Alarmisté přináší více škody než užitku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alarmisté přináší více škody než užitku"

Transkript

1

2 Alarmisté přináší více škody než užitku Základní rozbor teze: Klíčovým pojmem v této tezi je alarmista slovníková definice tohoto významu může znít například: Člověk, který zbytečně vyvolává poplach nebo se snaží zalarmovat ostatní, tím že si vymýšlí nebo šíří falešné či přehnané zprávy o hrozícím nebezpečí či katastrofě. V debatě je však nezbytné tento pojem trochu zúžit, abychom mohli najít spor. Jistě nemá cenu hovořit o šíření poplašných zpráv v případě, že daná hrozba vůbec neexistuje tam spor najít nemůžeme a debata by ztrácela smysl. Na druhou stranu existuje řada případů, kdy je daná hrozba zveličována, fakta jsou upravována a obecně je přikládán danému nebezpečí větší význam (v porovnání s ostatními nebezpečími), než jaký ve skutečnosti má. Cílem alarmistů je pak upozornit na hrozící nebezpečí za použití i neetických prostředků, například právě falšování údajů, mediální masáže, nátlakových akcí apod. Spor, který by v této debatě strany měly řešit, zní Měly by se informace podávat co nejobjektivněji, nebo jestli je občas potřeba společnost postrčit tím správným směrem, i za cenu jejího klamání a působení na emoce. Protože debata potřebuje jasné ukotvení, je dobré si vybrat i oblast, ve které je tato metoda používána. Z toho důvodu se v tomto materiálu zaměříme na oblast ochrany životního prostředí a změnu klimatu tam je alarmismu používáno velmi často, a zároveň se jedná o jednu z nejdůležitějších otázek, které se v současném veřejném životě vyskytuje (i s dopady na životy jednotlivých lidí). Trvale udržitelný rozvoj: Každou tezi má smysl vztáhnout k určitému cíli, který by se obě strany měly snažit naplnit. V případě této teze se jeví jako nejrozumnější trvale udržitelný rozvoj, i když se samozřejmě dá bavit i o jiných věcech (např. obecná kvalita života, svoboda, racionalita atd.). Výhodou trvale udržitelného rozvoje fakt, že se jedná o velmi komplexní termín, takže umožňuje zkoumat problematiku z více zorných úhlů. Dále je pak možné dojít v rámci debaty k vážení jednotlivých přínosů a záporů (například: Co je pro trvale udržitelný rozvoj důležitější - zachování živočišných druhů, nebo rozumný ekonomický růst? ) Vzhledem k tomu, že se jedná o pojem značně komplexní, tak ani definice tohoto pojmu nejsou jednoznačné. Asi nejčastěji používaná definice bývá : Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. (Tato definice pochází ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987) átké pojednání o problematice trvale udržitelného rozvoje lze najít například zde: Obdobnou, i když trochu odlišnou definici najdeme v zákoně o životním prostředí a to konkrétně: Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. vidíme, tak zde je posun k od antropocentrického přístupu k uznání přírody jako hodnoty samotné v debatě pak je možné vést spor (viz dále), jestli bychom měli brát na zřetel jen potřeby lidstva (s tím, že čisté životní prostředí pod ně patří), a nebo jestli má cenu chránit přírodu i bez toho, aniž by nám to přinášelo jakékoliv výhody. Možná argumentace jednotlivých stran: V této části si ukážeme možné argumenty, kterými je možné podporovat platnost teze a také relevantní reakce na tyto argumenty. Afirmativní argumenty: Alarmismus vyvolává v lidech zbytečný strach. Celý koncept alarmismu je založený na premise, že zveličováním možných hrozeb bude vyvolán v lidech strach, a ti potom začnou s danou hrozbou něco dělat. To ve skutečnosti znamená, že lidé budou žít ve strachu z něčeho, co reálně neexistuje (či existuje v mnohem menší míře). Důsledky tohoto strachu jsou dva: Za prvé se tím snižuje životní úroveň lidí, protože jsou nuceni žít ve strachu. Za druhé je zhoršeno veřejné rozhodování, protože lidé se rozhodují emocionálně a nikoliv racionálně. Tudíž společnost často neposuzuje dopady jednotlivých akcí a náklady spojené na jejich realizaci (jak tomu bylo například u biopaliv)ale cokoliv, co má svěřovat k odvrácení konce světa, je bráno za automaticky dobré řešení. Protože trvale udržitelný rozvoj vyžaduje především racionální promýšlení dopadu činnosti člověka na okolí, zůstává tak alarmismus jednoznačně škodlivou záležitostí. 1

