15 let. odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby. 4. číslo Kč / 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let. odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby. 4. číslo 2013 50 Kč / 2"

Transkript

1 4. číslo Kč / 2 odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ PAMĚŤ A JEJÍ FUNGOVÁNÍ PODPORA IMUNITY STRAVOU 15 let výročí časopisu Ošetřovatelská péče NOVÁ RUBRIKA: DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

2 OBSAH OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto zářijovém čísle se hlouběji věnujeme psychickým statkům člověka jeho přáním, jeho paměti, tréninku paměti či zpracování nepříjemných zážitků, z nichž jedním z nejtěžších je odchod blízkého člověka. Rádi bychom po delší době znovu připomněli nám všem v pomáhajících profesích, že psychika hraje stejně důležitou roli jako fyzická trápení či naopak radosti. Platí to nejen pro naše uživatele, ale také pro nás! Těžko si můžeme přikázat mít dobrou náladu, která by se přenášela i na naše okolí, stejně tak jen těžko můžeme zabránit tomu, aby se špatná nálada některého z kolegů či klientů přenášela na nás ale můžeme se na věc podívat i s nadhledem a řídit se mottem stále dobře naladěných lidí (jistě takové znáte): dobrá nálada sice nevyřeší veškeré problémy, ale naštve tolik pesimistů a mrzoutů, že stojí za to si ji pěstovat. Nově se budeme od tohoto čísla podrobněji věnovat agenturám domácí péče s autorkou Mgr. Alenou Černockou, začínáme přehledem forem domácí péče a především zdůrazněním jejích pozitiv, s čímž bohužel souvisí i stále přetrvávající legislativní vakuum, které v této oblasti panuje. Bylo mnohokrát prokázáno, jak blahodárný vliv má domácí ošetřování na pacienty a jejich rodiny, poukazujeme neustále na ekonomickou výhodnost této péče, přesto se i v odborných kruzích (lékaři) často setkáváme s nepochopením. S nadcházejícím podzimem na nás mohou začít útočit nejen viry a bakterie, ale také blbá nálada, proto jsme připravili dva články, které mohou pomoci se s obojím vyrovnat: imunitu můžete podpořit správně zvolenou stravou a náladu si zlepšit taneční terapií! Přeji Vám podzim barevný, plný síly a dobré nálady. Olga Svobodová šéfredaktorka Agentury domácí péče 4 Dříve vyslovená přání a možná rizika u seniorské populace 6 Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením 8 Paměť a její poruchy ve stáří 10 Spánková paralýza 14 Porozumět pozůstalým 16 Postantibiotické průjmy 18 Pokožka ve stáří a péče o ni 20 Osteoporóza - odvápnění kostí 22 Podpora imunity stravou 24 MANAGEMENT Hodnocení pracovníků 26 VAŠE ZDRAVÍ Zázračný vitamin B17 30 Terapie tancem a pohybem 32 ZÁKLADY KOSMETOLOGIE Oxygenterapie 34 AKTUÁLNĚ Jak získat a převést ostatky papeže 36 Ošetřovatelská péče 4/2013 Odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby MK ČR E ISSN Adresa redakce a vydavatele: SIVILIANIA s.r.o., Lidická 51, Brno Šéfredaktor: Mgr. Olga Svobodová, tel.: , Redakční rada: Ing. Renata Kainráthová, PhDr. Jaroslava Kotalíková, Mgr. Marie Marková, PhD., Mgr. Libuše Roytová, Mgr. Marcela Vítová Grafická úprava: Michaela Dašková Odborný konzultant pro oblast ošetřovatelství a provozní hygieny: Bc. Ludmila Hájková Předplatné: tel.: , Celoroční předplatné: Předplatné se automaticky prodlužuje. 250 Kč/10 Inzerce: tel.: , Foto titulní strany: fotobanka shutterstock.com Fota bez uvedení autora: fotobanka shutterstock.com Vychází 6x ročně. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí se ztotožňovat se stanoviskem vydavatele a redakce. Kopírování, další publikování nebo rozšiřování kterékoliv části časopisu lze pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na stylistické úpravy a krácení článků. Redakce nezodpovídá za jazykovou správnost, obsah a formu inzerátů, současně se nemusí ztotožňovat s obsahem reklamních článků. 3

