15 let. odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby. 4. číslo Kč / 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let. odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby. 4. číslo 2013 50 Kč / 2"

Transkript

1 4. číslo Kč / 2 odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ PAMĚŤ A JEJÍ FUNGOVÁNÍ PODPORA IMUNITY STRAVOU 15 let výročí časopisu Ošetřovatelská péče NOVÁ RUBRIKA: DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

2 OBSAH OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto zářijovém čísle se hlouběji věnujeme psychickým statkům člověka jeho přáním, jeho paměti, tréninku paměti či zpracování nepříjemných zážitků, z nichž jedním z nejtěžších je odchod blízkého člověka. Rádi bychom po delší době znovu připomněli nám všem v pomáhajících profesích, že psychika hraje stejně důležitou roli jako fyzická trápení či naopak radosti. Platí to nejen pro naše uživatele, ale také pro nás! Těžko si můžeme přikázat mít dobrou náladu, která by se přenášela i na naše okolí, stejně tak jen těžko můžeme zabránit tomu, aby se špatná nálada některého z kolegů či klientů přenášela na nás ale můžeme se na věc podívat i s nadhledem a řídit se mottem stále dobře naladěných lidí (jistě takové znáte): dobrá nálada sice nevyřeší veškeré problémy, ale naštve tolik pesimistů a mrzoutů, že stojí za to si ji pěstovat. Nově se budeme od tohoto čísla podrobněji věnovat agenturám domácí péče s autorkou Mgr. Alenou Černockou, začínáme přehledem forem domácí péče a především zdůrazněním jejích pozitiv, s čímž bohužel souvisí i stále přetrvávající legislativní vakuum, které v této oblasti panuje. Bylo mnohokrát prokázáno, jak blahodárný vliv má domácí ošetřování na pacienty a jejich rodiny, poukazujeme neustále na ekonomickou výhodnost této péče, přesto se i v odborných kruzích (lékaři) často setkáváme s nepochopením. S nadcházejícím podzimem na nás mohou začít útočit nejen viry a bakterie, ale také blbá nálada, proto jsme připravili dva články, které mohou pomoci se s obojím vyrovnat: imunitu můžete podpořit správně zvolenou stravou a náladu si zlepšit taneční terapií! Přeji Vám podzim barevný, plný síly a dobré nálady. Olga Svobodová šéfredaktorka Agentury domácí péče 4 Dříve vyslovená přání a možná rizika u seniorské populace 6 Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením 8 Paměť a její poruchy ve stáří 10 Spánková paralýza 14 Porozumět pozůstalým 16 Postantibiotické průjmy 18 Pokožka ve stáří a péče o ni 20 Osteoporóza - odvápnění kostí 22 Podpora imunity stravou 24 MANAGEMENT Hodnocení pracovníků 26 VAŠE ZDRAVÍ Zázračný vitamin B17 30 Terapie tancem a pohybem 32 ZÁKLADY KOSMETOLOGIE Oxygenterapie 34 AKTUÁLNĚ Jak získat a převést ostatky papeže 36 Ošetřovatelská péče 4/2013 Odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby MK ČR E ISSN Adresa redakce a vydavatele: SIVILIANIA s.r.o., Lidická 51, Brno Šéfredaktor: Mgr. Olga Svobodová, tel.: , Redakční rada: Ing. Renata Kainráthová, PhDr. Jaroslava Kotalíková, Mgr. Marie Marková, PhD., Mgr. Libuše Roytová, Mgr. Marcela Vítová Grafická úprava: Michaela Dašková Odborný konzultant pro oblast ošetřovatelství a provozní hygieny: Bc. Ludmila Hájková Předplatné: tel.: , Celoroční předplatné: Předplatné se automaticky prodlužuje. 250 Kč/10 Inzerce: tel.: , Foto titulní strany: fotobanka shutterstock.com Fota bez uvedení autora: fotobanka shutterstock.com Vychází 6x ročně. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí se ztotožňovat se stanoviskem vydavatele a redakce. Kopírování, další publikování nebo rozšiřování kterékoliv části časopisu lze pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na stylistické úpravy a krácení článků. Redakce nezodpovídá za jazykovou správnost, obsah a formu inzerátů, současně se nemusí ztotožňovat s obsahem reklamních článků. 3