3 Předpoklad lidí (voličů) jako racionálních bytostí je sám o sobě mylný většina voličů volební programy podrobně nečte a pokud ano, tak se podle nich stejně málo kdo rozhoduje (dají opět často mnohem více na emoce, volební kampaň apod). I ti, kteří se rozhodují podle volebních programů, stěží provádí důkladnou analýzu dopadů jednotlivých navrhovaných kroků ani nemůžou, protože nemají dostatečné informace ani prostředky k jejímu provedení. Pokud teda má tendence lidí podléhat emocím sloužit k nějakému cíli (a to vždy slouží, například volební kampaně), pak motivace lidí starat se více o životní prostředí je z těch možností nejlepší. Samozřejmě, že mohou existovat i špatné prostředky, jak chránit životní prostředí, ale je na politicích, aby vybrali ty správné. Voliči jim ve skutečnosti nedávají pověření vykonat tu či onu činnosti, spíše jim ukazují, kterým směrem se mají vydat. Skutečnost, že lidé žijí ve strachu, je samozřejmě nepříjemná ovšem oč horší by bylo, kdyby žili v nevědomosti a ignorovali hrozící rizika. Alarmismus vede k rozhodování na základě špatných informací. Pokud je podstata alarmismu překrucování faktů tak, aby se dostalo určitým skutečnostem větší pozornosti, pak inherentně musí vést k rozhodování na základě mylných faktů. Tato rozhodnutí pak budou vždy nutně horší, než kdyby měli lidé informace pravdivé a kompletní. Proto alarmismus přináší více škody, než užitku protože jinak by si lidé vybrali řešení rozumnější (například boj proti následkům globálního oteplování místo snaze mu předejít) a tato řešení by nutně přispěla k udržitelnému rozvoji více, než rozhodnutí učiněná na základě mylných informací. Je bláhové domnívat se, že rozhodnutí jsou činěna na základě informací dostupných v médiích či během masových kampaní neziskových organizací typu Greenpeace. Politici mají pro své rozhodování mnohem objektivnější informace a odborný aparát. Cílem alarmismu je vzbudit v lidech pocit, že tento problém je třeba řešit a ne jim dát dostatečné a konkrétní informace k jeho vyřešení. Politik se málokdy stará o obecné blaho, ale spíše plní společenskou poptávku i když pro její naplňování má lepší mechanismy, než voliči. Takže cílem alarmismu je vytvořit tuto společenskou poptávku, a odborníci pak mohou přijít s nejlepšími možnými řešeními, které už budou založeny na úplných informacích. Alarmismus odčerpává pozornost od jiných důležitých problémů lidstva. Pokud je jeden problém zveličen, pak na něj lidé zaměří svou pozornost na úkor jiných věcí, které je třeba řešit více. Lidstvo netíží pouze hrozba poškozeného životního prostředí, ale také ekonomická krize, sociální konflikty, problémy třetího světa, války atd. Škoda alarmismu je právě v tom, že ostatní problémy budou odsunuty do pozadí a nebude jim věnována dostatečná pozornost (např. hysterie v USA ohledně hrozby terorismu), či budou přijímána s nadbytečnými náklady (a odčerpávat prostředky z jiných oblastí). íž veškeré pozitivní dopady v podobě vyřešení jednoho problému jsou vyváženy tím, že ostatní problémy budou ignorovány, což k udržitelnému rozvoji nevede. Jistě existuje mnoho problémů, které společnost musí aktivně řešit. Tyto problémy se ovšem liší nejen svou nebezpečností, ale také svou viditelností. Taková ekonomická krize dopadá na každého a lidé o ni velmi dobře vědí (a zde je právě riziko ignorování ostatních hrozeb). Naopak dopady na změnu klimatu jsou pozvolné a až se naplno projeví, tak bude již pozdě na hledání řešení. Často se také projevují v úplně jiných částech světa, než kde žijí lidé schopni tomuto problému zabránit (často se jedná o rozvojové země, kde lidé nemají dostatek vzdělání, ani politické síly s problémem něco udělat). je třeba tuto disproporci narovnat a alarmismus je vhodný nástroj, jak to učinit. V neposlední řadě všechny problémy zmiňované afirmací budou světovou klimatickou změnou negativně ovlivněny. Lež má krátké nohy. Ač se jedná o klišé, tak ve skutečném světě s moderními informačními prostředky není možné dlouhodobě lhát lidem, aniž by na to přišli. V okamžiku, kdy taková lež vyjde najevo, mají lidé přirozeně tendenci nevěřit i dalším zprávám z této oblasti. Z toho důvodu alarmisté škodí i ochraně životního prostředí jako takového, protože snižují důvěryhodnost seriózních výzkumu, které jsou na toto téma prováděny. Veřejnost je pak tímto tématem znechucena a bude odmítat přijímání i rozumných opatření, která jsou ku prospěchu všem a tím je udržitelný rozvoj ohrožen. Mediální svoboda sice existuje, ale ve skutečnosti lidé narazí jen na velmi malé procento informací, které jsou ve světě k dispozici. Navíc mají tendenci vybírat si informace, které jsou blízké jejich světonázoru. K tomu je třeba přičíst fakt, že většina zavádějících informací se týká dlouhodobých prognóz, kde jejich verifikace bude možná až za desítky let a v té době již nebude příliš aktuální (navíc vždy lze argumentovat, že katastrofa nenastala, protože se nám podařilo jí předejít). Z toho důvodu je šance na odhalení zkreslených informací velmi nepravděpodobná a alarmismus se vyplatí. 2