3 OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE / PAMĚŤ VE STÁŘÍ I OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 10 PhDr. Martina Muknšnáblová, Lenka Wernerová Manager úseku řízení kvality péče, auditor, odborná učitelka VOŠZ DRUHY PAMĚTI Paměť je možné rozdělit podle mnoha kritérií a tato dělení nejsou jednotná. Mění se nejen v průběhu času na základě stále nových poznatků, ale i podle přístupu jednotlivých autorů. Základním dělením paměti z časového hlediska je dělení na krátkodobou a dlouhodobou paměť. Krátkodobá paměť je druh paměti, která uchovává informace dočasně, dokud nejsou zapomenuty, nebo naopak převedeny do paměti dlouhodobé. Tato paměť je vulnerabilní a dokáže podržet informace v řádu několika sekund až minut. Abychom mohli informaci do paměti zakódovat, musíme ji nejdříve přijmout. První zachycení informace probíhá do okamžité paměti. Kapacita okamžité paměti je značně omezená a může obsahovat pouze sedm odlišných položek. Obsahuje informace, které ovlivňují aktuální pozornost a aktuální tok myšlenek člověka. Z této paměti informace zpravidla rychle vymizí, ale může být uchována i delší dobu, pokud je posílena opakováním. Opakování je nezbytné k tomu, aby byla informace z okamžité paměti přesunuta do paměti pracovní. Pracovní paměť obsahuje informace, které mají také pouze přechodnou hodnotu. Má význam pouze pro určitou vymezenou dobu, a pokud není využívána, postupně se vytrácí. Pracovní paměť se svojí kapacitou a trváním pohybuje na rozhraní mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí. Tomu nasvědčuje i fakt, že během pracovní paměti dochází k dočasné změně nervové tkáně a k dočasným synaptickým spojům, stejně jako u paměti krátkodobé. Nedochází ke změně tvaru dendritů nebo proteosyntéze, ke které dochází u paměti dlouhodobé. I přesto se najdou autoři, kteří řadí paměť pracovní do dlouhodobé paměti. Ikonická a echoická paměť Někteří autoři do krátkodobé paměti řadí také paměť ikonickou. Tato paměť je PAMĚŤ A JEJÍ PORUCHY VE STÁŘÍ I. Paměť je nedílnou součástí lidské existence. Lidé s pamětí pracují každý den, ale začnou si ji nejvíce uvědomovat až v okamžiku, kdy ji začnou ztrácet. Zhoršování paměti patří mezi přirozené známky stárnutí, ale může být také doprovodným příznakem různých onemocnění. DEFINICE PAMĚTI není snadná, mnoho autorů se rozchází v názoru, jak definovat paměť, každý na paměť nahlíží z jiného úhlu pohledu. Je zkoumána interdisciplinárně, nejvíce z pohledu psychologie a neurovědy. Mohli bychom říci, že paměť je schopnost organismu ukládat a vybavovat si informace, které získal osobními zkušenostmi. Paměť zahrnuje komplex dějů a vlastností, které se podílejí na vštěpování, uchovávání a vybavování zkušeností. Tato tři hlavní stádia při tvorbě a vybavování paměti jsou nezbytná pro správné fungování paměti. Proces zapomínání je vysvětlován právě jako selhání v jednom nebo ve více těchto stádiích. Proces ukládání informace do centrálního nervového systému je označován jako konsolidace, vybavení paměťové stopy jako retrieval. Ukládání paměti je stupňovité. Informace je uložena napřed v krátkodobé paměti a potom přes určité mezistupně do paměti dlouhodobé. Vlastní paměťová stopa je nazývána engram a charakterizuje přetrvávající změnu nervové tkáně. Paměť je chápána jako systémový jev, který je funkčně propojen s celou řadou dalších jevů, jež se také podílejí na formování psychické činnosti. Je to aktivně se chovající činitel, není to pasivní sklad našich znalostí. Pojem paměť bývá často dáván do souvislosti s učením. Paměť je označována jako dispoziční základna učení a zároveň vyjadřuje také jeho produkt, zapamatované. Nedílnou součástí paměti je centrální nervový systém, jehož poškození na různých úrovních vyvolává zhoršení určitého druhu paměti.