3 OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE / PAMĚŤ VE STÁŘÍ I OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 10 PhDr. Martina Muknšnáblová, Lenka Wernerová Manager úseku řízení kvality péče, auditor, odborná učitelka VOŠZ DRUHY PAMĚTI Paměť je možné rozdělit podle mnoha kritérií a tato dělení nejsou jednotná. Mění se nejen v průběhu času na základě stále nových poznatků, ale i podle přístupu jednotlivých autorů. Základním dělením paměti z časového hlediska je dělení na krátkodobou a dlouhodobou paměť. Krátkodobá paměť je druh paměti, která uchovává informace dočasně, dokud nejsou zapomenuty, nebo naopak převedeny do paměti dlouhodobé. Tato paměť je vulnerabilní a dokáže podržet informace v řádu několika sekund až minut. Abychom mohli informaci do paměti zakódovat, musíme ji nejdříve přijmout. První zachycení informace probíhá do okamžité paměti. Kapacita okamžité paměti je značně omezená a může obsahovat pouze sedm odlišných položek. Obsahuje informace, které ovlivňují aktuální pozornost a aktuální tok myšlenek člověka. Z této paměti informace zpravidla rychle vymizí, ale může být uchována i delší dobu, pokud je posílena opakováním. Opakování je nezbytné k tomu, aby byla informace z okamžité paměti přesunuta do paměti pracovní. Pracovní paměť obsahuje informace, které mají také pouze přechodnou hodnotu. Má význam pouze pro určitou vymezenou dobu, a pokud není využívána, postupně se vytrácí. Pracovní paměť se svojí kapacitou a trváním pohybuje na rozhraní mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí. Tomu nasvědčuje i fakt, že během pracovní paměti dochází k dočasné změně nervové tkáně a k dočasným synaptickým spojům, stejně jako u paměti krátkodobé. Nedochází ke změně tvaru dendritů nebo proteosyntéze, ke které dochází u paměti dlouhodobé. I přesto se najdou autoři, kteří řadí paměť pracovní do dlouhodobé paměti. Ikonická a echoická paměť Někteří autoři do krátkodobé paměti řadí také paměť ikonickou. Tato paměť je PAMĚŤ A JEJÍ PORUCHY VE STÁŘÍ I. Paměť je nedílnou součástí lidské existence. Lidé s pamětí pracují každý den, ale začnou si ji nejvíce uvědomovat až v okamžiku, kdy ji začnou ztrácet. Zhoršování paměti patří mezi přirozené známky stárnutí, ale může být také doprovodným příznakem různých onemocnění. DEFINICE PAMĚTI není snadná, mnoho autorů se rozchází v názoru, jak definovat paměť, každý na paměť nahlíží z jiného úhlu pohledu. Je zkoumána interdisciplinárně, nejvíce z pohledu psychologie a neurovědy. Mohli bychom říci, že paměť je schopnost organismu ukládat a vybavovat si informace, které získal osobními zkušenostmi. Paměť zahrnuje komplex dějů a vlastností, které se podílejí na vštěpování, uchovávání a vybavování zkušeností. Tato tři hlavní stádia při tvorbě a vybavování paměti jsou nezbytná pro správné fungování paměti. Proces zapomínání je vysvětlován právě jako selhání v jednom nebo ve více těchto stádiích. Proces ukládání informace do centrálního nervového systému je označován jako konsolidace, vybavení paměťové stopy jako retrieval. Ukládání paměti je stupňovité. Informace je uložena napřed v krátkodobé paměti a potom přes určité mezistupně do paměti dlouhodobé. Vlastní paměťová stopa je nazývána engram a charakterizuje přetrvávající změnu nervové tkáně. Paměť je chápána jako systémový jev, který je funkčně propojen s celou řadou dalších jevů, jež se také podílejí na formování psychické činnosti. Je to aktivně se chovající činitel, není to pasivní sklad našich znalostí. Pojem paměť bývá často dáván do souvislosti s učením. Paměť je označována jako dispoziční základna učení a zároveň vyjadřuje také jeho produkt, zapamatované. Nedílnou součástí paměti je centrální nervový systém, jehož poškození na různých úrovních vyvolává zhoršení určitého druhu paměti.