4 Negativní argumentace: Alarmismus vytváří společenský impulz. Je součástí lidské přirozenosti, že se snaží nic neřešit, dokud to opravdu nehoří. Často tak lidé spoléhají na to, že situace nějak dopadne a raději se moc nestarají o to, jak předejít hrozícímu nebezpečí. Zde právě hrají alarmisté klíčovou roli pomocí zveličování je možné lidi přimět k tomu, aby věnovali zvýšenou pozornost ožehavému problému jakým je například globální změna klimatu. Lidé mají tendenci přistoupit k řešení spíše v rámci jednoho impulzu, který je často právě vyvolán poplašnými zprávami. Díky tomu mohou na politiky, aby s daným problémem něco udělali. Často je největším problémem právě nedostatek shody a politického kompromisu (i na mezinárodní úrovni), který může sjednocené veřejné mínění odstranit ( to fungovalo třeba při jednání o jaderném odzbrojení START). ím plní alarmismus svou funkci a pomáhá společnosti vypořádat se s existujícími hrozbami. Ve skutečnosti lidé nejsou tak hloupí, jak je v předchozím argumentu naznačeno. Ovšem i kdyby byli, tak na jejich inteligenci není možno jen tak rezignovat a říct si: lidé tomu nemusí rozumět, pokud jimi dokážeme správně manipulovat. Nejen, že to není dobrá cesta k řešení problému, ale zároveň to ponižuje lidi ve společnosti a zhoršuje jejich rozhodování obecně. Apel na racionalitu a vzdělanost naopak zajistí, že i v jiných situacích se lidé budou schopni rozhodovat racionálně a to je často mnohem podstatnější, než vyřešení hrozícího globálního oteplování, protože pouze rozumně uvažující lidé mohou posunout společnost dále. Spoustu věcí mohou dělat lidé sami. Tento problém je třeba řešit nejen na úrovni společenské, ale také na úrovni individuální zodpovědnosti. Spoustu věcí mohou lidé učinit sami jezdit vlakem místo auta či letadla, kupovat šetrné výrobky, recyklovat, pořídit si zateplení a tak dále. Často na životní prostředí rezignují právě proto, že je pohodlnější (a levnější) chovat se k přírodě nešetrně. Pokud bude v lidech vyvolán strach o budoucnost planety, tak se budou sami chovat mnohem zodpovědněji a tím dobrovolně pomohou tento problém vyřešit. Trvale udržitelný rozvoj totiž není možný bez aktivního zapojení lidí. Ač nelze zpochybnit, že zapojení lidí je nezbytné při řešení ekologických problémů, netřeba jim ohledně této situace lhát. Pokud je hrozba životnímu prostředí opravdu tak závažná, pak bohatě stačí dát k dispozici pravdivé a úplné informace. Pokud tak závažná není, pak nedává smysl, aby lidé prováděli činnosti, které dělat nechtějí. Navíc opět je zde riziko iracionálního rozhodování na základě špatných informací (např. bionafta se ukazuje jako méně šetrná k životnímu prostředí, než běžná fosilní paliva). Alarmismus pomáhá bojovat proti sobeckosti. Životní prostředí je hodnota sama o sobě a člověk by se jako živočišný druh měl starat o jeho ochranu bez ohledu na to, jestli se mu to vyplatí. Ztráta živočišných druhů a ekosystémů je nenahraditelná a těžko se dá říct, že máme právo rozhodnout se je zničit. Bohužel lidé jsou od přírody sobečtí, a dokud daná věc nemá dopady na jejich život, tak ji neřeší. Zde právě může výrazně pomoci alarmismus pokud totiž lidé budou mít pocit, že se hrozba týká i jich, a nikoliv jen bezbranných tvorů, tak proti ní začnou bojovat. Tím je možné dosáhnout ochrany celého ekosystému a zajistit, aby se z nich mohly těšit i budoucí generace. Příroda je sama o sobě dynamický proces ekosystémy se mění, druhy vymírají a zase vznikají. Pokud přírodu zakonzervujeme ve formě, v jaké je dnes, tak to stěží můžeme nazývat její záchranou. Sama globální změna klimatu nepovede ke zničení přírody ekosystémy se pouze postupně přesunou. Ano, svět možná nebude vypadat tak, jak jsme zvyklí, ale přírodu jako takovou to neovlivní (veškerý vývoj druhů je založený na adaptaci na nové podmínky). Z toho důvodu je absurdní tvrdit, že zabráníme sobeckosti lidí, protože změnou klimatu jsou postiženi právě lidé a nikoliv příroda. Princip předběžné opatrnosti: Lidstvo je omylné a věda nezná všechny dopady našich činností spousta věcí se projeví až za řadu let. Dnes nikdo nedokáže přesně predikovat například dopady globálního oteplování na mořské proudy, vítr apod. Obdobně u nových technických postupů existuje často riziko dlouhodobých katastrofálních následků (např. DDT). Proto je rozumné raději prezentovat věci skepticky a zdůrazňovat převážně možná rizika protože pokud nebudeme opatrní, tak mohou být následky trvalé (či jejich odstraňování mnohem těžší) a tím bude celý rozvoj zbrzděn. Ve skutečnosti je riziko součást vývoje a vědecko-technického pokroku. Pokud se zaměříme pouze na stránku možných nebezpečí, pak pouštíme ze zřetele stejně důležitou část možné přínosy. Vědecký pokrok 3