4 PAMĚŤ VE STÁŘÍ I / OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE založena na zrakovém systému a díky ní je možné i po zavření očí vidět obraz, který byl vnímán krátce před zavřením očí. Jde-li o sluchový vjem, pak je tento typ paměti nazýván pamětí echoickou. Odborníci se domnívají, že pro každý senzorický systém existuje rozdílný způsob, jak uchovávat senzorické informace, ale dosud byly více prozkoumány pouze systémy pro uchovávání podnětů sluchových a zrakových. Dlouhodobá paměť uchovává informace po dobu několika minut, let, desetiletí, ale i po celý život. Má téměř neomezenou kapacitu a je schopná skladovat tisíce faktů a událostí. Tato paměť je méně vulnerabilní než paměť krátkodobá a čím jsou uložené informace starší, tím jsou odolnější vůči zapomínání. Epizodická, sémantická a procedurální paměť Mezi další typy paměti, které je možné rozlišit, patří například paměť epizodická, sémantická a procedurální. Epizodická paměť je určena pro fakta a události. Tato počet respondentů JAKÝ JE VÁŠ VĚK? 27 paměť umožňuje vědomé vzpomenutí si na děje a události, které se odehrály dříve. Sémantická paměť obsahuje všeobecné znalosti, informace o světě okolo nás. Tyto znalosti se nevztahují ke konkrétní epizodické události. Procedurální paměť umožňuje naučit se kognitivní a behaviorální dovednosti. Obsahuje motorické dovednosti, jako je například jízda na kole. Vybavování není vědomé (je to nedeklarativní paměť), učením a motivací dochází ke zvyšování výkonnosti. NERVOVÝ SYSTÉM Paměť má neuronální zhmotnění. Veškeré naše myšlenkové pochody jsou založeny na integraci mnoha procesů v našem těle, jež jsou zabezpečeny nervovým a endokrinním systémem. Tyto dva systémy vytváří neurohumorální regulaci činnosti organismu. Každý vjem je v mozku analyzován, porovnáván s minulými zážitky, které jsou uloženy v naší paměti, a na základě jeho vyhodnocení vzniká odpověď organismu. Nervový systém je let let let 81 let a více TRÉNUJETE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM VAŠI PAMĚŤ? Počet respondentů Pravidelně luštím křížovky 51 (57,30 %) Čtu knihy/ noviny/ časopisy 72 (80,90 %) Navštěvuji kurzy pro trénování paměti 2 (2,25 %) Vytvářím si mnemotechnické pomůcky 9 (10,11 %) Navštěvuji Univerzitu třetího věku 7 (7,80 %) Trénuji paměť jiným způsobem 10 (11,24 %) Nepřemýšlel/a jsem nad tím 3 (3,37 %) Paměť netrénuji 4 (4,49%) Neodpovědělo 7 (7,87 %) hlavní řídící jednotkou, která umožňuje veškerou naši existenci. BUDEME SI PAMATOVAT? Zda bude vnímaná informace také uložena, závisí na mnoha okolnostech. Záleží, jak často je daná událost opakována, jestli je pro jednotlivce důležitá a zda je možné ji přiřadit k již získaným informacím. Tyto faktory ovlivňují kódování informace. Vštěpování neboli kódování označuje způsob, kterým je informace nejen získána a zpracována, ale také připravena pro uložení v paměti. Informace je možné ukládat ve vizuální, akustické nebo sémantické formě. Trvalému vštípení informace napomůže zpracování informace co nejvíce smysly. Uchovávání informací je efektivní, má-li daná informace pro člověka určitý význam, a pokud jsou informace uspořádané do smysluplného celku. Zapamatování informace může být spontánní nebo úmyslné, ale vždy hraje velkou roli vliv motivace a povaha zapamatovaného materiálu. Člověk si vždy lépe pamatuje to, čemu rozumí nebo podnět vyvolávající emocionální reakci. Aby mohlo dojít k vybavení určité události, musí být pospojovány různé druhy informací, které jsou lokalizovány v odlišných částech mozkové kůry. Vybavování zapamatovaného probíhá ve dvou formách jako reprodukce nebo jako znovupoznání zapamatovaného. Reprodukce zahrnuje znovuvybavení informací, které byly vnímány, neboli rekonstrukci zapamatovaného. Znovupoznání (rekognice) představuje rozpoznání podnětů a odlišení těchto podnětů od nových. Vybavení informací ovlivňují emoce v okamžiku, kdy byla informace získána, ale také ve chvíli, kdy je vyžadováno vybavení si určité informace. Je prokázáno, že během špatné nálady jsou vybavovány negativní informace, a naopak při dobrém naladění se