4 PAMĚŤ VE STÁŘÍ I / OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE založena na zrakovém systému a díky ní je možné i po zavření očí vidět obraz, který byl vnímán krátce před zavřením očí. Jde-li o sluchový vjem, pak je tento typ paměti nazýván pamětí echoickou. Odborníci se domnívají, že pro každý senzorický systém existuje rozdílný způsob, jak uchovávat senzorické informace, ale dosud byly více prozkoumány pouze systémy pro uchovávání podnětů sluchových a zrakových. Dlouhodobá paměť uchovává informace po dobu několika minut, let, desetiletí, ale i po celý život. Má téměř neomezenou kapacitu a je schopná skladovat tisíce faktů a událostí. Tato paměť je méně vulnerabilní než paměť krátkodobá a čím jsou uložené informace starší, tím jsou odolnější vůči zapomínání. Epizodická, sémantická a procedurální paměť Mezi další typy paměti, které je možné rozlišit, patří například paměť epizodická, sémantická a procedurální. Epizodická paměť je určena pro fakta a události. Tato počet respondentů JAKÝ JE VÁŠ VĚK? 27 paměť umožňuje vědomé vzpomenutí si na děje a události, které se odehrály dříve. Sémantická paměť obsahuje všeobecné znalosti, informace o světě okolo nás. Tyto znalosti se nevztahují ke konkrétní epizodické události. Procedurální paměť umožňuje naučit se kognitivní a behaviorální dovednosti. Obsahuje motorické dovednosti, jako je například jízda na kole. Vybavování není vědomé (je to nedeklarativní paměť), učením a motivací dochází ke zvyšování výkonnosti. NERVOVÝ SYSTÉM Paměť má neuronální zhmotnění. Veškeré naše myšlenkové pochody jsou založeny na integraci mnoha procesů v našem těle, jež jsou zabezpečeny nervovým a endokrinním systémem. Tyto dva systémy vytváří neurohumorální regulaci činnosti organismu. Každý vjem je v mozku analyzován, porovnáván s minulými zážitky, které jsou uloženy v naší paměti, a na základě jeho vyhodnocení vzniká odpověď organismu. Nervový systém je let let let 81 let a více TRÉNUJETE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM VAŠI PAMĚŤ? Počet respondentů Pravidelně luštím křížovky 51 (57,30 %) Čtu knihy/ noviny/ časopisy 72 (80,90 %) Navštěvuji kurzy pro trénování paměti 2 (2,25 %) Vytvářím si mnemotechnické pomůcky 9 (10,11 %) Navštěvuji Univerzitu třetího věku 7 (7,80 %) Trénuji paměť jiným způsobem 10 (11,24 %) Nepřemýšlel/a jsem nad tím 3 (3,37 %) Paměť netrénuji 4 (4,49%) Neodpovědělo 7 (7,87 %) hlavní řídící jednotkou, která umožňuje veškerou naši existenci. BUDEME SI PAMATOVAT? Zda bude vnímaná informace také uložena, závisí na mnoha okolnostech. Záleží, jak často je daná událost opakována, jestli je pro jednotlivce důležitá a zda je možné ji přiřadit k již získaným informacím. Tyto faktory ovlivňují kódování informace. Vštěpování neboli kódování označuje způsob, kterým je informace nejen získána a zpracována, ale také připravena pro uložení v paměti. Informace je možné ukládat ve vizuální, akustické nebo sémantické formě. Trvalému vštípení informace napomůže zpracování informace co nejvíce smysly. Uchovávání informací je efektivní, má-li daná informace pro člověka určitý význam, a pokud jsou informace uspořádané do smysluplného celku. Zapamatování informace může být spontánní nebo úmyslné, ale vždy hraje velkou roli vliv motivace a povaha zapamatovaného materiálu. Člověk si vždy lépe pamatuje to, čemu rozumí nebo podnět vyvolávající emocionální reakci. Aby mohlo dojít k vybavení určité události, musí být pospojovány různé druhy informací, které jsou lokalizovány v odlišných částech mozkové kůry. Vybavování zapamatovaného probíhá ve dvou formách jako reprodukce nebo jako znovupoznání zapamatovaného. Reprodukce zahrnuje znovuvybavení informací, které byly vnímány, neboli rekonstrukci zapamatovaného. Znovupoznání (rekognice) představuje rozpoznání podnětů a odlišení těchto podnětů od nových. Vybavení informací ovlivňují emoce v okamžiku, kdy byla informace získána, ale také ve chvíli, kdy je vyžadováno vybavení si určité informace. Je prokázáno, že během špatné nálady jsou vybavovány negativní informace, a naopak při dobrém naladění se vybavují spíše pozitivní informace. Úspěšnost vybavení je závislá také na stavu a kvalitě vědomí. Uchování paměťové stopy ovlivňují hormony vylučující se ve stresových situacích (adrenalin, ACTH, kortisol), antidiuretický hormon a oxytocin. Stresové hormony zlepšují paměť pomocí aktivace amygdaly, napomáhají lepšímu vybavení informace. Antidiuretický hormon zlepšuje paměťovou stopu také na základě stresové situace spojené se zvýšením hladiny glukózy v krvi. Do krevního oběhu se dostává zvýšené množství glukózy jako reakce organismu na zátěž. Jelikož je glukóza osmoticky aktivní látka, hrozí organismu ztráta vody. Dehydrataci je zabráněno vylučováním antidiuretického hormonu, který zadrží vodu v ledvinných kanálcích. Oxytocin 11