5 neznamená pouze vytváření problémů s životním prostředím, ale také umožňuje nalézat jejich řešení. Z toho důvodu je pro dlouhodobý rozvoj společnosti lepší občas šlápnout vedle, než se ve svém vývoji zastavit, aby náhodou nebylo poškozeno životní prostředí. Jistě příroda je v Evropě mnohem zdevastovanější, než před technickou revolucí, ale kvalita života je nesrovnatelně vyšší. Rešerše: Biopaliva: Zdroj Ihned.cz Politika povinného používání biopaliv v pohonných hmotách se ve světě ocitá pod stále větší kritikou a objevují se signály, že Evropská komise možná připravuje změnu dosavadních cílů. Nové výzkumy a oficiální materiály z Británie, Bruselu a USA ukazují, že "zelená" paliva způsobují životnímu prostředí zřejmě větší škody než benzin a nafta. Kritika se nyní soustřeďuje na negativní vliv pěstování biopalivových surovin na změny krajiny, tedy na přetváření lesů a mokřin v zemědělskou půdu. Studie zadaná britskou vládou podle listu The Times zjistila, že používání ropných paliv v automobilech je pro přírodu a klima lepší než produkce paliv ze zemědělských plodin, např. z palmového či řepkového oleje. Vysoké cíle Evropské unie a ještě vyšší cílová úroveň Británie pro podíl biopaliv v pohonných hmotách povedou podle studie k likvidaci milionů hektarů lesů a k jejich přeměně na plantáže. Brusel sice zavedl kritéria udržitelnosti biopaliv, běžně používaná biopaliva však podle britské studie kvůli změnám krajiny tento standard neplní. Využívání palmového oleje například zvýší emise oxidu uhličitého o 31 %, protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší. Standard EU neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná pro biopaliva v Evropě. Odborněji zaměřený článek je možné nalézt zde: Volební kampaně: Zdroj Magisterská práce, Petra Vaškových, S problematikou kampaní je úzce spojena politická reklama. Ta se v průběhu času stala dominantním nástrojem volebního marketingu a na významu získala zejména v souvislosti s amerikanizací[4] volební kampaně (Bradová 2008: 7-8). Politická reklama může být definována jako komunikační proces, v rámci kterého chce její zadavatel (většinou politická strana nebo kandidát) koupit možnost představení svého politického sdělení prostřednictvím masových komunikačních kanálů, přičemž hlavním záměrem je ovlivnit voliče a jejich politické názory, postoje a chování (Kaid 1981: 250). Úspěšná politická reklama musí mít vhodně stanovený cíl, zadavatel musí dobře poznat publikum a zájem voličů. K tomu, aby se reklama mohla prosadit, pomáhá také cílení na emoce (nikoli tedy na logiku), jednoznačnost, pocit urgence a pravidlo KISS (keep it simple). Dobrá politická reklama dokáže ovlivnit nejen to, co volič o straně či kandidátovi ví, ale také pomáhá k tomu, že jsou pro voliče důležitější témata, která strana komunikuje, voliči mají větší zájem o kampaň a postupně dochází k polarizaci elektorátu (Atkin, Heald 1976: 228). Klimatické změny ve světě: Zdroj ČTK New York - Globální oteplování může lidstvu přinést vedra, sucha a bouře, na které je třeba se náležitě připravit. Podle mezinárodního týmu klimatologů může počasí přinést pohromu silně osídleným regionům, zatopit může indickou Bombaj, ohroženo je Miami, Šanghaj, Bangkok či Rangún. Téměř šestisetstránkovou chmurnou předpověď zpracoval Mezivládní panel o klimatické změně, který v roce 1988 založila OSN. Zatímco v minulých letech se autoři ve svých zprávách soustředili na méně viditelné změny teplot vzduchu a chování oceánů, tentokrát přinesli informaci o dramatických projevech změn klimatu, které už nyní ročně způsobují celosvětové škody za 80 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). "Změny klimatu vnímáme prostřednictvím extrémů, chráněn před nimi není nikdo," uvádí zpráva. Nejvíc ohrožená je indická Bombaj, kde žije v rizikové zóně 2,7 milionu lidí. Zvýšená hladina oceánu může spolu s prudkými dešti a záplavami změnit celou aglomeraci v neobyvatelnou zónu. Méně, ale rovněž vážně ohroženo je Miami na Floridě, thajská metropole Bangkok, indická Kalkata, čínská města Šanghaj a Kuang-čou (dříve Kanton), Ho Či Minovo město ve Vietnamu nebo největší barmské město Rangún. Opustit svá obydlí budou možná muset obyvatelé některých malých ostrovů, například Malediv v Indickém oceánu. "Rozhodnutí zda a kdy se odstěhovat je z nejbolestnějších, ale čelit mu lidé budou stále častěji," komentoval zprávu jeden z jejích autorů Chris Field. Ne vše je ale ztraceno. Jako příklad státu, který dokáže pohromám čelit, uvádí zpráva chudý asijský stát Bangladéš. Zatímco v roce 1970 tam tropický cyklón usmrtil lidí, v roce 2007 ještě silnější cyklón zabil jen 4200 lidí. Země se naučila na přírodní katastrofy připravit a čelit jim. 4

