle Milana Nakonečného mohou být situace, které vyvolávají úzkost různé, přesto v důsledku velmi podobné. Příčinou úzkosti může být pocit snižování a ztráta prestiže, nemoc, fyzické ohrožení, školní práce a zkoušky, problémy a konflikty v rodinných vztazích, apod. Doplnil bych pár situací z hereckého prostředí, které vyvolávají úzkost u mě. Jsou to: pocit, že nejsem dost dobrý, že nezazpívám správně píseň, že zapomenu text nebo ztratím hlas. Zjistil jsem, že jakmile jsem úzkosti popustil uzdu, okamžitě jsem zaznamenával příznaky pro ni tak typické (zrychlený tep, pocení se, stažené hrdlo). 4 Praško, J., Vyskočilová, J., Prašková, J. Úzkost a obavy. Praha: Portal,

14 2.3.2 Strach Další nepostradatelnou emocí obsaženou v bloku je bezesporu strach. Častokrát jsem si sám říkal: Čeho se bojíš? Vždyť o nic nejde. Ale podvědomé informace o neurčitém nebezpečí téměř vždy přebíjely ty vědomé. Konkrétně nejčastěji jsem měl strach z toho, že zklamu své okolí. Milan Nakonečný definuje strach takto: Obecně vzato je strach reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí, primárně, tj. vrozeně, je strach reakcí na hrozbu bolesti a ztráty života. Na vrozenost této emoce poukazuje její spojení s výraznou mobilizací energie (ve strachu se zvyšuje svalová síla subjektu) a s útěkovým chováním. Strach je současně nejsložitější emocí: intenzivní strach může i zabít a v některých případech je spojen nikoli s pokusem o únik z nebezpečné situace, ale s útlumem chování, se strnutím. 5 Podle mne může být strach pro herce velmi destruktivní emoce, ale přece jen dokáže nabudit k výkonu, na který bychom bez něj nedosáhli. Tak jak píše Nakonečný, strach nám může přinést mnoho energie k útěku nebo řešení krizové situace. Může se velmi hodit v situaci, kdy jde opravdu o zdraví nebo o život. Reflexivní reakce, které vyvolává strach, dovedou naše tělo do stavu, kdy má více síly a dovede rychleji reagovat. Ale na jevišti jsou příznaky strachu pro herce velmi nežádoucí, protože jsou často velmi viditelné a v určitých případech dovedou i motoricky paralyzovat. Nikdy jsem se zatím naštěstí nedostal do situace, že bych cítil naprostou paralýzu, ale náznaky ztuhlosti jsem si uvědomoval dost intenzivně. Právě strachu přikládám za vinu zvednutá ramena, ztuhlé ruce a nepřirozený pohyb při chůzi. Zaujalo mne to, že tyto pocity jsem míval nejvíce při raných fázích zkoušení, kdy jsme byli odkázáni na částečnou improvizaci a na velmi 5 Nakonečný, M. Op. Cit. s