5 OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE / SPÁNKOVÁ PARALÝZA SPÁNKOVÁ PARALÝZA OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 14 Mgr. Jana Gajdošová Sociální a speciální pedagog Paralýza nastává při usínání (hypnagogická paralýza) nebo při vzbouzení se (hypnopompická paralýza). Fyziologicky je tento stav spánkové obrny spojen s paralýzou, která přirozeně nastává během těch fází spánku, kdy máme sny (REM fáze - tzv. REM atonie). Náš mozek během REM fáze účinně funguje, ale tělo by mělo být ve spánku tedy se nehýbat. Takováto atonie slouží především k tomu, aby se naše snové pohyby nepřenášely na naše fyzické tělo, tedy abychom se během spánku nezranili. Když se v této fázi najednou probudíme, tak mozek se domnívá, že spíme a tělo zůstane v paralýze. SPÁNKOVÁ PARALÝZA A HALUCINACE Během spánkové paralýzy může docházet i k halucinacím. Můžeme vidět obrazy, vnímat v místnosti další osoby, slyšet podivné zvuky. Často lidé mívají pocit, že jsou někým sledováni, a to i když jsou v místnosti sami. Často se člověku špatně i dýchá. Někteří lidé popisují stavy, kdy mají pocit, že jim něco - například těžký kámen - leží na hrudníku, či že jim na hrudním koši dokonce nějaká neidentifikovatelná bytost sedí. Paralýza může trvat od několika sekund až po několik minut (některé prameny uvádějí, že dokonce až hodinu). Spánková paralýza bývá zařazována mezi poruchy spánku. Každý desátý člověk spánkovou paralýzu aspoň jednou v životě poznal a každý tisící ji zažívá opakovaně několikrát do roka. Za frekvencí výskytu spánkové paralýzy stojí hlavně stres, důvody mohou být i únava, post únavové stavy, fóbie, zima v místnosti, nemoc a podobně. Často to bývá i kombinace více vlivů chlad, nepravidelná strava, nepravidelný životní rytmus atd. RIZIKOVÉ FAKTORY A SPOUŠTĚČE SPÁNKOVÉ PARALÝZY častý stres, vysoký stres, po-stresové stavy, nepravidelná strava a nepravidelný biorytmus, Spánková paralýza je jevem starým jako lidstvo samo. Lze říci, že je to jakýsi most mezi dvěma světy našeho vědomí. Jedná se o stav, kdy se nacházíme mezi bděním a spánkem. Někdy se setkáme i s pojmenováním spánková obrna. Je to krátkodobý stav, kdy tělo není schopno se pohnout, kosterní svalstvo je jakoby ochrnuté, ochablé, člověk není schopen provádět pohyby, je však při vědomí. Typickým projevem spánkové paralýzy bývá, že člověk nemůže pohnout končetinami a trupem, zachováno je však dýchání a hybnost očima. Takový stav je vpravdě nepříjemný a pro mnohé je i poměrně děsivým zážitkem. nedostatek spánku a odpočinku, klimbání během dne, spánek s vysoko vystlanými polštáři, těsně po lucidním snu - lucidní sny jsou zvláštním typem snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie. Pokud nás zaskočí spánková paralýza, kterou si uvědomujeme, pak je vhodné zahýbat trochu očima nebo svalstvem tváře. Lidé se v takovém stavu nejčastěji soustředí na nohy a ruce, kterými se snaží pohnout, to je však zbytečné, neboť ty bývají paralýzou zcela ochromené. Pokud spánkovou paralýzu rozeznáte, zkuste zachovat klid, nepanikařte, v klidu vyčkejte, až tento stav sám pomine. DALŠÍ PORUCHY SPÁNKU Mezi další rozšířené a obvyklé spánkové poruchy patří: Mluvení ze spaní: mluvený projev během spánku. Děti ve věku 3-10 let mluví ze spaní často, u dospělých se tento jev vyskytuje cca u 5 % osob. Somnambulismus, náměsíčnost: dochází k pohybům spícího. Člověk, který trpí somnabulismem může vstát z lůžka, různě chodit po bytě nebo domě, hýbat a manipulovat s různými předměty, přitom má otevřené oči, dokáže se často i vyhýbat překážkám, ale nedokáže si uvědomovat důsledky svého chování a jednání, které by mohly nastat. Opakují se epizody vstávání z postele během spánku, osoba bezcílně chodí a projevuje jen nízkou úroveň vědomí, reaktivity a dalších pohybů. Nereaguje na snahu okolí o komunikaci. Probuzení v průběhu epizody náměsíčnosti je složité. Obvykle se postižený po nějaké době sám vrací na lůžko nebo ulehá někde jinde a usíná. Po probuzení si epizodu náměsíčnosti nevybavuje. Insomnia, nespavost, špatné spaní : jedná se o poruchu častou, občasnou nespavostí trpí čas od času téměř každý člověk. O chronické nespavosti mluvíme, pokud jí člověk trpí déle než měsíc. Postihuje asi 15 % populace. Projevuje se různě, např. časným probuzením, rychlým usnutím, krátkým spánkem, poruchou usínání, kdy člověk nemůže usnout (zejména v cizím prostředí), či mělkým nočním spánkem. Člověk, který se dobře nevyspal, je během dne celkově unavený, má špatnou, pesimistickou náladu. Mezi nejčastější příčiny nespavosti patří: stres, nepravidelný spánkový režim, deprese, kofein a alkohol, některé léky, špatné prostředí pro spánek, nemoc, nedostatek pohybu během dne, nadměrná konzumace jídla nebo pití. Narkolepsie: chorobná spavost, opakující se nezvladatelné záchvaty ospalosti. Člověk, který trpí narkolepsií je schopen usnout kdykoliv a kdekoliv. Tato ospalost a následné usnutí se nedá vůlí potlačit. Narkoleptici usínají ve fázi REM, přeskakují fázi NON REM. Jedná se o velmi složitou poruchu, která ještě nebyla zcela objasněna. Narkoleptik upadá do stavu spánku společně s kataplexiemi náhlými výpadky činnosti svalů. Spánková apnoe: dočasná zástava dechu ve spánku. U dospělých se projevuje chrápáním, ale u kojenců může způsobit smrt. Noční děsy: nejčastější dětská porucha spánku. Dítě křičí ze spánku, je vyděšené, často vyběhne z postele, v šoku nepoznává lidi kolem