6 Opakem je Barma, kterou v roce 2008 postihla bouře srovnatelná s bangladéšskou z předchozího roku. V Barmě tehdy zemřelo lidí, tedy třiatřicetkrát víc než v Bangladéši. Tropické bouře mohou být v budoucnu stále silnější, ale jejich počet neporoste, bude se naopak mírně snižovat, tvrdí autoři zprávy. Předpokládají větší vedra a častější výskyt rekordních teplot, ale i silnější deště v severní a střední Evropě, v Kanadě, východní Africe a severní Asii. Obrana proti terorismu v USA Zdroj NATO, Materiální náklady sebevražedného pumového atentátníka jsou přibližně jen 150 US$. Tato skromná investice má za následek v průměru 12 mrtvých a rozšíří strach mezi cíleným obyvatelstvem. Moderní svět odpovídá na hrozbu fundamentálního islámského terorismu budováním stále větších a stále dokonalejších opevnění kolem hlavních cílů. Vstupy na letiště a velvyslanectví jsou stále obtížnější, mimořádně důležité budovy jsou chráněny před potenciálními atentátníky. Od roku 2001 bylo ve světě vydáno přibližně 70 miliard US$ na zvýšená domácí bezpečnostní opatření. Tato opatření snížila počet teroristických útoků o přibližně 34 procent. Nicméně si každý rok terorismus připsal průměrně o 67 obětí na životech navíc. Vzrůst počtu obětí na životech nastal z toho důvodu, že teroristé reagují racionálně na vyšší rizika způsobené přísnějšími bezpečnostními opatřeními. Zaměřili se na akce, které způsobí větší krveprolití. Nedávno uskutečněný výzkum, v rámci programu Kodaňský konzensus, dospěl k závěru, že analyzované státy vydávají nadbytek prostředků na bezpečnostní opatření, která zvyšují nebezpečí útoků, místo aby je redukovaly. Vědecký pracovník Todd Sander poukazuje na fakt, že teroristé se chovají s chladnokrevnou předvídavostí. Zvýšená ostraha jednoho určitého objektu může teroristy jen inspirovat k vyhledání jiného cíle. Instalace detektorů kovu na mezinárodních letištích v 1973 vedla k okamžitému a dlouhodobému poklesu v počtu unesených letadel. Ve stejnou dobu se však objevil velmi závažný vzrůst přepadení a únosů se zajetím osob jako rukojmí a jiných incidentů, které vyústily ve vyšší počet zavražděných obětí. Instalace detektorů kovu měla nepřímý vliv na vícetragických krveprolití. Podobný příklad: opevňování některých zastupitelských úřadů USA během minulých deseti let vedlo k vyššímu počtu vražedných útoků na pracovníky diplomatického sboru v nezabezpečených objektech. Ochrana těchto úředníků byla důvodem k přeorientování teroristů na útoky na obchodní zástupce a turisty, jako například atentát na Bali na podzim roku Zvýšení výdajů na domácí bezpečnost v USA, Kanadě a Evropě vyústila ve více teroristických útoků proti americkým zájmům na Blízkém východě a v Asii, kde existuje snadnější cílení teroristické akce a kde se islámští fundamentalisté mohou spolehnout na pomoc domorodých obyvatel. Strategická koncepce je jednoduchá: protiteroristická opatření musí, v zájmu skutečné efektivnosti, buď důkladně narušit všechny způsoby útoků nebo radikálně zredukovat prostředky teroristů. Většina současných protiteroristických programů tuto strategii ignoruje. Intenzivní znesnadňování útoků na potenciální cíle podněcuje teroristy k hledání jiných terčů. Teroristé mohou sledovat změny těchto potenciálních cílů prováděné vládními orgány a přizpůsobit své akce. Tento postup se týká i tragického 11.září 2001, kdy letiště Logan, Newark, a Dulles byla nedostatečně chráněna. Zesílení bezpečnostních opatření v celém světě o 25 procent by si vyžádalo další náklady, a sice v celkové výši 75 miliard US$ během pěti let. Za mimořádně nereálné situace, kdyby teroristické útoky klesly o 25 procent, svět by ušetřil přibližně 21 miliard US$ (viz kalkulace na str. 50 Zprávy Kodaňského konsenzu o mezinárodním terorismu). I za těchto okolností by každý další investovaný dolar na obranná opatření dosáhl maximálně 30 centů pozitivního dopadu. I při těch nejvelkomyslnějších předpokladech se tento přístup jeví jako velmi nuzná investice. Většina států pokračuje v obrovských investicích do boje s terorismem z politických důvodů a z averze vůči extrémnímu nebezpečí, i když tyto příliš vysoké náklady mají příliš nízkou rentabilitu. Lidé reagují na potenciální katastrofické události, u kterých je velmi malá pravděpodobnost, že nastanou, namísto přípravy na mnohem jistější události s malými ztrátami. Kromě toho, cílené státy se předhánějí v bezpečnostních opatřeních za účelem odklonění teroristického útoku na cizí území. Podobné zápolení nebude mít v konečné fázi žádného vítěze. Teroristé požívají strategických výhod oproti státům, které napadají. Mohou se ukrývat mezi místním obyvatelstvem a jsou těžce identifikovatelní, a liberální demokracie představují bohatou řadu cílů. Teroristé nejsou ve svých útocích ničím vázáni, národní vlády jsou povinny zachovávat zákonnost. Patrně nejzásadnější rozdíl mezi oběma subjekty je však ve schopnosti spolupracovat mezi teroristy - a neochotě spolupracovat mezi cílenými státy. Již od konce šedesátých let nadnárodní teroristické skupiny spolupracovaly v rámci volných struktur v oblasti výcviku, zpravodajské činnosti, zabezpečování bezpečných úkrytů, finanční pomoci, logistiky, pořizování výzbroje, a dokonce i na úseku výměny lidských zdrojů. Sdružovaly zejména bojové prostředky, aby rozšířily svoji skromnou zásobu zbraní. 5