15 soustředěné vnímání ostatních kolegů na jevišti. V pozdějších fázích se mi tyto příznaky dařilo poměrně zdařile odstraňovat tím, že jsem už byl na hodiny víc (psychicky i fyzicky) připraven a dopředu jsem se vyzbrojoval vyšší sebedůvěrou a důkladností domácí přípravy. Strachu jsem se dokázal částečně zbavit tím, že jsem se na něj vědomě vyzbrojil. Mými zbraněmi v danou chvíli byl dobře naučený text, vědomí určitého aranžmá na scéně a naučení se pár triků na soustředění pozornosti jinam než na sebe. Strach se může projevovat v jakémkoli zaměstnání a příznaky budou podobné. Podrobněji se strachu a jevům s ním spojeným věnoval experimentální psycholog Edwin Garrigues Boring. Zkoumal symptomy strachu u vojáků americké armády. Jako nejčastější se projevovali: zrychlení tlukotu srdce, žaludeční nevolnost, průjem, třes a drkotání zubů, studený pot, pocit slabosti a mdloby. Tyto symptomy získal Edwin Garrigues Boring od vojáků v těch nejvypjatějších momentech jejich služby, ale myslím, že příznaky jsou podobné těm, které jsem pociťoval na jevišti i já, jen v mnohem menší intenzitě. Zajímavé mi přijde i to, že Boring zjistil, že 39 % dotazovaných pociťovalo strach před bitvou, 35 % během bitvy a 16 % dokonce až po bitvě. Když tyto údaje porovnám s mým strachem, tak bych zapadl do první skupiny, která se bojí před bitvou (nebo představením). Za to, že během představení a po něm už strach opadá, vděčím pravděpodobně svému vrcholovému sportování na gymnáziu. Závodně jsem plaval a hrál volejbal a před každým závodem nebo zápasem jsem často vnímal stavy, které popsal Boring v takové míře, že jsem nevěděl, zda budu vůbec schopen nastoupit na start. Ovšem hned po skoku do vody nebo odehraném prvním míči jsem se zase cítil naprosto volný, v pořádku a měl jsem potom naopak velmi dobrý pocit z toho, že jsem 15

16 to zvládl. U divadla zažívám podobné stavy. Nejhůř mi bývá před představením, během představení dokážu strach ovládat a po představení odcházím s pocitem, že to stálo za to. Příznaky strachu se zabývali už i v 19. století Charles Darwin a na přelomu 19. a 20. století Théodule-Armand Ribot. Rozdělili je na fyziologické a psychologické. Fyziologické příznaky strachu: útlum vylučování slin (sucho v ústech), vystoupení studeného potu, husí kůže, váznutí dechu, zrychlený tep, změny v útrobách, bledost. Psychologické příznaky strachu: zastřený nebo narušený hlas, pocit staženého hrdla a pocit svíravosti, pocit tísně, pocit sklíčenosti, pocit ohrožení, pocit bezmocnosti. Podle mého názoru se tyto příznaky strachu v praxi nedají oddělit od sebe. Doprovázejí se navzájem. Mohu mít například zrychlený tep v pocitu ohrožení nebo být bledý při pocitu tísně. Psychologové tyto příznaky dělí kvůli větší srozumitelnosti, avšak jedny bez druhých nemohou existovat. 2.4 Rozdíl mezi úzkostí a strachem Jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem, když se projevují tak podobně? Odpověď mi opět dal Nakonečný ve vysvětlení: Úzkost je z reflexe lidského bytí vyvstávající obava, která nemá předmět, která je specificky lidská a vyjadřuje existenciální nejistotu člověka, jakési tušené ohrožení. Tím je také dán rozdíl mezi úzkostí a strachem: úzkost nemá určitý předmět, není to 16

17 obava z něčeho konkrétního, zatímco strach je vždy obavou z něčeho konkrétního, z určitého nebezpečí, z konkrétní hrozby. 6 Někteří autoři zdůrazňují, že úzkost se vztahuje na něco budoucího, strach na něco přítomného. Zatímco strach se týká více objektu, úzkost se týká subjektu. Člověk nestojí proti přímé hrozbě, nemůže přesně určit, kde se nachází a kdy přijde. Pro úzkost je typická obava z vlastní bezmocnosti. V hereckém bloku jsou jistě obsaženy i jiné emoce, např.: stud, panika, tréma; ale právě strach a úzkost a příznaky a symptomy s nimi spojené jsem vždy vnímal zdaleka nejintenzivněji. 6 Nakonečný M. Op. cit. 17