6 SPÁNKOVÁ PARALÝZA / OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE LEGENDY O SPÁNKOVÉ PARALÝZE Spánková paralýza bývá někdy nazývána syndromem staré čarodějnice. Tento název vyplývá z toho, že lidé často vnímali přítomnost další, jakoby nadpřirozené bytosti v jejich blízkosti a zároveň nepříjemné pocity dušení a tlaku na hrudníku. V Africe je spánková paralýza označována jako čarodějnice, která jezdí po zádech ochromeného. Čínská kultura hovoří o duchovi, který člověka tlačí do postele. Japonci užívají pro tento stav název kanashibari, znamená svázaný či dokonce kovem upevněný. V Turecku se označuje karabasan temný lis. Legendy hovoří o stvoření, které ve spánku napadá lidi a tlačí jim na hrudník a vyráží jim dech. V Řecku a na Kypru lidé věřili, že spánková paralýza nastává ve chvíli, kdy se duch se zvířecí podobou snaží oběti ukrást řeč nebo jí sedí na hrudníku a chce ji udusit. Tento duch se jmenoval Mora, což je podobný název, který se pro tento stav užívá na Islandu, a to Mara. Ve Vietnamu přichází uprostřed noci šedý duch" a unáší oběti daleko za hory. V Zanzibaru se úděsný Popobawa přitiskne lidem ve spánku na hrudník tak, že ti křičí, aniž by vydali hlásku. SPÁNKOVÁ PARALÝZA A MYSTICKÉ ZÁŽITKY Stav, kdy se člověk nachází ve spánkové paralýze je natolik zvláštní a netradiční, že bývá mnohdy lidmi, kteří jej zažili, spojován s nejrůznějšími, běžné vědomí přesahujícími zážitky. Takovýto stav je obvykle doprovázen zrychlenou činností srdce, ztíženým dýcháním a pocitem hrůzy. Tento pocit děsu je stupňován tím, že ochrnutý si plně uvědomuje dění kolem sebe. Nejděsivějším příznakem spánkové paralýzy je pocit přítomnosti cizí osoby v místnosti. Nejdříve je to jen jakési tušení, posléze někdy bývá osobou stiženou spánkovou obrnou i spatřena. Její podoba se většinou liší od té lidské, bývá zvířecí, ďábelská nebo mimozemská. V takovémto stavu se velice často odehrávají i zážitky, které někteří lidé popisují jakožto únosy UFO. SPÁNKOVÁ PARALÝZA A UMĚNÍ Démoni přicházející v průběhu spánku a noci mučit nešťastníka jsou u umělců napříč stoletími známým jevem. Krom spánkové paralýzy jsou to i další spánkové obtíže, především noční děsy a noční můry. Typickým představitelem v umění, který trpíval spánkovou paralýzou, je Francisco Goya. Jeho příznaky byly typické. Vzbudil se ráno velmi brzo, s pocitem ochrnutí těla a koutkem oka viděl příchozí bytost. Dlouhá prodloužená jakoby klepetnatá černá ruka ho uchopila za tvář. Byl to strašný zážitek, Goya probraný z ochrnutí vyskočil nahoru ve zděšení a poté v uklidnění zjistil, že to byla jeho vlastní ruka. Spánkovou paralýzou a nočními děsy trpěl i nizozemský malíř a kreslíř Vincent van Gogh a švýcarský malíř Henry Fuseli, pravděpodobně i Hieronymus Bosh. John Henry Fuseli - Noční můra (1802) thumb/5/56/john_henry_fuseli_-_the_nightmare. JPG/741px-John_Henry_Fuseli_-_The_Nightmare.JPG sebe, snaží se dovolat pomoci. Teprve když se energicky probudí, uklidní se a opět uléhá a usíná. Příčiny této poruchy jsou různé, může jít o dřívější špatné zážitky, především rodinné problémy (hádky rodičů, ponižování dítěte apod.). SPÁNKOVÁ PARALÝZA - OSOBNÍ ZKUŠENOSTI Prožít stav spánkové paralýzy je převážně velice nepříjemným zážitkem. Ti, kteří ji zažívají opakovaně, mívají mnohdy i strach a obavy usínat, neradi usínají sami, neradi spí na cizích místech. Co osoba stižená spánkovou obrnou zažívá, asi nejlépe pochopíme, když si přečteme příběhy některých z nich. Tyto stavy se u mne objevily už před několika lety, myslím, že mi v té době mohlo být kolem deseti let. Každý den jsem se děsila chvíle, kdy si budu muset jít lehnout. Poprvé jsem okamžitě ucítila v místnosti přítomnost něčeho hodně divného. Měla jsem dojem, že jsem vzhůru a zcela při vědomí, ale paralyzovaná strachem. Nemohla jsem hnout ani prstem u nohy. Byla jsem úplně propocená hrůzou, košili, prostěradlo a i úplně mokré vlasy. Máte pocit, že chcete aspoň vykřiknout, ale ven nevyjde nic. Mám pocit, že se probudím ve stejné poloze jako při usínání. Vnímám přítomnost čehosi podivného, je to zkrátka takový nepříjemný pocit a tlak, někdy doprovázený hučením v uších. V té chvíli přichází panika a uvědomění si totální paralýzy. Chci se bránit a křičet, ale nic z toho není možné. Ze začátku jsem se i bála jít spát, aby se zážitek neopakoval, ale postupem času jsem se tyto stavy naučila ovládat. Jakmile se blíží paralýza, nejde dělat vůbec nic jiného, než si pořád opakovat, že se vám nic nemůže stát, že to za pár sekund přejde. Čím víc se bráníte, tím je to intenzivnější a tím větší panika přichází. Hodně mi psychicky pomohlo i to, že jsem se v různých diskuzích dočetla, že tyto stavy zažívá velká spousta lidí, i když se o tom na veřejnosti moc nemluví, protože pro ty, kteří něco takového nikdy nezažili, to může znít hodně divně. JAK PŘILÁKAT KLIDNÝ SPÁNEK? vyvětraná ložnice, uklidňující barvy, nejméně hodinu před spaním nepijte kávu ani čaj, pro klidný spánek si před spaním dopřejte koupel s levandulí nebo jasmínem, před spaním uvolněte mysl relaxací, meditací, odpočinkem např. posezením u svíčky nebo vonné lampy, pokud se vám do dvaceti minut po ulehnutí nepodaří usnout, zkuste na chvíli vstát a číst si něco příjemného. 15