vybavují spíše pozitivní informace. Úspěšnost vybavení je závislá také na stavu a kvalitě vědomí. Uchování paměťové stopy ovlivňují hormony vylučující se ve stresových situacích (adrenalin, ACTH, kortisol), antidiuretický hormon a oxytocin. Stresové hormony zlepšují paměť pomocí aktivace amygdaly, napomáhají lepšímu vybavení informace. Antidiuretický hormon zlepšuje paměťovou stopu také na základě stresové situace spojené se zvýšením hladiny glukózy v krvi. Do krevního oběhu se dostává zvýšené množství glukózy jako reakce organismu na zátěž. Jelikož je glukóza osmoticky aktivní látka, hrozí organismu ztráta vody. Dehydrataci je zabráněno vylučováním antidiuretického hormonu, který zadrží vodu v ledvinných kanálcích. Oxytocin 11

5 OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE / SPÁNKOVÁ PARALÝZA SPÁNKOVÁ PARALÝZA OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 14 Mgr. Jana Gajdošová Sociální a speciální pedagog Paralýza nastává při usínání (hypnagogická paralýza) nebo při vzbouzení se (hypnopompická paralýza). Fyziologicky je tento stav spánkové obrny spojen s paralýzou, která přirozeně nastává během těch fází spánku, kdy máme sny (REM fáze - tzv. REM atonie). Náš mozek během REM fáze účinně funguje, ale tělo by mělo být ve spánku tedy se nehýbat. Takováto atonie slouží především k tomu, aby se naše snové pohyby nepřenášely na naše fyzické tělo, tedy abychom se během spánku nezranili. Když se v této fázi najednou probudíme, tak mozek se domnívá, že spíme a tělo zůstane v paralýze. SPÁNKOVÁ PARALÝZA A HALUCINACE Během spánkové paralýzy může docházet i k halucinacím. Můžeme vidět obrazy, vnímat v místnosti další osoby, slyšet podivné zvuky. Často lidé mívají pocit, že jsou někým sledováni, a to i když jsou v místnosti sami. Často se člověku špatně i dýchá. Někteří lidé popisují stavy, kdy mají pocit, že jim něco - například těžký kámen - leží na hrudníku, či že jim na hrudním koši dokonce nějaká neidentifikovatelná bytost sedí. Paralýza může trvat od několika sekund až po několik minut (některé prameny uvádějí, že dokonce až hodinu). Spánková paralýza bývá zařazována mezi poruchy spánku. Každý desátý člověk spánkovou paralýzu aspoň jednou v životě poznal a každý tisící ji zažívá opakovaně několikrát do roka. Za frekvencí výskytu spánkové paralýzy stojí hlavně stres, důvody mohou být i únava, post únavové stavy, fóbie, zima v místnosti, nemoc a podobně. Často to bývá i kombinace více vlivů chlad, nepravidelná strava, nepravidelný životní rytmus atd. RIZIKOVÉ FAKTORY A SPOUŠTĚČE SPÁNKOVÉ PARALÝZY častý stres, vysoký stres, po-stresové stavy, nepravidelná strava a nepravidelný biorytmus, Spánková paralýza je jevem starým jako lidstvo samo. Lze říci, že je to jakýsi most mezi dvěma světy našeho vědomí. Jedná se o stav, kdy se nacházíme mezi bděním a spánkem. Někdy se setkáme i s pojmenováním spánková obrna. Je to krátkodobý stav, kdy tělo není schopno se pohnout, kosterní svalstvo je jakoby ochrnuté, ochablé, člověk není schopen provádět pohyby, je však při vědomí. Typickým projevem spánkové paralýzy bývá, že člověk nemůže pohnout končetinami a trupem, zachováno je však dýchání a hybnost očima. Takový stav je vpravdě nepříjemný a pro mnohé je i poměrně děsivým zážitkem. nedostatek spánku a odpočinku, klimbání během dne, spánek s vysoko vystlanými polštáři, těsně po lucidním snu - lucidní sny jsou zvláštním typem snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie. Pokud nás zaskočí spánková paralýza, kterou si uvědomujeme, pak je vhodné zahýbat trochu očima nebo svalstvem tváře. Lidé se v takovém stavu nejčastěji soustředí na nohy a ruce, kterými se snaží pohnout, to je však zbytečné, neboť ty bývají paralýzou zcela ochromené. Pokud spánkovou paralýzu rozeznáte, zkuste zachovat klid, nepanikařte, v klidu vyčkejte, až tento stav sám pomine. DALŠÍ PORUCHY SPÁNKU Mezi další rozšířené a obvyklé spánkové poruchy patří: Mluvení ze spaní: mluvený projev během spánku. Děti ve věku 3-10 let mluví ze spaní často, u dospělých se tento jev vyskytuje cca u 5 % osob. Somnambulismus, náměsíčnost: dochází k pohybům spícího. Člověk, který trpí somnabulismem může vstát z lůžka, různě chodit po bytě nebo domě, hýbat a manipulovat s různými předměty, přitom má otevřené oči, dokáže se často i vyhýbat překážkám, ale nedokáže si uvědomovat důsledky svého chování a jednání, které by mohly nastat. Opakují se epizody vstávání z postele během spánku, osoba bezcílně chodí a projevuje jen nízkou úroveň vědomí, reaktivity a dalších pohybů. Nereaguje na snahu okolí o komunikaci. Probuzení v průběhu epizody náměsíčnosti je složité. Obvykle se postižený po nějaké době sám vrací na lůžko nebo ulehá někde jinde a usíná. Po probuzení si epizodu náměsíčnosti nevybavuje. Insomnia, nespavost, špatné spaní : jedná se o poruchu častou, občasnou nespavostí trpí čas od času téměř každý člověk. O chronické nespavosti mluvíme, pokud jí člověk trpí déle než měsíc. Postihuje asi 15 % populace. Projevuje se různě, např. časným probuzením, rychlým usnutím, krátkým spánkem, poruchou usínání, kdy člověk nemůže usnout (zejména v cizím prostředí), či mělkým nočním spánkem. Člověk, který se dobře nevyspal, je během dne celkově unavený, má špatnou, pesimistickou náladu. Mezi nejčastější příčiny nespavosti patří: stres, nepravidelný spánkový režim, deprese, kofein a alkohol, některé léky, špatné prostředí pro spánek, nemoc, nedostatek pohybu během dne, nadměrná konzumace jídla nebo pití. Narkolepsie: chorobná spavost, opakující se nezvladatelné záchvaty ospalosti. Člověk, který trpí narkolepsií je schopen usnout kdykoliv a kdekoliv. Tato ospalost a následné usnutí se nedá vůlí potlačit. Narkoleptici usínají ve fázi REM, přeskakují fázi NON REM. Jedná se o velmi složitou poruchu, která ještě nebyla zcela objasněna. Narkoleptik upadá do stavu spánku společně s kataplexiemi náhlými výpadky činnosti svalů. Spánková apnoe: dočasná zástava dechu ve spánku. U dospělých se projevuje chrápáním, ale u kojenců může způsobit smrt. Noční děsy: nejčastější dětská porucha spánku. Dítě křičí ze spánku, je vyděšené, často vyběhne z postele, v šoku nepoznává lidi kolem

6 SPÁNKOVÁ PARALÝZA / OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE LEGENDY O SPÁNKOVÉ PARALÝZE Spánková paralýza bývá někdy nazývána syndromem staré čarodějnice. Tento název vyplývá z toho, že lidé často vnímali přítomnost další, jakoby nadpřirozené bytosti v jejich blízkosti a zároveň nepříjemné pocity dušení a tlaku na hrudníku. V Africe je spánková paralýza označována jako čarodějnice, která jezdí po zádech ochromeného. Čínská kultura hovoří o duchovi, který člověka tlačí do postele. Japonci užívají pro tento stav název kanashibari, znamená svázaný či dokonce kovem upevněný. V Turecku se označuje karabasan temný lis. Legendy hovoří o stvoření, které ve spánku napadá lidi a tlačí jim na hrudník a vyráží jim dech. V Řecku a na Kypru lidé věřili, že spánková paralýza nastává ve chvíli, kdy se duch se zvířecí podobou snaží oběti ukrást řeč nebo jí sedí na hrudníku a chce ji udusit. Tento duch se jmenoval Mora, což je podobný název, který se pro tento stav užívá na Islandu, a to Mara. Ve Vietnamu přichází uprostřed noci šedý duch" a unáší oběti daleko za hory. V Zanzibaru se úděsný Popobawa přitiskne lidem ve spánku na hrudník tak, že ti křičí, aniž by vydali hlásku. SPÁNKOVÁ PARALÝZA A MYSTICKÉ ZÁŽITKY Stav, kdy se člověk nachází ve spánkové paralýze je natolik zvláštní a netradiční, že bývá mnohdy lidmi, kteří jej zažili, spojován s nejrůznějšími, běžné vědomí přesahujícími zážitky. Takovýto stav je obvykle doprovázen zrychlenou činností srdce, ztíženým dýcháním a pocitem hrůzy. Tento pocit děsu je stupňován tím, že ochrnutý si plně uvědomuje dění kolem sebe. Nejděsivějším příznakem spánkové paralýzy je pocit přítomnosti cizí osoby v místnosti. Nejdříve je to jen jakési tušení, posléze někdy bývá osobou stiženou spánkovou obrnou i spatřena. Její podoba se většinou liší od té lidské, bývá zvířecí, ďábelská nebo mimozemská. V takovémto stavu se velice často odehrávají i zážitky, které někteří lidé popisují jakožto únosy UFO. SPÁNKOVÁ PARALÝZA A UMĚNÍ Démoni