18 3. PŘEDBĚŽNÁ OSOBNÍ REFLEXE V této kapitole bych se pokusil o shrnutí svého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (dále jen JAMU) v ateliéru Muzikálového herectví pod vedením Mgr. Sylvy Talpové. V herecké práci nám taktéž pomáhal MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., hodiny moderního tance vedl Ing. David Strnad a Lenka Tužilová a hodiny zpěvu jsem absolvoval pod vedením Mgr. Jany Matyášové. Během svého čtyřletého studia se můj blok neustále vyvíjel a měnil v závislosti na zkušenostech a hereckých znalostech, které jsem učením nabýval. Proto bych se rád nyní pokusil analyzovat problém postupným popsáním každého semestru, pojmenováním cílů a úkolů semestrální práce a popisem svého hereckého a osobnostního vývoje při vstřebávání nových hereckých poznatků a vjemů. 3.1 První ročník na JAMU Úkolem prvního semestru bylo pro mne i většinu mých spolužáků zbavení se mluvních a pohybových nešvarů, se kterými jsme na JAMU přišli, a jisté seznámení se s hereckou terminologií a technikou. Semestr jsme zakončili klauzurní prací se zástupným textem, kdy nám běžnou mluvu a řeč nahradily jazykolamy. 18

19 3.1.1 Práce se Sylvou Talpovou Doteď si přesně pamatuji svou první hereckou hodinu s paní Talpovou. Během prázdnin jsme měli napsat text o sobě samém, naučit se ho a před spolužáky v první hodině přednést. Na tuto hodinu mám živější vzpomínky hlavně proto, že jsem vnímal pocity a emoce s některými příznaky zmíněnými v předchozí kapitole. Byla to ztuhlá ramena, neschopnost volného pohybu, přiškrcený hlas, zvýšená tepová frekvence a pocit nevolnosti. Domácí přípravu jsem dopiloval do nejmenších detailů, měl jsem v textu naznačené pauzy i hrubé aranžmá, ale ve chvíli, kdy jsem předstoupil před jedenáct zatím nových tváří, jsem byl ztracen. Nohy vypověděly službu, ruce se hned křečovitě chytly přichystané židle bez vědomého povelu z mozku, na čele a zádech mi vyrazil studený pot, hlas byl slabý a bez modulace a text jsem odříkal tak, aby byl co nejrychleji za mnou. Byl jsem otrokem svého těla, které neposlouchalo přímé rozkazy a chovalo se podle podvědomého krizového schématu, který popisují reakce strachu na blížící se nebezpečí. Dlouze jsem přemýšlel, proč se před spolužáky tolik stydím a bojím užít si chvíli slávy. Utěšoval jsem se tím, že text, který jsem napsal je příliš osobní a vypovídá o mně víc, než jsem byl ochoten, v tu chvíli neznámým lidem, svěřit. Postupem času mi spolupráce se spolužáky dělala čím dál tím méně potíží a zvykl jsem si na ně, ale pracovní připomínky od S. Talpové se takřka nelišily. Nejčastěji jsem slýchal věty zmíněné již v první části úvodu: Otevři se! To je málo! Je fajn, že to cítíš, ale neleze to ven! Musíš se uvolnit! Jsi ztuhlý!, ale v této fázi hereckého vývoje jsem nebyl schopen se s těmito připomínkami srovnat a vypořádat. V jednu chvíli, kdy jsme zkoušeli jednoduchou komickou situaci učitelka a vyvolaný spící žák, jsem si chvíli myslel, že to hraji uvolněně a vtipně, ale po shlédnutí této situace na videu mi 19