7 OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE / PÉČE O POKOŽKU VE STÁŘÍ POKOŽKA VE STÁŘÍ A PÉČE O NI OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 20 MUDr. Jaromíra Janků Kožní oddělení Masarykova nemocnice v Ústí n. Labem První projevy stárnutí kůže pozorujeme okolo třicátého roku věku - je způsobeno postupným zpomalováním procesu regenerace kožních buněk. Nejdříve a nejvýrazněji zaznamenáváme projevy stárnutí kůže zejména v obličeji, na krku, v dekoltu a na hřbetech rukou, tedy v místech, která jsou nejvíce vystavena působení zevních vlivů. V nejpovrchnější vrstvě kůže, kterou nazýváme pokožka, pozorujeme známky atrofie, která se projevuje ztenčením tloušťky pokožky. Kůže je následně tenká, jemná, vrásčitá a velmi snadno zranitelná. Ztenčenou pokožkou následně prosvítají krevní cévy, které bývají rozšířené a vinuté. Dochází také ke zvýšené křehkosti cévní stěny, což se projevuje častými krevními výrony do kůže. Důsledkem snížené tloušťky pokožky a snížením obsahu vody v rohové vrstvě stoupá propustnost pokožky pro exogenní látky, které mohou způsobovat podráždění pokožky či vznik alergické kožní reakce. V pokožce dále dochází na jedné straně k ložiskovému úbytku melanocytů (buněk produkujících v pokožce pigment melanin), jinde naopak pozorujeme ložiskové zmnožení těchto buněk, což má za následek vznik skvrnitých pigmentací. Vlastní stárnutí kůže začíná již v období dospívání po ukončení hormonálních změn. Je způsobeno vnitřními faktory, které postihují kůži celého těla, ale významně se na ní podílí zevní vlivy, jako je působení slunečního záření, kouření, stres, zevní prostředí, nutriční faktory a další. Vlivem zpomalené obnovy kožních buněk dochází při poranění kůže k horšímu a pomalejšímu hojení ran. V další vrstvě kůže, kterou nazýváme škára, dochází postupně ke snižování tvorby kolagenu, a tím k úbytku kolagenních vláken, která ztrácejí i své původní síťovité uspořádání. Zároveň se zkracují a deformují elastická vlákna. To má za následek pokles napětí pokožky a tvorbu vrásek. Podkožní tuková tkáň a vazivo rovněž atrofují, čímž vznikají hluboké kožní rýhy a záhyby. Kromě samotné kůže stárnou i její přídatné orgány: vlasy, nehty, potní a mazové žlázy. Vlasy se postupem času stávají tenčími a jemnějšími, snižuje se jejich hustota. Vlivem poklesu počtu a funkce melanocytů dochází k šedivění vlasů. Řídne i ochlupení těla, zároveň ale zejména u mužů může docházet k houstnutí ochlupení v uších, nosu či obočí. U nehtů se stárnutí projevuje zejména sníženou rychlostí růstu, nehty ztrácí lesk, nehtová ploténka bývá ztluštělá a můžeme na ní pozorovat vroubkování. Potní a mazové žlázy postupně atrofují, což způsobuje zvýšenou suchost kůže, která se projevuje svěděním a olupováním pokožky. Sníženou obranyschopností kůže a poklesem počtu protilátek se kůže stává náchylnější ke vzniku kožních infekcí. Stárnutí kůže se projevuje také vznikem různých kožních výrůstků. Nejčastěji se setkáváme s tzv. stařeckými bradavicemi (verruca seborrhoea), což jsou šedé či hnědočerné bradavičnaté útvary na kůži, které vznikají zejména na trupu a v obličeji, občasně vyvolávají pocit svědění. V oblasti dlouhodobého působení UV záření dochází zejména u lidí s nízkým fototypem kůže (I, II) ke vzniku solárních keratóz. Jedná se o okrouhlá šedohnědá, někdy mírně zarudlá zdrsnělá ložiska, která se postupem času mohou přeměnit ve spinocelulární karcinom, a proto je vhodné jejich včasné odstranění. Na trupu pozorujeme vznik živě červených okrouhlých výrůstků hemangiomů, které mohou po poranění krvácet, jedná se však o zcela nezhoubné kožní nádory. PÉČE O POKOŽKU VE STÁŘÍ Vzhledem k negativnímu vlivu UV záření na kůži je vhodné ji již od mládí chránit před nadměrným sluněním. U seniorů se nejčastěji setkáváme s úporným svěděním kůže, které je způsobeno zejména atrofií mazových a potních žláz a snížením vody v rohové vrstvě. Kůži je proto třeba pravidelně a šetrně zvláčňovat emoliencii, která by měla být nejlépe bez konzervačních látek a parfémů, jelikož ty mohou vést často ke vzniku kontaktního alergického ekzému. U inkontinentních seniorů bývá častým problémem tzv. plenková dermatitida, která vzniká působením moči a stolice ve vlhkém prostředí na kůži, která se stává zarudlou, mokvající, se vznikem drobných kožních trhlinek, jež jsou vstupní branou pro infekci. Řešením je používání a dostatečně častá výměna inkontinentních pomůcek, při známkách iritace aplikace krémů a past s obsahem oxidu zinečnatého, který pokožku vysušuje a zmírňuje její podráždění. Zejména u imobilních pacientů je nutné dbát na časté polohování pacientů a častou kontrolu predilekčních míst vzniku proleženin, kterým lze takto zabránit. Ve vyšším věku je častější výskyt kožních nádorů: spinaliom, basaliomu, ale bohužel i maligního melanomu. Proto je vhodné samovyšetřování pigmentových projevů a při změně barvy, velikosti, tvaru či rychlejším růstu včas navštívit dermatologa.