přicházející v průběhu spánku a noci mučit nešťastníka jsou u umělců napříč stoletími známým jevem. Krom spánkové paralýzy jsou to i další spánkové obtíže, především noční děsy a noční můry. Typickým představitelem v umění, který trpíval spánkovou paralýzou, je Francisco Goya. Jeho příznaky byly typické. Vzbudil se ráno velmi brzo, s pocitem ochrnutí těla a koutkem oka viděl příchozí bytost. Dlouhá prodloužená jakoby klepetnatá černá ruka ho uchopila za tvář. Byl to strašný zážitek, Goya probraný z ochrnutí vyskočil nahoru ve zděšení a poté v uklidnění zjistil, že to byla jeho vlastní ruka. Spánkovou paralýzou a nočními děsy trpěl i nizozemský malíř a kreslíř Vincent van Gogh a švýcarský malíř Henry Fuseli, pravděpodobně i Hieronymus Bosh. John Henry Fuseli - Noční můra (1802) thumb/5/56/john_henry_fuseli_-_the_nightmare. JPG/741px-John_Henry_Fuseli_-_The_Nightmare.JPG sebe, snaží se dovolat pomoci. Teprve když se energicky probudí, uklidní se a opět uléhá a usíná. Příčiny této poruchy jsou různé, může jít o dřívější špatné zážitky, především rodinné problémy (hádky rodičů, ponižování dítěte apod.). SPÁNKOVÁ PARALÝZA - OSOBNÍ ZKUŠENOSTI Prožít stav spánkové paralýzy je převážně velice nepříjemným zážitkem. Ti, kteří ji zažívají opakovaně, mívají mnohdy i strach a obavy usínat, neradi usínají sami, neradi spí na cizích místech. Co osoba stižená spánkovou obrnou zažívá, asi nejlépe pochopíme, když si přečteme příběhy některých z nich. Tyto stavy se u mne objevily už před několika lety, myslím, že mi v té době mohlo být kolem deseti let. Každý den jsem se děsila chvíle, kdy si budu muset jít lehnout. Poprvé jsem okamžitě ucítila v místnosti přítomnost něčeho hodně divného. Měla jsem dojem, že jsem vzhůru a zcela při vědomí, ale paralyzovaná strachem. Nemohla jsem hnout ani prstem u nohy. Byla jsem úplně propocená hrůzou, košili, prostěradlo a i úplně mokré vlasy. Máte pocit, že chcete aspoň vykřiknout, ale ven nevyjde nic. Mám pocit, že se probudím ve stejné poloze jako při usínání. Vnímám přítomnost čehosi podivného, je to zkrátka takový nepříjemný pocit a tlak, někdy doprovázený hučením v uších. V té chvíli přichází panika a uvědomění si totální paralýzy. Chci se bránit a křičet, ale nic z toho není možné. Ze začátku jsem se i bála jít spát, aby se zážitek neopakoval, ale postupem času jsem se tyto stavy naučila ovládat. Jakmile se blíží paralýza, nejde dělat vůbec nic jiného, než si pořád opakovat, že se vám nic nemůže stát, že to za pár sekund přejde. Čím víc se bráníte, tím je to intenzivnější a tím větší panika přichází. Hodně mi psychicky pomohlo i to, že jsem se v různých diskuzích dočetla, že tyto stavy zažívá velká spousta lidí, i když se o tom na veřejnosti moc nemluví, protože pro ty, kteří něco takového nikdy nezažili, to může znít hodně divně. JAK PŘILÁKAT KLIDNÝ SPÁNEK? vyvětraná ložnice, uklidňující barvy, nejméně hodinu před spaním nepijte kávu ani čaj, pro klidný spánek si před spaním dopřejte koupel s levandulí nebo jasmínem, před spaním uvolněte mysl relaxací, meditací, odpočinkem např. posezením u svíčky nebo vonné lampy, pokud se vám do dvaceti minut po ulehnutí nepodaří usnout, zkuste na chvíli vstát a číst si něco příjemného. 15

7 OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE / PÉČE O POKOŽKU VE STÁŘÍ POKOŽKA VE STÁŘÍ A PÉČE O NI OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE 20 MUDr. Jaromíra Janků Kožní oddělení Masarykova nemocnice v Ústí n. Labem První projevy stárnutí kůže pozorujeme okolo třicátého roku věku - je způsobeno postupným zpomalováním procesu regenerace kožních buněk. Nejdříve a nejvýrazněji zaznamenáváme projevy stárnutí kůže zejména v obličeji, na krku, v dekoltu a na hřbetech rukou, tedy v místech, která jsou nejvíce vystavena působení zevních vlivů. V nejpovrchnější vrstvě kůže, kterou nazýváme pokožka, pozorujeme známky atrofie, která se projevuje ztenčením tloušťky pokožky. Kůže je následně tenká, jemná, vrásčitá a velmi snadno zranitelná. Ztenčenou pokožkou následně prosvítají krevní cévy, které bývají rozšířené a vinuté. Dochází