20 vtipné přišlo už jen mé nepřirozené držení těla a hlas téměř v dívčí poloze. Při zpětném pohledu si uvědomuji, že jsem příliš řešil věci, které jsou pro hereckou tvorbu spíš destruktivní. Příliš jsem přemýšlel o tom, proč jsem tak křečovitý a nepřirozený. Sžíraly mne i myšlenky a pocity úzkosti, že před spolužáky propadnu a do vědomí se mi dostával názor, že nejsem dost talentovaný. Tyto vjemy a pocity ale často odpadávaly ve chvílích, kdy jsem se mohl za něco schovat. Většinou to byl nějaký velmi stylizovaný pohyb nebo přímo tanec, ve kterém jsem se na-rozdíl od normálního pohybu na jevišti cítil uvolněně a svůj. Cítil jsem se lépe i ve společnosti spolužáků, protože s nimi jsem si uvědomoval, že jsme na tom všichni stejně, a tak jsem přestával řešit tolik sebe a věnoval pozornost právě spolupráci s nimi. Problém bloku se mi nejčastěji vracel na individuálních hodinách. V prvním ročníku jsem cítil tak silný respekt k našim pedagogům, že jsem před nimi nedokázal uvolněně jednat. Už tehdy jsem věděl, že veškeré připomínky, které dostávám, jsou k tomu, abych se zlepšil a postupně odstranil nešvary, které mne svazují, ale v tu chvíli jsem si je nedokázal správně vyložit, proto měly často opačný účinek. Ve chvíli, kdy jsem v prvním ročníku stál sám před Sylvou Talpovou a měl říct text jazykolamu pouze po logice, jsem si začínal uvědomovat pocit, jako bych stál nahý a stěny kolem mne se začaly přibližovat. Byl jsem mnohem nervóznější, než když jsme zkoušeli ve skupině, kde jsem se měl o koho opřít. I přes tyto problémy jsem ale, myslím, dospěl k jisté proměně bloku, která mne začala omezovat v práci o něco méně. Naučil jsem se vnímat zástupný text jazykolamů logicky a ve výsledku ho vědomě používal jako jiný cizí jazyk. Našel jsem svou přirozenou mluvní polohu, ale zatím jsem nebyl příliš schopen s hlasem pracovat tak, abych využil jeho plný potenciál. V 20

21 situacích, kdy jsme měli přirozeně jednat sami za sebe, jsem si pořád uvědomoval jistou pohybovou indispozici, ale zjistil jsem, že při stylizovaném pohybu tento problém odpadá. Dal jsem si úkol, že musím najít způsob, jak tyto dva stejné, ale přesto v podvědomí odlišné pohyby propojit tak, aby fungovaly přirozeně v obou variantách Práce s Lukášem Riegrem Paralelně s výukou Sylvy Talpové jsme měli hodiny Vnitřní herecké techniky, kterou nás učil Lukáš Rieger. První semestr Cílem tohoto předmětu v prvním semestru bylo především seznámit nás s hereckou terminologií pojmenovanou a vysvětlenou K. S. Stanislavským a jejím praktickým využitím při etudách. Na těchto hodinách jsme pracovali vždy jako skupina, proto si myslím, že jsem blok nepociťoval tak intenzivně, jako při individuálních zkouškách. Párkrát se objevil při cvičeních na téma Já v daných okolnostech, kdy jsem musel jednat sám za sebe v situacích, které jsem doposud nikdy nezažil. Například ve chvíli, kdy jsme zkoušeli v místnosti přejít asi 2 metry dlouhý úsek podél zdi, po pěšince, která byla široká 20 cm, pod námi měla být sto metrová propast a zeď měla být skála. Na přejití této pěšinky jsme měli tolik času, kolik jsme potřebovali. Šlo primárně o to, uvěřit daným okolnostem a prožít tento přechod. Ve chvíli, kdy jsem se postavil na okraj skály, jsem měl velmi smíšené pocity. Na jednu stranu jsem se snažil uvěřit, že zeď, kolem které procházím, je 21