8 ZÁKLADY KOSMETOLOGIE / Krásná díky technice MUDr. Jana Bradáčová, MBA S použitím materiálů výrobců. OXYGENOTERAPIE OXYGENOTERAPIE Léčba kyslíkem KOSMETOLOGIE 34 Dýchání je přirozený proces, který je pro nás tak samozřejmý, že si jej ani neuvědomujeme. Přesto existuje speciální druh terapie, jenž je založen právě na zvýšené koncentraci kyslíku ano, něčeho pro nás tak běžného, co denně tisíckrát nevědomky vdechneme, a sice ze vzduchu v koncentraci 21 %, kde zbývajících 78 % tvoří dusík. Kyslíková terapie je zcela bez vedlejších účinků, univerzálně použitelná a kromě prokazatelně léčivých účinků má vliv i na naši krásu zpomaluje totiž proces stárnutí. Bez zásahu jakýchkoli cizorodých prvků ať už chemických či přístrojových se přirozenou cestou můžeme zbavit mnoha neduhů a naopak načerpat novou energii pro tělo i duši. Základem oxygenoterapie je vdechování zvlhčeného kyslíku ve vyšší koncentraci, než v jaké je přítomen běžně ve vzduchu, který dýcháme. Objem kyslíku v krvi se po aplikaci zvýší, což má vliv na zrychlení krevního oběhu a následně i na tkáně. Množství kyslíku v krvi má za následek větší buněčnou produktivitu tedy i větší schopnost regenerace. Oxygenoterapie je vhodná pro všechny věkové skupiny, již od novorozeneckého věku, navíc nemá žádné nežádoucí účinky a je možné ji používat preventivně. Kyslík je považován běžně za léčivo a jeho inhalace je indikována v medicíně v poměrně častých případech kromě akutních stavů hlavně u nemocných s plicními chorobami, především u nemocných chronickou plicní insuficiencí. Tito pacienti užívají kyslík dlouhodobě, nejčastěji doma pomocí kyslíkových brýlí. Těmto pacientům se výrazně uleví a navíc se eliminuje nutnost jejich hospitalizace. V kosmetologii je kyslík používán především k regeneraci a zpomalení procesu stárnutí. Po 30. roce života klesá množství kyslíku v těle o 25 %, po 50. roce je obsah kyslíku v buňkách jen 50 %. Buňky se obnovují mnohem pomaleji, což souvisí s procesem stárnutí pleť je šedá, bez života, prohlubují se vrásky, účinné látky aplikované na pleť nepronikají do hloubky atd. Je prokázáno, že tvorba kolagenu a elastinu v pleti je závislá právě na množství kyslíku. V kosmetologii se kyslíku využívá nikoli k inhalaci, ale k vpravování účinných látek do pokožky pomocí tlakové aplikace kyslíku na pleť. Indikace Nedostatečné prokrvení orgánů projevující se např.: poruchy paměti snížení výkonu zpomalené reakce kvalita zraku a sluchu migrény předčasné stárnutí kuřáci srdeční onemocnění namáhavá mozková činnost (zvýšená potřeba regenerace) onemocnění průdušek poruchy spánku zvýšená únava