7 Na rozdíl od tohoto systému, cílené státy kladou velký důraz na vlastní autonomii před bezpečnostními opatřeními. Občas se nemohou dohodnout ani mezi sebou. Například o tom, kdo je nepřítel - ještě donedávna Evropská unie nevnímala Hamas jako teroristickou skupinu. I přes rozdílné programy, podpůrce a cíle, mnohé teroristické skupiny mají dva stejné nepřítele: Izrael a USA. Přibližně 40 procent mezinárodních teroristických útoků je namířeno proti zájmům USA a někteří političtí pozorovatelé se snaží dokázat, že tato jediná světová super-velmoc by měla učinit více pro svůj pozitivní image a negovat teroristickou propagandu. Toho lze dosáhnout částečně znovupřidělením nebo zvýšením zahraniční pomoci. V současné době USA vydávají pouze 0.17 procent hrubého domácího produktu na oficiální rozvojovou pomoc druhý nejmenší podíl členských států OECD. Pomoc je často orientovaná na země, které podporují jejich zahraniční politiku. Snahy o rozšíření humanitární pomoci, bez podřízení určitým podmínkám, by umožnilo USA se podílet na odstraňování hladu, nemocí a bídy ve světě a současně se přitom podílet na snižování nebezpečí terorismu. Vnímání problémů lidmi Zdroj Britské listy, , jedná se o výběr celá esej na Popření je obranný mechanismus uplatňovaný tam, kde osoba čelí faktu příliš bolestnému, než aby ho přijala; místo toho jej odmítne a tvrdí, že není pravdivý, případně i navzdory nevývratným důkazům. S tím je spojen psychologický koncept kognitivní disonance zavedený sociálním psychologem Leonem Festigerem. Kognitivní disonance popisuje negativní tenzi způsobenou tím, že určitá osoba má ve stejnou chvíli dvě myšlenky, které jsou ve vzájemném konfliktu, nebo zapojením do chování, které je v konfliktu s přesvědčením této osoby. Stav kognitivní disonance brání v získání či vytvoření nových myšlenek či přesvědčení, případně v modifikaci existujících přesvědčení, kvůli snaze o omezení rozsahu disonance (konfliktu) mezi kognicemi. Jared Diamond se v Kolapsu zmiňuje o chování lidí žijících v prostoru pod přehradou, která může prasknout: Představte si úzké říční údolí pod vysokou přehradou, takové, že pokud přehrada praskne, výsledná vodní záplava zatopí lidi daleko po proudu. Když se výzkumníci veřejného mínění ptali lidí bydlících po proudu, jak velké mají obavy z prasknutí přehrady, nepřekvapí, že strach byl nejmenší daleko po proudu a rostl mezi obyvateli spolu s tím, jak se snižovala vzdálenost dělící je od přehrady. Nicméně bylo překvapující, že poté, co jste se k přehradě přiblížili pouze na několik mil, tam kde byste očekávali, že bude strach největší, obavy spolu s tím, jak jste se blížili k samotné přehradě, klesaly k nule! To znamená, že lidé žijící bezprostředně pod přehradou, ti kteří by v případě jejího prasknutí byli zatopeni nejjistěji, vyjadřovali nezájem. Příčinou je psychologické popření: Jediný způsob, jak si zachovat příčetnost, zatímco každý den hledíte na přehradu, je popřít možnost, že by mohla prasknout. Pokud něco, co vnímáte, vyvolává bolestnou emoci, můžete podvědomě potlačit nebo popřít svou percepci, abyste se vyhnuli nesnesitelné bolesti, i když praktický výsledek ignorování vaší percepce se může ukázat jako katastrofální. Emoce, které tohle nejčastěji způsobují, jsou strach, úzkost a zármutek. Dosažení sociálních limitů růstu představuje potenciální celosvětové protržení přehrady. Není divu, že počáteční reakce na informace o změně světa, který známe, se vyznačují skepsí. (Všimněte si: Je zajímavé, že koncept popření je spojen se studiem závislosti.) Přehnané diskontní sazby Vyvinuli jsme nervové mechanismy, které přehnaně upřednostňují přítomnost před budoucností (měřeno tím, čemu ekonomové říkají 'diskontní sazby'), a moderní kultura zemí OECD tento rys ještě zhoršuje. Čím je tato sazba vyšší, tím více je dotyčný 'závislý' na přítomném okamžiku. Menší diskontní sazba znamená větší kontrolu neokortexu nad savčími a ještěřími impulsy typu 'žít okamžikem'. Různé objekty a pojmy jsou diskontovány podle různých sazeb (například cukr nebo peníze). Různé podskupiny lidí (drogově závislí, mladí, gambleři, muži, osoby se sklonem podstupovat riziko, osoby s malým matematickým nadáním, pijáci alkoholu atd.) uplatňují přehnanější diskontní sazby - jsou méně schopni jednat s ohledem na budoucnost a snadněji podléhají krátkodobým touhám. Vyvinuli jsme se tak, že v okamžiku stresu nebo nebezpečí máme okamžitý přístup k naší emocionální mysli - před mnoha miliony let by příliš mnoho racionálního myšlení znamenalo sebevraždu. Vyčerpání ropy, změna klimatu a zanik planetárních ekosystémů jsou problémy s dlouhou dobou vzniku. Proto informace, která nás přesvědčí, že ropný zlom buď a) není ničím, z čeho kouká velký kšeft, nebo b) dojde k němu po roce 2030, v zásadě nebude naší emocionální myslí zpracována. Průměrná osoba nebo politik vyhodnotí tuto informaci jako volnou vstupenku na pokračování v dosavadním způsobu života. Obzvláště to platí, pokud hodnocení pochází z důvěryhodného, respektovaného, mainstreamového zdroje, protože pak "prokapává" hierarchickou korporátní společností shora dolů. Bude také těžké kolektivně jednat, dokud se tyto věci nestanou aktuálním problémem. Efekt posledního stimulu Přehnané diskontní sazby fungují také v opačném směru - ropné krize a fronty na benzín v 70. letech jsou dnes jako příběhy z dějepisných učebnic - nic, co by sebou v přítomnosti neslo příliš mnoho emocionální váhy - a to je téměř, jako by naše akční a motivační spouštěče byly mapami ukazujícími pouze území ozářené denním 6