22 skála nad propastí, a na druhou stranu jsem bojoval se zvídavými pohledy svých spolužáků, které mi v tu chvíli připadaly jako jehly, které zkoumají hloubku materiálu, v tomto případě mého vnitřního prožitku při dané situaci. Zažíval jsem pocit podobný panice a strachu z hodnocení Lukáše Riegra a spolužáků, které mělo následovat. Když jsem si tuto etudu zopakoval doma v soukromí a bez zvídavých očí, zjistil jsem, že si tuto situaci dovedu představit živě, prožít ji se strachem z výšky, možného pádu dolů a s vítězným uspokojením po dobře zvládnutém úkolu. Zároveň mne to donutilo přemýšlet o tom, proč jsem nebyl schopný tuto situaci prožít i v místnosti se spolužáky a pedagogem. Domnívám se, že jsem tehdy měl příliš rozptýlenou pozornost a nevšímal si blízkých detailů kolem sebe. Měl jsem roztěkaný pohled a nedokázal jsem se pevně soustředit na daný problém. Už dopředu jsem se zbytečně bál hodnocení, které mělo následovat. Hodnocení, které přišlo bylo logické a pravdivé. Vidím, že to cítíš, ale nejde to moc ven. Tato shrnující věta mi potvrdila mé pocity, ale do této doby jsem nevěděl, že emoce, které cítím, na mně z vnějšku nejsou patrné. Dalším cílem tohoto předmětu v prvním ročníku bylo učení se vnímat prostor a kolegy a vytvoření osobní samoty. Cvičení na téma vnímání probíhalo tak, že jsme ve skupině chodili po prostoru normální rychlostí a na povel se zvyšovalo tempo. Nesměli jsme se zastavit ani se s nikým srazit. Často se měnily dané okolnosti prostoru (chůze ve vodě, v medu, na rozpáleném písku) a my se mu museli hned přizpůsobit. V těchto cvičeních jsem si narozdíl od jiných připadal velmi uvolněně a blok jsem necítil. Při zpětné reflexi si uvědomuji, že jsem řešil pouze prostá pravidla hry a věnoval veškerou pozornost detailům. Díky pevně daným pravidlům, nezbylo místo na uvědomění si, že u těchto pohybů musím vypadat 22

23 jako blázen. Po cvičení jsem se cítil dobře a sebevědomě. Rozdílně ale probíhaly pokusy o vytvoření osobní samoty. Šlo hlavně o to, zůstat soustředěn na věc, která mi byla nablízku, a nic jiného nevnímat. Bylo to prováděno ve dvou variantách. Měli jsme číst novinový článek po dobu třiceti sekund. V první variantě probíhala četba v naprostém tichu a bez vyrušování, přičemž provedení druhé části úkolu bylo naopak v hluku, s popichováním, lechtáním, apod. Měli jsme přečíst a zapamatovat si obsah co největší části článku. Již u první klidné části úkolu jsem cítil, že sice čtu poměrně rychle, ale nevěnuju příliš pozornosti článku. Mnohem víc než text a obsah odstavce jsem vnímal ostatní spolužáky a cítil jsem jejich pohledy na své šíji tak intenzivně, že mi na čele vyrazil pot a spustila se mi jedna ze základních obranných reakcí smích. Nakonec jsem přečetl asi čtyři věty. Jejich obsah jsem převyprávěl pouze povrchně a velmi nepřesně. Druhá část úkolu probíhala sice podobně, ale intenzita zmíněných pocitů se zdesetinásobila a z jiného článku jsem si nezapamatoval nic. Proč se blok objevil právě v této situaci? Myslím, že hlavně kvůli obrácené pozornosti. Příliš jsem se vnímal zvenčí. Přemýšlel jsem, jak u úkolu vypadám, zda se chovám přirozeně, jestli stihnu přečíst víc než ostatní. V těchto hereckých cvičeních, jsme bohužel během prvního ročníku nemohli jít příliš do hloubky, poněvadž jsme je měli pouze jedenkrát týdně čtyři hodiny a po uplynulém týdnu mi vždy celkem dlouho trvalo, než jsem si zvykl na atmosféru a situace v nové hodině. 23