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava 1/6 3.2.11.11 Cíl popsat stavbu kůže - chápat její funkci a význam - rozeznávat kožní útvary a jejich funkci - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, ošetření, prevenci Bariéra před vnějším světem - lidská

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 9.12.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Téma Ročník 1. Vědomí Datum tvorby 9.12.2012 Anotace

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách PhDr. Ing. Martin Pospíchal Univerzita Karlova, katedra psychologie Ústav aplikované psychologie ČR Motto a upozornění Obor psychologie pro dobrodruhy se snaží

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Jak funguje naše paměť. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak funguje naše paměť. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak funguje naše paměť PaedDr. Mgr. Hana Čechová Pamatujeme si ještě nějaké matematické vzorce ze školy? Asi ano. Dokážete si vzpomenout, co jste měli minulé pondělí k obědu? Asi ne. Jak je to možné? 1.12.2016

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Kožní soustava. Průřez kůží

Kožní soustava. Průřez kůží Průřez kůží Detail lidské kůže Kožní soustava tvořena kůží, která pokrývá a chrání povrch těla. Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje 1,5 až 1,8 m², a to z ní dělá největší orgán lidského těla. Hmotnost

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Nádory kůže aktinická keratóza Spinocelulární karcinom spinaliom bazocelulární karcinom (bazaliom)

Nádory kůže aktinická keratóza Spinocelulární karcinom spinaliom bazocelulární karcinom (bazaliom) Nádory kůže Nádory kůže jsou v naší populaci velmi běžné. Existuje řada nezhoubných, tzv. benigních nádorů, které jsou neškodné a léčíme je zpravidla jen tehdy, pokud pacientovi vadí kosmeticky nebo jinak

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Zapomínáme, zapomínejme aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Zapomínáme, zapomínejme aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Zapomínáme, zapomínejme aneb Jak stárne mozek PaedDr. Mgr. Hana Čechová Každý někdy něco zapomeneme. Nejčastěji kam jsme položili brýle, klíče, peněženku A mnohdy si posteskneme: Lepší už to nebude, asi

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ceník služeb. IPL Epilace (nejčastěji epilované partie)

Ceník služeb. IPL Epilace (nejčastěji epilované partie) Ceník služeb IPL Epilace (nejčastěji epilované partie) Podpaží (žena i muž) Bikiny linie (třísla žena i muž) Bikiny brazil (lze ponechat proužek, individuálně upravit ) Konečník (žena i muž) Lýtka (žena)

Více

HIFU (Zaostřený ultrazvuk o vysoké intenzitě) Neinvazivní systém pro vytažení kůže a tvarování kontur

HIFU (Zaostřený ultrazvuk o vysoké intenzitě) Neinvazivní systém pro vytažení kůže a tvarování kontur HIFU (Zaostřený ultrazvuk o vysoké intenzitě) Neinvazivní systém pro vytažení kůže a tvarování kontur Problém 4 činitele způsobující ochabování kůže a tvorbu vrásek Degenerace kolagenu a elastických vláken

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Kožní soustava. Funkce: c) podkožní vazivo obsahuje..buňky (zásoba energie) Pokožka (epidermis) obsahuje kožní pigment, který nás chrání

Kožní soustava. Funkce: c) podkožní vazivo obsahuje..buňky (zásoba energie) Pokožka (epidermis) obsahuje kožní pigment, který nás chrání Kožní soustava Funkce: Stavba kůže: Nakresli podle učebnice průřez kůží. Kůže se skládá ze vrstev: a) pokožka (epidermis) b) škára ( dermis) c) podkožní vazivo obsahuje..buňky (zásoba energie) Pokožka

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.21 Vzdělávací

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 www.accessexcellence.org 2 Stavba žilní stěny relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve, vazivová vrstva (elastická i

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_03_METODY_A_TECHNIKY_

Více