také ke zvýšené křehkosti cévní stěny, což se projevuje častými krevními výrony do kůže. Důsledkem snížené tloušťky pokožky a snížením obsahu vody v rohové vrstvě stoupá propustnost pokožky pro exogenní látky, které mohou způsobovat podráždění pokožky či vznik alergické kožní reakce. V pokožce dále dochází na jedné straně k ložiskovému úbytku melanocytů (buněk produkujících v pokožce pigment melanin), jinde naopak pozorujeme ložiskové zmnožení těchto buněk, což má za následek vznik skvrnitých pigmentací. Vlastní stárnutí kůže začíná již v období dospívání po ukončení hormonálních změn. Je způsobeno vnitřními faktory, které postihují kůži celého těla, ale významně se na ní podílí zevní vlivy, jako je působení slunečního záření, kouření, stres, zevní prostředí, nutriční faktory a další. Vlivem zpomalené obnovy kožních buněk dochází při poranění kůže k horšímu a pomalejšímu hojení ran. V další vrstvě kůže, kterou nazýváme škára, dochází postupně ke snižování tvorby kolagenu, a tím k úbytku kolagenních vláken, která ztrácejí i své původní síťovité uspořádání. Zároveň se zkracují a deformují elastická vlákna. To má za následek pokles napětí pokožky a tvorbu vrásek. Podkožní tuková tkáň a vazivo rovněž atrofují, čímž vznikají hluboké kožní rýhy a záhyby. Kromě samotné kůže stárnou i její přídatné orgány: vlasy, nehty, potní a mazové žlázy. Vlasy se postupem času stávají tenčími a jemnějšími, snižuje se jejich hustota. Vlivem poklesu počtu a funkce melanocytů dochází k šedivění vlasů. Řídne i ochlupení těla, zároveň ale zejména u mužů může docházet k houstnutí ochlupení v uších, nosu či obočí. U nehtů se stárnutí projevuje zejména sníženou rychlostí růstu, nehty ztrácí lesk, nehtová ploténka bývá ztluštělá a můžeme na ní pozorovat vroubkování. Potní a mazové žlázy postupně atrofují, což způsobuje zvýšenou suchost kůže, která se projevuje svěděním a olupováním pokožky. Sníženou obranyschopností kůže a poklesem počtu protilátek se kůže stává náchylnější ke vzniku kožních infekcí. Stárnutí kůže se projevuje také vznikem různých kožních výrůstků. Nejčastěji se setkáváme s tzv. stařeckými bradavicemi (verruca seborrhoea), což jsou šedé či hnědočerné bradavičnaté útvary na kůži, které vznikají zejména na trupu a v obličeji, občasně vyvolávají pocit svědění. V oblasti dlouhodobého působení UV záření dochází zejména u lidí s nízkým fototypem kůže (I, II) ke vzniku solárních keratóz. Jedná se o okrouhlá šedohnědá, někdy mírně zarudlá zdrsnělá ložiska, která se postupem času mohou přeměnit ve spinocelulární karcinom, a proto je vhodné jejich včasné odstranění. Na trupu pozorujeme vznik živě červených okrouhlých výrůstků hemangiomů, které mohou po poranění krvácet, jedná se však o zcela nezhoubné kožní nádory. PÉČE O POKOŽKU VE STÁŘÍ Vzhledem k negativnímu vlivu UV záření na kůži je vhodné ji již od mládí chránit před nadměrným sluněním. U seniorů se nejčastěji setkáváme s úporným svěděním kůže, které je způsobeno zejména atrofií mazových a potních žláz a snížením vody v rohové vrstvě. Kůži je proto třeba pravidelně a šetrně zvláčňovat emoliencii, která by měla být nejlépe bez konzervačních látek a parfémů, jelikož ty mohou vést často ke vzniku kontaktního alergického ekzému. U inkontinentních seniorů bývá častým problémem tzv. plenková dermatitida, která vzniká působením moči a stolice ve vlhkém prostředí na kůži, která se stává zarudlou, mokvající, se vznikem drobných kožních trhlinek, jež jsou vstupní branou pro infekci. Řešením je používání a dostatečně častá výměna inkontinentních pomůcek, při známkách iritace aplikace krémů a past s obsahem oxidu zinečnatého, který pokožku vysušuje a zmírňuje její podráždění. Zejména u imobilních pacientů je nutné dbát na časté polohování pacientů a častou kontrolu predilekčních míst vzniku proleženin, kterým lze takto zabránit. Ve vyšším věku je častější výskyt kožních nádorů: spinaliom, basaliomu, ale bohužel i maligního melanomu. Proto je vhodné samovyšetřování pigmentových projevů a při změně barvy, velikosti, tvaru či rychlejším růstu včas navštívit dermatologa.