8 světlem, starajícími se pouze o to, co je osvětleno - zatímco temná území jsou příliš daleko za naším horizontem. Efekt posledního stimulu je vlastně jen převrácením přehnané diskontní sazby - místo toho, abychom budoucnosti přikládali menší váhu než přítomnosti, oceňujeme minulost níže než přítomnost. Kognitivní psychologové zjistili, že lidé mají sklon ve svých rozhodovacích procesech přikládat nadměrnou váhu nejčerstvějším údajům a stimulům. Možným důvodem efektu posledního stimulu je fakt, že tyto věci dosud setrvávají v pracovní paměti. Efekt má ve vztahu ropnému zlomu a globálnímu oteplování dvojí důležitý vztah. Za prvé, kolektivně očekáváme, že dnešek bude převážně připomínat včerejšek a zítřek zase bude podobný dnešku - obchody plné chutného pohoštění subvencovaného ropou, čerpací stanice s levným a snadným doplněním nádrže, nadbytek nových možností zábavy a rozptýlení brání naší mysli v tom, aby si představila, že zítra to může být jiné. Za druhé, v různých kampaních zaměřených na informování veřejnosti i politiků o nebezpečích vyčerpávání ropy má každá 'poslední' optimistická zpráva, která ropný zlom popírá, tendenci mentálně 'přepsat' něco z možných výsledků předchozí kampaně. Jedním z důvodů, proč jsem se začal efektem posledního stimulu zabývat, byl fakt, že jsem si sám na sobě všiml kolísání ve věci ropného zlomu a změny klimatu v závislosti na tom, s kým jsem právě mluvil nebo co jsem viděl. Začal jsem si všímat vzorce, v němž mé 'přesvědčení' významně korelovalo s tím, co jsem naposledy četl nebo s kým jsem naposledy mluvil. Protože u obou témat existuje tak mnoho neznámých, slyšet objasňující slova z důvěryhodného zdroje může znamenat výraznou změnu názoru, pokud dotyčný nemá čas metodicky prozkoumat argumenty během následného individuálního šetření... Témata klimatické změny a ropného zlomu jsou tak široká a složitá, že věda i aktivismus zde podléhají efektu posledního stimulu. Každý kdo je nejhlasitější, nejdůvěryhodnější a nejopakovanější (mj. naposledy slyšený), má výhodu. DDT Zdroj - DDT: POHNUTÁ HISTORIE JEDNOHO JEDU, Kateřina Neumannová, Jiří Patočka Jedná se o výběr, celý článek je dostupný na ddt-pohnuta-historie-jednoho-jedu 3. OBDOBÍ VZESTUPU DDT se v krátké době stal nejúspěšnějším insekticidem všech dob a jeho používání významným způsobem zasáhlo do života lidí na celém světě. Zachránil miliony lidských životů před malárií a další miliony před smrtí hladem. Málokterá látka ovlivnila kvalitu života, zejména v rozvojovém světě, tak významným způsobem jako DDT. Na rozhraní 50. a 60. let byl DDT nejpoužívanějším insekticidem v ČSSR. Jeho roční spotřeba přesahovala 1000 t účinné látky a byla kryta z vlastní výroby. V zemědělské praxi se užívaly přípravky ve formě prášku (popraš), emulgovatelného a suspendovatelného koncentrátu a ve formě olejového roztoku, vhodného pro aplikaci ve formě aerosolu. DDT byl používán hlavně proti mandelince bramborové a dalším škůdcům v rostlinné výrobě, ovocnářství a zelinářství a také v lesním hospodářství. Různé přípravky na bázi DDT byly používány i proti hmyzu v živočišné výrobě i v medicíně. 4. OBDOBÍ PÁDU Na poklesu zájmu o DDT se podepsaly především četné nálezy rezistence hmyzu na tento insekticid (Ceccatti, 2004), ale doslova drtivý úder mu v očích veřejnosti zasadila kniha Rachel Carsonové Silent Spring (Mlčící jaro), vydaná v roce 1962 ve Spojených státech. Autorka v ní obvinila pesticidy a především DDT ze zničujících účinků na přírodu a životní prostředí. Přestože chemické koncerny se všemožně snažily knihu bagatelizovat a nebezpečnost DDT zlehčit, odezva veřejného mínění na katastrofickou vizi R. Carsonové byla obrovská. (Např. American Cyanamid Company označila případný zákaz DDT za návrat do temných časů (Dark Age). Koncern Monsanto vydal a distribuoval 5 tisíc výtisků brožury nazvané The Desolate Year (Bezútěšný rok), která parodovala Mlčící jaro a předestřela čtenářům vizi devastované země v důsledku zákazu DDT) Přispěla nejen k zákazu používání DDT v USA v roce 1972 a později i jinde ve světě, ale také k založení The Environmental Protection Agency (EAP), která se dodnes významným způsobem podílí na ochraně přírody, životního prostředí a zdraví lidí. Postupně bylo používání DDT zakázáno ve většině zemí Evropy i jinde, což nebylo vždy přijímáno uživateli s pochopením. Zejména v zemích, kde byl DDT používán pro ničení přenašečů malárie. Nové prostředky proti komárům nebyly účinnější než DDT, zato byly podstatně dražší. Např. u syntetických pyrethroidů v průměru třikrát V současnosti je DDT vyráběno jen v několika málo zemích: v Číně, v Indii a donedávna ještě snad v i Mexiku (Wong et al., 2005). Vyváží se ovšem také do některých rozvojových zemí, jejichž počet se odhaduje na dva tucty. Jeho spotřeba se však snižuje. Ještě v roce 1981 byla roční světová spotřeba DDT kolem tun, v roce 1990 to již bylo pouze tun (Beard, 2005). Je možné jen spekulovat, zda zákaz používání DDT zabránil úplné eradikaci malárie, či nikoliv. Faktem je, že uvedená choroba i v dnešní době stále ještě postihuje ve světě ročně zhruba 300 milionů lidí (různé prameny udávají 200 až 500 milionů). Z tohoto počtu je minimálně jeden milion případů ročně smrtelných, když opět určité prameny udávají počet někdy i více než dvojnásobný. 7