24 Druhý semestr Roční práci v předmětu Vnitřní herecká technika, kterou vedl Lukáš Rieger, jsme završili etudami na témata konfliktních situací. Cílem předmětu nyní bylo hlavně získání uvolněnosti v pohybovém projevu a naučení se pravdivě jednat v konfliktních situacích na pomyslném jevišti. V druhém semestru předmětu Vnitřní herecké techniky jsme začali pracovat s čistě dramatickými situacemi. Za úkol bylo v páru vymyslet situaci, ve které měl vzniknout jasný konflikt. Jak situace dopadne, nebylo důležité, ale museli jsme si určit jasná pravidla hry, vymyslet dané okolnosti, prostředí situace, povolání postav a hlavně motivace a cíl jednání našich postav. Cvičení jsme opakovali mnohokrát v různých situacích. Vzpomínám si na situaci, kterou jsem hrál se spolužákem Jozefem Hruškocim. Odehrávala se v mém pokoji, kde jsem čekal na spolubydlícího s právě nabytou informací o tom, že se vyspal s mou přítelkyní. Mým úkolem bylo vyhodit ho z bytu a cílem Jozefa bylo snažit se problém uhrát tak, aby mohl zůstat. Situace byla zadána na hodině a na přípravu jsme měli asi pět minut. Proto bylo jednání z velké části improvizované. Situace, k mému překvapení, probíhala dobře. Konflikt okamžitě vznikl a daným okolnostem jsme oba ihned uvěřili. Z emocí u mě v tu chvíli převládal vztek a hněv, proto nezbylo místa pro vniknutí nežádoucích podvědomě paralyzujících emocí bloku. Domnívám se, že důvod, proč mi cvičení šlo poměrně dobře, byl ten, že jsme měli naprosto přesně zadaná pravidla hry a jednoduchý, jasný cíl, ke kterému jsme potřebovali dojít. Sice jsem improvizovaně jednal za sebe v daných okolnostech, ale při takto určených pravidlech mi to nedělalo takový problém, jako ve chvílích, kdy jsem si cíle jednání musel v průběhu zkoušení 24

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA OBOR DRAMATERAPIE ABSOLVENSKÁ PRÁCE Mgr. Marcela Lehotská Terapie divadlem BRNO 2014 Vedoucí práce: Mgr. Josef Zajíček. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu:

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o.

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. Studijní obor: Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce POSILOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRY S VYUŽITÍM MUZIKOTERAPEUTICKÝCH METOD A TECHNIK Ing. Zuzana Moravová

Více

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková

Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie. Olga Kosičková Dítě s Aspergerovým syndromem Případová studie Olga Kosičková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky: Cílem bakalářské práce je zjištění sociálních faktorů ovlivňujících chod rodiny s dítětem

Více

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

Herec komedie dell'arte

Herec komedie dell'arte JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Klaunské scénické a filmové tvorby Herec komedie dell'arte Bakalářská práce Autor práce: Lukáš Karásek Vedoucí práce: Mgr. Martina Musilová,

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

MLADÁ NA MALÝ V DIVADLE JSOU LIDÉ ŽIVÍ A SPOLU 27.6.2015

MLADÁ NA MALÝ V DIVADLE JSOU LIDÉ ŽIVÍ A SPOLU 27.6.2015 V DIVADLE JSOU LIDÉ ŽIVÍ A SPOLU Profesorka Jana Pilátová v šedesátých letech absolvovala stáž v Teatru Laboratorium, pracovala mimo jiné v Scénografickém ústavu, Mladé Frontě, Polském kulturním středisku

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor

Více

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG

STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG www.iaodg.cz Co py r i g h t ( C ) I AO D G s. r.o. 2 01 5 OBSAH IAODG O autorovi 3 1. Historie IAODG 4-7 2. Definice systému PRO DEFENCE 8

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Absolventské teoretické práce frekventantů V. Komunity 5 Skálova institutu Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii Zakončení v r. 2004 1 OBSAH

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Anarchie hýbá Mladou scénou

Anarchie hýbá Mladou scénou Anarchie hýbá Mladou scénou Koperníkovský obrat - tak by se dala krásně definovat proměna utajeného tématu přehlídky minulého ročníku v ročník letošní. Mladá na malý 22.6.2012 2 Od samoty (a otázek: Co

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s.

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte Contributions of the Association The Long Way for Mothers and Families of Dead Children Zdeňka Dohnalová, Libor Musil

Více

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 ASOCIACE DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY K ČEMU TO? 1. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více