8 ZÁKLADY KOSMETOLOGIE / Krásná díky technice MUDr. Jana Bradáčová, MBA S použitím materiálů výrobců. OXYGENOTERAPIE OXYGENOTERAPIE Léčba kyslíkem KOSMETOLOGIE 34 Dýchání je přirozený proces, který je pro nás tak samozřejmý, že si jej ani neuvědomujeme. Přesto existuje speciální druh terapie, jenž je založen právě na zvýšené koncentraci kyslíku ano, něčeho pro nás tak běžného, co denně tisíckrát nevědomky vdechneme, a sice ze vzduchu v koncentraci 21 %, kde zbývajících 78 % tvoří dusík. Kyslíková terapie je zcela bez vedlejších účinků, univerzálně použitelná a kromě prokazatelně léčivých účinků má vliv i na naši krásu zpomaluje totiž proces stárnutí. Bez zásahu jakýchkoli cizorodých prvků ať už chemických či přístrojových se přirozenou cestou můžeme zbavit mnoha neduhů a naopak načerpat novou energii pro tělo i duši. Základem oxygenoterapie je vdechování zvlhčeného kyslíku ve vyšší koncentraci, než v jaké je přítomen běžně ve vzduchu, který dýcháme. Objem kyslíku v krvi se po aplikaci zvýší, což má vliv na zrychlení krevního oběhu a následně i na tkáně. Množství kyslíku v krvi má za následek větší buněčnou produktivitu tedy i větší schopnost regenerace. Oxygenoterapie je vhodná pro všechny věkové skupiny, již od novorozeneckého věku, navíc nemá žádné nežádoucí účinky a je možné ji používat preventivně. Kyslík je považován běžně za léčivo a jeho inhalace je indikována v medicíně v poměrně častých případech kromě akutních stavů hlavně u nemocných s plicními chorobami, především u nemocných chronickou plicní insuficiencí. Tito pacienti užívají kyslík dlouhodobě, nejčastěji doma pomocí kyslíkových brýlí. Těmto pacientům se výrazně uleví a navíc se eliminuje nutnost jejich hospitalizace. V kosmetologii je kyslík používán především k regeneraci a zpomalení procesu stárnutí. Po 30. roce života klesá množství kyslíku v těle o 25 %, po 50. roce je obsah kyslíku v buňkách jen 50 %. Buňky se obnovují mnohem pomaleji, což souvisí s procesem stárnutí pleť je šedá, bez života, prohlubují se vrásky, účinné látky aplikované na pleť nepronikají do hloubky atd. Je prokázáno, že tvorba kolagenu a elastinu v pleti je závislá právě na množství kyslíku. V kosmetologii se kyslíku využívá nikoli k inhalaci, ale k vpravování účinných látek do pokožky pomocí tlakové aplikace kyslíku na pleť. Indikace Nedostatečné prokrvení orgánů projevující se např.: poruchy paměti snížení výkonu zpomalené reakce kvalita zraku a sluchu migrény předčasné stárnutí kuřáci srdeční onemocnění namáhavá mozková činnost (zvýšená potřeba regenerace) onemocnění průdušek poruchy spánku zvýšená únava

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb Diplomová práce Brno 2013 Autor práce: Bc. Petra Jurmanová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iveta Lakomá Volný čas klientů v domově pro seniory OLOMOUC 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií LUCIDNÍ SNY Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala:

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE. Barbora Bláhová. Bakalářská práce

ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE. Barbora Bláhová. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE ŽIVOTNÍ STYL SENIORŮ Bakalářská práce Barbora Bláhová Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví Vedoucí práce: PhDr. Alexandra

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více