9 Poznámky 8

10

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži

Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Výsledky konference OSN o ochraně klimatu v Paříži Tvoříme klima pro budoucnost, Liberec, 26. - 27. 1. 2016 Klára Sutlovičová, 26. ledna 2016 1992: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) skutečně

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 31.5.2013

Více

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU

HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa III. ročník HLAD VE SVĚTĚ BLAHOBYTU Petra Dukátová 3.B 5.10.2015 Hlad ve světě blahobytu 1. Úvod Hlad a zároveň chudoba se stali jedním z

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s. Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Strategie adaptací na změnu klimatu ve Zdravém městě

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Prezident Václav Havel Praha 22. prosinec 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing &

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2030(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/2030(INI) 2.5.2016 NÁVRH ZPRÁVY o strategické komunikaci EU pro boj s propagandou, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI)) Výbor

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Vize decentralizované energetiky

Vize decentralizované energetiky Vize decentralizované energetiky Miroslav Šafařík Energetická bezpečnost a decentralizace, 26.11.2008 1 Co si lze a co nelze představit? Nízkoenergetickou metalurgii? Mechanické ovládání místo elektrického?

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Technické inovace silničních motorových vozidel

Technické inovace silničních motorových vozidel Technické inovace silničních motorových vozidel Tlak na technické inovace plyne z požadavků : zákazníků na vysokou kvalitu (ISO 9001, ISO/TS 16949) na snížení provozních a výrobních nákladů na snížení

Více

GILDED SHRNUTÍ. kontextu, doporučujeme k přečtení anglický originál Policy brief 3, dostupný na www.gildedeu.org/policybriefs.

GILDED SHRNUTÍ. kontextu, doporučujeme k přečtení anglický originál Policy brief 3, dostupný na www.gildedeu.org/policybriefs. GILDED Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post- Carbon Communities Vládnutí, infrastruktura, životní styly a spotřeba energie: Evropské post-uhlíkové komunity 1

Více

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy

Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je zaměřen na vybrané globální problémy Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možným doplňkem výuky občanské nauky. Je

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více